Essential Oils and Their Main Components As Potential Antimicrobial and Anti-Inflammatory Substances  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
104660
Type PD
Principal investigator Horváth, Györgyi
Title in Hungarian Illóolajok és fő komponenseik, mint antimikrobás és gyulladáscsökkentő anyagok
Title in English Essential Oils and Their Main Components As Potential Antimicrobial and Anti-Inflammatory Substances
Keywords in Hungarian Artemisia adamsii, Achillea asiatica, Juniperus sabina, illóolajok, TLC-bioautográfia, gázkromatográfia, mikrochip-elektroforézis, MALDI-TOF-MS, antimikrobás hatás, gyulladáscsökkentő hatás
Keywords in English Artemisia adamsii, Achillea asiatica, Juniperus sabina, essential oils, TLC-bioautography, GC, microchip-electrophoresis, MALDI-TOF-MS, antimicrobial activity, anti-inflammatory effect
Discipline
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Microbiology: virology, bacteriology, parasitology, mycology (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Ortelius classification: Microbiology
Experimental pharmacology, drug discovery and design (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Pharmacognosy (University of Pécs)
Starting date 2013-01-01
Closing date 2016-12-31
Funding (in million HUF) 7.761
FTE (full time equivalent) 2.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az illóolajokat (IOk) növények termelik és desztillációval kivonhatók. Számos területen (orvosi mikrobiológia, élelmiszer-tartósítás, aromaterápia) használják őket. Az antibiotikumok gyakori használata miatt a rezisztens törzsek száma egyre emelkedik. Ez a tény vezetett az új, növényi eredetű antimikrobás anyagok kutatásához. Az IOk in vitro antimikrobás hatását leíró publikációkban különböző módszereket és paramétereket alkalmaztak, így az eredmények összehasonlíthatatlanok és némely esetben megbízhatóságuk megkérdőjelezhető. Az IOk hidrofób folyadékok, ezért szükség van optimalizált és reprodukálható módszerekre. Az IOk gyulladáscsökkentő hatását többnyire in vitro modellekben vizsgálták, pedig az inhalált IOk-nak fontos szerepe van a különböző légúti betegségekben. Az IOk hatásának pontos felderítése a gyógyszerfejlesztés szempontjából újszerű perspektívát nyújthat.
Előzetes eredményeink alapján jelen pályázat célkitűzései a következők:
(1) IOk kivonása néhány mongol gyógynövényből és IOk beszerzése az Aromax Kft.-től
(2) Az IOk kémiai összetételének meghatározása GC és GC-MS technikákkal
(3) Agar-diffúziós, agar-hígításos és direkt bioautográfiás módszerek optimalizálása, az IOk valamint főkomponenseik in vitro gomba- és baktériumellenes hatásának meghatározása
(4) Az IOk közötti lehetséges interakciók in vitro vizsgálata
(5) Az IOk és komponenseiknek Gram-negatív baktériumok külső membránfehérje-összetételére gyakorolt hatásának vizsgálata mikrochip elektroforézissel, és az izolált membránfehérjék azonosítása MALDI-TOF-MS technikával
(6) Inhalált IOk gyulladáscsökkentő hatásának tanulmányozása in vivo egérmodellben

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az antibiotikum rezisztencia és a különböző légúti betegségek ténye, melyek sok embert érintenek, szükségessé teszi új bioaktív vegyületek keresését. A vizsgálatok száma, melyek az illóolajok (IOk), mint új potenciális antibiotikus hatású szerek alkalmazhatóságával foglalkoznak, egyre emelkedik. Habár ezekben a kutatásokban a módszerek széles palettáját alkalmazták, eltérő paraméterekkel, így a kapott eredmények nehezen összehasonlíthatók, néha a megbízhatóságuk megkérdőjelezhető. Az IOk gyulladáscsökkentő hatását a legtöbb esetben in vitro vizsgálták és csak néhány in vivo kísérletről számoltak be. Korábbi eredményeink szerint a bioautográfia megfelelő módszer az IOk különböző növény- és néhány humán baktériumokkal szembeni antibakteriális hatásának tanulmányozására. A Gram-negatív baktériumok külső membránjának fehérjéi (OMPs) hozzájárulnak a gazdasejt felszínén történő megtapadásban és az antibiotikum rezisztencia kialakulásában (efflux-pumpa effektus). Ezek a fehérjék fontos antigének is, immunválasz indukálására képesek a gazdasejtben. Jelenlegi kutatásainkban néhány IO antibakteriális és gombaellenes hatását vizsgáljuk in vitro különböző mikrobiológiai tesztrendszerekben, valamint ezen anyagok bakteriális OMP-re gyakorolt hatását tanulmányozzuk. Továbbá ezeknek az IOk-nak gyulladáscsökkentő hatását is kutatjuk in vivo egérmodellben. Ezeknek a modelleknek és technikáknak komplex alkalmazásával feltételezhető az IOk antimikrobás, gyulladáscsökkentő hatása, minimális gátló koncentrációjuk (MIC) meghatározása, valamint egymás közötti kölcsönhatásuk.