Hidden microorganisms in horticultural plants and their interaction with the host  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101716
Type K
Principal investigator Lukács, Noémi
Title in Hungarian Kertészeti növényekben rejtőzködő organizmusok és hatásuk a gazdanövényre
Title in English Hidden microorganisms in horticultural plants and their interaction with the host
Keywords in Hungarian paprika, endofiták, vírusok, pollenátvitel, élettani hatás
Keywords in English green pepper, endophytes, virus, pollen transmission, physiological effects
Discipline
Plant biotechnology (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Crop physiology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Plant pathology, molecular plant pathology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Plant Biology and Plant Biochemistry (Corvinus University of Budapest)
Participants Belák, Ágnes
Demián, Emese
Füstös, Zoltán
Halász, Krisztián
Hinel, Sándor
Jäger, Katalin
Kovács, Mónika
Maráz, Anna
Pós, Veronika
Szego, Anita
Starting date 2012-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 18.000
FTE (full time equivalent) 12.22
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései

Célunk a paprikában (Capsicum annuum és C. chinense) élő, szimptómákat nem okozó organizmusok, azaz vírusok, endofita baktériumok és gombák teljeskörű azonosítása, valamint a nemesítési eljárásokra, a gazdanövény fiziológiájára és stressztűrésére, a termesztéstechnológiára és a termékek élelmiszerbiztonságára gyakorolt potenciális hatásuk analízise. A feltételezett endofita baktériumok és gombák azonosítását üzemi körülmények között növényházban ill. szabadföldön termesztett paprika (C. annuum) különböző szerveiben, molekuláris biológiai, mikrobiológiai és mikroszkópos módszerek segítségével végezzük el. Eredményeinket irodalmi adatokkal összevetve meg fogjuk határozni a potenciális kockázatot ill. előnyt jelző fajokat, ezzel alapot teremtve a növényre, a termesztőre és/vagy fogyasztóra gyakorolt hatásuk későbbi célzott vizsgálatára.
A szimptómát nem okozó vírusok képviseletében a Capsicum nemzetségben nagy változatossággal előforduló, az egyes fajokra jellemző mintázatot mutató kriptovírusok és endornavírusok gazdanövénnyel való kölcsönhatását fogjuk analizálni. Mindkét víruscsoport rendkívül elterjedt a mezőgazdasági növényekben, maggal és pollennel terjednek, biológiájukról azonban gyakorlatilag nincs egyéb ismeretünk. Valós idejű RT-PCR-rel meghatározzuk a víruskoncentráció változását a növény fejlődése során, vizsgáljuk a pollenátvitel hatékonyságát és módját, az eltérő kriptovírusok Capsicum nemzetségen belüli átvitelének lehetőségét, a köpenyfehérje transzgén növényekben való kifejezésének protektív hatását, a vírusgenomban fellépő mutációkat, és megkísérelünk a virális komponensekkel kölcsönható gazdafehérjéket azonosítani. Célunk annak megállapítása, hogy milyen mechanizmusok teszik lehetővé e vírusok folyamatos fennmaradását a gazdanövényben.

A kutatás alapkérdése

Milyen endofita baktériumok és gombák élnek a termesztett paprikában, mennyiben tér el a populáció összetétele a termesztési körülmények függvényében? Mely fajok érdemelnek különös figyelmet és további részletes vizsgálatokat, azaz mely fajok lehetnek hasznosíthatók a biológiai védekezésben? Fellépnek-e és ha igen, milyen gyakorisággal az irodalomban paprikánál és más zöldségnövényeknél leírt és emberi megbetegedésekkel összefüggésbe hozott feltételezett endofiták? Erre a leíró jellegű átfogó felmérésre azért van szükség, mert pillanatnyilag egyetlen frissen fogyasztott kertészeti növény esetében sem rendelkezünk megfelő részletességű irodalmi adatokkal. A felmérést követően válik lehetővé olyan kérdések tisztázása, hogy hogyan reagál a növény védekező rendszere az endofiták jelenlétére és ennek milyen következményei vannak a patogének elleni védekezés vagy a stresszválasz szempontjából.
