Bifurcation Research in Power Electronics and Motion Control  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100275
Type K
Principal investigator Járdán, Rafael Kálmán
Title in Hungarian Bifurkációk kutatása a teljesítményelektronikában és mozgásszabályozásban
Title in English Bifurcation Research in Power Electronics and Motion Control
Keywords in Hungarian bifurkáció, teljesítményelektronika, mozgásszabályozás
Keywords in English Bifurcation, Power Electronics, Motion Control
Discipline
Electro-technology (Council of Physical Sciences)70 %
Ortelius classification: Applied electronics
Automation and Computer Science (Council of Physical Sciences)30 %
Ortelius classification: Automation
Panel Informatics and Electrical Engineering
Department or equivalent Department of Automation and Applied Informatics (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Bartal, Péter
Hamar, János
Járdán, Rafael Kálmán
Kádár, Péter
Kerekes, Sándor
Korondi, Péter
Nagy, István
Rakos, Balázs
Sepsi, Tibor Dániel
Stumpf, Péter Pál
Sütő, Zoltán
Sziebig, Gábor
Varga, Zoltán
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 23.696
FTE (full time equivalent) 12.99
state closed project
Summary in Hungarian
Az új elmélet kifejlesztése a nem lineáris dinamika(ND) területén két-három évtizedre nyúlik vissza. A kutatások futótűzként terjedtek át a tudomány összes ágában. Új fogalmakat kellett alkotni, mint pl.: bifurkáció, fix pont, fraktál, Lyapunov exponens, periodus kétszereződés, intermittens állapot, homoklinik és heteroklinik kapcsolat, Poincaré térkép, különös attraktor, stb. Az időtartományban teljesen új eljárásokat dolgoztak ki. A mérnöki és ezen belül a teljesítményelektronika és mozgásszabályozás (PE&MC) területre térve hangsúlyozandó, hogy ez a terület különösen gazdag nemlinearitás vonatkozásában, az állapotváltozók által kezdeményezett nagy számú kapcsolás következtében. Ezek különböző bifurkációkat eredményeznek, amelyek megakadályozzák a tervezési cél megvalósítását és bizonytalan működést eredményeznek. Az ND területen a kutatók már a múlt század végén közzé tették első eredményeiket, amelyek betekintést adnak ebbe a csodálatos új világba. A pályázó mielőtt megkezdte kutatásait e területen, már tapasztalatokat szerzett laboratóriumokban, gyárakban és egyetemeken az ND területén. Ilyenek voltak: hat tengely együttfutása papírgyárban, Ganz gyár által gyártott gerjesztési rendszerek, KGYV-ben gyártott időosztásos inverterek. Ezek mindegyikét ő tervezte. További tapasztalatokhoz jutott Új-Zélandon, USA-ban, Kanadában és Japánban a múlt század végén.
A fontosabb eredményeinket mintegy száz nemzetközi folyóírat és konferencia cikkben publikáltuk, többet között japán, francia, olasz és más külföldi kollegákkal együtt. A publikációk felkéréseket eredményeztek hat kézikönyvben közreműködésre, öt ezek közül az USA-ban, egy Japánban jelent meg, továbbá a pályázó két kitüntetést kapott az USA-ból az IEEE-től: Newell Award 2008-ban és a Mittellmann Award-ot 2009-ben. Hat PhD hallgatója szerzett PhD fokozatot az ND területen. A 2011 végén záródó OTKA pályázat tette lehetővé az eredmények elérését.
A fő kutatási témák és célok a PE&MC területére esnek, ami bőségesen kínál lehetőgeket arra, hogy a bifurkációk a rendszer helyes működését megzavarják. A követelmény legtöbbször a bifurkációk létrejöttének megakadályozása. Célunk a bifurkációk tanulmányozása, vagyis annak felderítése, hogy mik a közös okok, források, bifurkáció érzékeny paraméterek, általánosan alkalmazható szabályok a bifurkációk létrejöttének magyarázatára. További kérdés, hogy a többféle bifurkáció közül melyik fejlődik ki. A leggyakoribbak a területünkön: (nem lévén magyar terminológia):flip, fold, Hopf, Neimark, period, doubling, pitchfork, saddle-node, border-collision and border-crossing bifurkáció. A kutatás a bifurkáció keretei között négy igéretes témát tartalmaz.
