Age-related development of obesity. Role of transient receptor potential vanilloid-1 channels in regulation of energy homeostasis.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105532
Type PD
Principal investigator Garami, András
Title in Hungarian A korfüggő elhízás kialakulása. Tranziens receptor potenciál vanilloid-1 ioncsatornák szerepe az energia homeosztázis szabályozásában.
Title in English Age-related development of obesity. Role of transient receptor potential vanilloid-1 channels in regulation of energy homeostasis.
Keywords in Hungarian TRPV1, capsaicin, vanilloid, elhízás, túlsúly, öregedés, thermoreguláció, ghrelin, leptin, neuropeptid Y, alpha-melanocitastimuláló hormon
Keywords in English TRPV1, capsaicin, vanilloid, obesity, overweight, aging, thermoregulation, ghrelin, leptin, neuropeptide Y, alpha-melonocyte-stimulating hormone
Discipline
Metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)70 %
Neurochemistry and neuropharmacology (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute for Translational Medicine (University of Pécs)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2016-02-29
Funding (in million HUF) 11.988
FTE (full time equivalent) 2.45
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A modern társadalmak egyik súlyos problémája a kóros elhízás, ami az anabolikus és katabolikus folyamatok közötti egyensúly megbomlásával magyarázható.
Korábban kimutattuk, hogy az energiafelhasználás (hőtermelés) tónikus gátlásán keresztül a tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna az energetikai homeosztázis szabályozásának kulcsfontosságú tényezője. Fiatal TRPV1 génkiütött (knockout, KO) egerekben energetikai egyensúly-eltolódást figyeltünk meg, ami csökkent metabolikus rátában és fokozott lokomotoros aktivitásban nyilvánult meg. Továbbá, az életkor előrehaladtával, a TRPV1 KO egerek testsúlya meghaladta a kontrollokét, a jelenség mechanizmusa azonban tisztázatlan maradt.
Feltételezzük, hogy az életkor függvényében, a TRPV1 ioncsatorna hiányában a metabolikus ráta és a lokomotoros aktivitás csökken, míg a táplálékfelvétel fokozódik, ezek kombinációja pedig elhízáshoz vezet.
Mindezek alapján, tanulmányozni fogjuk a testösszetétel, táplálékfelvétel, metabolikus ráta, testhőmérséklet és lokomotoros aktivitás változásait különböző korcsoportú TRPV1 KO egerekben és funkcionális TRPV1 ioncsatornától megfosztott – lokálisan (abdominálisan) vagy szisztémásan capsaicin (CAP) deszenzitizált – patkányokban.
Az összegyűjtött adatok segítségével fényt deríthetünk majd a TRPV1 ioncsatorna és a különböző effektor mechanizmusok kapcsolatára korfüggő elhízásban.
Eredményeink elősegítik majd az életkorfüggő elhízás mechanizmusának pontosabb megértését, ezáltal előreviszik megelőzésének és kezelésének további fejlesztését.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Célunk a korfüggő elhízás mechanizmusainak tanulmányozása TRPV1 hiányos egerekben és patkányokban. Feltételezzük, hogy az életkor előrehaladtával a TRPV1 hiányos állatokban energetikai egyensúly-eltolódás fejlődik ki, ami magában foglal fokozott táplálékfelvételt, csökkent metabolikus rátát és alacsonyabb lokomotoros aktivitást. Ez az energetikai egyensúly-eltolódás az anabolikus (ghrelin és neuropeptide Y, NPY) és katabolikus anyagok (leptin és α-melanocyte-stimulating hormone, α-MSH) hatásaiban bekövetkező korfüggő változásoknak köszönhető.
