Critical revision of the vascular flora of Albania  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104443
Type K
Principal investigator Barina, Zoltán
Title in Hungarian Albánia edényes flórájának kritikai revíziója
Title in English Critical revision of the vascular flora of Albania
Keywords in Hungarian flóra-lista, idegenhonos, őshonos, biogeográfia
Keywords in English check-list, alien, native, biogeography
Discipline
Community ecology, systems ecology, ecosystem services (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Botany
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Növénytár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Pifkó, Dániel
Somogyi, Gabriella
Tamás, Júlia
Starting date 2012-09-01
Closing date 2016-08-31
Funding (in million HUF) 18.774
FTE (full time equivalent) 6.53
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Albánia flórája kevéssé ismert és ma is alig kutatott, pedig nagy igény volna egy kritikai flóramunkára, amilyenhez hasonló a legtöbb európai ország esetében már elkészült. Célul tűztük ki az Albánia területéről származó irodalmi, herbáriumi és terepi adatok összegyűjtését, teljes revízióját és adatbázisokba rendezését. Ezen túl létrehozunk egy egységes nevezéktani referencia-listát a számos ismert szinonim név kezelésére. Az irodalmi adatok és herbáriumi példányok revíziója során várhatóan számos, korábban jelzett fajt kell törölnünk Albánia flóralistájából, míg másokat újként kell hozzáadnunk, többeknél pedig az előfordulás státuszának revideálása válik szükségessé. Mindemellett nevezéktani revíziót és tipizálást is végzünk, melyek eredményei szintén bekerülnek a létrehozott adatbázisba. Több fajcsoporton végzünk morfológiai, sejttani és molekuláris vizsgálatokat, ami szintén hozzájárul az albán edényes flóra átfogó feldolgozásához.
Az összes ismertetett részfeladat és vizsgálat egy-egy lépés munkánk fő céljának elérése felé, ami Albánia edényes flórájának kritikai alapon összeállított listája. A flóralista nem csak egy, az ország mai területéről ismert fajokat felsoroló jegyzék lesz, hanem munkánk során egy olyan adatbázist hozunk létre, amelyben az összes faj esetén egyéb biogeográfiai és ökológiai jellemzők is meghatározásra, illetve beépítésre kerülnek, vagyis az albán flóra átfogó és alapvető feldolgozása fog elkészülni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Munkánk kiindulási hipotézise, hogy az Albánia területéről különböző irodalmi forrásokban elszórtan közölt növényfajok összességében nem nyújtanak valós képet az ország flórájáról: a számtalan szinonim név miatt sok az átfedés, számos vélhetően téves vagy kétes adat található ezekben, és nagy hiányosságok mutatkoznak az ország flórájának ismeretében. Az Albánia flórájával kapcsolatos korábbi összegző próbálkozások csak tájékoztató jellegű és hozzávetőleges adatokkal szolgálnak az országban előforduló növényfajok számára nézve, és még inkább annak fajkészlete tekintetében.
Az Albánia területéről jelzett növényfajok listájának tervezett teljes revíziója várhatóan számos, korábban jelzett faj flóralistából való törlését eredményezi, továbbá számos más faj új kimutatásához vagy megerősítéséhez vezet; illetve sok taxon előfordulási státusza (őshonos, idegenhonos, kultivált) revízióra és tisztázásra kerül. A tervezett terepi felmérések szintén számos, az ország területéről korábban nem ismert növényfaj kimutatását fogják eredményezni. A projekt eredményeként létrejön Albánia edényes flórájának kritikai jegyzéke, melyben az összes eddig jelzett faj megtalálható lesz, a tévesen és bizonytalanként jelzettekkel együtt, minden egyes faj esetén megadva a szükséges hivatkozásokat és az előfordulásukkal kapcsolatos lényeges paramétereket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A jelen pályázat eredményei alapvetőek lesznek minden további florisztikai és taxonómiai kutatás szempontjából, melyek Albániához vagy a környező területekhez kapcsolódnak. Az elkészülő flóralista alapot szolgáltathat jövőbeli elemzésekhez és összehasonlításokhoz, többek között a természettudományok, a természetvédelem, a közigazgatás, a gazdaság és közegészségügy területén.
