Consortional main: Particles and Intense Fields  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104260
Type K
Principal investigator Bíró, Tamás Sándor
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Részecskék és intenzív terek
Title in English Consortional main: Particles and Intense Fields
Keywords in Hungarian részecskekeltés erős terekben, elő-termalizáció, spektrumok, QED
Keywords in English particle production in intense fields, pre-thermalization, spectra, QED
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nuclear physics
Panel Physics
Department or equivalent Theoretical Physics Department (Wigner Research Centre for Physics)
Participants Barnaföldi, Gergely Gábor
Ürmössy, Károly
Ván, Péter
Varró, Sándor
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-02-28
Funding (in million HUF) 13.256
FTE (full time equivalent) 14.70
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A nagyenergiás fizika egyik mindmáig megoldatlan kérdése a hadronok keltésének megértése, az erős dinamikai jelleg és az erős csatolás fellépése miatt. A fenomenologikus jet-fragmentációs függvények fizikai eredete éppoly ismeretlen, mint a statisztikus és hidrodinamikai leírás sikerének természeti alapja. Az a gyanúnk, hogy az erős kölcsönhatás perturbatívan nem számolható módon pre-termikus vagy pszeudo-termikus részecske-eloszlásokat produkál. Ennek lehetséges mechanizmusait, különös tekintettel az Unruh effektusra, éppúgy tanulmányozni kívánjuk mint a relativisztikus termo- és hidrodinamika, illetve kinetikus elmélet kiterjesztését a majdnem-egyensúlyi és az egyensúlytól távoli erősen korrelált folyamatokra. Ennek a kiterjesztésnek lényeges eleme kell hogy legyen a részecskék sokasága mellett a velük kölcsönható terek figyelembevétele.

Ezen a ponton, mivel a Schwinger mechanizmus tapasztalatai alapján a térerősség és az effektív töltés szorzata a partonokat gyorsító erőt jelenti, s ez a mennyiség formálisan a lokálisan (adott energián) Boltzmann-Gibbs-i futó hőmérséklet paraméterrel szinergikusan skálázik, találkoznak a hadronizáció transzportelméleti leírására tett erőfeszítéseink az intenzív terekben töltött részecskék keletkezését és mozgását leíró relativisztikus Wigner-függvényt illetve a térelméleti 2PI közelítésben spektrálfüggvényt használó számítások továbbfejlesztésének igényével.

Célunk a relativisztikus és erős terekben a részecskék keletkezésének és eloszlásának elméleti számolása az elemi részecske-ütközések, a nehézionok, a kvantumelektrodinamika és a kvark-hadron fázisátalakulás kritikus pontjának fizikája terén.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kutatásaink során az erős, intenzív terek és az abban keletkező, mozgó részecskék egyedi és statisztikus tulajdonságainak kialakulását, kölcsönhatását és együttes fejlődését kívánjuk vizsgálni. Ez kihívást jelent mind az erős, mind az elektromágneses kölcsönhatás terén, mert tipikusan infravörös felösszegzéseket tartalmazó számításokat, illetve azzal egyenértékű modellszámolásokat alkalmaz. Ezen a téren mindmáig nem világos, hogy a közkeletű perturbatív sorok milyen jellegű felösszegzését jelenti egy-egy klasszikus konfigurációra, evolúciós forgatókönyvre szorítkozás.

