Comprehensive Grammar Resources: Hungarian  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100804
Type NK
Principal investigator Kenesei, István
Title in Hungarian Átfogó magyar nyelvtan
Title in English Comprehensive Grammar Resources: Hungarian
Keywords in Hungarian nyelvtan. mondattan, szabályok, átfogó, rendszeres, magyar
Keywords in English grammar, syntax, rules, comprehensive, systematic, Hungarian
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Syntax
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Research Institute for Linguistics
Participants Alberti, Gábor
Bácskai-Atkári, Júlia
Baloghné Nagy, Gizella Mária
Bánréti, Zoltán
Bartos, Huba
Bende Farkas, Ágnes
Bibok, Károly
Csirmaz, Anikó
Dékány, Éva
Dőtsch, Szilvia
É. Kiss, Katalin
Egedi, Barbara
Egedi, Barbara
Farkas, Judit
Gazdik, Anna
Gécseg, Zsuzsanna
Gervain, Judit
Gyuris, Beáta
Hegedűs, Veronika
Héja, Enikő
Kádár, Edith
Kántor, Gergely
Kardos, Éva Alíz
Kleiber, Judit
Laczkó, Tibor
Lipták, Anikó
Maleczki, Márta
Márkus, Andrea
Mártonfi, Attila
Nádasdi, Péter
Nagy, Ágoston Dezső
Németh T., Enikő
Newson, Mark
Olsvay, Csaba
Peredy, Márta Dóra
Rákosi, György
Rebrus, Péter
Recski, Gábor András
Sotkóné, Grosz, Anna Anikó
Surányi, Balázs
Szabó, Veronika
Szalontai, Ádám
Szécsényi, Krisztina
Szőke, Bernadett
Tánczos, Orsolya
Tóth, Bálint
Tóth, Bálint
Tóth, Bálint
Tóth, Enikő
Varga, Diána
Vincze, Veronika
Starting date 2012-02-01
Closing date 2017-01-31
Funding (in million HUF) 89.530
FTE (full time equivalent) 49.71
state closed project
Summary in Hungarian
Ez a kutatás a generatív nyelvészet régi ígéretét valósítja meg: explicit és kimerítő, azaz valódi generatív nyelvtant kíván létrehozni. Ezt a programot a magyar nyelvnek elméleti kutatásokra építő, de elméletsemleges, részletes leírásával valósítja meg, összhangban több hasonló külföldi vállalkozással. E cél eléréséhez a magyar nyelv számos olyan jelenségét, tulajdonságát és részrendszerét is alapos kutatásnak kell alávetni, amelyeket az eddigi vizsgálatok figyelmen kívül hagytak, de szükség van az irodalomban már tárgyalt témák rendszerezett tanulmányozására, leírására és elemzésére is. A jól ismert és már régóta a nyelvészek figyelmének előterében álló témák közé tartozik a magyar több alapvető tulajdonsága, így például a mondatok úgynevezett szabad szórendje, a birtokos szerkezetek, a tagmondatok közötti kérdőszómozgatás, a mondat bal perifériájának szerkezete stb. A pályázatot megvalósító nagylétszámú kutatócsoport részese lehet egy olyan nemzetközi vállalkozásnak, amely többkötetes nyelvtanok sorozatát publikálja. A projekt a következő részkutatásokból áll: az egyszerű kijelentő mondat szerkezete, az igei csoportok általában és a finit igei csoport, a főnevek és a főnévi csoport, a melléknévi csoport, a határozók és a névutós csoport, az igeneves tagmondatok, az alárendelt mondatok, a mellérendelés és az ellipszis. A végeredmény előreláthatólag a magyar nyelv meghatározó összefoglaló jellegű nyelvtana lesz.
