Hungarians and Serbs in Délvidék during the Second World War  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101629
Type K
Principal investigator Hornyák, Árpád
Title in Hungarian Magyarok és szerbek a Délvidéken a második világháborúban
Title in English Hungarians and Serbs in Délvidék during the Second World War
Keywords in Hungarian magyarok, szerbek, Délvidék, második világháború, megtorlás, együttélés, feltárás, levéltárak, visszaemlékezések
Keywords in English Hungarians, Serbs, Délvidék, Second World War, cohabitation, retaliation, archives, oral history
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: History
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants A. Sajti, Eniko
Bíró, László
Bíró, László
Bíró, László
Hornyák, Árpád
Hornyák, Árpád
Juhász, József
Lukács, György
Ress, Imre
Sokcsevits, Dénes
Starting date 2012-02-01
Closing date 2016-07-31
Funding (in million HUF) 22.200
FTE (full time equivalent) 14.72
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt a komplex tudományos feltárására törekszik mindannak, ami 1941-1948 között a magyar-szerb impériumváltás és a jugoszláv kommunista hatalomátvétel időszakában zajlott.
A projekt célja a második világháborúban a Délvidéken zajló magyar-szerb etnikai konfliktusok mindenre kiterjedő részletességgel történő feltárása, amelynek révén hitelesen és részrehajlástól mentesen megtörténik a háború utáni nemzedékek és a jelenkor nemzedékének érzelmeit és gondolkodását leginkább befolyásoló és legtöbbet vitatott délvidéki események feldolgozása. Ugyanakkor célul tűzi ki az együttélés pozitív példáinak bemutatását és dokumentálását is, amelyekre szintén számos példa akadt ezekben a vérzivataros esztendőkben.
Az közel két tucat levéltár iratanyagának átfogó szisztematikus feltárásának eredményeként megtörténik a Délvidék második világháborús történetének megnyugtató szakmai feltárása, amelynek révén lezárulhat a „számháború” és eredményei belátható időn belül beépülnek a két nemzet közgondolkodásába, megteremtve a továbblépés alapját. A kutatások eredményeként létrejövő forráskiadvány és a kutatások eredményeit összegző tanulmánykötet, illetve a projekt ideje alatt megszervezett és megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciák hozzájárulnak a térség második világháború utáni politikai viszonyainak jobb megismeréséhez, egyúttal jelentősen előmozdítják a magyar-szerb történész párbeszéd helyreállítását.
Summary
The project aims to explore in a complex and scientific way all the events that happened at the time of Hungarian–Serbian regime change between 1941 and 1948 and during the Yugoslav communist takeover of power.
The objective of the project is to reveal in full, genuinely and without bias, Hungarian–Serbian ethnic conflicts taking place in Délvidék [Southland, recent Vojvodina] in World War II, in order to advance the processing of the most disputed events of Délvidék, which made the greatest influence on the emotions and mentality of post-war and present-day generations. Furthermore, it also focuses on the presentation and documentation of the several positive phenomena of coexistence in those troublesome years.