A kriptikus és endornavírusok kivételes elterjedtségükkel és a gazdanövénnyel való folyamatos, látszólag neutrális együttélésükkel, és a kriptovírusok a gombák partitivírusaihoz való rendkívüli hasonlóságukkal tűnnek ki. A legnyilvánvalóbb megválaszolandó kérdések: Milyen mechanizmusok biztosítják e dsRNS vírusok folyamatos fennmaradását és vertikális terjedését? Nehezedik-e rájuk szelekciós nyomás? Melyek a fennmaradás feltételei a gazda részéről? Miért nem eliminálódnak a még viriont sem képező endornavírusok, holott siRNS-ek képződnek róluk? Általánosítható-e az az irodalomban leírt megfigyelés, hogy egy kriptovírus köpenyfehérje transzgén expressziója megemeli a növény védekezési szintjét és ezáltal fokozza a fertőzésekkel szembeni ellenállóságát?

A kutatás jelentősége

A paprika endofitáinak átfogó analízise azért elengedhetetlen, mert rendkívül kevés a vonatkozó irodalmi adat, ugyanakkor nemesítői, termesztői és élelmiszerbiztonsági szempontból szükség van ezen ismeretekre, s ez teremti meg a későbbi alapkutatások bázisát is. Konkrét problémák pl.: A nemesítés során az endofitafertőzés megnehezíti a dihaploid alapanyagok in vitro előállítását. Egyes endofita fajok felhasználhatók lehetnek a növény stressztűrésének fokozására, mások opportunista patogénként viselkedhetnek és felszaporodhatnak a nem cserélt vagy nem sterilizált mesterséges tápközegekben. Más frissen fogyasztott növények mellett paprikában is kimutattak humánpatogén Salmonella és E.coli törzseket és hoztak összefüggésbe tényleges megbetegedésekkel. Alapkutatási szempontból elsődleges a növénybe történő bejutás, a fajösszetétel és mennyiség szabályozásának kérdése, és a kiváltott védekezési válaszok azonosítása.
A kripto- és endornavírusok vizsgálatát a kultúrnövények világában való rendkívül széleskörű elterjedtségük, valamint a biológiai viselkedésük és eredetük vonatkozásában mutatkozó szinte teljeskörű ismerethiány teszi indokolttá. Az ismeretek jelen szintjén nem magyarázható pl. az az eredményünk, hogy a BCV1 kriptovírus mindhárom nagy európai nemesítő cég rizomania-rezisztenciára nemesített cukorrépa fajtáiból szinte teljesen eltűnt. Célunk a vírus-gazda kölcsönhatások felderítése. Erre a Capsicum nemzetség azért tűnik alkalmasnak, mert átfogóan jellemeztük e vírusok különböző paprikafajokban és gyűjteményi vonalakban való előfordulását, a hazai nemesítői tapasztalatra, későbbi munkák során az MBK-ban megteremtett molekuláris genetikai háttérre támaszkodhatunk.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára

A növények, köztük természetesen a kultúrnövények is, nemcsak külső részükön kerülnek kapcsolatba a rajtuk elszaporodó és többnyire biofilmet képező mikroorganizmusokkal, hanem belsejükben is élnek olyan rejtett vírusok, szubvirális patogének, baktériumok és gombák, amelyek tüneteket ugyan nem okoznak, de a gazdanövény életfolyamatait sokféle módon befolyásolhatják. Megváltoztathatják az anyagcserét, termelhetnek növényi hormonokat, toxinokat, segíthetik a növény védekezését, károsíthatják a növényt vagy akár a friss zöldséget fogyasztó embert is megfertőzhetik. Célunk, hogy a paprikában előfordulő endofita baktériumokat és gombákat az örökítőanyagban mutatkozó szekveciakülönbségek alapján a lehető legátfogóbban faj szinten azonosítsuk, hogy hasznos organizmusokat találjunk, ill. a potenciálisan káros szervezetekből kiinduló kockázatot becsülni tudjuk. A különböző paprikafajokban többféle kriptikus vírus és endornavírusok is előfordulnak. Ezek a vírusok tüneteket nem okozva a növénnyel annak egész élete folyamán együttélnek, és az ivaros szaporodás során az utódokban is öröklődnek. Célunk a virágporral való vírusátvitel módjának és azon mechanizmusoknak felderítése, amelyek ezt a tartós együttélést, és a növény védekezőmechanizmusainak elkerülését lehetővé teszik.
