Chronological and spatial relations of Early and Middle Copper Age settlements, cemeteries and metal finds on the Great Hungarian Plain  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101062
Type PD
Principal investigator Siklósi, Zsuzsanna
Title in Hungarian Kora és középső rézkori települések, temetők és fémleletek térbeli és időrendi összefüggései az Alföldön
Title in English Chronological and spatial relations of Early and Middle Copper Age settlements, cemeteries and metal finds on the Great Hungarian Plain
Keywords in Hungarian kora rézkor, középső rézkor, település, temető, radiokarbon keltezés
Keywords in English Early Copper Age, Middle Copper Age, settlement, cemetery, radiocarbon dating
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archeology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2012-04-01
Closing date 2015-05-31
Funding (in million HUF) 23.573
FTE (full time equivalent) 2.42
state closed project
Summary in Hungarian
A kora és középső rézkori települések, temetők és fémleletek térbeli és időrendi összefüggéseinek elemzéséhez három olyan mikrorégiót választottunk kutatási területnek, melyek a késő neolitikum idején különböző régészeti kultúrát/kerámiastílust képviseltek: Rákóczifalva környéke (Tisza-kultúra), Berettyóújfalu környéke (Herpály-kultúra), Polgár környéke (Csőszhalom-kultúra). Választ keresünk azokra a kérdésekre, hogy a késő neolitikum különféle kerámiastílusaiból hogyan alakult ki a rézkorra egy egységes kerámiastílus (Tiszapolgár, majd Bodrogkeresztúr), ezzel párhuzamosan hogyan változott a településszerkezet, a települések és temetkezések térbeli viszonya, a fémek társadalmi és gazdasági szerepe. A lelőhelyek térbeli helyzetének változása mellett másik fő kérdéskör a tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílusú kerámiával fémjelzett leletegyüttesek egymáshoz való kronológiai viszonya. A néhány újabb AMS adat arra utal, hogy a két stílus részben egyidejű lehetett, és megkérdőjelezi a hagyományos tipológiai alapon kidolgozott kronológiai rendszert. Ezért a vizsgálatba bevont mikrorégiók lelőhelyeinek kerámiaanyagát egységes, statisztikai vizsgálatokkal alátámasztott stilisztikai elemzésnek vetnénk alá, amit további AMS adatokkal egészítenénk ki. Ezzel lehetővé válna a hagyományos tipokronológiai rendszer újraértékelése, a regionális különbségek/hasonlóságok értelmezése, az egységesülési folyamat jobb megértése és az emögött húzódó társadalmi és gazdasági változások modellezése.
Summary
We have chosen three microregions to investigate the chronological and spatial relations of Early and Middle Copper Age settlements, cemeteries and metal finds. These three areas were characterised by different Late Neolithic archaeological cultures or ceramic styles: the area of Rákóczifalva (Tisza-culture), the area of Polgár (Csőszhalom-culture) and the area of Berettyóújfalu (Herpály culture). We would like to answer the question how the uniform ECA (Tiszapolgár) and MCA (Bodrogkeresztúr) ceramic style developed from the three different Late Neolithic ceramic styles, and how the settlement pattern, the spatial relations of settlements and cemeteries, the social and economical role of metals changed. Besides the changes of spatial localization of settlements, the other main question is the chronological relation of the find assemblages characterised by Tiszapolgár- and Bodrogkeresztúr-style ceramic. New AMS dates suggest that these styles were partly coeval. This fact disputes the conventional typochronological system. Therefore we would like to examine the pottery finds of the studied microregions by unified stylistical analysis supported by statistic examinations, and complete them with further AMS dates. This would make us possible to re-evaluate the conventional typochronological system, interpret the regional differences/similarities, better understand the uniformization process and model the social and economical changes beyond it.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az alföldi kora és középső rézkori települések, temetők és fémleletek térbeli és időrendi összefüggéseit három mikrorégióban vizsgáltuk: Rákóczifalva, Berettyóújfalu és Polgár környékén. Ehhez újabb AMS radiokarbon méréseket végeztettünk, terepbejárásokat folytattunk, a kerámia stilisztikai és petrográfiai vizsgálatát végeztük el, megkezdtük a réztárgyak archaeometriai vizsgálatát. Kutatásaink eredményeképp a korábban általánosan elfogadotthoz képest egy térben és időben sokkal változatosabb képet kaptunk az alföldi kora és középső rézkorról. 1. A késő neolitikum végén–kora rézkor elején lezajló átalakulások nagyjából 200-300 év alatt mentek végbe. 2. A tiszapolgári és bodrogkeresztúri stílus részleges egyidejűségét alátámasztják az új AMS adatok. A stílusok használatának időbeli változása, térbeli dinamikája és változatossága jól modellezhető. 3. A településszerkezet felbomlása és átalakulása a késő neolitikum végén nem azonos séma szerint történt. 4. A formális temetők megjelenése nem keltezhető 4300 cal BC-nél korábbra, változatos temetkezési szokások egyidejű használata tapasztalható. 5. A súlyos réztárgyak és aranyékszerek megjelenése 4300 cal BC-re keltezhető. Archaeometriai vizsgálatok alapján a réztárgyak nyersanyaga részben Szerbiából és Bulgáriából származik. 6. A tiszapolgári és bodrogkeresztúri kultúra homogén egysége helyett a kutatás során tapasztalt változatosság a kapcsolati hálók és társadalmi identitás komplexitásával magyarázható.
Results in English
We studied the correlation between Early and Middle Copper Age settlements, cemeteries and metal finds in three microregions on the Great Hungarian Plain: Rákóczifalva, Berettyóújfalu and Polgár. We made new series of AMS radiocarbon measurements, conducted field surveys, performed stylistic and petrographic analyses of pottery and started the archaeometric analysis of copper finds. Due to our diverse study we can witness a spatially and temporally more varied picture of the Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain. 1. Transformations during the Late Neolithic-Early Copper Age transition took 200-300 years. 2. New AMS dates support the partial contemporaneity of Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr styles. We can model the spatially and temporally dynamic change in use of these styles. 3. Changes of settlement system cannot be generalized to the whole Plain. 4. The appearance of formal cemeteries cannot be dated earlier than 4300 cal BC. We can observe the contemporary use of diverse mortuary rituals. 5. The appearance of heavy copper tools and gold ornaments can be dated 4300 cal BC. The raw material of copper finds could partially derive from Serbia and Bulgaria according to archaeometric analyses. 6. Instead of the homogenous analytical unit of Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr cultures, the diversity can be explained by the complexity of social interactions and identity.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101062
Decision
Yes

