Functonal cognitive linguistic research  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100717
Type K
Principal investigator Tolcsvai Nagy, Gábor
Title in Hungarian Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás
Title in English Functonal cognitive linguistic research
Keywords in Hungarian kognitív nyelvészet, szemantika, morfológia, szintaxis, diskurzus, magyar nyelv
Keywords in English cognitive linguistics, semantics, morphology, syntax, discourse, Hungarian language
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Grammar
Panel Linguistics
Department or equivalent Institute of Hungarian Language and Finno-Ugrian Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Andó, Éva
Borsos, Levente
Csontos, Nóra
Dér, Csilla Ilona
Domonkosi, Ágnes
Horváth, Péter
Imrényi, András
Kugler, Nóra
Kuna, Ágnes
Laczkó, Krisztina Renáta
Ladányi, Mária
Modrián-Horváth, Bernadett
Papp, Kornélia
Petykó, Márton
Simon, Gábor
Takács, Edit
Tátrai, Szilárd
Starting date 2012-04-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 15.081
FTE (full time equivalent) 27.60
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás a magyar nyelv funkcionális kognitív nyelvészeti leírását végzi, egyes egymással szorosan összefüggő területeken, az előző pályázati ciklus eredményeire építve, az ott elkezdett kutatások folytatásaként. A magyar nyelv kognitív leírását a kutatás három, egymással szorosan összefüggő aspektusból végzi: a) szemantikai hálózatok, b) szintaktikai és szemantikai megfelelések, c) szemantika és interszubjektivitás (pragmatika). A használati alapú, a szemantikai – morfoszintaktikai megfelelésekre építő funkcionális kognitív nyelvészet elmélete, módszertana és a leírás közötti viszony a (magyar) nyelv teljesebb, nemzetközi bemutatását, továbbá a magyar nyelv teljesebb leírása révén a nyelvi ismeretek hatékonyabb oktatási és kulturális felhasználhatóságát eredményezi. Várható eredmények: konferencia 2012-ben, tanulmánykötet 2013-ban, konferencia 2014-ben, tanulmánykötet 2015-re, a kutatási időszak során: egy funkcionális magyar nyelvtan, egyéni publikációk folyamatosan.
Summary
The research work carries out the functional cognitive linguistic description of the Hungarian language, in closely related domains, building on the results of the preceding period. The planned research describes the Hungarian language from three aspects closely related to each other: a) semantic networks, b) syntactic and semantic correspondences, c) semantics and intersubjectivity (pragmatics). The theoretical framework and methodology of usage-based functional cognitive linguistics, built on the semantic – morphosyntactic correspondences, results in the more complete and complex description of the Hungarian language embedded in the international linguistic discourse, and also the more effective use of linguistic knowledge in education and culture. Results expected: conference in 2012, volume of papers in 2013, conference in 2014, volume of papers in 2015, during the research period: a corpus based functional cognitive Hungarian grammar, individual publications continuously.

 

Final report

 
Results in Hungarian
• A funkcionális kognitív nyelvészet elméletének és módszertanának kiterjesztett alkalmazása a magyar nyelv specifikumaira, hozzájárulva a nemzetközi nyelvtudomány legújabb eredményeihez. Specifikus kutatási eredményeket ért el a projekt a szemantikai hálózatok, a szintaktikai és szemantikai megfelelések és a szemantika és interszubjektivitás témájában. • Az Osiris Nyelvtan (Osiris Kiadó, Budapest, 2017. 1152 p.) a magyar nyelv első, részletes és általános funkcionális kognitív leíró nyelvtana, a teljes projekt fő munkálata és eredménye, amely a magyar nyelv rendszerét a funkcionális kognitív nyelvészet és a függőségi nyelvtan elméleti keretében és módszertanával mutatja be, új leírási területeket megnyitva és részletezve. • A magyar nyelv funkcionális kognitív leírásának további bekapcsolása a nemzetközi tudományos diskurzusba. A Construal and Grounding nemzetközi konferencia 2014. október 16–17-én lett megrendezve. Plenáris előadó volt Frank Brisard, Tuomas Huumo, Pelyvás Péter és Laura Janda, a 33 előadó 11 országból érkezett. A kutatás részeként észt – finn – magyar közös kognitív nyelvészeti kutatást kezdeményezett és szervezett a projekt, Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages (CoFuLa) címmel. A munkálat 5 workshopot tartott, három nemzetközi konferencián vettek részt a tagok. • A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely szakmai továbbfejlesztése, bővítése. • Nemzetközi konferencia 2014-ben. • 157 publikáció, 106 konferencia-részvétel.