Ezek alapján a következőket tervezzük mérni:
1) Különböző korcsoportú TRPV1 KO egerek és szisztémásan CAP deszenzitizált patkányok testsúlyát, táplálékfelvételét és testösszetételét;
2) A maghőmérsékletet (Tb), lokomotoros aktivitás és szívfrekvencia cirkadián változásait különböző korcsoportú TRPV1 KO egerekben és szisztémásan deszenzitizált patkányokban;
3) A nappali és éjszakai nyugalmi Tb, farok bőrhőmérsékletet (Ts) és oxigénfogyasztást különböző korcsoportú TRPV1 KO egerekben és szisztémásan deszenzitizált patkányokban;
4) Perifériás és centrális anabolikus (ghrelin, NPY) és katabolikus anyagok (leptin, α-MSH) hatásait a Tb-re, Ts-re és oxigénfogyasztásra különböző korcsoportú abdominálisan vagy szisztémásan deszenzitizált patkányokban;
5) Ghrelin, NPY, leptin és α-MSH hatásait a testsúlyra, táplálékfelvételre, Tb-re, lokomotoros aktivitásra és szívfrekvenciára különböző korú abdominálisan vagy szisztémásan deszenzitizált patkányokban.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Öregedő TRPV1 hiányos állatokban (kb. 6 hónapos kortól kezdődően) nagyobb testsúly és napi táplálékfelvétel értékeket várunk a kontrollokhoz képest. A TRPV1 KO egerek és szisztémásan deszenzitizált patkányok testsúlyának nagyobb relatív zsírtartalmára is számítunk. Mindez a fiatal TRPV1 hiányos állatokban mért magas lokomotoros aktivitás csökkenésének és az alacsonyabb metabolikus ráta további csökkenésének az eredményeként jön létre. Szisztémásan deszenzitizált patkányok anyagcseréjére kifejtett hatásuk szempontjából a katabolikus anyagok (α-MSH) hatékonyságának korfüggő csökkenésére és az anabolikus anyagok (NPY) hatékonyságának korfüggő fokozódására számítunk. Abdominálisan deszenzitizált patkányokban a perifériás mediátorok (leptin, ghrelin) metabolikus rátára kifejtett hatásainak csökkenését várjuk, utalva a vagálisan szállítódó afferens neurális szignálok jelentőségére. Öregedő szisztémásan deszenzitizált patkányokban a NPY orexigén hatásának felerősödését várjuk. Számítunk a ghrelin orexigén hatásának afferens vagális rostoktól való függésére abdominálisan deszenzitizált patkányokban.
A fentieket összefoglalva, eredményeink elősegítik majd a korfüggő elhízás mechanizmusainak pontosabb megértését. Különböző állatmodellek segítségével megalapozzuk a TRPV1 ioncsatorna szerepét az elhízás mechanizmusában. Továbbá, az alapvető perifériás és centrális an/orexigén anyagok korfüggő hatékonyságának részletes vizsgálatával meghatározzuk a CAP-szenzitív afferens abdominális vagális rostok részvételét az életkorfüggő elhízás kialakulásában.
Perspektívaként felmerül, hogy kutatásaink előreviszik majd az elhízás megelőzésének és kezelésének fejlesztését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Kutatásainkban az életkor előrehaladtával kialakuló elhízás létrejöttében szerepet játszó mechanizmusokat kívánjuk vizsgálni.
Más szerzőkkel összhangban, korábbi eredményeink alapján feltételezzük, hogy ezek közül a mechanizmusok közül kiemelkedő szerep jut a paprika csípősségéért felelős capsaicinnel aktiválható ioncsatornának (korábbi nevén capsaicin receptor, ma TRPV1), továbbá bizonyos táplálékfelvételt és anyagcserét befolyásoló molekulák hatásaiban bekövetkező korfüggő változásoknak.
Mindezek alapján az ioncsatorna hiányát mintázó különböző állatmodellekben mérni kívánjuk az állatok rövidtávú (testhőmérséklet) és hosszútávú energetikai szabályozásában (testsúly) bekövetkező korfüggő változásokat. Vizsgálni fogjuk ezenfelül a legfontosabb táplálékfelvételt fokozó és egyidejűleg anyagcserét gátló, azaz felépítő anyagok, valamint az ellentétesen ható, táplálékfelvételt gátló és anyagcserét fokozó, azaz lebontó anyagok hatásaiban kimutatható korfüggő változásokat.
Eredményeink segítségével bizonyítani fogjuk a capsaicin receptor alapvető szerepét a korfüggő elhízás kialakulásában. Igazolni fogjuk, hogy ebben a mechanizmusban az egyes felépítő anyagok hatásának korfüggő fokozódása, valamint a lebontó anyagok hatásának életkorral való csökkenése szerepet játszik. Kimutatjuk a hasüregből származó idegi szignálok szerepét ezekben a capsaicin receptor által – legalábbis részben – közvetített folyamatokban.
