Evolution of behavioural consistency: environmental effects, fitness and genetics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105517
Type K
Principal investigator Herczeg, Gábor
Title in Hungarian A konzisztens viselkedés evolúciója: környezeti hatások, rátermettség és genetika
Title in English Evolution of behavioural consistency: environmental effects, fitness and genetics
Keywords in Hungarian állati személyiség, evolúció, fenotípusos plaszticitás, genetika, temperamentum, viselkedési szindróma
Keywords in English animal personality, behavioural syndrome, evolution, genetics, phenotypic plasticity, temperament
Discipline
Behavioural neuroscience (e.g. sleep, consciousness, handedness) (Council of Medical and Biological Sciences)35 %
Phylogenetics, systematics, taxonomy, comparative biology, ecophysiology (Council of Complex Environmental Sciences)35 %
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Systematic Zoology and Ecology (Eötvös Loránd University)
Participants Bajer, Katalin
Balázs, Gergely
Garamszegi, László Zsolt
Horváth, Gergely
Markó, Gábor
Molnár, Orsolya Rita
Nagy, Gergely
Urszán, Tamás János
Zsebők, Sándor
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 35.962
FTE (full time equivalent) 19.55
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Pályázatomban a konzisztens viselkedés (állati „személyiségek” és viselkedési szindrómák) evolúciójának megértését célul kitűző kutatási projektemhez kérek támogatást. A következő kérdésekre keresném a választ. (i) Befolyásolja az egyedfejlődés alatt tapasztalt környezet (beleértve az anyai környezetet is) a viselkedési konzisztencia megjelenését és erősségét? (ii) Milyen a viselkedési konzisztencia kvantitatív genetikai háttere? (iii) Milyen rátermettséget befolyásoló hatásai van a viselkedési konzisztencia egyedi változatosságának?(iv) Milyen gének befolyásolják a viselkedési konzisztenciát? Ezeket a kérdéseket a frissen publikált koncepcióm (amely végre lehetővé teszi magának a konzisztenciának a vizsgálatát) mentén fogom vizsgálni. A tervezett vizsgálatok a kért támogatás segítségével a viselkedés evolúciójának releváns, de eddig még nem tesztelt kérdéseire adhatnának választ, és így nemzetközi jelentőségű eredményeket hoznának.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A konzisztens viselkedésnek lehetnek a rátermettséget csökkenteni látszó hatásai. Például, az állati személyiségekből következik, hogy a populáció egyes egyedei nem tudják a populáció teljes viselkedési repertoárját lefedni, míg a viselkedési szindrómák eredményeképpen az agresszív egyedek egyben a ragadozóikkal szemben is érthetetlenül bátrak. Ezért a konzisztens viselkedés evolúciójának feltárása fontos feladat. A tervezett vizsgálatok fő kérdése tehát: milyen mechanizmusok vezetnek a látszatra előnytelen viselkedési konzisztenciának a kialakulásához?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A pályázatomba foglalt kutatások eredményei széleskörű tudományos érdeklődésre tarthatnak számot. A viselkedési konzisztencia kutatása (legyen szó bár állati „személyiségről” vagy viselkedési szindrómáról) egyre dominánsabb téma lett az elmúlt évtizedben, ezt jelzi, hogy a témában megjelent publikációk száma robbanásszerű növekedést mutat. A tervezett megközelítés eredetiségének köszönhetően (a cél a viselkedési konzisztencia egyedi változatosságának, és nem a viselkedés vagy viselkedési konfiguráció változatosságának megértése) az eredmények teljesen újak lesznek. Ezen új eredmények gyökeresen megváltoztathatják a viselkedés, és azon belül az állati „személyiség” és viselkedési szindróma evolúciójáról alkotott elképzeléseinket.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A viselkedést tradicionálisan az egyik legváltozékonyabb tulajdonságnak tartottuk. Az utóbbi időkben, azon belül is főleg az elmúlt évtizedben, a viselkedéskutatók azonban egyre többször találkoztak az egyedi állati viselkedés konzisztenciájának jeleivel. A viselkedési konzisztencia alatt a következő jelenségeket értjük: (i) egy adott populáció hasonló egyedei azonos körülmények között következetesen eltérő viselkedést mutatnak, illetve (ii) egy adott egyed látszólag teljesen eltérő viselkedésformái (pl. agresszió fajtársak ellen, bátorság a ragadozókkal szemben) nem függetlenek egymástól. Az állati viselkedésben tapasztalt egyedi konzisztencia az emberi személyiségre emlékeztet (persze nem teljesen azonos). Ez a fajta viselkedési konzisztencia azonban az állatok számara negatív következményeket hordoz, például egy következetesen agresszív egyed a versenytársak mellett a párja vagy utódai felé is agresszív, illetve a ragadozóival szemben is feleslegesen bátor. Ezért első megközelítésben a jelenség evolúciója nem értelmezhető. A pályázatom fő célja éppen ezért a konzisztens állati viselkedés evolúciós és egyéb mozgatórugóinak megismerése. Vizsgálni fogom a környezet közvetlen hatását a viselkedési konzisztenciára, illetve a konzisztencia örökölhetőségét, és egyedi rátermettségre kifejtett hatását.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

