Evolution of debris zones in solar systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104607
Type K
Principal investigator Kiss, Csaba
Title in Hungarian Törmelékzónák fejlődése naprendszerekben
Title in English Evolution of debris zones in solar systems
Keywords in Hungarian Naprendszer, kis égitestek, bolygóközi por, felszíni tulajdonságok
Keywords in English Solar System, small bodies, interplanetary dust, surface properties
Discipline
Astronomy (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Astrophysics
Panel Physics
Department or equivalent Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute (Research Centre for Astronomy and Earth Sciences)
Participants Kereszturi, Ákos
Kiss L., László
Marton, Gábor
Moór, Attila Csaba
Pál, András
Sárneczky, Krisztián
Szabó, Gyula
Szakáts, Róbert
Verebélyi, Erika
Starting date 2013-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 30.826
FTE (full time equivalent) 14.72
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A naprendszerek fejlődésével kapcsolatos ismereteinket nagy mértékben kiterjesztette, hogy idősebb fősorozati csillagok körül is fedeztek fel törmelékkorongokat. Ezek a törmelékzónák kisbolygók ütközésekor jöhettek létre, esetleg üstökösök aktivitásának nyomjelzői (Naprendszerünkben a meleg por forrása nagyrészt a rövid periódusú üstökösök aktivitása). Szintén az elmúlt években figyeltük meg néhány főövbeli kisbolygó esetenkénti üstökösszerű aktivitását, és a jeges planetezimálok szublimációk által magyarázható változásait. Ezek az eredmények jelentősen megváltoztatják azt a képet, amely szerint az ilyen korú naprendszerekben nem zajlanak jelentős folyamatok, és a különböző kis égitest populációk jól elkülönülten léteznek egymás mellett. Mivel a jeges felszínű égitestek jelentős szerepet játszhatnak a víz szállításában is, a TNO felszínén felfedezett friss jégképződési folyamatok azt mutatják, hogy szerves anyag képződés ma is lehetséges az öreg törmelékkorongokban, a becsapódó üstökösök pedig ma is az élet építőköveinek közvetítői lehetnek.

Ebben a kutatásban a kis égitestek és szűk környezetük: a törmelékkorongok kölcsönhatását fogjuk vizsgálni. Új törmelékkorongos rendszereket fedezünk fel és részletesen tanulmányozzuk szerkezetüket. Egy törmelékkorongot -- Naprendszerünk törmelékzónáit -- közvetlen közelről is meg tudunk figyelni. A kis égitestek és az állatövi por kapcsolatának felderítésével találhatjuk meg a távoli törmelékkorongok megismerésének kulcsát. Ezen ismeret birtokában más naprendszerek törmelékzónáinak szerepét is helyesen tudjuk értelmezni a bolygórendszerek fejlődésében és a biogén környezet aktív támogatásában.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Mi a törmelékkorongok eredete? A Naprendszerünk kivétel vagy szabály?

Okozhatja üstökösök aktivitása azokat a sűrű törmelékkorongokat, amelyeket távoli naprendszerekben megfigyelhetünk?

Vannak szisztematikus különbségek a törmelékkorongok keletkezésében, szerkezetében a Galaxis különböző területein?

Hogy nézett ki a Naprendszer törmelékkorongja a bolygókeletkezés végén? A ma megfigyelhető kis égitest populációk hogyan befolyásolták akkor a korong szerkezetét és későbbi fejlődését?

Mennyire lehet megfeleltetni az infravörös spektroszkópia eredményeit az űrszondák által feltárt felszíni tulajdonságoknak, spektrális jellemzőknek (kontinuum-meredekség, részecskeméret, becsült hőtehetetlenség, felszíni eloszlások stb.)?

Milyen folyamatok változtatják meg a kis égitestek messziről észlelhető tulajdonságait és mi módon?

Vannak olyan kisbolygók, amelyek felszíne a közelmúltban erősen átalakult? Milyen az albedó eloszlása a kisbolygócsaládokban és az átmeneti aktivitást mutató kisbolygók csoportjában?

