Free trade and state trade restrictions in international, European and US economic law: the state's margin of appreciation when restricting trade with reference to the public interest  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101612
Type PD
Principal investigator Nagy, Csongor István
Title in Hungarian Szabad kereskedelem és állami kereskedelemkorlátozás a nemzetközi, európai és amerikai gazdasági jogban: az állam mérlegelési joga, amikor a közérdekre hivatkozással korlátozza az államközi kereskedelmet
Title in English Free trade and state trade restrictions in international, European and US economic law: the state's margin of appreciation when restricting trade with reference to the public interest
Keywords in Hungarian nemzetközi gazdasági jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, WTO/GATT, EU, USA
Keywords in English international economic law, law of the international economic relations, WTO/GATT, EU, USA
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: International law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Private International Law (University of Szeged)
Starting date 2012-01-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 3.644
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, hogy a globális (WTO), a regionális (EU) és a föderális (USA) gazdasági jogban a (helyi) közérdekre hivatkozással elfogadott kereskedelemkorlátozó intézkedések bírósági felülvizsgálata esetén az állam mérlegelési joga vonatkozásában alkalmazott elemzési modelleket összehasonlító és érdekkutató módszerrel fogalmilag megragadja és értékelje. A program nemzetközi jelentőségű alapkutatási jellegű: sem a magyar, sem a nemzetközi szakirodalom nem vizsgálja globális összehasonlításban és gazdasági összefüggéseiben, hogy a felülvizsgálat során a bíróság (vitarendező testület) mennyiben, illetve milyen jogi teszt alapján vizsgálhatja felül az állam mérlegelését és értékítéletét.

A kutatás várható ellenőrizhető eredményeit tudományos művek jelentik: 1 db magyar nyelvű monográfia, valamint 2 db angol és 2 db magyar nyelvű tanulmány.

A kutatási eredmények megvalósítása tekintetében nem látok kockázatokat. A témakörben már ez idáig végzett mélyreható kutatásaim alapján azok megvalósítására teljes felelősséggel tudok kötelezettséget vállalni.

A kutatás az alábbi új ismeretek, illetve új tudományos összefüggések feltárását eredményezi: a közérdekre hivatkozással megvalósított kereskedelemkorlátozás kapcsán az állam által élvezett mérlegelési jogkör, illetve a mérlegelési aktus felülvizsgálatának fogalmi megragadása, szintetizálása és értékelése (WTO/GATT, USA, EU); a nemzetközi gazdasági jog esetjogi forrásainak átfogó feldolgozása, azok becsatornázása a tudományos közéletbe.
Summary
The purpose of the research is to conceptualize and evaluate, from a comparative and interest-analyzing perspective, the different analytical models applied in WTO/GATT, EU and US law when examining restrictions of free trade justified by the (local) public interest. The program has internationally significant basic research character: neither the Hungarian, nor the international scholarship examines in global comparison and economic context whether and under which legal test the court (or dispute settlement body) can review the balancing and value-judgment of the state.

The expected and controllable results of the research are the following: a Hungarian language monograph, 2 English and 2 Hungarian language articles.

In respect of the feasibility of the research results, I do not see risks. So far, I have conducted in-depth research in the subject-matter and I can responsibly engage myself to accomplish them.