Summary
Summary of proposed research including key goals

Our goal is to identify endophytic bacteria and fungi in pepper (Capsicum annuum and C. chinense) and open up the way to analyse their possible beneficial effects on physiological processes and stress tolerance of the host, as well as the potential risks originating from their presence in agricultural practice and in the food chain. A detailed analysis of species composition of the endophytic population in different organs of C. annuum will be carried out from plants grown under greenhouse and field conditions. Identification will be based on the rDNA or ribosomal ITS sequencing, verified by microscope and microbiological analysis. We will catalogue potentially beneficial species and, when present, opportunistic plant pathogens and human pathogenic bacteria.
Plant viruses of the Partitiviridae and Endornaviridae family are very widely distributed in agricultural plants, including members of the Capsicum genus, and are seed- and pollen-transmitted. Although they are believed to be non-pathogenic in all hosts, except for their mode of transmission practically nothing is known about their interaction with the host. We will analyse whether their concentration changes during plant development, the efficiency and mechanism of pollen transmission, the possibility of virus transfer by interspecific crosses in the Capsicum genus, the variability of cryptoviral sequences and their interaction with host defense. Our goal is to understand the mechanisms enabling these viruses to exist continuously in the host and to unveil virus-host interactions.


Research questions
Which endophytic bacteria and fungi occur in pepper, and are there any changes in the species composition of the population depending on the agrotechnology? Which species deserve specific interest and further detailed investigation as potential biocontrol agents? Do human pathogenic endophytes reported to be present in fresh produce (including pepper) and to be associated with disease outbreaks in humans occur in Hungarian pepper cultivars? This descriptive analysis will provide reliable data on relevant endophytic organisms of pepper, and will open up the way to investigating basic questions about host defense responses and possible contribution to host stress tolerance.
The most intriguing features of cryptic and endornaviruses are their extremely wide distribution in crops, continuous and symptom-free existence during the whole life cycle of the host, and for cryptic viruses also their very high similarity to fungal members of Partitiviridae family. The most obvious questions to be answered: Which mechanisms enable long-term survival and pollen and seed transmission of these dsRNA viruses? Is there a detectable selection pressure acting on genome variability or host interactions? Why are these viruses not eliminated by the host? Can the observation that the expression of cryptovirus coat protein results in enhanced resistance towards infections, as reported in the literature, be generalised?


Significance of the research
Thorough analysis of pepper endophytes is urgently needed, because only sporadic information is available in the literature, and only knowledge obtained systematically can be used as a sound basis is for breeding, agrotechnology and food safety as well as for future basic research. The latter should clarify how endophytes enter the plant, how species composition and endophyte quantity is regulated and which defence reactions are induced. Some actual problems to be mentioned: The presence of endophytes endanger the in vitro production of dihaploid breeding material. Several endophyte species have been suggested as biocontrol agents in other plants, while others may behave as opportunistic pathogens or human pathogens. Their enrichment in soil or in growth media in greenhouse may influence plant production and give rise to safety problems.