Létrejöhetett tholin szintézis a törmelékkorongokhoz kapcsolódó jeges égitestekben?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A távoli naprendszerek eredetére és fejlődésére két megfigyelésből következtethetünk: az exobolygók pályájából, és a rendszerek törmelékkorongjaiból. E korongok jelentősége kiemelkedő, mert anyaguk nyilvánvalóan folyamatosan újratermelődik, és mert méretüknél fogva széles tartományon mintavételezik a távoli naprendszerek szerkezetét. Másrészt a törmelék különböző zónáinak eredete és fejlődése ma még ismeretlen: egy távoli törmelékkorong észleléséből ma még nagyon nehéz kiaknázni a rendszerre vonatkozó ismereteket. A többszörös törmelékzónák és az exobolygórendszerek törmelékzónái komplexitásuk miatt még több információt hordoznak, és megfejtésük még több kérdést vet föl. Az egyetlen lehetőség, hogy saját Naprendszerünket vizsgáljuk újszerű megközelítésben: a kis égitestek és a törmelékzónák kölcsönhatásának szemszögéből próbáljuk megismerni, hogy a törmelék hogyan termelődik, és hogyan formálódik stabil szerkezetté.

Kutatócsoportunk tagjai korábban is fontos eredményeket értek el ezen ai területen. A hosszú periódusú üstökösöknél távoli aktivitást mutattunk ki, pl. a Hale-Bopp--üstökös esetében ~30 CSE távolságig. Számos TNO felszíne meglepően fényes, melynek oka ritka atmoszféra időszakos megjelenése, majd ebből friss jégréteg újrakondenzálódása. Ez a megfigyelés a TNO-kat közvetlen kapcsolatba hozza a Hale-Bopp--szerű óriás üstökösökkel. A formálódó új paradigma két fontos kérdéskör újratárgyalását teszi szükségessé:
1. meg kell állapítani a törmelékkorongok és a kis égitestek kölcsönhatásának folyamatát, és
2. a kis égitestek és a törmelékkorongok fejlődéstörténetét ebben a viszonyban kell újraértelmezni.

A kutatásban kis égitestek csoportjainak nagy mintákon alapuló, átfogó összehasonlító vizsgálatait fogjuk folytatni a Naprendszer különböző területein és laborkísérletekben. Ennek eredményeképpen a kis égitestek belső szerkezetének részleteit tárjuk föl, betekintést nyerünk az ütközési és gáztermelési folyamatok lefolyásába, felszínalakító hatásaiba, és ezek szerepére a Naprendszer és a törmelékkorongok fejlődésének folyamatában. Új törmelékkorongos rendszerek azonosításával és értelmezésével felderítjük a törmelékkorongok szerepét a naprendszerek fejlődésében.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az üstökösök, kisbolygók és a bolygóközi por alkotja a Napunkat övező törmelékfelhőt. Ezek az apró égitestek a bolygókeletkezés folyamatairól hordoznak információt. Más csillagok körül is ismerünk hasonló anyagfelhőket, amelyek mérhető jellemzői a bennük található kis méretű poros-jeges testek tulajdonságaitől függenek. Jelen kutatás során földfelszíni és űrbéli méréseket fogunk végezni naprendszeri kis égitestekről, amelyek célja a porképződés folyamatainak felderítése, a kölcsönös ütközések szerepének tisztázása, valamint a külső Naprendszerben zajló anyagtermelés jellemzése. Magyarországon mindeddig páratlan laboratóriumi méréseket végzünk kisbolygó-mintákon, illetve a fagyott égitestek felszíni viszonyait reprodukáló környezetben. Tervezzük továbbá törmelékkoronggal övezett csillagok megfigyelését űrbéli műszerekkel, illetve külföldi óriásteleszkópokkal, amelyekkel a fiatal Naprendszernek megfelelő állapotokat tanulmányozhatjuk más csillagok körül. A kutatás eredményeként közelebb kerülünk a bolygókeletkezést kísérő folyamatok jobb megismeréséhez, valamint megérthetjük a korai törmelékkorong szerepét a Naprendszer fejlődésében, s végső soron a földi élet kialakulásában.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Debris disks have recently been discovered around several aged Main Sequence stars, and were interpreted as tracers of recent collisions of asteroids, or as dust clouds due to an activity of enormous populations of comets. In our Solar System, for example, short-period comets were identified as major sources of zodiacal dust, and comet-like activity and effective resurfacing was suggested for asteroids and TNOs. These findings definitely challenged the earlier view which accounted for the relaxation of solar systems by this age and the separation of small body populations at large siderocentric distances. Since icy bodies are widely considered as sources of water transport, the recent uncovering of the replenishment of fresh ice on TNO surfaces shows that the synthesis of organic matter is also possible in debris disks, and revives the theories of planet-impacting comets as sources of building blocks of life.

