Harmonic analysis and applications  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100461
Type K
Principal investigator Révész, Szilárd
Title in Hungarian Harmonikus analízis és alkalmazásai
Title in English Harmonic analysis and applications
Keywords in Hungarian Fourier analízis, általános potenciálelmélet, funkcionál analízis, metrikus- és Banach terek geometriája, majdnem periodikus függvények, LCA csoportok,Fourier transzformált, pozitív definit függvények
Keywords in English Fourier analysis, idempotent polynomials, general potential theory, functional analysis, geometry of metric and Banach spaces, LCA groups,Fourier transform, positive definite functions
Discipline
Mathematics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Fourier analysis
Panel Mathematics and Computing Science
Department or equivalent Alfréd Rényi Institute of Mathematics
Participants Farkas, Bálint
G. Horváth, Ákosné
Krenedits, Sándor
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 4.992
FTE (full time equivalent) 5.99
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat témája az elméleti matematika, mint alapkutatás,
azon belül is a harmonikus analízis területére esik. A kapott
eredmények alkalmazásai is az elméleti matematika egyéb
területeihez kapcsolódnak, úgy mint a számelmélet, a
funkcionálanalízis vagy az operátorelmélet.


A pályázat alapját korábbi együttműködésünk szolgáltatta, mely
ez idáig OTKA támogatásban nem részesült. Együttműködésünk
azonban nem csak közös cikkekben nyilvánult meg, hanem az
elmúlt kilenc évben évente megrendezett Potenciálelmélet Nyári
Iskolák illetve kétévenkénti Fourier analízis konferenciák
szervezésében is. A pályázatban ezen rendezvényeken való részvételünk anyagi
támogatásáért is folyamodunk.

A pályázat számos egymáshoz kapcsolódó kérdéskörből áll.
Vizsgálnánk Fourier analízisbeli extremális problémákat, pl. a
nevezetes Delsart-problémát LCA csoportok esetén is, mely a
legsűrűbb pakolás kérdéskörében alkalmazható jól. Új eszközünk
itt a Révész által kidolgozott egyenletes aszimptotikus felső
sűrűség fogalma halmazokra és mértékekre LCA csoportokon.
Tervezzük Wiener-Ikehara típusú tételek vizsgálatát valamint
effektív oszcillációs illetve előjelváltási-becslések
vizsgálatát, melyek a számelméletben játszanak fontos szerepet.
A probléma itt effektív, erős Fourier-analízisbeli becslésekre
vezethető vissza, melyek egy része ismert, más része
kidolgozandó. További fontos extremális probléma az ún.
minimális extrapolációs kérdéskör, mely operátorok
rezolvensének normabecslésére kiválóan alkalmazhatóak. Ez egy
nagyon konkrét, viszont mély és nehéz probléma, melyben bármi
előrelépés jelentősnek számít és rengeteg alkalmazásra tarthat
számot.

A következő, úgynevezett felbontási problémával is kívánunk foglalkozni: mely feltételek mellett lehet egy adott függvényt periodikus függvények
összegére felbontani. A probléma természetes módon fogalmazható
meg az operátorelmélet nyelvezetén, mely lehetővé teszi az
operátor-ergodelmélet módszereinek alkalmazását, valamint egy
újabb még csak kis mértékben vizsgált irányban való vizsgálódás
felé is megnyitja az utat:a Banach tér geometria felé (pl.
kvázireflexivitás). Ez elvezet a pályázat másik nagy
kérdésköréhez is: potenciálelméleti módszerekkel szeretnénk
vizsgálni metrikus illetve Banach terek geometriájához
kapcsolódó konstansokat, úgymint a Csebisev konstanst vagy a
randevú számot. Ezzel kapcsolatban, a korábbi kutatásaink
folytatásaként szeretnénk a Fuglede, Ohtsuka, Choquet féle
absztrakt potenciálelméletet nem szimmetrikus magfüggvények
esetére is kidolgozni. Ez lehetővé tenné súlyozott minimális
energia problémák illetve súlyozott approximációelméleti
kérdések vizsgálatát általános eszközök bevetésével. Mindez
szükséges azonban a híres polarizációs konstans probléma
vizsgálatához is, melyet a projekt keretében szintén meg
szeretnénk tenni. Végül egy utolsó fontos kapcsolódási pont a
harmonikus analízis és az operátorelmélet valamint a parciális
differenciáloperátorok elmélete között, melyet a projektben
vizsgálni szeretnénk, a degenerált hipoellipitikus operátorok
regularitáselmélete Gauss-mértékkel súlyozott Lp tereken.

