Diversity, regulation and reliability – fine-scale functional organization in vegetation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105608
Type K
Principal investigator Bartha, Sándor
Title in Hungarian Sokféleség, szabályozottság és megbízhatóság – a növényzet funkcionális szerveződése mikroléptékben
Title in English Diversity, regulation and reliability – fine-scale functional organization in vegetation
Keywords in Hungarian béta diverzitás, degradáció, mintázatanalízis, növényi tulajdonságok, produkció, skálázás, talajlégzés
Keywords in English béta diversity, degradation, pattern analysis, production, scaling, soil respiration, traits
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Plant ecology
Panel Agriculture, Environment, Ecology, Earth Sciences committee chairs
Department or equivalent Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Biró, Marianna
Csathó, András István
Fóti, Szilvia
Horváth, András
Komoly, Cecília
Nagy, Zoltán
Szabó, Gábor
Zimmermann, Zita
Starting date 2013-01-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 29.407
FTE (full time equivalent) 11.03
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A növényzet fajkompozíciójának legnagyobb változatossága igen finom skálán, 0.05 m és 0.5 m jelentkezik. Ez a még feltáratlan léptéktartomány fontos lehet a diverzitás és a funkció közötti összefüggés szempontjából. A tervezett kutatásunk ebben a finom léptéktartományban egy eddig kevéssé vizsgált szempontra az ökológiai rendszer megbízhatóságára irányul. Egy ökológiai rendszer akkor megbízható, ha működése adott határok között marad. A megbízhatóságot legegyszerűbben a funkcionális jellemzők variációs koefficiensével szokták mérni.
Növényközösségek (sztyeprétek löszön és homokon, valamint nyílt évelő homokpusztagyepek) funkcionális és szerkezeti tulajdonságainak mintázatait fogjuk összehasolítani térbeli statisztikákkal, ill. variációs koeffíciensekkel. A biomassza, a talajlégzés, a netto CO2 gázcsere, és egyes növényi tulajdonságok mintázatait fogjuk összevetni a szerkezeti jellemzőkkel (alfa és béta diverzitással, fajkombinációs diverzitással), ill. egyes környezeti változók mintázataival (talajhőmérséklettel, talajnedvességgel, talajtömörödöttséggel). Várakozásunk szerint a legnagyobb megbízhatóság a finom térléptékben nagy szerkezeti komplexitást mutató társulásokban várható.
A funkcionális mintázatok igen változékonyak az évszakok, időjárási szélsőség, ill. zavarások függvényében. Kutatásainkban arra is választ szeretnénk kapni, hogy a közösség szerveződése hogyan befolyásolja az ökológiai rendszerek érzékenységét.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Kérdéseink az ökológiai rendszerek szerkezete és működése közötti kapcsolatra irányulnak, különös tekintettel a működési jellemzők megbízhatóságára.

1, Milyen összefüggés áll fenn finom térskálán (a domináns növényegyedek léptékében) a növénytársulások szerkezete és működése között? Megbízhatóbban működnek-e a finom térskálán nagyobb diverzitású társulások?

2, Hogyan hatnak a környezeti tényezők mintázatai a növénytársulások szerkezetére és működésére fínom térléptékben? Megbízhatóbban működnek-e azok a társulások amelyekben összefüggenek (azonosak) a karakterisztikus skálák?

3, Hogyan függ össze a térbeli koordináltság (térbeli megbízhatóság) az időbeli megbízhatósággal?

4, Milyen tényezők alakítják a primer produkció és a talajlégzés finom térléptékű mintázatait? Megváltozik-e ezeknek a tényezőknek a relative fontossága a gyepek sokféleségének vagy produktivitásának változásával vagy pedig zavarás hatására?

5, Mi az összefüggés a térbeli változatosság, a térbeli szerveződés és a szabályozottság között? Hogyan függ össze a szerkezeti és a működésbeli megbízhatóság? A funkcionális megbízhatóság elősegíti-e a fajgazdagság fennmaradását?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Mindmáig vita tárgya, hogy természetes körülmények között érvényesek-e a biodiverzitást manipuláló kísérletek eredményei. A lényegüknél fogva leegyszerűsített kísérletek csak ritkán mutatnak egyezést a természetes körülmények között végzett megfigyelésekkel. További probléma, hogy ezekben a vizsgálatokban mind a biodiverzitást mind a funkciót leíró változó ún. aggregált, skaláris változó, ami egyetlen értékbe sűríti a rendszeren belüli mintázatok és folyamatok sokaságát. Ez az egyszerűsítés hibás becslésekre és téves következtetésekre vezethet, mivel az alapkérdésünk a variációra és a sokféleségre vonatkozik.
