Analyses and integration of spatial and thematic properties of soil maps and databases for the compilation of countrywide, digital soil maps  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105167
Type K
Principal investigator Pásztor, László
Title in Hungarian Talajtérképek és -adatbázisok térbeli és tematikus tulajdonságainak elemzése és integrálása országos léptékű digitális talajtérképek előállítására
Title in English Analyses and integration of spatial and thematic properties of soil maps and databases for the compilation of countrywide, digital soil maps
Keywords in Hungarian digitális talajtérképezés, talajadatbázis, térbeli talajinformációs rendszer, térinformatika, archív adatok, talajtérkép, adatbányászat
Keywords in English digital soil mapping, soil database, spatial soil information systems, GIS, legacy data, soil map, data mining
Discipline
Soil sciences, soil biology, soil chemistry, soil physics (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Ortelius classification: Soil science
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Cartography
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry (Centre for Agricultural Research)
Participants Bakacsi, Zsófia
Dobos, Endre
Farkas-Iványi, Kinga
Koós, Sándor
Laborczi, Annamária
László, Péter
Mészáros, János
Szabó, József
Szatmári, Gábor
Takács, Katalin
Várallyay, György
Starting date 2012-10-01
Closing date 2017-09-30
Funding (in million HUF) 39.959
FTE (full time equivalent) 12.95
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Archív adatok, valamint digitális adatbázisok és térbeli talajinformációs rendszerek formájában rendelkezésre álló, jelentős mennyiségű talajtani információ térbeli és tematikus ún. adatbányászatát tervezzük elvégezni. Az elemzések során támaszkodunk egyéb kiegészítő, környezeti elemekre vonatkozó térinformatikai adatokra is (digitális domborzat modellek, multispektrális és több időpontú távérzékelt felvételek, tematikus térképi alapú adatbázisok). A megállapított összefüggések alapján konvertáljuk és integráljuk az egyes adat rendszereket a különböző, levezetett talajtani paraméterek regionalizálása céljából. Térinformatikai és geostatisztikai eszközök segítségével végezzük el egyes, a talajok (többek közt degradációs) állapotára és folyamataira, funkcióira jellemző talajtani változók térbeli kiterjesztését. A hazai és nemzetközi igényeket - tematikus, térbeli és időbeli pontosság szempontjaiból - optimálisan kielégítő digitális talajtérképeket szándékozunk létrehozni. A megvalósítandó, országos, digitális, tematikus talajtulajdonság, illetve talajfunkció térképek megcélzott térbeli felbontása legalább 1:50.000 (cca. 50-100 méteres raszteres felbontás), illetve - példaértékkel - ezeket megalapozandó, mintaterületeken legalább 1:25.000 (cca. 25-50 méter raszteres felbontás).
Fontos célkitűzésünk a Magyarországon, országos szinten, a talajok aktuális állapotára vonatkozó két szisztematikus adatgyűjtésből (TIM és TDR) származó információk térképezésének megoldása, és annak alapján országos térképek előállítása az egyes talajtulajdonságok, folyamatok és funkciók megfelelő pontosságú és megbízható térbeli készletezéséhez.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A talajokra vonatkozó térképi alapú információk iránti számottevő igény magas szintű kielégítéséhez elméleti módszerfejlesztés és annak gyakorlati alkalmazása szükséges, archív és aktuális talajtani adatok, kiegészítő környezeti információk, térinformatikai és alkalmazott matematikai módszerek feladat specifikus integrációja révén.
Alapfeltevésünk, hogy kvantitatív (klasszikus matematikai statisztikai, geostatisztikai, adatbányászati és térinformatikai elemeket ötvöző) módszerekkel feltárhatók és a digitális talajtérképezés számára formalizálhatók:
• a Magyarországon a különböző talajtani felvételezések, térképezések során gyűjtött adatok belső,
• az ezekből a szakértői tudás alapján szerkesztett térképek térbeli és
• ezeknek, a talajok keletkezésében és folyamataiban részt vevő egyéb környezeti elemekkel való külső összefüggései.
