Consortional main: Living from their Land: Agricultural Actors, Rural Development Trajectories and Rural Policies in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100675
Type NK
Principal investigator Kovács, Katalin
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Földből élők: agrárszereplők, vidéki fejlődési pályák és vidékpolitikák Magyarországon
Title in English Consortional main: Living from their Land: Agricultural Actors, Rural Development Trajectories and Rural Policies in Hungary
Keywords in Hungarian Vidék-típusok és fejlődési pályák, vidék- és földpolitikák, terület-alapú fejlesztéspolitikák, agrárszereplők és birtokviszonyok, földhasználati attitűdök, helyi hatalom
Keywords in English Differentiating rural space, divergent development trajectories, rural and land policies/tools , area-based development strategies, attitudes to farming, land ownership and use, local power structures
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Rural sociology
Regional Studies (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Regional studies
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Development policy
Panel Society
Department or equivalent Institute for Regional Studies (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Hamar, Anna
Hamar, Anna
Keller, Judit Zsuzsanna
Király, Gábor
Koós, Bálint Ákos
Kovai, Cecília
Nikitscher, Péter
Papp, Gergő
Rácz, Katalin
Schwarcz, Gyöngyi
Swain, Nigel John
Váradi, Monika Mária
Starting date 2012-03-01
Closing date 2016-08-31
Funding (in million HUF) 37.503
FTE (full time equivalent) 13.20
state closed project
Summary in Hungarian
Az utóbbi két évtized vidékszociológiai irodalmában a vidéki térségeket átformáló fordulatról beszél (elmozdulás a termeléstől a fogyasztás felé). Az átalakulást ugyanakkor az egyenlőtlen fejlődés jelei kísérik, amelyek az egyes térségek adaptációs lehetőségeinek különbségeit mutatják. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy a vidéki perifériákon nem találnak biztonságos megélhetést az ott élők. Kérdés, hogy az új vidékpolitikák, mint a LEADER képesek-e választ adni a kihívásokra, pályára tudnak-e állítani olyan ’területi termelési módokat’ az elmaradott vidéki térségekben is, amelyek a különböző tőkeformák szinergiáin építkeznek (Ray 2002).

Az EMIES néven pályázó konzorcium, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel, a következő kérdéscsoportokra szándékozik választ adni:
1. Milyen szerkezeti változások következtek be a földtulajdoni és használati viszonyokban?
2. Mi jellemzi napjainkban a főfoglalkozású és a felesleget értékesítő gazdálkodók beállítódásait? Hogyan rétegződik a gazdatársadalom és milyen a helyi hatalmi struktúrákba való beágyazottsága?
3. Miként és milyen hatással valósulnak meg az uniós mezőgazdasági és strukturális politikák? Miként találkoznak és hogyan hatnak egymásra a különböző fejlesztéspolitikák helyi szinten? A helyi stratégiákban milyen mértékben vannak jelen az agrártársadalom érdekei?

A vizsgálat 10, Marsden alapján 4 típusba sorolható kistérségben folyik, ebből 8-ban követéses vizsgálatra is lehetőség nyílik.
Summary
The sociological literature of the last two decades identifies a restructuring of rural areas from production to consumption. This transformation has been accompanied by signs of unequal development which are reflected in the differing abilities of certain regions to adapt. The consequence for Hungary has been that those living in peripheral areas find it difficult to secure their livelihoods. Whether new rural development programs such as LEADER are capable of answering this challenge is open to question. Will they be capable of establishing ‘territorial modes of production’ where synergies of various forms of capitals prevail (Ray, 2002), or will underdeveloped rural areas have no chance in this respect?

The EMIES consortium will use qualitative and quantitative research methods to answer the following questions:
1. What structural changes have taken place in terms of land ownership and use?
2. How might the attitudes of today’s full-time and surplus-producing farmers be categorized? What groupings exist within today’s farming society, and how and to what extent are they embedded in local power structures?
3. How and with what effect are EU agricultural and structural policies implemented? How do development policies and tools meet and affect one another at the local level, and what potential do farmers have for realizing their interests?

