Heidegger and the National Socialism - philosophical approaches  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
100922
Type K
Principal investigator Schwendtner, Tibor
Title in Hungarian Heidegger és a nemzetiszocializmus - filozófiai megközelítések
Title in English Heidegger and the National Socialism - philosophical approaches
Keywords in Hungarian Heidegger, fenomenológia, konzervatív forradalom
Keywords in English Heidegger, phenomenology, conversative revolution
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Phenomenology
Panel Culture
Department or equivalent Department of Philosophy (Eszterházy Károly University)
Participants Bartók, Imre
Boros, Gábor
Cs. Kiss, Lajos
Gedő, Éva
Horváth, Orsolya
Karácsony, András
Loboczky, János
Marosán, Bence Péter
Olay, Csaba
Sajó, Sándor
Toronyai, Gábor
Starting date 2012-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 8.575
FTE (full time equivalent) 8.57
state closed project
Summary in Hungarian
Heidegger ’33-as politikai szerepvállalása a mai napig heves viták tárgya. Kutatásaink előterében nem e szerepvállalás konkrét eseményei, hanem annak filozófiai összefüggései fognak állni. Tág kontextusok beemelésével szeretnénk feldolgozni a tematikát, ennek megfelelően 1.) kutatni szeretnénk a korszak szellemi, filozófiai klímáját, különös tekintettel a konzervatív forradalomnak nevezett szellemi irányzatra; 2.) vizsgálni szeretnénk a fiatal Heidegger és a Lét és idő filozófiájának praktikus dimenzióit, elsősorban azokat a fogalmakat és elgondolásokat, melyek kapcsolatba hozhatók a későbbi politikai aktivitásával; 3.) végig szeretnénk gondolni, hogy a filozófus ’33-34-es szövegei alapján rekonstruálható-e koherens politikafilozófiai koncepció és ha igen, akkor az miben áll; 4.) rekonstruálni szeretnénk azt is, hogy Heidegger tudomány-felfogása hogyan jelenik meg a ’33-34-es szövegekben, illetve a későbbi, már a nácizmussal szemben kritikus elgondolásaiban; 5.) vizsgálni foguk még, hogy miként függ össze Heidegger – a harmincas évek közepétől meghatározó – léttörténeti gondolkodása és a nácizmusra vonatkozó kritikája; 6.) végül átfogóan (politikafilozófiai perspektívából) értelmezni szeretnénk Heidegger – a húszas, harmincas években kifejtett – gondolkodását, kontrasztba állítva és összehasonlítva néhány kortárs gondolkodóval (Husserl, Schmitt, Jünger) és tanítványaival (Arendt, Strauss). Hét kötetet (4 monográfiát, 2 tanulmánykötetet és egy dokumentum gyűjteményt) szeretnénk megjelentetni a témakörben.
Summary
Heidegger’s political involvement in 1933 has remained a hotly disputed topic up till now. In our research we do not plan to focus on the concrete events of that public exposure, instead its philosophical undercurrents. We plan to elaborate this theme by incorporating broad contexts. Accordingly, (1) we intend to conduct research on the intellectual and philosophical atmosphere of that era with special attention to the intellectual tendency, called conservative revolution; (2) we plan to carry out research on the practical aspects of the philosophy of the young Heidegger and his Being and Time, first of all the categories and ideas that can be related to his later political activities; (3) we intend to consider whether or not on the basis of Heidegger’s writings of 1933–34 it is possible to reconstruct a coherent conception of political philosophy and if so, what is its nature like; (4) we plan to reconstruct how does Heidegger’s interpretation of science appear in his writings of 1933–34 and in his later writings that are critical of nazism; (5) we are going to examine the interconnection between Heidegger’s philosophy of the history of being, which assumed importance as from the middle of the 1930s, and his criticism of nazism; (6) finally, we plan to give a complex analysis (from the viewpoint of political philosophy) of Heidegger’s ideas as they were expounded in the 1920s and 1930s, when viewed in contrast to and compared with some of his contemporary thinkers (Husserl, Schmitt and Jünger) and his students (Arendt and Strauss). We intend to publish seven volumes about these topics (four monographs, two collection of essays and a collection of documents).