Results in English
• The extended application of the theoretical framework and methodology of usage-based functional cognitive linguistics, making significant contributions to an innovative description of Hungarian, integrated into international scholarly discourse. Specific research results are in semantic networks, correspondences between syntactic and semantic structures, and semantics and intersubjectivity. • Osiris Nyelvtan (Osiris Kiadó, Budapest, 2017. 1152 p.), the first detailed descriptive grammar of Hungarian within the functional framework, opening up new descriptive domains in an innovative and detailed manner, the main work of the project. • The promotion of the results of Hungarian functional cognitive research in the international arena. The international conference ‘Construal and Grounding’ took place 16-16 October, 2014 at Eötvös University, with Frank Brisard, Tuomas Huumo, Péter Pelyvás and Laura Janda as plenary speakers, followed by the presentations of 33 linguists from 11 countries. The project initiated a joint Estonian, Finnish and Hungarian cognitive linguistic research, Cognitive Linguistic Perspectives on Finno-Ugric Languages (CoFuLa). This joint research held 5 workshops, the participants contributed to 3 international conferences. • Raising the profile of the DiAGram Research Group in Functional Linguistics, extending its domain of operation and adding to its scientific potential and output. • 157 publication, 106 conference presentation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100717
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyarországi helyzet, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó, 164-178.,, 2017
Tolcsvai Nagy Gábor szerkesztő: Nyelvtan, Osiris Kiadó, Budapest. 1152 p., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelv kulturális, ideológiai értelmezései, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó, 32-45., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelvközösség kommunikációs rendszere 1945 után, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó, 137-149., 2017
Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. (Szerkesztette Tolcsvai Nagy Gábor), Budapest: Osiris Kiadó, 1152 l., 2017
Simon Gábor: „Hová lettél, hová levél”: Az idő nyelvi megformálása Arany János elégikus költészetében, MAGYAR NYELV 113 (4): 420-432., 2017
Simon Gábor: Áttekintés a műfajkutatás tendenciáiról és lehetőségeiről. Útban egy kognitív szemléletű műfajelmélet felé, MAGYAR NYELV 113 (2): 146-166., 2017
Simon Gábor: Miért nehéz a szövegelemzést tanulni és tanítani?, ANYANYELV-PEDAGÓGIA 10 (1): 42-52., 2017
Kuna Ágnes - Simon Gábor: Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban, MAGYAR NYELV 113 (3): 257-275., 2017
Simon Gábor: Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai: Nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok, JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 5.: 1-36., 2018
Kuna Ágnes: Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században 2. rész, Magyar Nyelv 113 (1): 27–41., 2017
Kuna Ágnes: Die sprachlichen Muster von Anweisungen in ungarischen medizinischen Rezepten des 16.–17. Jahrhunderts, Riecke Jörg (szerk.): Sprachgeschichte und Medizingeschichte Texte – Termini – Interpretationen. Berlin: De Gruyter Mouton. 195–210. (Lingua Historica Germanica; 16. ), 2017
Kuna Ágnes: Történeti szövegtipológia, Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. 223–2, 2017
Kuna Ágnes: Az ellentétes értékek szerepe a meggyőzésben: Korpusz és kvalitatív szoftverelemzés, Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Budapest: Tinta Kiadó. 58–65., 2017
Kuna Ágnes: Személydeixis és önreprezentáció az orvos-beteg találkozáson: Az első személyű deiktikus elemek mintázatai az orvosi kommunikációban, Magyar Nyelvőr 140 (3): 316–332., 2016
Kuna Ágnes: Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században: A szövegtípus kognitív megközelítési lehetősége 1. rész, Magyar Nyelv 112 (4): 385–400., 2016
Kuna Ágnes: Hogy tetszik lenni? Hogy vagyunk, hogy vagyunk? A közelítés nyelvi stratégiái az orvos- beteg találkozáson, Magyar Orvosi Nyelv 16/2: 75–79., 2016
