Classical Antiquity, Byzantium and Humanism. Critical Editions of Latin and Greek Sources with Commentary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104456
Type NN
Principal investigator Horváth, László
Title in Hungarian Klasszikus ókor, Bizánc és humanizmus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal
Title in English Classical Antiquity, Byzantium and Humanism. Critical Editions of Latin and Greek Sources with Commentary
Keywords in Hungarian kritikai szövegkiadás, történeti-filológiai magyarázatok, klasszikus ókor, humanizmus, Bizánc
Keywords in English critical editions of Latin and Greek texts, historical and philological commentary, classical antiquity, humanism, Byzantium
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ancient studies
Panel Literature
Department or equivalent Eötvös József College (Eötvös Loránd University)
Participants Adorjáni, Mária
Adorjáni, Mária
Berkes, Lajos György
Delbó, Katalin
Egedi-Kovács, Emese
Farkas, Zoltán
Hegyi, Orsolya
Juhász, Erika
Kovács, István
Lágler, Éva
Locsmándi, Dániel
Mayer, Gyula
Mészáros, Tamás
Novotnik, Ádám
Ötvös, Zsuzsanna
Rumi, Andrea
Schüszler, Tamara
Solti, Dóra
Szabó, Edit Zsuzsanna
Szegvári, Zoltán
Szepessy, Tibor
Szikora, Patrícia
Tóth, Iván
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 57.789
FTE (full time equivalent) 34.77
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tizenöt főből álló kutatócsoport pályázata a nemzetközi együttműködésnek teret adó konferencia- és kiadványsorozat terve mellett (vö. "Die Kirchengeschichte des Nikephoros Xanthopulos. Vom Patriarchat des Ioannes Chrysostomos bis zu Kaiser Phokas (395–610). (Bücher XIII–XVIII): Kritische Edition und verbesserte Texteditionsmethode" című [regisztrációs szám: P 24289] osztrák partnerpályázat) három kiemelt területen fogalmaz meg kutatási célokat. Mindhárom terület szoros átfedésben van egymással ― mindenütt a szövegkritikai alap a kiindulópont, illetve a klasszikus ókor utóélete jelenik meg a bizantinológiai és humanista kutatásokban ― és minden esetben nemzetközi mércével mérhető eredmények várhatók. A klasszikus ókor és utóélete tárgykörében: Hypereidés összes beszédének kritikai kiadása, az "új Hypereidés" történeti-filológiai magyarázatai; Az ógörög verstan vázlata; Prokopios, Thukydidés bizánci követője; Arrhianos bizánci utóélete: Kritobulos kortörténete; Görög dukumentum-papiruszok kiadása (későókor és Bizánc). Bizánc tárgykörben: A Chronicon Paschale kiadásának előmunkálatai, prolegomena; Anna Komnéné Alexiasa: szövegkritika, esettanulmányok; a Chronicon breve műfaji vizsgálata; magyar vonatkozású töredékek magyarázatokkal ellátott fordítása; a Florilegium vindobonense kiadása; A Codex Theologicus Graecus 190 Florilegiumának kritikai kiadása. A humanizmus tárgykörben: az ÖNB Suppl. Gr. 45. jelzetű kódexben lévő görög-latin szótár kiadásának előkészítése; Janus Pannonius latin szókincse (annotált szó- és kifejezésindex a görögből készült latin fordításokhoz); Gregorius Nyssenus: De vita Moysi kritikai kiadása; Peter Lambeck válogatott leveleinek kiadása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szilárd nemzetközi együttműködésre épülő pályázat a klasszika-filológia, a bizantinológia és a humanizmus kutatásának területein összesen tizenöt kutató szakmai tevékenységét egyesíti. A kutatómunka alapja olyan szövegkritikai és szövegkiadói munka, amelynek eredményeképpen hiánypótló, nemzetközi mércével mérve a legrangosabb kiadássorozatokhoz igazodó eredmények születnek (pl. Hypereidés összes művei: Bibliotheca Teubneriana; Chronicon Paschale: Corpus Fontium Historiae Byzantinae; dokumentum papiruszok: P. Oxy.). Valamennyi kutatási részterületen, a ránk hagyományozott szövegekben az értelmezés kiindulópontját jelentő szövegkritikai és filológiai problémákra keressük a válaszokat, hogy azok megoldásával szélesebb összefüggésben értelmezzük és magyarázzuk azokat. A nemzetközi együttműködésnek, a partnerpályázatnak köszönhetően a bizánci szövegek kiadásában érvényesíteni kívánjuk azokat az új szempontokat, amelyek a kéziratokban hagyományozódott központozás alapján vetődnek fel, hogy így lehetőség szerint újabb értelmezési támpontokat nyerjünk. A humanizmus kutatásának területén többek között Janus Pannonius szókincsének komplex (lexikográfiai, kodikológiai, stb.) elemzése alapján a humanista költő életművének árnyaltabb értelmezését készítjük elő.