As a result of the overall and systematic investigation of the documents of almost two dozens of archives, the reassuring and professional exploration of the history of Délvidék in World War II shall be provided. This way, the “number war” may end, and the results of the investigation can be built in the public opinion of the two nations within a reasonable time, practically serving as a basis for further improvement. Following our researches, we will publish a sourcebook and a volume of studies summarizing the conclusions of the researches; furthermore, we will organize and arrange international conferences during the time of the project. These actions shall all facilitate better knowledge of the post-war political relations in the region and assist the re-establishment of a dialogue among Hungarian and Serbian historians to a great extent.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt a Délvidék 1941-1945 közötti történetének minél alaposabb feltárását tűzte ki célul. Kényes kérdéseket igyekezett megválaszolni, mint például azt, hogy az 1941 és 1945 közötti időszakban bekövetkezett magyar és jugoszláv hatalomváltás erőszakos állami impulzusai, a két állam erőteljes nacionalizálási lendülete hogyan hatott e térség soknemzetiségű társadalmára, különösen a magyarok és a szerbek gazdasági, társadalmi, valamint szellemi-kulturális helyzetének alakulására, milyen volt az éppen aktuális hatalom kisebbségekhez fűződő viszonya. Milyen tényezők és körülmények váltották ki a két nemzet egymással szemben foganatosított durva atrocitásait. A válaszokat a magyarországi és a szerbiai, vajdasági levéltárak iratanyagának feltárásával kívántuk megadni. A projekt eredményeként elkészült a Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941-1948. c. tematikus tanulmánykötet, amely a fentebb felsorolt kérdéseket jórészt megválaszolta. A kötet szerb nyelvű változata is megjelent. Összeállt annak a forrásgyűjteménynek a korpusza, amely a délvidéki magyarok 1941-1948 közötti történetének szerb és magyar levéltárakból gyűjtött forrásait tartalmazza. Megjelent a kutatás oral history-s szárnyának eredményeit összefoglaló munka „Igaz történetek Mindenkiföldjéről. Vajdaság/Délvidék (1941-1944)”. És megjelent Sajti Enikő szerkesztésében Várady Imre irataiból készült válogatás (Kisebbségpolitika és társadalomszervezés. Várady Imre bánáti magyar politikus iratai)
Results in English
The main objective of the project was to investigate the history of Délvidék between 1941 and 1945. We were looking for answers of the following questions: how the two regime changes between 1941 and 1945, the violent state pressure exerted by Hungarian and Yugoslav takeovers of power, and the Hungarian and Yugoslav forceful movements to nationalize this region affected the related multinational society, with special regard to the changes in economic, social and intellectual-cultural situation of Hungarians and Serbs; and what relation the existing power had with minorities. Why and for what ideas did the two states “demonize” the other one? The answers to these questions are given mostly on the basis of the documents from Serbian and Hungarian archives. The main results of the project are in the book 'Hungarians and Serbs on Both Sides of the Changing Boundaries, 1941-1948 that has been published both in Hungarian and in Serbian. A corpus of the documentary sourcebook has been set up that contains the most important documents dealing with the faith of Hungarians in Vojvodina in the period 1941-1948. Also the results of the oral history department of the project is published „Igaz történetek Mindenkiföldjéről. Vajdaság/Délvidék (1941-1944)”. Lastly but not the least Enikő A. Sajti edited a volume from the documents of Imre Várady one of the most significant Hungarian politician in Vojvodina (Kisebbségpolitika és társadalomszervezés. Várady Imre bánáti magyar politikus iratai)
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101629
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hornyák Árpád: Magyarok a második Jugoszláviában, Limes, 2012
A. Sajti Enikő: „Tapasztalatok a megszállott délvidéki területekről.” Steuer György államtitkár jelentése a Délvidék szerb megszállásáról, 1919. szeptember 28., Limes, 2012
Hornyák Árpád: Ethnic and Social Conflicts in Souther Hungary/the Vojvodina region During the World War II., Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries., 2013
Hornyák Árpád: Jugoszláv területi követelések Baranyában a második világháború után., Szót értésen túl: Komparatív irodalmi, nyelvészeti és művelődéstörténeti tanulmányok., 2013
Hornyák Árpád: Učešće Mađarske u rasparčavanju Jugoslavije 1941, Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. Zbornik Radova, ISI, Beograd, 2013. 269-288., 2013