Közelebbről a pre-termalizáció és a pszeudo-termalizáció jelenségét tervezzük kutatni az elméleti statisztikus fizika, klasszikus és szemiklasszikus térelmélet, illetve perturbatív kvantumtérelmélet eszközeivel egyfelől, s numerikus modellszámolásokkal másfelől. Ez utóbbiak a hadronkeltés korai fázisára, az erős kölcsönhatás kritikus pontjának közelében a relativisztikus spektrálfüggvények viselkedésére és a kísérletileg megfigyelhető részecskespektrumok vizsgálatára terjednének ki; összehasonlítva a szabad gáz, az erősen csatolt plazma és az intenzív terekben mozgó töltések alapkutatási relevanciájú eseteit. Háttérdiszkusszióként és kitekintésként foglalkozunk a relativisztikus hidro- és termodinamika ilyen esetekre való általánosításával is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Amennyiben tervezett kutatásaink megvalósulnak, ez jelentős elméleti módszertani előrelépést jelent majd a terek és részecskék intenzív (erős csatolású és tartós) kölcsönhatásának leírásában, a hadronok keletkezésének részletes megértésében éppúgy mint az elektromos töltés és az elektromágneses tér nemlineáris s ugyanakkor relativisztikus együttfejlődésének kiszámítása terén. Ennek az elektrodinamikán túlmutató tanulságai várhatók más mértékelméletek, különösen a QCD kezelése terén is. Továbbá a kortárs statisztikus fizika szempontjából is általánosan érdekesek a lokális kölcsönhatásra épülő, mégis hálózatszerű, hatványfarok-statisztikájú viselkedést egy széles skálatartományban megvalósító fizikai rendszerek.

A térelméleti, termodinamikai és statisztikai módszerek relevanciája igazából még a fizikán is túlmutat; hiszen számos gazdasági és társadalmi jelenség matematikai leírása igen hasonló a korrelált, esetenként kvantumosan vagy csak dinamikailag összefonódott állapotok elméleti fizikájához.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kortárs fizika egyik legátfogóbb és leggyorsabban fejlődő témája a klasszikus, "normális"-nak nevezett statisztikai eloszlástól eltérő, hatványfüggvény-lefutású eloszlások általános jelenléte, ennek vizsgálata, illetve a jóslatokhoz elengedhetetlen kiszámítása. Ezek a jelenségek általában lavinaszerű elemi hatások által alakulnak ki, katasztrófák (pl. földrengések, erdőtüzek), közlekedési dugók, pénzpiaci fluktuációk s sok más a társadalmi-gazdasági életben is fontos folyamatok során. Közös bennük, hogy a ritka események a "normális"-nál, a naivan vártnál jelentősen gyakrabban fordulnak elő.

Kutatásaink ezzel analóg, de a természet legalapvetőbb parányainak, az elemi részecskéknek a szintjén fellépő kölcsönhatások tanulmányozásából törekszenek annak a matematikai modellnek és módszernek a leszűrésére, amely alkalmas az elemek között fellépő erők ismeretében a meglepő gyakoriság számszerű becslésére. Célunk a világ legnagyobb gyorsító berendezéseiben keltett részecskék és az ott fellépő erős terek együttes fejlődésének a kiszámítása az elméleti fizika korszerű modelljei és eljárásai segítségével. Erőfeszítéseinknek különös aktualitást ad a jelenleg működő CERN-i nagyberendezés, illetve a 2015-16-ra tervezett,részben magyarországi helyszínen is megvalósítandó, ELI (extrém erős fény-infrastruktúra).
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

One of the unsolved problems in high energy physics is the understanding of hadron production, its strongly dynamical character at strong coupling. The origin of the phenomenological jet-fragmentation functions is as unknown as the physical basis of the statistical and hydrodynamical description. We surmise that first pre-thermal or pseudo-thermal particle distributions are produced, which cannot be calculated perturbatively. Possible mechanisms for that, in particular the Unruh effect, will be studied by us as well as an extension of the relativistic thermodynamics and hydrodynamics including kinetic theory for off-equilibrium strongly correlated systems. An essential ingredient should be in this extension the consideration of fields interacting with a multiplicity of particles.

At this point our efforts for the transport theoretical descriptions of hadronization meet with the wish to develop the relativistic Wigner function method used for the description of the production and motion of charged particles in intense fields on the one hand and 2PI spectral functions in the field theoretical research on the other hand. Based on experiences with the Schwinger mechanism the product of the field strength and charge means the accelerating force, and this quantity scales synergically with the Boltzmann-Gibbsean temperature parameter.