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Jelen kutatásunk komplex in vitro és in vivo kísérleti eredményeket szolgáltat az illóolajok (IOk) antibakteriális és gombaellenes, valamint gyulladáscsökkentő hatásaival kapcsolatban. Olyan IOk-at válogattunk be a vizsgálatokba, melyeket az általunk használni kívánt tesztrendszerekben még nem vizsgáltak. Eredményeink magyarázatot szolgáltathatnak az általunk vizsgált IOk terápiás felhasználhatóságára bakteriális és gombafertőzés, valamint légúti gyulladás esetén. Hangsúlyt fektetünk az IOk egymás közötti interakciójának (szinergizmus/antagonizmus) tanulmányozására és ezen vegyületek vizsgálatára alkalmas gyors, olcsó, megbízható tesztmódszerek kidolgozására is. A Gram-negatív baktériumok külső membránfehérje összetételében bekövetkező változások hatással vannak a baktérium patogenitási, adhezív tulajdonságaira és antibiotikum-rezisztenciájukra. Az illóolajok külső membránfehérjékre gyakorolt hatásvizsgálata hozzájárulhat ezen anyagok antibakteriális hatásmechanizmusának megértéséhez és új, természetes eredetű antibakteriális szerek tervezéséhez. Továbbá a mikrochip alapú mérések automatizálásuk és gyors eredményük miatt hozzájárulhatnak a mikrobiológiai diagnosztika felgyorsulásához.
Az IOk baktérium- és gombaellenes, valamint gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata orvosi és társadalmi szempontból nagy jelentőségű, mivel számos akut vagy krónikus légúti betegség (asthma, nátha, COPD, arcüreggyulladás, hörghurut), valamint egyéb problémák (bőrfertőzések, lábgombásodás, izületi gyulladások, stb.) gyógyításában szerepet játszanak. E betegségek sok embert érintenek, az életminőséget jelentősen rontják, és a jelenlegi kezelési lehetőségeik nem kielégítőek. Kutatásunk eredményei a gyógyszer- és termékfejlesztés számára is új perspektívát nyújthatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az illóolajok (IOk) jellegzetes illatú és színű, sok komponensből álló, levegőn könnyen elpárolgó folyadékok. Számos területen (pl. élelmiszeripar, aromaterápia, stb.) felhasználják őket. Az IOk inhalálása alkalmas különböző légúti betegségek kezelésére, bár ezt a tényt még csak néhány IO-jal elvégzett vizsgálat támasztja alá. Biológiai hatásuk és farmakológiai vizsgálatuk szempontjából fontos az IOk kémiai összetételének meghatározása. Baktérium-, illetve gombaellenes hatásuk kutatása különösen jelentős, mivel az antibiotikumok széles körű használata miatt egyre növekszik a rezisztens (ellenálló) törzsek száma. Így szükséges más, az antibiotikumokhoz hasonló hatású anyagok, pl. IOk, vizsgálata. Mivel vízben nem oldódnak, ezért a hagyományos tesztmódszerek nem használhatók a kutatásokban, vagy csak módosítások után, illetve újabb módszereket kell fejleszteni. Jelen kutatás célja 18 db IO kémia analízise, baktérium- és gombaellenes hatásuk vizsgálata optimalizált mikrobiológiai tesztekkel és kromatográfiás technikákkal, valamint gyulladáscsökkentő hatásuk tanulmányozása állatmodellekben. Mivel a különböző légúti betegségek, mint pl. az asthma, a nátha, a COPD, az arcüreggyulladás, a hörghurut, valamint a bőrfertőzések, lábgombásodás sok embert érintenek, az életminőséget jelentősen rontják, és a hagyományos kezelési lehetőségek nem minden esetben elegendőek, az IOk gyulladáscsökkentő, baktérium- és gombaellenes hatásainak vizsgálata különösen fontos. Kutatási eredményeink értékes adatokat szolgáltathatnak a gyógyszer- és termékfejlesztés számára.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Essential oils (EOs) are produced by plants and extracted by distillation. EOs are used in a variety of fields (medical microbiology, food preservation, aromatherapy). With frequent usage of antibiotics the number of resistant strains has increased. This fact has led to research on new antimicrobial agents from plants. Previous studies on the antimicrobial activity of EOs described a wide range of assays with different parameters, so results from the assays are incomparable and their reliability is questionable. EOs are hydrophobic liquids, therefore there is a need for optimized and reproducible assays. Anti-inflammatory action of EOs was investigated in mostly in vitro models, but inhaled EOs have important role in various respiratory diseases. Precisely understanding the effect of EOs might open novel perspectives for drug development.