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatócsoport vállalt feladatait megvalósította és azokat túl is teljesítette. A pályázatunkban hét kötet (4 monográfia, 2 tanulmánykötet és egy dokumentum gyűjtemény) megjelentetését vállaltuk, ezzel szemben 10 kötetet jelentettünk meg. Karácsony András két kötetet jelentetett meg a konzervatív forradalomról és Carl Schmittről. Cs. Kiss Lajos kötetet szerkesztett Carl Schmittről. Bartók Imre a késői Heideggerről, Sajó Sándor pedig Majdnem minden címmel írt könyvet. Olay Csaba (Weiss Jánossal) a tömegkultúráról szerkesztett kötetet. Két tanulmánykötet jelent meg (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), melyek a kutatócsoport és mások tanulmányait tartalmazzák. Gedő Éva fordításában most jelenik meg a német történészvita cikkeit tartalmazó kötet. Schwendtner Tibor önálló kötetet is megjelentetett Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatáról. A kutatócsoport tagjai összesen 68, a témakörrel kapcsolatos publikációt adtak közre. A kutatócsoport e publikációkkal teljesítette a két fő feladatát, egyfelől feldolgozta Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatát, másfelől azokat a kontextusokat is széles körűen kutatta és bemutatta, melyek e nehéz problematika értelmezéséhez szükségesnek tűnnek.
Results in English
Our research group has achieved all its undertaken tasks, and, moreover, produced results beyond them. We promised in our application to publish seven volumes (4 monographs, 2 volumes of collected papers, and a collection of documents). We published 10 volumes: András Karácsony published two volumes about the conservative revolution and Carl Schmidt; Lajos Cs. Kiss edited a book from Carl Schmidt; a volume appeared by Imre Bartók about the late Heidegger; Sándor Sajó published a book titled Almost Everything; Csaba Olay coedited (with János Weiss) a volume about mass culture; two volumes of papers by mostly the members of the research group were also published (ed. by Éva Gedő, Tibor Schwendtner); now comes out a volume, which contains the translation of the articles of the so called German Historians’ Debate by Éva Gedő; and last but not at least, Tibor Schwendtner published a book about the relationship between Heidegger and the Nazism. The members of the group published 68 papers altogether – all of them are related to the scope of the undertaken research. Due to these published results the research-group carried out its two main tasks: The relation between Heidegger and National Socialism is elaborated, on the one hand, and, we conducted researches in a wide range of contexts which were necessary for being able to interpret and describe this bunch of difficult problems, on the other hand.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=100922
Decision
Yes

 

List of publications

 
Schwendtner Tibor: Heidegger és a nemzetiszocializmus. Tanulmányok, L'Harmattan, Budapest, 2016
Gedő Éva, Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, L'Harmattan, Budapest, 2016
Schwendtner Tibor (szerk.): Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések, L'Harmattan, Budapest, 2016
Karácsony András: Az új politikai teológia, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések, (szerk. Schwendtner Tibor), L'Harmattan, Budapest, 69-78., 2016
Horváth Orsolya: "Ne szóljunk? Szóljunk? Mit mondjunk?" - Bultmann és Heidegger beszédei 1933 májusában, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések, (szerk. Schwendtner Tibor), L'Harmattan, Budapest, 165-178., 2016
Olay Csaba: Die Kulturtragödie menschlicher Existenz beim jungen Lukács, Csongor Lőrincz (szerk.): Wissen – Vermittlung – Moderne. Studien zu den ungarischen Geistes- und Kulturwissenschaften um 1900. Böhlau Verlag, Wien 93-111., 2016
Olay Csaba: Implicit regionális és explicit nemzeti identitás, Hörcher Ferenc, Lajtai Mátyás, Mester Béla (szerk.): Nemzet, faj, kultúra: A hosszú 19. században Magyarországon és Európában. MTA BTK, Budapest. 28-57., 2016
Olay Csba: Entre traditions: compréhension et altérité, Lo Sguardo N. 20 – 2016 (1). Christian Berner, Carla Canullo, Jean-Jacques Wunenburger (szerk.): Herméneutique et interculturalité Ermeneutica e interculturalità. 201-215, 2016
Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt elméletei kortársi-kritikai kontextusban. Tanulmányok Carl Schmittről, Megjelenés alatt, 2017
Gedő Éva: Egzisztencia és normativitás. Megjegyzések Schmitt politikum-fogalmához, Cs. Kiss Lajos - Techet Péter (szerk.): Kortársunk-e Carl Schmitt? Eszmetörténeti es jogelméleti elemzések Carl Schmittről, Budapest, Osiris, 2013
Marosán Bence: The Primal Child of Nature, Analecta Husserliana, Volume CXIV:119-153, 2013
Marosán Bence: Transcendental Morphology, Analecta Husserliana, 2013
Gedő Éva, Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, L'Harmattan, Budapest, 2014
Cs. Kiss Lajos: Totalitarizmus-tapasztalat külső és belső nézőpontból, Jog Állam Politika 2013/4, 3-25. o., 2013
Olay Csaba: Die Überlieferung der Gegenwart und die Gegenwart der Überlieferung. Heidegger und Gadamer über Tradition, Internationales Jahrbuch für Hermeneutik 2013. VII, 196-219. o., 2013
Olay Csaba: Karl Jaspers neoegzisztencialista nézőpontból, Erdélyi Múzeum LXXV. kötet 2013/2. Füzet. 52-62. o., 2013
Olay Csaba: Öffentlichkeit bei Jaspers und Hannah Arendt, A. Cesana (szerk.) Kulturkonflikte und Kommunikation. Zur Aktualität von Jaspers’ Philosophie – Cross Cultural Conflicts and Communication. Rethinking Jaspers’s Philosoph, 2013
Schwendtner Tibor: Újraértelmezés a fiókban – Heidegger nácizmuskritikája 1935-40, Magyar Filozófiai Szemle, 2013/2, 57. évf., 53-66. o., 2013
Bartók Imre: Időbeliség és történetiség Heideggernél és Celannál, L’Harmattan, Budapest, 2014, 2014
Karácsony András: Mozaikok. Politika – értelmiség - konzervativizmus, Attraktor Kiadó, 2014, 2014
Schwendtner Tibor: Az autentikus tudomány és a nevelő állam: Heidegger ’33-as egyetemi reformtervei, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Horváth Orsolya: Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Cs. Kiss Lajos: A fenomenológia és a politikai problémája, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Karácsony András: Heidegger Hegel államelméletéről, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Toronyai Gábor: Leo Strauss és Heidegger: filozófia, történelem, politika, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Sajó Sándor: A világot értelmezni vagy megváltoztatni?, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Gedő Éva: Schmitt történelmi sorsfordulón 1932-33, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2015
Gedő Éva, Schwendtner Tibor (szerk.): Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, L'Harmattan, Budapest, 2015
Sajó Sándor: Majdnem minden. A megtört totalitás dialektikája, Budapest, L’Harmattan, 2014
Olay Csaba, Jean-Claude Gens (szerk.): Charles Taylor – Interpretation, modernity, and identity. Charles Taylor – Interprétation, modernité et identité, Le Cercle herméneutique, Argenteuil, 2014
Olay Csaba – Weiss János (szerk.): A művészettől a tömegkultúráig, L’Harmattan – Könyvpont Kiadó, Budapest, 2014
Riccardo Dottori – István M. Fehér – Csaba Olay (szerk.): Constellations herméneutiques: interprétation et liberté, LIT Verlag, Würzburg, 2014
Olay Csaba: Öffentlichkeit und Narrativität bei Hannah Arendt, Zoltán Kulcsár Szabó – Csongor Lőrincz (szerk.): Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz. transcript, Bielefeld 367-389, 2014
Olay Csaba: Interpretation in Gadamer and Taylor, Jean-Claude Gens – Csaba Olay (szerk.): Charles Taylor - Interpretation, modernity, and identity. Charles Taylor – Interprétation, modernité et identité. Le Cercle hermén, 2014
Olay Csaba: Hannah Arendt a politika értelméről, Kellék, 51. szám, 7-24., 2014
Olay Csaba: Comprendre et exister: Heidegger et Gadamer, Dottori-Fehér-Olay: Contellations herméneutiques: interprétation et liberté, LIT Verlag, Münster. 207-220., 2014
Olay Csaba: Der Begriff der Existenz bei Jaspers und Sartre, Anton Hügli – Manuel Hackel (szerk.): Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre im Dialog. Ihre Sicht auf Existenz, Freiheit und Verantwortung. Peter Lang, Frankfurt/M. 75-9, 2015
Olay Csaba: Implicit és explicit nemzeti identitás, Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Megértés, értelmezés, kultúra: Válogatott tanulmányok Veress Károly köszöntésére. Egyetemi Kiadó Kolozsvár, Kol, 2014