Investigation of cryptic and endornaviruses is justified because of their extremely wide distribution in crops and of the nearly complete lack of reliable data concerning their biology and evolutionary origin. On the basis of our present knowledge it is not possible to put forward an explanation of our results showing that the cryptovirus BCV1 has nearly completely disappeared from the new sugar beet cultivars bred for rhizomania resistance, while it was prevalent earlier. The key element in this endeavour is to elucidate host-virus interactions. The Capsicum genus seems to be well suited for this, because in previous work we characterised the occurrence of cryptic and endornaviruses in different pepper species and breeding materials, and we can rely on the breeders’ experience as well as the molecular genetic know-how available in the Gödöllő Agricultural Biotechnology Center.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Napjainkra általánosan elfogadottá vált, hogy a növények szoros kölcsönhatásban élnek a bennük rejtőzködő és szimptómákat, megbetegedést nem okozó endofita mikroorganizmusokkal (bizonyos baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal). Kutatási projektünkben paprikában (C. annuum) élő endofita baktériumokat és gombákat tenyésztettünk ki és azonosítottunk, és analizáltuk a fejlődés során bekövetkező mennyiségi és minőségi változásokat a különböző növényi szervekben az endofita populáció összetételében. Fajta (Hó vs. Kárpia) és agrotechnológia (talajon ill. vízkultúrában termesztve) függő különbségeket figyeltünk meg. Eredményeinkre alapozva vizsgálható az egyes, kiválasztott törzsek paprika élettani folyamataira és stressztűrésére gyakorolt hatása és potenciális alkalmazhatósága a biológiai védekezésben. A csírázó magvak és a gyökér fontos belépési helyei az enterobaktériumoknak. Annak eldöntésére, hogy milyen egészségi kockázatot jelenhet egy ilyen fertőzés, E. colival ill. L. monocytogenes-szel fertőztünk csírázó magvakat. Ez a fertőzés nem vezetett a belső szövetek stabil kolonizációjához, így paprika esetében igen alacsonynak tűnik a fogyasztók megfertőződésének kockázata. A mikroorganizmusokon kívül a növénnyel egész élete során tünetmentesen asszociált, Partiviridae és Endornaviridae családba tartózó vírusok jelenlétét, mennyiségét és átvitelét is vizsgáltuk. A Capsicum nemzetségben 1-1 új partiti- és endornavírust azonosítottunk.
Results in English
In the last few decades it has become generally known that plants harbour a dynamic population of endophytic microorganisms, i.e. bacteria, fungi and viruses, without showing any pathogen symptoms. In this project we identified culturable endophytic bacteria and fungi in pepper (Capsicum annuum) and followed the qualitative and quantitative changes occurring during development in endophyte populations of different plant organs. We also observed cultivar-and agrotechnology dependent differences in endophyte composition. Our results open up the way to analyze possible beneficial effects of selected endophytes on physiological processes and the stress tolerance of green pepper. Vegetables can be transmission vehicles of human opportunistic and pathogenic bacteria persisting in plants as facultative endophytes. Germinating seeds and roots are important entry sites of enteric bacteria. Our analyses of colonization of inner tissues with human pathogenic E. coli and L. monocytogenes after artificial infection of seeds suggest that in the food chain there is only a very low risk associated with this infection route in green pepper. In addition to microorganisms we also investigated the presence, quantity and transmission of members of the Partitiviridae and Endornaviridae families and identified a new partiti- and endornavirus in the Capsicum genus.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101716