Kuna Ágnes: Person deixis and self-representation in medical discourse: Usage patterns of first person deictic elements in communication by doctors, JEZYK KOMUNIKACJA INFORMACJA / LANGUAGE COMMUNICATION INFORMATION 11: 99–121., 2016
Modrián-Horváth Bernadett: Die Pronominalklammer im deutschen Nebensatz., Janíková, Vĕra/ Brychová, Alice/ Veličková, Jana/ Wagner, Roland (szerk.): Sprachen verbinden. Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage. Hamburg: Dr. Kovač, 129-138, 2018
Ladányi Mária: Alaktan, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. Budapest, Osiris Kiadó, 503–662., 2017
Ladányi Mária: A jelentés szerepe a nyelvtanban és a nyelvtan tanításában, A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Szerkesztők: Ilona Koutny, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Paweł Kornatowski, Szabolcs Németh. Rys, Poznań, 2017, 71–81., 2017
Petykó Márton: Discursive (re)construction of “witchcraft” as a community and “witch” as an identity in the eighteenth-century Hungarian witchcraft trial records, JOURNAL OF HISTORICAL PRAGMATICS 18 (2): 214-234., 2017
Takács Edit: Beyond Aspect - a case study of the Hungarian "talál" - "megtalál" 'find', JEZYK KOMUNIKACJA INFORMACJA / LANGUAGE COMMUNICATION INFORMATION 9: pp. 93-108., 2014
Tátrai Szilárd - Laczkó Krisztina: Joint Attention, Construal, and the Referential Interpretation of Computer-Mediated Narratives, A HUNGAROLÓGIAI KUTATÁSOK MŰHELYÉBEN edited by Grzegorz Bubak, Nagy László Kálmán and Tátrai Szilárd. Cracow, Jagiellonian University Press., 2018
Domonkosi Ágnes: „Nem lett volna máskép belőle szép mese”: Népiesség, műfaj, stílus Arany János Rózsa és Ibolya című munkájában, MAGYAR NYELV 113 (4): 406-419., 2017
Domonkosi Ágnes: A litotész működése: az ellentét tagadásának funkciói, Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerk.) Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Budapest: Kodolányi János Főiskola; Tinta Könyvkiadó, 39-45., 2017
Domonkosi Ágnes: Szövegtípus és tudásátadás, avagy lehetne-e tankönyv egy meseregény?, Lőrincz Julianna, Simon Szabolcs (szerk.) A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Komárno: Selye János Egyetem, 135-149., 2017
Domonkosi Ágnes: Perspective and attitudinal deixis in Hungarian, JEZYK KOMUNIKACJA INFORMACJA / LANGUAGE COMMUNICATION INFORMATION 11: pp. 86-98., 2016
Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes: Szövegtípus, stílustípus, műfaj: kreatív utak a szövegtan és a stilisztika tanításában., Grammatika és oktatás. Időszerű kérdések. Szerk. Balázs Géza és Lengyel Klára. Budapest: ELTE, 57-69., 2018
Dér Csilla Ilona: Ellentétet kifejező diskurzusjelölő-társulások a magyarban, Gecső Tamás — Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei. Székesfehérvár — Budapest: KJF — Tinta Könyvkiadó. 32-38., 2017
Imrényi András: Az elemi mondat viszonyhálózata., Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.), Nyelvtan. Budapest: Osiris. 664–760., 2017
Imrényi András: Form-meaning correspondences in multiple dimensions: The structure of Hungarian finite clauses., Cognitive Linguistics 28 (2): 287–319., 2017
Imrényi András: A mondat "jelleme" - Arany János szórendi írásai a 19. századi és a mai magyar nyelvészet tükrében, Cieger András szerk., "Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!" Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai. Budapest: Universitas Kiadó. 243–263., 2017
Imrényi András: Egymásbaágyazottság a magyar mondat hálózatos szerkezetében. A láncoktól a buborékokig, Magyar Nyelvőr 141 (2): 239–249., 2017
Simon Gábor - Tátrai Szilárd: "Tőlem ne várjon senki dalt": Az elégikus líramodell kidolgozása Arany János költészetében., MAGYAR NYELVŐR 141 (2): 164-190., 2017
Tátrai Szilárd: Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozásaihoz., MAGYAR NYELV 113 (3): 290-301., 2017
Tátrai Szilárd: Pragmatika, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.), Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 2017. pp. 899-1058., 2017