Tervezett munkánkban igen nagy (az egyedek mérettartományába eső) felbontással fogunk dolgozni és olyan módszerekkel, amelyek az ökológiai rendszerek sokféleségét és a működését mintázatok formájában reprezentálják. A működést jellemző szokásos változókon (pl. zöld növényi tömeg vagy NDVI) kívül a talajlégzést is mérni fogjuk. A talajlégzés egy rendkívül változékony funkcionális jellemző, ezáltal különlegesen érzékeny indikációra ad lehetőséget. Tudomásunk szerint a világon az elsők között fogunk természetes körülmények között növényzeti mintázatokat és működéseket ilyen nagy felbontásban összevetni.
Kutatásaink a funkcionális ökológia és a társulásökológia határterületébe tartoznak. Felhasználjuk a társulásökológia módszertanát, ami lehetőséget ad arra, hogy a funkcionális mintázatok szervezettségét, szerveződési és bomlási folyamait leírjuk és jellemezzük. Ezáltal lehetővé válik, hogy a degradációs folyamatok során gyengülő, megbízhatatlanná váló ökoszisztéma szolgáltatásokat kvantitatívan, nagy pontosággal jellemezzük. Az ökológiai funkciók megbízhatóságát térbeli és időbeli variabilitásukkal, ill. térbeli mintázati paramétereikkel számszerűsítjük. Ezeket a módszereket természetes és degradált, különböző diverzitású és termőképességű gyepekben fogjuk tesztelni. Távolabbi célunk olyan indikátorok kifejlesztése, amelyekkel az ökoszisztéma szolgáltatások megbízhatósága egyszerűen mérhető.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A biológiai sokféleség és az ökológiai rendszerek működésének a kapcsolata az ökológia egyik legizgalmasabb kérdése. Kísérletekben kimutatták, hogy a biológiai sokféleség növekedésével az ökológiai rendszerekben növekszik a működési hatékonyság és a stabilitás.
Kutatásainkban e kérdéskörnek egy speciális problémájával az ökológiai rendszerek megbízhatóságával foglalkozunk. Egy ökológiai rendszer akkor megbízható, ha működése adott határok között marad. A megbízhatóság azt is jelenti, hogy az ökológiai rendszer a környezeti tényezők fluktuációi ellenére is fenntartja állapotát, működését, szolgáltatásait.
Az ökológiai rendszerek működését jellemző tulajdonságok (pl. a termelődő zöld növényi anyag vagy a talajlégzés) nagyfelbontású térbeli mintázatait fogjuk vizsgálni gyepekben a társulások diverzitásával és szerkezeti jellemzőivel együtt. Ezeknek a jellemzőknek a térbeli és időbeli változékonysága, változatossága jelzi a rendszer megbízhatóságát. A változatosságot geostatisztikai és információelméleti eszközöket fogjuk leírni. Hipotézisünk szerint a legnagyobb megbízhatóság a térben jól szervezett és finom térléptékben nagy szerkezeti komplexitást mutató társulásokban várható.
Munkánk eredményeként olyan indikátorokat kívánunk fejleszteni, amelyekkel a működés megbízhatóságának a csökkenése (az ökoszisztéma funkciók sérülése), és ezzel az ökológiai szolgáltatásokat veszélyeztető jelenségek már korai stádiumban kimutathatók lesznek.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The maximum compositional variability in plant communities often appears at very fine scales between 0.05 m and 0.5 m. This domain of scales remained unexplored by previous studies on the relationships between diversity and ecosystem functions. In our proposed research we will focus on these fine-scales and on a special aspect: reliability. Reliability refers the probability that a system will provide a consistent level of performance over a given unit of time. Reliability is measured by the relative temporal or spatial variability of functional attributes.
We will measure the fine scale spatial patterns of structural attributes (alpha and beta diversity, plant species combinations) and functional attributes of vegetation (living and dead biomass, soil respiration, net ecosystem exchange, and traits of representative species) in sand and loess meadow steppe communities and in open sand grasslands. Relative variability and, processed by spatial statistics, patterns of functional attributes will be correlated to compositional ones, and also to environmental characteristics (soil temperature, soil water content, soil compactness). We expect the highest reliability in communities characterized by high structural complexity (high beta diversity) appearing at very fine scales.
Functional patterns may show strong seasonality, as drivers that mainly govern them, and structural patterns may also integrate these effects. We however lack exact knowledge on these interconnected patterns under extreme weather events (drought, large precipitation event) or dynamical processes (degradation, regeneration). Our research aims could help to understand these aspects of reliability as well.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our main questions are related to the relationships between vegetation structure and ecosystem functions. We focus on the reliability (spatial and temporal variability, consistency, predictability) of functional characteristics:

1, How structural and functional characteristics of plant communities are related at fine spatial resolution (at the scales of the dominant plant individuals)? Are communities with higher fine-scale diversity (higher structural complexity) more reliable (less variable) regarding their functional patterns?

2, How do functional patterns correlate to structural and environmental patterns? Are the characteristic spatial scales of functional-, structural- and environmental patterns congruent? Does higher congruence mean higher reliability?

