Examination of the molecular genetic background of sex determination in fish  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105393
Type K
Principal investigator Kovács, Balázs
Title in Hungarian Az ivardetermináció molekuláris genetikai alapjainak vizsgálata halakban
Title in English Examination of the molecular genetic background of sex determination in fish
Keywords in Hungarian ivar determináció, hal, Claridae, Percidae
Keywords in English sex determination, fish, Claridae, Percidae
Discipline
Animal biotechnology (Council of Complex Environmental Sciences)34 %
Animal breeding (Council of Complex Environmental Sciences)33 %
Ortelius classification: Animal breeding
Pisciculture, fishery (Council of Complex Environmental Sciences)33 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Aquaculture (Szent István University)
Participants Bakos, Katalin
Csenki-Bakos, Zsolt
Horváth, Ákos
Kánainé Sipos, Dóra Ildikó
Müller, Tamás
Patócs, Attila
Táncsics, András
Urbányi, Béla
Starting date 2012-10-01
Closing date 2017-09-30
Funding (in million HUF) 23.942
FTE (full time equivalent) 11.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A halak evolúciója során sok különböző, az ivarok kialakulását meghatározó mechanizmus alakult ki, azonban a fajok többségénél genetikai tényezők döntik el, hogy milyen ivarúvá fejlődik az egyed. A folyamatot elindító genetikai tényezők nagyon változatosak lehetnek, ugyanakkor nagyon kevéssé ismertek, holott jelentőségük nyilvánvaló.
A kutatás elsődleges célja hogy minél többet megtudjunk az egyes halfajok ivarának kialakulásában szerepet játszó genetikai tényezőkről. A kutatások alanyául olyan hazánkban is tenyésztett gazdasági és kutatási szempontból fontos váltivarú fajokat választottunk, amelyekről irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy genetikailag meghatározott ivarral rendelkeznek. A tervezett feladatokat három csoportba oszthatjuk: Az első egy ismert ivari kromoszómával és ivarspecifikus markerrel rendelkező faj, az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) Y kromoszómájának szekvencia szintű vizsgálatára, BAC klónok és „High-throughput”szekvenálás segítségével. A második a többgénes ivardeterminációval rendelkező zebradánió (Danio rerio) ivarának vizsgálata gynogenetikus egyedek és az elérhető genom-szekvencia és chip technológia felhasználásával. A harmadik pedig ivarspecifikus markerek keresése olyan gazdasági jelentőségű fajokban, mint a csapósügér (Perca fluviatilis), vagy a süllő (Sander lucioperca),amelyek termelése növekszik és várhatóan jelentős szerepet játszanak majd a jövő haltenyésztésében, vagy a ponty (Cyprinus carpio), amely jelenleg Magyarország legjelentősebb tenyésztett halfaj.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás olyan ivardeterminációs rendszerek működését vizsgálja halakban, amelyek jelentősen eltérnek az emlősök egyébként jól ismert ivardeterminációjától. Sok faj esetén az ismereteink nagyon hiányosak, vagy nem ismertek a háttérben álló tényezők. Az általunk vizsgálni kívánt fajokról tudjuk, hogy genetikai tényezők határozzák meg a kialakuló ivart. Sőt az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) és a csapósügér (Perca fluviatilis) esetén azt is tudjuk, hogy XY kromoszóma rendszerük van, míg a zebradániónál (Danio rerio) azt feltételezzük, hogy multi-kromoszómális az ivarmeghatározása, azonban a folyamatokat elindító gének vagy folyamatok nem, vagy csak részben ismertek és eddigi ismereteink alapján eltérnek a más fajokban ismertektől (emlősök SRY; madarak FET1, Orizias latpes, DMY; Drosophila melanogaster doublesex; Caenorhabditis elegans mab-3, stb.).
