Consortional main: European Social Survey (ESS)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
101921
Type NN
Principal investigator Róbert, Péter
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)
Title in English Consortional main: European Social Survey (ESS)
Keywords in Hungarian közvéleménykutatás, társadalompolitikai attitűdök, nemzetközi összehasonlítás
Keywords in English public opinion study, social-political attitudes, international comparison
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Social changes
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: EU research policy
Panel Society
Department or equivalent Institute for Political Science (Center for Social Sciences)
Participants Antalóczy, Tímea
Pakot, Ágnes
Papp, Zsófia
Szabó, Andrea
Starting date 2011-09-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 17.178
FTE (full time equivalent) 4.77
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt a European Social Survey (ESS) 6. hullámában való részvételt célozza. Ezzel tovább folytatható a magyar társadalom monitorozása egy európai összehasonlító nézőpontból. Az ESS egy akadémiailag megtervezett kutatás, amely az intézmények és attitűdök, a vélemények és a viselkedés közti változó kapcsolatot vizsgálja Európában. Most a 6. hullámban immár több mint 30 ország vesz részt és pontos módszertant alkalmaz. A magyar ESS kutatást az MTA PTI és az MTA SZKI végzik. Magyarország minden korábbi hullámban rész vett, az adatbázis eddig teljes. Az ESS 2001 óta vizsgálja a vélemények és a viselkedés hosszú távú változásait, Európa társadalmi, politikai és morális klímáját. Társadalmi, politikai és morális kérdéseket kutat a 2012 évi adatfelvétel is az európai társadalmak hasonlóságainak és különbségeinek alapján. A 6. hullám kérdőíve két új témát tartalmaz a demokrácia, illetve a személyes és társadalmi jól-lét értelmezéséről és értékeléséről. Magyarországon e kérdések különösen aktuálisak a jelen társadalmi-politikai viszonyai között a kutatók, politikusok, valamit a szélesebb akadémiai közönség számára. Az alapos módszertannal végzett kutatás tudományos és politikai vitákat szolgál és generál, lehetővé teszi, hogy kutatók, politikusok és bárki érdeklődő vizsgálják és értelmezzék a változásokat az emberi értékekben.
Summary
The project aims to participate in the 6th round of the European Social Survey (ESS) and to continue the monitoring the Hungarian society in a European comparative perspective.
ESS is an academically-driven research designed to chart and explain the interaction between changing institutions and attitudes, beliefs and behavioral patterns in Europe. Now moving into its 6th round, the survey covers over 30 nations and employs the most rigorous methodologies. The Hungarian ESS research is organized by the Institute for Political Science and the Institute of Sociology of HAS. Hungary has participated in all previous rounds of the survey, the database is complete so far.
Since 2001, the ESS has been mapping long-term attitudinal and behavioral changes in Europe’s social, political and moral climate. Covering attitudes to economics, politics and moral issues and pressing policy concerns, the new data to be collected in 2012 will reveal intriguing contrasts and similarities among European countries. The questionnaire of the 6th round includes two new modules with questions on Europeans' understanding and evaluations of democracy and of personal and social well-being. In Hungary these questions seem to be particularly relevant under the present socio-economic conditions for researchers, policy makers as well as for a broader academic audience.
This rigorous comparative research is used to serve and generate academic and political debate by allowing scholars, policy-makers and other interested parties to investigate and interpret changes over time in people’s values.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat a European Social Survey (ESS) 2012-es (6. hullám) adatfelvételének hazai megvalósítására és az adatok feldolgozására vonatkozott. Tekintettel arra, hogy az ESS kérdőívek sokféle tematikát fednek le, az adatok feldolgozása nem lehetett teljes körű. A kutatás viszont kiemelten foglalkozott azzal a politikatudományi témával, amely 2012-ben az ESS felvételben az egyik speciális kérdéskört alkotta. Ez a téma a demokrácia percepciójára vonatkozott, két szempontból. Vizsgálta egyfelől, hogy a lakosság mit ért demokrácia alatt, mik a demokrácia kritériumai a közvéleményben, a demokrácia különféle politikai és szociális jellemzői milyen mértékben fontosak vagy kevésbé fontosak. Vizsgálta másfelől, hogy hogyan alakul e kritériumok megvalósulása, vagyis mely jellemzők esetében figyelhető meg demokrácia deficit Magyarországon, milyen a demokráciával való elégedettség. Az elemzések az ESS jellegéből adódóan nemzetközi összehasonlításra is törekedtek. A kutatás megállapította, hogy Magyarországon erős demokráciadeficit mutatható ki; minden demokráciaképző kritérium esetében a fontossághoz képest alacsonyabb osztályzatot kapott az adott szempont tényleges megvalósulása. A demokráciával való általános elégedettség szempontjából a hazai válaszolók egy 0–10 értékű skála középpontjánál valamivel lentebb (4,5) osztályozták a demokráciát. Az ilyen mérvű elégedettség nemzetközi összehasonlításban alacsonyabb szintű Magyarországon, mint ami az európai országok átlaga.
Results in English
The project aimed to carry out the 2012 data collection of the European Social Survey (ESS Round 6) and to analyze the survey data. Since the ESS questionnaires cover broad themes, data analysis could not be fully comprehensive. Nevertheless, the research put an emphasis on the topic with the strongest relevance for political science and being one the rotating modules in the ESS 2012 survey. This module was about the perception of democracy from two perspectives. First, it investigated the understandings of democracy, what are the criteria of democracy in the public opinion? how important of the various political and social features of democracy are? Second, it investigated how the various criteria of democracy are realized in the view of the respondents, is there a deficit in democracy in Hungary? how the satisfaction with democracy looks like. In line with the ESS, analyses had a comparative character. Research concluded that there is a definite deficit for democracy in Hungary; realization scored below the expressed importance for all criteria of democracy. Satisfaction with democracy received 4.5 on average on a 0-10 scale, i.e. scored worse than the midpoint of the scale. This level of satisfaction in Hungary is lower as compared to the mean of the European states.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=101921
Decision
Yes

