Everyday ethnicity, national and a-national in everyday life in a multi-ethnic region, Tranylvania 1918-1944  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100502
Type PD
Principal investigator Egry, Gábor
Title in Hungarian Mindennapi etnicitás, nemzeti és nem-nemzeti a mindennapokban egy multietnikus régióban, Erdély 1918-1944
Title in English Everyday ethnicity, national and a-national in everyday life in a multi-ethnic region, Tranylvania 1918-1944
Keywords in Hungarian kisebbségtörténet, magyar kisebbség, regionalizmus, mindennapi etnicitás, Erdély, nemzeti indifferencia
Keywords in English history of minorities, Hungarian minority, regionalism, everyday ethnicity, Translyvania, national indifference
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Social history
Panel History
Department or equivalent Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.
Starting date 2011-09-01
Closing date 2013-09-30
Funding (in million HUF) 11.338
FTE (full time equivalent) 1.67
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás a nemzet és etnicitás mindennapi jelentéseit és funkcióit járja körül egy korszakban, amikor a közéletet a nemzeti beszédmód uralta. Fő kérdése az etnicitás jelenségének és a nemzet fogalmának kérdése az egyén és az állam találkozásai valamint az egyének közti interakciók során Erdélyben a két világháború között. A csoportok nélküli etnicitás és a nemzeti érdektelenség koncepciójából kiindulva a nemzet mindennapokban tetten érhető jelentőségét vagy éppen érdektelenségét elemzi. A feltárandó források (bírósági eljárások iratai, rendőrségi jegyzőkönyvek, népszámlálások lebonyolításának iratanyaga stb.) segítségével mutatja be az egyéni viszonyulási lehetőségek sokaságát, egyúttal az említett elméletek kritikus értéklelését is vállalva és tekintettel a regionális sajátosságokra is. A vonatkozó források feltárására elsősorban romániai – vidéki – levéltárakban kerül sor, ezek az anyagok kutathatóak, időnként nem rendezettek. A kutatás hozzájárulhat a magyar kisebbségek történetének, mindenek előtt a társadalmi változásoknak a megértéséhez.
Summary
The research project's aim is to analyse the meanings and social functions of ethnicity and the idea of the nation in everyday life in a period of predominantly national politics. The main research question is how concepts of the nation and how the phenomenon of ethnicity shaped and influenced encounters of the state and the individual and interactions among people in interwar Transylvania. Deprating from the theoretical starting point of Rogers Brubaker's concept of ethnicity without groups and of Tara Zahra's notion of national indifference it strives to reveal the importance or indifference of the „nation” in everyday life. The sources (judiciary files, police reports, documents of censuses etc.) allow for the portrayal of the varieties of individual attitudes and their typical forms, while it offers a rich material to critically assess the above mentioned theories as well, taking into account regional peculiarities. The relevant sources are kept in mainly countryside archives in Romania, their research is permitted, although sometimes these are not kept in order. The project contributes to a deeper understanding of the history of the Hungarian minorities, especially social changes and transformations and offers a possibility to critcally reasses the above mentioned theoretical framework.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás a mindennapi etnicitás (R. Brubaker, J. E. Fox, C. Miller-Idriss) elméleti és módszertani megfontolásait alkalmazza a két világháború közti Romániából összegyűjtött levéltári anyag elemzésére. Főként kisebb jelentőségű perek, rendőri, alsóbb közigazgatási szervek jelentései alapján a kisebbségtörténet alulnézetét kívánja adni. Az anyag feldolgozására kiválóan alkalmasak a jelenkori szociológia által kidolgozott tipizálás (ugratás, konfliktus, tabusítás, nemzetileg jelölt kategóriák közti választás) és kategóriák (a nemzetről és nemzet által való beszéd, a nemzet performálása, a nemzet fogyasztása és ismét csak nemzetileg jelölt kategóriák közti választás). Az etnicitást esszencialista módon értelmezett különbségteremtésként felfogva nyomon követhetőek a határtermelés folyamatai, akciói, de éppígy megragadható a határok átlépése vagy eliminálása is. A kutatás megmutatta meg, hogy alulról szemlélve a kisebbségek helyzetét és történetét nem jogvédelem és jogkorlátozás kettősségében, hanem helyi modus vivendik sorozataként érdemes értelmezni. A kisebbségek a többségen belüli határtermelésnek is aktív és nem csak passzív szereplői, erőforrásai, a kisebbség és többség hasonló társadalmi csoportjait összekötő közös kultúra és terek regionalista törekvések számára biztosítanak erőforrást, egyúttal transznacionális történetet feltárva. A magyarok Magyarországhoz való viszonyát pedig a revíziós propaganda ellenére távolodás és az idegenség személyes tapasztalatai jellemezték.
Results in English
The research project aimed at applying the theoretical considerations and methodology of everyday ethnicity (R. Brubaker, J. E. Fox, C. Miller-Idriss) to archival material from interwar Romania. The documents contain paperwork of minor trials, police or administrative reports in order to shed light on the history of minorities from a perspective from below. The tipization (teasing, conflict, tabooization, choice between national categories) and categories (speaking with and through the nation, performing the nation, consuming the nation and again choice) developed by present-day sociological reserach were easily applicable. Interpreting ethnicity as an essentialist understanding of differences that are revealed in interactions makes it possible to discover the process of constructing borders, but also their transgression or elimination. According to the results theis perspective of minority history provides an understanding of their situation nota s a struggle for and against minority rights, but as a series of intricate local balances. Minorities were active, not just passive actors of the construction of borders inside the majority group and the common societal culture of certain social groups and the social spaces connecting them served as resources of regionalist currents, revealing an entangled history. Meanwhile Hungarians in Hungary were received with suspicion and hostility, despite the everyday revisionist propaganda, drifting them away from the country.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100502
Decision
Yes