A fentiekben vázolt, a pályázatban részletesen bemutatott kérdések a mai matematikában általánosan ismertek, a számos kapcsolódási pont révén sok kutató foglalkozik velük. Reményeink szerint a korábbi együttműködésünkhöz hasonlóan sikeresek leszünk, mely reményünket az elmúlt években a témában megszerzett tapasztalatunkra alapozzuk.
Summary
The project aims at a theoretical mathematical science research
assignment in mathematical analysis, more precisely in harmonic
analysis, and applications primarily in number theory, functional
analysis and operator theory. Hence the proposal falls in the category
of basic, fundamental research. The project is partially based on
previous joint work, that up to now has not been supported
by the OTKA foundation financially, and that is also related to our
already nine years old undertaking of the organization of the series
of yearly Summer Schools in Potential Theory as well as also the
biannual Workshops in Fourier Analysis.
We seek for the support of OTKA also to find coverage for our
participation on these regular events, always organised with great
financial difficulties up to now.

The proposal consists of several connected topics. We would
investigate extremal problems in Fourier analysis, in particular
Delsarte-type problems also in the LCA group setting, applicable e.g.
in densest packing estimates. Our main tool here is a new, yet
unpublished construction of Révész for the asymptotic uniform upper
density of sets or measures in a locally compact Abelian group (LCA
group). Also we plan to study Wiener-Ikehara type theorems on the one
hand, and effective oscillation and sign change estimates by means of
positive definite functions on the other hand, both important in
number theory. Here the problem boils down to effective, strong
Fourier-analytic auxiliary estimates, partly known and partly to be
found. Another group of extremal problems is the minimal extrapolation
problem, which among others having important applications for
resolvent estimates in operator theory. Here the problem is very
concrete yet hard to crack, but any advance could be applied in
several questions.

The problem of decomposition of a given function into a sum of
periodic functions is another topic we would like to deal with. This
has a natural operator theoretic formulation that allows for the use
of tools from operator ergodic theory, and also gives way to a yet
only partially explored connection to Banach space geometry (such as
quasireflexivity). This topic leads to another large part of the
project: potential analytic description of geometry of metric and
Banach spaces with the help of Chebyshev constants and points and the
so-called rendezvous numbers. In connection to this and based on our
previous works we would like to extend the abstract linear potential
theory of Fuglede, Ohtsuka and Choquet to non-symmetric kernels, which
would allow us to study minimal energy problems in weighted situation
and weighted approximation theory questions by means of general
results. This is also necessary for the treatment of the intriguing
problem of the so-called real polarisation constants in functional
analysis, what we would like to deal with. Now another important
connection of harmonic analysis to operator theory and partial
differential operators is the last part of the project where we would
like to study degenerate hypoelliptic operators on Gaussian-weighted
spaces.

These questions, as described in our research plan thoroughly, are
popular and highly valued questions among the mathematical community,
considered by several researchers nowadays. We hope to be successful,
particularly on the grounds of our joint works in recent years.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Beláttuk Montgomery és Mockenhaupt egy nevezetes sejtését háromtagú ellenpélda létezéséről a Hardy-Littlewood majoráns problémában. Olyan effektív hibatagos Wiener-Ikehara tételeket bizonyítottunk, amelyek lassan csökkenő függvények osztályaira is működnek. A periodikus felbontás probléma körében bizonyos félcsoportokra értünk el új eredményeket. A kapcsolódó kutatások illetve a szükséges eredmények a Springer GTM sorozatban megjelent könyvben is dokumentálva lettek. Ennek befejezéshez F.B. rövidebb Oberwolfachbeli tartózkodásának támogatása is hozzájárult. Szintén a periodikus felbontási problémához kapcsolódóan fedeztünk fel egy Bohl-Bohr-Kadets típusú lineáris operátorokra vontakozó tételt. Megtaláltuk Wiener folytonos mértékekre vonatkozó tételének Hilbert téren értelmezett lineáris kontrakciókra vonatkozó általánosítását, ez az átlagergodikus operátorok elméletén keresztül szintén a nevezett problémához kapcsolódik. A nemlineáris potenciálelmélet keretei között értelmeztük olyan klasszikus fogalmak megfelelőjét, mint a transzfinit átmérő és a Fekete-pontok. Lokálisan kompakt Abel csoportokon leírtuk a Carathéodory-Fejér típusú extremális problémákat, sőt az eredményt megfelelő feltételek mellett kiterjesztettük lokálisan kompakt csoportokra is. Egy kb. 600 oldalas könyv, egy PhD értekezés, az Ames Díj, 27 publikáció (összesen több mint ezer oldal), három magas színvonalú nemzetközi konferencia lebonyolítása Budapesten mind sokat köszönhet a kapott támogatásnak.
Results in English
We proved an intriguing conjecture of Montgomery and Mockenhaupt on three-term counterexamples in the Hardy-Littlewood majorant problem. We obtained an effective, general Wiener-Ikehara theorem. In the periodic decomposition problem (PD) we obtained new result concerning semigroup actions. The related research and the needed results are also documented in a Springer GTM series book, whose completion was supported by the project (B.F. in Oberwolfach). Related to the (PD) we found a Bohl-Bohr-Kadets type theorem for linear operators. A newly discovered version of Wiener's theorem about continuous measures for linear Hilbert space contractions relates, via the theory of mean ergodic operators, also to the (PD) problem. We extended to the nonlinear potential theory context classical notions like transfinite diameter and Fekete points. On l.c.a. groups we succeeded in describing the general Carathéodory-Fejér type extremal problems, and we obtained analogous results under general conditions even in the non-commutative setting. A book over 600 pages, a PhD dissertation, an Ames Award, 27 publications, mostly in good journals, organization of three high-level international conferences in Budapest, were altogether made possible through this support. We succeeded in about 70% of the questions, posed in our research plan, in some cases going well over the plans. Also a good deal of related, newly arising problems were solved, thus modifying the project in about an extent of 30%.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100461
Decision
Yes