1,Átlagolás és linearizálás a diszkrét idejű iteratív térképezés helyett. A lineáris módszerek alkalmazásához átlagolással és linearizálással jutunk. Az átlagolás az eredeti rendszert nemlineáris idő-invariáns rendszerbe, míg a linearizálás lineáris idő-invariáns rendszerbe transzformálja. Helytelenül az volt a feltételezés, hogy az átlagolás alkalmatlan a bifurkációk tanulmányozására. Kitűnt azonban, hogy a nagy frekvenciális pályáról lassú periódusú határciklusra biffurkáló rendszerek esetében az átlagolással még követhetők a folyamatok (Hopf-féle diffurkáció). Célunk feleletet adni arra, hogy az átlagolás mikor alkalmazható.
2.A bifurkációk vizsgálata a frekvencia tartományban (RHP zérusokkal) az időtartomány helyett. Erre az átlagolás alapján nyílik lehetőség. Ismert, hogy az átviteli függvény jobb félsíkon található zérus pontjai a mintavételezés következménye és ez stabilitási problémához vezet. Ezért feltételezzük, hogy a zérushelyek eloszlása bizonyos eddig ismeretlen tulajdonságot tükröz. Az irodalmi eredmények ezt részben alátámasztják. Kimutatott, hogy a bifurkációk szükséges feltétele lehet a zérushelyek létezése. A legtöbb tervező járatlan az új elméletekben. Így a frekvencia tartományban kiterjesztett tervezési módszer számukra igen hasznos.
3.Kapcsolt konverterek bifurkációi: a következő cél illeszkedik a PE&MC területén megfigyelhető trendhez. Ezek a rendszerek összetettebbek, az egységek közötti kölcsönhatás következtében. Bonyolult folyamatokat figyeltek meg e rendszerekben, mint például a gyors és lassú instabilitás keveredése, összetett attrakciós bázisok, működési tartományok váltogatása és így tovább, amelyek komolyan befolyásolják a működést. A fő hiányosság az eddig tanulmányozott rendszerekkel kapcsolatban a viszonylagos egyszerűségük és az erősen idealizált elméleti modell alkalmazása. A pályázat célja az említett hiányosságok elkerülése.
4.Labilis trajektoriák stabilis periodikus pályához kötése. A kaotikus állapot szabályozása kiemelkedő kihivás, amellyel a mozgás periodikus pályán stabilizálható. A fő cél itt a kaotikus rendszer tulajdonságait ismerve módot találni arra, hogy a kaotikus mozgásba rejtett számos stabilis periodikus pályák egyikéhez tudjuk kapcsolni a trajektóriát.
Az alapkutatási eredmények e területen viszonylagosan gyorsan ipari alkalmazásba kerülhetnek a teljesítmény elektronikus rendszerek széles körű elterjedése okán. Ilyen területek például a megújuló energiák (nap, szél, biomassza, geotermikus energia,stb), hibrid és villamos járművek, szupergyors közlekedés, robotok, szerszámgépek, számítógépek, ipari és fogyasztói elektronika tápegységei, légi- és tengeri közlekedés, világítás, stb, Röviden a legtöbb korszerű villamos elektronikus gyártmány szorosan kapcsolódik a PE&MC területhez.
Summary
The development of the new theories of Nonlinear Dynamics (ND) started 2-3 decades ago. Their research spread like wildfire into all branches of sciences.
New terms had to be invented like: bifurcation, fixed point, fractal, Lyapunov exponent, period doubling, intermittent state, homoclinic and heteroclinic connection, Poincaré map, strange attractor, etc. The strikingly new approaches are in the time domain.
Turning to engineering and to our field Power Electronics and Motion Control (PE&MC), it is especially rich in nonlinearities due to the large number of switching actions initiated by state variables causing inherent nonlinearities. They produce various bifurcations preventing the system to accomplish the technical targets and causing unreliable operations. The researchers published their results in ND starting as early as the end in the last century offering insight into the wonderful new world.
PI aquired experiences in labs, factories and Universities in ND before his research in the field. Syncronization of 6 drives in thin paper factory, excitation systems produced in Ganz Factory, time sharing inverter manufactured by the Metallurgical Factory all developed by PI belong to his experiences in addition to the long time spent in New-Zealand, USA, Canada and Japan at the end of last century.