Summary
This project will realize an age-old promise of generative linguistics, namely, it provides an explicit and exhaustive, i.e., ’generative’ grammar. It will execute this programme as a theory-neutral extensive description of Hungarian in line with similar enterprises abroad. This objective will call for basic research into a number of phenomena, properties and chapters of the grammar of Hungarian so far left undiscussed, but also for a systematic study, survey and analysis of all the topics that have received ample attention in the literature. The ‘hot’ topics in Hungarian that have long attracted the attention of linguists at large include some of the basic features of this language, such as the apparent freedom of constituent order, possessive noun phrases, long-distance wh-movement, the structure of the left periphery of the clause, and others. Hungarian linguistics at large, and the research team behind this project, are particularly well-prepared to contribute a major work to an international effort producing a series of multi-volume grammars, with Hungarian as one of them. The subprojects are as follows: Word order in the simple declarative sentence, Verb phrases in general and finite verb phrases, Nouns and Noun Phrases, Adjectival Phrases, Adverbials and Adpositional Phrases, Non-finite and semi-finite verb phrases, Finite embedding, Coordination and ellipsis. The end result is foreseen to become the definitive grammar of this language in the 21st century.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Több ezer oldalnyi nyelvtani leírás készült el, minden korábbit meghaladó mélységben, alapossággal és részletességgel. A generatív jellegű megközelítésből következik, hogy az adott témakör minden részletét körbejárja a kutató, ezek után úgy teszi meg általánosításait, ad csoportosításokat a feltérképezett jelenségegyüttesre és vonja le a konklúziókat, hogy a nyelvtani helyesség, illetve a beszélők által kinyilvánított elfogadhatóság fokozatait feltünteti a nagyszámú példával illusztrált bemutatás során. Az eredmény egy elméleti érvelésektől és terminológiától mentes rendkívül gazdag, de aprólékosan rendszerezett sok kötetes nyelvtan, amely a nyomtatott kötetek mellett nyílt hozzáféréssel is letölthető és olvasható. A kötetek egy sorozatban jelennek meg az Amsterdam University Press kiadásában, közülük az első kettő 2017-ben.
Results in English
Several thousand pages of grammatical description has been produced in unsurpassed depth and meticulous detail. Based on a generative approach but free from theoretical argumentation researchers contributing to this project have explored all minute aspects of the topics under discussion, given classifications, and made conclusions by relying on native speakers’ grammaticality and/or acceptability judgments marked on the multitude of examples illustrating the phenomena at stake. The end result is a multi-volume series of monumental grammar of Hungarian to be published by Amsterdam University Press in print and open access, as well, with the first two books to appear in 2017.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100804
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kenesei I.: Szintaktikai nyelvjárások a tagadásban, pp. 110-121. In: É Kiss K., Hegedűs A. (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 2., PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék - Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2012
Szőke Bernadett: A magyar minősítő értelmező mint ellipszis, LingDok 13. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 165–184., 2014
Dékány Éva: The syntax of anaphoric possessives in Hungarian, Natural Language and Linguistic Theory 33(4): 1121-1168., 2015