 

List of publications

 
Róbert Péter: Political participation, political trust, social exclusion: Exploring mechanisms on post-socialist ground, Conference on Declining Political Trust, Disenchantment with Politics, and Methods of Political Participation, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences, January 25, 2012
Szabó Andrea: Magyar fiatalok európai térben, Adatok és összefüggések. Európai Társadalomtudományi Kutatás. MTA TK PTI 2012 május 24, 2012
Papp Zsófia: Pártidentitás és pártpreferenciák időbeli változása, 2002-2010, Adatok és összefüggések. Európai Társadalomtudományi Kutatás. MTA TK PTI 2012 május 24, 2012
Antalóczy Tímea – Tárnok Orsolya: Hagyományos és új média-eszközök szocializációs szerepe, Adatok és összefüggések. Európai Társadalomtudományi Kutatás. MTA TK PTI 2012 május 24, 2012
Róbert Péter: Választási részvétel, intézményi bizalom, társadalmi kizáródás négy volt szocialista országban, Adatok és összefüggések. Európai Társadalomtudományi Kutatás. MTA TK PTI 2012 május 24, 2012
Róbert Péter: Political participation and socio-political integration in four post-socialist countries, Cross-National Evidence from European Social Survey: Exploring Public Attitudes, Informing Public Policy in Europe, November 23-25, 2012 European University, Nicosia, 2012
Róbert Péter: Economic and political determinants of democracy in comparative perspective, European Social Survey, International Conference 10 – 11 June 2013 UCD Newman House, Dublin, Ireland, 2013
Róbert Péter - Szabó Andrea: Generációk és politikai attitűdök, Előadás az MTA TK Politikatudományi Intézet Generációk konfliktusa kutatási program konferenciáján, 2012. december 13, 2012
Róbert Péter - Valuch Tibor: Generációk a történelemben és a társadalomban. Politikai attitűdök és részvételi minták történeti-szociológiai megközelítésben, MTA TK PTI, kézirat, 2013
Messing Vera - Róbert Péter - Ságvári Bence, Szabó Andrea: A magyar társadalom demokráciaképes. ESS Magyarország - Gyorsjelentés I, MTA TK, 2013
Messing Vera - Róbert Péter - Ságvári Bence - Szabó Andrea: A magyar társadalom demokráciaképe. ESS Magyarország - Gyorsjelentés I, Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 42 p., 2013
Róbert Péter - Szabó Andrea: A politikai részvétel változása időbeli és generációs nézőpontból, A Magyar Tudomány Ünnepe, 2013. november 21. Budapest, MTA TK, Jakobinus terem, 2013
Róbert Péter - Valuch Tibor: Generációk a történelemben és a társadalomban: Generációs politikai attitűdök és részvételi minták történeti-szociológiai megközelítésben, Politikatudományi Szemle 22 (4) 116-139, 2013
Szabó Andrea - Závecz Gergő - Róbert Péter: Intézményi bizalom a magyar társadalomban: ESS Magyarország – Gyorsjelentés II., Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 40 p., 2013
Róbert Péter: Participation in general elections and socio-political integration in four post-socialist countries, 67th Annual Conference of The World Association for Public Opinion Research (WAPOR), Nice, France, September 4-6, 2014, 2014
Pakot Ágnes - Róbert Péter: Attitudes Towards Migration: Micro and Macro Effects, European Population Conference, Poster Session 3, Corvinus University Budapest, June 25-28, 2014, 2014
Pakot Ágnes: Előítéletesség és demokrácia a magyar társadalomban. Helyzetkép a bevándorlókkal szembeni attitűdökről Magyarországon, socio.hu (megjelenés alatt), 2015
Bódi Ferenc - Farkas Jenő - Róbert Péter: Társadalmi deficit: állapotrajz a pólusokon, socio.hu (megjelenés alatt), 2015
Róbert Péter: A jóllét összefüggése a társadalmi-demográfiai tényezőkkel, Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság. A L'Harmattan számára készülő tanulmánykötet (szerkesztés alatt), 2015

 

Events of the project

 
2014-04-10 10:01:02
Résztvevők változása
2012-10-17 15:15:58
Résztvevők változása
2011-12-19 11:15:45
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
Back »