In this project we plan to explore the relations between minor bodies and the debris disk in all size scales. We will identify new systems with debris disks and examine them in deep details. The single debris disk that we closely observe is our Solar System. Thus, by understanding the relation of the minor bodies (Near-Earth asteroids, Main Belt asteroids, Trojan asteroids, Centaurs, TNOs, comets, Main Belt comets etc.) and the zodiacal dust, we get a key to the source and evolution of extrasolar debris systems. With this knowledge, we will be able to understand the evolution of extrasolar debris disks, and their role in maintaining the development of a self-supporting organic environment in these systems.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

What is the source of debris disks in general? Is our Solar System a rule or an exception?

Can a giant comet population generate the amount of warm debris that we observe in extrasolar systems?

Are there systematic differences in the evolution of debris disks in the different parts of the Galaxy?

What did our Solar System's debris disk look like right after the time when planet formation had just been completed? What was the role of the currently observable small body components in shaping the ancient debris disk?

How much do the results of infrared spectroscopy correspond to the surface properties and spectral characteristics of small bodies based on infrared observations by space probes?

What kind of processes can modify the properties of minor bodies and how?

Is there any evidence of asteroids with significant resurfacing in the recent past?

Is tholin synthesis plausible in icy bodies of a debris disk?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Currently, we know two tracers of the formation and evolution of distant solar systems: the orbit of planets in there, and the debris disks. Debris is of emphasized importance because of its continuous replenishment in dynamical processes, and because its samples the distant solar system at larger scales. However, the origin and the evolution of the various debris zones is unknown in general, and we can hardly get to a general interpretation of evolution history because of the lack of this knowledge. Multiple debris zones and debris disks in planet-hosting environments are further unresolved questions. The only possibility to reveal the processes that form and support a debris disk is the investigation of the small bodies in our Solar System, and their connection to the production and structure of debris dust.

Our group has obtained several important conclusions recently, showing that these minor bodies behave quite differently than we suspected before. For example, we examined the distant activity of comets and found that the long-period population can support the activity until many astronomical units, e.g. 30 AU in case of Hale-Bopp. We identified extremely large albedos on many TNOs, indicating the consecutive formation and depletion of sparse atmospheres, and making a direct link between TNOs and comets. These results were quite unexpected, and indicate that (i) the relation of the minor bodies and the current Solar System debris needs a revision, and (ii) the evolution history of a debris disk and the population of minor bodies needs to be reconsidered.

Here we propose a comprehensive study of minor bodies at various parts of the Solar System and in laboratory experiments. As a result, we will get a detailed view of interior structure and thermodynamics of minor bodies, impact evolution processes and dust/gas production by evaporation, and the interpretation of these processes from an evolutionary point of view. Finally, we expect to discover new solar systems with warm debris disks, and will identify the evolution of the Solar System debris zones throughout the history of formation and evolution of our cosmic environment.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Comets, minor planets and interplanetary dust constitute the debris cloud that surrounds the Sun. These small bodies provide information on the processes of planet formation. We also know similar clouds around other stars, whose measurable characteristics depend on the properties of the constituting small dusty-icy particles. In this project we will obtain ground-based and space observations of small bodies in the Solar System, aiming at the physics of dust-producing processes, the role of mutual collisions and a detailed characterisation of matter production in the outer Solar System. We will carry out laboratory experiments, so far unprecedented in Hungary, with actual samples of minor planets and in carefully controlled environments that closely mimic those on the frozen surfaces. We also plan observations of stars with debris zones using space instruments and large telescopes abroad, which will be used to study analogues of the young Solar System around other stars. The results of this research will yield a new understanding of the processes that accompany planet formation and the role that the early debris disk played in the evolution of the Solar System, and ultimately, in the formation of life on Earth.