Horváth Péter: A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja., Ösvények. Az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelyének online folyóirata: 76–79., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: „Élő mesterünk” – diszkurzusban Arany János nyelvi világával, MAGYAR NYELVŐR 141 (2): 125-126., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében, MAGYAR NYELVŐR 141 (2): 143-163., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Prototípuselv és kategóriaszerkezet a szövegtipológiában, MAGYAR NYELV 113 (3): 276-289., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelv emberi lényege: A magyarázat látóköralkotó változatai a nyelvtudományban, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Megértés és megértetés: A magyarázat a bölcsészettudományokban. Budapest: Gondolat Kiadó, 38-62., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Poétikai modernség Arany balladáinak alkotott nyelvében, MAGYAR NYELV 113 (4): 394-405., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Szubjektivizáció és az episztemikus lehorgonyzás felfüggesztése: Egy lírai beszédmód poétikája, Kulcsár-Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lénárt Tamás (szerk.) Verskultúrák: A líraelmélet perspektívái. Budapest: Ráció Kiadó, 338-362., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 23-74., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Jelentéstan, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 207-466., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Kommunikációelméleti és tudományfilozófiai feszültségek a tudományközi diszkurzusban, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A határok átlépése. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 13-39., 2017
Kugler Nóra: A szószerkezet-csoportok, illetve a viszonyhálózat („szószerkezet-szövedék”) mintázatainak elkülönítése a magyar leíró nyelvészeti hagyományban, MAGYAR NYELVŐR 141 (2): 234-239., 2017
Kugler Nóra - Simon Gábor: A felismerőképesség határán: Az összetett szó mint emergens szemantikai konstrukció, Kádár Edit, Szilágyi N Sándor (szerk.) Összetételek és nyelvleírási modellek. 163 p. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 95-131., 2017
Kugler Nóra: A mondattípusok részletes tárgyalása, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 761-805., 2017
Kugler Nóra: Az összetett mondat, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 806-895., 2017
Kugler Nóra: Az evidencialitás és a modalitás, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 467-494., 2017
Csontos Nóra: Az interperszonalitás kérdése a 19. századi levelezőkönyvekben, Horváthné Molnár Katalin–Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. MANYE, Vol. 8. Budapest–Szombathely–Sopron: MANYE–NYME., 2012
Csontos Nóra: A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben, Tóth Szregej (szerk.): Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE, Vol. 9. Budapest–Szeged. 2013. 135–144., 2013
Csontos Nóra: A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben, Magyar Nyelv CIX: 149–157., 2013
Dér Csilla Ilona: A kontextus szerepe a magyar ragvonzó névutók viselkedésében, Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus — új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. (Uralisztikai tanulmányok 20.) Budapest:, 2013
Imrényi András: A magyar mondat viszonyhálózati modellje. (Nyelvtudományi Értekezések 164.), Budapest: Akadémiai Kiadó., 2013
Imrényi András: A beférkőző segédigés szerkezetek függőségi nyelvtani elemzéséhez, Magyar Nyelv 109 (3): 291-308., 2013
Imrényi András: The syntax of Hungarian auxiliaries: a dependency grammar account, Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics (DepLing 2013). Prague, August 27–30, 2013. Charles University in Prague/Matfyzpress. 118–127, 2013
Imrényi András: Constituency or dependency? Notes on Sámuel Brassai’s syntactic model of Hungarian, Szigetvári Péter (ed.), VLlxx. Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 167-182., 2013
Imrényi András: Mire (nem) tagolódik a magyar mondat?, Kugler Nóra - Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd (szerk.), A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 144-156., 2013
Imrényi András: Az ige és a tagmondat profilja, Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.), Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 40–46., 2014