Perspektívaként említhetjük, hogy eredményeink elősegítik majd az elhízás (kór)élettani mechanizmusainak jobb megértését, ezenkívül lehetőséget biztosítanak majd megelőzésének és kezelésének további fejlesztésére.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

A serious problem of modern societies is obesity, which is due to an imbalance between anabolic and catabolic processes.
Previously, we have shown that the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) channel is a key factor in the regulation of energy homeostasis via tonic inhibition of energy expenditure (heat production). In young TRPV1 knockout (KO) mice, we observed an energy imbalance, which included a decreased metabolic rate and an increased locomotion. Also, with age, the body mass of TRPV1 KO mice exceeded that of controls, but the underlying mechanisms remained unknown.
We hypothesize that, as a function of age, in the absence of TRPV1 channels the metabolic rate and locomotor activity decreases, whereas food intake increases, the combination of which will result in obesity.
Thus, we will investigate the body composition, food intake, metabolic rate, body temperature, and locomotor activity in TRPV1 KO mice and in rats with functionally impaired – locally (abdominally) or systemically capsaicin (CAP) desensitized – TRPV1 channels in various stages of aging.
The obtained data will clarify the relationship between TRPV1 channels and effector mechanisms in age-related obesity.
Our results will help to better understand the mechanism(s) of age-associated obesity, hence promote the development of its prevention and treatment.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

We aim at studying the mechanism of age-related obesity in TRPV1 deficient mice and rats. We hypothesize that, with aging, in TRPV1 deficient animals an energy imbalance develops, which consists of increased food intake, decreased metabolic rate, and decreased locomotor activity. This energy imbalance originates from the age-related changes in the effects of anabolic (ghrelin and neuropeptide Y, NPY) and catabolic substances (leptin and α-melanocyte-stimulating hormone, α-MSH).
Therefore, we plan to measure:
1) Body weight, food intake, and body composition in TRPV1 KO mice and in systemically CAP desensitized rats of different age;
2) Circadian changes of deep body temperature (Tb), locomotor activity, and heart rate in TRPV1 KO mice and in systemically desensitized rats of different age;
3) Day- and night-time basal Tb, tail skin temperature (Ts), and oxygen consumption in TRPV1 KO mice and systemically desensitized rats of different age;
4) Effects of peripheral and central anabolic (ghrelin, NPY) and catabolic substances (leptin, α-MSH) on Tb, Ts, and oxygen consumption in abdominally and systemically desensitized rats of different age;
5) Effects of ghrelin, NPY, leptin, and α-MSH on body weight, food intake, Tb, locomotor activity, and heart rate in abdominally and systemically desensitized rats of different age.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In aging TRPV1 deficient animals (from ~6 months of age), we expect to observe a bigger body weight and a higher daily food intake as compared to controls. Higher relative fat content of TRPV1 KO mice and systemically desensitized rats is also expected. This will be the result of an age-related attenuation of the high locomotor activity and an exaggeration of the lower metabolic rate measured in young TRPV1 deficient animals.
In systemically desensitized rats, we expect to see an age-related reduction in the efficacy of catabolic substances (α-MSH) and an age-related enhancement in the efficacy of anabolic substances (NPY) on metabolic rate. We expect to see an impaired metabolic effect of peripheral mediators (leptin, ghrelin) in abdominally desensitized rats, thus showing the importance of vagally conveyed afferent neural signals.
Enhanced orexigenic effect of NPY in aged systemically desensitized rats is also expected. We anticipate finding the dependence of the orexigenic effect of ghrelin on the afferent vagal fibers in abdominally desensitized rats.
In summary, our results will help to better understand the mechanisms of age-related obesity. With the help of different animal models, a definite role of the TRPV1 channel in the mechanisms of obesity will be also established. Furthermore, participation of CAP-sensitive afferent abdominal vagal fibers in development of age-associated obesity will be determined by detailed analysis of the age-related efficacy of essential peripheral and central an/orexigenic substances.
As a perspective, our research will advance the development for prevention and treatment of obesity.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

In our research, we plan to study, which mechanisms play a role in the development of age-related obesity.