Based on our preliminary results the aims of the present proposal are:
(1) Isolation of EOs from some Mongolian medicinal plants and obtaining EOs from a Hungarian Company (Aromax)
(2) Identification of the chemical composition of the EOs by GC and GC-MS
(3) Optimization of agar diffusion, broth dilution and direct bioautographic methods and determination of the in vitro antifungal and antibacterial activity of EOs and their main components
(4) Determination of the possible interactions between the EOs in vitro
(5) Examination of the effect of EOs and their main components on the outer membrane protein composition of Gram negative bacteria with microchip electrophoresis and identification of isolated membrane proteins with MALDI-TOF-MS
(6) Investigation of anti-inflammatory effect of the inhaled EOs in an in vivo mouse model

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The fact of antibiotic resistance and the different respiratory diseases which affect a large population indicates searching for new bioactive compounds. The number of studies focusing on the application of essential oils (EOs) as new potential antibiotic agents against different microorganisms has recently increased. However, previous studies decribed a wide range of assays with different parameters, so the results from the assays are very different and sometimes their reliability is questionable. In most cases the anti-inflammatory effect of EOs was investigated in vitro and in only some in vivo experiments. According to our preliminary experimentations bioautography is an appropriate method for detection of EOs with antibacterial activity against plant and some human pathogenic bacteria. Outer membrane proteins (OMPs) of Gram negative bacteria contribute to the attachment of bacterial cells to the surface of host cells and to the development of antibiotic resistance (efflux pump effect). These proteins are also important antigens and induce immunological response in the host cells. In the present study we would like to investigate the antibacterial and antifungal effect of selected EOs in different microbiological test systems in vitro and their effect on bacterial OMPs. Furthermore, the anti-inflammatory activity is also examined in in vivo mice model. With complex application of these models and techniques, determination of antimicrobial, anti-inflammatory effect and minimum inhibitory concentrations (MICs) of EOs as well as their possible interactions will be possible.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The results of this study can provide complex, in vitro and in vivo experimental data in connection with the antibacterial, antifungal and anti-inflammatory activities of the essential oils (EOs). The EOs selected for the purposes of our experiments have not yet been examined with the test methods we intend to apply in this study. Our results could help to elucidate the applicability of the EOs examined in this study in case of bacterial and fungal infections as well as respiratory inflammation. We lay emphasis on the investigation of the interactions (synergism/antagonism) between the EOs and the development of fast, cheap, reliable test methods which are suitable for the examination of these compounds. Changes in the composition of bacterial outer membrane protein composition might have an effect on the adhesive ability, pathogenic properties and antibiotic resistance of bacteria. The effect of EOs on the outer membrane proteins may contribute to the explanation of antibacterial activity of these substances and design of new antibacterial medicines of natural origin. Furthermore the significance of the microchip-based measurements with their automation and fast results about the bacterial protein composition might contribute to the increased speed of microbiological diagnostics.