Mivel a Balkán biodiverzitási forró pont, mely a jégkorszakok alatt reliktum őrző terület volt (pl. a Prokletije hegység), az európai növényvilág fejlődését vizsgáló munkáknak is szükségszerűen kiindulási alapját képezik az albán flórát feldolgozó összefoglaló dolgozatok.
Eredményeink tudományos jelentőségén túl, azok fontosak a turizmus és mezőgazdaság számára is az idegenhonos növényfajok, a gyomfajok, valamint az invazívok megjelenésének, terjedésének dokumentálása révén, hogy idejében megkezdődhessen az ellenük való védekezés, elkerülendő ezzel gyors térhódításukat és károkozásukat.
A flóralista és egyéb megjelenő közlemények fontosak a természetvédelem számára is azáltal, hogy felhívják a figyelmet az ország területéről korábban nem ismert ritka és veszélyeztetett fajokra, melyek törvényi védettséget igényelnek.
Eredményeinken alapulva a teljes albán flóra kritikai revíziója tovább folytatható regionális és alacsonyabb szinteken, ami lehetőséget teremt a fajok elterjedési területeinek nagy részletességű megadására és az areában bekövetkező változások nyomon követésére.
Ritka és veszélyeztetett, valamint veszélyes és invazív fajokra vonatkozó monitorozó programok indíthatók eredményeinkre alapozva. Míg a ritka és veszélyeztetett fajok a legjobb indikátorai olyan nagyléptékű változásoknak mint az urbanizáció, a növekvő turizmus, az erdő- és mezőgazdálkodásban bekövetkező változások és esetleges klímaváltozások, a gyakoribb fajok jóval több környezeti hatásról szolgálhatnak információval elterjedési területük vagy tömegességük megváltozásával.
A nem őshonos és gyomfajok számában és elterjedésében mutatkozó változások fontos figyelmeztetések lehetnek a döntéshozók számára közegészségügyi esetekben, mint például allergén növényfajok esetén.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Albánia növényvilága kiemelkedően gazdag az ország változatos földrajzi adottságainak köszönhetően. Annak ellenére, hogy mára a legtöbb európai ország növényvilágáról részletes ismeretekkel és összefoglaló munkákkal rendelkezünk, Albániáról mindez nem mondható el. Kutatásunk során részletes vizsgálat alá vesszük az ország növényvilágát, feldolgozzuk a korábbi kutatások eredményeit, terepi és herbáriumi vizsgálatokat végzünk, hogy mindezek alapján el tudjuk készíteni Albánia összefoglaló flóraművét. Az elkészítendő flóramű tartalmazni fogja az ország területéről ismert növényfajok mindegyikét, minden esetben megadva a fajoknak és előfordulásaiknak kutatásunk során meghatározandó számos jellemzőjét.
A teljes flóralista megszületése számos, önmagában is értékes eredményt hozó részfeladat teljesítésével válik megalapozottá. A pályázat során elvégezzük többek között az Albániában nem őshonos növényfajok monografikus feldolgozását, ami fontos kapcsolódási pont a tudományos kutatás és a gazdasági, társadalmi szféra között, gondoljunk itt elsősorban a komoly gazdasági és közegészségügyi problémákat okozó inváziós és allergén fajokra.
A projekt kezdésének különös aktualitást ad, hogy Albánia idén 100 éve nyerte el függetlenségét, és az, hogy magyar botanikusok már az első világháború alatt végeztek kutatásokat Albánia területén, olyan kiemelkedő eredménnyel, hogy néhány éven belül egy albán flóramű megírásának terve is felvetődött, ami azonban elmaradt és az utókorra hárult, és munkánkkal tekinthető majd teljesítettnek.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The insufficiently known vascular flora of Albania is poorly investigated even recently in the 21st century, however, there is a great demand of a critical flora work as have already completed for almost all of the European countries. Our research aims to assemble all the available literature, herbarium and field records on vascular plants of Albania, as well as to revise them and generate their database. We will establish a nomenclatural reference list to manage the numerous synonym taxon names in a unified and reconsidered nomenclatural system. After the revisions of literature data and herbarium specimens, expectedly a number of taxa should be deleted from the Albanian flora list while others will be added or their occurrence status have to be changed. Nomenclatural revision and typification of several taxa will also be carried out and the results will be integrated into the generated databases. Taxonomic revision of certain species groups will also be achieved based on morphological, cytological and molecular data completing the overall investigation of the Albanian vascular flora.