In the present proposal, I outline a project aiming to understand the individual variation in behavioural consistency (animal personality and behavioural syndrome). In particular, I plan to study (i) how the environment (including maternal environment) during ontogeny affects the emergence and strength of behavioural consistency, (ii) what is the quantitative genetic background of behavioural consistency, (iii) what are the fitness consequences of behavioural consistency and (iv) which genes are related to variation in behavioural consistency. These questions can be studied using my recently published new approach that actually allows the evolutionary study of behavioural consistency per se. This project, if funded, will shed light to several highly relevant, albeit yet untested questions of the evolution of animal behaviour, leading to new paradigms in the topic, and thus I believe that it would make a significant international impact.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Behavioural consistency can result in maladaptive behavioural patterns, for instance, the presence of animal personalities mean that individuals from a population cannot express the population’s full behavioural repertoire, while behavioural syndromes make highly aggressive individuals also highly bold towards predators. Hence, behavioural consistency definitely warrants evolutionary explanation. The main question of the planned research is: what mechanisms lead to the emergence of the seemingly unfavourable behavioural consistency?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The proposed research addresses questions of general scientific interest. Studying behavioural consistency (i.e. animal personality and behavioural syndrome) became mainstream during the last decade, the number of published studies exploding recently. Thanks to the originality of my approach, i.e. targeting not only variation in single or multiple behaviours, but focusing on the variation in behavioural consistency, the results will be genuinely novel. These results are also expected to change our understanding fundamentally about the evolution of behaviour, and in particular, the evolution of animal personalities and behavioural syndromes.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Behaviour is traditionally seen as one of the most plastic traits animals possess. However, the presence and importance of the consistency of individual behaviour in animals is more and more recognised recently, especially during the last decade. By behavioural consistency, we mean phenomena like: (i) similar individuals of a population show consistently different behaviour in the same context, or (ii) seemingly independent behaviours (like aggression against conspecifics or boldness towards predators) are indeed not independent. Such consistency in behaviour resembles certain aspects of human personality. Behavioural consistency manifests as unfavourable behaviour in certain contexts, for instance, an aggressive individual might not be aggressive only towards its competitors, but also against its mate or offspring, while it might also be unnecessarily bold towards its predators. Hence, the evolution of behavioural consistency is hard to understand. The main aim of my proposal is to reveal the evolutionary (or other) mechanisms leading to the emergence of behavioural consistency. I will study the direct effects of the environment on behavioural consistency, as well as the heritability and fitness consequences of behavioural consistency.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az NKFI hivatal által támogatott projektben a viselkedési konzisztencia (állati személyiség, viselkedési szindróma) fejlődését és evolúcióját vizsgáltuk. Terepi vizsgálatokban mutattuk be a viselkedési konzisztenciát leíró különböző változók (viselkedési típus, viselkedési plaszticitás, viselkedési prediktabilitás) kapcsolatát a rátermettséggel összefüggő állapotváltozókkal madár, hüllő és gerinctelen fajokon. Egy hosszútávú terepvizsgálat adatain bemutattuk, hogy a viselkedési konzisztencia erőssége, de akár a viselkedési szindrómák előjele is változhat évek között egy természetes madárpopulcációban. Manipulatív kísérleteink alapján kijelenthető: akár rövid távú környezetváltozások is képesek a viselkedési konzisztenciát ki- és bekapcsolni kifejlett egyedeknél, befolyásolva a természetes szelekció hatását a viselkedésre. Manipulatív common garden laborkísérletekben mutattuk be, hogy az egyedfejlődés alatti tapasztalatok kulcsfontosságúak az állati személyiség, a viselkedési szindrómák, az egyedileg eltérő viselkedési plaszticitás és az ’életmenet sebesség szindrómák’ (pace of life syndrome) kialakulásában. Tehát a genetikailag meghatározott egyedi viselkedési jellegek csak az ökológiailag releváns környezeti ingerekre adott válaszként fejeződtek ki.