Németh T. Enikő: Interaction between grammar and pragmatics: the case of implicit subject and direct object arguments in Hungarian language use, Akadémiai doktori értekezés, Szeged., 2015
Hegedűs Veronika; Dékány Éva: Two positions for verbal modifiers: evidence from derived particle verbs, Anikó Lipták and Harry van der Hulst (eds.), Approaches to Hungarian 15: Papers from the 2015 Leiden conference. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins., 2017
Marcel den Dikken, Dékány Éva: Recursion reconsidered, Presentation at the 12th International Conference on the Structure of Hungarian. Leiden University, 22-23 May, 2015., 2015
Marcel den Dikken, Dékány Éva: Recursion reconsidered, Presentation at: SinFonIJA 8, Ljubljana, 24-26 September 2015., 2015
Alberti Gábor; Farkas Judit: A syntactic solution to the "inverse scope"puzzle based on extraction, Linguistics Beyond and Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies, 2016
Farkas Judit; Alberti Gábor: Positions for oblique case-marked arguments in Hungarian noun phrases, Jezikoslovjle 17(1-2): 295-319., 2016
Farkas Judit; Alberti Gábor: The relationship between (in)alienable possession and the (three potential) forms of possessed nouns in Hungarian, Linguistica 56(1): 111-125., 2016
Kenesei István: A szófaj fogalmáról és meghatározásáról, Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. MTA NYTI, 2016, pp. 81-92., 2016
Szabó Veronika; Tóth Bálint; Alberti Gábor; Farkas Judit: Verbal and nominal properties of the productive Hungarian deverbal nominalizations, Jezikoslovlje 17(1-2): 267-293., 2016
Szőke Bernadett: Az azonosító értelmező vizsgálata a magyarban, Gécseg Zsuzsa (szerk.) LingDok 15. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 191–212., 2016
Bibok Károly: Az eszköz és az ágensi alany váltakozása lexikai-pragmatikai keretben?, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, Szeged, 2014. április 11., 2014
Laczkó Tibor: Fully syntactic, fully lexical, or in-between? Remarks on the architectures of generative grammars, HeadLex16, Warsaw, Poland, 24-29 July 2016, 2016
Alberti Gábor; Farkas Judit: Operator Projections Moving as Remnants in Hungarian, Olomouc Linguistics Colloquium 2016, Olomouc, 9-11 June, 2016, 2016
Alberti Gábor; Farkas Judit; Szabó Veronika: Főnévi alaptagú endocentrikus összetételek, A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei V., Kolozsvár, 14-16 April 2016, 2016
Farkas Judit; Alberti Gábor: Általánosítások a potenciális magyar birtokszóváltozatokra vonatkozóan, Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, Szeged, 22 April 2016., 2016
Farkas Judit; Alberti Gábor; Dóla Mónika; Viszket Anita: Találkozások magyar generatív modellekkel, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3., Pécs, 27-28 June 2016., 2016
Bánréti Zoltán; Hoffmann Ildikó; Vincze Veronika: Recursive Subsystems in Aphasia and Alzheimer's Disease: Case Studies in Syntax and Theory of Mind, Frontiers in Psychology 7: 405., 2016
Németh T. Enikő: Implicit többes számú pronominális tárgyak előfordulása a magyar nyelvhasználatban, Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 313-324., 2016
Németh T. Enikő: Zero subject anaphors and extralinguistically motivated subject pro-drop in Hungarian language use, Piotr Cap and Marta Dynel (eds.) Implicitness: From Lexis to Discourse (the length of the paper is 18-20pp). The volume is accepted for publication in the Series Pragmat, 2017
Németh T. Enikő: Theoretical and methodological issues in the research into implicit arguments in Hungarian, Stavros Assimakopoulos (ed.) Pragmatics at Its Interfaces 149-174. Berlin: Mouton de Gruyter., 2017
Gyuris Beáta: New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian –e, International Review of Pragmatics 8.1., 2017
Hegedűs Veronika; Dékány Éva: Grammaticalization paths in complex adpositional phrases, SLE 2016, Workshop on Emergence and Evolution of Complex Adpositions in European Languages, Naples, 31 Aug - 3 Sept 2016, 2016
Szécsényi Krisztina; Szécsényi Tibor: Definiteness Agreement in Hungarian Multiple Infinitival Constructions, Olomouc Linguistics Colloquium (OLINCO) 2016 proceedings, Palacky University, Olomouc., 2017
Szécsényi Krisztina: Object agreement and locality, Talk presented at Hungarian Academy of Sciences Research Institute for Linguistics, 24 Jan 2017, 2017
Szécsényi Krisztina: Nominative subjects in infinitives: only pronouns?, Talk accepted for Depbrecen workshop on Pronouns, Debrecen, 24-25 February 2017, 2017
Den Dikken, Marcel; Dékány Éva: Recursion restricted, Syntax, 2017
Dékány Éva: The syntax of Hungarian, In: Anne Tamm & Anne Vainikka (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press., 2017
Rákosi György, Tóth Enikő: The Pronoun Interpretation Problem in Hungarian. An overview of current directions in first language acquisition research, Argumentum 10. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. 659-674., 2014
Rákosi György: On dative causers in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 61 (1). 91-111., 2014
Rákosi György, Laczkó Tibor: Constraining the grammar of APs in Hungarian: Challenges and solutions in an LFG-based computational project, Veronika Ruttkay, Bálint Gárdos szerk. HUSSE 11. Proceedings of the 11th Conference of the Hungarian Society for the Study of English. Budapest: L'Harmattan, 641-654., 2014
Laczkó Tibor: On a realistic LFG treatment of the periphrastic irrealis mood in Hungarian, 16th International Morphology Meeting, RIL-HAS, Budapest, 29 May – 1June, 2014
Bibok Károly: Instrument-subject alternation from a lexical-pragmatic perspective, 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, University of Malta, Valetta Campus, 30 May - 1 June 20, 2014
Kenesei István, Lipták Anikó: The rise and fall of a multifunctional affix: the case of -hAtÓ (able) in Hungarian, 16th International Morphology Meeting, RIL-HAS, Budapest, 29 May - 1 June 2014., 2014
Gyuris Beáta, Hans-Martin Gaertner: On Incorporated Zero Token Demonstratives in Hungarian Quotative Inversion, Demonstration and Demonstratives Workshop, Stuttgart, May 2014, 2014
Gyuris Beáta: Dimensions of bias in polar questions: evidence from Hungarian, LAGB 2014 Conference, Oxford University, September 2014, 2014
Gyuris Beáta: On the fine structure of the Hungarian topic field, Architecture of Topic Workshop, Lund, December 2014, 2014
Surányi Balázs, Hegeds: Complex predication in resultatives and depictives: A view from Hungarian, Olomouc Linguistics Colloquium 2014, 2014
Hegedűs Veronika: Functional adpositions: Hungarian particles and prepositions, Workshop on Adpositions and PPs, Newcastle, 27 May 2014, 2014
Surányi Balázs, Hegedűs Veronika, Jutta M. Hartmann: Agree in Copula-support. Evidence from Hungarian, SinFonIJA 7 Conference, Graz, September 2014, 2014
Szabó Veronika, Tóth Bálint: A classification of Hungarian classifiers, Linguistics Beyond and Within Conference, Lublin, November 2014, 2014
Szőke Bernadett: Az azonosító értelmező a magyarban, Nyelvészdoktoranduszok 18. országos konferenciája (LingDok 18), Szeged, 2014. november 20-21., 2014
Szőke Bernadett: A magyar minősítő értelmező mint ellipszis, LingDok 13. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 165–184., 2014
Szőke Bernadett: Újabb kutatások az értelmezőről, Magyar Nyelvőr 138:3, 328–344., 2014
Kenesei István: On a multifunctional derivational affix: Its use in relational adjectives or nominal modification, and phrasal affixation in Hungarian, Word Structure 7.2: 214-239, 2014
É. Kiss Katalin: Ways of licensing Hungarian external possessors, Acta Linguistica Hungarica 61(1): 45-68., 2014