 

Final report

 
Results in Hungarian
In our project we aimed to understand the evolution of the debris disk in our Solar system through the properties of minor body populations and link this to exosolar debris disks. We determined important characteristics of near-Earth asteroids, targets of sample-return missions, giving important constraints for mission planners. These will finally give us the clue to the origin and evolution of the main asteroid belt. The K2 mission was identified as a new and powerful tool to obtain spin properties for a large sample of targets, with important results for Solar system evolution theories. We have for the first time obtained a comprehensive sample of objects with accurate size, albedo and thermal properties in the outer Solar system. This lead to important conclusions on the scenarios of the early phases of debris disk evolution, and major results were published on individual objects, too. Our results on the activity of comets are directly applicable to the dust replenishment theories in the inner solar system. The meteorite samples we analysed give direct information on the Solar system's debris disk at the time of its formation. We studied the incidence of debris disks in young moving groups and also the survival of gas, and identified candidate systems where planets may have caused the stirring of the disk.
Results in English
Pályázatunk célja a Naprendszerbeli törmelékkorong feljődésének megértése volt az egyes kisbolygó-populációk jellemzőin keresztül és az ilyen típusú vizsgálatok kiterjesztése más csillagok körüli törmelékkorongokra is. Földsúroló kisbolygók olyan jellemzőit határoztuk meg, amelyek nagyon fontosak a mintavevő missziók tervezésénél. Ezek a programok adhatják meg a választ a kisbolygóöv keletkezésével és fejlődésével kapcsolatos kérdésekre. A K2 program olyan új eszközt adott a kezünkbe, amellyel hatékonyan lehet nagy számú naprendszerbeli célpont forgási tulajdonságait vizsgálni, fontos eredményeket szolgáltatva a Naprendszerfejlődési elméletekhez. Első alkalommal kaptunk átfogó mintát kis égitestek méretéről, albedójáról és felszínük hőtani tulajdonságairól a külső Naprendszerben. Ennek alapján fontos következtetéseket vontunk le a törmelkékkorong korai Naprendszerben történő feljődésével kapcsolatban, és jelentős eredeményeket publikáltunk az egyes égitestekre vonatkozóan is. Az üstökösök aktivitásával kapcsolatos eredményeink közvetlenül alkalmazhatóak a belső Naprendszer porutánpótlási elméleteiben. Az általunk vizsgált meteorit minták értékes információt hordoznak a Naprendszer törmelékkorongjának állapotáról keletkezésük időpontjában. Tanulmányoztuk a törmelékkorongok előfordulását fiatal mozgási halmazokban, a gáz túlélését törmelékkoronggal rendelkező rendszerekben, és azonosítottunk olyan jelölteket, ahol bolygók lehetnek a felelősek a korong dinamikai gerjesztéséért.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104607
Decision
Yes

 