The research will take place in 10 ‘micro-regions’ subdivided into 4 categories based on Marsden. Eight of these could be follow-up studies.

 

Final report

 
Results in Hungarian
 Az elmúlt évtizedekben mind a földtulajdoni, mind a földbérleti viszonyok alapvetően átalakultak. A legbefolyásosabb földtulajdonosok/földbérlők/menedzserek a kialakuló kapitalizmus felső osztályainak tagjaivá váltak vagy innen érkeztek, gyakran számottevő mezőgazdasági múlt nélkül. Jellemző politikai beágyazottságuk számottevően megkönnyítette a birtokukban lévő föld akkumulációját.  A vidéki burzsoázia alsó és középső rétegei, jellemzően 100-800 hektáros birtokok üzemeltetői, ugyancsak megerősödtek az általánosan tapasztalható földínség ellenére. Ők a megszűnő kisebb birtokokból és abból profitáltak, hogy drámaian csökkent a saját részre történő vagy felesleget értékesítő élelmiszer-termelés, ami felszabadított területeket.  Azok, akik a szocializmus összeomlásának éveiben elvesztették munkájukat és nem sikerült visszajutniuk a munkapiacra, az átalakulás veszteseivé váltak. A társadalmi értelemben sérülékeny rétegek felhalmozódását a belső és küldő perifériákon, hátrányos helyzetű vidéki terekben az okozta, hogy a mezőgazdaságból való tömeges kiáramlás nem párosult a vidéki térségekből való kiáramlással. A vidéki szegénység egyre növekvő mértékben szorult ki a szegmentálódó munkapiacról, ide értve a szezonális munka piacát is. Az érintett térségek azok, ahol a mezőgazdaság-alapú közfoglalkoztatás bevezetésre került. Ez rövidtávon csökkenti a tartós munkanélküliséget, ám hosszútávon nem, miközben növeli a munkapiac szegmentációját és a térségek állami függését.
Results in English
 Both land lease and ownership have been reshaped in the last decades fundamentally. The most influential land owners/leasers/managers come from ranks of the wealthy upper classes of emerging capitalism with or without background in agriculture. They usually hold political positions, too. Political embeddedness of the new capitalist class had facilitated accumulation of owned and leased land significantly.  Middle and lower ranks of rural bourgeoisie running farms of about 100-800 hectares have also gained a foothold in agriculture despite overall scarcity of access to land. They profited from ceasing smaller and plot farms and changing attitudes i.e. the sharply decreasing own food production.  Those who fell out of employment during the fall of Socialism have become obviously losers of rural transformation. Restructuring has ended up so far in a sharp ‘agricultural exodus’ that was not associated with ‘rural exodus’, a massive outflow to urban areas, due to low and selective absorption capacities of urban labour markets. This explains the accumulation of vulnerable social layers in the multiple disadvantaged regions of peripheries. Rural poor has become increasingly crowded out of the highly segmented rural labour market even from seasonal work. In affected disadvantaged areas targeted land-based workfare programs have been launched that provide some short-term remedies (better than nothing) but increase segmentation and dependency of rural areas further.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100675
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovács Katalin (szerk.): Földből élők. Polarizáció a magyar vidéken, Argumentum kiadó, Budapest, p 532., 2016
Kovách Imre: Földek és emberek. Földhasználat és földhasználati módok Magyarországon, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen pp. 178., 2016
Váradi Monika Mária (szerk.): Válogatott, szerkesztett interjúk, MTA KRTK RKI, 2016
Keller Judit, Kovács Katalin, Rácz Katalin, Nigel Swain, Váradi Monika Mária: Workfare Schemes as a Tool For Preventing the Further Impoverishment of the Rural Poor, Eastern European Countryside 22: 5 – 26., 2016