In accordance with other authors, based on our earlier findings, we assume that certain ion channels (formerly known as the capsaicin receptor, recently TRPV1), which can be activated by capsaicin, the pungent ingredient of hot peppers, furthermore, age-related changes in the effects of certain molecules on food intake and on metabolism possess an outstanding role in these mechanisms.
Based on the above, we plan to measure the age-related changes of the short-term (body temperature) and of the long-term energy balance (body mass) in different animal models lacking the ion channel. Further, we will investigate the age-related changes in the effects of the most important food intake-inducing and metabolism-inhibiting, anabolic and those of the contradictory acting, food intake-suppressing and metabolism-enhancing, catabolic substances.
With our results we will establish a pivotal role for the capsaicin receptor in the development of age-related obesity. We will show that an age-associated increase in the effect of catabolic substances and an age-dependent decrease in the effect of anabolic substances play important role in this mechanism. We will find evidence for the participation of abdominally originating neural signals in these, at least in part, by capsaicin receptor mediated mechanisms.
As a perspective, we propose that based on our results we will help to better understand the (patho)physiological background of obesity, and we will raise the possibility for the development of its prevention and treatment.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elhízás és öregedés napjainkban megoldatlan kihívást jelentenek a modern társadalmakban. A bennük szereplő mechanizmusok pontos megértése kulcsfontosságú lehet káros következményeik megelőzésében. Jelen projektben a tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna szerepét vizsgáltuk a korfüggő elhízás kialakulásában. Eredményeink elősegítik a korfüggő elhízás élettani és patológiás folyamatainak jobb megértését. Kimutattuk, hogy a TRPV1 alapvető szerepet játszik a testtömeg korfüggő változásainak kialakulásában az energetikai egyensúly szabályozásában résztvevő különböző effektorok (pl. anyagcsere, lokomotoros aktivitás) aktiváltságának befolyásolása révén. Bebizonyítottuk, illetve elvetettük számos idegi és molekuláris folyamat szerepét a TRPV1 hiányában kialakuló energetikai szabályozási eltérések létrejöttében. Két különböző állatmodell összehasonlításával (KO egerek és deszenzitizált patkányok) fényt derítettünk arra, hogy kizárólag neurális TRPV1 csatornák hiánya megelőző, míg minden TRPV1 csatorna (idegi és nem idegi együttesen) elvesztése elősegítő hatással bír a korfüggő elhízásban. Transzlációs szempontból eredményeink elősegíthetik annak megértését, hogy bizonyos életmódot (pl. diétát) folytató emberek miért hajlamosak, mások miért rezisztensek az elhízásra. Továbbá, eredményeink új gyógyszerfejlesztési perspektívákat nyithatnak a testtömeg kóros eltéréseinek kezelésében, például a neurális TRPV1 csatornák célzott, szelektív gátlásán keresztül.
Results in English
Obesity and aging are currently unresolved challenges in the modern societies. Detailed understanding of the involved mechanisms can be the key to prevent their adverse consequences. Here, we studied whether the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) channel can contribute to the development of age-related obesity. Our results from the funded project help to better understand the physiological and pathological mechanisms involved in age-related obesity. We showed that TRPV1 plays a crucial role in age-related body mass changes through modulation of the activity of different effectors (e.g., metabolic rate, locomotor activity), which are involved in the regulation of energy balance. We also revealed or rejected a number of neural and molecular processes, which are responsible for the alternation of energy balance regulation in the absence of the TRPV1 channel. By comparing two animal models (KO mice and desensitized rats), we concluded that the loss of solely the neural TRPV1 channels prevents, whilst the loss of all (neural and non-neural) TRPV1 channels promotes the development of age-related obesity. From a translational aspect, our results can help to understand why people with certain lifestyle (e.g., diet) are prone to develop obesity while others are not. Our results can also open new perspectives for drug development in the treatment of body mass disorders, for example through the targeted, selective inhibition of neuronal TRPV1 channels.