The investigation of the antibacterial, antifungal and anti-inflammatory effect of the EOs is of a great medical and social importance, since EOs play a key role in medical treatment of several acute or chronic respiratory diseases (e.g. asthma, rhinitis, COPD, sinusitis, bronchitis) and other problems (e.g. skin infections, fungal disease of legs, arthritis, etc.). These diseases affect a large population, worsening their quality of life, and the therapy is still not completely satisfactory. The present results might open novel perspectives for drug and product development purposes as well.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

EOs have characteristic smell and complex composition. They are used in several fields (e.g. food industry, aromatherapy, etc.). Inhaled EOs are suitable for treating different respiratory diseases, but this fact has only been proved by few experiments. Determination of the chemical composition of EOs is important because of their biological and pharmacological effect. Investigation of their antibacterial and antifungal activity is especially significant, since, due to the extensive usage of antibiotics, the number of resistant strains is growing continuously. The fact of antibiotic resistance has led to research on new antimicrobial agents such as EOs derived from medicinal plants. Since they are not water-soluble, conventional test methods are not suitable in various experiments, or only after modifications, which necessitates the development of new methods. The aim of the present study is to analyse the chemical composition of 18 EOs, investigate their antibacterial and antifungal activity with optimized microbiological and chromatographic techniques, as well as to determine their anti-inflammatory effect in in vivo mice models. Since the different acute or chronic respiratory diseases (e.g. asthma, rhinitis, COPD, sinusitis, bronchitis) and other problems (e.g. skin infections, fungal disease of legs, etc.) affect a large population, worsening their quality of life, and because the conventional treating possibilities are not sufficient in every case, the investigation of anti-inflammatory, antibacterial and antifungal activity of EOs is especially important. The present results might open novel perspectives for drug and product development purposes as well.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kísérleteinkben az Artemisia adamsii Besser illóolaj tujon tartalma miatt nem bizonyult megfelelő antibakteriális szernek. A gázkromatográfiás mérések alapján az illóolajok összetételükben megfeleltek a Gyógyszerkönyvi előírásoknak. A vékonyréteg-kromatográfia-bioautográfia módszerét sikeresen optimalizáltuk illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálatára. Hatásos antimikrobás szernek bizonyult a kakukkfű, a szegfűszeg, a citronella és a fahéj illóolajok. Főkomponenseik, mint a timol, az eugenol, a citronellál és a fahéj-aldehid, jelentősen hozzájárultak a biológiai hatáshoz. Az illóolajok kombinációja additív vagy indifferens, illetve esetenként szinergista hatást eredményezett. A legjobb kombináció a fahéj és a szegfűszeg között volt megfigyelhető, minden esetben additív hatás volt kimutatható. A fahéj és a szegfűszeg illóolajok befolyásolták a bakteriális külső membrán fehérje-összetételt hozzájárulva az antibakteriális hatáshoz. A kakukkfű és a fahéj gyulladáscsökkentő hatást mutatott endotoxin-kiváltott akut légúti gyulladás egérmodelljében. Azonban a citronella és az erdei fenyő illóolajok jelentősen rontották a legtöbb légúti paramétert és a mieloperoxidáz aktivitást is növelték. Eredményeink magyarázatot szolgáltathatnak az általunk vizsgált illóolajok terápiás felhasználhatóságára bakteriális és gombafertőzés, valamint légúti gyulladás esetén. Kutatásunk eredményei a gyógyszer- és termékfejlesztés számára is új perspektívát nyújthatnak.
