Correlations in photoionization from visible light to XUV  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104409
Type K
Principal investigator Kövér, Ákos
Title in Hungarian Korrelációs folyamatok fotoionizációban a láthatófénytől az XUV-ig
Title in English Correlations in photoionization from visible light to XUV
Keywords in Hungarian korreláció, fotoelekton, fotoionizáció, lézer, XUV
Keywords in English correlation, photoelectron, photoionization, laser, XUV
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Atomic physics
Panel Physics
Department or equivalent Laboratory of Atomic and Molecular Physics (Institute for Nuclear Research)
Participants Ábrók, Levente
Balog, Róbert
Geretovszkyné Varjú, Katalin
Hatvani, Dávid
Herczku, Péter
Kovács, Sándor
Nagy, Dávid
Osvay, Károly
Ricz, Sándor
Starting date 2013-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 27.744
FTE (full time equivalent) 9.77
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A projekt célja egy új kutatási irány indítása a foton-atom ütközések területén az egészen rövid idejű nagy intenzitású lézer fénytől az XUV tartományig. A fotoelektronok szögeloszlását tervezzük mérni egy nagy energia-feloldású elektronspektrométerrel (HAPES) egy széles fotonenergia tartományban az ultrarövid nagyintenzitású lézerfénytől az XUV-ig. Az utóbbi időtartam már összemérhető az atomi elektronok keringési idejével. A szegedi attoszekundumos nyaláb egyedi tulajdonsága és a HEPES rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy a korrelációs folyamatok dinamikáját vizsgáljuk atomok és molekulák esetében. Az ilyen típusú vizsgálatok fontosságát hangsúlyozza Prof Krausz Ferenc ajánlólevele is.
A következő folyamatokat kívánjuk tanulmányozni:
Nagy energia- és szög feloldással kívánjuk vizsgálni a belső és a valencia héjról származó fotoelektronok szögeloszlását a Szegedi Egyetem attoszekudumos lézer nyalábjánál (később az ELI-ALPS-nál). A vizsgálatok célja a különböző többfotonos ionizációs csatornák közötti kölcsönhatások kimutatása, a mért és számolt adatok közötti eltérések magyarázata. További cél a fotoelektronok aszimmetriája és a foton hossza közötti kapcsolat kimutatása és megértése ultra rövid lézer impulzusok esetén.
Hamburgban a PETRA III synchrotronnál a másodrendű multipólusok jelenlétét szeretnénk kimutatni a fotoelektronok szögeloszlásában azon a helyen ahol a dipól és az elsőrendű multipólus mátrix elemeknek minimuma van. Továbbá még több információt kívánunk gyűjteni az aszimmetrikus fotoelektron kibocsájtásról egy fotonos egyszeres ionizációs folyamatokban.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A foton – anyag kölcsönhatás kvantummechanikai leírása a foton klasszikus elektromágneses tulajdonságán alapul. Az atomi elektron kölcsön hat a periodikus elektromágneses térrel, amelyet a polarizáció vektorával lehet leírni. Kezdő és végállapot leírásában csak az atomi elektron hullámfüggvénye szerepel, és nem tartalmazza a foton hullámfüggvényét. Ebben a pályázatban a fentebb leírt kvantummechanikai leírás határait kívánjuk vizsgálni nagyfeloldású elektronspektroszkópiai módszerrel.
A fotoionizáció során kirepülő elektronok szögeloszlása érzékeny az atomi elektronok közötti kölcsönhatásra és a direkt és indirekt ionizációs folyamat közötti kölcsönhatásra mind az egy fotonos mind a többfotonos egyszeres ionizáció esetében. Az elmúlt évtizedekben több elméleti kutatás megjósolta az elsőrendű non-dipól kölcsönhatás szerepét a fotoelektronok szögeloszlásában még néhány száz eV esetében is.