Szőke Bernadett: The identifying apposition in Hungarian, Argumentum 11, Debreceni Egyetemi Kiadó, 1–28., 2014
Dékány Éva: Argument structure and functional projections in Old Hungarian verbal gerunds., Acta Linguistica Hungarica Vol. 61 (2014) 3, 317–361, 2014
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Word order variation in Hungarian PPs, Katalin É. Kiss, Balázs Surányi, Éva Dékány (eds.), Approaches to Hungarian 14. Amsterdam: John Benjamins, 97-122., 2015
Surányi Balázs, Hegedűs Veronika: Complex predication in resultatives and depictives: A view from Hungarian, Olomouc Linguistics Colloquium 2014, 2014
Kenesei István: A főnévi módosító és az -i módosító: két új kategória bemutatása, Nyelvtudományi Közlemények 111: 65-85., 2015
Farkas Judit: Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben, Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 187-216., 2015
Kardos Éva, Pethő Gergely: The interaction between event structure and argument structure: the Hungarian facts, Societas Linguistica Europaea. 2-5 September 2015. Leiden University Center for Linguistics, Leiden, 2015
Laczkó Tibor: Towards developing an LFG syntax of Hungarian WH-questions, Presentation at the 12th International Conference on the Structure of Hungarian. Leiden University, 22-23 May, 2015., 2015
Laczkó Tibor: On a realistic LFG treatment of the periphrastic IRREALIS MOOD in Hungarian, Presentation at the 20th International Lexical-Functional Grammar Conference. Waseda University, Tokyo, 18-20 July, 2015., 2015
Alberti Gábor, Farkas Judit: Az elidegeníthető birtoklást kifejező -j- képző esete a -(Vt)t főnévképzővel és más főnévképzőkkel, Jelentés és nyelvhasználat 2: 1-30, 2015
Dékány Éva: The syntax of anaphoric possessives in Hungarian, Natural Language and Linguistic Theory 33(4): 1121-1168., 2015
Farkas Judit, Alberti Gábor: Átmenetek: Igenév- és névszóképzés a finn nyelvben egy magyar képzési modell alapján, Specimina Fennica 17: 49-81., 2015
Hans-Martin Gaertner, Gyuris Beáta: A Note on Quotative Inversion in Hungarian, Finno-Ugric Languages and Linguistics 3(1-2): 2-30., 2014
Németh T. Enikő: Az implicit argumentumok kutatásának néhány elméleti és metodológiai kérdése, Bartha-Kovács K., Gécseg Zs., Kovács E., Nagy Á., Ocsovai D. és Szász G. szerk. "Transfert nec mergitur". JATEPress, Szeged: 207-216., 2014
Németh T. Enikő: Interaction between grammar and pragmatics: the case of implicit subject and direct object arguments in Hungarian language use, Akadémiai doktori értekezés, Szeged., 2015
Szőke Bernadett: The identifying apposition in Hungarian, Argumentum 11: 1–28., 2015
Szőke Bernadett: Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben, Doktori disszertáció, Szegedi Tudományegyetem, 2015
Bárány András, Szalontai Ádám: Agreement with possessed direct objects in Hungarian, SinFonIJA 8, Ljubljana, 2015. szeptember 24-26., 2015
Alberti Gábor, Farkas Judit, Szabó Veronika, Tóth Bálint: Verbal and nominal properties of productive Hungarian deverbal nominalizations, Presented at: Croatian Syntactic Days: Noun Phrase. Osijek, Horvátország, 2015. május 7-9., 2015
Farkas Judit, Alberti Gábor: Positions for oblique-case-marked arguments in Hungarian noun phrases, Presented at: Croatian Syntactic Days: Noun Phrase. Osijek, Horvátország, 2015. május 7-9., 2015
Alberti Gábor, Farkas Judit, Szabó Veronika: Inherited information structure of deverbal nominals in Hungarian, Presentation at the 12th International Conference on the Structure of Hungarian. Leiden University, 22-23 May, 2015., 2015
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Two positions for verbal modifiers: evidence from derived particle verbs, Presentation at the 12th International Conference on the Structure of Hungarian. Leiden University, 22-23 May, 2015., 2015
