Official Record of Circular Sessions of Hungarian Diet in 1843-1844  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101113
Type K
Principal investigator Dobszay, Tamás
Title in Hungarian Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója
Title in English Official Record of Circular Sessions of Hungarian Diet in 1843-1844
Keywords in Hungarian országgyűlés, 1843-1844, országgyűlési napló, kerületi ülés, nyilvánosság
Keywords in English Parliament, Diet, 1843-1844, Record, Circular Session, Publicity
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Modern history
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Eötvös Loránd University)
Participants Tevesz, László
Starting date 2012-04-01
Closing date 2014-10-31
Funding (in million HUF) 5.310
FTE (full time equivalent) 1.03
state closed project
Summary in Hungarian
A reformkori országgyűlések, köztük az 1843-44.évi diéta fontosak mind az egykorú politikatörténet, mind a modernkori magyar politikai kultúra szempontjából. Az országgyűlések hivatalos naplói azonban nem tájékoztatnak az ún. kerületi ülésekről, noha az érdemi tárgyalások súlypontja a plenáris ülésekről épp ide tolódott át. A kortársak kéziratos feljegyzései, tudósításai, és a cenzúrázott sajtó nem adnak teljes képet az itt folyó munkáról. E magánkezdeményezésből született források nem pótolhatták a hivatalos kerületi naplót, amelynek sikeres létesítése önmagában is jeles eredménye az jelzett országgyűlésnek, s fontos lépés a politikai nyilvánosság alakulásában.
A kerületi ülések által hivatalosnak elismert naplószerkesztményt korábban elveszettnek tudta a történettudomány. Utóbbi időben azonban több részletének a hollétét sikerült felderítenem.
A tervezett kutatás célja a többfelé őrzött naplótöredékek összegyűjtése, esetleg újabbak felkutatása, továbbá a kéziratos anyag átírása, közzétételre történő előkészítése. A munka eredményeképpen - kutatott forrás és más egykorú anyagok összevetésével – pontosabb kép rajzolható az országgyűlés lefolyásáról, egyben a politikai rendszer működéséről és átalakulásáról.
Summary
The Diets of the 1830s and 1840s, and especially the Diet of 1843-44 are of great importance both for the political history of the period and for the political culture of Modern Hungary. However, the official records of the Diets do not inform us about the so-called "circular sessions" while these - rather than the plenary sessions - increasingly became the forum of the most important discussions. Neither the private notes and reports of contemporaries, nor the political press, heavily censored, provide us with a full picture of the work of the "circular sessions". These sources, products of personal initiative, could not effectively replace the official "circular records", and and the institution of it in 1843 was a great success of the Diet, and a step in the making of modern public opinion.
This compilation, regarded by the circular session as official, was thought by historians to be lost. Recently, however, I have been able to discover parts and the whereabouts of some of them.
The purpose of the proposed research is to collect these parts and maybe further fragments of the records scattered in different archives. We also plan to transcribe the texts and prepare them for publication.
As a result of this work and by comparing the records with other contemporary sources a more accurate description can be provided of the history of the 1843-44 Diet and of the working and development of the political system.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Célunk az 1843–1844-es országgyűlés hivatalos kerületi ülésnaplója fennmaradt részeinek felkutatása, és kiadásra előkészítése volt. A forrás eddig megtalált részéről fotó- és xerox-másolatot készítettünk, azt átírtuk, az átirathoz tárgyi magyarázó jegyzeteket készítettünk. A szövegnek a történeti kutatásokban eddig használt forrásokkal történt összevetése nyomán kialakítottuk az egyezések és különbségek jelzésének rendszerét, amelyet a kiadásban is használhatónak ítélünk. Megállapítottuk, hogy a hivatalos napló pontosabban tükrözi az üléseken elhangzottakat Kovács Ferenc közismert magánnaplójánál, mert minden felszólaló minden felszólalásának minden egyes lényegi elemét tartalmaznia kellett, míg a Kovács csak a tárgyalás folyamatának lényeges elemeit, és a fontosabb beszédeket közölte teljes terjedelmében, bár ezeket gyakran szebben formált szöveggel. A napló révén alaposabban ismerhetjük meg az 1843/44-es országgyűlés és az egész reformkor történetét. A forrás lehetőséget ad az országgyűlés tárgyalásainak minden egyes megnyilatkozásra kiterjedő elemzésére, és a vitatárgyakat képező korkérdések vizsgálatára. Ilyen irányú kutatásokat a szöveg gondozásával párhuzamosan magunk is megkezdtünk. A közzétételre előkészített anyag segítségével hozzájárulunk az adott országgyűlés, az egykorú politikai rendszer és politikai nyilvánosság működésének kutatásához, adalékokkal szolgáltunk a hazai parlamentarizmus és politikai kultúra fejlődésének történeti elemzéséhez.