Munkán célja minél többet megtudni a vizsgált fajok ivardeterminációjáról és minél közelebb jutni ahhoz, hogy azonosítsunk kulcsszerepet játszó géneket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett kutatómunka elsősorban alapkutatási jelentőséggel bír. Olyan területen próbál új információkat, folyamatokat feltárni, ahol az ismereteink meglehetősen korlátozottak. A kutatások eredményeként új ismereteket szerezhetünk a halak ivari fejlődésérők, azok sajátosságairól, a résztvevő génekről, azok működéséről és az ezzel kapcsolatos evolúciós változásokról is. Megismerhetjük az ivardeterminációért felelős géneket, azonosíthatunk ivarspecifikus markereket, vagy kromoszóma régiókat a vizsgált fajokból. Az elérhető eredmények az alapvető tudásgyarapításon túl további kutatások, fejlesztések alapját is képezhetik. Így az ivarhoz kapcsolt géneket és markereket fel lehet használni értékes tenyészállományok korai ivarmeghatározására, ivararányának beállítására, ivari csoportok létrehozására (pl.: kaviár előállítás céljából tokféléknél), vagy teljes genommanipulációval létrehozott egyivarú (ún. “monosex”) állományok gyors tesztelése során. Ezek részét képezhetik új intenzív halhús termelési technológiáknak és jelentős szerepük lehet az egyes ivarok vizsgálatát célzó fejlődésgenetikai és biológia kutatásokban egyaránt. Mindemellet a kutatás hozzájárulhat több egyetemista és fiatal kutató oktatásához, a kutatás egyes részfeladatai diploma és PhD dolgozatok, oktatási anyagok alapjául is szolgálhatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

halak az élővilág egyik legnagyobb és legváltozatosabb csoportját képviselik, több mint 30000 fajt sorolnak ide. Változatosságuk nem csak a külsejükön, de szervezeti felépítésükben és genetikai különbségekben is megmutatkozik. Ilyen genetikai különbségek figyelhetők meg az ivar kialakulását meghatározó genetikai tényezőkben is a halaknál. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az emlősökétől, madarakétól és rovarokétól, de egymásétól is különböznek, különbözhetnek a halak ivarkialakulásában szerepet játszó kromoszóma rendszerek, gének. Azonban ezekről nagyon kevés információval rendelkezünk. A kutatómunka célja, hogy minél többet megtudjunk néhány gazdasági és kutatási szempontból jelentős halfaj ivarát meghatározó genetikai háttérről. A vizsgált fajok között szerepel az afrikai harcsa, amelyből a ponty után a második legtöbbet állítjuk elő hazánkban, a legtöbbet és leg alaposabban kutatott akváriumi halacska a Zebradánió, valamint a csapósügér amely fajnak várhatóan a közeljövőben jelentősen nőni fog a jelentősége halgazdálkodási szempontból. A másodlagos cél eljárások kidolgozása amelyek az egyes ivarba tartozó egyedek igen korai elkülönítését teszik lehetővé. A várható eredmények alapkutatási szempontból fontosak és számos további kutatáshoz, fejlesztéshez és halgazdálkodási technológiához járulhatnak hozzá.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In fish, during the course of evolution, many different sex determination mechanisms developed, however in most of the species its mostly genetic factors that truly account for the sex of the individual. Initiating genetic factors can be quite variable, but knowledge on them is scarce, however their importance is obvious.
The primary research objective is to gain as much information as possible about the sex determining factors of fish species. Significant research and economic, gonochoristic species bred in our country were chosen as research subjects, the sex of which – based on literal data – is genetically determined. The planned tasks can be divided into three groups. The first is the sequence analysis of the Y chromosome by “High throughput” sequencing and BAC clones in the African catfish (Clarias gariepinus), a species of known sex chromosomes and sex specific markers. The second is studying the sex of the zebrafish (Danio rerio) that has multigenic sex determination with the help of gynogenetic individuals, the available genome sequences and CHIP technology. The third is the discovery of sex specific genetic markers in economic fish species, as the perch (Perca fluviatilis) or the pike-perch, the production of which is increasing and will presumably be significant in fish production of the future, or the carp (Cyprinus carpio), the most important farmed species in Hungary.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The proposed research examines those sex determination systems in fish that are significantly different from the well-known systems in mammals. Knowledge is scarce in case of many species or background factors are not known. In the species of interest, it is an understood thing that sex is determined by genetic factors. Moreover, it is also known that the African catfish (Clarias gariepinus) and the perch (Perca fluviatilis) have XY chromosome system while we presume that the sex determination system of the zebrafish (Danio rerio) is multigenous, although initiating genes and processes are not or rarely known and based on previous knowledge are different from other species (mammals SRY; birds FET1, Orizias latpes, DMY; Drosophila melanogaster doublesex; Caenorhabditis elegans mab-3, etc.).