List of publications

 
Müller, T. G.; Miyata, T.; Kiss, C.; Gurwell, M. A.; Hasegawa, S.; Vilenius, E.; Sako, S.; Kamizuka, T.; Nakamura, T.; Asano, K.; Uchiyama, M.; Konishi, M.; Yoneda, M.; Ootsubo, T.; Usui, F.; Yoshii, Y.; Kidger, M.; Altieri, B.; Lorente, R.; Pál, A.; O'Rourke, L.; Metcalfe, L.: Physical properties of asteroid 308635 (2005 YU55) derived from multi-instrument infrared observations during a very close Earth approach, Astronomy & Astrophysics, Volume 555, id.A3, 2013
Lellouch, E.; Santos-Sanz, P.; Lacerda, P.; Mommert, M.; Duffard, R.; Ortiz, J. L.; Müller, T. G.; Fornasier, S.; Stansberry, J.; Kiss, Cs.; Vilenius, E.; Mueller, M.; Peixinho, N.; Moreno, R.; Groussin, O.; Delsanti, A.; Harris, A. W.: "TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region. IX. Thermal properties of Kuiper belt objects and Centaurs from combined Herschel and Spitzer observations, Astronomy & Astrophysics, Volume 557, id.A60, 2013
Fornasier, S.; Lellouch, E.; Müller, T.; Santos-Sanz, P.; Panuzzo, P.; Kiss, C.; Lim, T.; Mommert, M.; Bockelée-Morvan, D.; Vilenius, E.; Stansberry, J.; Tozzi, G. P.; Mottola, S.; Delsanti, A.; Crovisier, J.; Duffard, R.; Henry, F.; Lacerda, P.; Barucci, A.; Gicquel, A.: TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of nine bright targets at 70-500 μm, Astronomy & Astrophysics, Volume 555, id.A15, 2013
Kiss, Cs.; Szabó, Gy.; Horner, J.; Conn, B. C.; Müller, T. G.; Vilenius, E.; Sárneczky, K.; Kiss, L. L.; Bannister, M.; Bayliss, D.; Pál, A.; Góbi, S.; Verebélyi, E.; Lellouch, E.; Santos-Sanz, P.; Ortiz, J. L.; Duffard, R.; Morales, N.: A portrait of the extreme solar system object 2012 DR30, Astronomy & Astrophysics, Volume 555, id.A3, 2013
Lacerda, Pedro, Fornasier, Sonia, Lellouch, Emmanuel, Kiss, Csaba, Vilenius, Esa, Santos-Sanz, Pablo, Rengel, Miriam, Müller, Thomas, Stansberry, John, Duffard, René, Delsanti, Audrey, Guilbert-Lepoutre, Aurélie: The Albedo-Color Diversity of Transneptunian Objects, The Astrophysical Journal Letters, 793, L2, 2014
Müller, T. G., Kiss, Cs., Scheirich, P., Pravec, P., O'Rourke, L., Vilenius, E., and Altieri, B.: Thermal infrared observations of asteroid (99942) Apophis with Herschel, Astronomy and Astrophysics, 566, A22, 2014
Duffard, R., Pinilla-Alonso, N., Santos-Sanz, P., Vilenius, E., Ortiz, J. L., Mueller, T., Fornasier, S., Lellouch, E., Mommert, M., Pal, A., Kiss, Cs., Mueller, M., Stansberry, J., Delsanti, A., Peixinho, N., Trilling, D.: TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region. XI. A Herschel-PACS view of 16 Centaurs, Astronomy and Astrophysics, 564, A92, 2014
Vilenius, E., Kiss, Cs., Müller, T., Mommert, M., Santos-Sanz, P., Pál, A., Stansberry, J., Mueller, M., Peixinho, N., Lellouch, E., Fornasier, S., Delsanti, A., Thirouin, A., Ortiz, J. L., Duffard, R., Perna, D., and Henry, F.: TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region. X. Analysis of classical Kuiper belt objects from Herschel and Spitzer observations, Astronomy and Astrophysics, 564, A35, 2014
Kiss, Cs., Müller, Th.G., Kidger, M., Mattisson, P., Marton G.: Comet C/2013 A1 (Siding Spring) as seen with the Herschel Space Observatory, Astronomy and Astrophysics, 574, L3, 2015
Keresztúri A., Ormandi Sz., Józsa S., Szabo M., Toth M.: Analysis of ripple or flow-like features in NWA 3118 CV3 meteorite, Planetary and Space Science, 104, 200–210, 2014
Szabó, R.; Sárneczky, K.; Szabó, Gy. M.; Pál, A.; Kiss, Cs.; Csák, B.; Illés, L.; Rácz, G.; Kiss, L. L.: Main-belt Asteroids in the K2 Engineering Field of View, The Astronomical Journal, Volume 149, Issue 3, article id. 112, 5 pp., 2015