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovács, M., Szakács, B., Belák, Á., Maráz, A.: Interaction of Pseudomonas fluorescens and different spoilage yeasts, 31st International Specialised Symposium on Yeast, 9-12 October 2014, Nova Gorica/Vipava, Slovenia; Book of abstracts p. 132, 2014
Füstös Z., Belák Á., Kovács M., Maráz A.: Bacterial endophytes of sweet pepper: distribution in the plant and selection for in situ investigations, Magyar Mikrobiológia Társaság 2014. évi Nagygyűlése. 2014. október 15-17., Keszthely, Magyarország. Absztraktfüzet 18. oldal., 2014
Füstös Z.: Étkezési paprika (Capsicum annuum L. var. grossum) tenyészthető endofita baktériumainak biodiverzitása és kolonizációjuk modellezése, PhD dissertation, SZIE Entz Ferenc Levéltár, 2017
Halász, K., Borbély, Cs., Pós, V., Gáspár, L., Haddadderafshi, N., Winter, Zs., Lukács, N.: Effect of crop management and cultivar on colonisation of Capsicum annuum L. by endophytic fungi, Acta Universitatis Sapientiae Agriculture and Environment 8, 5-15, 2016
Koczor Ádám András: Kísérletek portokultúra létrehozására Capsicum chinense növényből, SZIE Entz Ferenc Levéltár, 2015
Reé Dóra: Kísérletek Beet Cryptic Virus 2 nukleokapszidot specifikusa felismerő ellenanyagok előállítására, SZIE Entz Ferenc Levéltár, 2015
Haddadderafshi, Neda: Diversity and antagonistic activity of endophytic fungi from sweet cherry and pepper, SZIE Entz Ferenc Levéltár, 2015
Haddadderafshi, N., Pósa, T.B., Péter, G., Gáspár, L., Ladányi, M., Hrotkó, K., Lukács, N., Halász, K.: Characterization of community structure of culturable endophytic fungi in sweet cherry composite trees and their growth retarding effect against pathogens, Acta Biologica Hungarica 67(3), 269–285, 2016
Borbély, J., Demián, E., Szegő, A., Pós, V. and Lukács, N.: Diversity of dsRNA viruses infecting the Capsicum genus, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 62 (Suppl ),pp.137, 2015
Szegő, A., Enünlü, N., Pós, V., Sun, H., Hunyadi-Gulyás, É., Medzihradszky, K., Kühne, T. and Lukács, N.: Molecular characterization and copy numbers of Beet Cryptic Virus 2 genomic dsRNAs in different hosts, Archives Virology, submitted, 2017
Füstös Z.,Belák, A., Kovács M., Maráz A.: Culturable bacterial endophytic community of Capsicum annuum L. var. grossum: Biodiversity and repartition in the plant, under publication, 2017
Füstös Z.,Belák, A., Maráz A.: Internalisation of endophytic bacteria in sweet pepper Capsicum annuum L. var. grossum) via seed bacterization, under publication, 2017
FÜSTÖS Z., BELÁK Á., KOVÁCS M., MARÁZ, A.: Isolation, characterization and molecular identification of endophytic bacteria from different Capsicum annuum cultivars, Magyar Mikrobiológiai Társaság 2012. évi Nagygyűlése, Keszthely Absztraktfüzet p. 13, 2012
Héher Bernadett: Paprika endofita baktériumainak jellemzése és élelmiszerbiztonsági jelentősége, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék, 2012
Győrfi Viktória Zs.: Beet cryptic virus 2 kvázispéciesz spektrum térképezése céklában (Beta vulgaris convar. crassa provar. conditiva), Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, XXXIX. Tudományos Diákköri Konferencia, 2012
Hajnik Lilla: Portok kultúra létrehozása különböző Capsicum fajokból, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék, 2012
Barnkopf András: Paprikában (Capsicum annuum L.) előforduló endofita gombák izolálása és azonosítása molekuláris módszerekkel, BCE Entz Ferenc Library, 2013
Auber Andor: Cukorrépa kriptikus vírusok in situ lokalizációjának vizsgálata különböző cukorrépafajták levélszöveteiben, BCE Entz Ferenc Könyvtár, 2013