Our important results were published in around 100 international Journal and Conference papers, many of them jointly with Japan, French, Italian and other foreign colleagues. The publications resulted in invitations to contribute 6 Handbooks, 5 of them published in USA and one in Japan and in Newell Award from IEEE Board of Directors, USA in 2008, and the Mittellmann Award from IEEE, USA in 2009 for PI. PhD degree was bestowed for PI’s 6 PhD students in ND. The current OTKA lasting by the end of 2011 made possible to reach the results.
Main Research Topics, Objectives are in PE&MC where there are abundant potentialities for preventing the system to function properly by bifurcations Mostly the requirement is to avoid bifurcations. Our objective is the bifurcation study. The target is to reveal common grounds, sources, bifurcation sensitive parameters, generally applicable rules for predicting bifurcations. An other question is what kind of bifurcations is being developed. The most frequent ones in PE&MC are: flip, fold, Hopf, Neimark, period, doubling, pitchfork, saddle-node, border-collision and border-crossing.
Within the frame of bifurcations research four promising topics are included
Averaging and linearization against discrete-time iterative mapping. Applying linear methods relies on two modeling steps: averaging and linearization. The application of averaging transforms the original system into a nonlinear time-invariant system, next the linearization produces a linear time-invariant system. It was once (incorrectly) believed that averaging was useless for the study of bifurcations. However, for systems that bifurcate from a regular high-frequency orbit to a long-period limit cycle (known as Hopf bifurcation), thenext phenomenon is a low-frequency one. It can be captured by averaging . Target:when can the averaging be used?
Frequency domain (RHP zeros) or time domain for bifurcation study. On the basis of averaging we can extend the research into the frequency domain. It is known that the right half plane (RHP zeros) in the transfer function are a consequence of sampling and will lead to stability problem. This leads us to believe that the distribution of RHP zeros reflects some unknown properties. Our belief is partly confirmed by the results in the literature. It is shown that the existence of RHP zeros is a necessary condition for the onset of bifurcation. Most of the designers are unfamiliar with the sophisticated new theories.. Hence, analysis and design methods in frequency domain should be very useful for them.
Bifurcations in interconnected, interleaved converters. The next target fits into the recent trend in PE&MC. Such systems are more complex due to the interaction between units. Recent work has identified complex behaviors in such systems such as mixing of fast-scale and slow-scale instabilities, complex basins of attractions, switchings of operating ranges, etc., which can seriously affect the operation. The main deficiencies are that the systems studied so far are relatively simple and the theoretical models used are drastically simplified. This is why methods are currently sometime glaringly insufficient, and the need for reliable results become crucial. This project targets to fill this important gap.
Locking unstable trajectory onto stable periodic orbit. Controlling chaos is paramount in engineering, by this means the motion along a periodic orbit may be stabilized . One of the main objectives of this initiative is to explore attributes of the system in the light of the properties of chaotic systems and to find ways of locking its trajectory onto one of the many stable periodic orbits embedded in chaotic-like motion.
There are grounds to believe that the results of our basic research can be introduced in industry applications. The practical importance is demonstrated that in large number of applications where PE&MC plays important roles like in renewable energies (solar, wind, biomass, geothermal, etc.), hybrid and electric vehicles, superexpress transportation, robots, machine tools, power supplies of computers, industrial and consumer electronics, in aviation and sea transport, lighting, etc., in general in most advanced electric and electronic products independent on their power.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kapcsolóüzemű teljesítményelektronikai konverterek jelentős szerepet játszanak a korszerű műszaki berendezésekben, a háztartási eszközöktől kezdve az ipari robotokon át a megújuló energiaforrásokat hasznosító rendszerekig. A kapcsolóüzemű konverterek váltakozó struktúrájú rendszerek. Annak ellenére, hogy minden struktúrát jó közelítéssel lineárisnak tekinthetünk, a teljes rendszer nemlineáris lesz. A nemlinearitás forrása az, hogy a kapcsolási, és így a struktúra váltások időpontjai belső állapotváltozók értékétől függenek, vagy azokat nemlineáris Impulzusszélesség Modulációs algoritmus állítja elő. Az OTKA pályázat keretében végzett kutatásaink egyik célja a szakaszonként lineáris rendszerekben tapasztalt különféle bifurkációs jelenségek megértése és magyarázata volt, tekintve, hogy ez elengedhetetlen a berendezések működési jellemzőinek javításához, megbízhatóságuk növeléséhez. A kutatás másik célja a labilis rendszerek stabil tartományának kibővítése a nemlineáris dinamika és a káoszelmélet segítségével. Ezzel kapcsolatban törekedtünk arra, hogy szabályozási algoritmusok és a tervezési szabályok fejlesztése révén hozzá járuljunk a rendszereknek mind az elméletéhez, mind a gyakorlatához. Kutatásaink során számos kapcsolóüzemű teljesítményelektronikai konverter topológiát vizsgáltunk. Az esetek nagy részében az elméleti és szimulációs eredményeinket laboratóriumi mérésekkel támasztottuk alá. Az eredményeinket rangos folyóiratokban és konferencia közleményekben publikáltuk.