Pál, A.; Szabó, R.; Szabó, Gy. M.; Kiss, L. L.; Molnár, L.; Sárneczky, K.; Kiss, Cs.: Pushing the Limits: K2 Observations of the Trans-Neptunian Objects 2002 GV31 and (278361) 2007 JJ43, The Astrophysical Journal Letters, Volume 804, Issue 2, article id. L45, 5 pp., 2015
A. Pál, Cs. Kiss, J. Horner, R. Szakáts, E. Vilenius, Th. G. Müller, J. Acosta-Pulido, J. Licandro, A. Cabrera-Lavers, K. Sárneczky, Gy. M. Szabó A. Thirouin, B. Sipőcz, Á. Dózsa, R. Duffard: Physical properties of the extreme Centaur and super-comet candidate 2013 AZ60, Astronomy & Astrophysics, Volume 583, id.A93, 8 pp., 2015
Marton, G.; Kiss, Cs.; Balog, Z.; Lellouch, E.; Verebélyi, E.; Klaas, U.: Search for signatures of dust in the Pluto-Charon system using Herschel/PACS observations, Astronomy and Astrophysics, 579, L9, 2015
Moór, A., Henning, Th., Juhász, A., Ábrahám, P., Balog, Z., Kóspál, Á., Pascucci, I., Szabó, Gy. M., Vavrek, R., Curé, M., Csengeri, T., Grady, C., Güsten, R., Kiss, Cs.: Discovery of Molecular Gas around HD 131835 in an APEX Molecular Line Survey of Bright Debris Disks, The Astrophysical Journal, 814, pp. 42-, 2015
Moór, A., Kóspál, Á., Ábrahám, P., Apai, D., Balog, Z., Grady, C., Henning, Th., Juhász, A., Kiss, Cs., Krivov, A. V., Pawellek, N., Szabó, Gy. M.: Stirring in massive, young debris discs from spatially resolved Herschel images, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 447, pp. 577-597, 2015
Kereszturi A., Ormandi Sz., Jozsa S.: Possible melting produced chondrule destruction in NWA 6604 CK4 chondrite, Meteoritics and Planetary Science, 50, 1295–1309., 2015
Kiss, Cs.; Müller, T. G.; Vilenius, E.; Pál, A.; Santos-Sanz, P.; Lellouch, E.; Marton, G.; Verebélyi, E.; Szalai, N.; Hartogh, P.; Stansberry, J.; Henry, F.; Delsanti, A.: Optimized Herschel/PACS photometer observing and data reduction strategies for moving solar system targets, Experimental Astronomy, Volume 37, Issue 2, pp.161-174, 2014
Müller, T. G.; Miyata, T.; Kiss, C.; Gurwell, M. A.; Hasegawa, S.; Vilenius, E.; Sako, S.; Kamizuka, T.; Nakamura, T.; Asano, K.; Uchiyama, M.; Konishi, M.; Yoneda, M.; Ootsubo, T.; Usui, F.; Yoshii, Y.; Kidger, M.; Altieri, B.; Lorente, R.; Pál, A.; O'Rourke, L.; Metcalfe, L.: Physical properties of asteroid 308635 (2005 YU55) derived from multi-instrument infrared observations during a very close Earth approach, Astronomy & Astrophysics, Volume 558, id.A97, 2013
Kereszturi A., Ormandi Sz., Józsa S., Szabo M., Toth M.: Analysis of ripple or flow-like features in NWA 3118 CV3 meteorite, Planetary and Space Science, 104, 200–210, 2014
Kiss, C.; Pál, A.; Farkas-Takács, A. I.; Szabó, G. M.; Szabó, R.; Kiss, L. L.; Molnár, L.; Sárneczky, K.; Müller, T. G.; Mommert, M.; Stansberry, J.: Nereid from space: rotation, size and shape analysis from K2, Herschel and Spitzer observations, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 457, Issue 3, p.2908-2917, 2016
Lellouch, E.; Santos-Sanz, P.; Fornasier, S.; Lim, T.; Stansberry, J.; Vilenius, E.; Kiss, Cs.; Müller, T.; Marton, G.; Protopapa, S.; Panuzzo, P.; Moreno, R.: The long-wavelength thermal emission of the Pluto-Charon system from Herschel observations. Evidence for emissivity effects, Astronomy and Astrophysics, in press, 2016
Pal, A.; Kiss, C.; Mueller, T.; Molnar, L.; Szabo, R.; Szabo, G.; Sarneczky, K.; Kiss, L.: Large Size and Slow Rotation of the Trans-Neptunian Object (225088) 2007 OR10 Discovered from Herschel and K2 Observations, The Astronomical Journal, Volume 151, Issue 5, article id. 117, 2016
Müller, T. G.; Ďurech, J.; Ishiguro, M.; Mueller, M.; Krühler, T.; Yang, H.; Kim, M.-J.; O'Rourke, L.; Usui, F.; Kiss, C.; et al.: Hayabusa-2 Mission Target Asteroid 162173 Ryugu (1999 JU3): Searching for the Object's Spin-Axis Orientation, Astronomy & Astrophysics (közlésre elfogadva), 2016