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett, nemzetközi mércével mért kimagasló szövegkiadói eredmények (pl. Hypereidés összes művei: Bibliotheca Teubneriana; Chronicon Paschale: Corpus Fontium Historiae Byzantinae; dokumentum papiruszok: P. Oxy.) mellett további, eddig kiadatlan bizánci (ideértve a klasszikus szerzők követőit) és humanista szövegek kritikai kiadását és elemzését tervezzük. A szövegkiadói és szövegmagyarázói gyakorlat nemzetközi színvonalú fenntartása mellett kiemelkedően jelentős eleme a pályázatnak, hogy a magyar bizantinológia filológusi műveléséhez kutatási keretet teremt. A partnerpályázatnak és a szerteágazó nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően konferencia- és kiadványsorozatot tervezünk, amely új perspektívát nyit a nagy hagyományú, ám megtört folyamatosságú magyar bizantinológiában. A tudományszak magyarországi újjáélesztéséhez a pályázatot meghatározó filológiai szempontok mellett interdiszciplináris horizonttal hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakembereket is megnyertünk. A pályázat a magyar klasszika-filológia szövegkritikai kutatásait nemzetközi kapcsolatrendszerben tartja, nemzetközi szinten nemcsak számon tartott, hanem kimagaslóan elismert kutatások számára biztos hátteret nyújt és legfőképpen a predoktorok, a doktoranduszok és tudományos pályát tervező fiatal kollégák számára ösztönző tudományos közeget teremt. A pályázat a fiatal kollégák számára nemcsak fejlődést biztosíthat, hanem a későbbiekben előkészítője lehet újabb, önálló vagy más profilú részpályázatok indításának.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az Eötvös Collegium nemzetközi elismertségű szövegkiadói gyakorlata és szövegértelmező kutatásai több, mint egy évszázados hagyományra tekintenek vissza. E hagyomány ma is él, amit a Collegium szerteágazó, a legutóbbi időkben is kimagasló eredményeket hozó nemzetközi kapcsolatrendszere is alátámaszt. Mindezt a jelen nemzetközi pályázat keretében támogatást igénylő kutatócsoport összetétele is jelzi: a Collegium klasszika-filológus, irodalomtörténész, bizantinológus és történész tagjai, a Collegium kurátora, a magyar klasszika-filológia doyenje, a középnemzedék képviselői és a tehetséges, szárnyukat bontogató fiatal kutatók egyaránt részt vesznek benne. A pályázat legfőbb célja ugyanis, hogy a magyar klasszika-filológiát nemzetközi kapcsolatrendszerben tartsa, nemzetközi szinten nemcsak számon tartott, hanem kimagaslóan elismert kutatások számára biztos hátteret nyújtson és legfőképpen a predoktorok, a doktoranduszok és tudományos pályát tervező fiatal kollégák számára ösztönző tudományos közeget teremtsen. A pályázat a fiatal kollégák számára nemcsak fejlődést biztosíthat, hanem a későbbiekben előkészítője lehet újabb, önálló vagy más profilú részpályázatok indításának, kutatócsoportok alakításának többek között pl. a bizantinológia és a dokumentáris papiruszok kiadása területén. A középnemzedék számára ugyanakkor komoly szakmai kihívást jelent, egyszersmind nemzetközi elismerést tartogat ― saját kutatásaik mellett ― a fiatal tehetségek irányítása, a szerteágazó kutatási tevékenység összehangolása.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Apart from the planned series of conferences (volumes) offering frames for the international co-operation (cf. "The Church History of Nicephorus Xanthopulus. The Period from Patiarche John Chrysostomus to Emperor Phokas (395–610) (Books XIII–XVIII): Critical Edition and improved Text Edition Method." P 24289), the aims of the project of the research team consisting of 15 members are defined in three major fields. Textual criticism serves as the starting point in all of them, and the Nachleben of the classical Antiquity appears in the research work on Byzantium and Humanism, and results worthy of international acclaim are to be expected. In the field of classical Antiquity and its Nachleben: The critical edition of Hypereides, the historical and philological interpretation of the “new Hypereides”; The outline of Classical Greek metres; Procopius, follower of Thucydides; Arrian in Byzantium: Critobulus’s historical work; The edition of Greek documentary papyri (late Antiquity and Byzantium). In Byzantine studies: Preparing the edition of the Chronicon Paschale and Anna Comnena’s Alexiad, prolegomena; The generic study of the Chronicon breve: passages with Hungarian relevance; The edition of the Florilegium vindobonense; The critical edition of the Florilegium (cod. Theol. Gr. 190). In the field of Humanism: Research for the critical edition of Janus Pannonius’s translations; Preparing the edition of the Greek-Latin dictionary in the codex ÖNB Suppl. Gr. 45; The Latin vocabulary of Janus (an annotated index of expressions for the Latin translations from Greek); The critical edition of De vita Moysi by Gregorius Nyssenus; The edition of selected letters by Peter Lambeck.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The project based on firm international co-operation unites the research work of fifteen researchers in the fields of classical philology, Byzantine studies and Humanism. The research work is based on textual criticism and textual edition which are to yield results supplying deficiencies in these fields and are to be included in series acknowledged as best internationally (e.g. Hypereides’s complete works: Bibliotheca Teubneriana; Chronicon Paschale: Corpus Fontium Historiae Byzantinae; documentary papyri: P. Oxy.). In all fields of research we look for answers to philological and textual problems the solution of which will provide the starting point for interpretation and explanation in a broader context. Thanks to the international co-operation and the partner project in the edition of Byzantine texts we intend to exploit the new aspects which emerge in the study of the punctuation transmitted in manuscripts so that we can obtain further considerations for interpreting the texts. In the field of Humanism, among others we prepare a more subtle interpretation of Janus Pannonius’s oeuvre through the complex (lexicographical, codicological, etc.) analysis of the humanist poet’s vocabulary.