Results in English
Switch mode power electronics converters play an important role in up-do-date, high-performance digitally controlled engineering systems, from household appliances through robotics to the systems used for the utilization of renewable energies. Power electronics converters are variable structure systems. Generally, each structures can be modelled by linear time-invariant models therefore the systems are piecewise linear. The overall systems are nonlinear as the switching instants depend on one or more state variables or they are determined by nonlinear Pulse Width Modulation techniques. One of the goals of the OTKA research work was the comprehension and explanation of some unexpected bifurcation phenomena caused in piecewise-linear systems. The analysis and understanding of these nonlinear phenomena can help to improve the performance of the systems. The other goal of the research work was to improve the reliability and extend the stability range of unstable variable structure systems by applying the theory of nonlinear dynamics and chaos. Furthermore, to develop control strategies and guidelines, that can be useful in the design of systems applying switch mode power electronics converters. Within the framework of the research project various converter topologies were studied. In most cases the theoretical and simulation results were verified by experimental tests as well. Our results were published in prestigious journals and conference proceedings.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100275
Decision
Yes

 

List of publications

 
P26,-Z Sütő, T Debreceni, T Kökényesi, A Futó, I Varjasi: Matlab/Simulink Generated FPGA Based Real-time HIL Simulator and DSP Controller: A Case Study, European Association for the Development of Renewable Energies, Environment and Power Quality (ICREPQ'15),Cordoba, Spain, pp. 1-6, April, 2014
J1,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: Subharmonics Generated by Space Vector Modulation in Ultrahigh Speed Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 59, No.2, February 2012, pp.: 1029-1037, SCI, IEEE Xplore, 2012
J2,-Péter Stumpf, István Nagy: Motor Drive Stabilization in its Chaotic Region, Transactions on Electrical Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 19-24, March 12, 2012, ISSN 1805-3386, 2012
J3,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: Analysis of the impact of space vector modulation techniques on the operation of ultrahigh speed induction machines, Mathematics and Computers in Simulation, 2012 - Elsevier, September 2012, p.13, 2012
J4,-Peter Bartal, István Nagy: Game Theoretic Approach for Achieving Optimum Overall Efficiency in DC/DC Converters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No.7, July 2014, pp.: 3202-3209, 2014
P25,-A. Futó, I. Varjasi, Z. Sütő: Current Ripple Calculation for Dead Time Compensation in Three Phase PWM Inverters, IEEE International Energy Conference, Dubrovnik, Croatia, pp. 210-216, May, 2014
P24,-Debreceni Tibor, Kökényesi Tamás, Sütő Zoltán, Varjasi István: FPGA-based Real-Time Hardware-In-the-Loop Simulator of a Mini Solar Power Station, IEEE International Energy Conference, Dubrovnik, Croatia, pp. 81-86, May, 2014, 2014
J5,-Péter Stumpf, István Nagy, István Vajk: Control of Power Flow Between the Wind Generator and Network, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.51, No.6, pp.4699-4708, Nov.-Dec. 2015, 2015
J6,-Rafael K. Járdán, Péter Stumpf, Zoltán Varga, István Nagy: Novel Solutions for High-Speed Self-Excited Induction Generators, IEEE Transactions on Industrial Electronics (közlésre elfogadott), 2016
J7,-Litváni Lilla: Egy és kettős tekercselésű kalickás aszinkron generátorok összehasonlítása, Elektrotechnika, Vol.108, No. 12, pp 15-18 2015 december,, 2015