Results in English
In this project, we studied the development and evolution of behavioural consistency (animal personality and behavioural syndromes). In field studies, we showed how different components (behavioural type, behavioural plasticity, behavioural predictability) of behavioural consistency are linked to potentially fitness related state-variables in bird, reptile and invertebrate species. In a longitudinal field study, we showed that the strength and even the sign of behavioural correlations can vary among years in a natural bird population. In manipulative experiments, we showed that short-term changes in the environment can switch behavioural consistency on/off in adult animals, potentially affecting how natural selection can operate on behaviour. In manipulative common garden experiments, we showed that ontogenetic experiences have a central role in the emergence of animal personality, behavioural syndromes, individual variation in behavioural plasticity and pace-of-life-syndromes. These patterns suggest that ecologically relevant environmental stimuli are important for the expression of genetically based individual behavioural differences.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105517
Decision
Yes

 

List of publications

 
Laine VN, Shikano T, Herczeg G, Vilkki J, Merila J: Quantitative trait loci for growth and body size in the nine-spined stickleback Pungitius pungitius L., Molecular Ecology 22:5861-5876, 2013
Molnár O, Bajer K, Mészáros B, Török J, Herczeg G: Negative correlation between nuptial throat colour and blood parasite load in male European green lizards supports the Hamilton–Zuk hypothesis, Naturwissenschaften 100:551-558, 2013
Saarikivi J, Herczeg G: Do hole-nesting passerine birds fare well at artificial suburban forest edges?, Annales Zoologici Fennici 51:488-494, 2014
Herczeg G, Valimaki K, Gonda A, Merila J: Evidence for sex-specific selection in brain: a case study of the nine-spined stickleback, Journal of Evolutionary Biology 27:1604-1612, 2014
Balázs G, Lewarne B, Herczeg G: In situ underwater tagging of aquatic organisms: a test using the cave-dwelling olm, Proteus anguinus, Annales Zoologici Fennici 52:160-166, 2015
Herczeg G, Gonda A, Balázs G, Noreikiene K, Merila J: Experimental evidence for sex-specific plasticity in adult brain, Frontiers in Zoology 12:38, 2015
László Zsolt Garamszegi, Gábor Herczeg: Behavioural syndromes, syndrome deviation and the within- and between-individual components of phenotypic correlations: when reality does not meet statistics., Behavioural Ecology and Sociobiology 66:1651-1658, 2012
Noreikiene K, Herczeg G, Gonda A, Balázs G, Husby A, Merila J: Quantitative genetic analysis of brain size variation in sticklebacks: support for the mosaic model of brain evolution, Proceedings of the Royal Society B 282:20151008, 2015
László Zsolt Garamszegi, Gábor Markó, Gábor Herczeg: A meta-analysis of correlated behaviours with implications for behavioural syndromes: relationships between particular behavioural traits., Behavioral Ecology 24:1068-1080, 2013
Orsolya Molnár, Katalin Bajer, Boglárka Mészáros, János Török, Gábor Herczeg: Negative correlation between nuptial throat colour and blood parasite load in male European green lizards supports the Hamilton-Zuk hypothesis., Naturwissenschaften 100:551-558, 2013
Abigél Gonda, Gábor Herczeg, Juha Merilä: Evolutionary ecology of intraspecific brain size variation: a review., Ecology and Evolution 3:2751-2764, 2013
Veronika N Laine, Takahito Shikano, Gábor Herczeg, Johanna Vilkki, Juha Merilä: Quantitative trait loci for growth and body size in the nine-spined stickleback Pungitius pungitius L., Molecular Ecology DOI: 10.1111/mec.12526, 2013
Katalin Bajer, Orsolya Molnár, János Török, Gábor Herczeg: Male throat UV colouration affects maternal investments in European green lizards., 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary. p. 91., 2013
Katalin Bajer, Gergely Horváth, Orsolya Molnár, János Török, Gábor Herczeg: Green lizard (Lacerta viridis) personalities: behaviour and individual qualities at different ontogenetic stages., 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary. p. 92, 2013
Gonda A, Herczeg G, Merila J: Evolutionary ecology of intraspecific brain size variation: a review, Ecology and Evolution 3:2751-2764, 2013
Orsolya Molnár, Katalin Bajer, János Török, Gábor Herczeg: Experimental evidence for environmental factors affecting colouration in European green lizard (Lacerta viridis)., 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary. p. 151., 2013
Renáta Kopena, Gábor Herczeg, José Martín: Escape strategy of Schreiber’s green lizard (Lacerta schreiberi) is determined by simple environmental factors but not ecological context or sex., 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary.p. 250., 2013
Boglárka Mészáros, Katalin Bajer, János Török, Orsolya Molnár Gábor Herczeg: Blood parasite load and individual quality in male European green lizard (Lacerta viridis)., 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary.p. 271., 2013
Tamás J Urszán, János Török, Attila Hettyey, Gábor Herczeg: Behavioural consistency and life history in Rana dalmatina tadpoles., 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary. p. 302., 2013
Veronika N Laine, Takahito Shikano, Gábor Herczeg, Johanna Vilkki, Juha Merilä: Quantitative trait loci for behavior, growth and body size int he nine-spined stickleback Pungitius pungitius L, 14th Congress of the European Society of Evolutionary Biology. Porto, Portugal. p. 1270., 2013
Markó G, Azcárate M, Hegyi G, Herczeg G, Laczi M, Nagy G, Señar JC, Török J, Garamszegi LZ: Behavioural responses to handling stress in the Great Tit: within-individual consistency and the effect of age, sex and body condition, ORNIS HUNGARICA, 2013
Laine VN, Herczeg G, Shikano T, Vilkki J, Merilä J: QTL analysis of behavior in nine-Spined sticklebacks (Pungitius pungitius), BEHAVIOR GENETICS, 2014
Garamszegi LZ, Mueller JC, Markó G, Szász E, Zsebők S, Herczeg G, Eens M, Török J: The relationship between DRD4 polymorphisms and phenotypic correlations of behaviors in the collared flycatcher, ECOLOGY AND EVOLUTION, 2014
Urszán TJ, Török J, Hettyey A, Garamszegi LZ, Herczeg G: The effects of social environment and predation risk on the emergence of personality: an experiment, EVOLUTION 2014, Raleigh, NC, USA Abstract Book, 2014
Urszán TJ, Hettey A, Török J, Baumann J, Herczeg G: Environmental contribution to the emergence of behavioural consistency, VII. European Conference of Behavioural Biology, Prague, Czech Republic, 2014
Horváth G, Martin J, Lopez P, Bertók P, Garamszegi Lz, Herczeg G: Behavioural type, behavioural variation and individual characteristics in reproductive male Carpetan rock lizards (Iberolacerta cyreni), VII. European Conference of Behavioural Biology, Prague, Czech Republic, 2014
Hettyey A, Nagy G, Tóth Z, Kurali A, Pásztor K, Urszán TJ, Bókony V, Herczeg G: Tracking behaviour in a large number of experimental units, Measuring Behaviour 2014, Wageningen, Netherlands Abstract Book, 2014
5. Garamszegi LZ, Zagarska-Neubauer M, Canal D, Markó G, Szász E, Zsebők S, Szőllősi E, Herczeg G, Török J: Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and predator avoidance in a passerine bird., Behavioral Ecology, 2015
Bajer K, Horváth G, Molnár O, Török J, Garamszegi LZ, Herczeg G: European green lizard (Lacerta viridis) personalities: Linking behavioural types to ecologically relevant traits at different ontogenetic stages., Behavioural Processes, 2015
Kopena R, Herczeg G, López P, Martín J: Escape strategy of Screiber’s green lizard (Lacerta schreiberi) is determined by the environment but not season or sex., Behaviour, 2015
Urszán TJ, Török J, Hettyey A, Garamszegi LZ, Herczeg G: Behavioural consistency and life history of Rana dalmatina tadpoles., Oecologia, 2015
Garamszegi LZ, Markó G, Szász E, Zsebők S, Azcaráte M, Herczeg G, Eens M, Török J: Among-year variation in the repeatability, within- and between-individual, and phenotypic correlations of behaviors in a natural population., Behavioural Ecology and Sociobiology, 2015
Noreikiene K, Herczeg G, Gonda A, Balázs G, Husby A, Merilä J: Quantitative genetic analysis of brain size variation in sticklebacks: support for the mosaic model of evolution., Proceedings of the Royal Society B, 2015
Balázs G, Lewarne B, Herczeg G: In situ underwater tagging of aquatic organisms: a test using the cave-dwelling olm, Proteus anguinus., Annales Zoologici Fennici, 2015
László Zsolt Garamszegi, Gábor Herczeg: Behavioural syndromes, syndrome deviation and the within- and between-individual components of phenotypic correlations: when reality does not meet statistics., Behavioural Ecology and Sociobiology 66:1651-1658, 2012
Gábor Herczeg, Abigél Gonda, Gergely Balázs, Kristina Noreikiene, Juha Merilä: Experimental evidence for sex-specific plasticity in adult brain, Frontiers in Zoology, 2015
Gábor Herczeg, Nurul Izza Ab Ghani, Juha Merilä: On plasticity of aggression: influence of past and present predation risk, social environment and sex, Behavioural Ecology and Sociobiology, 2016
Gergely Horváth, José Martín, Pilar López, László Zsolt Garamszegi, Péter Bertók, Gábor Herczeg: Blood Parasite Infection Intensity Covaries with Risk-Taking Personality in Male Carpetan Rock Lizards (Iberolacerta cyreni), Ethology, 2016
László Zsolt Garamszegi, Gábor Markó, Gábor Herczeg: A meta-analysis of correlated behaviours with implications for behavioural syndromes: relationships between particular behavioural traits., Behavioral Ecology 24:1068-1080, 2013
Markó G, Azcárate M, Hegyi G, Herczeg G, Laczi M, Nagy G, Señar JC, Török J, Garamszegi LZ: Behavioural responses to handling stress in the Great Tit: within-individual consistency and the effect of age, sex and body condition, ORNIS HUNGARICA 21:12-25, 2013
Laine VN, Herczeg G, Shikano T, Vilkki J, Merilä J: QTL analysis of behavior in nine-Spined sticklebacks (Pungitius pungitius), BEHAVIOR GENETICS 44:77-88, 2014
Garamszegi LZ, Mueller JC, Markó G, Szász E, Zsebők S, Herczeg G, Eens M, Török J: The relationship between DRD4 polymorphisms and phenotypic correlations of behaviors in the collared flycatcher, ECOLOGY AND EVOLUTION 4:1466-1479, 2014
Garamszegi LZ, Zagarska-Neubauer M, Canal D, Markó G, Szász E, Zsebők S, Szőllősi E, Herczeg G, Török J: Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and predator avoidance in a passerine bird., Behavioral Ecology 26:1292-1302, 2015
Bajer K, Horváth G, Molnár O, Török J, Garamszegi LZ, Herczeg G: European green lizard (Lacerta viridis) personalities: Linking behavioural types to ecologically relevant traits at different ontogenetic stages., Behavioural Processes 111:67-74, 2015
Kopena R, Herczeg G, López P, Martín J: Escape strategy of Screiber’s green lizard (Lacerta schreiberi) is determined by the environment but not season or sex., Behaviour 152:1527-1542, 2015
Urszán TJ, Török J, Hettyey A, Garamszegi LZ, Herczeg G: Behavioural consistency and life history of Rana dalmatina tadpoles., Oecologia 178:129–140, 2015
Garamszegi LZ, Markó G, Szász E, Zsebők S, Azcaráte M, Herczeg G, Eens M, Török J: Among-year variation in the repeatability, within- and between-individual, and phenotypic correlations of behaviors in a natural population., Behavioural Ecology and Sociobiology 69:2005-2017, 2015
Urszán TJ, Garamszegi LZ, Nagy G, Hettyey A, Török J, Herczeg G: No personality without experience? A test on Rana dalmatina tadpoles., Ecology and Evolution 5:5847–5856, 2015
Gábor Herczeg, Nurul Izza Ab Ghani, Juha Merilä: On plasticity of aggression: influence of past and present predation risk, social environment and sex, Behavioural Ecology and Sociobiology 70:179-187, 2016
Gergely Horváth, José Martín, Pilar López, László Zsolt Garamszegi, Péter Bertók, Gábor Herczeg: Blood Parasite Infection Intensity Covaries with Risk-Taking Personality in Male Carpetan Rock Lizards (Iberolacerta cyreni), Ethology 122:1-9., 2016
Jablonszky M, Szász E, Markó G, Török J, Herczeg G, Garamszegi LZ: Escape ability and risk-taking behaviour in a Hungarian population of the collared flycatcher (Ficedula albicollis), Behavioral Ecology 71:54, 2017
Horváth G, Martín J, López P, Garamszegi LZ, Herczeg G: Food and vitamin D3 availability affects lizard personalities: an experiment., Behavioural Ecology and Sociobiology 71:27, 2017
Zsebők S, Herczeg G, Blázi Gy, Laczi M, Nagy G, Szász E, Markó G, Török J, Garamszegi LZ: Short- and long-term repeatability and pseudo-repeatability of bird song: sensitivity of signals to varying environments., Behavioural Ecology and Sociobiology in press, 2017
Kovács T, Herczeg G, Hettyey A: RESPONSES IN THE DIET COMPOSITION OF THE COMMON FROG (RANA TEMPORARIA) TO THE STOCHASTIC GRADATION OF AUTUMNAL MOTH (EPIRRITA AUTUMNATA) LARVAE, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 63:115-122, 2017
Herczeg G, Horváth G, Bereczky J, Urszán TJ, Balázs G, Garamszegi LZ: Roll with the fear: environment- and state-dependence of pill bug (Armadillidium vulgare) personalities, BEHAVIOUR 2017 (35th International Ethology Conference, ASAB Summer Meeting), Estoril, Portugal, ABSTRACT BOOK, Session I - P156, 2017
Horváth G, Martín J, López P, Garamszegi LZ, Herczeg G: State- and environment dependence of behavioural consistency - case studies in European lacertids, BEHAVIOUR 2017 (35th International Ethology Conference, ASAB Summer Meeting), Estoril, Portugal, ABSTRACT BOOK: CT 5.3, 2017

 

Events of the project

 
2016-02-17 14:35:49
Résztvevők változása
2014-12-19 10:26:00
Résztvevők változása
2014-02-02 23:08:18
Résztvevők változása
2012-10-30 14:33:07
Résztvevők változása
Back »