Nigel Swain: Eastern European Rurality in a Neo-Liberal, European Union World, Sociologia Ruralis (online), 2016
Hamar Anna: A kistermelés és a térbeli-társadalmi polarizáció, A Falu, 29: 5-15., 2014
Koós Bálint: Gyöngyös térsége a Marsden-i vidéktipológia szerint, pp. 40-47 in: Nagy E, Nagy G (szerk.) Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok. MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba., 2014
Hamar Anna: "Mi lenne nélkülük...?": Külföldi és hazai napszámosok egy Dél-Pest megyei kistérségben, pp. 18-27 in: Nagy E, Nagy G (szerk.) Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok. MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba., 2014
Kovách Imre: A birtokrekonstrukciós módszer lehetőségei a magyar mezőgazdaság birtok- és földhasználat szerkezetének a kutatásában, Metszetek. 3: 148 - 152, 2014
Kovách Imre: A földkoncentráció kutatása és a birtokrekonstrukciós módszer, Metszetek. 4: 138 - 144, 2014
Kovách Imre: La agricultura familiar en los países europeos excomunistas, pp. 136-144 in: Moyano E. (szerk.) Agricultura Familiar en España 2014. Fundation Estudios Rurales., 2014
Hamar Anna: Külföldi idénymunkások a magyar agrárgazdaságban, Tér és Társadalom, 29:(3) 33-48., 2015
Csurgó Bernadett, Megyesi Boldizsár: Local food production and local identity: interdependency of development tools and results, SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 3: 167-182., 2015
Váradi Monika Mária: Értékteremtő közfoglalkoztatás periferikus vidéki terekben, Esély, 1: 30-56., 2016
Koós Bálint: Közfoglalkoztatás a mezőgazdaságban, Tér és Társadalom, 30:(3) 40-62., 2016
Kiss Márta: Helyi termék, mint továbblépés? A helyitermék-előállítás szerepe és típusai a hátrányos helyzetű térségekben, Erdélyi Társadalom (közlésre elfogadott), 2017
Megyesi Boldizsár: Landscape after accession: the effects of agricultural and rural policies on farming – results of a case study conducted in Western-Hungary, --, 2017
Megyesi Boldizsár, Csurgó Bernadett: The role of small towns in local place-making, European Countryside (elbírálás alatt), 2017
Schwarcz Gyöngyi: A földjogi szabályozás negyedszázada: hatalom, ideológia és politika, Socio.hu (elbírálás alatt), 2017
Hamar Anna: Romániai vándormunkások, áttelepültek a kertészeti idénymunka piacán, Szociológiai Szemle (elbírálás alatt), 2017
Hamar Anna: Termelői szerveződések a zöldség-gyümölcs ágazatban és a termelők (elbírálás alatt), Gazdálkodás (elbírálás alatt), 2017
Király Gábor: Post – transitional Development in the Hungarian Wine Sector: the Case of Mátra Wine Region, Journal of Wine Research (elbírálás alatt), 2017
Király Gábor: Új kutatási irányok az alkalmazkodáskutatásban: éghajlatváltozás a szőlő- és borágazatban Magyarországon, Gazdálkodás (elbírálás alatt), 2017
Alex Franklin, Kovách Imre, Csurgó Bernadett: Governing Social Innovation: Exploring the Role of ‘Discretionary Practice’ in the Negotiation of Shared Spaces of Community Food Growing, Sociologia Ruralis (online), 2016
Csurgó Bernadett: A Hungarian case. Rural resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, Rural resilience and vulnerability. European Society for Rural Sociology Congress, Florance, Jul 29 - Aug 1., 2013
Kovách Imre: Governing food links in metropolitan rural areas. The Budapest and Paris cases., Rural resilience and vulnerability. European Society for Rural Sociology Congress, Florance, Jul 29 - Aug 1., 2013
Kovács Katalin, Koós Bálint: Aspects and Significance of Rural Poverty in Hungary, Rural resilience and vulnerability. European Society for Rural Sociology Congress, Florance, Jul 29 - Aug 1., 2013
Schwarcz Gyöngyi: Patrons and clients in a micro-region: Endeavours to establish permanent tenancy in agriculture land market, Slovak University of Agriculture, Nyitra, Sept 2 - 3., 2013
Hamar Anna: Külföldi és belföldi migráns munkavállalók, V. Alföld Kongresszus. Békéscsaba. Nov 7., 2013