P18, - Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy, István Vajk: Comparison of two Sampling Techniques of SVM Applied in Sensorless Field Oriented Controlled IM Drive, IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics-ISIE 2014, 01 - 04 June, 2014, Istanbul, Turkey,pp. 1316-1321, 2014
P19,- Péter Stumpf, István Nagy, István Vajk: Limitations of the Rotor Voltage of Doubly Fed Induction Generator in Shaping the Slip-Torque Characteristics, 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion-SPEEDAM 2014, 18 – 20 June, 2014,l Ischia, Italy, pp. 736-741, 2014
P20,- Rafael K. Járdán, Z. Varga, István Nagy: Comparative Study of Ultrahigh-Speed Induction Generators with Self-Excitation, 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2014), Palermo, Italy, 16-19 June, 2014, pp.900-905, 2014
P21,- Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy, István Vajk: Improving Dynamics of Vector Controlled IM Drive by Resampling SVM Under Low Frequency Ratio, 2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), Berlin, Germany, 02-05 September, 2014, pp. 2551-2557, ISBN: 978-1-4799-4775-1, 2014
P22,- Peter Stumpf, Rafael K. Jardan, Istvan Nagy, Zoltan Varga: Wind Energy Penetration into Distributed Generation and its Static and Dynamic Features, 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya, Turkey, 21-24 Sept. 2014, pp. 380-385, 2014
P23,- Peter Stumpf, Istvan Nagy, Istvan Vajk: Novel Approach of Microgrid Control, 3rd International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Milwaukee, USA, 19-22 October, 2014, 2014
J4,-Peter Bartal, István Nagy: Game Theoretic Approach for Achieving Optimum Overall Efficiency in DC/DC Converters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61, No.7, July 2014, pp.: 3202-3209, 2014
J1,-P. Stumpf, R.K. Jardan, I. Nagy: Subharmonics Generated by Space Vector Modulation in Ultrahigh Speed Drives, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 59, No.2, February 2012, pp.: 1029-1037, SCI, IEEE Xplore, 2012
J2,-P. Stumpf, I. Nagy: Motor Drive Stabilization in its Chaotic Region, Transactions on Electrical Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 19-24, March 12, 2012, ISSN 1805-3386, 2012
J3,-P. Stumpf, R.K. Járdán, I. Nagy: Analysis of the impact of space vector modulation techniques on the operation of ultrahigh speed induction machines, Mathematics and Computers in Simulation, 2012 - Elsevier, September 2012, p.13, 2012
P1,-P. Stumpf, R.K. Járdán, I. Nagy: Comparison of Naturally Sampled PWM Techniques in Ultrahigh Speed Drives, ISIE 2012, Hangzhou, China, 28-30 May, 2012, pp. 246-251, IEEE, 2012
P2,-Peter Bartal, János Hamar, István Nagy: Efficiency Improvement in Modular DC/DC Converters Using Unequal Current Sharing, SPEEDAM 2012, Sorrento, Italy, 20-22 June, 2012, pp. 275-280, ISBN: 978-1-4673-1300-1, IEEE Catalog Number: CFP1248A-CDR, IEEE, 2012
P3,-Balázs Rakos, Péter Stumpf, István Nagy: Investigation of the Effects of Nonlinear Model of Super-capacitors in Local DC Microgrids Supplied by Renewables, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 4-6 September, 2012, pp. DS3b.11-1 - DS3b.11-8, IEEE, 2012
P4,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: Effect of Sampling Space Vector Modulation in Speed Control Loops of Ultrahigh Speed Drives”, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 4-6 September, 2012, pp. LS6a.3-1 - LS6a.3-7, IEEE, 2012
P5,-Peter Bartal, István Nagy: On-line Efficiency Estimation for DC/DC Converter Cluster by Dedicated Software, ENERGYCON 2012, Florence, Italy, 9-12 September, 2012, pp. 863-868, ISBN: 978-1-4673-1452-7, IEEE catalog number: CFP1233M-CDR, IEEE, 2012
P6,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: DC Components and Subharmonics Generated by Naturally Sampled PWM Techniques, 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society IECON 2012, Montreal, Canada, 25-28 October, 2012, pp. 326-331, ISBN: 978-1-4673-2420-5, IEEE Catalog Number, 2012