Marcel den Dikken, Dékány Éva: Recursion reconsidered, Presentation at the 12th International Conference on the Structure of Hungarian. Leiden University, 22-23 May, 2015., 2015
Farkas Judit, Alberti Gábor: Hatnék-nominalization in Hungarian, Presentation at: Budapest Linguistics Conference. Budapest, 2015. június 18-20., 2015
Marcel den Dikken, Dékány Éva: Recursion reconsidered, Presentation at: SinFonIJA 8, Ljubljana, 24-26 September 2015., 2015
Alberti Gábor, Farkas Judit, Szabó Veronika: Information-structurally (un)ambiguous deverbal nominals in Hungarian, Poster at: Finno-Ugric Languages and Linguistics, Oulu, Finnország, 2015. augusztus 18-20., 2015
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Two positions for verbal modifiers: evidence from derived particle verbs, Presentation at: SinFonIJA 8, Ljubljana, 24-26 September 2015., 2015
Farkas Judit, Albeti Gábor: The Relationship between (In)Alienable Possession and Deverbal Nominalizers in Hungarian, Presentation at: SinFonIJA 8, Ljubljana, 24-26 September 2015., 2015
Alberti Gábor, Farkas Judit: Hatnék-nominalization in Hungarian, Prestend at LingBaW: Mind, language, Society: Towards a Unified Theory of Language Structure and Use. Lublin, 2015. október 22-23., 2015
Gécseg Zsuzsanna: Határozatlan alany a magyar mondat igéje előtti mezőben, Bartha- Kovács K., Gécseg Zs., Kovács E., Nagy Á., Ocsovai D., Szász G. (szerk.): "Transfert nec mergitur". Szeged: JATEPress, 171-182., 2014
Gécseg Zsuzsanna: The syntactic position of the subject in Hungarian existential constructions, Existential predication in natural languages: values and operations, structures and modalities, Inalco, Paris, April 10-11 2015., 2015
Gécseg Zsuzsanna: Indefinites in topic position in Hungarian, Presented at: SLE 2015 – 48th annual meeting, Leiden University, September 1-5 2015., 2015
É. Kiss Katalin, Surányi Balázs, Dékány Éva: Introduction, É. Kiss Katalain, Surányi Balázs & Dékány Éva (eds.) Approaches to Hungarian 14: Papers from the Piliscsaba conference. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1-4., 2015
É. Kiss Katalin, Surányi Balázs, Dékány Éva (eds.): Approaches to Hungarian 14: Papers from the Piliscsaba conference, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2015
Bácskai-Atkári Júlia: Arguments of Adjectives in Degree Expressions, Debrecen Workshop on Argument Structure (WAS), Debrecen, Debreceni Egyetem, 2012. május 25–27., 2012
Bácskai-Atkári Júlia: Az Attributív Komparatív Törlésről, Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok 12: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 9–33., 2013
Farkas Judit: Az ige analógiájára működő -hAtÓ és -AndÓ konstrukciók, Szilágyi N. Sándor és Kádár Edit (szerk.): Analógia és modern nyelvtudomány. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadó, Kolozsvár. 51–62., 2013
Alberti Gábor; Farkas Judit: Vonzóak-e a magyar főnevek?, Benő Attila - Fazakas Emese - Kádár Edit (szerk.): "... hogy legyen a víznek lefolyása" Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. 17–29., 2013
Alberti Gábor; Farkas Judit: Book review: Syntax of Dutch, Nouns and Noun Phrases, Vol. 1-2., Lingua 133: 375-384., 2013
Gyuris Beáta; Mády Katalin: Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives, Péter Szigetvári (ed.) VLlxx. Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 333-349., 2013
Kenesei István: A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme, Csaba Pléh Csaba (ed.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 17-42., 2013
Mády Katalin; Gyuris Beáta, Szalontai Ádám: Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives, Mertens, Piet and Anne Catherine Simon (eds) Proceedings of the Prosody-Discourse Interface Conference 2013 (IDP-2013). Leuven, September 11-13, 2013, 69-73., 2013