Our goal is to calculate theoretically the production and distribution of relativistic particles in intense fields in elementary particle and heavy-ion collisions, in the quantum electrodynamics and near the critical point of the quark-hadron phase transition.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We plan to investigate the emergence of statistical and individual properties of particles produced and moving in strong fields, their interaction and evolution. This is a challenge for theories of the strong and electromagnetic interaction, since it typically applies computations including infrared resummation or models equivalent to this. It is not clear that how can a given evolution scenario with classical configuration be described in terms of rsummed perturbativ series.

We plan to investigate the phenomena of pre-thermalization and pseudo-thermalization in the framework of theoretical statistical physics, classical and semiclassical field theory and perturbative quantum field theory. This will be escorted by numerical model calculations. The latter would deal with the early phase of hadron production, with the behavior of spectral functions near to the critical point of strong interaction, and with observable spectra. Here we plan to compare the free gas, the strongly coupled plasma and charges moving in intense fields - relevant to basic research. Perspectivically we consider the extension of the relativistic hydro- and thermodynamics to the last case.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The completion of our research plan will mean an appreciable step forward in the theoretical method describing an intense (strongly coupled and enduring) interaction between fields and particles, in the detailed understanding of hadronization as well as in the calculation of the nonlinear and relativistic co-evolution of electric charges and fields. We also expect a lesson pointing beyond electrodynamics, in particular to learn to handle QCD. Furthermore such physical systems build on local interactions which show a power law tailed statistical behavior over a wide range are especially interesting for the contemporary statistical physics, too.

Field theoretical, thermodynamical and statistical methods may point even beyond physics; the mathematical description of several economic and social phenomena is quite similar to the theoretical physics of correlated, dynamically or quantum entangled sytems.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

One of the most general and fastest developing topic in contemporary theoretical physics is represented by the omnipresence of power-law tailed distributions, deviating from the "normal" statistical distribution. The investigation and calculation of such distributions is unavoidable for making reliable and rational predictions. Such phenomena often occur due to avalanche effects, natural catastrophies (earthquakes, woodfires), traffic jams, price fluctuations on financial markets and many further socially and economically important processes demonstrate them. Their common feature is that the rare events occur much more frequently than it would be naively, "normally" expected.

Our research studies analogous phenomena on the level of the tiniest parts in Nature, the elementary particles.
We aim at the development of mathematical models and methods which are able to estimate this surprisingly frequent occurence based on the knowledge of the interaction between the particles. Our goal is the calculation of the connected evolution of particles and intense fields produced at the largest accelerators and lasers. Our efforts are particularly actual in connection with the huge research facility at CERN and the for 2015-16 planned, partially in Hungary constructed, ELI (extreme light infrastructure).

 