Koós Bálint: Az új földesurak, avagy az új agrárszereplők megjelenése Gyöngyös térségében, V. Alföld Kongresszus. Békéscsaba. Nov 7., 2013
Hamar Anna: Földhasználati konfliktusok, birtoknövelési stratégiák egy nem agrár-domináns kistérségben, Magyar Regionális Tudományi Társaság. Kaposvár. Nov 22., 2013
Király Gábor: Családi borászatok a Mátrai borvidéken, Magyar Regionális Tudományi Társaság, Kaposvár, Nov 22., 2013
Koós Bálint: A földből élők – a Gyöngyösi kistérség gazdálkodói, Magyar Regionális Tudományi Társaság, Kaposvár, Nov 22., 2013
Megyesi Boldizsár: Az agrárpolitika szerepe a vidék átalakulásában, pp 93. in: Kund A., Paksi V., Tibori T., Veres V. Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours: Sociological Perspectives. MSZT 2015 évi konferenci, 2014
Király Gábor: The Slow Development of a Wine Region in Hungary, pp 70. n: Kund A., Paksi V., Tibori T., Veres V. Nationhood in the Carpathian Region Hungarians and their Neighbours: Sociological Perspectives. MSZT 2015 évi konferenci, 2014
Csurgó Bernadett, Kovách Imre, Mathieu N.: Exploring Innovation and Sustainability in the Metropolitan Rural Areas of Budapest and Paris, The Countryside : spaces of innovation in an urban world, Nantes, Jun 2-4, 2014
Kovách Imre: Subsistence and semi-subsistence farming in Hungary. From modernisation to ecological and social sustainability, Farming systems facing global challenges: Capacities and strategies. 11th European IFSA Symposium. Berlin, Apr 1-4, 2014
Kovách Imre: Földhasználat és földhasználók Kelet-Magyarországon, Földhasználat és földtulajdon koncentráció, Debrecen, Nov 13., 2014
Király Gábor: A Mátrai borvidékre jellemző üzemtípusok, Regionális Tudományi Tapasztalatcsere a Dél-Alföldön. MTA Szegedi Területi Bizottsága és a Magyar Regionális Tudományos Társaság, Kecskemét Jún 12., 2014
Megyesi Boldizsár: A mezőgazdaság átalakulása a Zalaszentgróti kistérségben. A vidék társadalmi integrációja, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi és Szociológiai Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék konferenciája, Debrecen, Ápr 3., 2014
Megyesi Boldizsár: Agri-food networks in a Hungarian micro-region: Factors influencing farmers’ practices, System Innovation towards Sustainable Agriculture International Workshop, Paris, May 21 – 24., 2014
Megyesi Boldizsár: The role of development policies in agricultural restructuring: the case of a Western Hungarian small town, 11th Annual COnference of the Romanian Society for Social and Cultural Anthropology. New Forms of Land Enclosures and Land Grabbing, Cluj, Nov 21-22., 2014
Hamar Anna: Natúrparkok a vidéki térségek fejlesztése, Regionális Tudományi Tapasztalatcsere a Dél-Alföldön. MTA Szegedi Területi Bizottsága és a Magyar Regionális Tudományos Társaság, Kecskemét, Jún 12., 2014
Hamar Anna, Kovács Katalin, Váradi Monika Mária: Az idénymunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban, In: Gábriel D., Kund A., Tibori T., Paksi V. A bizonytalanság szociológiája: Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Magyar Szociológiai Társaság. Budapest, Nov 19-21, 2015
Kovai Cecília: Az önfenntartás és fennmaradás kísérletei egy Tolna megyei faluban, In: Gábriel D., Kund A., Tibori T., Paksi V. A bizonytalanság szociológiája: Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Magyar Szociológiai Társaság. Budapest, Nov 19-21., 2015
Németh Krisztina: A mezőgazdasági termelés és az életviszonyok átalakulása: bizonytalanság - narratívák egy régi dél - baranyai uradalmi pusztán, In: Gábriel D., Kund A., Tibori T., Paksi V. A bizonytalanság szociológiája: Konferencia Hankiss Elemér emlékére. Magyar Szociológiai Társaság. Budapest, Nov 19-21, 2015
Rácz Katalin: Agrár-együttműködések Magyarországon, A vidék él és élni akar" II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia kiadványa. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. Kecskemét, Aug 27-28, 2015