Results in English
The purpose of the project was to find the remained parts of the official minutes of a session form of the diet of 1843/44, and to prepare them for publication. We took their photocopies in database, transcribed, and annotated them. Comparing and confronting the text to those having been used in historical studies we managed to form a system to sign the concordances and differences, which could be able to use in the course of the edition. The text of the official minutes containing all of the orators, all of the speeches, and all of their main elements reflects the flow of session debates more exactly than the well-known and records of Ferenc Kovács used recently. Kovács edited the main speeches, and the main points of the discusses only, having used a more aesthetic phrasing, however. By means of our text the history of the diet of 1843/44 and the entire so called reform era could be studied more competently. It gives possibility to search the debates of the diet extended to all elements, and study the main problems of the age as well. Naturally we started our own analyses parallel to preparing the edition. The edition of the source could contribute to research the political trends, the working of the political system and publicity of the 19th century, and to study the development of the entire Hungarian parliamentary system and political culture.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101113
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tamás Dobszay: Digitization of parliamentary records and studying political language in Hungary, Parliaments and Methodology. Anthropological, Discourse-Oriented and Digital Approaches to Parliamentary History. Conference of EuParl Net, Jyväskylä, 12-14 June 2014. K, 2014
Dobszay Tamás: Beszámoló az European Parliamentary research Network III. konferenciájáról, kézirat, 2014
Dobszay Tamás: "A kerületi ülésben mondottak históriai, pártatlan, lehetségig hű, de mégis rövid felfogása". Az 1843-as diéta forrásai és hitelességük, Az 1843-44-es országgyűlés kerületi üléseinek naplója. A K101113/2012 OTKA kutatás beszámoló előadása. Kézirat, 2014
Szilágyi Adrienn: "... fejtegetésben oly gazdagok, eredményekben oly szegények..." Békés vármegyei követek szereplése az 1843-44. évi országgyűlésen, Az 1843-44-es országgyűlés kerületi üléseinek naplója. A K101113/2012 OTKA kutatás beszámoló előadása. Kézirat, 2014, 2014
Dobszay Tamás: Az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakulásához, megjelenés alatt, 2013
Dobszay Tamás: Egy városi követ iratai 1843–44-ből, megjelenés alatt, 2013
Tevesz László: A diéta kerületi üléseinek eszmetörténeti háttere, 1608–1844, megjelenés alatt, 2013
Dobszay Tamás: Lakosok és polgárok. A magyarországi városi összlakosság és a polgárok arányának kérdéséhez az 1840-es évek első felében, megjelenés alatt, 2013
Dobszay Tamás: Lakosok és polgárok. A magyarországi városi összlakosság és a polgárok arányának kérdéséhez az 1840-es évek első felében, megjelenés alatt, 2013
Dobszay Tamás: Nyelvi eljárások, politikai megoldások a reformkor közös teljesítményében, A politika nyelvei történeti perspektívában. A Debreceni Tudományegyetem Történelmi Intézete műhelykonferenciája, 2013
Dobszay Tamás: Centralisták, Eötvös újraolvasó. Műhelykonferencia Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. ELTE BTK,2013 . november 15., 2013
Dobszay Tamás: A politika „folklorisztikus” természetéről. Nyelvi és politikai megoldások Kossuth és a reformkor közös teljesítményében., „Politica philosophiai okoskodás.” Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazekas Gergely Tamás, Miru György, Velkey Ferenc., 2013
Tevesz László: A diéta kerületi üléseinek eszmetörténeti háttere, 1608–1844, megjelenés alatt, 2012
Dobszay Tamás: Lakosok és polgárok. A magyarországi városi összlakosság és a polgárok arányának kérdéséhez az 1840-es évek első felében, FONS XX. 2013. 1. sz. 77-88., 2013
Dobszay Tamás: Egy városi követ iratai 1843-44-ből., Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Az Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2014
Dobszay Tamás: Az országgyűlés bizottsági rendszerének előzményei a reformkorban., Historia critica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Szerk.: Manhercz Orsolya. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2014
Dobszay Tamás: Centralisták, Eötvös újraolvasó. Műhelykonferencia Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. ELTE BTK,2013 . november 15., 2013

 

Events of the project

 
2012-07-10 08:34:51
Résztvevők változása
Back »