All the above detailed subtasks lead to the reach of the key goal, the compilation of the critical checklist of the vascular flora of Albania. The checklist will not only be a catalogue of plant species known from the recent territory of Albania, but a complex data set will be provided with biogeographical information and ecological plant traits for each included species, and a comprehensive reference work of the Albanian flora will be produced.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our initial hypothesis is that the plant species published sporadically in different literature sources do not cover the real species pool of the Albanian flora because of the many hidden repetitions due to synonymy, likely erroneous and ambiguous reports and large gaps in the knowledge on the country’s flora. The earlier attempts on synthetic work on the Albanian flora can provide only preliminary orientating data and approximate estimations on the number of occurring species and especially on the species pool itself.
The planned critical revision of each taxa reported from Albania will undoubtedly result the deletion of numerous taxa from the flora list of the country, while many others will be confirmed or added, and the occurrence status (native, alien, cultivated) of several taxa will also be changed or clarified. The planned field studies will also result a number of earlier unknown taxa for the Albanian flora. To fulfil the project, a critical reference checklist will be established. All the previously published taxa will be included in it, including the earlier erroneously or ambiguously recorded taxa showing in each case their occurrence status with the relevant references, according to the recent scientific knowledge.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Results of the present project will be fundamental for any subsequent floristic and taxonomic investigations on the Albanian flora and the surrounding areas. The reference lists to be compiled, are essential for future analyses and comparisons and will provide information for wide range of scientific, nature conservation, governmental, economical, public health and other purposes.
Since the Balkans is regarded as a rich biodiversity hot-spot and was the refugium of several species during the ice ages (e.g. Prokletije Mountains in Albania), any evolutionary works on the European flora necessarily will based also on the synthetic works of the Albanian flora.
Our expected results are of great scientific importance, but beyond it, provide important information for the tourism and agriculture via documenting the appearance and spreading dynamics of non-native plants, invasive plants as well as native weeds to get ready for defence in time and avoid their fast spreading and the consequential damage caused by them
The flora list and related papers will be important for the nature conservation management by calling attention on taxa earlier unknown from the country, which are rare or endangered and need protection by law.
Based on our expected results, the critical revision of the Albanian flora can be continued on regional and sub-regional levels. This will enable the researchers to outline the species’ high resolution distributions and to follow the changes on local scale.
Based on our results, monitoring programs can be developed for rare and endangered, as well as for dangerous and invasive plant species. While the rare and endangered taxa are the best indicator species of large scale changes such as the impacts of urbanisation, increasing tourism, changes in forestry and agriculture, and also the possible climatic change; other more frequent taxa provide information on diverse environmental impacts even on regional level by the changes in their distribution or abundance.
Changes in the species pool and distribution of non-native and weed species are warnings for the bureaus on public health in case of allergenic plants for example.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Flora of Albania is outstandingly rich due to geographic diversity of the region. Though there are available flora monographs for almost all European countries, it is not true for Albania. During our research we will survey the whole Albanian flora in detail, will revise and assess the results of all earlier studies, will organise field studies with the aim to compile the synthetic flora list of Albania. The planned flora work will include all the vascular plants known from Albania, with many additional parameters of each species and particular occurrence data about them derived from our researches.
The flora list will be established by achieving of many preceding tasks, which will ground the results of the final work in detail. During the project, among others, we will complete the monograph of the non-native plants of Albania, which work keeps important connection between scientific research and economical and social sectors, first of all in the serious economical and public health problems caused by invasion and allergenic species.