3, Do communities with high spatial reliability show high temporal reliability?

4, What are the major drivers of fine-scale patterns in productivity and soil respiration? Does the relative importance of these factors differ among grasslands with different alpha and beta diversity, and different mean productivity? How does the relative importance of these factors change due to disturbance?

5, How spatial variability and spatial organization are related to regulatory processes? Is there any feedback between functional and structural reliability? Does functional reliability help to maintain species diversity?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

There is an ongoing debate whether results of diversity-manipulation experiments are relevant to natural communities. The considerable discrepancy found between experimental and field evidences may arise from the fact that experiments are limited in scale and their design is essentially too simple to capture the true complexity of relationships found in nature.
Most studies on the effect of biodiversity use so called aggregated variables, i.e. scalars averaging finer-scale patterns. When inquiring the effect of biodiversity on functioning, we ask the question how the compositional and structural variability within a system influence its behavior. We argue that aggregated variables underestimate variability and may result in misleading conclusions about mechanisms and effect sizes.
In our proposed study, we will work at very fine spatial scales (at the scale of plant individuals) and we intend to assess the complexity of fine-scale interactions between plant diversity and ecosystem function. Beyond the commonly used measures of ecosystem function (e.g. biomass or NDVI), we will study the patterns of soil respiration, a highly variable and very sensitive ecosystem attribute. According to our knowledge similar studies are scarce, and we will be among the firsts who link high resolution structural and functional patterns in natural communities.
We will link ecosystem processes to community ecology, using a methodology developed for detecting assembly and disassembly processes. According to our hypotheses, ecosystem processes (e.g. soil respiration) are sensitive to the degree of spatiotemporal organization of communities.
Degradation processes are connected to community disassembly and result in low quality, unpredictable functioning, i.e. unreliable ecosystem services. Therefore, it is essential to measure ecosystem reliability and its drivers. Using relative simple indicators (the spatial coefficient of variability and the parameters of community patterns) we intend to reveal differences in reliability of grasslands with different diversity, productivity and history. We hope to develop simple indicators reporting decreasing or increasing reliability in ecosystems.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The relationship between diversity and ecosystem processes is a central theme in ecology. Experimental studies demonstrated that increasing diversity increased the gross productivity, efficiency and stability of ecosystems.
Our research will focus on a special aspect of these relationships: reliability. Reliability refers the probability that a system will provide a consistent level of performance over a given unit of time. It also means the capacity of an ecosystem to dampen environmental perturbations while retaining its functions, including its ecosystem services.
We will measure the fine scale spatial patterns of relevant functional attributes (e.g. biomass and soil respiration) together with the patterns of diversity in natural grasslands. The spatial and temporal variability of these attributes refers to the reliability of the ecosystem. Low relative variability means high predictability, high consistency, i.e. high reliability. Using multi-scale analyses (based of information theory methods and geostatistics) we can reveal how the functional organization of vegetation changes due to changing conditions or how it differs between vegetation types. According to our hypothesis the highest reliability appears in community of high structural complexity which are not only rich in species but also well organized in space. These fine scale patterns change due to disturbances or environmental stresses. Our method is laborious but is very sensitive and able to detect very fine changes of reliability. In this way we can provide early warning signals to managers about processes threatening ecosystem services in the future.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Finom felbontású funkcionális mintázatokat elemeztünk nyílt és zárt homoki gyepekben, lösz sztyeppréten és nedves réteken, különös tekintettel a mintázati jellemzők stacionaritására (invarianciájára, megbízhatóságára). Az adatokat geostatisztikai és információelméleti modellekkel elemeztük. Kimutattuk, hogy a talajlégzés términtázata a talajnedvesség függvényében dinamikusan változik, aszály idején megnőnek a foltméretek és a heterogenitás, ugyanakkor csökkenhet a mintázati stacionaritás. Eredményeink szerint a növényzeti mintázatok koordináltsága (megbízhatósága) a szukcesszió során nő, degradáció során csökken. Pozitív összefüggést találtunk a növényzeti mintázatok térbeli és időbeli invarianciája között. Vizsgálataink megerősítették a növényi biomassza és a fajgazdagság közötti korábban leírt unimodális összefüggést. Pozitív összefüggést találtunk az átlagos földfeletti növényi biomassza és a biomassza produkció térbeli homogenitása (megbízhatósága) között. Egy átfogó többéves vizsgálat során bizonyítottuk, hogy a talajlégzés términtázatának megbízhatósága azokban a növénytársulásokban a legnagyobb, ahol finom térléptékben maximális a szerkezeti komplexitás.