Results in English
In our experiments the EO of Artemisia adamsii Besser was not proved to be a potential antibacterial agent due to its thujone content. Based on GC-MS, we concluded that the quality of the essential oils used in this project met the standards described in the Hungarian Pharmacopoeia VIII. TLC-bioautography was successfully optimized for detection of antibacterial activity of EOs. EOs of thyme, clove, citronella and cinnamon were proved effective antimicrobial agents. Their main components such as thymol, eugenol, citronellal, cinnamic aldehyde, significantly contributed to the biological activity. Combination of EOs resulted in additive or indifferent effect, with occasional “borderline synergism”. The best combination was experienced between cinnamon and clove leading to additive effect in all cases. Cinnamon and clove EOs influenced the composition of bacterial outer membrane proteins contributing to the antibacterial effect. Thyme and cinnamon showed anti-inflammatory effect in the endotoxin-evoked acute airway inflammation mouse model. However, citronella and scots pine EOs significantly impaired the most of the respiratory parameters, and the myeloperoxidase (MPO) activity was also increased. Our results could help to elucidate the applicability of the EOs examined in this study in case of bacterial and fungal infections as well as respiratory inflammation. Furthermore, the present results might open novel perspectives for drug and product development purposes as well.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=104660
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth Györgyi, Farkas Ágnes, Papp Nóra, Bencsik Tímea, Ács Kamilla, Gyergyák Kinga, Kocsis Béla: Chapter 3 - Natural Substances from Higher Plants as Potential Anti-MRSA Agents, In: Atta-ur-Rahman (szerk.) (szerk.) Studies in Natural Products Chemistry. Amszterdam: Elsevier, 2016. pp. 63-110.
Volume 47, 2016
Kamilla Ács, Tímea Bencsik, Andrea Böszörményi, Béla Kocsis, Györgyi Horváth: Essential Oils and Their Vapors as Potential Antibacterial Agents Against Respiratory Tract Pathogens, NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 11: (11) 1709-1712, 2016
Amir Reza Ashraf, Eszter Csikós, Kamilla Ács, Andrea Böszörményi, László Kereskai, Béla Kocsis, Ágnes Kemény, Kata Csekő, Zsuzsanna Helyes, Györgyi Horváth: Thyme essential oil inhalation decreses endotoxin-induced acute airway inflammation and hyperreactivity in a mouse model., 47th International Symposium on Essential Oils, 11-14 September 2016, Nice, France. Abstract book: PP4, p. 48., 2016
Judit K Kovács, Györgyi Horváth, Mónika Kerényi, Béla Kocsis, Levente Emődy, György Schneider:: A modified bioautographic method for antibacterial component screening against anaerobic and microaerophilic bacteria., Journal of Microbiological Methods, 123: 13-17.,, 2016
Györgyi Horváth, Julianna Török Jenei, Csaba Vágvölgyi, Andrea Böszörményi, Judit Krisch: Effects of essential oil combinations on pathogenic yeasts and moulds, Acta Biologica Hungarica, 67(2): 205-214, 2016
Ágnes M Móricz, Györgyi Horváth, Andrea Böszörményi, Péter G Ott: Detection and identification of antibacterial and antioxidant components of essential oils by TLC-biodetection and GC-MS, Natural Product Communications, 11(11): 1705-1708, 2016