Particular actuality of our project is given by the centenary of the independence of the Republic of Albania, moreover the forthcoming anniversary of the first visits of Hungarian botanist in Albania during the Word War I. Their remarkably successful work led to the plan of the compilation of the Albanian flora by Hungarian botanists, however, the project have not finished yet and may only be realised by our present researches.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Munkánkkal a kiemelkedően gazdag biodiverzitással rendelkező, ám növénytanilag alig ismert Albánia flórájának komplex és részletes feltárását tűztük ki célul. Kutatásaink során kiterjedt terepi vizsgálatokat folytattunk az ország teljes területén, feldolgoztuk és újraértékeltük a korábban publikált növénytani adatokat és revízió alá vettük az Európa különböző gyűjteményeiben található, Albánia területéről származó herbáriumi példányokat. Elvégeztük számos fajcsoport revízióját, tisztázva nevezéktanukat, felderítve leszármazási viszonyaikat, eredetüket, újraértékelve ezzel növényföldrajzi jelentőségüket. Munkánk eredményeként jelentős mértékben módosultak ismereteink a terület növényvilágáról: számos fajt újonnan mutattunk ki és írtunk le a területről, mások előfordulása tévesnek bizonyult; összességében az albán flóra fajainak mintegy negyede esetében változtatták meg kutatásaink a meglevő ismereteket. Elkészült Albánia idegenhonos fajainak monográfiája; megjelenés előtt áll Albánia kritikai flóralistája és az albán flóra elterjedési atlasza. Kutatásaink eredményeként a számos bizonytalansággal terhelt albán flóra ismerete részleteiben és mélységében is kiemelkedik a környező területek közül. Jelenleg Albánia Európa jól feltárt flórájú területei közé tartozik, ami lehetőséget teremt a botanika hatékony érdekképviseletére, gazdasági, demográfiai, természetvédelmi szakterületekkel való kooperációra és az eredmények más területeken történő hasznosítására.
Results in English
Our project aimed the complex and thorough exploration of the floristic diversity in Albania, in the heart of a biogegraphically diverse area, still having very scarce and unreliable information on its flora until recently. In our project, intensive field studies were achieved, all published records about the Albanian flora were processed and re-evaluated, and related herbarium specimens were revised. The taxonomic revision of several groups were completed, ascertaining their nomenclature, lineages and origin, outlining their real biogeographical relevance. This complex approach resulted a number of taxa found as new for the study area or described as new for the science. Several other taxa, published repeatedly from Albania, proved to be erroneously reported. Altogether, our knowledge about more than a quarter of the species reported ever for Albania had to be corrected. In the frame of our project, a monograph of alien plants of Albania has been completed, the publication of the critical checklist of the whole Albanian flora and the distributional atlas of the Albanian vascular plants are about to publish. From a phytogeographically barely known area, Albania became a country with a well-known flora and with a wide range of information about its floristic diversity. Our up-to-date knowledge allows the effective advocacy of botany in cooperation with e.g. economy, demography, nature conservation, and the efficient use of our results in any related fields.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104443
Decision
Yes

 

List of publications

 
Barina Z.; Rakaj M.; Somogyi G.; Erős-Honti Zs.; Pifkó D.: The alien flora of Albania: history, current status and future trends, Weed Research 54: 196-215, 2013