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Apart from the planned results in textual edition which are expected to meet with high international acclaim (e.g. Hypereides’s complete works: Bibliotheca Teubneriana; Chronicon Paschale: Corpus Fontium Historiae Byzantinae; documentary papyri: P. Oxy.) we are planning the textual edition and analysis of further, so far unedited texts of Byzantine (including the followers of classical authors) and Humanist authors. Beside the maintenance of the quality of textual editions and interpretations at an international level, a most important aim of the application is to provide frames for the philological activity in Hungarian Byzantine studies. Thanks to the partner project and the complex network of international co-operation we are planning a series of conferences and publications, which are to open new perspectives in the Hungarian Byzantine studies, which has its own traditions but has been broken in its continuity. For the Hungarian revival of this field, on the basis of the philological aspects defining this application, with an international horizon, we are planning to win researchers acknowledged in Hungary and abroad. The project retains the research on textual criticism of the Hungarian classical philology in a system of international relationships, it offers a secure background for internationally highly acclaimed research work, and especially it provides pre-doctors, PhD students and young colleagues planning an academic career with an inspiring academic environment. The financial support would not only provide the young colleagues with the possibility of improvement, but it might also prepare several further individual applications for subsidiary funding with another profile.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The internationally acknowledged practice in text edition and the research work on textual interpretations at the Eötvös József Collegium have a tradition of more than a hundred years. This tradition is still alive, which might well be illustrated with the formation of the research team applying for international funding: the team includes members of the Collegium with various research areas (Classical Philology, literary history, Byzantine studies and history), the Curator of the Collegium, the doyen of Hungarian classical philology, representatives of the middle generation and also talented, young researchers. The main aim of the application for funding is to retain the Hungarian classical philology in a system of international relationships, to offer a secure background for internationally highly acclaimed research work, and especially to provide pre-doctors, PhD students and young colleagues planning an academic career with an inspiring academic environment. The financial support would not only provide the young colleagues with the possibility of improvement, but it might also prepare several further individual applications for subsidiary funding with another profile or the formation of research teams in the fields of Byzantine studies and the edition of documentary papyri, for instance. At the same time, for the middle generation, beside their research projects, the supervision of the talented young researchers and the management of the extensive research activity might be a great professional challenge, which can win international acclaim.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázati támogatásnak köszönhetően nemcsak újjáéledtek a nagy múltú magyar bizantinológiai kutatások, hanem széles nemzetközi kapcsolatrendszerbe ágyazódva külföldön is elismertté váltak. A hazai rendezésű nagy nemzetközi konferenciákon mintegy 350 előadás hangzott el, 53 külföldi tudományos intézménnyel létesült kapcsolat, magyar előadók 10 külföldi intézményben tartottak előadásokat. A pályázati eredményeknek köszönhetően a kutatóhelyen (ELTE Eötvös József Collegium) a magyar bizantinológia tudományszakot immár intézmény képviseli, 2015. szeptember 1-jén mint egyetemi szervezeti egység hivatalosan létrejött az EC Byzantium Központ. Kutatóhelyi székhellyel bejegyezték a Magyar Bizantinológiai Társaságot, amelynek keretében rendszeres felolvasó ülések vannak. A Központ oktató-kutatói, a pályázat résztvevői elindították az Antiquitas – Byzantium – Renascentia könyvsorozatot (ISSN 2064-2369), amelyben 26 kötetet jelentettek meg (7213 oldal). Összesen 116 tudományos közleményt publikáltak a támogató NKFIH feltüntetésével. A pályázat lehetőséget biztosított több, mint tíz fiatal kutató támogatására, tehetségük kibontakoztatására, arra, hogy ne vesszenek el a magyar tudomány számára. A pályázatnak köszönhetően az elmúlt fél évtizedben a magyarországi görög stúdiumok és különösen az ó- és újgörög területet egyaránt integráló bizantinológia művelésének olyan biztos tudományos fundamentuma keletkezett, amely a közeljövőben nemzetközi szinten is iskolát teremthet.