A nemzetközi tapasztalatok ezt a feltevést egyrészt alátámasztják, másrészt nyilvánvalóvá teszik, hogy nincsenek univerzálisan használható módszerek, továbbá azt is, hogy az eredmények pontossága és megbízhatósága nagyban függ a felhasznált talajinformációs nyersanyag mennyiségétől és minőségétől. Ez utóbbiban hazánknak kitűntetett szerepe van a rendelkezésre álló jelentős mennyiségű, talajokra vonatkozó információ révén. Kérdés, hogy ez az előny valóban kiaknázható-e és amennyiben igen, milyen mértékben és hatékonysággal?
Tanulmányozni szeretnénk továbbá, hogy egy adott cél térkép előállítása során a tematikus és térbeli pontosságot meghatározó tényezők milyen hatással vannak az eredményre, a módszer elemeinek milyen jellegű harmonizációját és fokú finomhangolását kell elvégezni az optimális eredmény elérése érdekében.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

- Legjelentősebb eredmények maguk a létrehozandó országos léptékű digitális talajtérképek lesznek. Ezek tematikáját a hazai és nemzetközi talajtani információk iránti igények felmérése alapján rangsorolva fogjuk meghatározni, melyben a minél jelentősebb társadalmi hasznosíthatóságé a fő szempont.
- Várhatóan jelentős eredményt jelent a különböző talajtani felvételezések, térképezések során gyűjtött aktuális és archív adatok, hagyományos talajtérképek és a talajok szempontjából releváns egyéb környezeti változók tematikus és térbeli összefüggéseinek feltárása és formalizálása. Ezeket egyrészt felhasználjuk digitális talajtérképezési munkánkban, másrészt elérhetővé tesszük további felhasználhatóságuk céljából a hazai és nemzetközi, talajtani és rokon szakterületek általi hasznosításra.
- A kialakítandó klasszikus matematikai statisztikai, geostatisztikai és térinformatikai elemeket ötvöző adatbányászati módszerek példaértékkel szolgálhatnak egyéb környezeti tényezők digitális térképezésének módszertanában.
- A hazai térképek előállítása mellett nemzetközileg is jelentős eredmény várható a digitális talajtérképezés módszertanának olyan, új típusú kiegészítése, továbbfejlesztése révén, melyben számottevő mennyiségű, talajokra vonatkozó információval támogatott módszereket dolgozunk ki.
- Munkánk révén (annak keretében vagy folyományaként) szeretnénk a 90 méter felbontású Világ Digitális Talajtérképének folyamatban levő előállítását Magyarország területére vonatkozóan hazai kompetenciában végrehajtani.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A talajok állapotára, folyamataira, funkcióira vonatkozó információk iránti igények mind hazai, mind nemzetközi szinten számottevőek és folyamatosan bővülnek. Talajtani információk ugyan rendelkezésre állnak, de az elvárások és a lehetőségek gyakran jelentősen eltérnek. Az igények mind magasabb szintű kielégítéséhez elméleti módszerfejlesztés valamint annak gyakorlati alkalmazása szükséges. Ezek egyrészt archív és aktuális talajtani, valamint kiegészítő környezeti adatokon, illetve térinformatikai és alkalmazott matematikai módszereken alapulnak.
Fő célkitűzésünk a hazai és nemzetközi igényeket optimálisan kielégítő, országos léptékű, digitális, tematikus talajtérképek előállítása.
Ehhez elemezzük a különböző talajtani felvételezések, térképezések során gyűjtött aktuális és archív adatok, hagyományos talajtérképek és a talajok szempontjából meghatározó környezeti változók tematikus és térbeli kapcsolatait. A feltárt összefüggéseket a digitális térképezés számára formalizáljuk. Térinformatikai és geostatisztikai eszközök segítségével végezzük el egyes, a talajok (többek közt degradációs) állapotára és folyamataira, funkcióira jellemző talajtani változók térbeli kiterjesztését. A megvalósítandó, országos, digitális talajtérképek megcélzott térbeli felbontása legalább 1:50.000 (cca. 50-100 méteres raszteres felbontás) a megfelelő pontosságú és megbízható térbeli készletezéséhez.