Kamilla Ács, Tímea Bencsik, Andrea Böszörményi, Béla Kocsis, Györgyi Horváth: Essential oils and their vapors as potential antibacterial agents against respiratory tract pathogens, Natural Product Communications, 11(11): 1709-1712, 2016
Judit K Kovács, Péter Felső, Lilla Makszin, Zoltán Pápai, Györgyi Horváth, Hajnalka Ábrahám, Tamás Palkovics, Andrea Böszörményi, Levente Emődy, György Schneider: Antimicrobial and virulence modulation effect of clove essential oil on the food-borne pathogen Campylobacter jejuni, Applied and Environmental Microbiology, 82: 6158-6166, 2016
Györgyi Horváth, Tímea Bencsik, Kamilla Ács, Béla Kocsis: Sensitivity of ESBL-producing Gram-negative bacteria to essential oils, plant extracts, and their isolated compounds, In: Antibiotic Resistance, Mechanisms and New Antimicrobial Approaches, Kateryna Kon and Mahendra Rai (eds), Chapter 12, pp. 239-269, Elsevier, London, UK, 2016
Eszter Csikós, Amir Reza Ashraf, Kamilla Ács, Andrea Böszörményi, László Kereskai, Béla Kocsis, Ágnes Kemény, Kata Csekő, Zsuzsanna Helyes, Györgyi Horváth: Effect of cinnamon and citronella essential oils in endotoxin-evoked acute airway inflammation mouse model, 47th International Symposium on Essential Oils, 11-14 September 2016, Nice, France. Abstract book: PP19, p. 63, 2016
Péter Felső, Györgyi Horváth, Tímea Bencsik, Roland Godányi, Éva Lemberkovics, Andrea Böszörményi, Katalin Böddi, Anikó Takátsy, Péter Molnár, Béla Kocsis: Detection of the antibacterial effect of essential oils on outer membrane proteins of Pseudomonas aeruginosa by lab-on-a-chip and MALDI-TOF/MS., Flavour and Fragrance Journal 28: 367-372, 2013
Györgyi Horváth, Béla Kocsis, Éva Lemberkovics, Andrea Böszörményi, Péter G. Ott, Ágnes M. Móricz: Detection of antibacterial activity of essential oil components by TLC–bioautography using luminescent bacteria., Journal of Planar Chromatography 26: 114-118., 2013
Györgyi Horváth, Kamilla Ács, Béla Kocsis: TLC-Direct Bioautography for Determination of Antibacterial Activity of Artemisia adamsii Essential Oil., Journal of AOAC International 96(6): 1209-1213., 2013
Horváth Gy, Móricz ÁM, Péter O, Kira E, Bencsik T, Böszörményi A, Lemberkovics É, Kocsis B: Application of TLC-bioautography for detecting the antibacterial activity of essential oils., 44th International Symposium on Essential Oils, 8-12 September 2013, Budapest, Hungary. Abstract: O-11, p. 45., 2013
Móricz ÁM, Horváth Gy, Ott P: Direct bioautographic detection of antibacterial components of some essential oils., 44th International Symposium on Essential Oils, 8-12 September 2013, Budapest, Hungary. Abstract: BA-11, p. 70., 2013
Tigyi B, Böszörményi A, Lemberkovics É, Kocsis B, Horváth Gy: Screening of the antibacterial activity of essential oils using TLC-bioautography., 44th International Symposium on Essential Oils, 8-12 September 2013, Budapest, Hungary. Abstract: BA-11, p. 90., 2013
Ács K, Horváth Gy, Molnár P, Böszörményi A, Lemberkovics É, Vágvölgyi Cs, Galgóczy L, Rentsenkhand T, Krisch J: Phytochemical characterisation of a mongolian medicinal plant (Artemisia adamsii Besser.)., 2nd International Doctoral Workshop on Natural Science. September 11-12, 2013, Pécs, Hungary. Abstract: P-16, p. 66-67., 2013