Nádasdi Péter: Az Univerzális Grammatika szempontjából adhat-e a -ván,-vén alanyesetet?, Zsuzsaanna Gécseg (ed.): LingDok 12: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szeged Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. 157–176., 2013
Varga Diána: Főmondati kötőmód a magyarban, Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája (LingDok 17.) Szeged, 2013. november 28-29., 2013
Dékány Éva: Hungarian anaphoric possessives, SinFonIJa-6, Nis, 2013. szeptember 26-28., 2013
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Word order variation in Hungarian PPs, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, 2013. augusztus 29-31., 2013
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Hungarian postpositions: deriving variation in a postpositional language, "Variation in P", Velence, 2013. október 10-11., 2013
Alberti Gábor, Farkas Judit: Arguments for Arguments in the Complement of the Hungarian Nominal Head, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, 2013. augusztus 29-31., 2013
Farkas, Judit, Alberti Gábor, Szabó Veronika: DP-Internal Operators and their Scopal Interaction with Operators of the Verb, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, 2013. augusztus 29-31, 2013
Szabó Veronika, Farkas Judit, Alberti Gábor: DP-Internal Operators and their Scopal Interaction with Operators of the Verb, SinFonIJa-6, Nis 2013. szeptember 26-28., 2013
Gyuris Beáta, Gärtner Hans-Martin: Polar questions and bias types: evidence from Hungarian, Workshop on "The role of modal particles in diverse speech acts" Velence, 2013. október 3-4., 2013
Maleczki Márta: The meaning of there in existential sentences and the logic of natural languages, Investigating semantics: Empirical and philosophical approaches, Bochum, 10-12 October 2013, 2013
Surányi Balázs, Hegedűs Veronika: Dichotomies in Secondary Predication: A view from complex predicates in Hungarian, Secondary Predication in Formal Frameworks (SPIFF 2013), Utrecht, 2013. május 27., 2013
Kenesei István, Lipták Anikó: Adjectives or participial clauses: the case of hAtÓ (–able) in Hungarian, The Adjective: Semantic, Pragmatic and Discoursive Approaches, Université Blaise Pascal ‒ Clermont-Ferrand II, 2013.05.31-06.01, 2013
Szalontai Ádám: Experimental evidence for the structure of the Hungarian VP, SinfonIJA 6, Nis (Serbia), Sept 26-28 2013., 2013
Szécsényi Tibor: Argument Inheritance and Left Periphery in Hungarian Infinitival Constructions, The 20th International Conference on Head-​Driven Phrase Structure Grammar, Berlin, 26-29 August 2013, 2013
Hegedűs Veronika, Surányi Balázs, Jutta M. Hartmann: On copula-drop in Hungarian, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, 29-31 August 2013., 2013
Gyuris Beáta: Vannak-e szabályai a vajon előfordulásának a beszédben?, A beszéd és ami mögötte van, Budapest, 2013. április 25., 2013
Dékány Éva: Variation in the position of case markers relative to possessive agreement, Variation in P, Velence, 2013. október 10-11., 2013
Dékány Éva: Az -é birtokjel szerepéről a főnévi csoportban, Szignum nyelvészeti kutatószeminárium (meghívott előadás), 2014
Dékány ÉVa: PPs and the silent PLACE noun: evidence from Hungarian case-marked pronouns, Olomouc Linguistics Colloquium, 2014
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Higher and higher: postpositions, prepositions, and particles in Hungarian, Olomouc Linguistics Colloquium, 2014
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Word order variation in Hungarian PPs, Katalin É. Kiss, Balázs Surányi, Éva Dékány (eds.), Approaches to Hungarian 14. Amsterdam: John Benjamins, 97-122., 2015
Farkas Judit: Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben, Motiváltság és nyelvi ikonicitás A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei IV., Kolozsvár, 2014. május 23., 2014