Fontos célkitűzésünk az országos szinten, a talajok aktuális állapotára vonatkozó, két, szisztematikus adatgyűjtésből származó információk térképezésének megoldása.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We plan the execution of spatial and thematic data mining of significant amount of soil related information available in the form of legacy soil data as well as digital databases and spatial soil information systems. In the course of the analyses we will lean on auxiliary, spatial data themes related to environmental elements (digital elevation model, multispectral and multitemporal remotely sensed images, thematic spatial databases). Based on the established relationships we will convert and integrate the specific data sets for the regionalization of the various, derived soil parameters. By the aid of GIS and geostatistical tools we will carry out the spatial extension of certain pedological variables featuring the (including degradation) state, processes or fuctions of soils. We plan to compile digital soil maps which fulfil optimally the national and international demands from points of view of thematic, spatial and temporal accuracy. The targeted spatial resolution of the proposed countrywide, digital, thematic soil property and function maps is at least 1:50.000 (approx. 50-100 meter raster), and – as exemplary – to establish them, on pilot areas at least 1:25.000 (approx. 25-50 meter raster).
Our stressful objective is the definite solution of the regionalization of the information collected in the frame of two recent, contemporary, national, systematic soil data collection (SIMS, SDIS) on the recent state of soils, in order to produce countrywide maps for the spatial inventory of certain soil properties, processes and functions with sufficient accuracy and reliability.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

For a high level satisfaction of demands on spatial, soil related information, theoretical methodology development and its practical application is required by task specific integration of legacy and recent soil data, auxiliary environmental information, GIS and applied mathematical tools.
Our basic hypothesis is:
• Internal relationships of soil data collected during the various soil surveys and mapping activities in Hungary;
• spatial relationships of the maps compiled using the collected data and applying expert knowledge; and
• their external relationships with environmental elements affecting soil formation and processes
can be revealed and formalized for the support of digital soil mapping, by quantitative methods combining mathematical statistical, geostatistical, data mining and spatial analytical elements.
The international experiences confirm this assumption, while they also make it clear, there are no universally applicable methods as well as the accuracy and the reliability of the results is greatly dependent on the quantity and the quality of the used soil information. In this context Hungary has a distinguished role due to the significant amount of soil related information. It is a question, if this advantage can be really exploited, and if yes, in what extent and efficiency?
Furthermore we would like to study: How the factors, determining the thematic and spatial accuracy in the course of a given target map, affect the result; what kind of harmonization and level of fine-tuning of the elements of a method should be executed for the achievement of an optimum result.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

- The countrywide, digital soil maps to be created in themselves can be considered as the most significant results. Their themes will be determined based on the assessment of national and international demands on soil information, and ranked according their significance from social applicability point of view.
- The exploration and the formalization of the thematic and spatial relationships revealed among the legacy and recent soil data collected in the frame of various soil surveys and mappings, traditional soil maps and further environmental covariables relevant to soils, can be considered as further significant result. In one hand these will be applied in our digital soil mapping activities and on the other hand we will make them available for their further usage by national and international, pedological and soil other related applications.
- The quantitative methods to be developed, which combine mathematical statistical, geostatistical, data mining and spatial analytical elements, can serve as valuable examples for the methodology of digital mapping of other environmental elements.
- In addition to the compilation of national maps, the special, pedocentric supplement and development of the methodology of digital soil mapping can be considered internationally remarkable, where significant amount of soil information assist the elaboration of new methods.
- Through the intervention of our work (either in its frame or as its spin-off) we would like to execute the generation of the segment of the Digital Soil Map of the World, which covers the territory of Hungary, in national competence.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The demands on information about the state, processes and functions of soils are significant and are continuously increasing both on national and international level. Pedological information is generally available; however the requirements and the possibilities diverge often notably. For a high level satisfaction of demands theoretical methodology development and its practical application is required. This is based on legacy and recent soil data, on auxiliary environmental information together with GIS and applied mathematical tools. Our main objective is the compilation of countrywide, digital, thematic soil maps which fulfil optimally the national and international demands. To achieve this goal we will thoroughly analyse the thematic and spatial relationships among legacy and present soil data - collected in the frame of various surveys and mappings -, soil maps and soil relevant, auxiliary environmental information. The established relationships will be formalized for digital soil mapping.