 

List of publications

 
Alexander G Babenko, Marina V Deikalova, Szilárd Gy Révész: Weighted one-sided approximation of characteristic functions of intervals by polynomials on a closed interval, P STEKLOV INST MATH (Supplementary Issues) 21: (4) 46-53, 2015
Krenedits Sándor, Révész Szilárd Gy: The point value mximization problem for positive definite functions supported in a given subset of a locally compact group, ArXiv prerpint no. 1504.03808, 2015
Révész, Szilárd: Conjectures and Results on the Multivariate Bernstein Inequality on Convex Bodies, Constructive Theory of Functions (In memory of Borislav Bojanov) (held in Sozopol, Bulgaria, 2010), G. Nikolov and R. Uluchev (Eds.), pages 318{353., 2012
Bálint Farkas, Béla Nagy, Révész Szilárd Gy: A potential theoretic minimax problem on the torus, ArXiv prerint, no. arXiv:1512.09169, 2015
Polina Yu. Glazyrina, Szilárd Gy. Révész: Turán type oscillation inequalities in Lq norm on the boundary of convex domains, ArXiv, no. 1512.08268, 2015
Farkas Bálint: Wiener's lemma and the Jacobs-de Leeuw-Glicksberg decomposition, Ann. Univ. Sci. Budapest. Eötvös Sect. Math., Sebestyén 70, Festschrift, 2015
Balint Farkas, Sven-Ake Wegner: Variations on Brabalat's lemma, submitted to IEEE Transactions on Automatic Control, 2015
Krenedits Sándor: Fourier analysis -- Extremal problems, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar, 2014
Bálint Farkas: A Bohl-Bohr-Kadets type theorem characterizing Banach spaces not containing c0, ArXiv, 2013
T. Eisner, B. Farkas, M. Haase, and R. Nagel: Operator Theoretic Aspects of Ergodic Theory, Graduate Text in Mathematics, vol. 272, Springer, 2015
A. P. Horváth: Weighted Fejér Constants and Fekete Sets, Acta Math. Hungar. 141 (4) (2013), 366-382, 2013
Krenedits, Sándor: Three-term idempotent counterexamples in the Hardy-Littlewood majorant problem, J. Math. Anal. Appl. 388 (2012), no. 1, 136–150, 2012
Krenedits Sándor: On Mockenhoupt's Conjecture in the Hardy-Littlewood Majorant Problem, Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Izv. Arm. Acad. Nauk) 48 (2013), no. 3., 91--109., 2013
B. Farkas: A note on the periodic decomposition problem for semigroups, Semigroup Forum, online first., 2015
Bálint Farkas, János Pintz , Szilárd Révész: On the optimal weight function in the Goldston-Pintz-Yildirim method for finding small gaps between consecutive primes, Paul Turán Memorial Volume: Number Theory, Analysis and Combinatorics, de Gruyter, Berlin, 2013, 75--104., 2013
Krenedits Sándor, Révész Szilárd: The Carathéodory-Fejér type extremal problem on locally compact Abelian groups, J. Approx. Theory 194 (2015), 108-131., 2015
A. P. Horváth: Müntz-type theorems on the half-line with weights, J. Math. Anal. Appl. 410, (2014) 699-712, 2014
B. Farkas: Wiener's lemma and the Jacobs-de Leeuw-Glicksberg decomposition, Ann. Univ. Sci. Budapest. Eötvös Sect. Math. 58 (2015), 25–26, Sebestyén 70, Festschrift., 2015
Balint Farkas, Sven-Ake Wegner: Variations on Brabalat's lemma, Amer. Math. Monthly, to appear., 2015
Á.P. Horváth: The Electrostatic Properties of Zeros of Exceptional Laguerre and Jacobi Polynomials and Stable Interpolation, J. of Approx. Theory (194) 87-107, 2015