Results in English
Fine-scale functional and structural patterns were investigated in plant communities with special focus on the reliability (invariance or consistency) of these patterns. Wide range of grasslands including open and closed sand grasslands, loess steppes, wet meadows and old fields were sampled. Data were analyzed by geostatistics and information theory models. Repeated sampling campaigns revealed that fine-scale spatial patterns of soil respiration are very dynamic and can change within a few days. Increasing stress induces more pronounced spatial heterogeneity with increasing grain size (and decreasing spatial reliability). We demonstrated increasing spatial stability (convergence) in regenerating communities and decreasing spatial stability (divergence) due to degradation. We also studied the relationship between spatial and temporal reliability and found that spatial reliability in the initial year showed positive correlation with temporal reliability during the next 5-6 years period. We tested and validated the classic humped-back model between productivity and species richness and found negative relationship between the relative spatial variability and the mean values of biomass. Based on 172 measurement campaigns assessing different types of grasslands in wide range of environmental conditions our results supported the hypothesis that highest functional reliability appears in spatially well-organized plant communities with high structural complexity.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105608
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szilvia Fóti , János Balogh , Marianna Papp , Péter Koncz , Dóra Hidy , Zsolt Csintalan , Péter Kertész , Sándor Bartha , Zita Zimmermann , Marianna Biró , László Hováth , Erik Molnár , Albert Szaniszló , Krisztina Kristóf , Györgyi Kampfl , Zoltán Nagy: Temporal variability of CO2 and N2O flux spatial patterns at a mowed and a grazed grassland, ECOSYSTEMS Online first: p. &. (2017) https://doi.org/10.1007/s10021-017-0138-8, 2017
Szilvia Fóti, János Balogh, Michael Herbst, Marianna Papp, Péter Koncz, Sándor Bartha, Zita Zimmermann, Cecília Komoly, Gábor Szabó, Katalin Margóczi, Manuel Acosta, Zoltán Nagy: Meta-analysis of grassland soil CO2 efflux spatial variability as a result of interacting environmental factors at field scale., CATENA 143: pp. 78-89., 2016
Fóti Szilvia, Balogh János, Nagy Zoltán, Herbst Michael, Pintér Krisztina, Péli Evelin, Koncz Péter, Bartha Sándor: Soil moisture induced changes on fine-scale spatial pattern of soil respiration in a semi-arid sandy grassland, GEODERMA 213: pp. 245-254., 2014
Fraser LH, Pither J, Jentsch A, Sternberg M, Zobel M, Askarizadeh D, Bartha S, Beierkuhnlein C, Bennett JA, Bittel A, Boldgiv B, Boldrini II, Bork E, Brown L, Cabido M, Cahill J, Carlyle CN, Campetella G, Chelli S, Cohen O, Csergo AM, Diaz S, Enrico L, Ensing D, Fidelis A, Fridley JD, Foster B, Garris H, Goheen JR, Henry HAL, Hohn M, Jouri MH, Klironomos J, Koorem K, Lawrence-Lodge R, Long RJ, Manning P, Mitchell R, Moora M, Muller SC, Nabinger C, Naseri K, Overbeck GE, Palmer TM, Parsons S, Pesek M, Pillar VD, Pringle RM, Roccaforte K, Schmidt A, Shang ZH, Stahlmann R, Stotz GC, Sugiyama S, Szentes S, Thompson D, Tungalag R, Undrakhbold S, van Rooyen M, Wellstein C, Wilson JB, Zupo T.: Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness, Science 349:(6245) pp. 302-305., 2015
Bartha Sándor, Szentes Szilárd, Horváth András, Házi Judit, Zimmermann Zita, Molnár Csaba, Dancza István, Margóczi Katalin, Pál Róbert, Purger Dragica, Schmidt Dávid, Óvári Miklós, Komoly Cecília, Sutyinszki Zsuzsanna, Szabó Gábor, Csathó András István, Juhász Melinda, Penksza Károly, Molnár Zsolt: Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate, Applied Vegetation Science, 17: 201-213, 2014
Camilla Wellstein, Giandiego Campetella, Francesco Spada, Stefano Chelli, Ladislav Mucina, Roberto Canullo, Sandor Bartha: Context-dependent assembly rules and the role of dominating grasses in semi-natural abandoned sub-mediterranean grasslands, Agriculture, Ecosystems and Environment 182: 113-122, 2014