Kugler Nóra: The negativity of Hungarian modal adverbs (aligha, bajosan, nehezen), JEZYK KOMUNIKACJA INFORMACJA / LANGUAGE COMMUNICATION INFORMATION 8: pp. 9-19., 2013
Kugler Nóra: A szubjektivizáció jelenségének nyelvészeti értelmezései, MAGYAR NYELVŐR 137:(1) pp. 8-30., 2013
Kugler Nóra, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd: A megismerés és az értelmezés konstrukciói: Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013. 340 p., 2013
Kugler Nóra: A vizuális észleléssel összefüggő lexikalizálódott evidenciajelölő és episztemikus- inferenciális kifejezések, MAGYAR NYELV 109:(3) pp. 275-291., 2013
Simon Gábor: Közelítések a nyelvi kreativitás fogalmához. Az innovatív nyelvi szerkezetek funkcionális nyelvészeti vizsgálatáról, Havas Ferenc-Horváth Katalin-Kugler Nóra-Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére., 2014
Tátrai Szilárd (társszerző: Németh T. Enikő): Pragmatikai kutatások Magyarországon, Magyar Nyelv 109. évf. 2013: 129–137., 2013
Tátrai Szilárd: Funkcionális pragmatika és kognitív nyelvészet, Magyar Nyelv 109. évf. 2013: 197–204., 2013
Kugler Nóra: Az episztemikus (főmondati) predikátumok és a nyelvi polaritás, Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa (szerk.) Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére., 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: A poliszémia hálózatmodellje, Nyelvtudományi Közlemények 108: 287-344., 2012
Tolcsvai Nagy Gábor: Szabadság, avagy tapasztalat, testben létezés (embodiment) és jelentés, Benő A., Fazakas E., Kádár E. (szerk.): „..hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület. 499–511., 2013
Tolcsvai Nagy Gábor: Nominals with dative suffix as focal elements in the Hungarian clause, Csepregi, Márta, Kubínyi, Kata, Sivonen, Jari (eds.): Grammatika és kontextus. Grammar and Context. Budapest: ELTE. 286-295., 2013
Tolcsvai Nagy Gábor: Az igekötő + ige szerkezet szemantikája, NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 109:pp. 187-226. (2013), 2013
Tolcsvai Nagy Gábor: A cognitive semantic approach to structural focus in the Hungarian clause, Szigetvári Péter (ed.), VLLXX. Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 59-67., 2013
Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe, Budapest: Osiris Kiadó. 392 l., 2013
Tolcsvai Nagy Gábor: Episztemikus lehorgonyzás a magyar igető + inflexiós toldalék szerkezetben, Havas F., Horváth K., Kugler N., Vladár Zs. (szerk.): Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. pp. 87-95., 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: A határtalanítás az Osiris idegen szavak szótárában és a szókészlet, MAGYAR NYELVŐR 137:(4) 379-398., 2013
Kugler Nóra: A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen jó?, Magyar Nyelvőr 138: 129-139., 2014
Kugler Nóra: A szubjektivizáltság mutatói, Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. Budapest: Tinta. 128-135., 2014
Kugler Nóra: The dynamic construal of epistential meaning, ARGUMENTUM 10: 403-420., 2014
Kugler Nóra: A következtetés nyelvi megkonstruálásának empirikus vizsgálata, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd (szerk.) Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 185-208., 2014
Kugler Nóra - Markó Alexandra: A hangzásegység és az elemi mondat a beszédben, MAGYAR NYELVŐR 138: 424-439., 2014
Kugler Nóra: Construing inference: an empirical study of grounding predications with the verb gondol 'think', STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 29: 5-15., 2014
Kugler Nóra: A mondat dimenziói: Imrényi András: A magyar mondat viszonyhálózati modellje. Nyelvtudományi Értekezések 164. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2013. 158 oldal, ANYANYELV-PEDAGÓGIA (ISSN: 2060-0623) 2014: (2) Paper =517. 17534 p., 2014
Simon Gábor: Embodiment and metaphorical meaning creation, Kuźniak, Marek − Libura, Agnieszka − Szawerna, Michał (eds.): From conceptual metaphor theory to cognitive ethnolinguistics. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 249−266., 2014
Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2014
Simon Gábor: On the anaphoric functioning of rhyme. The case of sloppy identity, Argumentum 10: 763−775., 2014