Final report

 
Results in Hungarian
Egy rendszer információtartalmát és termikusságát összefoglalóan jellemzi az entrópiatartalom. Ezen entrópia és az egyes mikroállapotok valószínűségeinek kapcsolatát fejezi ki az entrópiaképlet, ami általában - hosszútávú hatások vagy kis méretű rendszerek esetén - a klasszikus logaritmikus formulától eltér. A nagyenergiás ütközésekben ennek alapján megértettük a hőmérséklet megjelenését és kapcsolatát a nem Gauss-i és nem-Poissoni fluktuációkkal. Eredményeinket számos megfigyelt spektrumon ellenőriztük. Ezek az egzotikus eltérések gyakran jelentkeznek fázisátalakulások kritikus pontja körül is, amiknek a térelméleti tanulmányozása új modern számítási technikát, az ún. funkcionális renormalizációs csoport módszert kívánja meg. Úttörő módon alkalmaztuk ezt a módszert fermionokra, amit követő több publikációban sikerült megcáfolnunk a korábbi vélekedést az anyag viszkozitásának kvantumos alsó határáról. Intenzíven kutattuk az erős terekben keltett részecskék hozamát és a koherens állapotú terek dinamikai viselkedését. Az itt nyert szemléleti előrelépések integrálása a hadronizáció és a bezárás/kvark-felszabadítás mechanizmusát leíró modellekbe még egy hosszabb folyamat része lesz, bár a kutatási periódus végére megjelenő review cikkben leraktuk a koherens állapotok bázisán megvalósulható Tsallis-Pareto eloszlások elvi alapjait.
Results in English
The entropy content summarizes the information and thermal behavior of a system. The entropy formula comprises the relation between this entropy content and the probabilities of microstates. This formula in general - due to long range effects or small system size - deviates from the classical logarithmic function. Based on this we understood in high energy collisions the emergence of temperature and its connection to non-Gaussian and non-Poissonian fluctuations. Our results have been tested on numerous observed spectra. Such exotic deviances frequently occur near to critical points of phase transitions, whose study in field theory requires new and modern computational techniques, the so called functional renormalization group method. We pioneered the application of this method to fermions, refuting in this way in our subsequent publications earlier declarations about the lower limit of shear viscosity of quantum matter. We performed intense research on the particle yield in strong fields and on the dynamical behavior of field coherent states. Although the advances in our view on physics gained here shall need a longer process to be integrated into the models describing the mechanism of confinement and quark liberation, we funded the theoretical base for realizing the Tsallis-Pareto distribution in terms of coherent quantum states in a review article published at the end of the research period.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104260
Decision
Yes

 