Zita Zimmermann, Gábor Szabó, András István Csathó, Judit Sallainé Kapocsi, Szilárd Szentes, Melinda Juhász, Judit Házi, Cecília Komoly, Klára Virágh, Zsuzsanna Harkányiné Székely, Zsuzsanna Sutyinszki, Sándor Bartha: The impact of the lesser blind mole rat [Nannospalax (superspecies leucodon)] on the species composition and diversity of a loess steppe in Hungary, Applied Ecology and Environmental Research, 12(2): 591-602., 2014
Fóti Szilvia, Balogh János, Nagy Zoltán, Herbst Michael, Pintér Krisztina, Péli Evelin, Koncz Péter, Bartha Sándor: Soil moisture induced changes on fine-scale spatial pattern of soil respiration in a semi-arid sandy grassland, GEODERMA 213: pp. 245-254., 2014
Camilla Wellstein, Giandiego Campetella, Francesco Spada, Stefano Chelli, Ladislav Mucina, Roberto Canullo, Sandor Bartha: Context-dependent assembly rules and the role of dominating grasses in semi-natural abandoned sub-mediterranean grasslands, Agriculture, Ecosystems and Environment (accepted), 2014
Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Házi Judit, Juhász Melinda, Komoly Cecília, Szabó Gábor, Horváth András, Molnár Zsolt: Are Hungarian sand grasslands threatened by climate and landuse changes?, In: Zimmermann Z, Szabó G (eds.): Grassland management and nature conservation – Conference proceedings, 25th-26th Febr. 2013, Budapest, Hungary, p. 10. (Plenary lecture), 2013
Sándor Bartha, Klára Virágh, Cecília Komoly: Can grassland stability be inferred from fine-scale spatial patterns?, In: 10th EDG meeting, “When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands. 24-31 May 2013, Zamosc, Poland (lecture), 2013
Kun Róbert, Szépligeti Mátyás, Malatinszky Ákos, Virágh Klára, Szentirmai István, Bartha Sándor: Egy inváziós faj, a Solidago gigantea Aiton által kolonizált mocsárrétek diverzitása és Fajkompozíciós koordináltsága, Botanikai Közlemények 101(1-2): 65-77., 2014
Sándor Bartha, Szilvia Fóti: Percolation networks of dominant grasses drive diversity and assembly of subordinates in semiarid sand steppes., 56th IAVS Symposium, June 26-30, 2013, Tartu, Estonia (lecture), 2013
Bartha Sándor: Reliability of diversity patterns – a new approach for indicating naturalness and degradation in grasslands, In: „Sustainable development in the Carpathian basin” International conference, 21-23. November 2013., Budapest (lecture), 2013
Bartha Sándor, Fóti Szilvia, Balogh János, Biró Mariann, Margóczi Katalin, Csete Sándor, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Házi Judit, Juhász Melinda, Csathó András István, Péli Evelin, Horváth András és Nagy Zoltán: Hogyan vizsgálható a vegetációszerveződés finom térléptékű szabályozottsága?, MBT Botanikai Szakosztály előadóülése, Budapest, 2013. 04.08 (lecture), 2013
Szilvia Fóti, J. Balogh, Z. Nagy, M. Herbst, K. Pintér, E. Péli, P. Koncz, S. Bartha: Soil moisture induced changes on fine-scale spatial pattern of soil respiration in a semi-arid sandy grassland., Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems, 16-18. September 2013. Antwerp, Belgium (poszter), 2013
Camilla Wellstein, Giandiego Campetella, Francesco Spada, Stefano Chelli, Ladislav Mucina, Roberto Canullo, Sandor Bartha: Context-dependent assembly rules and the role of dominating grasses in semi-natural abandoned sub-mediterranean grasslands, Agriculture, Ecosystems and Environment 182: 113-122, 2014
Bartha Sándor, Szentes Szilárd, Horváth András, Házi Judit, Zimmermann Zita, Molnár Csaba, Dancza István, Margóczi Katalin, Pál Róbert, Purger Dragica, Schmidt Dávid, Óvári Miklós, Komoly Cecília, Sutyinszki Zsuzsanna, Szabó Gábor, Csathó András István, Juhász Melinda, Penksza Károly, Molnár Zsolt: Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate, Applied Vegetation Science, 17: 201-213, 2014
Zita Zimmermann, Gábor Szabó, András István Csathó, Judit Sallainé Kapocsi, Szilárd Szentes, Melinda Juhász, Judit Házi, Cecília Komoly, Klára Virágh, Zsuzsanna Harkányiné Székely, Zsuzsanna Sutyinszki, Sándor Bartha: The impact of the lesser blind mole rat [Nannospalax (superspecies leucodon)] on the species composition and diversity of a loess steppe in Hungary, Applied Ecology and Environmental Research, 12(2): 591-602., 2014
Kun Róbert, Szépligeti Mátyás, Malatinszky Ákos, Virágh Klára, Szentirmai István, Bartha Sándor: Egy inváziós faj, a Solidago gigantea Aiton által kolonizált mocsárrétek diverzitása és Fajkompozíciós koordináltsága, Botanikai Közlemények 101(1-2): 65-77., 2014