Certain, predefined pedological variables featuring the (including degradation) state, processes and functions of soils will be regionalized based on proper GIS and geostatistical tools. The targeted spatial resolution of the proposed countrywide, digital soil maps is at least 1:50.000 (approx. 50-100 meter raster) to achieve spatial inventory with sufficient accuracy and reliability. Our stressful objective is the solution of the regionalization of the information collected in the frame of two recent, national, systematic soil data collections.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink, melynek a DOSoReMI.hu (Digital, Optimized, Soil Related Maps and Information in Hungary; azaz Digitális, Optimalizált, Általános értelemben vett Talajtérképek és Térbeli Információk) elnevezést adtuk, kimondott célja volt a hazai talaj téradat infrastruktúra megújítása. Ennek során újragondoltuk a talaj téradatok előállításának és szolgáltatásának kereteit. Folyamatosan születtek országos fedettségű, tematikus talajtulajdonság térképek a talaj egyes rétegeire vonatkozóan, különböző digitális talajtérképezési módszerek felhasználásával. Az egyes célváltozók modellezése különböző térbeli kiterjesztési eljárások sorával történt, melyek közül az eredménytérképekre elvégzett pontossági vizsgálatok alapján választottuk ki a legjobban teljesítőt és egyben az azt szolgáltató paraméter együttest. Az eddig elkészült térképek részben a GlobalSoilMap.net specifikációi szerint, részben azok kisebb-nagyobb mértékű változtatásával születtek a felhasználói igények figyelembevételével. Ezeken túl, diagnosztikus talajjellemzőkre vonatkozó unikális, illetve kísérleti jelleggel néhány általánosabb értelemben vett, nagy térbeli felbontású, országos talajtérképet szerkesztettünk. Az adott jellemzőkről soha korábban nem születtek térképi alapú elemzések, főképp nem a modellezésben használt egyhektáros felbontásban az ország teljes területére vonatkozóan. Az elkészült térképek sokrétűen hasznosultak.
Results in English
Our research, entitled DOSoReMI.hu (Digital, Optimized, Soil Related Maps and Information in Hungary) was started and carried out intentionally for the renewal of the national soil spatial infrastructure in Hungary partly inspired by GSM.net initiative. During our activities we have reconsidered the framework of the production and service of spatial soil information. Nationwide, thematic digital soil property maps have been continuously compiled for the various layers of the soil cover using different digital soil mapping methods. Spatial modelling of the target variables was carried out by various spatial inference approaches. The best performing method, together with the set of parameters, which resulted it, was selected based on detailed accuracy assessment of the map products. Soil property maps have been compiled partly according to GSM.net specifications, partly by slightly or more strictly changing some of their predefined parameters (depth intervals, pixel size, property etc.) taking into consideration user demands. Beyond these, unique, nationwide, high resolution soil maps were compiled representing specific diagnostic soil properties as well as some soil related features. The mapped characteristics were never earlier spatially assessed, even for the whole area of the country and with the applied 1 ha spatial resolution. The elaborated maps have been widely utilized.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105167
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pásztor L, Laborczi A, Bakacsi Zs, Szabó J, Illés G: Compilation of a national soil-type map for Hungary by sequential classification methods, Geoderma 311: 93–108. DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.04.018, 2018
Szatmári G, László P, Takács K, Szabó J, Bakacsi Zs, Koós S, Pásztor L: Optimization of second-phase sampling for multivariate soil mapping purposes: case study from a wine region, Hungary, Geoderma, Under Review, 2017
Laborczi A, Szatmári G, Kaposi A, Pásztor L: Comparison of soil texture maps synthetized from standard depth layers with directly compiled products, Geoderma, Under Review, 2017
Laborczi A; Szatmári G; Takács K; Pásztor L: Topsoil texture class map of Hungary compiled using classification trees, Journal of Maps 12(5): 999-1009, 2016
Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Szatmári G, Bakacsi Zs, Szabó J, Illés G: DOSoReMI as the national implementation of GlobalSoilMap for the territory of Hungary, In: Arrouays D, Savin I, Leenaars J, McBratney A B. (Eds.) GlobalSoilMap - Digital Soil Mapping from Country to Globe, CRC Press, in press, 2017
Pásztor L, Négyesi G, Laborczi A, Kovács T, László E, Bihari Z: Integrated spatial assessment of wind erosion risk in Hungary, Natural Hazards and Earth System Sciences 16: 2421-2432, doi:10.5194/nhess-2016-16-2421, 2016
Pásztor L, Szabó K Zs, Szatmári G, Laborczi A, Horváth Á: Mapping geogenic radon potential by regression kriging, Science of the Total Environment 544: 883-891, 2016
Pásztor L, Waltner I, Centeri Cs, Belényesi M, Takács K.: Soil erosion risk map of Hungary assessed by spatially explicit modelling, Journal of Maps 12(Suppl1): 407-414, DOI: 10.1080/17445647.2016.1233913, 2016
Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Szatmári G, Fodor N, Illés G, Farkas-Iványi K, Bakacsi Zs, Szabó J: Compilation of functional soil maps for the support of spatial planning and land management in Hungary, In: Pereira P, Brevik E, Munoz-Rojas M, Miller B (Eds.): Soil Mapping and Process Modeling for Sustainable Land Use Management. Elsevier, 293-317, 2017
Tóth B, Weynants M, Pásztor L, Hengl T: 3D soil hydraulic database of Europe at 250 m resolution, Hydrological Processes 31(14): 2662-2666, DOI: 10.1002/hyp.11203, 2017
Szatmári G: Optimization of sampling configuration by spatial simulated annealing for mapping soil variables, pp. 105-111 in: 6th Croatian - Hungarian and 17th Hungarian geomathematical congress: Geomathematics - from theory to practice. Opatija, Horvátország, 2014.05.21-2014.05., 2014
Pásztor L; Szabó J; Bakacsi Zs; Laborczi A: Elaboration of novel, countrywide maps for the statisfaction of recent demands on spatial, soil related information in Hungary, pp. 207-212 in Arrouays D, McKenzie N et al. (szerk.) Global Soil Map: Basis of the global spatial soil information system. London: Taylor & Francis Group, 2014
Dobos E; Vadnai P; Bertóti D; Kovács K; Michéli E; Láng V; Fuchs M: A novel approach for validating raster datasets wit h categorical data, pp. 347-351 in Arrouays D, McKenzie N et al. (szerk.) Global Soil Map: Basis of the global spatial soil information system. London: Taylor & Francis Group, 2014
Waltner I; Michéli E; Fuchs M; Láng V; Pásztor L; Bakacsi Zs; Laborczi A; Szabó J: Digital mapping of selected WRB units based on vast and diverse legacy data, pp. 313-318 in Arrouays D, McKenzie N et al. (szerk.) Global Soil Map: Basis of the global spatial soil information system. London: Taylor & Francis Group, 2014
Bakacsi Zs; Laborczi A; Szabó J; Takács K; Pásztor L: Az 1:100.000-es fedett földtani térkép jelkulcsának és a FAO rendszer talajképző kőzet kódrendszerének korreláltatása, Agrokémia és Talajtan (közlésre elfogadva), 2014
Pásztor L; Takács K: Távérzékelés a talajtérképezésben, Agrokémia és Talajtan (közlésre elfogadva), 2014
Laborczi A; Szatmári G; Takács K; Pásztor L: Topsoil texture class map of Hungary compiled using classification trees, Journal of Maps (benyújtva), 2014
Illés G; Kovács G; Laborczi A; Pásztor L: Zala megye egységes talajtípus adatbázisának összeállítása, Erdészettudományi Közlemények (közlésre elfogadva), 2014
Szatmári G; Pásztor L; Barta K: Sampling design optimization for multivariate soil mapping, case study from Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-9544, EGU General Assembly, 2014
Pásztor L; Kőrösparti J; Bozán Cs; Laborczi A; Takács K: Spatial risk assessment of hydrological extremities: Inland excess water hazard, Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Hungary, Journal of Maps, DOI: 10.1080/17445647.2014.954647, 2014
Négyesi G; Lóki J; Buró B; Szabó J; Bakacsi Zs; Pásztor L: The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils: based on wind tunnel measurements, Zeitschrift für Geomorphologie DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0372-8854/2014/0131, 2014
Laborczi A; Szatmári G; Takács K; Pásztor L: Topsoil texture class map of Hungary compiled using classification trees, Journal of Maps (megjelenés alatt), 2015
Pásztor L; Laborczi A; Takács K; Szatmári G; Dobos E; Illés G; Bakacsi Zs; Szabó J: Compilation of novel and renewed, goal oriented digital soil maps using geostatistical and data mining tools, Hungarian Geographical Bulletin 64(1): 49-64, 2015
Szatmári G; Barta K; Pásztor L: An application of a spatial simulated annealing sampling optimization algorithm to support digital soil mapping, Hungarian Geographical Bulletin 64(1) 35–48, 2015
Laborczi A; Takács K; Bakacsi Zs; Szabó J; Pásztor L: A Duna-Tisza köze genetikai talajtípus térképének előállítása adatbányászati eszközökkel, pp. 269-275. In: Boda J (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VI. Debreceni Egyetemi Kiadó (ISBN 978-963-318-488-2), 2015
Takács K; Laborczi A; Bakacsi Zs; Szabó J; Pásztor L: Domborzatmodellek és űrfelvételek szerepe a digitális talajtérképezésben – országos termőréteg vastagság térképezés, pp. 413-420. In: Boda J (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VI. Debreceni Egyetemi Kiadó (ISBN 978-963-318-488-2), 2015
Pásztor L; Laborczi A; Takács K; Bakacsi Zs; Szabó J: Variations for the implementation of SCORPAN’s "S", In: Zhang G-L, Brus D J, Liu F, Song X-D, Lagacherie P. (Eds.) Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries. Springer. In Press, 2015
Szatmári G; Barta K; Pásztor L: Multivariate sampling design optimization for digital soil mapping, In: Zhang G-L, Brus D J, Liu F, Song X-D, Lagacherie P. (Eds.) Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries. Springer. In Press, 2015
Szatmári G; Barta K; Farsang A; Pásztor L: Testing a sequential stochastic simulation method based on regression kriging in a catchment area in Southern Hungary, Geologia Croatica. In Press, 2015
Szatmári G; Laborczi A; Illés G; Pásztor L: A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján, Agrokémia és Talajtan 62(2): 219-234, 2013
Laborczi A; Bakacsi Zs; Szabó J; Pásztor L: Térbeli talajinformációk konverziója és regionalizálása élőhely osztályok becsléséhez, Tájökológiai Lapok 11(2): 233-244, 2013
Pásztor L; Kőrösparti J; Bozán Cs; Laborczi A; Takács K: Spatial risk assessment of hydrological extremities: Inland excess water hazard, Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Hungary, Journal of Maps, DOI: 10.1080/17445647.2014.954647, 2014
Négyesi G; Lóki J; Buró B; Szabó J; Bakacsi Zs; Pásztor L: The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils: based on wind tunnel measurements, Zeitschrift für Geomorphologie DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0372-8854/2014/0131, 2014
Waltner I; Michéli E; Fuchs M; Láng V; Pásztor L; Bakacsi Zs; Laborczi A; Szabó J: Digital mapping of selected WRB units based on vast and diverse legacy data, pp. 313-318 in Arrouays D, McKenzie N et al. (szerk.) Global Soil Map: Basis of the global spatial soil information system. London: Taylor & Francis Group, 2014
Bakacsi Zs; Laborczi A; Szabó J; Takács K; Pásztor L: Az 1:100 000-es földtani térkép jelkulcsának és a FAO rendszer talajképző kőzet kódrendszerének javasolt megfeleltetése, Agrokémia és Talajtan 63(2): 189–202, 2014
Pásztor L; Takács K: Távérzékelés a talajtérképezésben, Agrokémia és Talajtan 63(2): 353–370, 2014
Laborczi A; Szatmári G; Takács K; Pásztor L: Topsoil texture class map of Hungary compiled using classification trees, Journal of Maps 12(5): 999-1009, 2016
Illés G; Kovács G; Laborczi A; Pásztor L: Zala megye egységes talajtípus adatbázisának összeállítása klasszifikációs eljárásokkal, Erdészettudományi Közlemények 4(2): 55-64, 2014
Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Bakacsi Zs, Szabó J: Variations for the implementation of SCORPAN’s "S", In: Zhang G-L, Brus D J, Liu F, Song X-D, Lagacherie P. (Eds.) Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries. Springer-Verlag Singapore, 331-342, 2016
Szatmári G, Barta K, Pásztor L: Multivariate sampling design optimization for digital soil mapping, In: Zhang G-L, Brus D J, Liu F, Song X-D, Lagacherie P. (Eds.) Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries. Springer-Verlag Singapore, 77-87, 2016
Szatmári G; Barta K; Farsang A; Pásztor L: Testing a sequential stochastic simulation method based on regression kriging in a catchment area in Southern Hungary, Geologia Croatica. 68(3): 273-283, 2015
Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Szatmári G, Illés G, Fodor N, Négyesi G, Bakacsi Zs, Szabó J: Spatial distribution of selected soil features in Hajdú-Bihar county represented by digital soil maps, Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series. 10(3-4): 203-213, 2016
Pásztor L, Szabó K Zs, Szatmári G, Laborczi A, Horváth Á: Mapping geogenic radon potential by regression kriging, Science of the Total Environment 544: 883-891, 2016
Szatmári G, Pásztor L: Geostatisztika a talajtérképezésben: Szemle, Agrokémia és Talajtan 65(1): 95-114, 2016
Pásztor L, Négyesi G, Laborczi A, Kovács T, László E, Bihari Z: Integrated spatial assessment of wind erosion risk in Hungary, Natural Hazards and Earth System Sciences, doi:10.5194/nhess-2016-162, In Press, 2016
Pásztor L, Laborczi A, Takács K, Szatmári G, Fodor N, Illés G, Farkas-Iványi K, Bakacsi Zs, Szabó J: Compilation of functional soil maps for the support of spatial planning and land management in Hungary, In: Pereira P, Brevik E, Munoz-Rojas M, Miller B (Eds.): Soil Mapping and Process Modeling for Sustainable Land Use Management. Elsevier. In Press, 2016
Pásztor L, Waltner I, Centeri Cs, Belényesi M, Takács K.: Soil erosion risk map of Hungary assessed by spatially explicit modelling, Journal of Maps. DOI: 10.1080/17445647.2016.1233913, 2016
Bakacsi Zs, Pásztor L, Laborczi A, Szabó J.: Korrelációs algoritmusok kidolgozása talajadatok célorientált felhasználásnak támogatására, In: Lóki J (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 53-58., 2013
Pásztor L, Bakacsi Zs, Szabó J, Laborczi A.: Célspecifikus digitális talajtérképek előállítása adatbányászati eszközök felhasználásával, In: Lóki J (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 315-324, 2013
Pásztor L, Bakacsi Zs, Vass-Meyndt Sz, Laborczi A, Sieglerné Matus J, Szabó J.: A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer továbbfejlesztésének irányai és eredményei, In: Dobos E, Bertóti R D, Szabóné Kele G (szerk.) Talajvédelem különszám, Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Miskolc: Tal, 2013
Pásztor László, Laborczi Annamária, Bakacsi Zsófia, Szabó József: Kategória típusú talajtérképek térbeli felbontásának javítása kiegészítő talajtani adatok és adatbányászati módszerek segítségével, Agrokémia és Talajtan (közlésre elfogadva), 2013
Szatmári Gábor, Laborczi Annamária, Illés Gábor, Pásztor László: A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján, Agrokémia és Talajtan (közlésre elfogadva), 2013
Laborczi Annamária, Bakacsi Zsófia, Szabó József, Pásztor László: Térbeli talajinformációk konverziója és regionalizálása élőhely osztályok becsléséhez, Tájökológiai Lapok (közlésre elfogadva), 2013
Pásztor L, Dobos E, Szabó J, Bakacsi Zs and Laborczi A: Elaboration of a framework for the compilation of countrywide, digital maps for the satisfaction of recent demands on spatial, soil related information in Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-5428, 2013 EGU General Assembly 2013, 2013
Bakacsi Zs; Pásztor L; Laborczi A; Szabó J: Korrelációs algoritmusok kidolgozása talajadatok célorientált felhasználásnak támogatására, pp. 53-58 in: Lóki J (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013
Pásztor L; Bakacsi Zs; Szabó J; Laborczi A: Célspecifikus digitális talajtérképek előállítása adatbányászati eszközök felhasználásával, pp. 315-324 in: Lóki J (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013
