Correspondence of Scholars of Hungary, 16-19th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100446
Type K
Principal investigator Nagy, László
Title in Hungarian Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század
Title in English Correspondence of Scholars of Hungary, 16-19th century
Keywords in Hungarian tudóslevelezés, tudománytörténet
Keywords in English correspondence of scholars, history of science
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Philology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Institute for Literary Studies (Research Centre for the Humanities)
Participants Bogár, Judit
Deák, Eszter
Fejérdy, András Tamás
Földesi, Ferenc
Font, Zsuzsanna
Soós, István
Thimár, Attila
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 4.721
FTE (full time equivalent) 6.30
state closed project
Summary in Hungarian
A Magyarországi tudósok levelezése 16-19. század című sorozat forráskiadványok folyamatos készítését tűzte ki célul. Kutatók hosszú ideig tartó (néha évtizedes) forrásfeltáró és forráskiadó munkáját szervezzük. Köteteink művelődéstörténeti szempontból jelentős magyarországi személyekről, azok koráról és tudományterületéről (tudományterületeikről) tájékoztatnak. A korabeli tudományos közélet gyakran kizárólagos érintkezési eszköze volt a levelezés. A kéziratos, sok helyről összegyűjtött, különféle nyelveken (többségében még latinul) írt levelek kiadását regesztákkal, magyarázatokkal és mutatókkal látjuk el, a Kárpát-medencei igényeknek eleget téve használjuk a magyar, német és szlovák nyelvet. 2012-2015 között külön pályázati támogatással az elmúlt ciklusban elkészült két kötet kiadását (Weszprémi István és Lázár János levelezése), további két-három kötet kéziratának elkészítését (Révai Miklós, Schedius Lajos, Köleséri Sámuel levelezése) tervezzük. A Magyarországi tudósok levelezése sorozathoz kapcsolódva folyamatosan készülnek a további kötetek (Ifj. Buchholtz György; Dobai Székely Sámuel; Gerhard Cornelius Driesch; Giuseppe Garampi pápai nuncius magyarországiakkal levelezése).
Summary
The series titled “Correspondence of Scholars of Hungary, 16–19th century” aims the continuous preparation of source publications. We organize long-lasting (sometimes decades long) source exploring and publishing work of scholars. Our volumes give information about cultural-historically important people of Hungary, their age and field(s) of science. Correspondence was often the only means of contact in scholarly public life of that age. We provide the editions of the letters (written in different languages, mostly in Latin, and their manuscripts collected from different places) with abstracts, notes and indices, and we use Hungarian, German and Slovakian language according to the needs in the Carpathian Basin. Between 2012 and 2015 we plan to publish two volumes (the correspondence of István Weszprémi and János Lázár), completed in the previous period, with special application subsidy, and to complete the manuscript of two or three other volumes (the correspondence of Miklós Révai, Lajos Schedius and Sámuel Köleséri). Connected to the series “Correspondence of Scholars of Hungary, 16–19th century”, other volumes are continuously prepared (the correspondence of Georg Buchholtz jun., Sámuel Dobai Székely, Gerhard Cornelius Driesch, and that of the Papal legate Giuseppe Garampi with people from Hungary).

 