Bartha Sándor: Understanding vegetation succession process in habitat and vegetation restoration and rehabilitation. (IAVS symp. plenáris előadás), In: Mucina, L., Price, J.N. & Kalwij, J.M. (eds.),Biodiversity and vegetation: patterns, processes, conservation, pp. 25-26. Kwongan Foundation, Perth, AU, ISBN 978-0-958, 2014
Campetella, G., Bartha, S., Chelli, S., Wellstein, C., Cervellini, M. & Canullo, R.: Is species turnover in the herb layer of old-growth beech forests driven by specific plant traits?, In: Mucina, L., Price, J.N. & Kalwij, J.M. (eds.),Biodiversity and vegetation: patterns, processes, conservation, p. 75. Kwongan Foundation, Perth, AU., ISBN 978-0-9584, 2014
Campetella, G, Canullo, R., Mucina, L., Kertész, M., Ruprecht, E., Penksza, K., Chelli, S., Csathó, A.I., Zimmermann, Z., Komoly, C., Szabó, G., Házi, J., Besnyői, V., Koncz, P., Čarni, A., Paušić, A., Juvan, N., Wellstein, C., Szépligeti, M., Csete, S., Kun, R. & Bartha, S.: Solving the conflict between intensive and extensive approaches: transect based sampling design for comparative studies on fine scale plant community organization., In: Mucina, L., Price, J.N. & Kalwij, J.M. (eds.),Biodiversity and vegetation: patterns, processes, conservation, p. 76. Kwongan Foundation, Perth, AU., ISBN 978-0-958476, 2014
Szilvia Fóti, János Balogh, Marianna Papp, Zita Zimmermann, Gábor Szabó, Michael Herbst, Marianna Biró, Sándor Bartha, László Horváth, Zoltán Nagy: Drivers of spatial patterns of physiological and soil parameters at micro- and field scale in a Hungarian sandy grassland, In: EGU General Assembly 2014. Konferencia helye, ideje: Wien, Ausztria, 2014.04.27-2014.05.02. Paper EGU2014-13672, 2014
Bartha, S., Ruprecht, E., Szabó, A., Zimmermann, Z., Komoly, C., Szabó, G., Paušić, A., Juvan, N. & Čarni, A: Reliability and coherence of diversity patterns in plant community succession, In: Mucina, L., Price, J.N. & Kalwij, J.M. (eds.),Biodiversity and vegetation: patterns, processes, conservation, p. 219. Kwongan Foundation, Perth, AU., ISBN 978-0-95847, 2014
Andraž Čarni, Ruprecht Eszter, Szabó Anna, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Csathó András István, Házi Judit, Komoly Cecília, Andrej Paušić, Nina Juvan, Bartha Sándor: Diversity, regulation and reliability in vegetation succession, In: Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.): "II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference" – Book of Abstracts pp. 60-61. (ISBN: 978-963-2, 2014
Besnyői Vera, Vadász Csaba, Máté András, Andraž Čarni, Nina Juvan, Csathó András István, Kelemen András, Komoly Cecília, Koncz Péter, Kun Róbert, Molnár Zsolt, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Bartha Sándor: Diversity and fine-scale spatial organization of microhabitats in species rich natural grasslands, In: Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.): "II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference – Book of Abstracts pp. 64-67. (ISBN: 978-963-26, 2014
Camilla Wellstein, Anke Jentsch, Stefano Chelli, Giandiego Campetella, Roberto Canullo, Iva Apostolova, Juliette Bloor, Kevin Cianfaglione, Jürgen Dengler, Philipp von Gillhaußen, Behlül Güler, Házi Judit, Komoly Cecília, Jürgen Kreyling, Julien Pottier, Szabó Gábor, Tsvetelina Terziiska, Emin Uğurlu, Zimmermann Zita, Bartha Sándor: Fine-scale functional organization in grasslands – a microquadrat-based approach to assembly rules., . In: Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.): "II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference – Book of Abstracts pp. 68-71. (ISBN: 978-963, 2014
Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Házi Judit, Bartha Sándor: Variation of the biomass can indicate organization and naturalness of the plant communities., In: Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.): "II. Sustainable development in the Carpathian Basin"pp. 161-162. (ISBN: 978-963- international conference – Book of Abstracts, 2014
Bartha Sándor: Variability of relative abundances of species in plant communities, In: Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.): "II. Sustainable development in the Carpathian Basin" international conference – Book of Abstracts pp. 62-63. (ISBN: 978-963-26, 2014
Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Házi Judit, Bartha Sándor: A biomassza variációja, mint a társulások szervezettségének és funkcionális szempontú természetességének lehetséges indikátora, In: (Lengyel Szabolcs szerk.) IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Absztrakt kötet Szeged, 2014. november 20-23. p. 143-144., 2014