List of publications

 
A.Jakovac, I.Kaposvári, A.Patkos: Renormalization group determination of scalar mass bounds in a simple Yukawa model, Int.J.Mod.Phys. A 31 (2016) 1645042, 2016
K.Urmossy, J.Rak: Fragmentation in the Phi^3 theory and LPHD hypothesis, Int.J.Mod.Phys. A 31 (2016) 0645045, 2016
Gábor Bíró, Gergely Gábor Barnaföldi, Tamás Sándor Biró, Károly Ürmössy, Ádám Takács: Systematic Analysis of the Non-extensive Statistical Approach in High Energy Particle Collisions - Experiment vs. Theory, Entropy 19 (2017) 88, 2017
Tamas S. Biro and Z. Neda: Dynamical stationarity as a result of sustained random growth, Phys. Rev. E (accepted Feb.27. 2017), 2017
Biró TS, Barnaföldi GG, Ván P: New entropy formula with fluctuating reservoir, PHYSICA A 417: 215-220, 2015
Biro TS: Ideal gas provides q-entropy, Physica A 392 3132, 2013
Peter Mati: Vanishing beta function curves from the functional renormalization group, Phys.Rev. D 91 125038, 2015
P. Mati: Critical scaling in the large-N O(N) model in higher dimensions and its possible connection to quantum gravity, Phys.Rev. D 94 065025, 2016
R.Kovacs and P.Van: Generalized heat conduction in heat pulse experiments, Int. J. Heat and Mass Transfer, 2015
Gergely Marko, Urko Reinosa and Zsolt Szep: Bose-Einstein condensation and Silver Blaze property from the two-loop Phi-derivable approximation, Phys. Rev. D 90 1250212, 2014
Peter Van, Robert Kovacs and Tamas Fueloep: Thermodynamic hierarchies of evolution equations, Proc. Estonian Academy of Sciences, 2015
Hack Sz, Varró S and Czirják A: Interaction of relativistic electrons with an intense laser pulse: High-order harmonic generation based on Thomson scattering, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 369, 45-49, 2016
Varró S, Czirják A and Szabó L: Laser-assisted electron scattering on a nano-sphere, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 369 29-33, 2016
Pocsai M A, Varró S and Barna I F: Electron acceleration by a bichromatic chirped pulse in underdense plasmas, NUclear Instruments and Methods in Physics Rsearch B 369 50-54, 2016
Kroó N, Rácz P and Varró S: Bright new world, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 369 55-59, 2016
Barna I F and Varró S: Proton scattering on carbon nuclei in bichromatic laser field at moderate energies, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 369 77-82, 2016
Norbert Kroó, Sándor Varró, Péter Rácz and Péter Dombi: Surface plasmons: a strong alliance of electrons and light, Physica Scripta 91 053010, 2016
T.S.Biró, Z.Néda: Equilibrium distribution in entropy driven balanced processes, Physica A 474 355-362, 2017
T.S.Biró, A.Jakovác and Z.Schram: Nuclear and Quark Matter at High Temperature, EPJ A accepted, 2017
A.Jakovác and M.Horváth: Shear viscosity over entropy density ratio with extended quasi-particles, Phys. Rev. D 93 056010, 2016
Arkadi Berezovski and Peter Van: Microinertia and internal variables, Continuum Mechanics and Thermodynamics 28 1027-1037, 2016
Tamas Sandor Biro and Zsolt Schram: Non-Extensive Entropic Distance Based on Diffusion: Restrictions on Parameters in Entropy Formulae, Entropy 18 42, 2016
Gergely Marko, Urko Reinosa and Zsolt Szep: O(N) model within the Phi-derivable expansion to order lambda(2): On the existence and UV/IR sensitivity of the solutuions to self-consistent equations, Phys. Rev. D 92 125035, 2015
M.M.Homor, A.Jakovac: Shear viscosity of the Phi(4) theory from classical simulation, Phys. Rev. D 92 105011, 2015
Soma Both, Balazs Czel, Tamas Fulop, Gyula Grof, Akos Gyenis, Robert KOvacs, Peter Van and Jozsef Verhas: Deviation from the Fourier law in room-temperature heat-pulse experiments, Journal of Non-equilibrium Thermodynamics 41 41-48, 2016