Results in English
We could not only revive the rich traditions of Hungarian Byzantinology but also embed it and earn it respect in the academic context worldwide. The international conferences hosted in Hungary encompassed some 350 lectures and presentations, professional collaborations with 53 foreign institutions were entered into, and Hungarian scholars lectured at 10 foreign institutions. As an outcome of the grants, a separate institution at the research site (ELTE Eötvös József Collegium) now represents Byzantinology in Hungary: on September 1, 2015, the EC Byzantium Centre was established as an organizational unit of the university. The Hungarian Society for Byzantine Studies was registered with its headquarters at the research site, regularly hosting relevant lecture sessions. The scholars launched the book series Antiquitas – Byzantium – Renascentia (ISSN 2064-2369), 26 volumes have been published (7,213 pages). A total of 116 academic papers have been published under the registered auspices of NKFIH. The project enabled us to support more than ten young scholars in realizing their talent potential, in order to help them pursue their studies within Hungarian academia. Thanks to the project, the last five years have seen the establishment of a firm fundament for Hellenic Studies in Hungary, with particular regard to Byzantinology as an area integrating Ancient and Modern Greek Culture, which may result in the emergence of an international school of scholarship in the nearest future.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104456
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth Edina: List of Payments, Eirene LII. 66–69., 2016
Tóth Edina: End of a Contract, Eirene LII. 70–72., 2016
T. Mihálykó Ágnes: Account of Phoibammon for Building Expenses, Eirene LII. 73–76., 2016
T. Mihálykó Ágnes: List of Dyke Workers, Eirene LII. 77–79., 2016
Berkes Lajos: Ein neuer Brief aus dem Umfeld des Heroninos-Archivs, Eirene LII. 80–85., 2016
Berkes Lajos: Quittung für einen Pronoeten, Eirene LII. 86–87., 2016
Berkes Lajos: Papyrusblatt mit christlichen Symbolen (?), Eirene LII. 88–91., 2016
Peszlen Dóra, Szegvári Zoltán: Brieffragment, Eirene LII. 92–93., 2016
Peszlen Dóra, Szegvári Zoltán: Entwurf einer Quittung, Eirene LII. 94–95., 2016
Peszlen Dóra, Szegvári Zoltán: Datierung, Eirene LII. 96–97., 2016
Farkas Anna: Liste von Ausgaben, Eirene LII. 98–100., 2016
Juhász Erika: Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino-Occidentalia. Bibliotheca Byzantina 3., Eötvös-József Collegium ELTE, Budapest, 2015
Egedi-Kovács Emese: Byzance et l’Occident II. Tradition, transmission, traduction, Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2015
Ludmann Ágnes: Mare nostrum. Studia Iberica, Italica, Graeca. Atti del convegno internazionale Byzanz und das Abendland – Byzance et l’Occident III (24-25 novembre 2014), ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015
Sára Balázs: Quelle und Deutung II. (Beiträge zur Erforschung deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, I.II), Eötvös-József Collegium ELTE, Budapest, 2015
Szepessy Tibor: Dión Chrysostomos, Tróját nem vették be, Eötvös József Collegium ELTE, Budapest, 2016
Adorjáni Mária: Sandrine Dubel, Anne-Marie Favreau-Linder, Estelle Oudot (szerk.): A l’école d’Homère. La culture des orateurs et des sophistes. Párizs 2015), Antik Tanulmányok 59 (2015), 255-258., 2015
Delbó Katalin: Το μοτίβο της γριάς στα βυζαντινά μυθιστορήματα, Ludmann, Á. (ed.): Mare Nostrum. Studia Oberica, Italica Graeca. Budapest 2015, 161-172., 2015
Delbó Katalin: Performance in den byzantinischen Romanen des 12. Jahrhunderts und das theatron, Graeco-Latina Brunensia 21/1 (2016) 21-30., 2016
Juhász Erika: Olympiaden in der Osterchronik, Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino-Occidentalia. Bibliotheca Byzantina 3., Eötvös-József Collegium ELTE, Budapest, 2015, 199-210., 2015
Tóth Iván: A Halósis történetírója és közönsége, Székely Melinda – Illés Imre Áron (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére. (Acta Univ. Szegediensis, AAA, Suppl. XIV) Szeged 2015. 125–132., 2015
Tóth Iván: Preliminary Investigations into Kritoboulos’ Idea of History, Erika Juhász (Hrsg.): Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino-Occidentalia, Budapest, Eötvös-József Collegium ELTE, 2015. 167–178., 2015