Simon Gábor: A líra diszkurzív sajátosságai – egy kognitív poétikai líraelmélet lehetőségei, Lackó Krisztina − Tátrai Szilárd (szerk.): Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: Eötvös József Collegium. 323−340., 2014
Simon Gábor: A líra diszkurzív sajátosságai – egy kognitív poétikai líraelmélet lehetőségei, Lackó Krisztina − Tátrai Szilárd (szerk.): Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: Eötvös József Collegium. 323−340., 2014
Imrényi András: Operátorok a magyar mondatban - funkcionális kognitív nézőpontból, Laczkó Krisztina és Tátrai Szilárd (szerk.), Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 131–146., 2014
Laczkó Krisztina: Térdeixis és a mutató névmások a magyarban, Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd (szerk.) Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 223-236., 2014
Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: A metapragmatikai tudatosság jelzései számítógép közvetítette társalgási narratívákban, Beszédkutatás 2015. Szerk.: Gósy Mária. Budapest. 120–132., 2015
Tátrai Szilárd: Context-dependent vantage points in literary narratives: A functional cognitive approach, Semiotica 203: 9-37., 2015
Ladányi Mária: Idegen képzők a magyar szóképzésben: rendszeresség, produktivitás, versengés, Laczkó Krisztina , Tátrai Szilárd (szerk.): Elmélet és módszer: Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 237–262., 2014
Ladányi Mária: Particle verbs in Hungarian, Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Vol. 1. Eds. P. O. Müller, I. Ohnheiser, S. Olsen, F. Rainer. Berlin: De Gruyter. 660-672., 2015
Domonkosi Ágnes: The functions of litotes, Egri bölcsészkari tanulmányok. Eger. Líceum Kiadó. 289-296., 2015
Domonkosi Ágnes: Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában, Acta Academiae Agriensis Nova series tom. XLII.: Sectio Linguistica Hungarica. Eger, EKTF Líceum Kiadó. (megjelenés alatt), 2015
Modrián-Horváth Bernadett: Topik und Diskurstopik als Mittel der Perspektivierung im Deutschen und im Ungarischen, Tamás Kispál, Judit Szabó (szerk.) Aktuelle Tendenzen in der Gegenwartsgermanistik: Symposium ungarischer Nachwuchsgermanisten. Berlin: Peter Lang. 25-38., 2015
Modrián-Horváth Bernadett: Untersuchung informationsstruktureller Schemata im Deutschen und im Ungarischen, WIENER LINGUISTISCHE GAZETTE 78A: 235-254., 2014
Modrián-Horváth Bernadett: Topikfolytonosság magyar és német nyelvű elbeszélő szövegekben, Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva (szerk.) Nyelv, társadalom, kultúra I-II.: XXIII. MANYE Konferencia. Budapest: Tinta. 444-449., 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: General and definite verb inflection: a semantic approach, Argumentum 10: 566-587., 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: Igeidő, aspektus és episztemikus lehorgonyzás a magyarban, NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 110: 227-250, 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: A funkcionális kognitív nyelvészeti program az anyanyelvi és második nyelvi oktatásban, In Vanco I. (ed.): Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Nyitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre. 85-104., 2014
Tolcsvai Nagy Gábor: Megismerés és nyelv az anyanyelvi oktatásban, In: Vanco I. (ed.): Funkcionális és kognitív nyelvpedagógia. Nyitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre. 105-117., 2014
Csontos Nóra: Az idézés mint újrakonstruálás. Az idéző tevékenység az egyenes idézésben, Jelentés és Nyelvasználat, 2016
Domonkosi Ágnes: The functions of litotes, Zimányi Árpád (szerk.) A tudományoktól a művészetekig.Eger: EKF Líceum Kiadó. 222-227., 2015
Domonkosi Ágnes: Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában, ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2005-) XLII. 59-69., 2015
Domonkosi Ágnes - Kuna Ágnes: A tetszikelés szociokulturális értéke: A tetszikelő kapcsolattartás szerepe az orvos-beteg kommunikációban, Magyar Nyelvőr 39-63, 2015
Imrényi András: Önhasonlóság a magyar elemi mondatban, Magyar Nyelvőr 139 (3): 309–321, 2015