Kamilla Ács, Andrea Böszörményi, Éva Lemberkovics, Csaba Vágvölgyi, László Galgóczy, Rentsenkhand Tserennadmid, Judit Krisch, Béla Kocsis, Györgyi Horváth: Phytochemical characterisation and microbiological evaluation of a mongolian medicinal plant (Artemisia adamsii Besser)., 10th János Szentágothai Transdisciplinary Conference and Student Competition, 2013. november 4-5., Pécs, Hungary. Abstract: Medical and Natural Sciences Section, p.20, 2013
Ágnes M. Móricz, Györgyi Horváth, Péter G. Ott: Direct bioautographic detection of antibacterial components of clary sage and spearmint essential oils., Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, accepted for publication, 2015
Julianna Török Jenei, Györgyi Horváth, Anita Vidács, Antal Véha, Judit Krisch: Antifungal activities of selected essential oils., In Proceeding II International Congress Food Technology, Quality and Safety, 28-30 October 2014, Novi Sad, Serbia. Proceeding on CD, p.: 550-553., 2014
Györgyi Horváth, Ágnes Farkas, Nóra Papp, Tímea Bencsik, Kamilla Ács, Kinga Gyergyák, Béla Kocsis: Natural Substances from Higher Plants as Potential Anti-MRSA Agents, in Studies in Natural Products Chemistry (accepted for publication), Elsevier, 2015
Ács Kamilla, Böszörményi Andrea, Lemberkovics Éva, Kocsis Béla, Vágvölgyi Csaba, Galgóczy László, Krisch Judit, Rentsenkhand Tserennadmid, Horváth Györgyi: Egy mongol gyógynövény (Artemisia adamsii Besser) illóolajának fitokémiai és mikrobiológiai értékelése, Gyógyszerészet Supplementum 2014/4 Suppl. I., P-46, p. S80, 2014
Horváth Györgyi, Jesionek Wioleta, Ács Kamilla, Böszörményi Andrea, Lemberkovics Éva, Kocsi Béla: TLC-Bioautography as an appropriate tool for detection of antibacterial activity of essential oils., 9th International Symposium on Chromatography of Natural Products, Lublin, Poland, 26-29 May, 2014. Abstract: P-46, p. 116., 2014
Györgyi Horváth, Erika Kira, Péter Felső, Éva Lemberkovics, Andrea Böszörményi, Katalin Böddi, Béla Kocsis: Effect of thyme and eucalyptus essential oils on outer membrane protein composition of Pseudomonas aeruginosa., 45th International Symposium on Essential Oils, 7-10 September 2014, Istanbul Turkey. Poster, Abstract: in Natural Volatiles and Essential Oils 1: 128., 2014
Ács Kamilla, Bencsik Tímea, Böszörményi Andrea, Kocsis Béla, Horváth Györgyi: Illóolajok antimikrobás hatásának vizsgálata multidrog-rezisztens baktériumtörzseken, Cholnoky László Szakkollégium Nyitónap, Pécs, 2014. szeptember 19. Absztrakt: Elektronikus absztrakt kötet, p. 3., 2014
Kamilla Ács, Tímea Bencsik, Béla Kocsis, Györgyi Horváth: In vitro antibacterial activity of essential oils against multidrug-resistant strains., 45th International Symposium on Essential Oils, 7-10 September 2014, Istanbul Turkey. Poster, Abstract: in Natural Volatiles and Essential Oils 1: 162., 2014
Horváth Györgyi, Wioletta Jesionek, Ács Kamilla, Böszörményi Andrea, Lemberkovics Éva, Kocsis Béla: TLC-bioautográfia: a rétegkromatográfia szerepe illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálatában., Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2014, 2014. november 12-14., Egerszalók. Abstrakt száma: P-19, p. 90., 2014
Györgyi Horváth, Kamilla Ács: Essential oils in the treatment of respiratory tract diseases highlighted their role in bacterial infections and their anti-inflammatory action: a review., Flavour and Fragrance Journal 30(5):331-341, 2015
Györgyi Horváth, Julianna Török Jenei, Cs. Vágvölgyi, Andrea Böszörményi, Judit Krisch: Effects of essential oil combinations on pathogenic yeasts and moulds, Acta Biologica Hungarica 67(2): XXX, 2016