Gábor Szabó, Zita Zimmermann, Judit Házi, András István Csathó, Sándor Bartha: Fine-scale spatial variability of biomass in grasslands as a potential indicator of naturalness and management., In: M. Chytrý, D. Zelený, E. Hettenbergerová (eds.) 58th Annual Symposium of International Association for Vegetation Science - Abstracts p.365., 2015
Kun R, Szépligeti M, Szentirmai I, Bartha S.: Mocsárréti állományok koordináltsága a diverzitás - és biomassza varianciájának tekintetében., In: Padisák J. Liker A. Stenger-Kovács Cs. (szerk.) X. MÖK: Veszprém, Absztrakt Kötet, p. 87., 2015
Sándor Bartha, Sándor Csete, Ladislav Mucina, Eszter Ruprecht, Klára Virágh, András Horváth, Anna Szabó, Judit Házi, Zita Zimmermann, Gábor Szabó, András Kun, Zsolt Molnár: Relationship between diversity components in dry grasslands., In: M. Chytrý, D. Zelený, E. Hettenbergerová (eds.) 58th Annual Symposium of International Association for Vegetation Science - Abstracts p.36., 2015
Fraser LH, Pither J, Jentsch A, Sternberg M, Zobel M, Askarizadeh D, Bartha S, Beierkuhnlein C, Bennett JA, Bittel A, Boldgiv B, Boldrini II, Bork E, Brown L, Cabido M, Cahill J, Carlyle CN, Campetella G, Chelli S, Cohen O, Csergo AM, Diaz S, Enrico L, Ensing D, Fidelis A, Fridley JD, Foster B, Garris H, Goheen JR, Henry HAL, Hohn M, Jouri MH, Klironomos J, Koorem K, Lawrence-Lodge R, Long RJ, Manning P, Mitchell R, Moora M, Muller SC, Nabinger C, Naseri K, Overbeck GE, Palmer TM, Parsons S, Pesek M, Pillar VD, Pringle RM, Roccaforte K, Schmidt A, Shang ZH, Stahlmann R, Stotz GC, Sugiyama S, Szentes S, Thompson D, Tungalag R, Undrakhbold S, van Rooyen M, Wellstein C, Wilson JB, Zupo T.: Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness, Science 349:(6245) pp. 302-305., 2015
Fóti Szilvia, Balogh János, Michael Herbst, Papp Marianna, Koncz Péter, Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Komoly, Cecília, Szabó Gábor, Margóczi Katalin, Manuel Acosta, Nagy Zoltán: Metaanalízis gyepek talajlégzésének térbeli mintázatáról., In: Padisák J. Liker A. Stenger-Kovács Cs. (szerk.) X. MÖK: Veszprém, Absztraktkötet, p. 55., 2015
Szilvia Fóti, János Balogh, Michael Herbst, Marianna Papp, Péter Koncz, Sándor Bartha, Zita Zimmermann, Cecília Komoly, Gábor Szabó, Katalin Margóczi, Manuel Acosta, Zoltán Nagy: Meta-analysis of grassland soil CO2 efflux spatial variability as a result of interacting environmental factors at field scale., CATENA 143: pp. 78-89., 2016
Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Szentes Szilárd, Virágh Klára, Csathó András István: A magyar földikutya (Nannospalax hungaricus) növényzetre gyakorolt hatásának mikrocönológiai monitorozása a Tompapusztai löszgyepben (2011–2014)., CRISICUM: 9: pp. 21-35., 2016
Szabó G, Zimmermann Z, Bartha S: Assessing spatial heterogeneity of biomass production in Hungarian grasslands., 13th Eurasian Grassland Conference, Sighisoara, Románia, 2016.09. 20-24. p. 61., 2016
Zimmermann Z, Szabó G, Fóti Sz, Balogh J, Čarni A, Csathó A I, Margóczi K, Bartha S: Relationship between fine-scale functional and coenological patterns in grasslands in Hungary., 13th Eurasian Grassland Conference, Sighisoara, Románia, 2016. 09. 20-24. p. 76., 2016
Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Csete Sándor, Házi Judit, Szépligeti Mátyás, Komoly Cecília, Kun Róbert, Csathó András István, Szabó Gábor: Structural reliability – a new index for measuring naturalness of grasslands, „Sustainable development in the Carpathian basin III” Conference., Gödöllő, 2016.03.17-18. Abstracts p. 35., 2016
Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Házi Judit, Bartha Sándor: Variation of biomass as a potential indicator of organization and naturalness of the plant communities., „Sustainable development in the Carpathian basin III” Conference., Gödöllő, 2016.03.17-18. Abstracts p. 73., 2016
Bartha S, Zimmermann Z, Szabó G: A kisemlősök szerepe a füves ökoszisztémák szerveződésében és dinamikájában., X. MTBK, Mórahalom 2016.04.1-3. Abstracts, p. 22., 2016
Bartha S: Kisemlős bolygatás, szukcessziós ablakok és béta diverzitás spontán regenerálódó parlagterületeken., X. MTBK, Mórahalom 2016.04.1-3. Abstracts, p. 53-54., 2016