Hinel S., Szegő A., Galyasi A., Győrfi V. Zs., Lukács N.: Variability of cryptic viruses in Beta and Capsicum species and cultivars, Microbial Diversity 2013, Torino, P6.35, pp.388-389, ISBN 978-88-908636-5-3, 2013
Hinel S., Szegő A., Győrfi V. Zs, Lukács N.: Occurrence and Sequence conservation of beet cryptic viruses in different taxons of the Beta genus, Our Future - Pannonian Plant Biotechnology Conference for PhD Students, Keszthely, pp. 46-47, ISBN 978-963-83129-2-3, 2013
Hinel S., Szegő A., Győrfi V. Zs, Lukács N.: Cukorrépa kriptikus vírus (Beet cryptic virus 1, -2) izolátumok előfordulása és szekvenciájuk plaszticitása mángoldban és céklában, 59. Növényvédelmi Tudományos Napok, online elektronikus kiadvány, pp. 90, ISBN 0231 2956, 2013
HALÁSZ K., HADDADDERAFSHI N., BORBÉLY CS., BÄRNKOPF A., HERPAI G., LUKÁCS N.: Endofita gombák felmérése üvegházban és szabadföldön nevelt paprika növényekben, 59. Növényvédelmi Tudományos Napok, online elektronikus kiadvány, pp. 61, ISBN 0231 2956, 2013, 2013
Halász K., Haddaderafshi N., Borbély Cs., Barnkopf A., Herpai G., Pós V., Lukács N.: Survey of endophytic fungi living in pepper (Capcicum annuum L.), Microbial Diversity 2013,Torino, P6.34, pp. 387-388, ISBN 978-88-908636-5-3, 2013, 2013
Füstös Z., Belák Á., Kovács M., Héher B., Maráz A.: Különböző Capsicum annuum var. grossum paprikafajták endofita baktériumainak izolálása, jellemzése és molekuláris biológiai vizsgálata, Hungalimentaria 2013 Tudományos Konferencia, Budapest; Absztraktkönyv, pp. 39-40, 2013
Füstös, Z., Belák, Á., Kovács, M., Maráz, A.: Capsicum annuum var. grossum paprikafajtákból izolált endofita baktériumok azonosítása és jellemzése, Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület konferenciája Ph.D. hallgatók számára, Keszthely, Program és Összefoglalók, pp. 29-30, 2013
Füstös Z., Belák Á., Kovács M., Maráz A.: Biodiversity of endophytic bacteria isolated from different Capsicum annuum var. grossum cultivars and their effect on seed germination, 4th Central European Forum for Microbiology, 16-18 October 2013, Keszthely, Hungary; Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica – Supplement, p. 141, 2013
Belák Á., Héher B., Füstös Z., Kovács M., Maráz A.: Food safety significance of potential endophytic bacteria isolated from Capsicum annuum var. grossum, Microbial diversity 2013 – Microbial interactions in complex ecosystems, 23-25 October 2013, Torino, Italy; Book of Proceedings – ISBN 978-88-908636-5-3, pp. 364-365, 2013
Füstös Z., Belák Á., Kovács M, Maráz A.: Potential endophytic bacteria of Capsicum annuum var. grossum, Microbial diversity 2013 – Microbial interactions in complex ecosystems, 23-25 October 2013, Torino, Italy; Book of Proceedings – ISBN 978-88-908636-5-3, pp. 367-368, 2013
Belák Á., Héher B., Füstös Z., Kovács M., Maráz A.: Inhibition of Listeria monocytogenes by potential endophitic bacteria isolated from Capsicum annuum var. grossum cultivars, Food Science Conference, 7-8 November 2013, Budapest, Hungary; Proceedings – ISBN 978-963-503-550-2, pp. 382-384, 2013
Füstös Z., Belák Á., Kovács M., Maráz A.: Isolation of bacterial endophytes and assessment of their biodiversity in different Capsicum annuum var. grossum cultivars, Food Science Conference, 7-8 November 2013, Budapest, Hungary; Proceedings – ISBN 978-963-503-550-2, pp. 385-387, 2013
Borbély Csaba: A A paprikában (Capsicum annuum L.) élő endofita gombák és gombavírusok jellemzése, BCE Entz Fernc Library, 2014
Fekete Stella: Kísérletek egy Alphapartitivirus köpenyfehérjének növényi expressziójára, BCE Entz Fernc Library, 2014