Hornyák Árpád-Bíró László: Az új délszláv államok kronológiája, 1918. október – 1946. január, Magyarok és szerbek 1918-2012 / Hungarians and Serbs, 1918-2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Budapest: MTA BTK, 2013
Hornyák Árpád - Bíró László: Chronology of the New South-Slav Countries, October 1918 – January 1946, Magyarok és szerbek 1918-2012 / Hungarians and Serbs, 1918-2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Budapest: MTA BT, 2013
Ress Imre: • A szóbeli források alkalmazása a német és amerikai történeti irodalomban a második világháborús etnikai atrocitások dokumentálására, Őrző a strázsán. Emlékkönyv Hódi Sándor 70 éves születésnapjára. Szerk. Hódi Éva, 250 – 261 p. Ada, 2013, Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, 2013
Bíró László: • Регионализм и централизм между двумя войнами (на примере Югославии): Взгляд из Венгрии., Славянскик мир в третьем тысячелетии: К 1150-летию славянской письменности. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2013. Книга 1. 216-228, 2013
Bíró László: Regionalizm i centralizm meždu dvumja vojnami: Na primere Jugoslavii., Peykovska Penka, Gábor Demeter (szerk.): Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries. Szófia; Budapest: MTA BTK Történet, 2013
Vukman Péter: • Lazar Brankov emigrálása és magyarországi emigrációszervező tevékenysége (1948-1949)., Bácsország, 2013/3. 2-11, 2013
Glatz ferenc (szerkesztő): Magyarok és szerbek 1918-2012 / Hungarians and Serbs, 1918-2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Budapest: MTA BTK, Magyarok és szerbek 1918-2012 / Hungarians and Serbs, 1918-2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Budapest: MTA BTK, 2013
Juhász József: A szerbek képe a modern magyar közgondolkodásban, Erdődy Gábor (főszerk), Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna (szerk.):Rendszerváltások kortársa és kutatója: Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budape, 2013
Juhász József (Molnár Tibor, Sajti Enikő): A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955) - Konsolidacija Titovog režima na Potisju (1945–1955)., A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955) - Konsolidacija Titovog režima na Potisju (1945–1955). Zenta: VMMI, 2013. 379 p., 2013
Bíró László: A Vajdaság a két világháború között: Adalékok a jugoszláv gazdasági integráció hatásiahoz, Gavrilović Vladan, Boškov Svetozar (szerk.): Vojvođanski prostor u kontekstu Evropske istorije = The Region of Vojvodina in the Context of European History. Zbornik radov, 2014
Hornyák Árpád: Politika jugoslovenskih političkih snaga prema Mađarskoj za vreme i posle Drugog svetskog rata., Vojvođanski prostor u kontekstu Evropske istorije -The Region of Vojvodina in the Context of European History. Zbornik radova 2.: Ličnosti Vojvođanskog prostora - People, 2014
Hornyák Árpád: Jugoszlávia a nulladik évben, Korunk 2015/5 89-95, 2015
Hornyák Árpád: Kiírtás, kiűzés vagy integrálás, Rubicon 2015/5-6, 128-133, 2015
Hornyák Árpád: Határkérdés és kisebbségek a második világháborút követő magyar-jugoszláv államközi kapcsolatokban, 1944-1946, Kisebbségkutatás 2015/2. 142-158., 2015
Juhász József, Sokcsevits Dénes, Bíró László, Lukács B. György, A. Sajti Enikő, Pihurik Judit, Kovács Csaba, Papp Árpád, Németh Ferenc, Ózer Ágnes, Halász Tibor, Mezei Zsuzsanna, Forró Lajos, Molnár Tibor, Szűgyi Ferenc, Hornyák Árpád, Tóth Ágnes, Vukman Péter: Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941-1948, Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések, 2016
Hornyák Árpád: Határkijelölés, határsáv és a magyarországi délszlávok. Vitás kérdések a magyra-jugoszláv kapcsolatokban a második világháború után, Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941-1948, 315-337, 2016
Bíró László: Pártdirektívák és múltértelmezés. Szemléletváltások és megközelítések a jugoszláviai és a szerb történetírásban, Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 2016
Papp Árpád: „Igaz történetek Mindenkiföldjéről. Vajdaság/Délvidék (1941-1944)”., Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2015
Hornyák Árpád, Zoran Janjetovic, Bíró László: Madjari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941-1948, MTA TTI, 2016
A. Sajti Enikő: Kisebbségpolitika és társadalomszervezés.Várady Imre (1867–1959) bánáti magyar politikus iratai, Szegedi Tudományegyetem, 2016

 

Events of the project

 
2012-11-21 15:29:58
Résztvevők változása
2012-11-21 12:01:56
Vezető kutató váltás
Hornyák Árpád vezető kutató visszatért a három hónapos külföldi kutatóútjáról.
2012-06-04 11:49:36
Vezető kutató váltás
a vezető kutató 3 hónapos külföldi ösztöndíja miatt lsd. TBK-4317/2012.06.01. iktszámú kérelem, melyet a kollégium elnöke engedélyezett.
2011-12-13 16:54:36
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »