Environmentally relevant redox reactions: kinetics and mechanism  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105156
Type NK
Principal investigator Fábián, István
Title in Hungarian Környezeti kémiai jelentőségű redoxireakciók: kinetika és mechanizmus
Title in English Environmentally relevant redox reactions: kinetics and mechanism
Keywords in Hungarian redoxireakció, oxidáció, AOP, környezeti kémia, reakciókinetika, mechanizmus
Keywords in English redox reaction, oxidation, AOP, environmental chemistry, reaction kinetics, mechanism
Discipline
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)80 %
Ortelius classification: Physical chemistry
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)20 %
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Inorganic and Analytical Chemistry (University of Debrecen)
Participants Kállay, Csilla
Lázár, István
Lente, Gábor
Ősz, Katalin
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 66.521
FTE (full time equivalent) 9.25
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Kutatócsoportunk az elmúlt két évtizedben széles körű tapasztalatokra tett szert az összetett redoxireakciók mechanizmuskutatásában. Eredményeink alapján kijelölhetők azok a súlyponti problémák, melyek környezetkémiai vonatkozásai jelentősek. Munkánk során erélyes oxidálószerek (oxihalogén-vegyületek, halogénaminok, hidrogén-peroxid, oxon, ózon stb.) reakcióit kívánjuk tanulmányozni különböző szerves és szervetlen vegyületekkel, vizsgálva a katalizátorok és a fény szerepét is ezekben a folyamatokban. A tanulmányozni kívánt rendszerek összetett kinetikai jelenségeket mutatnak, ezért a részletek feltárásához különböző kísérleti módszerek együttes alkalmazására, analitikai kémiai módszerek adaptálására, illetve kidolgozására és nagy teljesítményű kiértékelő eljárásokra van szükség. Célunk a tapasztalt jelenségek leírására alkalmas kinetikai modellek kidolgozása és ezek alapján részletes reakciómechanizmusok felállítása. E cél elérése érdekében i) közvetlen kísérleti módszerekkel tanulmányozni fogjuk a képződő reaktív köztitermékek – tipikusan gyökök – tulajdonságait és kinetikai szerepét; ii) fel kívánjuk tárni az egymással versengő reakciólépések közötti kinetikai csatolásokat; iii) azonosítani kívánjuk a domináns reakcióutakat; iv) tanulmányozni fogjuk, hogy a koncentrációviszonyok és egyéb körülmények alkalmas megválasztásával hogyan szabályozható e redoxifolyamatok lefutása, termékeloszlása. A homogén redoxifolyamatokban hatékonynak bizonyuló katalizátorok aerogélben történő megkötésével új heterogén katalizátorokat kívánunk kifejleszteni, melyek hatékonyságát alkalmasan megválasztott reakciórendszerekben részletekbe menően tanulmányozni fogjuk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az összetett redoxireakciók kinetikai sajátságai reaktív köztitermékek képződésével és azok további reakcióival értelmezhetők. A köztitermékek egymással és a reaktánsokkal lejátszódó reakciói versengő reakcióutakat nyitnak, melyek egymáshoz viszonyított kinetikai súlya határozza meg a reakció lefutását, így a reakció során a termékeloszlás és a végsztöchiometria is kinetikailag kontrollált. Az összetett reakciók értelmezéséhez, a reaktív köztitermékek sajátságainak részletes leírására és több egymást kiegészítő kísérleti módszerrel történő vizsgálatokra van szükség. A reakciók kezdeti szakasza általában klasszikus kinetikai megközelítés (kezdeti sebesség módszere, pszeudo-elsőrendű feltételek alkalmazása) alapján jól értelmezhető. A köztitermékek azonosítására és jellemzésére dedikált módszereket – stopped-flow módszer, villanófény-fotolízis, ESI-MS stb. – fogunk alkalmazni. Ha lehetséges, a köztitermékeket lényegében a többi reakciótól függetlenül fotokémiai módszerrel is generálni fogjuk, ami új lehetőségeket nyit e részecskék sajátságainak vizsgálatában. Emellett széles koncentrációtartományban tanulmányozni fogjuk a reagensek és a termékek koncentrációprofilját a reakciók teljes lefutása során. Az összetett redoxireakciók viselkedése általában nem írható le egyszerű kinetikai összefüggésekkel és az eredmények koherens értelmezése a kísérleti adatok részletes kinetikai modellek alapján történő együttes illesztésével tehető meg. Az említett kutatási stratégia a tanulmányozott reakciórendszerek részleteinek megértését teszi lehetővé, ami megnyitja az utat új katalitikus rendszerek tervezéséhez is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatásaink feltárják majd számos összetett redoxirendszerben a kinetikai sajátságok hátterét. A kinetikai modellek lehetővé teszik a kísérleti tapasztalatok értelmezését és alkalmasak arra, hogy segítségükkel prognosztizáljuk ezeknek a rendszereknek a viselkedését eddig még nem tanulmányozott körülmények között. A részfolyamatok közötti kinetikai csatolások feltárása a reakciók szabályozásához is megnyitja az utat, hiszen lehetővé válik egyes reaktív köztitermékek képződésének optimalizálása, illetve a termékeloszlás kontrollálása. Az eredmények megbízható elméleti alapokat biztosítanak majd az említett oxidálószerek gyakorlati alkalmazásaihoz és hozzájárulhatnak gazdaságos és környezetbarát ipari technológiák kidolgozásához. Ilyen szempontból lehet jelentősége a homogén rendszerekben hatékony katalizátorok aerogélben történő megkötésének is. Ha a katalitikus aktivitás számottevő mértékben nem változik, új hatékony heterogén katalizátorok létrehozására nyílik lehetőség, melyek széleskörű alkalmazásra kerülhetnek a környezetiparban és más területeken is.
Az eredmények szélesebb értelemben is érdeklődésre tarthatnak számot. A reakciókinetikai kutatásokban mind a mai napig erőteljesen jelen van az egyszerűsítésre, elhanyagolásokra való törekvés. Összetett reakciórendszerekben ez a megközelítés gyakran teljesen hibás eredményekre vezet. Számos példát kívánunk bemutatni arra, hogy bizonyos esetekben csakis a részletekre kiterjedő, minél több kísérleti módszerrel végzett kutatások és az adatok együttes kiértékelése teszi lehetővé az összetett sajátságok értelmezését. Külön is kiemelendő a katalizátorok és az oxidálószerek közötti reakció vizsgálata a szubsztrátum távollétében. Számos esetben ezeket a reakciókat elhanyagolják, sőt tanulmányozásukat feleslegesnek minősítik. Azonban ezek a folyamatok részét képezik a katalitikus ciklusoknak így független tanulmányozásuk egyértelműbbé teszi a katalitikus folyamatok értelmezését. Másfelől, nagyon gyakran a katalizátor oxidációja felelős annak degradációjáért, azaz a katalitikus aktivitás csökkenéséért. A köztitermékek fotokémiai generálása, valamint egyes köztitermékek sajátságaival kapcsolatos eredményeink szintén széles körű érdeklődésre tarthatnak számot.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az elmúlt évtizedekben fokozódó érdeklődés figyelhető meg néhány egyszerű vegyület, például az ózon, klórvegyületek stb. reakciójával kapcsolatban. E vegyületek meghatározó szerepet játszanak a környezet minőségét meghatározó folyamatokban és általában csak negatív hatásuk válik ismertté a köztudatban. Ugyanezen vegyületeknek azonban nagyon fontos alkalmazásaik vannak a környezetiparban, ipari oxidációs eljárásokban, fertőtlenítésben, víz és szennyvízkezelési technológiákban. Környezeti hatásaik és technológiai alkalmazásaik során lényegében ugyanazon reakciókban vesznek részt ezek a vegyületek. Ezek a folyamatok összetettek, számos egymást követő és/vagy egyidejűleg lejátszódó lépésből állnak. Fény hatására és katalizátorok jelenlétében jelentősen megváltozhat e rendszerek viselkedése. Munkánk célja annak tisztázása, hogy milyen részfolyamatokon és milyen átmenetileg képződő vegyületeken keresztül játszódnak le ezek a reakciók. A folyamatok tanulmányozása számos kihívást rejt magában és speciális kísérleti módszerek alkalmazását teszi szükségessé, hiszen nem egyszer a másodperc töredéke alatt lejátszódó folyamatokat kell követni, vagy rendkívül kis koncentrációban és csak átmenetileg jelen lévő anyagfajták koncentrációját kell meghatározni. Kutatásaink során számos kísérleti módszerrel tanulmányozzuk ezeket a rendszereket, majd az összegyűjtött adatokat együttesen, nagy teljesítményű számítási módszerekkel értékeljük ki. A reakciók részleteinek, azaz mechanizmusának megismerése számos lehetőséget kínál a környezeti folyamatok befolyásolására, a technológiai folyamatok szabályozására, új hatékony és környezetbarát megoldások kidolgozására.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Our research group has developed broad expertise in exploring the mechanisms of complex redox reactions in the last two decades. Our earlier results provide a solid basis for identifying the most important problems to be addressed within the frame of this project. In general, we wish to study the kinetics and mechanisms of the reactions of strong oxidants (oxyhalogen species, halogen-amines, hydrogen peroxide, oxone, ozone etc.) with various inorganic and organic substrates. The effects of catalysts and light will also be studied. These reactions exhibit complex kinetic patterns, and exploring the details requires simultaneous application of various experimental techniques, adapting or developing new analytical protocols and the use of sophisticated evaluation methods. Our main goal is to establish appropriate kinetic models for the interpretation of the observations and use these models for developing comprehensive reaction mechanisms. In order to achieve this goal we will i) identify and thoroughly characterize the properties and kinetic roles of the reactive intermediates (typically radicals) formed in these systems by using direct experimental methods; ii) explore kinetic coupling among the competing reaction steps; iii) identify the dominant reaction paths; iv) investigate how the course of the overall reaction and the product distribution can be controlled by selecting appropriate experimental conditions. We also wish to design new heterogeneous catalytic systems by immobilizing efficient homogeneous catalysts in aerogels. The efficiency of these catalysts will thoroughly be tested in suitable redox systems.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The formation and further reactions of reactive intermediates are in the core of complex redox reactions. The reactions of the transient species with each other and the reactants open competing reaction paths. The delicate balance between the kinetic roles of these paths will determine the course of the overall process, thus the product distribution during the reaction and the final stoichiometry is kinetically controlled in these systems. The evaluation of a complex redox reaction requires proper characterization of the reactive intermediates and the use of complementary experimental studies. In general, conventional kinetic approach (initial rate method, the use of pseudo-first-order conditions) will sufficiently be used for studying the initial part of the reactions. We will use dedicated techniques (stopped-flow method, flash photolysis, ESI-MS etc.) to identify and characterize the intermediates. When it is feasible, we will generate the intermediate photochemically, i.e. independently from the other reaction steps. This offers unique possibilities to study the properties of the corresponding species. Furthermore, the concentration profiles of the reactants and products will be monitored thorough the overall reactions using a broad concentration range for the reactants. The behavior of complex redox reactions typically cannot be described by simple kinetic expressions, the interpretation of the results requires simultaneous fitting of all experimental data to detailed kinetic models. This strategy offers a possibility to understand the intimate details of the studied system which ultimately leads to the design of novel catalytic systems.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In these studies we will explore the chemical background of the composite kinetic features in several reactive systems. Detailed kinetic models will provide appropriate interpretation of the experimental observations and make possible to predict the behavior of these reactive systems under various conditions. Exploring the kinetic couplings between the reaction steps opens the possibility for efficient regulation of these reactions: the optimization of the formation of certain intermediates, better control of the product distribution. The expected results will provide a solid basis for the practical applications of these oxidizing agents and contribute to developing economic and environment-friendly industrial applications. In this respect, immobilization of efficient homogeneous catalysts in aerogels may prove to be significant. Provided that the catalytic activity will not change significantly, there is a possibility for inventing new efficient heterogeneous catalysts with the perspective of widespread applications in the environmental industry and other areas.
The results may also find interest in a broader context. There are still strong incentives in chemical kinetic studies to simplify kinetic problems and to neglect certain details. This approach often leads to biased or even falsified results in complex reactive systems. We will show numerous examples that only detailed studies, the use of various experimental methods and simultaneous evaluation of all data are suitable for proper interpretation of the features of a complex reactive system. A special emphasis will be given to the kinetic studies between the catalysts and the oxidant in the absence of substrates. In many cases, such reactions were neglected even their studies were marked as unnecessary. However, these reactions are involved in the catalytic cycles, and independent studies on them makes the interpretation of the catalytic processes more reliable. Furthermore, these reactions are quite often responsible for the degradation of the catalyst, i.e. for the decay of the catalytic activity. Photochemical generation of the reactive intermediates and the results on the properties of these species may also find broader applications.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

In recent decades, there is an increased interest toward the reactions of several simple compounds such as ozone, halogen species etc. These species play a central role in the processes which determine the quality of the environment. However, mostly their negative impacts are emphasized in the public view. The same compounds have very important applications in industrial oxidation procedures, disinfection, water and waste water treatment technologies etc. Essentially, the same reactions of these species are important when environmental protection issues or technological applications are considered. The corresponding reactions are complex and include a number of consecutive and/or parallel reaction steps. Irradiation by light or the presence of catalysts may significantly alter these reactions. In our studies we intend to identify the individual reaction steps and the transient species in these systems. This poses a great challenge and requires the use of specific experimental techniques. In many cases, we need to follow reactions within a fraction of a second or determine various species which are present only transiently at extreme low concentration levels. During our studies we will investigate these systems by various experimental methods and evaluate all data simultaneously by using high performance computational methods. Understanding the details, i.e. the mechanisms of these reactions offers various possibilities to influence environmental processes, to control technological procedures and to work out efficient and environment-friendly applications.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt célja olyan összetett redoxifolyamatok részleteinek tanulmányozása volt, melyek a környezeti kémiában és élő rendszerekben egyaránt jelentőséggel bírnak. Kutatásaink során részletesen tanulmányoztuk ezen reakciók kinetikai sajátságait és többlépéses modelleket állítottunk fel a kísérleti eredmények értelmezésére. Bizonyítottuk, hogy az összetett kinetikai sajátságok reaktív köztitermékek képződéséhez és azok további gyors reakcióihoz rendelhetők. Több esetben igazoltuk, hogy a fotokémiailag iniciált reakciólépések kiváló lehetőséget teremtenek a köztitermékek képződésének kontrollálására és ezáltal egy összetett reakció részfolyamatainak feltárására. Ezekhez a vizsgálatokhoz a pályázati támogatást felhasználva egy modul rendszerű fotoreaktort építettünk, amivel számos fotoiniciált reakciót részletesen tanulmányoztunk. Ugyanezen készülék alkalmasnak bizonyult folyadék – szilárd heterogén rendszerekben adszorpciós jelenségek, illetve szilárd hordozóból a gyógyszer-hatóanyagok kioldódásának szekundumos időfelbontású követésére. Munkánk során behatóan tanulmányoztuk a funkcionalizált kompozit szilika aerogélek szerkezeti sajátságait és gyógyszerhordozóként való alkalmazásuk lehetőségeit. A homogén rendszerekben szerzett tapasztalataink alapján alkalmas modelleket dolgoztunk ki a szilárd – oldat határfelületen lejátszódó jelenségek kinetikai leírására.
Results in English
In this project, our main objective was to explore the intimate details of complex redox reactions of environmental and biological relevance. The features of these reactive systems have thoroughly been studied and multi-step kinetic models have been proposed for the interpretation of the experimental observations. It was established that the composite kinetic features are due to the formation and subsequent reactions of reactive intermediates. In several cases, we have shown that the photo-initiated reaction steps offer an excellent opportunity for controlling the formation of these intermediates and, in turn, for exploring the sub-systems of complex redox reactions. We have constructed a modular photoreactor for such studies within the frame of this project. The same instrument is also suitable for monitoring adsorption phenomena in solid – liquid heterogeneous systems and drug release from solid carriers with 1 s time resolution. We have systematically studied the structural features of functionalized composite silica aerogels and examined the possibilities of using these materials as potential drug delivery systems. Exploiting our expertise in homogeneous reactive systems we have postulated appropriate kinetic models for the interpretation of various phenomena occurring at the solid – liquid interfaces.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105156
Decision
Yes

 

List of publications

 
G. Bellér, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the autocatalytic oxidation of bis(terpyridine)iron(II) by peroxomonosulfate ion (Oxone) in acidic medium, Inorganic Chemistry 56, 8270-8277. DOI 10.1021/acs.inorgchem.7b00981, 2017
F. Najóczki, G. Bellér, M. Szabó, I. Fábián: Substituent effect on the N-oxidation of 1,10-phenanthroline derivatives by peroxomonosulfate ion, New J. Chem. 41, 9947-9953. DOI: 10.1039/C7NJ01860F, 2017
V. Kiss, G. Lehoczki, K. Ősz: Mathematical description of pH-stat kinetic traces measured during photochemical quinone decomposition, Photochem. Photobiol. Sci., 16, 519-526, 2017
P. Veres, G. Király, G. Nagy, I. Lázár, I. Fábián, J. Kalmár: Biocompatible silica-gelatin hybrid aerogels covalently labeled with fluorescein, J. Non-Cryst. Solids 473, 17-25. 10.1016/j.jnoncrysol.2017.07.016, 2017
M. Szabó, J. Kalmár, T. Ditrói, G. Bellér, G. Lente, N. Simic, I. Fábián: Equilibria and kinetics of chromium(VI) speciation in aqueous solution – a comprehensive study from pH 2 to 11, Inorg. Chim. Acta 472, 295-301. DOI:10.1016/j.ica.2017.05.038, 2018
V. Kiss, K. Ősz: Double Exponential Evaluation under Non-Pseudo-First-Order Conditions: a Mixed Second Order Process Followed by a First Order Reaction, Int. J. Chem. Kin., 49, 602-610, 2017
M. Szabó, I. Harangi, F. Simon, I. Fábián: Comparison of the decomposition kinetics of N-chloroglycine and N-chloroalanine, 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 2017
D. Angyal, M. Szabó, I. Fábián: A klorition – hipoklórossav reakció: sztöchiometria és kinetika, XL. Kémiai Előadói Napok, 2017
F. Simon, M. Szabó, I. Fábián: A hipoklórossav reakciója α-, β- és N-metil-alaninnal, XL. Kémiai Előadói Napok, 2017
D. Angyal Dávid, M. Szabó, I. Fábián: A reaktánsok és termékek koncentrációjának időbeli változása a klorition - hipoklórossav reakcióban savas közegben, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
M. Szabó, F. Simon, E. Kiss, R. Zsögön-Bögözi, Z. Bartha, I. Fábián: N-klór-aminosavak képződéskinetikája, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
F. Simon, M. Szabó, I. Fábián: Az α-, β- és N-metil-alanin oxidációja hipoklórosavval, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
G. Bellér, M. Z. Barsi, C. Kállay, I. Fábián: Kis biomolekulák oxidációja peroxovegyületekkel, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
F. Najóczki, G. Bellér, I. Fábián: Szubsztituensek hatása 1,10-fenantrolin származékok N-oxidációjára, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
I. Fábián: Egyszerű oxidálószerek összetett redoxireakciói: kinetika es mechanizmus, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
P. Veres, M. Kéri, I. Fábián, I. Lázár, J. Kalmár: Szilika-zselatin hibrid aerogélek előállítása és alkalmazása gyógyszerhordozóként, XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Déva, 2017
F. Simon, M. Szabó, I. Fábián: N-klóralaninok képződés- és bomláskinetikája, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2017
M. Szabó, D. Angyal, I. Fábián: Egy összetett redoxifolyamat új megvilágításban: A hipoklórossav – klorition reakció, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2017
J. Kalmár, M. Szabó, N. Simic, I. Fábián: A hipoklórossav króm(VI)-katalizált bomlása magas hőmérsékleten és nagy ionerősség mellett, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2017
M. Szabó, F. Simon, E. Kiss, R. Zsögön-Bögözi, Z. Bartha, I. Fábián: Kinetikai vizsgálatok az aminosavak hipoklórossavval történő oxidációjában, XV. Professzorok az Európai Magyarországért Konferencia, 2017
J. Kalmár, A. Forgács, K. Moldován, P. Herman, E. Baranyai, I. Fábián, G. Lente: 30 – 500 nm átmérőjű titán-dioxid részecskék keletkezése egy vizes oldatból kiindulva: kinetika, mechanizmus, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2017
G. Bellér, M. Z. Barsi, G. Kéri, C. Kállay, I. Fábián: Metionin, hisztidin és midazole oxidációja peroxovegyületekkel, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2017
V. Kiss, É. Józsa, K. Ősz: Szubsztituált 1,4-benzokinonok fotokémiai bomlásának követése pH-stat módszerrel, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülés, 2016
V. Kiss, M. Bihari, K. Ősz, M. Purgel, I. Fábián: The reaction beetween 1,4-benzoquinones and sulfite ion, 8th Conference Chemistry towards Biology, 2016
P. Kerekes, V. Kiss, K. Ősz, G. Lente: A cérium (IV) és víz közötti fotokatalizált reakció kvantitatív kinetikai leírása, XXXIX. Kémiai Előadói Napok, 2016
V. Kiss, K. Ősz: Full mathematical description of the pH-stat kinetic traces in the photochemical reactions of quinone derivatives, Mathematics in (bio)Chemical Kinetics and Engineering, 2017
V. Kiss, K. Ősz: Double Exponential Evaluation under Non-Flooding Conditions: a Mixed Second Order Process Followed by a First Order Reaction, Mathematics in (bio)Chemical Kinetics and Engineering, 2017
P. Kerekes, V. Kiss, G. Lente, K. Ősz: Qantitative kinetic description of the redox (photo)reaction between cerium(IV) and water, Mathematics in (bio)Chemical Kinetics and Engineering, 2017
P. Kerekes, V. Kiss, K. Ősz, G. Lente: A Ce(IV) – perklórsav rendszer fotokémiai vizsgálata vizes közegben, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának ülés, 2017
V. Kiss, P. Kerekes, I. Fábián, K. Ősz: Mathematical description of the kinetics of photochemical reactions, Gordon Research Conferences, Photochemistry, 2017
I. Lázár, H.F. Bereczki, S. Manó, L. Daróczi, Gy. Deák, I. Fábián, Z. Csernátony: Synthesis and study of new functionalized silica aerogel poly(methyl methacrylate) composites for biomedical use, Polymer Composites 36, 348-358. DOI: 10.1002/pc.22949, 2015
T. Ditrói, J. Kalmár, J.Á. Pino-Chamorro, Z. Erdei, G. Lente, I. Fábián: Construction of a multipurpose photochemical reactor with on-line spectrophotometric detection, Photochem. Photobiol. Sci. 15, DOI: 10.1039/C5PP00407A, 2016
T. Ditrói, J. Kalmár, J.Á. Pino-Chamorro, Z. Erdei, G. Lente, I. Fábián: Construction of a multipurpose photochemical reactor with on-line spectrophotometric detection, Photochem. Photobiol. Sci. 15, 589-594. DOI: 10.1039/C5PP00407A, 2016
G. Bellér, T. Tímár, H. Gulácsik, F. Németh, J. Vörös, J. Kurucz, G. Lente, I. Fábián: A kinetic study of the formation of heteroaromatic N-oxides, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2016
P. Kerekes, V. Kiss, K. Ősz, G. Lente, I. Fábián: A Ce(IV) és víz közötti fotokatalizált reakció kvatitatív kinetikai leírása, L. Komplexkémiai Kollokvium, 2016
J. Kalmár, P. Veres, M. Kéri, I. Lázár, I. Bányai, I. Fábián: Szilika-zselatin aerogélek pórusszerkezete és szorpciós tulajdonságai, Kolloidkémiai Munkabizottság, 2016
P. Veres, A. M. López-Periago, I. Lázár, I. Fábián, J. Saurina, C. Domingo: Zselatin-szilika hibrid aerogélek mint potenciális gyógyszerhordozók, Kolloidkémiai Munkabizottság, 2016
F. Simon, M. Szabó, I. Fábián: The decomposition of N-chloro-α-alanine, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
D. Angyal, M. Szabó, I. Fábián: Kinetic studies on the glyoxalicacid HOCl system, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
V. Kiss, M. Bihari, K. Ősz, M. Purgel, I. Fábián: The reaction between 1,4-benzoquinones and sulfite ion, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
P. Kerekes, V. Kiss, G. Lente, K. Ősz, I. Fábián: Quantitative kinetic description of the photoreaction between cerium(IV) and water, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
J. Kalmár, M. Kéri, P. Veres, Zs. Erdei, I. Lázár, I. Bányai, , I. Fábián: Kinetics and mechanisms of adsorption/desorption processes ob silica based aerogels, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
G. Bellér, G. Lente, I. Fábián: A kinetic study of the formation of heteroaromatic N-oxides, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
V. Kiss, É. Józsa, K. Ősz, I. Fábián: Kinetics of the photochemical decomposition of 1,4-benzoquinones in water, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
I. Fábián, G. Bellér, G. Lente: Oxidation of N-heteroaromatic ligands (phen, bipy, terpy) and their iron(II) complexes by peroxomonosulfate ion, 3rd European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2016
M. Szabó, T. Ditrói, J. Kalmár, G. Bellér, G. Lente, N. Simic, I. Fábián: Solution phase equilibria and kinetics of chromium(VI) speciation, 6th EuCheMS Chemistry Congress, 2016
I. Fábián, M. Szabó: The decomposition of N-Chloroglycine in Alkaline Aqueous Solution, 6th Global Summit on Toxicology and Applied Pharmacology, 2016
M. Szabó, F. Simon, I. Fábián: Decomposition Kinetics of N-Chloro-Alanine in Alkaline Aqueous Solution, 6th Global Summit on Toxicology and Applied Pharmacology,, 2016
V. Kiss, K. Ősz, I. Fábián: 1,4-Benzokinonok reakciói szervetlen redukálószerrel, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2016
F. Simon, M. Szabó, I. Fábián: A hipoklórossav-alanin reakció: kinetika és mechanizmus, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2016
G. Bellér, M. Szabó, G. Lente, I Fábián: Formation of 1,10-Phenanthroline‑N,N′‑dioxide under Mild Conditions: The Kinetics and Mechanism of the Oxidation of 1,10-Phenanthroline by Peroxomonosulfate Ion (Oxone), J. Org. Chem. 81, 5345-5353 DOI: 10.1021/acs.joc.6b00641, 2016
H.F. Bereczki, L.Daróczi, I. Fábián, I. Lázár: Sol-gel synthesis, characterization and catalytic activity of silica aerogels functionalized with copper(II) complexes of cyclen and cyclam, Microporous Mesoporous Mat. 234, 392-400. DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.07.026, 2016
J.Á. Pino-Chamorro, T. Ditrói, G. Lente, I. Fábián: A Detailed Kinetic Study of the Direct Photooxidation 2,4,6-Trichlorophenol, J. Photochem. Photobiol. Sci. A: Chem. 15, 589-594. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2016.07.025, 2016
E. Simon, S. Harangi, E. Baranyai, I. Fábián, B. Tóthmérész: Influence of past industry and urbanization on elemental concentrations in deposited dust and tree leaf tissue, Urb. Forestry Urb. Greening 20, 12-19. DOI: 10.1016/j.ufug.2016.07.017, 2016
I. Lázár, I. Fábián: A Continuous Extraction and Pumpless Supercritical CO2 Drying System for Laboratory-Scale Aerogel Production, Gels 2, 26; doi:10.3390/gels2040026, 2016
P. Veres, M. Kéri, I. Bányai, I. Lázár, I. Fábián, C. Domingo, J. Kalmár: Mechanism of drug release from silica-gelatin aerogel - relationship between matrix structure and release kinetics, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2017, 152, 229-237. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.01.019, 2017
M. Szabó, G. Bellér, J. Kalmár, I. Fábián: The Kinetics and Mechanism of Complex Redox Reactions in Aqueous Solution: The Tools of the Trade, Adv. Inorg. Chem. accepted, 2017
F. Najóczki, G. Bellér, M. Szabó, I. Fábián: Heteroaromás N-oxidok kinetikailag kontrollált előállítása, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottsági Ülés, 2017
V. Kiss, K. Ősz, I. Fábián: Kinetics of the reaction between 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone and sulfite ion, International Conference on Mathematics in (bio)Chemical Kinetics and Engineering, 2017
I. Fábián, G. Bellér, J. Kalmár, G. Lente: Oxidation reactions of peroxomonosulfate ion: kinetics and mechanism, 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 2017
G. Bellér, F. Najóczki, M. Szabó, I. Fábián: Kinetically controlled synthesis and characterization of phenanthroline-N-oxides, 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 2017
G. Bellér, Z. Antal, J. Kurucz, G. Lente, I. Fábiá: Kinetic observations on the reaction between the iron(II)-bis-terpyridine complex and oxone, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2013
I. Fábián: Víz a kémcsőben és a természeti környezetben: a CHEMIKUT projekt, Multidiszciplináris vízkonferencia, MTA, 2013
G. Bellér, Z. Antal, J. Kurucz, G. Lente, I. Fábián: A Fe(II)-terpiridin-komplex és oxon közötti reakció kinetikai vizsgálata, LXVII. Komplexkémiai Kollokvium, 2013
A. Vasas, I. Fábián, P. Nagy: Kinetics and Mechanism of the Reactions of Hydrogen Sulfide with Amino Acid Chloramines, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
M. Szabó, I. Fábián: The redox reaction between pyruvic acid and chlorite ion: kinetics, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
M. Gombár, Á. Balogh, E. Csimbók, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of tryptophan derivatives by peroxomonosulfate ion, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Laser Flash Photolysis Studies on the Reactions of the Sulfate Ion Radical, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
T. Ditrói, G. Lente, I. Fábián: Calibration of Stopped-flow Instruments, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
V. Bogdándi, G. Lente, I. Fábián: Kinetics of the oxidation of isoniazid with permanganate ion, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
G. Bellér, Z. Antal, J. Kurucz, G. Lente, I. Fábián: Kinetic observations on the reaction between the Fe(II)-bis-terpyridine complex and oxone, Debrecen Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Laser Flash Photolysis Studies on the Reactions of the Sulfate Ion Radical, 8th International Conference on Chemical Kinetics, 2013
I. Fábián, É. Dóka, G. Lente: Kinetic Studies on the Reactions of the Sulfate Ion Radical, 2nd EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, 2013
J. Kalmár, É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Aqueous photochemical reactions of chloride, bromide, and iodide ions in a diode-array spectrophotometer. Autoinhibition in the photolysis of iodide ion., Dalton Trans., accepted, DOI:10.1039/C3DT53255K, 2014
J. Kalmár, É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Aqueous photochemical reactions of chloride, bromide, and iodide ions in a diode-array spectrophotometer. Autoinhibition in the photolysis of iodide ion., Dalton Trans., 43, 4862-4870, DOI:10.1039/C3DT53255K, 2014
A. Vasas, I. Fábián, P. Nagy: A hidrogén-szulfid diszulfidokkal való reakciójának kinetikája és mechanizmusa, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2014
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Térbeli inhomogenitás modellezése villanófény-fotolízis kísérletekben, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2014
K. Ősz, G. Lente, I. Fábián: Fotokémiai reakciók diódasoros spektrofotométerben – a látszat néha csal., LXVIII. Komplexkémiai Kollokvium, 2014
G. Bellér, Z. Antal, J. Kurucz, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the oxidation of Fe(II)-bisterpyridine by peroxomonosulfate ion, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Modelling spatial inhomogeneity in laser flash photolysis experiments, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
M. Gombár, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of tryptophan derivates by peroxomonosulfate ion, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
T. Weitner, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of 2,4,6-trichlorophenol by hexachloroiridate(IV), European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
A. Lövei, G. Lente, I. Fábián: Kinetic observations in the dopamine – peroxomonosulfate ion system, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
M. Szabó, I. Fábián: Kinetic observations in the glycine – hypochlorite ion system, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
V. Bogdándi, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of isoniazid with hypochlorite ion, European Colloquium on Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
M. Szabó, I. Fábián: Kinetic Studies on the Decomposition of Glycine Chloramines, 5th EuCheMS Congress, 2014
G. Bellér, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the oxidation of Fe(II)-bisterpyridine by peroxomonosulfate ion, 5th EuCheMS Congress, 2014
J. Kalmár, I. Lázár, I. Fábián: Fast kinetics of adsorptionof methylene blue nfrom solution: on-line detection with a simple experimental setup, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2014
M. Szabó, Zs. Baranyai, I. Fábián: A glicin-klóramin bomlása lúgos közegben, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2014
G. Bellér, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the oxidation of N-heteroaromatic ligands and their iron complexes by peroxomonosulfate ion, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
M. Szabó, Z. Baranyai, L. Somsák, I. Fábián: The decomposition of N-chloro-glycine in alkaline, aqueous solution: kinetics and mechanism, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
T. Ditrói, J.A. Pino-Chamorro, G. Lente, I. Fábián: Photodegradation of 2,4,6-trichlorophenol with and without sensitizer, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2014
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Kinetics of the autoxidation of sulfur(IV) co-catalyzed by peroxodisulfate andsilver(I) ions, Dalton Trans. 43, 9596-9603, DOI:10.1039/C4DT00900B, 2014
A. Vasas, É. Dóka, I. Fábián, P. Nagy: Kinetic and thermodynamic studies for the disulfide-bond reducing potential of hydrogen sulfide, Nitric Oxide, 46, 93–101. DOI:10.1016/j.niox.2014.12.003, 2015
M. Galajda, T. Fodor, M. Purgel, I. Fábián: The Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Pyruvate ion by Hypochlorous Acid, RSC Adv. 5, 10512-10520. DOI: 10.1039/C4RA12789G, 2015
A. Vasas, P. Nagy, I. Fábián: Kinetics and Mechanism of the Reactions of Hydrogen Sulfide with Amino Acid Chloramines, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
M. Gombár, Á. Balogh, E. Csimbók, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of tryptophan derivatives by peroxomonosulfate ion, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
J. Kalmár, É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Aqueous photochemical reactions of chloride, bromide, and iodide ions in a diode-array spectrophotometer. Autoinhibition in the photolysis of iodide ion., Dalton Trans., 43, 4862-4870, DOI:10.1039/C3DT53255K, 2014
J. Kalmár, I. Lázár, I. Fábián: Fast kinetics of adsorptionof methylene blue from solution: on-line detection with a simple experimental setup, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2014
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Kinetics of the autoxidation of sulfur(IV) co-catalyzed by peroxodisulfate andsilver(I) ions, Dalton Trans. 43, 9596-9603, DOI:10.1039/C4DT00900B, 2014
A. Vasas, É. Dóka, I. Fábián, P. Nagy: Kinetic and thermodynamic studies for the disulfide-bond reducing potential of hydrogen sulfide, Nitric Oxide, 46, 93–101. DOI:10.1016/j.niox.2014.12.003, 2015
M. Galajda, T. Fodor, M. Purgel, I. Fábián: The Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Pyruvate ion by Hypochlorous Acid, RSC Adv. 5, 10512-10520. DOI: 10.1039/C4RA12789G, 2015
G. Bellér, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the oxidation of N-heteroaromatic ligands and their iron complexes by peroxomonosulfate ion, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2015
M. Szabó, Z. Baranyai, L. Somsák, I. Fábián: The decomposition of N-chloro-glycine in alkaline, aqueous solution: kinetics and mechanism, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2015