Horváth László: Drámai elemek a szónoki érvelésben, Antik Tanulmányok 60 (2016) 71-76., 2016
Kovács István: Brief eines Legionärs aus Pannonien (P. Tebt. 2.583) Philologische und Gattungsanalyse, Juhász Erika (szerk.): Byzanz und das Abendland III. Studia Byzantino-Occidentelia. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2015. pp. 257–281., 2015
Mészáros Tamás: Anthony Kaldellis: A New Herodotos. Laonikos Chalkokondyles on the Ottoman Empire, the Fall of Byzantium, and the Emergence of the West. Washington, 2014, Antik Tanulmányok 60 (2016) 119–124., 2016
Egedi-Kovács Emese: A Barlám és Jozafát Athosz-hegyi ófrancia fordításának nyelvi jelenségei (cod. athon. Iviron No. 463), Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, Mészáros Tamás (szerk.), ELTE Eötvös József Collegium, 153-163, 2017
Egedi-Kovács Emese: Quelques remarques sur la langue de la traduction française dite d’Iviron de Barlaam et Josaphat (ms. Athon. Iviron 463), Byzanz und das Abendland IV, ed. Erika Juhász, Eötvös-József-Collegium ELTE, Budapest, 135-141, 2016
Egedi-Kovács Emese: Byzance et l’Occident 3. : Écrits et manuscrits, Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2016
Mészáros Tamás: Phótios kivonata Prokopios történeti művéből, Antik Tanulmányok 60. 205–219, 2016
Mészáros Tamás: Laonikos on the Ethnonyms of the Hungarians, Byzanz und das Abendland IV, ed. Erika Juhász, Eötvös-József-Collegium ELTE, Budapest, 195–202., 2016
Mészáros Tamás: Laonikos a magyar nép nevéről, Magyar Nyelv 112. 282–292, 2016
Mészáros Tamás: Klasszikus ókor, Bizánc, humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi konferencia előadásaiból, Budapest, Eötvös József Collegium, 2017
Mészáros Tamás: Megjegyzések a Chalkokondylés-életrajzhoz, Mészáros T. (szerk.): Klasszikus ókor, Bizánc, humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi konferencia előadásaiból. Budapest, Eötvös József Collegium, 122–136, 2017
Delbó Katalin: Παρατηρήσεις σχετικά με τα βυζαντινά μυθιστορήματα του 12ου αίωνα, Solti Dóra Eszter (szerk.) Studia Hellenica: Εισηγήσεις στα ελληνικά κατά το 5° Συνέδριο με τίτλο Το Βυζάντιο και η Δύση, 23-27 Νοεμβρίου 2015. 49-56, 2016
Delbó Katalin: A bizánci regény közönsége, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, Mészáros Tamás (szerk.), ELTE Eötvös József Collegium, 50-62., 2017
Solti E. Dóra: Studia Hellenica: Εισηγήσεις στα ελληνικά κατά το 5° Συνέδριο με τίτλο Το Βυζάντιο και η Δύση, 23-27 Νοεμβρίου 2015., Eötvös József Collegium, Budapest, 2016
Tóth Iván: Alcuni osservazioni sulla tecnica della mimêsis e sulla filosofia della storia di Critobulo di Imbro, Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi XVIII. 1–17., 2017
Tóth Iván: Alexandros életrajza az Epitomé historiónban – Megjegyzések Zónaras forráskezeléséhez, Mészáros Tamás (szerk.): Klasszikus ókor, Bizánc, humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból. Eötvös Collegium, Budapest. 72–83, 2017
Juhász Erika: Uralkodók a Húsvéti krónikában, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, Mészáros Tamás (szerk.), ELTE Eötvös József Collegium, 91–106., 2017
Juhász Erika: Beszámoló a 2016. évi leedsi nemzetközi középkorász kongresszusról, Antik Tanulmányok 60. 270–271., 2016
Juhász Erika: Beszámoló a XXIII. nemzetközi bizantinológiai kongresszusról (Belgrád, 2016. augusztus 22–27.), Antik Tanulmányok 61. 139–142., 2017
Szepessy Tibor: Dión Chrysostomos „műfajai”, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból (szerk.) Mészáros Tamás, Eötvös József Collegium, 9–19., 2017
Kovács István: Egy bizánci iskoláskönyv?, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból (szerk.) Mészáros Tamás, Eötvös József Collegium, 63–71., 2017
Adorjáni Mária: Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Supplementum Graecum 182 jelzetű kéziratának egzegetikai töredékei, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból (szerk.) Mészáros Tamás, Eötvös József Collegium, 84–90.., 2017
Farkas Zoltán: A városi élet nyomai a bizánci világtörténetben, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból (szerk.) Mészáros Tamás, Eötvös József Collegium, 107–121.., 2017