Alberti Gábor, Farkas Judit, Szabó Veronika: Arguments for Arguments in the Complement Zone of the Hungarian Nominal Head, É Kiss Katalin, Balázs Surányi, Éva Dékány (eds.) Approaches to Hungarian 14. Amsterdam: John Benjamins, 5-36., 2015
Németh T. Enikő: Implicit arguments at the grammar-pragmatics interface: Some methodological considerations, Argumentum 10: 679-694., 2014
Németh T. Enikő: Implicit igei argumentumok. Az implicit igei argumentumok kutatásának néhány terminológiai és elméleti kérdése, Bíró B., Sipőcz K., Szeverényi S., Szuncova E. (szerk.) Kozmács Értelmező Szótár: Írások a hatvan esztendős Kozmács István tiszteletére. Szeged: SZTE, 99-116., 2014
Németh T. Enikő: Theoretical and methodological issues of the research into implicit arguments in Hungarian, 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, 30 May - 1 June 2014, University of Malta, Valletta Campus, 2014
Laczkó Tibor: Essentials of an LFG analysis of Hungarian finite sentences, Butt, Miriam & King, Tracy H. eds. Proceedings of the LFG '14 Conference, Ann Arbor, Michigan. Stanford: CSLI Publications, 325-345., 2014
Laczkó Tibor: An LFG analysis of verbal modifiers in Hungarian, Butt, Miriam & King, Tracy H. eds. Proceedings of the LFG '14 Conference, Ann Arbor, Michigan. Stanford: CSLI Publications, 346-366., 2014
Laczkó Tibor: On verbs, auxiliaries and Hungarian sentence structure in LFG, Argumentum 10 (2014), 421-438. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014
Laczkó Tibor: Outlines of an LFG-XLE account of negation in Hungarian sentences, Butt, Miriam & King, Tracy H. eds. Proceedings of the LFG '14 Conference, Ann Arbor, Michigan. Stanford: CSLI Publications, 304-324., 2014
Kenesei I.: Szintaktikai nyelvjárások a tagadásban, pp. 110-121. In: É Kiss K., Hegedűs A. (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 2., PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék - Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2012
É. Kiss Katalin: Patterns of agreement with coordinate noun phrases in Hungarian, Natural Language and Linguistic Theory 30, 1027-1060., 2012
É. Kiss Katalin: Grammaticalized background, pp. 193-214. In: Brandtler J., Hakansson D., Huber S., Klingvall E. (eds.) Discourse and Grammar, Lund University, Lund, 2012
Kenesei I.: The meanings of a multifunctional affix in Hungarian, 15th International Morphology Meeting, Bécs (Wien), 2012. február 9-12., 2012
Dékány Éva; Hegedűs Veronika: Across the river and into the syntactic trees, Comprehensive Grammar Resources - Hungarian Conference, Szeged, SZTE, 2012. november 10., 2012
Gazdik Anna: On coordination in Hungarian multiple questions, Comprehensive Grammar Resources - Hungarian Conference, Szeged, SZTE, 2012. november 10., 2012
Rákosi György: Reduplicating particles in Hungarian, Comprehensive Grammar Resources - Hungarian Conference, Szeged, SZTE, 2012. november 10., 2012
Szécsényi Krisztina: Word order and scope in embedded finite non-argument clauses, Comprehensive Grammar Resources - Hungarian Conference, Szeged, SZTE, 2012. november 10., 2012
Farkas Judit: Az ige analógiájára működő -hAtÓ és -AndÓ konstrukciók, A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei III. Analógia és modern nyelvleírás, Kolozsvár, 2012. július 5-6., 2012
Kenesei I: Negation in syntactic dialects in Hungarian, pp. 373-386. In: Brandtler J.; Hakansson D.; Huber S.; Klingvall E. (szerk.) Discourse and grammar: A festschrift in honor of Valéria Molnár, Lund University, Lund, 2012

 

Events of the project

 
2016-03-03 12:42:15
Résztvevők változása
2015-04-15 13:37:45
Résztvevők változása
2013-09-09 16:41:39
Résztvevők változása
2013-02-25 12:38:47
Résztvevők változása
Back »