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105532
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pohoczky K, Kun J, Szalontai B, Szoke E, Saghy E, Payrits M, Kajtar B, Kovacs K, Kornyei JL, Garai J, Garami A, Perkecz A, Czegledi L, Helyes Z: Estrogen-dependent up-regulation of TRPA1 and TRPV1 receptor proteins in the rat endometrium, J Mol Endocrinol 56: 135-49, 2016
Ivic I, Solymar M, Pakai E, Rumbus Z, Pinter E, Koller A, Garami A: Neural and non-neural transient receptor potential vanilloid-1 channels differently mediate the vasomotor responses to changes in pH, Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (in submission), 2016
Pozsgai G, Payrits M, Saghy E, Sebestyen-Batai R, Steen E, Szoke E, Sandor Z, Solymar M, Garami A, Orvos P, Talosi L, Helyes Z, Pinter E: Analgesic effect of dialkyl polysulfide compound dimethyl trisulfide in mice is mediated by TRPA1 and sst4 receptors, Neuroscience (under review), 2016
Pakai E, Garami A, Nucci TB, Ivanov AI, Romanovsky AA: Hyperbilirubinemia exaggerates endotoxin-induced hypothermia, Cell Cycle 14: 1260-1267, 2015
Garami A, Romanovsky AA: The transient receptor potential vanilloid-4 channel: detecting body temperatures that drive defences against mild warmth, Acta Physiol (Oxford, England) 214: 154-156, 2015
Banki E, Pakai E, Gaszner B, Zsiboras Cs, Czett A, Bhuddi PRP, Hashimoto H, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Garami A: Characterization of the thermoregulatory response to pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in rodents, J MOL NEUROSCI 54:543-554, 2014
Zsiboras Cs, Pakai E, Solymar M, Soos Sz, Petervari E, Balasko M, Szelenyi Z, Szekely M, Garami A: A protective role for the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) channel in the development of age-related overweight in mice (in Hungarian)., Csillag A (ed.) Abstract book, XIV. Conference of the Hungarian Neuroscience Society. 17-19 January, 2013, Budapest, Hungary. Paper P4.12 p. 161-162, 2013
Pakai E, Zsiboras Cs, Solymar M, Soos Sz, Petervari E, Balasko M, Szelenyi Z, Szekely M, Garami A: . Knocking out the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) gene promotes the development of age-related obesity in mice: an insight into mechanisms., Hohol R, Heiszler Zs (ed.) Programme & Book of Abstracts, Hungarian Molecular Life Sciences 2013. 5-7 April 2013, Siófok, Hungary. Paper P-057 p. 162-163, 2013
Garami A: Plenary lecture: Functions of the TRPV1 channel in the regulation of energy homeostasis, Springo Zs (ed.) Program of 2nd International Doctoral Workshop on Natural Sciences. September 11-12, 2013 Pécs, Hungary, 2013
Banki E, Pakai E, Balogh R, Tamas A, Reglodi D, Hashimoto H, Toth G, Garami A: Dual role of PACAP in the regulation of body temperature, Journal of Molecular Neuroscience, 2013 September, 2013
Pakai E, Zsiboras Cs, Solymar M, Soos Sz, Petervari E, Balasko M, Szelenyi Z, Szekely M, Garami A: Knocking out the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) gene promotes the development of age-related obesity in mice: an insight into mechanisms., Hohol R, Heiszler Zs (ed.) Programme & Book of Abstracts, Hungarian Molecular Life Sciences 2013. 5-7 April 2013, Siófok, Hungary. Paper P-057 p. 162-163, 2013
Banki E, Pakai E, Balogh R, Tamas A, Reglodi D, Hashimoto H, Toth G, Garami A: Dual role of PACAP in the regulation of body temperature, J MOL NEUROSCI 51: S216-S217, 2013
András Garami, Miklós Székely: Body temperature: Its regulation in framework of energy balance, TEMPERATURE 1: 28-29, 2014
Banki E, Pakai E, Gaszner B, Zsiboras Cs, Czett A, Bhuddi PRP, Hashimoto H, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Garami A: Characterization of the thermoregulatory response to pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in rodents, J MOL NEUROSCI x: y, 2014
de Oliveira C, Garami A, Lehto SG, Pakai E, Tekus V, Pohoczky K, Youngblood BD, Wang W, Kort ME, Kym PR, Pinter E, Gavva NR, Romanovsky AA: Transient receptor potential channel ankyrin-1 is not a cold sensor for autonomic thermoregulation in rodents., J NEUROSCI 34: (13) 4445-4452, 2014
Ivic I, Pakai E, Solymar M, Koller A, Garami A: Role of the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) in the development of hydrogen chloride (HCl)-induced vasomotor response in isolated rodent carotid arteries, ACTA PHYSIOL 211: (697) 92, 2014
Pohoczky K, Kun J, Szalontai B, Kovacs K, Garai J, Garami A, Perkecz A, Helyes Z: Expression and estrogen-dependent up-regulation of Transient Receptor Potential Ankyrin 1 (TRPA1) and Vanilloid 1 (TRPV1) ion channels in the rat endometrium, ACTA PHYSIOL 211: (697) 79-80, 2014
Simon Armbruszt, András Garami: The short- and long-term effects of food intake on thermogenesis, TEMPERATURE 1: 96, 2014
Tekus V, Pakai E, Matics R, Schipp R, Kemeny A, Pinter E, Garami A: A role for the neurokinin-1 receptor in endotoxin-induced fever in mice, ACTA PHYSIOL 211: (697) 158, 2014
Pohóczky K, Kun J, Szalontai B, Kovács K, Garai J, Garami A, Perkecz A, Helyes Z: Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) and vanilloid 1 (TRPV1) ion channels are expressed and upregulated in response to estrogen in the rat endometrium., J MOL NEUROSCI 53: S179, 2014
Banki E, Reglodi D, Pakai E, Zsiboras Cs, Czett A, Parkash P, Tamas A, Hashimoto H, Toth G, Garami A: Characterization of the thermoregulatory response to pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, Abstracts of IBRO Workshop 2014, 2014
de Oliveira C*, Garami A*, Lehto SG, Pakai E, Tekus V, Pohoczky K, Youngblood BD, Wang W, Kort ME, Kym PR, Pinter E, Gavva NR, Romanovsky AA: Transient receptor potential channel ankyrin-1 is not a cold sensor for autonomic thermoregulation in rodents., J NEUROSCI 34: (13) 4445-4452, 2014
Garami A: A kapszaicin receptor (TRPV1) szerepe az energetikai szabályozási folyamatokban, PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztályának Ülésének Programfüzete, 2013
Garami A: A csípőspaprika receptorának szerepe a hőmérséklet- és testtömeg-szabályozásban, MTA PAB Generációk Találkozása a Tudományban, 2014
Garami A: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) szerepe a hidrogén-klorid (HCl) indukálta érválasz kialakulásában izolált carotis artériában, Érbetegségek 21: 33-47, 2014
Garai J, Kanizsai P, Rumbus Z, Toldi J, Garami A: Az akut szisztémás gyulladás kórélettana az alapkutatásoktól a klinikai vonatkozásokig, Aneszteziológia és Intenzív Terápia (accepted), 2016
Szekely M, Carletto L, Garami A: The pathophysiology of heat exposure, Temperature 2: 452, 2015
Garami A, Székely M: Body temperature: Its regulation in framework of energy balance, TEMPERATURE 1: 28-29, 2014
Armbruszt S, Garami A: The short- and long-term effects of food intake on thermogenesis, TEMPERATURE 1: 96, 2014
Garami A, Pakai E, Rumbus Z, Solymar M: The role of PACAP in the regulation of body temperature, In: Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide – PACAP, ed. Reglodi D, Tamas A. New York: Springer Nature (in press), 2016
Garami A, Almeida MC, Corrigan JJ, Romanovsky AA: Thermoregulation without the set point: roles of TRP channels, Autonom Neurosci 192: 52, 2015
Garami A, Almeida MC, Romanovsky AA: Cold-sensitive channels in thermoregulation: TRPA1 and TRPM8, Autonom Neurosci 192: 52, 2015