P 7,-Péter Stumpf, András Lőrincz, István Nagy: Stability of Digitally Controlled PFC Boost Converter with Auxiliary State Vector, 2013 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, May 28-31, 2013, Taipei, Taiwan, 2013
P 8,-Péter Stumpf, István Nagy: Study of Doubly Fed Induction Generator for Wind Power Application, 2013 International Conference on Clean Electrical Power , IEEE, June 11-13, 2013, Alghero, Sardinia – Italy, 2013
P 9,-Péter Stumpf, Zoltán Varga, Rafael K. Járdán: Development of Animated Material for E-Learning in Solar Powered Electric Vehicles, 2013 EPE’13 ECCE Europe, IEEE, 3-5 September, 2013, Lille, France, 2013
P10,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, Zoltán Varga, István Nagy: Animated E-Learning Material for Solar Powered Electric Vehicles, 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics – EDPE 2013, 2-4 October, 2013, Dubrovnik, Croatia, ISBN: 978-953-56937-8-9, 2013
P11,-Zoltán Varga, Rafael K. Járdán, Péter Stumpf, István Nagy: Ultrahigh Speed Self-Excited Induction Generators for Distributed Power Generation Systems, 35th International Telecommunications Energy Conference - INTELEC, IEEE, 2013, 13-17 October, 2013, Hamburg, Germany, ISBN: 978-3-8007-3500-6, pp 16-21, 2013
P12,-Péter Nagy, Péter Stumpf, István Nagy: Control of Wind Power, 2013 International Conference on Renwable Energy Research and Applications (ICRERA),IEEE, 22-23 October, 2013, Madrid, Spain, ISBN: 978-1-4799-1462-3, 2013
P13,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: Digitally Implemented Naturally Sampled SVM Applied in Speed Sensor-Less Field Oriented Controlled Induction Motor Drive, 2013 Brazilian Power Electronics Conference (COBEP), IEEE, 27-31 October, 2013, Serra Azul Hotel – Gramado – RS- Brazil, ISBN: 978-1-4799-0270-5, 2013
P14,-Rafael K. Járdán, Péter Stumpf, Zoltán Varga, Ádám Veres, Richárd Zsámboki, Zoltán Németh, Péter Korondi, István Nagy: Development of E-Learning Modules for Teaching Energy for Sustainable World, 17th International Symposium Power Electronics – Ee 2013, IEEE, October 30th – November 1st , 2013, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-7892-551-1, 2013
P15,-Péter Stumpf, András Lőrincz, István Nagy: Analysis and Compensation of Oscillations in Digitally Controlled PFC Converter, Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 10-13 November, 2013, Vienna, Austria, 2013
P16,-Ádám Veres, Richárd Zsámboki, Zoltán Németh, Péter Korondi, Péter Stumpf, Zoltán Veres, Rafael K. Járdán, István Nagy: Integrated E-learning Modules for Teaching Energy for Sustainable World, Proceedings of the 2013 7th IEEE International Conference on e-Learning in Industrial Electronics (ICELIE), 12 - 13 November, 2013, Vienna, Austria, 2013
J2,-P. Stumpf, I. Nagy: Motor Drive Stabilization in its Chaotic Region, Transactions on Electrical Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 19-24, March 12, 2012, ISSN 1805-3386, 2012
J3,-P. Stumpf, R.K. Járdán, I. Nagy: Analysis of the impact of space vector modulation techniques on the operation of ultrahigh speed induction machines, Mathematics and Computers in Simulation, 2012 - Elsevier, September 2012, p.13, 2012
P1,-P. Stumpf, R.K. Járdán, I. Nagy: Comparison of Naturally Sampled PWM Techniques in Ultrahigh Speed Drives, ISIE 2012, Hangzhou, China, 28-30 May, 2012, pp. 246-251, IEEE, 2012
P2,-Peter Bartal, János Hamar, István Nagy: Efficiency Improvement in Modular DC/DC Converters Using Unequal Current Sharing, SPEEDAM 2012, Sorrento, Italy, 20-22 June, 2012, pp. 275-280, ISBN: 978-1-4673-1300-1, IEEE Catalog Number: CFP1248A-CDR, IEEE, 2012
