Ageing in a competitive society: psychophysiological processes of risk-taking  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104332
Type K
Principal investigator Molnár, Márk
Title in Hungarian Öregedés a versengő társadalomban: a kockázatvállalást kísérő pszichofiziológiai folyamatok
Title in English Ageing in a competitive society: psychophysiological processes of risk-taking
Keywords in Hungarian Öregedés, versengés, kockázatvállaló magatartás, megküzdés a vesztéssel és a győzelemmel, EEG-szinkronizáció
Keywords in English Ageing in a competitive society: psychophysiological processes of competitive and non-competitive risk-taking
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Psychology
Neuroanatomy and neurophysiology (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology (Research Center of Natural Sciences)
Participants Boha, Roland
Fülöp, Márta
Kardos, Zsófia Klára
Tóth, Brigitta
Starting date 2013-02-01
Closing date 2017-01-31
Funding (in million HUF) 31.746
FTE (full time equivalent) 10.52
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Számos életfunkció változása mellett az öregedés folyamatának velejárója a kognitív teljesítmények – nagy individuális különbségeket mutató – hanyatlása is. Az emelkedő életkorral együtt legtöbbször a felelősségteljes meghozandó döntések száma is nő. Ez konfliktusok forrása lehet, melynek esélyét növeli, hogy e döntések egy részét olyan helyzetekben kell meghozni, melyeket változó mértékű, de kifejezett versengés jellemez. Az interdiszciplináris kutatás legfőbb célja az, hogy hozzájáruljon a versengő helyzetekben hozott helyes és helytelen kockázatos döntések életkor függő pszichofiziológiai folyamatainak és pszichológiai hátterének megértéséhez. Ennek érdekében egy komplex kutatás-sorozatot tervezünk, amely karakterisztikus neurális és autonóm idegrendszeri folyamatokra fókuszál bizonyos személyes (életkor, a versengéssel és a kockázatvállalással szembeni attitűd és ezek adaptivitása) és szituatív (magas és alacsony kockázatú döntések/nyereség-veszteség; versengő és nem-versengő szituáció) változókkal összefüggésben. A 20-30 és 60-70 életév közötti személyeket pszichológiai tesztek segítségével a versengő és kockázatvállaló dimenzió mentén jellemezzük, majd a csoportok kiválasztott személyei vesznek részt a pszichofiziológiai mérésekben. A feladathelyzetben kisebb vagy nagyobb kockázatú döntés történik.(nyerhető/veszíthető, kisebb/nagyobb pénzmennyiség) versengő/nem versengő helyzetben. Elemezzük az agyi elektromos tevékenységet (EEG) és a szívritmus változásait. Az EEG analízisekor nagy hangsúlyt helyezünk azon legújabb módszerek alkalmazására, melyek segítségével az idegrendszeri hálózatok, ill. azok helyzetfüggő változásai kvantitatív jelleggel definiálhatók.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás két különálló, de szorosan egymással összefüggésben lévő részből áll:

A tervezett elektrofiziológiai vizsgálatsorozat főbb céljai:

1) Leírni és kvantifikálni az EEG szinkronizációban és a hálózati tulajdonságokban kialakuló neuronális folyamatokat és autonóm idegrendszeri válaszokat helyes kockázatos döntések (nyereség) és helytelen kockázatos döntések (veszteség) esetén.
2) Meghatározni, hogy a kockázat mértéke (alacsony/magas) befolyásolja-e ezeket a folyamatokat.
3) Meghatározni, hogy van-e életkori különbség: a) a kimenetellel kapcsolatos kiváltott potenciálok között a nyereség/veszteséggel való összefüggésben; b) a kockázat mértéke szerint (magas/alacsony); c) a döntés közege szerint (versengő kontextus vagy nem versengő kontextus)

A pszichológiai kutatás fő céljai
1) Feltárni a lehetséges életkori és nemi különbségeket idős és fiatal felnőttek között a versengési attitűd mintázat és a győzelemmel és vesztéssel való megküzdés terén.
2) Meghatározni a kapcsolatot a kockázatos döntésekhez fűződő attitűd és a versengési attitűdök között idős korban.
3) Kiválasztani a kísérleti kritériumoknak megfelelő résztvevőket az idegélettani kísérletek számára: idős – fiatal adaptive és nem adaptive versengők.

Az elektrofiziológiai és pszichológiai adatok együttes elemzése fel kívánja tárni a kapcsolatot az önbeszámolókból származó eredmények és az agyban zajló elektrofiziológiai folyamatok között fiatal és idős korban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Számos egymásnak ellentmondó információ van arról, hogy mit jelent az öregedés. Az, hogy a demográfiai forradalom a növekvő várható élettartam tekintetében áldás vagy átok, új gazdasági kihívás és piac vagy a szociális ellátó rendszerre nehezedő teher, nagyon nagy részben annak a kérdése, hogy miképpen képesek az idős emberek egy versengő társadalom kereteiben funkcionálni, hogyan küzdenek meg kockázatokkal és miképpen tudnak értelmes döntéseket hozni úgy, hogy közben egészségesek maradnak és nem éri őket túlzott stressz az ilyen szituációk nyomásában. A jelen kutatás igyekszik pótolni az ezen a területen meglévő tudáshiányt és elősegíteni egy mind fiziológiailag mind pszichológiailag egészséges öregkort.
Ez egy interdiszciplináris kutatás, amely összeköti a legmodernebb neurofiziológiai kutatást olyan szociálpszichológiai jelenségek tanulmányozásával, mint a kockázatos döntés és a versengés és ezek életkorhoz köthető változásaival. Mivel igen kevés olyan vizsgálat van, amely a versengési attitűdöt és a győzelemmel és vesztéssel való megküzdést kutatta idős korban és lényegében nem ismeretesek olyan kutatások, amelyek a kockázatvállalás és a versengés kapcsolatát vizsgálnák és ezek idegélettani és agyi mechanizmusait kívánnák feltárni idős korban, ez a társadalom- idegtudományi kutatás innovatív jellegű

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az emelkedő életkor világszerte új kihívások elé állítja az érintett szociális, gazdasági, egészségügyi, stb. szervezeteket. Ezzel párhuzamosan a legtöbb társadalomban a politikai, adminisztratív és pénzügyi hatalom ugyanakkor olyan emberek kezében van, akik életkorukat tekintve a társadalom idősebb tagjai közé tartoznak. Az életkorral együttjáró kognitív változásoknak nagy szakirodalma van, de nagyon keveset lehet tudni olyan fontos vonatkozásokról, amelyek szoros kapcsolatban vannak a felelős pozícióban idős emberek szerepével. Ilyenek a kockázatvállalás és a kockázatos döntés versengő helyzetekben, amely a jelen társadalomban folyamatosan jelen lévő realitás. A jelen kutatásban egy idegtudós és egy szociálpszichológus igyekszik feltárni bizonyos pszichológiai jellemzők és idegélettani válaszok összefüggéseit kockázatos és versengő közegben meghozott döntések esetén.

A kutatásban idős és fiatal személyek vesznek részt. Első lépésben a versengés iránti valamint a kockázatos döntsék iránti attitűdök, a győzelemmel és a vesztéssel való megküzdési képesség életkori és nemi különbségeit kívánjuk feltárni. E vizsgálat során választjuk ki azokat a személyeket, akik a kutatás kísérleti szakaszában résztvevők lesznek. A kísérleti helyzetben a résztvevők neurofiziológiai válaszait rögzítjük (EEG és szívritmus) versengő és nem versengő helyzetben meghozott kockázatos döntések során annak érdekében, hogy feltárjuk milyen idegélettani funkció változások történnek idős korban.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Among the decline of several other vital functions, cognitive decline – showing huge individual differences, though - is also part of the aging process. With growing age the number of required responsible decisions is also increasing. This may be a source of conflicts the probability of which may be higher in situations that involve differing degree but explicit competition. The key goal of this interdisciplinary research is to contribute to the psychophysiological and psychological understanding of the age-dependent processes and outcomes of right and wrong decision making involving risk in a competitive context. In order to reach this goal a complex research design will be used focusing on characteristic neural processes and autonomic nervous responses in relation to personal variables (age, attitudes towards competition and risk-taking, coping with winning and losing) and situational variables (high-risk-low-risk decision/ gains and losses; competitive and non-competitive context). By the use of specially tailored psychological tests the young (20-30 years) and elderly (60-70 years) participants will be scored with respect to their competitive/risk taking behaviour. Selected members of these groups will take part in the psychophysiological experiments. In the task conditions low or high risk decisions (small or large amount of money lost or gained) will have to be made among competitive/non-competitive circumstances. Brain electrical activity (EEG) and heart rate will be recorded and analyzed. With respect to EEG analysis special emphasis will be put on the use of new methods by the help of which neural networks and their state-dependent changes can be quantified.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research consists of two separate but inherently interrelated parts:
The main questions of the experimental electrophysiological study is to
1) Describe and quantify neural processes and autonomic nervous responses (EEG synchronization, network properties and heart rate) depending on whether the outome of the decision making was right (as reinforced by reward) or wrong (as reinforced by loss).
2) Determine if the above neural processes will be affected depending on whether these decisions are made in high-, or in low-risk conditions.
3) Clarify if a) there is an age-dependent difference between the outcome-related evoked potentials depending upon whether these were elicited by gain or loss events and b) if this difference depended on „high-risk” or „low-risk” conditions; c) if this difference depended on competitive and non-competitive conditions

The main purpose of the psychological part of the study is to
1) Determine age and gender differences among old and young adults in competitive attitude patterns and coping with winning and losing.
2) To identify the relationship among competitive attitudes and attitude towards decisional risk-taking and their age related characteristics, focusing on old people.
3) To select and provide participants for the experimental groups of the research: old and young, adaptive and non-adaptive competitors and positive and avoidant risk-taking attitudes.

The joint analysis of the psychological and electrophysiological data will reveal the relationship between self-reported attitudes and coping with risk-decisions in relation to competition and the actual electrophysiological processes in the brain in young and old age.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

There is a lot of contradictory information about what it means to grow old. If the demographic revolution in terms of increasing longevity is a blessing or a curse, if it is a new economic challenge and market or a burden of the social welfare system is in a great deal the question of how old people are able to function in a successful way in a competitive society and how they are able to cope with risks and make sensible decisions while staying healthy and not overstressed by the pressure of these situations. Our research fills the gap of non-existing knowledge in this field and contributes to promote a both psychologically and physiologically healthy old age.

This is an interdisciplinary research that connects cutting edge neurophysiological research with the study of such social psychological phenomena as risky decisions and competition and their age related correlates. As there is a clear lack of studies on changes in competitive attitudes and coping with winning and losing in old age, also there are basically no studies connecting risk-taking and competition in old age, and there are no studies to reveal the underlying neurophysiological brain mechanisms among young and old adults, this social neuroscience research has an innovative character.
Age-related neurophysiological changes are characterized by the decline of the efficacy of neuronal connectivity, hampering the inter-, and intra-neuronal cooperative functions which are fundamental for cognitive processes. The effect of state-dependent changes of autonomic nerve functions as revealed by alterations of heart rate constitute an integral part of these mechanisms. In the elderly, competition and high risk taking supposedly alter those neuronal circuits that are involved in the evaluation of judgements because of the diminished ability of critical assessment. The proposed research carried out by a neuroscientist and a social psychologist will provide basic research results on aging related processes in a field where accumulated knowledge is so far scarce.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Aging of societies is a world-wide trend, with far-reaching economic, medical, and personal consequences. In most societies the bulk of political, administrative, and financial power is in the hands of people who, regarding their age, belong to the older part of these societies. A large body of literature is dealing with various aspects of age-related cognitive changes, however, hardly anything is known about important aspects, closely related to roles of the old people in responsible positions. One of these aspects, personal risk taking and risk taking for others in competitive contexts is a significant characteristic of our society. In the planned project a neuroscientist and a social psychologist will concentrate on the relationship between psychological characteristics and neurophysiological responses investigating the brain mechanisms underlying decision making involving risk and competition.
Old and young adults will participate in the research. First their attitude towards competition, their ability of coping with winning and losing and their attitude towards decisions involving risk in competitive and non-competitive situations will be tested. This part of the investigation will provide information about age and gender related differences in those functions. This investigation serves also as screening for the experimental part of the research in which selected participants’ neurophysiological responses (EEG and heart rate) will be recorded while making risk involved decisions either in competition or not in competition with others in order to reveal changes in neurophysiological functions in old age.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kockázatos helyzetekben elkövetett hibákról történő visszajelentés megfelelő feldolgozása az adaptív viselkedés elengedhetetlen feltétele, mely képesség romlik idős korban. Esemény kiváltott potenciálokat (EKP-okat) és viselkedési mutatókat elemeztünk egy kétválasztásos egykimenetelű helyzetben, valamint egy olyan feladatban, melyben szekvenciális kockázatmérlegelés történt. Fiatalokban az EKP-ok egyes komponensei jól tükrözték a teljesítmény pozitív vagy negatív eltérését az elvárástól, valamint a visszajelentés átfogó értékelését. Az eredmények arra utalnak, hogy az öregedéssel megváltoznak a visszajelentő ingerek feldolgozásában fontos neurális mechanizmusok. Kimutattuk, hogy az idős és fiatal korcsoportok szignifikánsan különböznek impulzivitási mutatóikban, mely feltételezhetően a kockázatvállalási stratégiákon keresztül hat a viselkedésre. Eredményeink rámutatnak, hogy a szorongó versengési attitűd gátolja az optimális kockázatvállalási teljesítményt versenyhelyzetben, valamint, hogy a „győztes” illetve a „vesztes” szerepek jelentősen befolyásolják a kockázatvállalási hajlandóságot. Az önbeszámolós kérdőíves vizsgálat (versengési attitűd, győzelemmel és vesztéssel való megküzdés, kockázatvállalás, impulzivitás) alátámasztotta a kísérleti adatokat. Az idős résztvevők a fiataloknál kevésbé voltak versengők, kockázatvállalók és impulzívak. A versengő attitűd mindkét korcsoportban pozitívan korrelált a kockázatvállalással és negatívan az óvatossággal.
Results in English
Adequate processing of feedback information concerning comitted errors in risky conditions is essential for adaptive behavior which capacity declines with aging. Event-related potentials (ERPs) and behavioral measures were analyzed in a two-choice-single outcome paradigm and in one corresponding to sequential processing of risk hazards. Various ERP components were found to be reliable indicators of the goodness of outcome and complex feedback evaluation but only in the young. The results suggest that normal aging is accompanied by an alteration of the neural mechanisms signaling the most salient feedback stimulus properties. Investigation of the relationship between risk taking propensity, impulsivity and attitudes towards competition was conducted by questionnaires and behavioral methods. As shown by their impulsivity scores the old and young age groups differed which probably has an effect on the strategy of decision making in risky conditions. Higher scores of anxiety regarding competition have been found to interfere with optimal risk taking performance in a competitive situation with “winner” and “loser” roles. The self-report questionnaires of competitive attitudes, coping with winning and losing, risk-orientation and impulsivity supported the experimental data. Old particiapants were less competitive, less risk-taking and less impulsive. Competitiveness in both age groups correlated positively with risk-taking and negatively with cautiousness.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104332
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kardos, Zs., Kóbor, A., Takács, Á., Tóth, B., Boha, R., File, B., Molnár M.: Age-related characteristics of risky decision-making and progressive expectation formation, Behavioural Brain Research 312, 405–414, 2016
Kardos, Zs., Tóth, B., Boha, R., File, B., Molnár M.: Age-dependent characteristics of feedback evaluation related to monetary gains and losses, International Journal of Psychophysiology article accepted, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2016.05.007, 2016
Tóth B. Kardos Zs. File B. Boha R. Stam C. J. Molnár M: Frontal midline theta connectivity is related to efficiency of WM maintenance and is affected by aging, Neurobiol Learn Mem, 114C: 58–69., 2014
Fülöp, M.: Growing up in a competitive world: adaptive and non-adaptive coping with winning and losing, The 23rd Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development Shanghai, China. p. 2-3., 2014
Fülöp, M.: Competition versus cooperation: an eternal product?, 28th International Congress of Applied Psychology, Paris p.566-567., 2014
Fülöp, M.: How does competition, an evolutionary concept manifests itself in different societies, Plenary talk, 22nd International Congress of Cross-Cultural PsychologyReims, France. p. 8., 2014
Molnár M , Kardos ZK , Boha R , File B , Tóth B.: Risky and cautious choice-making - Age-dependent changes of feedback related negativity in a gambling task, Int J Psychophysiol 94:(2) p. 186., 2014
Fülöp, M.: Do contest and competition enrich or ruin the life of the gifted?, 14th International ECHA Conference. Ljubljana, Slovenia. p.21., 2014
Fülöp, M.: Being a woman and competitive in different parts of the world, International Conference on Cross-Cultural Nuances. Jalandhar, Punjab, India. p. 16., 2014
Fülöp, M.: Szeret-e mindenki győzni és letaglóz-e mindenkit a vesztés?, Magyar Tudomány Ünnepe: Messze látó tudomány: Felelős válaszok a jövőnek. MTA TTK. p.23., 2014
Zsófia Kardos, Brigitta Tóth, Roland Boha, Bálint File, Márk Molnár: Age-dependent changes of theta oscillatory response to reward and punishment, Magyar Idegtudományi Társaság konferenciája - poszter, 2015
Bálint File, Tibor Nánási, Brigitta Tóth, Márk Molnár, Cornelis J. Stam, Arjan Hillebrand, István Ulbert, László Entz, Loránd Erőss: Functional network analysis of human intracranial EEG recordings, Magyar Idegtudományi Társaság konferenciája - poszter, 2015
Bálint File, Brigitta Tóth, Zsófia Kardos, Roland Boha, Arjan Hillebrand, Cornelis Jan Stam, Márk Molnár: Age-related alterations in the connectivity of resting state functional modules, IBRO World Congress, Rio de Janeiro, Brazil - poszter, 2015
Bálint File, Tibor Nánási, Brigitta Tóth, Márk Molnár, Cornelis J. Stam, Arjan Hillebrand , István Ulbert, László Entz, Loránd Erőss, Dániel Fabó: ): Local hubs of the functional modular structure serve as an indicator of the epileptic zone: an iEEG study, Society for Neuroscience Annual meeting, Chicago, Illinois, USA - poszter, 2015
Fülöp, M., Berkics, M.: Perception of gender differences in competition in post-socialist Hungary., S. Safdar, N. Koszakowksa-Berezecka (Eds.) The Psychology of Gender through the Lens of Culture. Switzerland: Springer International Publishing. pp.193-218., 2015
Fülöp, M., Orosz, G.: State of the art in competition research, Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences (eds.) Robert Scott and Stephen Kosslyn, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2015
Fülöp Márta, Nagy Tamás: A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés: a serdülők és a felnőttkor küszöbén álló fiatalok összehasonlítása, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 2015:(70) pp. 95-119., 2015
Fülöp, M., Berkics, M., Pinczés-Pressing, Zs.: A verseny szerepe a versenyzők életében és az eredményes versenyzés lehetséges pszichés összetevői, Géniusz Műhely 18. p.38., 2015
Keresztes, M., Pikó, B., Fülöp, M.: Does Competitiveness count? The Role of Competitive Attitudes in Health Risk and Preventive Health Behaviors, European Journal of Mental Health, 10, 1, 44-61., 2015
Nagy Tamás, Kovács J. Krisztina, Polyák Ágnes, Harmat László, Bárdos György, Fülöp Márta: A versengés jutalmazásának hatása a nyáltesztoszteron-szintre és a teljesítményre fiatal felnőtt férfiakban: a hiperversengés szerepe, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (70) 121-141, 2015
Pinczés-Pressing Zsuzsanna, Sebestyén Nóra, Berkics Mihály, Fülöp Márta: Versenyző fiatalok versengés, győzelem és vesztés fogalmának vizsgálata az asszociatív csoportanalízis technika segítségével, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (70) pp. 159-177., 2015
Sebestyén Nóra, Fülöp Márta: A versengés, győzelem és vesztés szubjektív jelentése magyar, kínai és Magyarországon tanuló kínai diákok körében, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (70) 143., 2015
Fülöp, M., Orosz, G., Molnár, M.: Aging societies: is there a difference between young and old citizens’ risk taking and competitive attitudes in Europe., European Association (CiCeA) and Jean Monnet Cice Network Conference, September 3-4, Corinth, Görögország, p.86-87., 2015
Kardos, Z., Kóbor, A., Takács, Á., Tóth, B., Boha, R., File, B., Molnár, M.: Age-related aspects of progressive expectation formation in the Balloon Analogue Risk Task, European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN) 3rd Conference Abstract Book.pp. 89-90., 2016
Fülöp, M.: Growing up in a competitive world: threats and challenges, International Conference on Youth Concerns and Challenges,Kanya Maha Vidyalaya College, Jalandhar, Punjab, India, pp.17-18., 2016
Fülöp, M., Ivaskevics, K.: Versengés és kockázatvállalás fiatal és idős korban, Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Milleniumi Országos Tudományos Nagygyűlés pp. 314-315., 2016
Fülöp, M., Molnár, M., Orosz, G., Ivaskevics, K.: Coping with competition, winning and losing and risk taking in young and old age, International Journal of Psychology, 51,1, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijop.12295/full, 2016
Bálint File, Brigitta Tóth, Roland Boha, Zsófia Kardos, Márk Molnár: Age-related changes in resting state functional network characteristics, Learning & Perception, Volume 5, Supplement 1, 2013
Zsófia Kardos, Brigitta Tóth, Roland Boha, Bálint File, Márk Molnár: Altered fronto-midline theta dynamics accounts for aging effect on short term memory, Learning & Perception, Volume 5, Supplement 1., 2013
Márk Molnár, Brigitta Tóth, Roland Boha, Zsófia A. Gaál, Zsófia Kardos, Bálint File, Cornelis J. Stam: Aging effects on ERP correlates of emotional word discrimination, Clinical Neurophysiology 124, 1986–1994, 2013
Kardos Zs. Tóth B. Boha R. File B. Molnár, M.: Age-related changes of frontal-midline theta is predictive of efficient memory maintenance, Neuroscience,273: 152–162., 2014
Tóth B. File B. Boha R. Kardos Z. Hidasi Z. Gaál Zs. A. Csibri É. Salacz P. Stam J. C. Molnár M.: EEG network connectivity changes in mild cognitive impairment — Preliminary results, Int J Psychophysiol, 92: 1-7, 2014

 

Events of the project

 
2015-05-26 17:33:29
Résztvevők változása
Back »