Daniel Berenyi, Sandor Varro, Vladimir V Skokov and Peter Levai: Pair production at the edge of the QED flux tube, Phys. Lett. B 749 210-214, 2015
Csaba Asszonyi, Tamas Fueloep and Peter Van: Distinguished rheological models for solids in the framework of a thermodynamical internal variable theory, Continuum Mechanics and Thermodynamics 27 971-986, 2015
G. Fejős, A. Patkós, Zs. Szép: Renormalized O(N) model at next-to-leading order of the 1/N expansion: Effects of the Landau pole, Phys. Rev. D 90, 016014, 2014
A. Jakovac, P. Mati,: Validating the 2PI resummation: the Bloch-Nordsieck example, Phys.Rev. D90: 045038, 2014
A. Jakovac, A. Patkos and P. Posfay: Non-Gaussian fixed points in fermionic field theories without auxiliary Bose-fields, submitted to Phys. Lett. B, 2014
Miklos Gyulassy, Peter Levai, Ivan Vitev, Tamas S. Biro: Initial-State Bremsstrahlung versus Final-State Hydrodynamic Sources of Azimuthal Harmonics in p+A at RHIC and LHC, Nucl. Phys. A 931 (2014) 943, 2014
T.S. Biro, A. Jakovac: QCD over Tc: hadrons, partons, and the continuum, Phys. Rev. D 90 (2014) 094029, 2014
T.S. Biro, G.G. Barnafoldi, P. Van: New Entropy Formula with Fluctuating Reservoir, Physica A 417 (2015) 215, 2015
T.S. Biró, P. Ván, G.G. Barnaföldi, K. Ürmössy: Statistical Power-Law Spectra due to Reservoir Fluctuations and the Universal Thermostat Independence Principle, Entropy 16 (2014) 6497, 2014
D. Berényi, S. Varró, V.V. Skokov, P. Lévai: Pair production at the edge of the QED flux tube, submitted to Phys. Lett. B, 2014
M. Gyulassy, P. Levai, I. Vitev, T.S. Biro: Non-Abelian Bremsstrahlung and Azimuthal Asymmetries in HIgh Energy p+A Reactions, Phys. Rev. D 90 (2014) 054025, 2014
T.S. Biró, P. Ván: Splitting the Source Term of the Einstein Equation to Classical and Quantum Parts, Foundations of Physics,, 2015
A. Berezovski, J. Engelbrecht, P. Ván: Weakly nonlocal thermoelasticity for microstructured solids: microdeformation and microtemperature, Archive of Applied Mechanics 84 (2014) 1249, 2014
S. Varró: Regular phase operator and SU(1,1) coherent states of teh harmonic oscillator, Physica Scripta, 2015
N. Kroó, P. Rácz, S. Varró: Surface-plasmon-assisted magnetic anomalies on room temperature gold films in high-intensity laser fields, EPL 110 (2015) 67008, 2015
I.F. Barna, S. Varró: Laser-assisted proton collision on light nuclei at moderate energies, Laser and Particle Beams 33 (2015) 299, 2015
M.A. Pócsai, S. Varró, I.F. Barna: Electron acceleration in underdense plasmas described with a classical effective theory, Laser and Particle Beams 33 (2015) 307, 2015
A. Jakovác, A. Patkós, P. Pósfay: Non-Gaussian fixed points in fermionic field theories without auxiliary Bose fields, Eur. Phys. J. C 75 (2015) 2, 2015
T.S. Biró, M. Horváth, Zs. Schram: Elliptic flow due to radiation in heavy-ion collisions, EPJ A 51 (2015) 75, 2015
T.S. Biró, K.M. Shen, B.W. Zhang: Non-extensive quantum statsitics with particle-hole symmetry, Physica A 428 (2015) 410, 2015
K. Ürmössy, G.G. Barnaföldi, S. Harangozó, T.S. Biró, Z. Xu: A soft+hard model for heavy-ion collisions, 10th Int. Workshop on High-pT Physics in the RHIC/LHC era, 2015
K. Ürmössy, T.S. Biró, G.G. Barnaföldi, Z. Xu: v2 of charged hadrons in a soft+hard model for PbPb collisions at sqrt(s)=2.76 TeV, 10th workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, WPCF 2014, Gyöngyös, Hungary, 2015
G.G. Barnaföldi, K. Ürmössy, G. Biró: A soft+hard model for Pion, Kaon and Proton Spectra and v2 measured in PbPb Collisions at sqrt(s)=2.76 ATeV, J. Phys. Conf. Ser. 612 (2015) 1, 012048, 2015
T.S. Biró, P. Ván: Splitting the Source Term of the Einstein Equation to Classical and Quantum Parts, Foundations of Physics 45 1465-1482, 2015