Csurgó Bernadett, Megyesi Boldizsár: Local food production and local identity: inter-dependency of development tools and results, ESRS Congress Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. Aberdeen, Aug 18–21., 2015
Csurgó Bernadett, Megyesi Boldizsár: Local food production and local identity: inter-dependency of development tools and results, Conference on Global Sustainability and Local Foods in the American University of Rome, Rome, Okt 2., 2015
Csurgó Bernadett, Megyesi Boldizsár: Regional food and identity: two sides of the same coin he social meaning of food, Workshop. Socio.hu and Institute for Sociology CSS HAS workshop, Budapest., 2015
Keller Judit, Kovács Katalin, Váradi Monika Maria, Rácz Katalin, Nigel Swain: Workfare schemes as market substitute offers for the rural poor, ESRS Congress Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. Aberdeen, Aug 18–21., 2015
Király Gábor: Slow development of a wine region in Hungary, ESRS Congress Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. Aberdeen, Augusztus 18–21., 2015
Király Gábor: Sleepy development of a wine region in Hungary, Eastern European Countryside Revisited – 25 years after the transition. Torun, Jun 26–28., 2015
Kovács Katalin, Keller Judit, Rácz Katalin, Nigel Swain, Váradi Monika Mária: Can Workfare Schemes Prevent Further Impoverishment of the Rural Poor? An Account of a Hungarian Experiment, Eastern European Countryside Revisited – 25 years after the transition, Torun, Jun 26–28., 2015
Megyesi Boldizsár: New models to conserve traditional practices: changes of farm-structure and land use in Hungary, a qualitative analysis., ESRS Congress Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. Aberdeen,, Aug 18-21., 2015
Rácz Katalin: A termelői együttműködések szerepe a magyar agrárgazdaságban, Magyar Agrárközgazdászok Egyesületének éves konferenciája, Budapest, Máj 12., 2015
Rácz Katalin: Agrár-együttműködések Magyarországon, „A vidék él és élni akar”. II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, Aug 27., 2015
Király Gábor: Klímaváltozás adaptáció kutatás magyarországi borszőlőtermelők körében, Magyar Agrárközgazdászok Egyesületének éves konferenciája. Budapest, Máj 19., 2016
Csurgó Bernadett, Megyesi Boldizsár: Local food, local identity and local image, Challenges for the New Rurality in a Changing World. 7th International Conference on Localized Agri-food Systems. Stockhom, Svédország, Máj 8–10., 2016
Megyesi Boldizsár: New practices conserving traditional patterns: changes of farm-structure and land-use in Hungary, a qualitative analysis, 5th Annual Telciu Summer Conference, Telciu, Aug 25–28., 2016
Rácz Katalin: Az agrár-együttműködések gazdasági jelentősége, 3th Annual International Conference on Economics and Business Sapientia Hungarian University of Transylvania, Csíkszereda, Okt 20–22., 2016
Kiss Márta: The role and types of collective production of local food in Hungarian disadvantaged areas, Democratizing Food Governance. The American University of Rome. Rome, Okt 14., 2016
Kovács Katalin: Are rural workfare schemes remedies to rural joblessness?, Sustainable and Just Rural Transitions. IRSA Congress, Toronto, Aug 10-14., 2016
Váradi Monika Mária: A közfoglalkoztatás mint a szegénypolitika eszköze, BM Belügyi Tudományos Tanács rendezvénye: A közfoglalkoztatás aktuális kihívásai - javasolt fejlesztési irányok, Budapest, Nov 25., 2015
Váradi Monika Mária: műhely beszélgetés, ELTE TÁTK Hilscher Egyesület Munka Világa Műhely , Budapest, Márc 16., 2016

 

Events of the project

 
2015-06-26 12:43:25
Résztvevők változása
2015-02-02 15:50:43
Résztvevők változása
2014-07-15 14:37:57
Résztvevők változása
2013-10-14 14:35:08
Résztvevők változása
2012-06-25 14:08:28
Résztvevők változása
Back »