Final report

 
Results in Hungarian
2012-2016 között a Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század c. sorozatunkban megjelent Weszprémi István (1723-1799) levelezése (s. a. rend., bev., jegyz. Vida Tivadar, Szelestei N. László, Budapest, Argumentum, 2013, 340 p.). A Jakó Zsigmond, Köleséri Sámuel tudományos levelezése (1709-1732) c. kötet (szerk. és utószó Font Zsuzsa, a latin szöveget gondozta és a regesztákat írta Magyar László András, Kolozsvár, EME Kiadó, 2012, 251 p.) Kolozsvárott jelent meg. Irodalom- és tudománytörténeti szempontból fontos kiadványunk a Horányi Elek levelezése, s. a. r., bev., jegyz. Szelestei N. László, Budapest, 2016, 149 p. A folyamatban lévő munkák közül a Révai Miklós levelezésének kiadásával kapcsolatos munkáit Thimár Attila szüneteltette, Lázár János levelezését Földesi Ferenc tovább bővítette (kiadható állapotban van), Deák Eszter terjedelmes, nehezen olvasható kéziratokból készített munkája (Schedius Lajos levelezése) hozzáértő lektorra vár. Soós István és Fejérdy András összegyűjtötték Giuseppe Garampi pápai nuncius magyarországiakkal való levelezésének másolatait, már 1000-nél többet átírtak számítógépre. 2015-ben megjelent a Magyarországi tudósok levelezése a 18. században, II, Tanulmányok, c. konferencia-kötet (szerk. Szelestei N. László, Budapest, 2015, 155 p.), melyben a kutatásban részt vevők és néhány más kutató tanulmánya olvasható. A tervnek megfelelően vontunk be fiatalokat a téma kutatásába, Hencz Enikő, önálló kötetet tett közzé (Dobai Székely Sámuel és Koller József levelezése, Budapest, 2016, 110 p.
Results in English
Between 2012 and 2016, the sixth volume of the series “Correspondence of Scholars in Hungary, 16th–19th century”, the Correspondence of István Weszprémi was published (ed., intr., notes by Tivadar Vida and László Szelestei N., Budapest, Argumentum, 2013, 340 p.). The volume of Sámuel Köleséri’s Scholarly Correspondence (1709–1732) by Zsigmond Jakó, planned to publish in our series, was finally printed in Cluj (ed., afterword by Zsuzsa Font, Latin text ed. and abstracts by László András Magyar, Kolozsvár, EME, 2012, 251 p.) From the point of view of literary and scientific history, an important publication is the Correspondence of Elek Horányi (ed., intr., notes by László Szelestei N., Budapest, 2016, 149 p.). Ferenc Földesi broadened the collection of the correspondence of János Lázár, which is ready to print now. The correspondence of Lajos Schedius, compiled by Eszter Deák, is waiting for a competent supervisor. István Soós and András Ferjérdy collected the copies of papal legate Giuseppe Garampi’s correspondence with Hungarians. In 2015 the papers of our former conference were published in the book Correspondence of Scholars in Hungary in the 18th Century: Studies (ed. László Szelestei N., Budapest, 2015, 155 p.), in which papers by participants of the project and also by others can be read. According to the research plan, young researchers were drawn into the project. Enikő Hencz published the Correspondence of Sámuel Dobai Székely and József Koller (Budapest, 2016, 110 p.).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100446
Decision
Yes

 