The aim of the work is to gain as much information as possible about the sex determination of the examined species and to get as close as possible to identifying the key genes of the process.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The proposed research mainly has basic research importance. It’s aim is to gain new information and explore processes on a field where our knowledge is rather limited. As a result, new knowledge on the sexual development of fish, their characteristics, the genes involved, their function and the related evolutionary changes may be obtained. We may learn about sex determining genes, identify sex specific markers or chromosome regions from the examined species. Achievable results besides increasing knowledge may also provide basis for further research and development Thus sex-linked genes and markers could be used for the early sex determination, sex ratio adjustment or the formation of sex groups (e.g. for caviar production in sturgeons) in valuable breeding stocks, or for the rapid testing of monosex stocks produced through genome manipulation. These may be part of new intensive fish production technologies and may play an important role in the examination of each sex in developmental genetic and biological research. Additionally the reserach may contribute to the education of university students and young researchers and may also serve as a basis for diploma and PhD thesis and teaching materials.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Fish is one of the largest and most diverse wildlife groups representing more than 30,000 species. Their variety is represented in their external apparance as well as in their organizational structure and genetic differences. Such genetic variation can be noticed in the sex determining genetic factors too in fish. This means that chromosome systems and genes involved in the sex determination of fish do not only differ from those of mammals, birds, and insects, but also from each other. However information on these is very scarce. The objective of the research is to gain as much information as possible about the genetic background of sex determination of some fish species having economic or reserach importance. Studied species include the African catfish, the production of which is the second largest in Hungary after the carp, the most thoroughly researched aquarium fish, the zebrafish, and the perch, the aquacultural importance of which will presumably rise soon. The secondary objective is to develop procedures enabling the very early separation of individuals of each sex. The expected results are important for basic research and may contribute to a number of research, development and aquaculture technologies in the future.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk során a halak ivardeterminációjában szerepet játszó genetikai faktorokat vizsgáltuk. Ivarspecifikus markereket kerestünk FluoMEP módszerrel (3 halfajban), valamint 14 ismert ivarspecifikus marker interspecifikus adaptációjával 7 rokon faj genomjában. Mindezek közül azonban csak a Salmonidae család SDY markere mutatott eltérést a sebes pisztráng két ivara között. Emellett dihaploid zebradánió egyedeket hoztunk létre a mitotikus gynogenezis egy továbbfejlesztett módszerével. Az utódokat két generáción át szaporítottuk és eltolt ivararányt tapasztaltunk mind a gynogenetikus (~80% hím), mind az F1 és az F2 (~98-100 nőivar) generációkban. Ennek magyarázata lehet a laboratóriumi Danio rerio vonalaknál feltételezett multikromoszómális ivardeterminációja. Emellett vizsgálatokat végeztünk az afrikai harcsa ivardeterminációjában résztvevő genomi régiók és gének feltárására. Ennek során de novo meghatároztuk a faj genomját egy hím (heterogametikus) egyed szekvenálásával, amelyen a faj ivarspecifikus markereinek segítségével két ivarhoz kötött Scaffoldot azonosítottunk. Emellett egy hím- és egy nőivarú de novo transzkriptóma összehasonlító elemzését is elvégeztük kevert, agy és ivarszerv eredetű mintákból. Több, mint 570 az ivarokban eltérően expresszálódó gént azonosítottunk, mutatva a faj két ivara közötti genetikai különbségeket. Mindezek az eredmények jól demonstrálják a halak ivardeterminációjának diverzitását és fontos információval szolgálnak a további kutatásokhoz.