Borbély József Zoltán: Interspecifikus Capsicum hibridek előállítása a partiti- és endornavirusok fajok közötti átvitelének tanulmányozására, BCE Entz Ferenc Library, 2014
Nyéki Zsuzsanna Éva: Kísérletek egy növényi Deltapartitivírus gazdakörének tisztázására, CUB Entz Ferenc Library, 2014
Demián Emese: Kísérletek egy új növényi partitivírus jellemzésére, POTE, 2014
Győrfi Viktória Zs: Beet cryptic virus 2 kvázispéciesz spektrum térképezése céklában, CUB Entz Ferenc Library, 2014
Hinel S., Szegõ A., Galyasi A., Gyõrfi V. Zs. and Lukács N.: Genome plasticity of cryptic viruses occuring in the beta and capsicum genus, 1st Innovation in Science 2014 – Doctoral Student Conference – Szeged, Hungary Biology section, eBook of Abstract (ISBN 978-963-9970-52-6) 155-156p, 2014
Hinel S., Szegő A., Galyasi A., Győrfi V. Zs., Lukács N.: Occurence and sequence plasticity of cryptic viruses in the beta and capsicum genus, VIII. International Scientific Conference of PhD. Students, Nitra, Slovakia, 2014
Borbély Cs., Halász K., Haddadderafshi N., Barnkopf A., Herpai G., Pós V. and Lukács N.: Studying the occurrance of endophytic fungi in pepper (Capsicum annuum), Young Science 2014, Nitra, Slovakia, 2014
Füstös Z., Belák Á., Kovács M. and Maráz A.: Endophytic bacteria of Capsicum annuum var. grossum: phenotypic and genotypic diversity of whole plant isolates, Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája, Szeged Program és összefoglalók p. 48, 2014
Balga Edina: Talajkultúrás csemegepaprika (Capsicum annum var. grossum) szöveteiből izolált (endofita) baktériumok jellemzése, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék, 2014
Balog Nóra: Paprika eredetű baktériumok antagonista hatásának vizsgálata L. monocytogenes és E. coli O157 törzsekkel szemben, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék, 2014
Barnkopf András: Paprikában (Capsicum annuum L.) előforduló endofita gombák izolálása és azonosítása molekuláris módszerekkel, BCE Entz Ferenc Library, 2013
Auber Andor: Cukorrépa kriptikus vírusok in situ lokalizációjának vizsgálata különböző cukorrépafajták levélszöveteiben, BCE Entz Ferenc Könyvtár, 2013
Borbély Csaba: A paprikában (Capsicum annuum L.) élő endofita gombák és gombavírusok jellemzése, BCE Entz Fernc Library, 2014
Fekete Stella: Kísérletek egy Alphapartitivirus köpenyfehérjének növényi expressziójára, BCE Entz Fernc Library, 2014
Borbély József Zoltán: Interspecifikus Capsicum hibridek előállítása a partiti- és endornavirusok fajok közötti átvitelének tanulmányozására, BCE Entz Ferenc Library, 2014
Nyéki Zsuzsanna Éva: Kísérletek egy növényi Deltapartitivírus gazdakörének tisztázására, CUB Entz Ferenc Library, 2014
Demián Emese: Kísérletek egy új növényi partitivírus jellemzésére, POTE, 2014
Győrfi Viktória Zs: Beet cryptic virus 2 kvázispéciesz spektrum térképezése céklában, CUB Entz Ferenc Library, 2014
Balga Edina: Talajkultúrás csemegepaprika (Capsicum annum var. grossum) szöveteiből izolált (endofita) baktériumok jellemzése, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék, 2014
Balog Nóra: Paprika eredetű baktériumok antagonista hatásának vizsgálata L. monocytogenes és E. coli O157 törzsekkel szemben, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék, 2014
Belák, Á., Héher, B., Füstös, Z., Kovács, M., Maráz, A.: Endophytic bacteria from Capsicum annuum var. grossum cultivars and their inhibitory effects on Listeria monocytogenes., Acta Alim. 43 (suppl.): 9-20., 2014
Füstös Z.,Belák, A., Maráz A.: Colonization ability of Escherichia coli and Listeria monocytogenes in the endosphere of sweet pepper (Capsicum annuum var. grossum), Acta Alim. 16. (accepted for publication), 2017

 

Events of the project

 
2015-03-02 11:43:54
Résztvevők változása
2014-07-23 22:23:34
Résztvevők változása
Back »