S. Varró: Regular phase operator and SU(1,1) coherent states of the harmonic oscillator, Physica Scripta 90 074053, 2015
Péter Pósfay, Gergely Gábor Barnaföldi, Antal Jakovác: The Effect of Quantum Fluctuations in the High-Energy Cold Nuclear Equation of State and in Compact Star Observables, arXiv:1610.03674, 2017
G.G. Barnafoldi, A. Jakovac, P. Posfay: Harmonic expansion of the effective potential in Functional Renormalization Group at finite chemical potential, Phys. Rev. D 95, 025004, 2017
Péter Pósfay, Gergely Gábor Barnaföldi, Antal Jakovác: FRG Approach to Nuclear Matter at Extreme Conditions, arxiv:1510.04906 (PoS), 2015
P.Ván, T.S.Biró: Dissipation flow-frames: particle, energy, thermometer, 12th Joint European Thermodynamics Conference, Cartolibreria SNOOPY, Brescia, Italy, pp 546-551, 2013
T.S.Biró: Ideal gas provides q-entropy, Physica A 322: 3132-3139, 2013, 2013
P.Van, G.G.Barnafoldi, T.S.Biro, K.Urmossy: Nonadditive thermostatistics and thermodynamics, J.Phys. Conf.Ser. 394: 012002, 2012
T.S.Biro, K.Urmossy, P.Van, G.G.Barnafoldi, Z.Schram: Non-extensive statistical model for strange and non-strange hadron spectra at RHIC and LHC energies, Acta Phys.Polon. B 43: 811-820, 2012, 2012
T.S.Biro, G.G.Barnafoldi, P.Van: Quark-gluon plasma connected to a finite heat bath, EPJ A 49: 110, 2013
K.Urmossy, G.G.Barnafoldi, T.S.Biro: Microcanonical Jet-Fragmentation in Proton-Proton Collisions at LHC energy, Phys. Lett. B 718: 125-129, 2012, 2012
S.Varro: The digital randomness of black-body radiation, J.Phys.Conf.Ser. 414: 012041, 2013, 2013
D.H.Heim, W.P.Schleich, P.M.Alsing, J.P.Dahl, S.Varro: Tunneling through a parabolic barrier viewed from Wigner Phase Space, Phys.Lett. A 377: 1822-1825, 2013, 2013
S.Varro: New exact solutions of the Dirac equation of a charged particle interacting with an electromagnetic plane wave in a medium, Laser Phys.Lett. 10: 095301, 20132, 2013
S.Varro: Generation of rectangular optical waves by relativistic clipping, Laser Physics 23: 056006, 2013, 2013
G.G.Barnafoldi, G.Vakhtang: The Mass Gap and Its Applications, World Scientific, Singapore; ISBN 978-9814440707, 2013
P.Van: Thermodynamics of continua: The challenge of universality, Proc. 12th Joint European Thermodynamics Conference, Cartolibreria, Brescia, 2013, 2013
P.Van, C.Pappenfuss, A.Berezovski: Thermodynamic foundations of generalized mechanics, Continuum Mechanics and Thermodynamics, 2013, 2013
K.Urmossy: Multiplicity Dependence of Hadron Spectra in Proton-Proton Collisions at LHC Energies and Super-Statistics, arxiv 1212.0260, 2012
G.G.Barnafoldi: Prediction for p+Pb Collisions at \sqrt{s_{NN}}=5 TeV, IJMP E 22: 1330007, 2013
G.Marko, U.Reinosa, Z.Szep: Thermodynamics abd phase transition of the O(N) model from the two-loop Phi-derivable approximation, Phys.Rev.D 87: 105001, 2013
A.Jakovac, A.Patkos: Local potential approximation for the renormalization group flow of fermionic field theories, Phys. Rev. D 88: 065008, 2013
A.Jakovac, P.Mati: Spectral function of the Bloch-Nordsieck model at finite temperature, Phys. Rev. D 87: 125007, 2013
A. Jakovac: Hadron melting and QCD thermodynamics, Phys. Rev. D 88: 065012, 2013
A.Patkos: Invariant formulation of the Functional Renormalization Group method for U(n)xU(n) symmetric matrix models, Mod. Lett. Phys. A 27: 1250212, 2012
T.S.Biró: Ideal gas provides q-entropy, Physica A 322: 3132-3139, 2013
T.S.Biro, K.Urmossy, P.Van, G.G.Barnafoldi, Z.Schram: Non-extensive statistical model for strange and non-strange hadron spectra at RHIC and LHC energies, Acta Phys.Polon. B 43: 811-820, 2012
K.Urmossy, G.G.Barnafoldi, T.S.Biro: Microcanonical Jet-Fragmentation in Proton-Proton Collisions at LHC energy, Phys. Lett. B 718: 125-129, 2012