Á. P. Horváth: p-transfinite Diameter and p-Chebyshev Constant in Locally Compact Space, Ann. Acad. Sci. Fenn. Math. 40. 851-874, 2015
Á. P. Horváth, P. Vértesi: On Barycentric Interpolation II. (Grünwald-Marcinkiewicz type Theorems), Acta Math. Hungar. 148. (1) 147-156, 2016
Á. P. Horváth: Chromatic Derivatives and Expansions with Weights, ArXiv, submitted, 2015
Á.P. Horváth: The energy function with respect to the zeros of the exceptional Hermite polynomials, ArXiv, submitted, 2015
Farkas Bálint: A Bohl-Bohr-Kadets type theorem characterizing Banach spaces not containing c0, ArXiv, 2013
Anne de Roton & Szilárd György Révész: Generalization of the effective Wiener-Ikehara theorem, Int. J. Number Theory Vol. 9, No. 8 (2013) 2091-2128, 2013
T. Eisner, B. Farkas, M. Haase, and R. Nagel: Operator Theoretic Aspects of Ergodic Theory, Graduate Text in Mathematics. Springer, 2013
A. P. Horváth, P. Vértesi: A Contribution to the Grünwald-Marcinkiewicz Theorem, Jaen J. on Approx. 4 no. 1, 1-13., 2012
A. P. Horváth: Weighted Fejér Constants and Fekete Sets, Acta Math. Hungar. 141 (4) (2013), 366-382, 2013
Krenedits, Sándor: Three-term idempotent counterexamples in the Hardy-Littlewood majorant problem, J. Math. Anal. Appl. 388 (2012), no. 1, 136–150, 2012
Krenedits, Sándor: Special quadrature error estimates and their application in the Hardy-Littlewood majorant problem, Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, 28, no. 2, 121--151, (2012), 2012
Krenedits Sándor: On Mockenhoupt's Conjecture in the Hardy-Littlewood Majorant Problem, Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Izv. Arm. Acad. Nauk) 48 (2013), no. 3., 91--109., 2013
Farkas Bálint: A note on the periodic decomposition problem for semigroups, ArXiv, 2013
Révész Szilárd György: Turán-Erőd Type Converse Markov Inequalities for Convex Domains on the Plane, Proceedings of the International Conference "Complex Function Theory and Applications '13", (held in Sofia, Bulgaria, 2013), Virginia Kiryakova (Ed.), (electronic)., 2013
Farkas Bálint, Pintz János, Révész Szilárd: On the optimal weight function in the Goldston-Pintz-Yildirim method for finding small gaps between consecutive primes, Paul Turán Memorial Volume: Number Theory, Analysis and Combinatorics, de Gruyter, Berlin, 2013, 75--104., 2013
Krenedits Sándor, Révész Szilárd: The Carathéodory-Fejér type extremal problem on locally compact Abelian groups, ArXiv, 2013
A. P. Horváth: Müntz-type theorems on the half-line with weights, J. Math. Anal. Appl. 410, (2014) 699-712, 2014
Farkas Bélint, Révész Szilárd: The periodic decomposition problem, ArXiv, 2013
T. Eisner, B. Farkas, M. Haase, and R. Nagel: Operator Theoretic Aspects of Ergodic Theory, Graduate Text in Mathematics. Springer, 2015
Farkas Bálint: A note on the periodic decomposition problem for semigroups, ArXiv, submitted., 2015
Farkas Bálint, Révész Szilárd: The Periodic Decomposition Problem, Springer Proc. in Math. and Stat.: 19th Int. Conf. on Difference Equations and Appl., ICDEA 2013 (Muscat, Oman, 2013) pp. 143-169. ISBN: 978-366244139-8., 2014

 

Events of the project

 
2012-03-21 16:21:42
Résztvevők változása
Back »