Economic–social reform projects and social models between the two world wars  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100546
Type K
Principal investigator Zachar, Péter Krisztián
Title in Hungarian Gazdasági-szociális reformelképzelések és társadalmi modellek a két világháború között
Title in English Economic–social reform projects and social models between the two world wars
Keywords in Hungarian Társadalom, reform, hivatásrendiség, korporatizmus, érdekképviselet, gazdaságelmélet, kereszténydemokrácia, gazdaságtörténet
Keywords in English Society, reform, vocational order, Stand, corporatism, interest representation, economic theory, Christian democratic movement, history of economics
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Social history
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Economic theory
Panel History
Department or equivalent Social Studies and Humanities Department (Kodolányi János University)
Participants Rab, Virág
Rigó, Balázs
Strausz, Péter
Ujváry, Gábor
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-01-31
Funding (in million HUF) 9.858
FTE (full time equivalent) 4.22
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat a két világháború közötti nemzetközi és magyar gazdasági-társadalmi reformelképzeléseket mutatja be, különös tekintettel a hivatásrendiségre és újrendiségre. A különböző elméletek vizsgálata mellett a fontosabb magyar és külföldi teoretikusok elméleti illetve esetleges gyakorlati munkásságát is bemutatnánk. Témánkat a nemzetközi gazdaságelmélet korabeli fejlődésének inerciarendszerébe is be kívánjuk ágyazni. A vonatkozó könyvészeti és sajtóanyag feltárása mellett levéltári forrásokat is vizsgálni fogunk, az itthoni gyűjtemények mellett kutatni kívánunk külföldi intézményekben is. Kutatási eredményeinket nemzetközi fórumokon is meg kívánjuk ismertetni, valamint egy hazai konferenciát is kívánunk szervezni a témában.
El kívánjuk egymástól különíteni a fasiszta indíttatású korporatizmust a némiképp pont ennek ellenében kialakult hivatásrendiségtől. Emellett a rendi gondolaton belül is különbséget tervezünk tenni az újrendiség és a katolikus indíttatású hivatásrendiség között. Be kívánjuk mutatni a kapcsolódási pontokat az 1945 előtti hivatásrendiség és a második világháború utáni modern kereszténydemokrácia elméleti-ideológiai háttere között.
Munkánk tapasztalt kutatók valamint pályakezdő kolléga és alkalmanként fiatal közreműködők közös tevékenységén alapul. Tudományos tapasztalatainkat egy részletes angol és német rezümékkel kiegészített zárókötetben kívánjuk összefoglalni, így a külföldi szakmai körök tájékoztatása is lehetségessé válna. Emellett kutatási eredményeinket a felsőoktatásban is hasznosítani kívánjuk.
Summary
Our project presents the international and Hungarian economic and social reform projects with a special attention to “vocational order” and to the “concept of new social order”. Besides the analysis of the theories we are going to show the theoretical and practical work of Hungarian and foreign theorists. We also want to put our topic into the inertial system of the development of international economic policies. Besides the books and press materials we also want to analyse archives sources, both in Hungary and abroad. We want to present our results in international forums as well, and to organise a conference in the field.
We want to distinguish clearly between fascism-based corporatism and “vocational order”, which developed as a response to the former. Inside this, we will make a distinction between the “system of new social order” and the Catholicism-based “vocational order”. We would like to show the points of connection between the theoretical and ideological “vocational order” before 1945 and the modern Christian democracy after WW II.
Our work is to be done based on the joint work of experienced researchers and young collaborators. We would like to present our scientific experiences in a volume with detailed English and German summaries, this way enabling foreign communities to get information about the project. We would also like to use our findings in higher education.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk során levéltári és könyvészeti feltárás révén sikerült interdiszciplináris, teoretikus és gyakorlati oldalról körüljárni a két világháború közötti válságkezelő javaslatokat; megvalósítottuk a gazdaság, a társadalom és a politika előítéletektől mentes, egységes szemléletű vizsgálatát. Kimutattuk a liberális gondolat megújítási kísérleteit, az államkapitalizmus különböző módozatait. Komparatív vizsgálattal elválasztottuk az olasz fasiszta korporatizmust a korszakban meghatározó hivatásrendiségtől. Emellett a még egységesen hivatásrendinek nevezett elméletek és kísérletek között is különbséget tettünk, elválasztva az újrendi (a totális eszmékhez közeledő) gondolatot a katolikus hivatásrendiségtől (szolidarizmustól). A transnational orientation eszközeivel a meghatározó személyek közötti kapcsolatok révén a reformeszmék terjedésének nemzetközi hálózatát szemléltettük, különösen a magyarországi hivatásrendi szervezetek tevékenysége és hálója kapcsán. A nyugat-európai szolidarizmus elterjedésével bemutattuk a két világháború közötti reform hatását a későbbi társadalmi érdekegyeztetés, a neokorporatizmus fejlődésére. Eredményeinket egy hazai nemzetközi konferencia és tanulmánykötete (Zachar P. K. /szerk./: Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Bp., 2013) és egy monográfia (Zachar P. K.: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között., Bp., 2014) ismerteti a szakmai körökkel.
Results in English