Miklos Gyulassy, Peter Levai, Ivan Vitev, Tamas S. Biro: Initial-State Bremsstrahlung versus Final-State Hydrodynamic Sources of Azimuthal Harmonics in p+A at RHIC and LHC, to appear in Nucl.Phys.A, 2014
T.S. Biro, A. Jakovac: QCD over Tc: hadrons, partons and continuum, submitted to PRD, 2014
Karoly Urmossy, Tamás S. Biró, Gergely G. Barnaföldi, Zhangbu Xu: Disentangling Soft and Hard Hadron Yields in PbPb Collisions at $\sqrt{s_{NN}}$ = 2.76 ATeV, not submitted, 2015
T.S. Biro, G.G. Barnafoldi, P. Van: New Entropy Formula with Fluctuating Reservoir, accepted in Physica A, 2014
T.S. Biró, G.G. Barnaföldi, P. Ván, K. Ürmössy: Statistical Power-Law Spectra due to Reservoir Fluctuations, arxiv, 2014
TS. Biro, Z. Szendi, Z. Schram: Illusory Flow in Radiation from Accelerating Charge, EPJ A 50: 62, 2014
T.S. Biró, P. Ván: Splitting the source term for the Einstein equation to classical and quantum parts, talk given by P.Ván at the Wigner 111 Conference, Budapest (EPJ Web of Conferences), 2014
P. Ván, TS. Biró: Thermodynamics and flow-frames for dissipative relativistic fluids, Proc. V Leopoldo García-Colín Mexican Meeting on Mathematical and Experimental Physics, 2014, V1578 AIP Conf. Proc., p114-121, 2014
T.S.Biró, Z.Szendi, Z.Schram: Quarks, Flow and Temperature in Spectra, J. Phys. Conf. Ser. 509: 012027, 2014
M. Horváth, TS. Biró: Multicomponent Modified Boltzmann Equation and Thermalization, EPJ Plus, 129: 165, 2014
TS. Biró, VG. Czinner: A q-parameter bound for particle spectra based on black hole thermodynamics with Rényi-entropy, Phys. Lett. B 726: 861-865, 2013
D. Berényi, S. Varró, VV. Skokov, P. Lévai: Pair production at the edge of the QED flux tube, submitted to Phys. Lett. B, 2014
N. Kroo, P. Racz, S. Varro: Surface plasmon assisted electron pair formation in strong electromagnetic field, European Physics Letters, 105: 67003, 2014
S. Varro: A comparison of the new exact solutions of the relativistic wave equations of a charged particle propagating in a strong laser field in an underdense plasma, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 740: 280-283, 2014
M. Gyulassy, P. Levai, I. Vitev, T.S. Biro: Non-Abelian Bremsstrahlung and Azimuthal Asymmetries in HIgh Energy p+A Reactions, accepted in Phys.Rev.D, 2014
Peter Van, Noa Mitsui and Takahiro Hatani: Non-Equilibrium Thermodynamical Framework for Rate- and State-Dependent Friction, Periodica Polytechnica - Civil Engineering 59 583-589, 2015
G.G.Barnafoldi, A.Jakovac, P.Posfay: An Application of Functional Renormalization Group Method for Superdense Nuclear Matter, J. Phys. G CS 779 012047, 2017
T.S. Biró, G.G. Barnaföldi, G. Bíró and K.M. Shen: Near and Far from Equilibrium Power-law Statistics, J.Phys.G CS 779 012081, 2017
Gábor Bíró, Gergely Gábor Barnaföldi, Tamás Sándor Biró, Károly Ürmössy: Applications of the Non-extensive Statistical Approach to High Energy particle Collisions, arxiv:1608.01643, 2016
SZILVIA KARSAI, PÉTER PÓSFAY, GERGELY GÁBOR BARNAFÖLDI, BÉLA LUKÁCS: TESTING A POSSIBLE WAY OF GEOMETRIZATION OF THE STRONG INTERACTION BY A KALUZA — KLEIN STAR, Int.J.Mod.Phys. A 31 (2016) 1645031, 2016
Gábor Bíró, Gergely Gábor Barnaföldi, Endre Futó: On the Way to Future's High Energy Particle Physics Transport Code, arxiv:1512.06637, 2015
Gyula Bencédi, Gergely Gábor Barnaföldi, Levente Molnár: Identified Two-particle Correlations and Quantum Number Conservations in p-p and Pb-Pb Collisions at LHC Energies, Proceedings of the 10th International Workshop on High-pT Physics in the RHIC/LHC era, 9-12 September 2014, SUBATECH Nantes, 2015
M. Horváth: Statistical and Thermodynamical Studies of Strongly Interacting Matter, PhD thesis for Eotvos University Budapest, 2016
Back »