 

List of publications

 
Egry Gábor: Humble Servants and Proud Leaders: the Idea of “Serving the People” and the Search for the Authentic Community among Minority Hungarians, Előadás Annual Conference of the Imre Kertész Kolleg 2013 Catastrophe and Utopia Central and Eastern European Intellectual Horizons 1933 to 1958, 2013
Egry Gábor: Endangered by alienation? Raising a minority elite between nationalizing higher education systems: the new generation of Hungarians in interwar Romania, In: Harald Heppner, Florian Bieber: Societal Evolution or Social Ruin? Universities and Elite Formation in Central, Eastern and Southeastern Europe (megjelenés előtt), 2014
Egry Gábor: Navigating the Straits. Changing Borders, Changing Rules and Practices of Ethnicity and Loyalty in Romania after 1918, Hungarian Historical Review, 2013/3 (megjelenés előtt), 2013
Egry Gábor: A Crossroad of Parallels: Regionalism and Nation Building in Transylvania in the First Half of the Twentieth Century, pp. 239-275. in: Anders E. B. Blomqvist, Constantin Ioradchi, Balázs Trencsényi (eds.): Hungary and Romania Beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements., 2013
Egry Gábor: Crowding Out: Experiences of Difference, Discourses of identity and Political Mobilization in Interwar Transylvania., Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. IX. Tematikus szám. Szerk. Hans-Christian Maner, Sorin Radu. 203-224., 2012
Seres Attila - Egry Gábor: Magyar levéltári források az 1930. évi romániai népszámlálás nemzetiségi adatsorainak értékeléséehz, Kriterion - Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Koloszvár, 2011
Egry Gábor: Keresztező párhuzamosok. Etnicitás és középosztálybeli kultúra a két világháború közti Erdélyben, Bartha Eszter, Kausz Tamás, Varga Zsuzsanna (szerk.): Határokon túl: Tanulmánykötet Mark Pittaway (1971-2010) emlékére. L'Harmattan, Budapest, 282-301., 2012
Egry Gábor: An Obscure Object of Desire: the Myth of Alba Iulia and its Social Functions in Pats and Present., Myth-Making and Myth Breaking in History and the Humanities. Bukarest, 2011. október 6-8., 2012
Egry Gábor: Eine merkwürdige Minderheit: Siebenbürger Rumänen zwischen Altreich und Mitteleuropa, 1918-1940., II. Forum Hungaricum, Nemzetiségek - kisebbségek a Kárpát-mdenecében. Budapest 2011. október 15-16., 2011
Egry Gábor: Not So Brief Encounters: Ethnic Interactions and State Policy for Transylvania, 1918-1940, ASEEES 44th Annual Convention, New Orelans, Nov. 15-18., 2012., 2012
Egry Gábor: Nép, nemzet, állam, társadalom: „népszolgáló” közösségkép és közösségszervezés az erdélyi magyar kisebbségi politikában, Bárdi Nándor - Filep Tamás Gusztáv: A népszolgálat fogalomtörténete. (megjelenés előtt, közlésre elfogadva), 2013
Egry Gábor: A megértés határán. Nemzetiség, konfliktus és mindennapok a két világháború közti Háromszéken, Limes XXV. 2. 29-50., 2012
Egry Gábor: Nemzeti kölcsönhatások. KIsebbségi magyarok és a magyar nemzetfelfogás változatai a harmincas években, pp. 114-129. In: Feitl István (szerk.):Nyitott/zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció 1914-1949. Napvilág, Budapest, 2013
Back »