Pohoczky K, Kun J, Szalontai B, Kovacs K, Garai J, Garami A, Perkecz A, Helyes Z: Expression and estrogen-dependent up-regulation of Transient Receptor Potential Ankyrin 1 (TRPA1) and Vanilloid 1 (TRPV1) ion channels in the rat endometrium, ACTA PHYSIOL 211: (697) 79-80, 2014
Ivic I, Pakai E, Solymar M, Koller A, Garami A: Role of the transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) in the development of hydrogen chloride (HCl)-induced vasomotor response in isolated rodent carotid arteries, ACTA PHYSIOL 211: (697) 92, 2014
Tekus V, Pakai E, Matics R, Schipp R, Kemeny A, Pinter E, Garami A: A role for the neurokinin-1 receptor in endotoxin-induced fever in mice, ACTA PHYSIOL 211: (697) 158, 2014
Pohóczky K, Kun J, Szalontai B, Kovács K, Garai J, Garami A, Perkecz A, Helyes Z: Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) and vanilloid 1 (TRPV1) ion channels are expressed and upregulated in response to estrogen in the rat endometrium., J MOL NEUROSCI 53: S179, 2014
Banki E, Pakai E, Balogh R, Tamas A, Reglodi D, Hashimoto H, Toth G, Garami A: Dual role of PACAP in the regulation of body temperature, J MOL NEUROSCI 51: S216-S217, 2013
Mikó A, Solymár M, Pákai E, Kovács N, Rumbus Z, Zsiborás Cs, Garami A: The role of the transient receptor potential vanilloid-1 channel and regulatory neuropeptides in the age-related changes of body mass in TRPV1 desensitization, In: Poster abstracts of IBRO WORKSHOP BUDAPEST, January 21-22, 2016
Tekus V, Pakai E, Pohoczky K, Matics R, Schipp R, Kemeny A, Pinter E, Garami A: The neurokinin-1 receptor is involved in the mediation of endotoxin-induced fever in mice, In: Progam of Neuropeptides 2015. September 28-October 1, Aberdeen, Scotland, 2015
Solymár M, Pákai E, Kiss M, Zsiborás Cs, Garami A: Neuropeptidek testhőmérsékleti hatásának vizsgálata szisztémásan kapszaicin deszenzitizált patkányokban, In: Bari Ferenc et al. (szerk) A Magyar Élettani Társaság 79. Vándorgyűlésének és a MMVBT 2015. Évi Konferenciájának Programfüzete. 2015. május 27-30. Szeged, 2015
Pohóczky K, Szalontai B, Kun J, Bohonyi N, Kercsmár A, Szőke É, Sághy É, Payrits M, Perkecz A, Garai J, Garami A, Kovács K, Kajtár B, Környei J, Koppán M, Helyes Zs: Tranziens Receptor Potenciál Vanilloid 1 és Ankyrin 1 (TRPV1 és TRPA1) ioncsatornák jelenléte és ösztrogén kezelés hatására bekövetkező expresszió-növekedése patkány és emberi endometriumban, In: Bari Ferenc et al. (szerk) A Magyar Élettani Társaság 79. Vándorgyűlésének és a MMVBT 2015. Évi Konferenciájának Programfüzete. 2015. május 27-30. Szeged, 2015
Ivic I, Solymár M, Pákai E, Pintér E, Koller Á, Garami A: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) csatorna limitáló szerepe savi és bázikus hatások indukálta vazomotor válaszban, In: Bari Ferenc et al. (szerk) A Magyar Élettani Társaság 79. Vándorgyűlésének és a MMVBT 2015. Évi Konferenciájának Programfüzete. 2015. május 27-30. Szeged, 2015
Garami A: Thermo-TRP ioncsatornák szerepe a testhőmérséklet szabályozásában, In: Helyes Zsuzsanna et al. (szerk) A MKKFT Experimentális Farmakológiai Szekció IX. Szimpoziumának Programfüzete. 2015. március 26-28. Velence, 2015
Garami A, Ivic I, Pákai E, Solymár M, Koller Á: A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) szerepe a hidrogén-klorid (HCl) indukálta érválasz kialakulásában izolált carotis artériában, Érbetegségek 21: 33-47; A MHT, a MMVBT és a MSzKT 4. Közös Kongresszusának előadás kivonatai, 2014
Garami A: A csípőspaprika receptorának szerepe a hőmérséklet- és testtömeg-szabályozásban, MTA PAB Generációk Találkozása a Tudományban, 2014

 

Events of the project

 
2016-03-17 11:30:46
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: ÁOK Transzlációs Medicina Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Transzlációs Medicina Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
2016-03-09 10:47:26
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kórélettani és Gerontológiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem), Új kutatóhely: ÁOK Transzlációs Medicina Intézet (Pécsi Tudományegyetem).
Back »