Korábbi méréseink kimutatták, hogy a non-dipól kölcsönhatás erősebb, mint azt az elméletek jósolták. Ebben a pályázatban ki akarjuk terjeszteni méréseinket egy tágabb foton-energia tartományra, az ultrarövid nagy intenzitású lézerfénytől az XUV tartományig, valamint a belső és valencia héjak többfotonos ionizációjára. Szeretnénk továbbá meghatározni az aszimmetria paramétert is fentebb említett energia tartományban. Meg kell jegyezni, hogy a nullától különböző aszimmetria paraméter a fentebb leírt modell határait mutatja a rövid hullámhosszok esetében.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A pályázat keretében egy új mérőrendszert kívánunk építeni, amellyel a foton – atom kölcsönhatást szeretnénk tanulmányozni az ultrarövid nagyintenzitású lézer fénytől az XUV tartományig. A mérések során a nagy energia és szögfeloldású elektronspektroszkópiai módszereket kívánjuk használni. A Szegedi Egyetem attoszekundumos lézer nyalábja és később az ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure, Szeged) fogja szolgáltatni néhány tíz attoszekundum hosszúságú impulzusokat. További vizsgálatokat fogunk végezni a újonnan épült PATRA III szinkrotronnál ( HASYLAB, Hamburg).
Az egyedi tulajdonságokkal rendelkező ESA-22 elektronspektrométer (ATOMK fejlesztés) egy időben tudja megmérni a kirepülő elektronok szögeloszlását a teljes szögtartományban (22 polár szögnél θ = 15o – ±165o). Az előzőek miatt a szögeloszlás mérésének megbízhatósága igen nagy. Bármilyen instabilitás a célatomok sűrűségében ugyan azt a változást okozza minden szögnél. A kísérleti körülmények változása megváltoztatja az elektronok intenzitását a különböző szögcsatornákban de az egymáshoz képesti relatív értékek nem változnak. Hasonló elektronspektrométer nem építettek más laborokban.
Ez az egyedi tulajdonságokkal rendelkező berendez képes csak a magasabb rendű multipólusokat kimutatni az fotoelektronok szögeloszlásában és így vizsgálni többszörös korrelációs folyamatokat atomok és molekulák esetében. (Más létező analizátorokat forgatni kell a céltárgy körül annak érdekében, hogy meghatározzák a szögeloszlást. A meglehetősen korlátozott mérési idő miatt általában csak három szögnél mérnek.)
A fotoelektronspektroszkópai módszereket széles körben használják az anyagtudományban és kémiában. Az adatok kiértékelése a fotoelektronok dipól szögeloszlása alapján történik. Ha nem veszik figyelembe a non-dipól kölcsönhatást, a mérési adatok értelmezése nem lesz helyes.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az egyik legjobb módszer az atomban/molekulában lévő elektronok tulajdonságainak vizsgálatára, ha egy lövedék (ion, elektron, foton, stb.) segítségével kiváltott ionizáció során kirepülő elektronokat mérjük. A kirepülő elektron energiájának és a kirepülés szögének meghatározásából fontos információkat kapunk magáról az ionizációs folyamat dinamikájáról az atomban/molekulában lévő elektronok közötti kölcsönhatásról.
Ebben a pályázatban fotonokat használunk lövedékként, amelyeket modern nagyintenzitású lézerekkel (a Szegedi Egyetemen épülő lézer valamint az ELI-ALPS, Szeged) valamint szinkrotronnal (a most épülő PETRA III,HASYLAB, Hamburg) állítanak elő. A fotonok energiatartománya a látható fénytől a lágy Röntgen (XUV) tartományig terjed. A fotonimpulzusok hossza a néhány száz pikoszekundumtól az attoszekundumig terjed. A kirepülő elektronok energia- és szögeloszlását egy egyedi tulajdonsággal rendelkező elektronspektrométerrel (ESA-21) mérjük, amelyet az ATOMKI-ben fejlesztettek. Az analizátor a teljes szögtartományban képes egyidejűleg detektálni a kirepülő elektronokat (22 polár szögnél θ = 15o – ±165o).
A fentebb említett egyedi tulajdonságokkal rendelkező berendezések használatával az ionizáció során létrejövő többelektromos korrelációs effektusokat kívánjuk vizsgálni atomok és molekulák esetében. Lézerek esetében előfordulhat, hogy az ionizációt nem egy foton, hanem több foton együttesen okozza. Azt tervezzük, hogy megmérjük az interferenciát az egy ill. több fotonos ionizáció esetében.
Az elért eredmények nemcsak az alapkutatás szempontjából fontosak, hanem az anyagtudományban és a kémiában is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In the frame of the present proposal we intend to open a new research line to investigate the photon - atom interaction in the photon energy range from ultra-short high intensity laser light to XUV by using the high energy resolution angle resolved photoelectron spectroscopy (HAPES ). This is comparable with the time period of atomic electrons. The unique properties of the attosecond beamline at Szeged and the HAPES system enable us to study experimentally the dynamics of correlation effects for atomic and molecular systems. The importance of such experiments is emphasized by the recommendation letter of Prof F. Karusz.
In this project we intend to study:
We plan to study the angular distribution of photoelectrons with high energy- and angular resolution from multi-photon single ionization of valence and inner shells of free atoms and molecules at the Attosecond Beamline, Szeged (later at ELI-ALPS) in order to investigate the channel interaction between the direct and indirect multi-photon ionization processes to resolve the disagreement between the theoretical end experimental data.
We also expect to show a definite dependence between the asymmetry of the photoelectron angular distribution and the length of the photons in case of ultra-short laser pulses.
At the beamline of PETRAIII, HASYLAB, Hamburg we plan to measure the second order non-dipole contribution to the angular distribution of photoelectrons in a photon energy range where the dipole and first order non-dipole matrix elements have minimum. Furthermore we intend to collect more experimental information on the asymmetric photoelectron emission in case of single photon-single ionization.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The quantum mechanical description of the photon - matter interaction is based on the classical electromagnetic property of the photon. The atomic electron interacts with a periodic electromagnetic field which is represented with its polarization and wave vector. The initial and final states of the system are constructed only with the wave functions of atomic electrons which do not contain the wave function of photons. In the frame of the present proposal we intend to investigate experimentally the limits of the above mentioned quantum mechanical description using the high energy electron spectroscopy.
The angular distribution of electrons ejected in photoionization is sensitive to the dynamics of the multielectron correlation and to the interaction between the direct and indirect ionization channels in both cases of single- and multi-photon single ionization. During the past decade many theoretical investigations predicted first-order non-dipole contributions to the angular distribution of photoelectrons even at photon energies of a few hundred eV.
According to our previous experimental observations the contribution of the non-dipole interaction is even stronger than the theoretical predictions. In this project we intend to extend our investigation to the photon energy range from ultra-short high intensity laser light to XUV and for the multiphoton ionization of valence and inner shells. Furthermore we want to determine the anisotropy and asymmetry parameters in the above mentioned photon energy range. We note that the non-zero asymmetry parameters show the limit of the mentioned model in case of short wave length.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In this project we intend to build a new experimental setup to investigate the photon - atom interaction in the photon energy range from ultra-short high intensity laser light to XUV by using the high energy resolution angle resolved photoelectron spectroscopy. The Attosecond Beamline at the University of Szeged and later at the ELI (Extreme Light Infrastructure, Szeged) will produce few tens attosecond pulses. Further investigation will be carried out at the newly built PETRA III synchrotron, HASYLAB, Hamburg.
The unique capability of the ESA-22 (developed in ATOMKI) electron spectrometer is to measure the total angular range of emitted electrons simultaneously (at 22 polar angles θ = 15o – ±165o). Therefore, the confidence in the pattern of the angular distribution is very high. Any instability in the photon flux or in the density of the target atoms produce the same effect at all angles. Changes in the experimental conditions modify simultaneously the intensities in different angular channels but the relative values remain unaffected. Similar analyzer is not available at other research laboratories.
This unique instrument is capable only to determine the higher order multipole components of the angular distribution of photoelectron and investigate the dynamics of multicorrelation effects in atomic and molecular systems. (All other existing analyzer must be rotated around the target to determine the angular distribution. Due to the restricted measuring time in general these measurements are carried out at only 3 emission angles.)
Photoelectron spectroscopy is widely applied in material science and chemistry. The evaluation of the experimental data is based on the validity of the dipole approximation. If the non-dipole approximations are not taking into account, the explanation of the measurement not lead to the right conclusion.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

One of the best methods is to study the property of electrons in atoms and molecules to measure the electrons ejected during the ionization process colliding with a projectile (ion, electron, photon etc.). The energy and angle of the ejected electron gives valuable information on the dynamics of the ionization process and the correlation among the electrons in the atom/molecule.
In this project the projectile is photon produced by state of art high intensity lasers (under construction in University of Szeged, and ELI-ALPS, Szeged) and synchrotron (newly built PETRA III, HASYLAB, Hamburg). The energy range of photons is from the visible light to light X-ray (XUV). The time scale of the pulses covers the range from few hundred picoseconds to attoseconds. The energy- and angular distribution of ejected electrons are measured with a unique electron analyzer built in ATOMKI, Debrecen (ESA-22) which is capable to measure the total angular range of emitted electrons simultaneously at 22 polar angles θ = 15o – ±165o.
Using the above mentioned unique instruments we intend to study the multielectron correlation effects in atoms and molecules where the correlation between the electrons is occurred during the ionization. In case of ionization with lasers may happen that the ionization is caused by not only one photon but by several. We plan to measure the interference between the single photon and multiphoton ionization.
The results will be important not only for the basic research but for material science and chemistry as well

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt keretében felújítottuk az ESA-22 elektronspektrométert és új eljárást dolgoztunk ki az abszolút fotoionizációs hatáskeresztmetszetek meghatározására. A spektrométerrel 0-360 fokig 15 fokos lépésekben egy időben tudjuk a fotoelektronok szögeloszlását meghatározni a szórási síkban. A hamburgi Doris III szinkrotronnál Kr 4p fotoelektronok szögeloszlásának mérésével kimutattuk az oktupól átmenet jelenlétét. Elsőként sikerült 3D fotoelektron szögeloszlást mérnünk (a Bessy II szinkrotronnál). A Petra III szinkrotronnál C+ ionokat bombáztunk fotonokkal és az ionizációs folyamatot vizsgáltuk a PIPE (foton –ion spektrométer) mérőrendszerrel. Kimutattunk egy gerjesztéses autoionizációs csatornát, amelyet tripla Auger folyamatként értelmeztünk. Tanulmányoztuk a fotoionizációs és foto-fragmentációs folyamatot a többszörösen töltött Lu3N@C80 ionok esetében. Vizsgáltuk a többszörösen töltött Xe ionok esetében a tripla fotoionizációs folyamatot. A Wigner intézet kutatóival közösen többfotonos ionizációs folyamatokat vizsgáltunk Budapesten 2016 őszén az ESA-22-vel . A mérések során szerzett tapasztalatok fontosak a későbbi mérések sikere szempontjából a szegedi ELI-ALPS-nál. A londoni UCL kutatóival közösen építettünk egy időzített monoenergetikus pozitron nyaláb előalítására alkalmas berendezést. He, Kr és H2O céltárgy esetében határoztuk meg a teljes szórási hatási keresztmetszetet a pozitron lövedék széles energia tartományában.
Results in English
In the frame of this project our ESA-22 electron spectrometer was reconstructed and a new method was developed for the determination of the absolute photoionization cross sections. The analyzer is capable to measure the angular distribution of electrons simultaneously in the scattering plane from 0o to 360o. The angular distribution of Kr 4p photoelectrons were measured at the beamline of Doris III (Hamburg) synchrotron and showed the existence of the octupole contribution to the process. At the Bessy II synchrotron we carried out the first 3D angular distribution measurements in the field of photon-atom collisions. At the beamline of Petra III (Hamburg) the ionization process was studied by PIPE (Photon – ion spectrometer). C+ ions were bombarded with photons. A resonant excitation-autoionization channel was found which was interpreted as a triple Auger electron transition. We also investigated the photoionization and photo fragmentation processes in Lu3N@C80 target. The triple ionization process was studied at multiple charged Xe ion targets. We investigated the multiphoton ionization process in cooperation with the Wigner Research Institute with ESA-22. The experimental experiences will be useful at ELI-ALPS. In cooperation with the researchers in UCL, London an electrostatic brightness-enhanced timed positron beam apparatus was built. Total scattering cross sections were determined for He, Kr and H2O targets by positrons in a wide impact energy range.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104409
Decision
Yes

 

List of publications

 
L. Ábrók,T. Buhr, Á.Kövér, R. Balog, D. Hatvani, P. Herczku, S.T.S. Kovács, and S. Ricz: A method for intensity calibration of an electron spectrometerwith multi-angle detection, Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. Sec. B.: Beam Interractions with Materials and Atoms, 2016
Loreti A., Kadokura R., Fayer S. E., Kövér Á., Laricchia G: High-resolution measurements of e+ + H2O total cross section, Physical Review Letters 117 (2016)253401, 2016
Fayer S. E., Loreti A., Andersen S. L., Kövér Á., Laricchia G.: Magnetic field-free measurements of the total cross section for positrons scattering from helium and krypton, J.Phys.B:At.Mol.Opt.Phys., 2016
Ricz S., Buhr T., Kövér Á., Holste K., Borovik A., Jr., Schippers S., Varga D., and Müller: Experimental investigation of left-right asymmetry in photon-atom interaction, Phys.Rev. A90 (2014) 013410, 2014
Kövér Á, Williams A. I, Murtagh D J, Fayer S E and Laricchia G.: An electrostatic brightness-enhanced timed positron beam for atomic collision experiments, Meas. Sci. Technol. 25 (2014) 075013., 2014
Holste K., Borovik A. Jr., Buhr T., Ricz S.,Kövér Á., Bernhardt D., Schippers S., Varga D., Müller A.:: Electric octupole contribution to the angular distribution of the krypton 4p photoelectrons, .Journal of Physics: Conference Series 488 (2014)022041, 2014
J. Hellhund, A. Borovik, Jr., K. Holste, S. Klumpp, M. Martins, S. Ricz, S. Schippers, and A. Müller: Photoionization and photofragmentation of multiply charged Lu3N@C80 ions, PHYSICAL REVIEW A 92, 013413 (2015), 2015
A. Müller, A. Borovik, Jr., T. Buhr, J. Hellhund, K. Holste,A. L. D. Kilcoyne, S. Klumpp, M. Martins, S. Ricz, J. Viefhaus, and S. Schippers: Observation of a Four-Electron Auger Process in Near-K-Edge Photoionization of Singly Charged Carbon Ions, Physical Rev. Lett. 114, 013002 (2015), 2015
Schippers S. , Borovik A. Jr. , Buhr T. , Hellhund J. , Holste K., Kilcoyne A. L. D. , Klumpp S. , Martins M. , Müller A. , Ricz S. , Fritzsche S.: Stepwise contraction of the nf Rydberg shells in the 3d photoionization of multiply-charged xenon ions., Journal of Physics B 48 (2015)144003, 2015
Ticia Buhr , Sándor Ricz, Levente Ábrók , Ákos Kövér , Mingjie Wang, Gerhard Hilgers and Hans Rabus: Double differential ionization cross section of tetrahydrofuran for proton impact, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 032047, 2015
F Navarrete , M Feole , R O Barrachina and A Kövér: When vortices and cusps meet, ged Ions IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series 583 (2015) 012026, 2015
Levente Ábrók, Róbert Balog, Péter Herczku, Sándor Kovács, Dávid Hatvani, Sándor Ricz and Ákos Kövér: Upgrade of ESA-22D photoelectron spectrometer, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 092092, 2015
Williams A. I. , Murtagh D. J. , Fayer S. E. , Andersen S. L. , Chevallier J. , Kövér Á. , Van Reeth P. , Humberston J. W. , Laricchia G.: Moderation and diffusion of positrons in tungsten meshes and foils., Journal of Applied Physics 118 (2015)5302, 2015
F Navarrete;, M Feole, R O Barrachina and A Kover: When vortices and cusps meet, Journal of Physics: Conference Series 583 (2015) 012026, 2015
S. E. Fayer, A. Loreti 1, Á. Kövér, S. L. Andersen, and G. Laricchia: An electrostatic positron beam for atomic and molecular collision experiments, Journal of Physics: Conference Series 635 (2015) 052070, 2015
Laricchia G. , Cooke D. A. , Kövér Á. , Brawley S. J.: Experimental aspects of ionization studies by positron and positronium impact., Fragmentation processes. Topics in atomic and molecular physics. Ed.: Whelan, C.T. Cambridge, University Press 0 (2013)116-136., 2013
J. Hellhund, A. Borovik, Jr., K. Holste, S. Klumpp, M. Martins, S. Ricz, S. Schippers, and A. Müller: Photoionization and photofragmentation of multiply charged Lu3N@C80 ions, PHYSICAL REVIEW A 92, 013413 (2015), 2015
A. Müller, A. Borovik, Jr., T. Buhr, J. Hellhund, K. Holste,A. L. D. Kilcoyne, S. Klumpp, M. Martins, S. Ricz, J. Viefhaus, and S. Schippers: Observation of a Four-Electron Auger Process in Near-K-Edge Photoionization of Singly Charged Carbon Ions, Physical Rev. Lett. 114, 013002 (2015), 2015
Schippers S. , Borovik A. Jr. , Buhr T. , Hellhund J. , Holste K., Kilcoyne A. L. D. , Klumpp S. , Martins M. , Müller A. , Ricz S. , Fritzsche S.: Stepwise contraction of the nf Rydberg shells in the 3d photoionization of multiply-charged xenon ions., Journal of Physics B 48 (2015)144003, 2015
Laricchia G. , Cooke D. A. , Kövér Á. , Brawley S. J.: Experimental aspects of ionization studies by positron and positronium impact., Fragmentation processes. Topics in atomic and molecular physics. Ed.: Whelan, C.T. Cambridge, University Press 0 (2013)116-136., 2013
Ricz S. 1, Kövér Á. , Herczku P. , Kovács S. T. S. , Balog R.: Repülési idô elektron spektrométer lézer és XUV nyaláb vizsgálatára., Magyar Fizikus Vándorgyülés. Debrecen, 2013. augusztus 21-24, 2013
K. Holste, A. A. Borovik, Jr., T. Buhr, S. Ricz, Á. Kövér, D. Bernhardt, S. Schippers, D. Varga, and A. Müller: Electric octopole contribution to the angular distribution of the krypton 4p, (Book of Abstr.: Fr P19). 28th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2013. Lanzhou, China, 24-30 July, 2013 0 (2013), 2013
S. E. Fayer, S.L. Andersen, A.I. Williams, D.J. Murtagh, A. Köver and G. Laricchia: Total cross-section measurements using an electrostatic brightness-enhanced positron beam, (Book of Abstr.: p. 16). 17th International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics. POSMOL 2013. Kanazawa, Japan, 19-21 July, 2013, 2013
S.E. Fayer, S.L. Andersen, A.I. Williams, D.J. Murtagh, A. Köver, B. Sulik, J. Chevallier and G. Laricchia: Tungsten positron-moderator and -reflector efficiencies, (Book of Abstr.: p. 15). 17th International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics. POSMOL 2013. Kanazawa, Japan, 19-21 July, 2013, 2013
Laricchia G. , Cooke D. A. , Kövér Á. , Brawley S. J.: Experimental aspects of ionization studies by positron and positronium impact., Fragmentation processes. Topics in atomic and molecular physics. Ed.: Whelan, C.T. Cambridge, University Press 0 (2013)116-136., 2013
Ricz S., Buhr T., Kövér Á., Holste K., Borovik A., Jr., Schippers S., Varga D., and Müller: Experimental investigation of left-right asymmetry in photon-atom interaction, Phys.Rev. A90 (2014) 013410, 2014
Kövér Á, Williams A. I, Murtagh D J, Fayer S E and Laricchia G.: An electrostatic brightness-enhanced timed positron beam for atomic collision experiments, Meas. Sci. Technol. 25 (2014) 075013., 2014
Holste K., Borovik A. Jr., Buhr T., Ricz S.,Kövér Á., Bernhardt D., Schippers S., Varga D., Müller A.:: Electric octupole contribution to the angular distribution of the krypton 4p photoelectrons, .Journal of Physics: Conference Series 488 (2014)022041, 2014

 

Events of the project

 
2016-10-05 10:19:26
Résztvevők változása
2014-05-21 09:37:25
Résztvevők változása
2013-09-17 14:42:00
Résztvevők változása
Back »