The research results in the exploration of the following new knowledge and scholarship: the conceptualization, synthesis and evaluation of the margin of appreciation enjoyed by the state when restricting free trade with reference to the protection of public interest and its judicial review (WTO/GATT, USA, EU); the comprehensive processing of the case-law sources of international economic law and its channelling into the scholarship.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás egy újszerű gondolatkísérlet a szabad kereskedelem szabályozásának, ezen belül az Európai Unió gazdasági jogának bemutatására, elemzésére és értékelésére. Azon a felismerésen alapul, hogy az Európában belső piac (szabad mozgás) és állami versenykorlátozás problémának nevezett kérdéskör a világ más kereskedelmi (WTO) és föderális rendszereiben is felmerült, így többek között Ausztráliában és az Egyesült Államokban, és ezeket a külföldi (tengeren túli) példák, gyakorlatok és tapasztalatok kiváló referenciapontként szolgálnak az uniós jog értékeléséhez és kontextusba helyezéséhez. A világ legtöbb "föderális piacában" (Ausztália, EU, India, USA), valamint a nemzetközi kereskedelem globális keretében (WTO), többek között, egy közös van: tiltják, hogy a tagállamok korlátozzák a szabad kereskedelmet/versenyt, és megengedik ezt a számukra abban az esetben, ha a korlátozásra valamilyen helyi legitim cél érdekében kerül sor. A kutatás eredményei az EU-jog szabad mozgással és szabad versennyel kapcsolatos joganyagát és gyakorlatát annak globális, vagyis összehasonlító jogi összefüggésrendszerében elemzik, a külföldi minták alapján értékelik azt és fogalmaznak meg javaslatokat, fogalmi megoldásokat.
Results in English
The research is a novel experiment for the presentation, analysis and critical examination of the regulation of free trade, including the economic law of the European Union. It is based on the proposition that the problem of free movement and state-induced restrictions of competition emerge also in other federal markets of the world (e.g. Australia, US), as well as in the global framework of trade (WTO), and these foreign experiences and regulatory patterns serve as a perfect point of reference for assessing EU law and putting it into context. Most federal markets of the globe (Australia, EU, India, the US etc.) and the system of the regulation of world trade have, at least, one thing in common: they prohibit that states (constituent parts) restrict free trade / competition, and they permit this if the restriction serves a legitimate end. The results of the research analyze the law of the European Union on free movement and free competition from a global and comparative perspective, and they assess it on the basis of foreign regulatory patterns and doctrines from a critical perspective and submit proposals.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101612
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Csongor István: Competiton law in Hungary, Kluwer International, Hága (megjelenés alatt Kiadóval kötött szerződés alapján), 2015
Nagy Csongor István: Competition Law in Hungary (megjelenés alatt), Kluwer, 2014
Nagy Csongor István: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (megjelenés alatt), HVG-Orac Kiadó, 2014
Nagy Csongor István: Az Európai Unió gazdasági joga (megjelenés alatt), Scientia Kiadó, 2014
Nagy Csongor István: The law and economics of collective redress in Europe: without risk there is no reward!, Columbia Journal of European Law, 2013, 19. évf., 3. sz., 469-498. p., 2013
Nagy Csongor István: The distinction between anti-competitive object and effect after Allianz: the end of coherence in competition analysis?, World Competition Law and Economics Review, 2013., 4. sz., 541-564. p, 2013
Nagy Csongor István: The metamorphoses of universal service in the European telecommunications and energy sector: a trans-sectoral perspective, German Law Journal, 14. évf., 9. sz., 1732-1756. p., 2013
Nagy Csongor István: Resale price fixing in EU competition law after the 2010 revision of the rules on vertical restraints – a comparative perspective, Acta Juridica Hungarica, 2013., 4. sz., 349-366. p., 2013
Nagy Csongor István: The application ratione temporis of the Insolvency Regulation in new Member States, International and Comparative Law Quarterly, 2013., 62. évf., 4. sz., 941-954. p., 2013
Nagy Csongor István: Versenyjog – versenykorlátozások joga, HVG-Orac Könyvkiadó (kézirat megjelenésre befogadva, megjelenés alatt), 2015
Nagy Csongor István: Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban, HVG-Orac Könyvkiadó (kézirat megjelenésre befogadva, megjelenés alatt), 2015
Nagy Csongor István: Le débat sur l’action collective en Europe : ils n’ont rien appris, ni rien oublié?, Publikálásra beterjesztve (megjelenése szerkesztőségi döntésre vár), 2015
Nagy Csongor István: The Insolvency Regulation’s space-time continuum: the Regulation’s application in new Member States, Thematic Collection of Papers, Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union Law, Volume II, Novi Sad, pp. 493-506., 2014
Nagy Csongor István: The European collective redress debate after the European Commission’s Recommendation: one step forward, two steps back?, Publikálásra beterjesztve, szerkesztőbizottsági döntésre vár, 2015
Nagy Csongor István: Arbitration in standardized consumer contracts: a Hungarian perspective in a European context, Publikálásra beterjesztve, szerkesztőbizottsági döntésre vár, 2015
Nagy Csongor István: The new concept of anti-competitive object: a loose cannon in EU competition law, European Competition Law Review, 2015. 36. évf. 4. sz. pp. 154-159., 2015
Nagy Csongor István: The Hungarian Constitutional Court’s Judgment on Hungary’s New Anti-Arbitration Rules, Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven Publishing, 2015., 2015
Nagy Csongor István: A tagállami árszabályozás keretei az Európai Unió jogában, különös tekintettel a liberalizált piacokra, Verseny és szabályozás 2013. Eds: Valentiny, Pál – Kiss, Ferenc László – Nagy, Csongor István. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 121-144., 2014
Nagy Csongor István: Szakmai tanácsok a lex Dinnyekartell kapcsán, avagy hogyan szentesítsünk kartelleket EU-konform módon, Ünnepi kötet Vörös Imre tiszteletére, HVG-Orac, Budapest, pp. 347-363., 2014
Nagy Csongor István: Javaslat a csoportper honi szabályozására az új Polgári Perrendtartás kodifikációjának apropóján, Magyar Jog, 61. évf., 4. sz., pp. 203-213., 2014
Nagy Csongor István: A magánautonómia jogpolitikai indokai a nemzetközi család- és öröklési jogban, Szabó Sarolta (szerk.) : Bonas Juris Margaritas Quaerens. Emlékkötet a 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére. Budapest: Pázmány Press, 2015. pp. 251-278., 2015
Back »