Schwendtner Tibor: Filozófia és nemzetiszocializmus – Heidegger gondolati naplójáról (1931-41), Magyar Narancs, 2014/28, 2014
Schwendtner Tibor: Tények és/vagy gondolatok. Megfontolások a filozófiatörténet-írás módjairól, Magyar Filozófiai Szemle, 2014/4, 77-85., 2014
Schwendtner Tibor: Önazonosság és praxis Heideggernél, Loboczky János (szerk.) Teória és praxis. Az önformálás filozófiai-etikai dimenziói, EKF Líceum Kiadó, Eger, 75-83., 2014
Karácsony András: Mozaikok. Politika – értelmiség - konzervativizmus, Attraktor Kiadó, Budapest, 2014
Horváth Orsolya: Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban, Theologiai Szemle 2014/1. 9-15., 2014
Bartók Imre: A hamis Alef – Kezdet és temporalitás, L'Harmattan, 2014
Schwendtner Tibor: Filozófia és nemzetiszocializmus – Heidegger gondolati naplójáról (1931-41), Magyar Narancs, 2014/28, 2014
Karácsony András: Politics as Struggle for Being Recognised: A Controversy between Heidegger and Schmitt, Existentia 2015/1-2. 111-130, 2015
Cs. Kiss Lajos: A totális állam: mítosz és elmélet, Carl Schmitt elméletei kortársi-kritikai kontextusban (szerk. Cs. Kiss Lajos) ELTE Eötvös Kiadó, megjelenés alatt, 2016
Loboczky János: A történelem iránti bizalom a történelem különböző értelmezéseiben, Lábjegyzetek Platónhoz – A bizalom. Szerk. Laczkó Sándor. Státus Kiadó, Szeged. 201-212., 2015
Loboczky János: Hermeneutika és performativitás, Performa – kultúratudományi és társadalomfilozófiai, elektronikus folyóirat. 2015. 2. sz. (http://performativitas.hu), 2015
Loboczky János: Miért Platón? – Gadamer Platón-értelmezései a 30-as-40-es években, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan,, 2016
Marosán Bence: Művészet és politika viszonya Heidegger 1933-34-es előadásaiban, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Schwendtner Tibor: Tirannia és filozófia, avagy náci volt-e Heidegger?, Az aligtól a túlig. Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába, Dupress – Líceum – Kalligram, Debrecen – Eger – Budapest, 2015, 331-348., 2015
Schwendtner Tibor: A filozófia lényegi kétértelműsége Heideggernél, Vitában egymással. Filozófusok disputái, kontroverziái, (szerk. Fehér M. István, Kis Andrea-Laura, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós) L’Harmattan, Budapest, 1, 2015
Schwendtner Tibor: Egyetemi autonómia versus német küldetés: Megjegyzések Heidegger ’33-34-es egyetempolitikai tevékenységéhez, Magyar Tudomány 2016, 2016
Schwendtner Tibor: Filozófusok és hivatalnokok. Megjegyzések a berlini egyetem alapításához, Pedagógiatörténeti Szemle 2016, 2016
Schwendtner Tibor: Továbbélő fogalmak Heidegger ’33-as politikai beszédeiben. Módszertani megjegyzések Heidegger politikai elköteleződésének értelmezéséhez, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Olay Csaba: Der Begriff der Existenz bei Jaspers und Sartre, Anton Hügli – Manuel Hackel (szerk.): Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre im Dialog. Ihre Sicht auf Existenz, Freiheit und Verantwortung. Peter Lang, Frankfurt/M 2015. 75-9, 2015
Olay Csaba: Rorty and Shusterman on popular art, Pragmatism Today. Vol. 6/1 Summer 2015. 28-44., 2015
Olay Csaba: Benjamin és Adorno vitája a tömegkultúráról, in: Fehér M. István – Kiss Andrea-Laura – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Nyírő Miklós (szerk.): Vitában egymással. Filozófusok vitái, kontroverziái. L’Harmattan, Budapest 20, 2015
Olay Csaba: Traduction, langage et compréhension chez Gadamer, ”; in: Céline Denat – Patrick Wotling (szerk.): Transferts linguistiques, hybridations culturelles. EPURE, Reims 2015. 31-51., 2015
Olay Csaba: Bemerkungen zu Karl Jaspers’ Geschichtsphilosophie, Studi jaspersiani III. Storia e età assiale. Orthotes, Napoli-Salerno 2015, 219-234., 2015
Gedő Éva: Történetiség és politikum Kosellecknél, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Sajó Sándor: A politika fenomenológiája?, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Toronyai Gábor: A politikum és az állam transzcendentális fenomenológiai „helye”, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Gedő Éva: Történetiség és politikum Kosellecknél, Fenomenológia és politikai filozófia, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Horváth Orsolya: »A lét ujjongása«. Heidegger és az utolsó isten., Kendeffy Gábor, Vassányi Miklós (szerk.): Istenfogalmak. KRE-L’Harmattan, Budapest, 2016