Horváth László: Az Öreg lovag. Prolegomena – a kutatás története, Klasszikus Ókor, Bizánc, Humanizmus. A XII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból (szerk.) Mészáros Tamás, Eötvös József Collegium, 164–185., 2017
Ludmann Ágnes: Fonti ed Interpretazioni. Atti della sezione Italica del convegno internazionale Byzanz und das Abendland, Budapest, 2014
Sára Balázs: Quelle und Deutung. Beiträge der paläographischen Tagung Quelle und Deutung, Budapest, 2014
Horváth László: Der neue Hypereides, DeGruyter, 2014
Juhász Erika: Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino-Occidentalia, Budapest, 2014
Horváth László: Az új Hypereidés, Budapest, 2015
Adorjáni Mária: Jacqueline de Romilly – Monique Trédé: Az ógörög nyelv szelleme. Fordította: Vargyas Brigitta. Szerkesztette: Horváth László. Budapest, Typotex, 2014., Antik Tanulmányok 59 (2015) 111–113, 2015
Adorjáni Mária: Cécilia Suzzoni – Hubert Aupetit (szerk.) : Sans le latin… Paris, Fayard/Mille et une nuits, 2012., Antik Tanulmányok 59 (2015) 113–115, 2015
Adorjáni Mária: Anne Gangloff : Dion Chrysostome et les mythes. Hellénisme, communication et philosophie politique. Előszó: Luc Brisson. Grenoble, Éditions Millon, 2006., Antik Tanulmányok 59 (2015) 119–121., 2015
Adorjáni Mária: Arnaud Perrot (éd.): Les chrétiens et l’hellénisme. Identités religieuses et culture grecque dans l’Antiquité tardive. Paris, Éditions Rue d’Ulm 2012., Antik Tanulmányok 59 (2015) 128–131., 2015
Berkes Lajos: Neue Papyri zur Wirtschaftsgeschichte des Apa Apollos-Kloster in Bawit, Chronique d’Égypte 89 (2014) 395–404., 2014
Berkes Lajos: Griechisch und Koptisch in der Verwaltung des früharabischen Ägypten: Ein neues ἐντάγιον,: E. Juhász (Hrsg.), Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino-Occidentaiali, Budapest 2014, 187–193., 2014
Berkes Lajos: Die christusliebende Thebais, Tyche 29 (2014) 23–27., 2014
Berkes Lajos: An Estate Prison in Byzantine Egypt: PSI VII 829 Reconsidered, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 193 (2015) 241–243., 2015
Nagyillés János, Hajdú Attila, Gellérfi Gergő, Anne Horn Broody, Sam Broody: Sapiens ubique civis, Budapest, 2015
Ötvös Zsuzsanna: Janus Pannonius’s Vocabularium, Budapest, 2015
Farkas Zoltán: Michael Psellos on Symeon Metaphrastes, Juhász Erika (szerk.): Byzanz und das Abendland II: Studia Byzantino-Occidentalia (Antiquitas, Byzantium, Renascentia 12.) Budapest 2014, 155 – 160, 2014
Juhász Erika: Die Abschriften des Chronicon Paschale, Juhász Erika (Szerk.): Byzanz und das Abendland II: Studia Byzantino-Occidenalia. (ABR V. BB II) Budapest, Eötvös-József-Collegium, 2014. 45–51., 2014
Juhász Erika: Nobis id maxime studendum, ut obsequi studeamus, Nagyillés János – Gellérfi Gergő (Szerk.): Sapiens ubique civis. Budapest, Eötvös József Collegium, 2015. 383–392., 2015
Juhász Erika: Beszámoló a Die Weltchronik des Johannes Malalas. Autor – Werk – Überlieferung című nemzetközi konferenciáról, Antik tanulmányok 58 (2014) 350–355., 2014
Mihálykó Ágnes: Greek and Coptic in the late Antique Christian Magical Tradition, Nagyillés János – Gellérfi Gergő (Szerk.): Sapiens ubique civis. Budapest, Eötvös József Collegium, 2015. 335-346, 2015
Kovács István: Pannóniai legionárius levele (P. Tebt. 2.583), annak filológiai és műfaji elemzése, Ternovácz Bálint (Szerk.): Ingenina Hungarica I. - Tanulmányok az I. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. Eötvös Collegium, Budapest, 2015. 205‒228, 2015
Mayer Gyula: Frühe Übersetzungen aus der Griechischen Anthologie, Chr. Brockmann, D. Deckers, L. Koch , St. Valente (szerk.) Handschriften- und Textforschung heute. Festschrift Harlfinger aus Anlass seines 70. Geburt. Wiesbaden 261-268, 2014
Adorjáni Mária: Sandrine Dubel, Anne-Marie Favreau-Linder, Estelle Oudot (szerk.): A l’école d’Homère. La culture des orateurs et des sophistes . Párizs 2015., Antik Tanulmányok 59 (2015) 255-258, 2015
Delbó Katalin: Hagyomány és újítás a bizánci regényekben: az öreg nő alakja, Antik Tanulmányok 59 (2015) 245-254, 2015
Delbó Katalin: Achilleus Tatios: Leukippé és Kleitophón története. (Antiquitas, Byzantium, Renascentia VI.) Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta: Szepessy Tibor. Budapest, 2014., Antik Tanulmányok 59 (2015) 261-263, 2015