T. Ditrói, J.A. Pino-Chamorro, G. Lente, I. Fábián: Photodegradation of 2,4,6-trichlorophenol with and without sensitizer, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2015
J.A. Pino-Chamorro, G. Lente, I. Fábián: Photodegradation of 2,4,6-trichlorophenol with and without sensitizer, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2015
J. Fenska, J. Kalmár, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of a manganese(III)-porphyrin with oxone, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2015
E. Gyõri, L. Daróczi, I. Fábián, Z. Csernátony, I. Lázár: Aerogél alapú kompozit anyagok biokompatibilitásának vizsgálata in vitro körülmények között, MKE 2. Nemzeti Konferencia, 2015
C. N. Tóth, E. Baranyai, I. Fábián: Biológiai és környezeti minták vizsgálatát célzó analitkai módszerek kidolgozása, MKE 2. Nemzeti Konferencia, 2015
M. Szabó, T. Ditrói, G. Bellér, J. Kalmár, Á. Balogh, G. Lente, I. Fábián: A dikromát – hidrogénkromát – kromátion rendszer oldategyensúlyi és kinetikai vizsgálata, MKE 2. Nemzeti Konferencia, 2015
J. Kalmár, J. Fenska, M. Gabricevic, G. Lente, I. Fábián: 2,4,6-triklór-fenol oxidációja peroxomonoszulfát-ionnal kationos Mn(III)-porfirin jelenlétében, MKE 2. Nemzeti Konferencia, 2015
I. Lázár, J. Kalmár, A. Peter, E. Gyõri, A. Szilágyi, I. Fábián: Fotokatalitikus hibrid aerogélek, MKE 2. Nemzeti Konferencia, 2015
I. Fábián, K. Õsz, T. Ditrói, É. Józsa, J. Kalmár, G. Lente, J. A. Pino-Chamorro: A foton mint reaktáns, MKE 2. Nemzeti Konferencia, 2015
M. Szabó, T. Ditrói, G. Bellér, J. Kalmár, Á. Balogh, G. Lente, I. Fábián: A kromátion dimerizációjának kinetikája, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2015
T. Ditrói, G. Lente, I. Fábián: A 2,4,6-triklórfenol oxidációja fotoérzékenyítővel, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2015
J. Kalmár, M. Kéri, Zs. Erdei, I. Bányai, I. Lázár, I. Fábián: Adszorpciós jelenségek kinetikájának vizsgálata, MTA Kolloidkémiai Munkabizottság, 2015
I. Fábián: Photochemically initiated environmental chemical processes, Symposium on International Climate Protection, Humboldt-Kolleg Budapest, 2015
I. Fábián: Chlorate formation reaction, Frontiers in Chlorate and Chlor-Alkali Research, AkzoNobel, 2015
K. Ősz, É. Józsa, J. Kalmár, I. Fábián: Fotokémiai reakciók spektrofotometriás vizsgálata - a látszat néha csal, Magyar Kémikusok Lapja, 70, 382-3862, 2015
I. Fábián: The photon as a reactant: the construction of a multipurpose photochemical reactor, 17th International Avantes Distributors’ Meeting, Avantes, 2016
M. Szabó, Z. Baranyai, L. Somsák, I. Fábián: Decomposition of N-chloroglycine in alkaline aqueous solution: kinetics and mechanism, Chem. Res. Toxicol. 28, 1282−1291. DOI:10.1021/acs.chemrestox.Sb00084, 2015
V. Bogdándi, G. Lente, I. Fábián: Kinetics of the Oxidation of Isoniazid with Hypochlorite Ion, RSC Adv. 5, 67500-67508. DOI: 10.1039/C5RA13540K, 2015
I. Lázár, J. Kalmár, A. Peter, A. Szilágyi, E. Győri, T. Ditrói, I. Fábián: Photocatalytic performance of highly amorphous titania-silica aerogels with mesopores: the adverse effect of the in-situ adsorption of some organic substrates during phot, Appl. Surf. Sci. 356, 521-531. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.08.113, 2015
Á. Balogh, G. Lente, J. Kalmár, I. Fábián: Reaction schemes that are easily confused with a reversible first order reaction, Int. J. Chem. Kin. 47, 773-782. DOI:10.1002/kin.20960, 2015
M. Gabricevic, G. Lente, I. Fábián: Hydrogen Isotope Exchange of Chlorinated Ethylenes in Aqueous Solution: Possibly a Termolecular Liquid Phase Reaction, J. Phys. Chem. A 119, 12627−12634. DOI:10.1021/acs.jpca.5b10665, 2015
J. Kalmár, M. Kéri, Zs. Erdei, I. Bányai, I. Lázár, G. Lente, I. Fábián: The Pore Network and the Adsorption Characteristics of Mesoporous Silica Aerogel: Adsorption Kinetics on a Timescale of Seconds, RSC Adv. 5, 107237-1072476, DOI: 10.1039/C5RA21353C, 2015
J. Kalmár, G. Lente, I. Fábián: Kinetics and mechanism of the adsorption of methylene blue from aqueous solution on the surface of a quartz cuvette by on-line UV-Vis spectrophotometry, Dyes and Pigments 127, 170-178. DOI: 10.1016/j.dyepig.2015.12.025, 2016
A. Vasas, P. Nagy, I. Fábián: Kinetics and Mechanism of the Reactions of Hydrogen Sulfide with Amino Acid Chloramines, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
M. Gombár, Á. Balogh, E. Csimbók, G. Lente, I. Fábián: Oxidation of tryptophan derivatives by peroxomonosulfate ion, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
É. Dóka, G. Lente, I. Fábián: Laser Flash Photolysis Studies on the Reactions of the Sulfate Ion Radical, Gordon Research Conference, Inorganic Reaction Mechanisms, 2013
M. Gombár, G. Lente, I. Fábián: Triptofánszármazékok reakciója peroxomonoszulfát-ionnal, MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság, 2013
M. Szabó, F. Simon, E. Kiss, R. Zsögön-Bögözi, Z. Bartha, I. Fábián: Aminosavak oxidációja hipoklórossavval, XL. Kémiai Előadói Napok, 2017

 

Events of the project

 
2015-12-08 10:55:43
Résztvevők változása
Back »