Results in English
In the project we have searched sex specific genetic markers in 3 fish species wit FlupMEP analyses, and by interspecific adaptation of 14 known markers in 7 species, but only the Salmonidae family specific SDY marker showed difference between the two sexes of brown trout. Additionally, dihaploid individuals were produced, by an improved method of mitotic gynogenesis, and two offspring generations were created as well. Both, the gynogenetic (~80% male) and the F1 and F2 generations (~98-100% female) were sex-biased. Presumably, this is a result of the suspected multi chromosomal sex determination of Danio rerio laboratory lines. Detailed analysis was made on the African catfish for identification of the sex determining region and genes that are involved in the process. The first draft genome of the species was performed by using four genomic libraries of one heterogametic male individual. Using the available genetic sex markers of the species, two sex related scaffolds were identified. The male and the female de novo transcriptomes were determined and compared from mixed brain and gonad tissues. More than 570 differentially expressed genes were identified. These are revealed the disparity between the male and female sample. All these results are demonstrating the wide genetic diversity of the sex determination systems and provide important information to further analyses.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105393
Decision
Yes

 

List of publications

 
Béres B, Kánainé Sipos D, Müller T, Staszny Á, Farkas M, Bakos K, Orbán L, Urbányi B, Kovács B: Species-specific markers provide molecular genetic evidence for natural introgression of bullhead catfishes in Hungary, PEERJ 5: , 2017
Kovács Balázs, Bercsényi Miklós, Csenki Zsolt, Bakos Katalim, Kovács Róbert, Csepeli Andrea, Németh Sándoe, Uri Csilla, Bernáth Gergely, Horváth Ákos, Bokor Zoltán, Urbányi Béla, Orbán László: Abstract: Interspecific gynogenesis with cryopreserved sperm in zebrafish (Danio rerio), AQUACULTURE 472: (Supplement 1) 122-123, 2017
Kovács Balázs, Barta Endre, Pongor Lőrinc S., Uri Csilla, Patócs Attila, Orbán László, Müller Tamás, Urbányi Béla: Abstract: De novo genome assembly of the african Catfish (Clarias gariepinus), AQUACULTURE 472: (Supplement 1) 105, 2017
Szabó Dorina: Ginogenetikus zebradánió vonal előállításának genetikai ellenőrzése, SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI SZAK, BSC, Diploma, 2016
Nagy Bálint: Sebes pisztráng-állományok ivar eloszlásának vizsgálata molekuláris genetikai markerrel, SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Állattenyésztő mérnök, BSC, Diploma, 2016
Selmeczy Zsuzsanna Flóra: Ivarspecifikus markerek fejlesztése különböző halfajokban molekuláris genetikai módszerekkel, MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MSC SZAK, 2015
Balázs Kovács, Csilla Uri, Attila Patocs, Endre Barta, Pongor S. Lőrinc, Tamás Müller, László Orbán, Béla Urbányi: Strategy of the sex determining gene identification in African Catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822)., Aquaculture Europe. Donostia-San Sebastián, Spain, October 14-17, 2014. pp. 662-663., 2014
Csilla Uri, Dora Kánainé Sipos, Katalin Bakos, Zoltán Bokor, Béla Urbányi, Balázs Kovács: FluoMEP based marker search for Perch (Perca fluviatilis) sexing., Aquaculture Europe. Donostia-San Sebastián, Spain, October 14-17, 2014. pp. 1374-1375., 2014
Balázs Kovács, Miklós Bercsényi, Zsolt Csenki, Katalin Bakos, Róbert Kovács, Andrea Csepeli. Sándor Németh, Csilla Uri , Gergely Bernáth , Ákos Horváth, Zoltán Bokor, Béla Urbányi, László Orbán: Interspecific gynogenesis with cryopreserved sperm in Zebrafish (Danio rerio)., Aquaculture Europe. Donostia-San Sebastián, Spain, October 14-17, 2014. pp. 664-665, 2014
Csilla Uri, Dóra Kánainé Sipos, Katalin Csenki-Bakos, Zoltán Bokor, Márta Reining, Daniel Zarski, Béla Urbányi, Balázs Kovács: Sex specific marker development for the Burbot (Lota lota) by using the FluoMEP method., 11th International Congress on The Biology of Fish, 3-7 august, 2014, Heriot-Watt University, Edinburgh., 2014
Uri Csilla, Bakos Katalin, Daniel Zarski, Bokor Zoltán, Urbányi Béla, Kovács Balázs: Ivarspecifikus markerek fejlesztése menyhal (Lota lota) fajban FluoMEP módszerrel., XXXVIII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2014. május 28-29., 2014
Kovács Balázs, Bercsényi Miklós, Csenki Zsolt, Bakos Katalin, Kovács Róbert, Csepeli Andrea, Németh Sándor, Uri Csilla, Bernáth Gergely, Horváth Ákos, Urbányi Béla, Orbán László: Zebradánió (Danio rerio) ginogenezis interspecifikus mélyhűtött spermával., XXXVIII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2014. május 28-29., 2014
Csilla Uri, Dóra Kánainé Sipos, Katalin Csenki-Bakos, Zoltán Boko, Béla Urbányi, Balázs Kovács: Sex specific marker development for the Perch (Perca fluviatilis) by using the FluoMEP method., Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája (2014.03.07.), Szeged., 2014
Balázs Kovács, Miklós Bercsényi, ZsoltCsenki, Katalin Bakos, Róbert Kovács, Sándor Németh, Csilla Uri, Gergely Bernáth, Ákos Horváth, Zoltán Bokor, Béla Urbányi, László Orbán: Production of highly inbred zebrafish (Danio rerio) line with interspecific gynogenesis., Hungarian Molecular Life Sciences, Eger, Hungyry, 27-29 March, 2015, ISBN 978-615-5270-15-4, pp.130, 2015
Balázs Kovács, Endre Barta, Lőrinc S. Pongor , Csilla Uri, Attila Patócs, Tamás. Müller, László Orbán, Béla Urbányi: De Novo genome sequencing for identification of sex determining gene in african catfish (Clarias gariepinus), ), Hungarian Molecular Life Sciences, Eger, Hungyry, 27-29 March, 2015, ISBN 978-615-5270-15-4, pp.131, 2015
Kovács Balázs, Barta Endre, Pongor Lőrinc, Uri Csilla, Keszte Szilvia, Patócs Attila, Müller Tamás, Orbán László, Urbányi Béla: Afrikai harcsa genom projekt, XXIX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2015. 2015. május 20-21. p., 2015
Kovács Balázs1, Ősz Ágnes1, Keszte Szilvia1, Nagy Bálint1, Sáfrány Anna Júlia, Balogh Erna, Uri Csilla, Horváth Ákos, Lefler Kinga Katalin, Hoitsy György, Urbányi Béla: SEBES PISZTRÁNG EGYEDEK IVARÁNAK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS GENETIKAI MARKERREL, XXIX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2015. 2015. május 20-21, 2015
Kovács B., Bercsényi M. , Csenki Zs. , Bakos K. , Kovács R. , Csepeli A. , Németh S. , Uri Cs. , Bernáth G. , Horváth Á. , Bokor Z. , Urbányi B. , Orbán L.: INTERSPECIFIC GYNOGENESIS WITH CRYOPRESERVED SPERM IN ZEBRAFISH (DANIO RERIO), ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII. une 21-27, 2015, p142, 2015
Kovács B., Barta E. , Pongor S. L. , Uri Cs. , Patócs A. , Orbán L. , Müller T. , Urbányi B.: DE NOVO GENOME ASSEMBLY OF THE AFRICAN CATFISH (CLARIAS GARIEPINUS), ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII. une 21-27, 2015, p93, 2015
Keszte Sz, Ősz Á, Nagy B, Sáfrány A J, Balogh E, Uri Cs, Horváth Á, Lefler K K, Hoitsy Gy, Urbányi B, Kovács B: Ivar-detektálás sebes pisztráng (salmo trutta m. Fario) állományokban molekuláris genetikai markerrel, Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája (2016. március 21 - 22) Gödöllő, 2016
5. Ősz Á, Keszte Sz, Sáfrány A J, Tóth B , Palkó Cs, Horváth J, Balogh E, Uri Cs, Guti Cs F, Lefler K K, Urbányi B, Horváth Á, Kovács B: Hazai természetes vízi sebespisztráng-állományok (Salmo trutta m. fario) genetikai vizsgálata, XXII. Ifjúsági Tudományos Fórum (2016. május 26) Keszthely, 2016
Nagy Bálint: Sebes pisztráng-állományok ivar eloszlásának vizsgálata molekuláris genetikai markerrel, SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR Állattenyésztő mérnök, MSC, Diploma, 2016
Szabó Dorina: Ginogenetikus zebradánió vonal előállításának genetikai ellenőrzése, SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI SZAK, BSC, Diploma, 2016
Kovács Balázs; Barta Endre; Guti Csaba Ferenc; Keszte Szilvia; Kánai Sipos Dóra, Balogh Réka; Uri Csilla; Patócs Atilla; Pongor S. Lőrinc; Müller Tamás; Orbán László, Urbányi Béla: Preliminary results of de novo whole genome sequencing of the african catfish, clarias gariepinus (burchell, 1822), Aquaculture Europe 17, October 17-20, 2017, Dubrovnik, Crotia., p. 625., 2017, 2017
Kovács Balázs, Barta Endre, Guti Csaba, Pongor Lőrinc, Uri Csilla, Keszte Szilvia, Kánainé S. Dóra, Balogh Réka, Patócs Attila Müller Tamás, Orbán László, Urbányi Béla: AZ AFRIKAI HARCSA GENOM VIZSGÁLATÁNAK UJABB EREDMÉNYEI, XLI. Halászati Tudományos Tanácskozásra, Szarvas, 2017. június 14-15., p. 49., 2017
Balázs Kovács, Miklós Bercsényi, Róbert Kovács, Zsolt Csenki, Katalin Bakos, Ákos Horváth, Csilla Uri, Gergely Bernáth, Zoltán Bokor, László Orbán, Béla Urbányi.: Accurate production of dihaploid zebrafish with interspecific gynogenesys., 10th European ZebraFish Meeting, Budapest, Hungary, 3-7 Julyus., P-I-139., p. 368., 2017
Kánainé S. Dóra, Bercsényi Miklós, Csenki Zsolt, Bakos Katalin, Németh Sándor, Uri Csilla, Bokor Zoltán, Bernáth Gergely, Horváth Ákos, Orbán László, Urbányi Béla, Kovács Balázs: Zebradánió (Danio rerio) ginogenezis sikerességének vizsgálata mikroszatellit markerekkel, XLI. Halászati Tudományos Tanácskozásra, Szarvas, 2017. június 14-15., p. 46.,, 2017
Uri Csilla, Bakos Katalin, Kánainé Sipos Dóra, Müll er Tamás, Hegyi Árpád, Kotrik László, Bokor Zoltán, Buza Eszter, Mészáros Erika, Urbányi Béla, Kovács Balázs: Ivarok elkülönítésére alkalmas genetikai marker(ek) keresése szibériai tok (Acipenser baerii ) fajban FluoMEP módszerrel., Poszter a XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2013. május 22-23. , p. 44, 2013
Hegyi Árpád, Bakos Katalin, Bokor Zoltán, Buza Eszt er, Kánainé Sipos Dóra, Kotrik László, Kovács Balázs, Mészáros Erika, Urbán yi Béla, Uri Csilla, Szilágyi Gábor, Mosonyi Gábor, Müller Tamás: A kecsege (Acipenser ruthenus ) ivari dimorfizmusának meghatározása vérplazma hormon koncentrációk meghatározásával., Poszter a XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2013. május 22-23. , p. 54., 2013
Dóra Kánainé Sipos, Uri Csilla, Katalin Bakos, Ágnes Ősz, Máté Péli, Daniel Żarski, Zoltán Bokor, Lászlo Kotrik, István Ittzés, Béla Urbányi, Balázs Kovács: Marker devolopement and population genetic studies of pearch (Perca fluviatilis)., Poster presentation on Diversification In Inland Finfish Aquaculture II 24-26th September, 2013, Vodňany, Chech Republic p.81., 2013
Kotrik László, Bacsa Mónika, Hetyey Csaba, Bokor Zoltán, Szilágyi Ákos, Mosonyi Gábor, Varjú Milán, Szilágyi Gábor, Mészáros Erika, Hegyi Árpád, Kovács Balázs, Müller Tamás és Urbányi Béla:: Noninvaziv vizsgálati módszerek alkalmazhatóságának lehetősége a tokfélék (Acipenseridae) ivar szerinti elkülönítésére., Előadás a XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2013. május 22-23. , p. 73. 8., 2013
Buza Eszter, Kolics Balázs, Kovács Balázs, Horváth Ákos, Demény Ferenc, Urbányi Béla, Müller Tamás: A réticsík ( Misgurnus fossilis ) sajátságos szaporodásbiológiájának feltárása molekuláris biológiai és citológiai eszközökkel., Poszter a XXVII. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2013. május 22-23. , p. 43., 2013
Buza E., Kolics B., Kovács B., Demény F., Horváth Á., Urbányi B., Sipos S., Müller T.: Artificial propagation and reveal reproduction features of weatherfish (Misgurnus fossilis)., Oral presentation. VI. International Conference and Technical and Tedhnological Exhibition of Aquaculture, Fishery and Applied Hydrobiology, Belgrade, 2013. 06. 12-14., 2013

 

Events of the project

 
2012-02-09 15:00:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Környezetipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (Szent István Egyetem), Új kutatóhely: Halgazdálkodási Tanszék (Szent István Egyetem).
Back »