Horváth Orsolya: Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Cs. Kiss Lajos: A fenomenológia és a politikai problémája, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Toronyai Gábor: Leo Strauss és Heidegger: filozófia, történelem, politika, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Sajó Sándor: A világot értelmezni vagy megváltoztatni?, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Loboczky János: Miért Platón? – Gadamer Platón-értelmezései a 30-as-40-es években, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan,, 2016
Marosán Bence: Művészet és politika viszonya Heidegger 1933-34-es előadásaiban, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések,, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Schwendtner Tibor: A szabadságelvű Heidegger-értelmezés vége? - A Fekete füzetek és következményei, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések,, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Sajó Sándor: A politika fenomenológiája?, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések,, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Toronyai Gábor: A politikum és az állam transzcendentális fenomenológiai „helye”, Hatalom és filozófia. Hermeneutikai, fenomenológiai megközelítések,, (szerk. Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2016
Gedő Éva: Schmitt történelmi sorsfordulón 1932-33, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Olay Csaba: Szociológiai mozzanatok Heidegger az-ember elemzésében, Olay Csaba – Boros Gábor – Tillmann Reiz (szerk.): Filozófia, tudás, szociológia. DUGPhil – NMFT, Budapest, 211-222. o., 2012
Cs. Kiss Lajos: A fenomenológia és a politikai problémája, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Marosán Bence: A költők és a filozófusok állama. Heidegger és Husserl a politika lényegéről, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Karácsony András: Heidegger Hegel államelméletéről, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Toronyai Gábor: Leo Strauss és Heidegger: filozófia, történelem, politika, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Olay Csaba: Arendt és Schmitt a politikai fogalmáról, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan,, 2014
Sajó Sándor: A világot értelmezni vagy megváltoztatni?, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Schwendtner Tibor: A létmegértés módszertani jelentősége a heideggeri fenomenológiában, Filozófiai intuíciók – Filozófusok az intuícióról, (szerk. Forrai Gábor), L’Harmattan, 2013
Schwendtner Tibor: Ismétlés és alapítás. Heidegger jövőre irányuló történeti elmélkedései, Szót érteni egymással. Hermeneutika, tudományok, interkulturalitás, (szerk. Lengyel Zsuzsa, Olay Csaba, Nyírő Miklós), L’Harmattan, 2013
Schwendtner Tibor: Eredet, hagyomány, értelemképzés, A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére (szerk. Lengyel Zsuzsanna, Jani Anna), L’Harmattan, 191-225. o., 2012
Schwendtner Tibor: A fizikus és a filozófus, avagy miért ne helyezzük gyámság alá a filozófiát, Magyar Tudomány, 8, 993-997. o., 2012
Olay Csaba: A tömegtársadalom kultúrája a Frankfurti Iskola és Arendt gondolkodásában, Lengyel Zsuzsanna – Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. L’Harmattan, Budapest, 109-128. o., 2012
Schwendtner Tibor: Az autentikus tudomány és a nevelő állam: Heidegger ’33-as egyetemi reformtervei, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Horváth Orsolya: Bultmann reflexiói a nemzetiszocializmusra marburgi prédikációiban, Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, (szerk. Gedő Éva, Schwendtner Tibor), L’Harmattan, 2014
Karácsony András: Polisz – sors - politika, Cs. Kiss Lajos - Techet Péter (szerk.): Kortársunk-e Carl Schmitt? Eszmetörténeti es jogelméleti elemzések Carl Schmittről. Budapest. Osiris, 2013

 

Events of the project

 
2015-06-02 11:15:10
Résztvevők változása
Back »