Tóth Iván: Notes on the Letter of Dedication and the Proem of Kritobulos’ Historiai, Acta Antiqua 54 (2014) 89–99, 2014
Tóth Iván: Some Suggestions on the Interpretation of the First Speech of Mehmed II in Kritobulos’ Histories, Erika Juhász (szerk.): Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino-Occidentalia. Budapest, Eötvös-József-Collegium 2014. 179–186, 2014
Tóth Iván: Klasszikus minták az imbrosi Kritobulos kortörténetének prooimionjában, Antik Tanulmányok 58 (2014) 289–308., 2014
Kassai Gyöngyi: Genealogiae Deorum, Ternovácz Bálint (Szerk.): Ingenina Hungarica I. - Tanulmányok az I. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. Eötvös Collegium, Budapest, 2015. 139-175., 2015
Ötvös Zsuzsanna: ÖNB Suppl. Gr.45 and S I 12: A Distinct Branch in the Lexicographical Tradition of Greek-Latin Dictionaries?, Erika Juhász (szerk.): Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino-Occidentalia. Budapest, Eötvös-József-Collegium 2014. 53-70., 2014
Schüszler Tamara: Reading De vita Moysi, Erika Juhász (szerk.): Byzanz und das Abendland II. Studia Byzantino-Occidentalia. Budapest, Eötvös-József-Collegium 2014. 253-257., 2014
Horváth László: Az új Hypereidés, Budapest. Typotex, 2015
Juhász Erika: Chronicon Raderianum, Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West. (szerk.) Juhász Erika (Budapest, 2013) 121-129, 2013
Juhász Erika: Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West, Antiquitas – Byzantium – Renascentia V., Budapest, 2013, 2013
Farkas Zoltán: Sailing to (Yeats’) Byzantium, Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West. (szerk.) Juhász Erika (Budapest, 2013) 315-326, 2013
Farkas Zoltán: Three Epigrams (cod. Paris. suppl. Gr. 309 f. VI), Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 95-105, 2014
Szikora Patrícia: Chronicon breve – Magyar történelmi vonatkozású bejegyzések a rövidkrónikákban, Phylobolia. A CHSEC nyolcadik országos konferenciáján elhangzott előadások. (Szerk.) Adorjáni Zsolt (Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba 2013) 49–55, 2013
Szikora Patrícia: An Avar Embassy in Constantinople (Corippus: In laudem III, 231–407), Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 117-123, 2014
Delbó Katalin: Ein byzantinischer Roman aus dem 12. Jahrhundert. Niketas Eugenianos: Drosilla und Charikles, Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 71-81, 2014
Hegyi Orsolya: Florilegium Patrum Latinorum de Processione Spiritus Sancti, Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West. (szerk.) Juhász Erika (Budapest, 2013) 359–361, 2013
Ötvös Zsuzsanna: Marginal Notes and their Sources in the Manuscript ÖNB Suppl. Gr. 45., Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 231-242, 2014
Lágler Éva: Janus Pannonius görög-latin szókincse, Phylobolia. A CHSEC nyolcadik országos konferenciáján elhangzott előadások. (Szerk.) Adorjáni Zsolt (Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba 2013) 24–31, 2013
Mayer Gyula: Maywald József – Vayer Lajos – Mészáros Ede: Görög nyelvtan, Antiquitas – Byzantium – Renascentia VIII., Budapest, 2014, 2014
Horváth László és Vargyas Brigitta: Jacqueline de Romilly – Monique Trédé: Az ógörög nyelv szelleme, Antiquitas – Byzantium – Renascentia IX., Budapest, 2014, 2014
Horváth László: Az Athénogenés-papirusz első kiadásának története, Fodor György, Sarbak Gábor (szerk.) Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére (Budapest, 2013) 57-71, 2013
Horváth László: Az Alexandrosszal kötött szerződés (Corpus Demosthenicum XVII.): a szerzőség kérdéséhez, Antik Tanulmányok 57 (2013) 81-91, 2013
Szepessy Tibor: recenzió: Apollonius pictus. (National Széchényi Library, Budapest, Cod. Lat. 4) Szerkesztette / Edited by Boreczky Anna, Németh András, Antik Tanulmányok 57 (2013) 166-170, 2013
Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba, Budapest, 2013, 2013
Egedi-Kovács Emese: Le livre dans le livre: le De amore et le roman de Makrembolitès, Byzance et l’Occident: Rencontre de l’Est et de l’Ouest, sous la direction d’E. Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2013, p. 91-100, 2013
Egedi-Kovács Emese: Béla-Alexiosz emléke a 12. századi francia irodalomban, Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely – Sághy Marianne, Debreceni Egyetem, 2013., 2013