 

List of publications

 
Siklósi, Zs. – Prange, M. – Kalicz, N. – Raczky, P.: New Data on the Provenance of Early Copper Finds from the Great Hungarian Plain, in: Hansen, S. – Raczky, P. – Anders, A. – Reingruber, A. (eds.): Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea. Archäologie in Eurasien 31 (2015) 57–92., 2015
Neumann, D. – Siklósi, Zs. – Scholtz, R. – Szilágyi, M.: Preliminary report on the first season of fieldwork in Berettyóújfalu-Szilhalom, Dissertationes Archaeologicae Ser. 3. No. 2 (2014) 377–403., 2014
Raczky, P. – Anders, A. – Siklósi Zs.: Trajectories of Continuity and Change between the Late Neolithic and the Copper Age in Eastern Hungary, in: Schier, W. – Draşovean, F. (eds.): The Neolithic and Eneolithic in Southeast Europe. New approaches todating and cultural dynamics in the 6th to 4th Millenium BC. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 28 (2014) 319–346., 2014
Raczky, Pál - Siklósi, Zsuzsanna: Reconsideration of the Copper Age chronology of the eastern Carpathian Basin: a Bayesian approach, Antiquity 87 June (közlésre elfogadott), 2013
Siklósi, Zsuzsanna - Prange, Michael - Kalicz, Nándor - Raczky, Pál: New data on the provenance of early copper finds from the Great Hungarian Plain, in: S. Hansen - A. Reingruber - E. Schalk (eds.): Chronologies, Lithics and Metals (közlésre elfogadott), 2013
Raczky, Pál - Anders, Alexandra - Siklósi, Zsuzsanna: Trajectories of Continuity and Change between the Late Neolithic and the Copper Age in Eastern Hungary, in: W. Schier - F. Drasovean (eds.): The Transition from the Neolithic to the Eneolithic in Central and South-Eastern Europe in the Light of Recent Research (in press), 2013
Raczky, Pál - Siklósi, Zsuzsanna: Reconsideration of the Copper Age chronology of the eastern Carpathian Basin: a Bayesian approach, Antiquity 87 June, 555-573, 2013
Siklósi, Zsuzsanna - Szilágyi, Márton: System reboots. Impact of new analytical methods on the re-consideration of Copper Age chronology of the Great Hungarian Plain, 19th Annual Meeting of the EAA 2013, Pilsen, Czech Republic, 2013
Szilágyi Márton - Siklósi Zsuzsanna: Ha a kártyavár összedől… Új analitikai módszerek a kelet-magyarországi rézkor kronológiájának újraértelmezéséhez, XI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia Csíkszereda, 2013.11.08-10., 2013
Siklósi, Zs. - Szilágyi, M.: Culture, period or style? Re-evaluation of Early and Middle Copper Age on the Great Hungarian Plain., Presented at the Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. International Open Workshop, 24-27 March 2015, Kiel., 2015
Káli, Gy., Bajnok, K., Bondár, M., Horváth, E., Kiss, V., Siklósi, Zs. & Szilágyi, M.: Non-destructive and Non-invasive Archaeometallurgical Investigation on Copper Age Artefacts from the Carpathian Basin, Poster Presented at the Synchrotron radiation and neutrons in art and archaeology Conference (SR2A-2014), 9-12 sept. 2014 Musée du Louvre, Paris, 2014
Siklósi, Zs. - Szilágyi, M.: Deep impact – the first appearance of heavy copper tools and their social role on the Great Hungarian Plain, Presented at the 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 10-14 September 2014, Istanbul., 2014
Siklósi, Zs. - Szilágyi, M.: Kultúra, időszak vagy kerámiastílus? Az alföldi kora és középső rézkor újraértékelése., Előadás a Földbe látó tudomány: ásatások, kutatások és eredmények az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében c. program keretében, 2014. november 24. Budapest., 2014
Siklósi, Zs. - Szilágyi, M.: System reboots: impact of new analytical methods on the re-consideration of Copper Age chronology of the Great Hungarian Plain., Presented at the 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 4-8 September 2013, Pilsen., 2013
Back »