Bartha S, Virágh K, Szabó A, Kun A, Zimmermann Z, Szabó G, Ruprecht E: Miről ismerhető fel egy gyeptársulás leromlásának legkorábbi stádiuma? Egy különlegesen fajgazdag gyeptársulás szerkezetének változásai egy legeltetési gradiens mentén., X. MTBK, Mórahalom 2016.04.1-3. Abstracts, p. 54., 2016
Bartha Sándor, Szabó Gábor, Csathó András István, Házi Judit, Kálmán Nikolett, Kun Róbert, Csete Sándor, Komoly Cecília, Mojzes Andrea, Szentes Szilárd, Szépligeti Mátyás, Zimmermann Zita: Növénytársulások szerveződésének mikrocönológiai léptékű térbeli és időbeli variációja., BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 103:(2) pp. 266-267., 2016
Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Andraž Čarni, Csathó András István, Házi Judit, Kálmán Nikolett, Komoly Cecília, Kun Róbert, Margóczi Katalin, Mojzes Andrea, Szépligeti Mátyás, Bartha Sándor: Biomassza-produkció térbeli variációja különböző gyeptípusokban., BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 103:(2) pp. 263-264., 2016
Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Fóti Szilvia, Andraž Čarni, Csathó András, Házi Judit, Margóczi Katalin, Bartha Sándor: Szünfiziológiai és mikrocönológiai mintázatok összefüggései gyepekben., BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 103:(2) p. 264., 2016
Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Andraž Čarni, Csathó András István, Házi Judit, Kálmán Nikoletta, Komoly Cecília, Kun Róber, Margóczi Katalin, Mojzes Andrea, Szépligeti Mátyás, Bartha Sándor: Diverzitás és biomassza-produkció megbízhatóságának vizsgálata hazai gyeptársulásokban, MBT XXX. Vándorgyűlés: összefoglalók: 2017. február 17-18, Budapest, p. 34., 2017
Zimmermann Zita, Szabó Gábor, Fóti Szilvia, Balogh János, Andraž Čarni, Csathó András István, Margóczi Katalin, Bartha Sándor: A talajlégzés térbeli variációja, mint a működés megbízhatóságának egy lehetséges indikátora, MBT XXX. Vándorgyűlés: összefoglalók: 2017. február 17-18, Budapest, p. 33., 2017
Zita Zimmermann, Gábor Szabó, Szilvia Fóti, János Balogh, Andraž Čarni, András István Csathó, Katalin Margóczi, Sándor Bartha: Spatial variation of soil respiration, as a potential indicator of functional reliability in grasslands, The 60th IAVS Annual Symposium: Vegetation patterns in natural and cultural landscapes – Abstract Book. p 373., 2017
Gábor Szabó, Zita Zimmermann, Andraž Čarni, András István Csathó, Judit Házi, Nikoletta Kálmán, Cecília Komoly, Róbert Kun, Katalin Margóczi, Andrea Mojzes, Mátyás Szépligeti, Sándor Bartha: Diversity and reliability of biomass production in different grassland types in Hungary, The 60th IAVS Annual Symposium: Vegetation patterns in natural and cultural landscapes – Abstract Book. p.323, 2017
Bartha Sándor, Zimmermann Zita, Szépligeti Mátyás, Kun Róbert, Csete Sándor, Komoly Cecília, Házi Judit, Szentes Szilárd, Vadász-Besnyői Vera, Bódis Judit, Ruprecht Eszter, Szabó Anna, Virágh Klára, Kun András, Csathó András István, Penksza Károly, Szabó Gábor: Szimmetriák a növénytársulások szerkezetében, BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK 104:(2) pp. 251-252. (2017), 2017
Bartha Sándor: Növénytársulások stabilitásának és megbízhatóságának mikrocönológiai háttere - kompozícionális diverzitás, heterogenitás, léptékfüggés, MBT XXX. Vándorgyűlés: összefoglalók: 2017. február 17-18, Budapest, p. 31., 2017
Bartha S, Csete S, Szabó G, Zimmermann Z, Virágh K, Házi J, Kun A, Csathó A I, Komoly C, Molnár Zs: Stabilizálják-e a társulásokat a finom térléptékű szomszédsági relációk? - néhány hosszútávú (7-20 éves) monitoring vizsgálat tapasztalatai, XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Absztraktkötet. Eger, 2017.11.2-5.p. 45., 2017
Andraž Čarni, Nina Juvan Mastnak, Andrej Paušič, Gábor Szabó, Zita Zimmermann, Sándor Bartha: Quantifying biotic filter effects in old field succession, 1st International Conference of Community Ecology: Book of Abstracts. Budapest, 2017.09.28-29. p. 105., 2017
Szabó G, Zimmermann Z, Carni A, Csathó A I, Házi J, Komoly C, Kun R, Margóczi K, Szépligeti M, Bartha S: A diverzitás és a biomassza-produkció megbízhatóságának vizsgálata különböző gyeptípusokban, XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Absztraktkötet. Eger, 2017.11.2-5. p. 137., 2017

 

Events of the project

 
2014-08-05 10:48:45
Résztvevők változása
Back »