Barina Z., Pifkó D. & Somogyi G.: The influence of Bruno Schütt (1876–1956) on Albanian floristic research, Phytotaxa 273 (1): 001–022, 2016
Barina Z., Pintér B. & Pifkó D.: Morphometrical studies on Gymnospermium scipetarum and G. maloi (Berberidaceae), Wulfenia 22: 209-220, 2015
Zoltán Barina, Dániel Pifkó, Marash Rakaj, Sándor Barabás: Taxonomy of Scilla albanica Turrill (Asparagaceae), Folia Geobotanica (2015) 50:151–159, 2015
Marash Rakaj & Zoltán Barina: Speciet Arktik-Alpine në Florën e Shqipërisë, Scientific Bulletin of Shkodra University, 15: 1-9, 2015
Nevena Kuzmanović, Zoltán Barina, Otakar Šída & Dmitar Lakušić: Typification of names in the group Coerulans of the genus Sesleria (Poaceae), Phytotaxa 202 (2): 103–120, 2015
Barina, Zoltán; Rakaj, Marash; Pifkó, Dániel: Contributions to the flora of Albania, 4, Willdenowia 43(1): 165-184., 2013
Barina Z., Pifkó D. & Rakaj M.: Contributions to the flora of Albania, 5., Studia bot. hung. 46(2): 119–140., 2015
Rakaj M.; Pifkó D.; Shuka L.; Barina Z.: Catalogue of newly reported and confirmed vascular plant taxa from Albania (1990–2012), Wulfenia 20: 17-42, 2014
Conti F., Niketić M., Vukojičić S., Siljak-Yakovlev S., Barina Z. & Lakušić D.: A new species of Reichardia (Asteraceae, Cichorieae) from Albania and re-evaluation of R. macrophylla, Phytotaxa 236(2): 121–134., 2015
Clementi M.; Kuzmanović N.; Barina Z.; Lakušić D.; Vukojičić S.: Typification of five names listed by Roberto de Visiani in Plantarum Serbicarum Pemptas, Phytotaxa 170 (1): 057–060, 2014
Kuzmanović N.; Vukojičić S.; Barina Z.; Lakušić D.: Sesleria serbica (Poaceae), a neglected species of the Balkan Peninsula, Botanica Serbica 37(2): 113-120, 2013
Barina, Zoltán; Rakaj, Marash; Pifkó, Dániel: Contributions to the flora of Albania, 4, Willdenowia, 2013
GORDANA TOMOVIĆ, NEVENA KUZMANOVIĆ, ZOLTAN BARINA, SANJA ĐUROVIĆ, KSENIJA JAKOVLJEVIĆ & SNEŽANA VUKOJIČIĆ: Nomenclatural notes on three names in Viola Sect. Melanium (Violaceae), Phytotaxa, 2013
Barina Z.; Rakaj M.; Somogyi G.; Erős-Honti Zs.; Pifkó D.: The alien flora of Albania: history, current status and future trends, Weed Research 54: 196-215, 2013
Barina Z.: Nopcsa Ferenc nyomában. Flórakutatás a sasok földjén, Élet és Tudomány 2014/1, 2014
Clementi M.; Kuzmanović N.; Barina Z.; Lakušić D.; Vukojičić S.: Typification of five names listed by Roberto de Visiani in Plantarum Serbicarum Pemptas, Phytotaxa 170 (1): 057–060, 2014
Rakaj M.; Pifkó D.; Shuka L.; Barina Z.: Catalogue of newly reported and confirmed vascular plant taxa from Albania (1990–2012), Wulfenia 20: 17-42, 2014
Barina Zoltán, Pifkó Dániel: Botanikai kutatások Albániában 2004 – 2013 / Botanical studies in Albania 2004 – 2013, VELÜNK ÉLŐ TUDOMÁNY Nemzetközi tudományos konferencia, 2013. november 15 – 17 . Beregszász - Берегово, 2014
Kuzmanović N.; VukojičićS.; Barina Z.; Lakušić D.: Sesleria serbica (Poaceae), a neglected species of the Balkan Peninsula, Botanica Serbica 37(2): 113-120, 2013
Pifk ó, D. & Barina, Z.: Two new Chamaecytisus species (Leguminosae-Papilionoideae) from Albania, with an overview on the Ch. ratisbonensis and Ch. eriocarpus species groups., Studia bot. hung. 47(1): 163–178., 2016
Pifkó D.: Index of scientific names of Chamaecytisus (Leguminosae) taxa, Studia botanica hungarica, 46(2): 175-203, 2015
GORDANA TOMOVIĆ, NEVENA KUZMANOVIĆ, ZOLTAN BARINA, SANJA ĐUROVIĆ, KSENIJA JAKOVLJEVIĆ & SNEŽANA VUKOJIČIĆ: Nomenclatural notes on three names in Viola Sect. Melanium (Violaceae), Phytotaxa 123(1): 56-60, 2013
Marjan Niketić, Pavle Cikovac, Zoltán Barina, Dániel Pifkó, Ljupčo Melovski, Šemija Duraki, Gordana Tomović: Viola chelmea and Viola jooi (Violaceae), new species for the flora of Serbia and their distribution in the Balkan Peninsula and the Carpathians, Bulletin of the Natural History Museum 8: 49-74, 2015
Back »