Imrényi András: From mutual dependency to multiple dimensions: remarks on the DG analysis of “functional heads” in Hungarian., Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala, Sweden, August 24–26 2015. pp. 151–160., 2015
Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 179., Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 280 p. ISBN 978-963-409-037-3, 2015
Kugler Nóra: Lehetőségek és akadályok a nyelvtanórai tudáskonstruálásban, Iskolakultúra [2015] 25(78): 28–37., 2015
Kugler Nóra - Tolcsvai Nagy Gábor: Magyar nyelv, Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 2015. ISBN 978-80-558-0948-9, EAN 9788055809489, 580 p., 2015
Laczkó Krisztina - Tátrai zilárd: On the referential interpretation of computer-mediated narratives, ESUKA – JEFUL: EESTI JA SOOME-UGRI KEELETEADUSE AJAKIRI JOURNAL OF ESTONIAN AND FINNO-UGRIC LINGUISTICS 6:(2) pp. 85-103., 2015
Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: "évek óta mást se csinálunk". A többes szám első személyű deiktikus elemek működésének vizsgálatához, Bárth M János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE. 501-514., 2015
Tátrai Szilárd: Apostrophic fiction and joint attention in lyrics. A social cognitive approach, STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 30: pp. 105-117, 2015
Ladányi Mária: Particle verbs in Hungarian., Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Volume 1. Edited by Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer. Berlin/Boston: D, 2015
Ladányi Mária: Ikonikusság, variáció és változás a magyar jelnyelvben, Bárth M. János–Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Tanulmánykötet Juhász Dezső tiszteletére. Budapest, 2015. 494–500., 2015
Modrián-Horváth Bernadett: Topik und Thema: Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten., Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag,, 2016
Simon Gábor: Beyond the strategy of ignorance - How and what can benefit cognitive linguistics from phenomenology?, Studia Linguistica Hungarica 30: 43-72, 2015
Simon Gábor: Megszólalás és megszólítás. Az interszubjektivitás mintázatai lírai diskurzusokban, Bódog Alexa, Csatár Péter, Németh T Enikő, Vecsey Zoltán (szerk.): Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban, 2015
Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés., Budapest: Tinta Könyvkiadó. 141 p., 2015
Tolcsvai Nagy Gábor: Van: változatok a létezés nyelvi konstruálására, Magyar Nyelvőr 141 (1): 7–22, 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: Szemantikai motiváltság a nyelvújítás szóalkotásaiban, Bárth M János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna (szerk.) A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet;, 2015
Tolcsvai Nagy Gábor: Mi köze van a diáknak a nyelvtanhoz, avagy a tárggyá tett nyelv visszahumanizálása az oktatásban, Iskolakultúra 15:(7-8) pp. 18-27, 2015
Tolcsvai Nagy Gábor: Linguistic Postcolonialism in Central Europe, Nitra: Institute of Hungarian Linguistics and Literature, Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra. 122 p., 2015
Tolcsvai NagyGábor: State language as L2 education for minority students – a functional approach, Vančo Ildikó, Kozmács István (szerk.) Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Nitra: Constantine the Philosopher University, pp. 113, 2015
Petykó Márton: A boszorkányperek mint közösség- és identitásképző diskurzusok, Magyar Nyelv 111(2): 147–161, 2015
Kádár Z. Dániel – Petykó Márton: A bekiabálás vizsgálata mimetikus és személyközi nézőpontból, Argumentum 12: 1–31, 2016
Kugler Nóra: Gyakorlatok a magyar nyelvtan funkcionális szemléletű tanításához. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 12., Budapest: ELTE. 76 p., 2015
Kugler Nóra: Uramék, uraimék., Bárth M. János  Bodó Csanád  Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE. 2015. 8996, 2015
Ladányi Mária: Nehézségek a jelnyelv tanulásában: Gesztusok és mimika, Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.): Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 118–130., 2016
Ladányi Mária: A jelentésintegráció és az igék jelentésrendszere, Ladányi Mária, Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest. 89–108., 2016
Imrényi András: A mondattípusok implikatív rendszere, Ladányi Mária, Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest. 163-176., 2016