List of publications

 
Földesi Ferenc: Köleséri Sámuel tudományos levelezése, 1709–1732,, Irodalomtörténeti Közlemények, 2013/14, 478–483., 2013
Péter Zoltán: Varjas János levelei Péczeli Józsefhez, Filológia és irodalom, szerk. Tompa Zsófia, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013 (Pázmány Irodalmi Műhely, Opuscula litteraria, 4), 187–206. –, 2013
Szelestei N. László: A pietizmus sajátosságai a Kárpát-medencében, A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750), szerk. BALÁZS Mihály, BARTÓK István, Szeged, SZTE Magyar Irodalom Tanszék, 41–54., 2016
Szelestei N. László: Tudományok és irodalom, latin- és anyanyelv Windisch Károly Gottlieb pozsonyi tudós társaságában (1752–1762), Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században, Szeged, (Convivia Neolatina Hungarica, II), 211–220. +, 2016
Szelestei N. László: Bél Mátyás Bars vármegye leírása című kéziratának egyik bírálója: Pongrácz Gáspár esztergomi kanonok, MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk. NYERGES Judit, VERÓK Attila, ZVARA Edina, Budapest, Kossuth, 656–659., 2016
Szelestei N. László: Róka János történetírói tevékenységéről, Sajtó alatt, megjelenik a Váci Püspökség konferenciakötetében, 2017
Szelestei N. László: Horányi Elek levelezése, SZELESTEI N. László, Horányi Elek levelezése, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, (Pázmány Irodalmi Művek, Források, 8), 149 p., 2016
Hencz Enikő: Dobai Székely Sámuel és Koller József levelezése, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, (Pázmány Irodalmi Művek, Források, 8), 110 p., 2016
BOGÁR Judit: „Fragmenta correspond. Bucholtziana”: Ifj. Buchholtz György (1688–1737) levelezése, Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 29–41., 2016
HENCZ Enikő: Mit ajánlhatott Dobai Székely Sámuel Klimo György pécsi püspöknek? Dobai Székely Sámuel könyvtárának kínálata, „Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.”, Pécs, 267-276, 2016
Judit BOGÁR: A Lutheran pastor family – the Buchholtzs – and the sciences, Kirche als Kulturträger, Hrsg. Maria-Elisabeth BRUNERT, Arno STROHMEYER, Bonn (15 p.), 2017
Judit BOGÁR: Evangelisch-lutherische Wissenschaftlichkeit in Ungarn im 17. und 18. Jahrhundert und ein wichtiger Vertreter deren: György Buchholtz der Jüngere, Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen, Hrsg. Márta FATA, Anton SCHINDLING, Tübingen (35 p.)., 2017
Deák Eszter: Zách Ferenc és Schedius Lajos földrajzi témájú levelezése, Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 41-50., 2016
Földesi Ferenc: Két 18. századi munka a barátságról, Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 87-94., 2016
Hencz Enikő: Történeti adatgyűjtés egy 18. századi levelezésben (Dobai Székely Sámuel levelezése), Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 95-104., 2016
Szelestei N. László: Horányi Elek levelezéséről, Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 105-119., 2016
Thimár Attila: A között filológiája, Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, szerk. SZELESTEI N. László, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 121-129., 2016
Köleséri Sámuel: tudományos levelezése, Kolozsvár, Edélyi Múzeumi Egyesület, 2012
Szelestei N. László, Vida Tivadar: Weszprémi István levelezése, Budapest, Argumentum Kiadó, 2013
Földesi Ferenc: Köleséri Sámuel tudományos levelezése, 1709-1732, Irodalomtörténeti Közlemények, 478-483, 2013
Bogár Judit: A vallásosság mozzanatai egy evangélikus lelkész életében a 18. század elején, Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon, Piliscsaba, , PPKE BTK, 21-30, 2013
Péter Zoltán: Varkjas János levelei Pécseli Józsefhez, Filológia és irodalom, szerk. Tompa Zsófia, Piliscsaba, PPKE BTK, 187-204., 2013
Szelestei N. László: A 18. századi magyarországi respublica litteraria a tudóslevelezések tükrében, Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére, szerk. Fodor György, Sarbak Gábor, Budapest, Szent István Társulat, 145–152., 2013
Deák Eszter: Egy tudós eszmecsere dokumentumai – Schedius Lajos levelezése, Magyar Könyvszemle, 2014, 30-65., 2014
Deák Eszter: Dokumente einer gelehrten Diskussion – Ludwig Schedius und seine Korrespondenz, Studia Bibliographica Posoniensia 2014, 167-171., 2014
Font Zsuzsa: Az erdélyi felvilágosodás kezdeteimnek kulcsembere, ifjú Köleséri Sámuel, Keresztény Magvető, 2014/3-4, 252-263., 2014
Szelestei N. László, Vida Tivadar: Weszprémi István levelezése, Budapest, Argumentum Kiadó, 340 p., 2013
Péter Zoltán: Varjas János levelei Péczeli Józsefhez, Filológia és irodalom, szerk. Tompa Zsófia, Piliscsaba, PPKE BTK, 187-204., 2013
Font Zsuzsa: Az erdélyi felvilágosodás kezdeteinek kulcsembere, ifjú Köleséri Sámuel, Keresztény Magvető, 2014/3-4, 252-263., 2014
Szelestei N. László: Horányi Elek, a lexikonszerző, Vigilia, 2015/1, 20-25., 2015
Szelestei N. László: Horányi Elek levelezése, sajtó alá rend., bev. és jegyzetek - -, Budapest, PPKE BTK, 2015, 151 p., 2015
Szelestei N. László (szerk.): Magyarországi tudósok levelezése: Tanulmányok, Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2015, 155 p., 2015
Bogár Judit: A vallásosság mozzanatai egy evangélikus lelkész életében a 18. század elején, Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon, Piliscsaba, , PPKE BTK, 21-30., 2013
Jakó Zsigmond: Köleséri Sámuel tudományos levelezése (1709-1732), szerk. és utószó Font Zsuzsa, a latin szöveget gondozta és a regesztákat írta Magyar László András,, Kolozsvár, EME Kiadó, 2012 (Kölesériana, 1), 251 p., 2012
Hencz Enikő: Koller József és Dobai Székely Sámuel levelezése, Klimo György püspök és kora: Egyház, művelődés, kultúra a 18. században, szerk. Pohánka Éva, Szilágyi Mariann, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, 2011 [2012], 171–184, 2012
Bogár Judit: A szepességi evangélikusok helyzete a 18. század elején ifj. Buchholtz György naplójegyzetei alapján, Historia Ecclesiastica (Eperjes), 2012, 110–119., 2012
Szelestei N. László, Vida Tivadar: Weszprémi István levelezése, Bp., Argumentum, 2013 (Magyarországi tudósok levelezése, 6), 340 l., 2013
Back »