Schindler, Karsten; Wolf, Jürgen; Bardecker, Jerry; Olsen, Aart; Müller, Thomas; Kiss, Csaba; Ortiz, Jose-Luis; Braga-Ribas, Felipe; Bueno de Camargo, Julio Ignacio; Herald, Dave; Krabbe, Alfred: Results from a triple chord stellar occultation and far-infrared photometry of the trans-Neptunian object (229762) 2007 UK126, Astronomy & Astrophysics (közlésre elfogadva), 2016
Szabó, R.; Pál, A.; Sárneczky, K.; Szabó, Gy. M.; Molnár, L.; Kiss, L. L.; Hanyecz, O.; Plachy, E.; Kiss, Cs.: Uninterrupted optical light curves of main-belt asteroids from the K2 mission, Astronomy & Astrophysics, Volume 596, id.A40, 2016
Müller, T. G.; Marciniak, A.; Butkiewicz-Bąk, M.; Duffard, R.; Oszkiewicz, D.; Käufl, H. U.; Szakáts, R.; Santana-Ros, T.; Kiss, C.; Santos-Sanz, P.: Large Halloween Asteroid at Lunar Distance, Astronomy & Astrophysics (közlésre elfogadva), 2016
Szabó, Gy. M.; Pál, A.; Kiss, Cs.; Kiss, L. L.; Molnár, L.; Hanyecz, O.; Plachy, E.; Sárneczky, K.; Szabó, R.: The heart of the swarm: K2 photometry and rotational characteristics of 56 Jovian Trojan asteroids, Aastronomy & Astrophysics (közlésre elfogadva), 2016
Moór, A.; Kóspál, Á.; Ábrahám, P.; Balog, Z.; Csengeri, T.; Henning, Th.; Juhász, A.; Kiss, Cs.: New Debris Disks in Nearby Young Moving Groups, The Astrophysical Journal, Volume 826, Issue 2, article id. 123, 2016
Müller, T. G.; Balog, Z.; Nielbock, M.; Moreno, R.; Klaas, U.; Moór, A.; Linz, H.; Feuchtgruber, H.: Far-infrared photometric observations of the outer planets and satellites with Herschel-PACS, Astronomy & Astrophysics, Volume 588, id.A109, 2016
Sárneczky, K.; Szabó, Gy. M.; Csák, B.; Kelemen, J.; Marschalkó, G.; Pál, A.; Szakáts, R.; Szalai, T.; Szegedi-Elek, E.; Székely, P.; Vida, K.; Vinkó, J.; Kiss, L. L.: Activity of 50 Long-period Comets Beyond 5.2 au, The Astronomical Journal, Volume 152, Issue 6, article id. 220, 2016
Verebelyi, E.; Kiss, C.; Balog, Z.; Stansberry, J.: Structure of the zodiacal emission by Spitzer archive data, Asteroids, Comets, Meteors 2014, Proceedings, #555, 2014
Marton, Gabor; Kiss, Csaba; Mueller, Thomas G.: The moon of the large Kuiper-belt object 2007 OR10, American Astronomical Society, DPS meeting #48, id.120.22, 2016
Moór, A., Juhász, A., Kóspál, Á., Ábrahám, P., Apai, D., Csengeri, T., Grady, C., Henning, Th., Hughes, A. M., Kiss, Cs., Pascucci, I., Schmalzl, M., Gabányi, K.: ALMA Continuum Observations of a 30 Myr Old Gaseous Debris Disk around HD 21997, The Astrophysical Journal, 777, pp. L25, 2013
Moór, A., Szabó, Gy. M., Kiss, L. L., Kiss, Cs., Ábrahám, P., Szulágyi, J., Kóspál, Á., and Szalai, T.: Unveiling new members in five nearby young moving groups, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 435, pp. 1376-1388, 2013
Moór, A., Ábrahám, P., Kóspál, Á., Szabó, Gy. M., Apai, D., Balog, Z., Csengeri, T., Grady, C., Henning, Th., Juhász, A., Kiss, Cs., Pascucci, I., Szulágyi, J., and Vavrek, R.: A Resolved Debris Disk around the Candidate Planet-hosting Star HD 95086, The Astrophysical Journal, 775, pp. L51, 2013
Kiss, Cs.; Müller, T. G.; Vilenius, E.; Pál, A.; Santos-Sanz, P.; Lellouch, E.; Marton, G.; Verebélyi, E.; Szalai, N.; Hartogh, P.; Stansberry, J.; Henry, F.; Delsanti, A.: Optimized Herschel/PACS photometer observing and data reduction strategies for moving solar system targets, Experimental Astronomy (közlésre elfogadva), 2013

 

Events of the project

 
2017-05-05 13:58:45
Résztvevők változása
2015-02-24 16:01:05
Résztvevők változása
2014-03-06 15:55:16
Résztvevők változása
2014-02-25 13:41:49
Résztvevők változása
Back »