Imrényi András: Form-meaning correspondences in multiple dimensions: The structure of Hungarian finite clauses., Cognitive Linguistics 28 (2): 287–319., 2017
Kugler Nóra: Az összetett mondat. Felsőoktatási tankönyv., ELTE BTK, Budapest, 2017
Kugler Nóra: A többség -ék morfémás jelölésének nyelvváltozási folyamata (Kettősmozgások a mintázat jelentésváltozásában), Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest. 51–71., 2016
Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: „Minél nagyobb az égés, annál jobb a sztori!” Egy narratív műfaj sajátosságainak pragmatikai megközelítése., Magyar Nyelvőr 50–61., 2017
Dér Csilla Ilona: A szerintem diskurzusjelölő szinkrón és diakrón vizsgálata., Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 474-485., 2016
Dér Csilla Ilona: Jelentésváltozás a szerves-dialektikus nyelvelméletben és a grammatikalizációelméletben, Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. 40–50., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után, MAGYAR NYELV 113:(1) pp. 10-26., 2017
Tolcsvai Nagy Gábor: Van: változatok a létezés nyelvi konstruálására, MAGYAR NYELVŐR 140:(1) pp. 7-22., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: Folyamatos sztenderdizáció: jelen idejű magyar alakulástörténet, Kozmács István, Vančo Ildikó (szerk.) Sztenderd – nem sztenderd: Variációk egy nyelv változataira. Lakitelek: Antológia. 29-42., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika: Bevezetés és esettanulmány az igéről, HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 17:(1) pp. 37-47., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: A 'tulajdonképpeni' Zsilka János elméletében, Ladányi Mária, Hrenek Éva (szerk.) A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Budapest: ELTE. 32-39., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: A mozgást jelentő magyar igék szemantikája, NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 112: pp. 263-276., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: Posztkoloniális korszak a magyar nyelv és nyelvközösség történetében, MAGYAR NYELVŐR 140:(4) pp. 387-406., 2016
Tolcsvai Nagy Gábor: Topikfolytonosság és eseménykontiguum a szövegben, OFFICINA TEXTOLOGICA 19: pp. 59-73., 2016
Simon Gábor: A metaforikus jelentés nyelvtanvezérelt megközelítése, Magyar Nyelvőr 14 (2): 178-199., 2016
Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei, Budapest: Tinta Könyvkiadó., 2016
Simon Gábor: On patterns of intersubjective cognition in didactic poetry, Logos et Littera: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text 3 (2): 90-112., 2016
Simon Gábor: Miért nehéz a szövegelemzést tanulni és tanítani?, Anyanyelv-pedagógia 10 (1): 42-52., 2016
Domonkosi Ágnes: Kereszteződő jelentések: A poétikusság eszközei Závada Péter Virályok sijjogása című versében, Tóth Szergej, Rozgonyiné Molnár Emma (szerk.) Prózától a líráig: Írások Nagy L. János tiszteletére. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó. 117-122., 2016
Domonkosi Ágnes: A metonimikusság szerepe a sajtónyelvi címadásban, Reményi Andrea Ágnes, Sárdi Csilla, Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. 601 p. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 503-510., 2016
Domonkosi Ágnes: Nyelvi ideológia és nyelvszemlélet a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben, ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2005-) 43: 30-45., 2016
Horváth Péter: A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban, Magyar Nyelvőr 140 (3): 230–247., 2016
Horváth Péter: Quantitative corpus-based investigation of the epistemological status of characters in narrative texts about history, Studia Linguistica Hungarica 31: 37–51., 2016
Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd: On the referential interpretation of computer-mediated narratives, ESUKA – JEFUL: EESTI JA SOOME-UGRI KEELETEADUSE AJAKIRI JOURNAL OF ESTONIAN AND FINNO-UGRIC LINGUISTICS 6:(2) pp. 85-103., 2015
Kugler Nóra: Az összetett mondat., Budapest: Eötvös Kiadó, 140 l., 2018

 

Events of the project

 
2017-06-15 10:47:54
Résztvevők változása
2013-08-27 07:49:58
Résztvevők változása
Back »