Kamilla Ács, Béla Kocsis, Andrea Böszörményi, Györgyi Horváth: Antibacterial evaluation of some essential oils with vapour-phase technique, 4th Interdisciplinary Doctoral Conference. Pécs, 2015. május 14-15. Absztrakt: Elektronikus absztraktkötet: O1.8, p. 14-15., 2015
Györgyi Horváth, Kamilla Ács, Wioletta Jesionek, Irena Choma, Andrea Böszörményi, Béla Kocsis: Role of thin layer chromatography in detection of antibacterial activity of essential oils, GA Congress, 23-27 August 2015, Budapest, Hungary. Abstract published in Planta Medica 81: 1549, 2015
Györgyi Horváth, Kamilla Ács, Eszter Csikós, Amir Reza Ashraf, Andrea Böszörményi, Béla Kocsis, Kata Csekő, Ágnes Kemény, Zsuzsanna Helyes: Essential oils: are they effective antibacterial and anti-inflammatory agents in the treatment if respiratory tract infections?, 46th International Symposium on Essential Oils, 13-16 September 215, Lublin, Poland. Abstract in: Natural Volatiles and Essential Oils 2(3):27., 2015
Kamilla Ács, Klaudia Kulcsár, Béla Kocsis, Andrea Böszörményi, Györgyi Horváth: Vapour-phase method: a possible solution for in vitro antimicrobial evaluation of volatile substance, 46th International Symposium on Essential Oils, 13-16 September 215, Lublin, Poland. Abstract in: Natural Volatiles and Essential Oils 2(3):54., 2015
Györgyi Horváth, Julianna Török Jenei, Cs. Vágvölgyi, Andrea Böszörményi, Judit Krisch: Effects of essential oil combinations on pathogenic yeasts and moulds, Acta Biologica Hungarica 67(2):XXX, 2016
Ács Kamilla, Kocsis Béla, Böszörményi Andrea, Horváth Györgyi: Antibacterial evaluation of some essential oils with vapour-phase technique, 4th Interdisciplinary Doctoral Conference. Pécs, 2015. május 14-15. Absztrakt: Elektronikus absztraktkötet: O1.8, p. 14-15., 2015
Györgyi Horváth, Kamilla Ács: Essential oils in the treatment of respiratory tract diseases highlighted their role in bacterial infections and their anti-inflammatory action: a review, Flavour and Fragrance Journal 30(5):331-341, 2015
Györgyi Horváth, Kamilla Ács, Eszter Csikós, Amir Reza Ashraf, Andrea Böszörményi, Béla Kocsis, Kata Csekő, Ágnes Kemény, Zsuzsanna Helyes: Essential oils: are they effective antibacterial and anti-inflammatory agents in the treatment if respiratory tract infections?, 46th International Symposium on Essential Oils, 13-16 September 215, Lublin, Poland. Abstract in: Natural Volatiles and Essential Oils 2(3):27., 2015
Györgyi Horváth, Kamilla Ács, Wioletta Jesionek, Irena Choma, Andrea Böszörményi, Béla Kocsis: Role of thin layer chromatography in detection of antibacterial activity of essential oils, GA Congress, 23-27 August 2015, Budapest, Hungary. Abstract published in Planta Medica 81: 1549, 2015., 2015
Kamilla Ács, Klaudia Kulcsár, Béla Kocsis, Andrea Böszörményi, Györgyi Horváth: Vapour-phase method: a possible solution for in vitro antimicrobial evaluation of volatile substance., 46th International Symposium on Essential Oils, 13-16 September 215, Lublin, Poland. Abstract in: Natural Volatiles and Essential Oils 2(3):54., 2015
Ágnes M. Móricz, Györgyi Horváth, Péter G. Ott: Direct bioautographic detection of antibacterial components of clary sage and spearmint essential oils., Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 28(2): 173-177., 2015
Back »