Pásztor L; Bakacsi Zs; Vass-Meyndt Sz; Laborczi A; Sieglerné Matus J; Szabó J: A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer továbbfejlesztésének irányai és eredményei, pp.399-406 in Talajvédelem különszám, Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Miskolc: Talajvédelmi Alapítvány, 2013
Pásztor L; Laborczi A; Bakacsi Zs; Szabó J: Kategória típusú talajtérképek térbeli felbontásának javítása kiegészítő talajtani adatok és adatbányászati módszerek segítségével, Agrokémia és Talajtan 62(2): 205-218, 2013
Szatmári G; Laborczi A; Illés G; Pásztor L: A talajok szervesanyag-készletének nagyléptékű térképezése regresszió krigeléssel Zala megye példáján, Agrokémia és Talajtan 62(2): 219-234, 2013
Laborczi A; Bakacsi Zs; Szabó J; Pásztor L: Térbeli talajinformációk konverziója és regionalizálása élőhely osztályok becsléséhez, Tájökológiai Lapok 11(2): 233-244, 2013
Pásztor L; Dobos E; Szabó J; Bakacsi Zs; Laborczi A: Elaboration of a framework for the compilation of countrywide, digital maps for the satisfaction of recent demands on spatial, soil related information in Hungary, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-5428, 2013 EGU General Assembly 2013, 2013
Pásztor L; Bakacsi Zs; Szabó J; Takács K; Laborczi A: Tematikus talajtérképek dezaggregálási lehetőségei digitális talajtérképezési eljárásokkal, pp. 253-261 in: Balázs Boglárka (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában V. Debreceni Egyetemi Kiadó (ISBN:978-963-318-434-9), 2014
Pásztor L; Dobos E; Szatmári G; Laborczi A; Takács K; Bakacsi Zs; Szabó J: Application of legacy soil data in digital soil mapping for the elaboration of novel, countrywide maps of soil conditions, Agrokémia és Talajtan 63(1): 79–88, 2014
Dobos E; Seres A; Vadnai P; Michéli E; Fuchs M; Láng V; Bertóti R D; Kovács K: Soil parent material delineation using MODIS and SRTM data, Hungarian Geographical Bulletin 62(2): 133–156, 2013
Dobos E; Michéli E; Fulajtár E; Penížek V; Świtoniak M: ValiDat.DSM, a new soil data validation dataset for Central Europe, Hungarian Geographical Bulletin 62(3): 313–320, 2013
Pásztor L; Kőrösparti J; Bozán Cs; Laborczi A; Takács K: Spatial risk assessment of hydrological extremities: Inland excess water hazard, Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Hungary, Journal of Maps, DOI: 10.1080/17445647.2014.954647, 2014
Bakacsi Zs; Szabó J; Waltner I; Michéli E; Fuchs M; Laborczi A; Pásztor L: Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján, pp. 29-36 in Talajvédelem különszám, Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Miskolc: Talajvédelmi Alapítvány, 2013
Pásztor L, Laborczi A, Szatmári G, Takács K, Illés G, Szabó J: Mi várható a megújult hazai téradat infrastruktúrától?, In: Balázs B. (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017
Pásztor L; Laborczi A; Szatmári G; Fodor N; Bakacsi Zs; Szabó J; Illés G: Digital mapping of soil properties in Zala County, Hungary for the support of county-level spatial planning and land management, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-9642, EGU General Assembly 2014, 2014
Pásztor L; Laborczi A; Szatmári G; Takács K; Bakacsi Zs; Szabó J; Dobos E: Introduction of digital soil mapping techniques for the nationwide regionalization of soil condition in Hungary; the first results of the DOSoReMI.hu (Digital, ... ), Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-7310, 2014, EGU General Assembly 2014, 2014
Laborczi A; Takács K; Bakacsi Zs; Szabó J; Pásztor L: Mapping soil texture classes and optimization of the result by accuracy assessment, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-948, 2014, EGU General Assembly 2014, 2014
Négyesi G; Lóki J; Buró B; Szabó J; Bakacsi Zs; Pásztor L: The potential wind erosion map of an area covered by sandy and loamy soils: based on wind tunnel measurements, Zeitschrift für Geomorphologie DOI: http://dx.doi.org/10.1127/0372-8854/2014/0131, 2014

 

Events of the project

 
2016-08-23 11:16:06
Résztvevők változása
2015-10-12 10:13:12
Résztvevők változása
2013-10-18 09:53:53
Résztvevők változása
Back »