Through our archive, book and newspaper based research we managed to compass the interdisciplinary, theoretical, and practical aspects of the crisis management propositions; we implemented a unified and prejudice free research of the aspects of the economy, the society and politics in the interwar era. We pointed out the innovation attempts of the liberal idea, the different modalities of state capitalism. With the help of comparative analyses, we separated the Italian fascist corporatism from the concept of vocational order. We made a distinction between the theories and experiments called uniformly vocational order, separated the new order ideas (which were closer to totalitarianism) from catholic professional order (solidarism). With the tools of transnational orientation, we illustrated the network of reform ideas, the relationship between influential thinkers of the era, especially while presenting the activities and the networks of Hungarian vocational order organizations. With the spread of solidarism we presented how the interwar era’s reforms affected the development of the later social reconciliation, or “neo-corporatism”. Professional circles and institutions obtained our results through an international conference and essay collection (Zachar /ed./: Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Bp., 2013) and by a monograph (Zachar: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között. Bp., 2014).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100546
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zachar Péter Krisztián: Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között., L'Harmattan, Budapest, 2014
Rigó Balázs: „Ha a kenyér megvédéséről van szó, mi akkor is kiállunk” – A hivatásrendi gondolat és a Szegedi Hivatásszervezet., Történelmi emlékezet és identitás. Tanulmányok. Szerk.: Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. (Modern Minerva Könyvek 5.) Budapest, Heraldika Kiadó, 165-191., 2012
Zachar Péter Krisztián: Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói és válaszaik a gazdasági-társadalmi válságperiódusra., Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. 2012/2. (V. évf. 2. sz. No. 17.) 29-41., 2012
Beszámoló Szabadegyetemi-előadásról: Áthallások a régi válságra adott válaszokból., Fejér Megyei Hírlap, 2012. március 2/3. (nyomatatott és online változat), 2012
Zachar Péter Krisztián (szerk.): Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok., L'Harmattan, Budapest, 2013
Rab Virág: A gazdasági válság és a korabeli gazdasági szakemberek., Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. Szerk.: Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. (Modern Minerva Könyvek 6.) Budapest, Heraldika Kiadó, 2013
Rigó Balázs: A szociális igazságosság Varga László S.J. munkásságában., Történelem és politika régen és ma. Tanulmányok. Szerk.: Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián. (Modern Minerva Könyvek 6.) Budapest, Heraldika Kiadó, 2013
Strausz Péter: Érdemes-e újra felfedezni a hivatásrendiséget?, A felfedező tudomány. Főszerk.: Beszteri Béla. Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr, 2013
Zachar Péter Krisztián: Politik, Wirtschaft, Selbstverwaltung – Die Wirtschaftskammern in Ungarn in der Zwischenkriegszeit und der Versuch einer Neuorganisation nach der Wende., Einhundertfünfzig Jahre Rückständigkeit? Wirtschaft und Wohlstand in Mitteleuropa von 1867 bis zur Gegenwart. Hrsg. Christopher Walsch. Gabriele Schäfer Verlag, Herne, 2013
Zachar Péter Krisztián: A possible heritage of anti-libertarian political thoughts of the interwar period in Central Europe: the tripartite social dialogue., Central European Political Science Review. Spring 2013. Vol. 14. Nr. 51., 2013
Zachar Péter Krisztián: Kiútkeresés a gazdasági válságból – Hivatásrendiség, keresztény szociális tanítás és a modern gazdasági-társadalmi érdekkiegyenlítés Európában., Kodolányisok Világa, 2013. július., 2013
Zachar Péter Krisztián: A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-európában a két világháború között., Közép-Európai Közlemények. Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata. VI. évf. 3. sz. (2013/3. No. 22.), 2013
Marengo Alessandro: Terítéken a modern gazdaság- és társadalompolitika eszmei háttere. Konferenciakötet és szakmai viták., Kodolányisok Világa, Online, 2013. október 12., 2013
Kék Emerencia: A hivatásrendiség és előzményei a katolikus egyház szociális tanításában a Rerum novarum és a Quadragesimo anno enciklikák alapján., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk.: Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan, 2013
Zachar Péter Krisztián: Kiútkeresés a liberális gazdaság- és államszervezés válságából a 20. század első felében Európában., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan, 2013
Klieber, Rupert: Az autoriter kormányzás pápai receptúrája? A Quadragesimo Anno enciklika és Új-Ausztria „hivatásrendi állama“ (1934–1938)., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L'Harmattan., 2013
Senft, Gerhard: Gazdaság és politika az osztrák hivatásrendi államban 1934 – 1938., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. L'Harmattan, Budapest., 2013
Bene Krisztián: A gazdasági válság és a katolikus rendpártiság Franciaországban., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Frenyó Zoltán: A keresztény szociális doktrína Mihelics Vid munkásságában., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Strausz Péter: Kapcsolódási pontok Magyary Zoltán munkássága és a hivatásrendiség között., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Rigó Balázs – Zachar Péter Krisztián: Hivatásrendiség másképp – A szegedi Hivatásszervezet mint szakszervezet., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Rab Virág: Tények és gondolatok az informális kommunikáció jelentőségéről a nagy gazdasági világválság kapcsán., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Baritz Sarolta Laura OP: Az emberközpontú közgazdaságtan történeti gyökerei., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Botos Katalin: A hivatásrendiség relevanciája a 20. század második felében., Gazdaság, társadalom, hivatásrendiség a 20. századi Európában. Tanulmányok. Szerk. Zachar Péter Krisztián. Budapest, L’Harmattan., 2013
Rigó Balázs: Egyén és közösség az Egyház társadalmi tanításában., Műhelytitkok (Tanulmányok a politikai filozófia, a politika és a szociológia tudományterületeiről). Szerk.: Ditzendy Orsolya. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2014
Zachar Péter Krisztián: Gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Antwortversuche auf die Krise des Kapitalismus in Ungarn in der Zwischenkriegszeit – Ein Überblick., Publikációra elfogadva, megjelenés alatt, 2015

 

Events of the project

 
2012-06-07 10:45:13
Résztvevők változása
Back »