P3,-Balázs Rakos, Péter Stumpf, István Nagy: Investigation of the Effects of Nonlinear Model of Super-capacitors in Local DC Microgrids Supplied by Renewables, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 4-6 September, 2012, pp. DS3b.11-1 - DS3b.11-8, IEEE, 2012
P4,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: Effect of Sampling Space Vector Modulation in Speed Control Loops of Ultrahigh Speed Drives”, 15th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, Serbia, 4-6 September, 2012, pp. LS6a.3-1 - LS6a.3-7, IEEE, 2012
P5,-Peter Bartal, István Nagy: On-line Efficiency Estimation for DC/DC Converter Cluster by Dedicated Software, ENERGYCON 2012, Florence, Italy, 9-12 September, 2012, pp. 863-868, ISBN: 978-1-4673-1452-7, IEEE catalog number: CFP1233M-CDR, IEEE, 2012
P6,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: DC Components and Subharmonics Generated by Naturally Sampled PWM Techniques, 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society IECON 2012, Montreal, Canada, 25-28 October, 2012, pp. 326-331, ISBN: 978-1-4673-2420-5, IEEE Catalog Number, 2012
P12,-Péter Nagy, Péter Stumpf, István Nagy: Control of Wind Power, 2013 International Conference on Renwable Energy Research and Applications (ICRERA),IEEE, 22-23 October, 2013, Madrid, Spain, ISBN: 978-1-4799-1462-3, 2013
P13,-Péter Stumpf, Rafael K. Járdán, István Nagy: Digitally Implemented Naturally Sampled SVM Applied in Speed Sensor-Less Field Oriented Controlled Induction Motor Drive, 2013 Brazilian Power Electronics Conference (COBEP), IEEE, 27-31 October, 2013, Serra Azul Hotel – Gramado – RS- Brazil, ISBN: 978-1-4799-0270-5, 2013
P14,-Rafael K. Járdán, Péter Stumpf, Zoltán Varga, Ádám Veres, Richárd Zsámboki, Zoltán Németh, Péter Korondi, István Nagy: Development of E-Learning Modules for Teaching Energy for Sustainable World, 17th International Symposium Power Electronics – Ee 2013, IEEE, October 30th – November 1st , 2013, Novi Sad, Serbia, ISBN: 978-86-7892-551-1, 2013
P15,-Péter Stumpf, András Lőrincz, István Nagy: Analysis and Compensation of Oscillations in Digitally Controlled PFC Converter, Proceedings of the IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 10-13 November, 2013, Vienna, Austria, 2013
P16,-Ádám Veres, Richárd Zsámboki, Zoltán Németh, Péter Korondi, Péter Stumpf, Zoltán Veres, Rafael K. Járdán, István Nagy: Integrated E-learning Modules for Teaching Energy for Sustainable World, Proceedings of the 2013 7th IEEE International Conference on e-Learning in Industrial Electronics (ICELIE), 12 - 13 November, 2013, Vienna, Austria, 2013
P17, - Péter Stumpf, I. Nagy, István Vajk: Control of Power Flow between the Wind Generator and Network, International Power Electronics Conference IPEC-Hiroshima ECCE ASIA-2014, IEEE, 17-22 May 2014, Hiroshima, Japan, Invited paper no. 21I2-1 pp. 2700-2706, 2014
P27,-Péter Stumpf,József Berei, István Nagy, István Vajk: Dynamics of DFIG controlled by Rotor Side Converter in wind energy, 5th International Youth Conference on Energy (IYCE), 2015
P28,-Bence Kurucsó, Alfréd Peschka, A, Péter Stumpf, István Nagy, István Vajk: State Space Control of Quadratic Boost Converter using LQR and LQG approaches, ACEMP - OPTIM - Electromotion Joint International Conference, Side, Turkey, 2015. pp.642-658., ISBN:978-1-4763-7239-8, 2015
P29,-Lilla Litváni: Smart Grid Control with Holons and Agents - State of the Art and Future, Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2015: AACS'15. 262 p., 2015
P30,-Lilla Litváni, János Hamar: Multi-ágens és holonikus rendszerek a smart grid szabályozásban, V. Mechwart András Ifjúsági Találkozó, Siófok, 2015

 

Events of the project

 
2015-09-29 16:40:06
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Nagy István
Új vezető kutató: Járdán Rafael Kálmán

A vezető kutató váltás indoka: Prof. Nagy István, a projekt vezető kutatója 2015.07.05-én elhunyt.
Back »