Egedi-Kovács Emese: Byzance et l’Occident: Rencontre de l’Est et de l’Ouest, Budapest, 2013, 2013
Egedi-Kovács Emese: Dialogue des cultures courtoises, Budapest, 2012, 2012
Juhász Erika: Király-tükör a Húsvéti krónikában, Antik Tanulmányok 57 (2013) 137-146, 2013
Tóth Iván: Alexandros Homérosa – Arrhianos-tanulmányok, Budapest, 2013, 2013
Mihálykó Ágnes: Miről mesél egy papiruszlevél? A P. Laur. PL III/633 mint a korai kereszténység forrása, Ad perpetuam rei memoriam (szerk.) Ternovácz Bálint (Budapest, 2013) 43-52, 2013
Szegvári Zoltán: Anna Komnéné és a Nyugat, Ad perpetuam rei memoriam. (szerk.) Ternovácz Bálint (Budapest, 2013) 69-75, 2013
Berkes Lajos - Younes Khaled: A Trilingual Scribe from Abbasid Egypt? A Note on CPR XXII 17, Archiv für Papyrusforschung 58 (2012) 97–100, 2012
Szikora Patrícia: Chronicon breve - Magyar történelmi vonatkozású bejegyzések a rövidkrónikákban, Eötvözet II. Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös Nominati 2. 126-135, 2013
Lágler Éva: Janus Pannonius görög-latin szókincse, Phyllobolia (Piliscsaba, 2013) 22-28 (megjelenés alatt), 2013
Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba, Budapest, 2013
Egedi-Kovács Emese: Byzance et l’Occident: Rencontre de l’Est et de l’Ouest, Budapest, 2013
Horváth László: Plutarchos: meth’ historias kai apodeixeós. Hérodotos rosszmájúsága és az „olympiai történet” (Plut. Dem. IX,1), Antik Tanulmányok 58 (2014) 121-127, 2014
Horváth László: Bemerkungen zur Rede XVII im Corpus Demosthenicum. Hypereides als Verfasser (?), Wiener Studien Beiheft 36 (2014) 73-80, 2014
Horváth László: The Importance of Delivery: The Background of an Illustrative Anecdote, More modoque. Festschfirt für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag (szerk.) Fodor Pál, Mayer Gyula, Monostori Martina, Szovák Kornál, Takács László, (Bp, 2013) 43-54, 2013
Horváth László: Plutarchs meth’ historias kai apodeixeós: Über die Bosheit des Herodot und die „olympische Geschichte” (Plut. Dem. IX,1), Investigatio Fontium (szerk.) Horváth László (Budapest, 2014) 45-54, 2014
Horváth László: Mészáros Tamás: A rhamnusi Antiphón. Antiphón–tanulmányok (Apollo könyvtár 32). Argumentum Kiadó, 2011., Antik Tanulmányok 58 (2014) 158-162, 2014
Horváth László: Investigatio Fontium. Griechische und lateinische Quellen mit Erläuterungen. Beiträge der Tagung Klassisches Altertum - Byzanz – Humanismus der XI. Ung. Konf. für Alt., Antiquitas – Byzantium – Renascentia X., Budapest, 2014, 2014
Szepessy Tibor: La fin de l’histoire. Quelques contributions au roman d’Achille Tatius, Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 13‒26, 2014
Szepessy Tibor: Achilleus Tatios: Leukippé és Kleitophón története, Antiquitas – Byzantium – Renascentia X., Budapest, 2014, 2014
Szepessy Tibor: Római Költők Antológiája, Antiquitas – Byzantium – Renascentia VII., Budapest, 2014, 2014
Egedi-Kovács Emese: La traduction française de la version grecque dite d’Iviron de Barlaam et Joasaph. À propos de l’édition critique en cours, Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 83-94, 2014
Egedi-Kovács Emese: Le souvenir de Béla-Alexis dans la littérature française du XIIe siècle, Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West. (szerk.) Juhász Erika (Budapest, 2013) 161-177, 2013
Tóth Iván: The Last Byzantine Historiographer and his Audience, Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 125-133, 2014
Berkes Lajos: Korr. Tyche 735–738. Bemerkungen zu dokumentarischen Papyri aus dem 6.–7. Jh., Tyche 28 (2013) 203–204, 2013
Berkes Lajos: Schreibübungen mit einem Psalm-Zitat: Neues aus der Verwaltung des Fayums im 8. Jh., Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 188 (2014) 241–244, 2014
Berkes Lajos: Zwei Neue Dokumente aus dem spätantiken Oxyrhynchus, Archiv für Papyrusforschung 60 (2014) 223–228, 2014
Juhász Erika: Scelus nomine Andreas Darmarius scriptor et veterator nequissimus, Investigatio Fontium (szerk) Horváth László (Budapest, 2014) 107-116, 2014

 

Events of the project

 
2016-05-27 12:41:33
Résztvevők változása
2015-07-21 08:24:50
Résztvevők változása
2014-10-15 15:25:15
Résztvevők változása
2014-08-11 08:39:43
Résztvevők változása
2014-03-03 13:58:34
Résztvevők változása
2012-08-27 15:09:34
Résztvevők változása
Back »