Comparative tort law with special focus on new directions in European private law  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105704
Type PD
Principal investigator Fézer, Tamás
Title in Hungarian Összehasonlító kártérítési jog, különös tekintettel az európai magánjog új irányaira
Title in English Comparative tort law with special focus on new directions in European private law
Keywords in Hungarian kártérítési jog, összehasonlító jog, európai magánjog, termékfelelősség, nem vagyoni kártérítés
Keywords in English tort law, comparative law, European Private Law, product liability, damages for non-pecuniary loss
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Civil law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Civil Law (University of Debrecen)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2015-08-31
Funding (in million HUF) 3.963
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A felelősség és a kártérítési jog a magánjog ősi területei. Az ezredfordulót követő társadalmi, gazdasági és technikai változások azonban új kihívások elé állították e jogterületet. A jogalkotás és jogalkalmazás válaszai számos országban jelentősen eltérnek egymástól, és sok esetben államonként más-más irányt vettek. Az Európai Unió tagállamok magánjogát közelítő, egységesítő törekvéseinek egyik lényeges szeletét adja a kártérítési jog. Ez a jogközelítés jelentős hatást gyakorol a magyar polgári jogi rekodifikáció folyamatára és eredményeire is. A kutatás célja, hogy a kártérítési jog hatályos és létező jogintézményeinek jogpolitikai indokait a reprezentatív országok jogrendszeri sajátosságaira is figyelemmel felkutassa, rendszerezze, majd olyan következtetéseket vonjon le, javaslatokat fogalmazzon meg, melyek az európai magánjog egységesítésének irányába tett lépések során hasznosíthatók lehetnek. A széles körben végzett jogösszehasonlítás területileg nem kizárólag európai dimenzióban mozog, hanem a megalapozott de lege ferenda javaslatok és következtetések összeállítása érdekében az amerikai és ázsiai kontinens, Dél-Afrika és Ausztrália kártérítési jogának vizsgálatát is a kutatás hatókörébe vonja.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás középpontjában a jelenlegi európai polgári jogi felelősségi rezsim és az annak alapját adó felróhatósági/vétkességi teóriák állnak. Fontos kérdés, hogy ezek a többé-kevésbé évtizedek (nem egy esetben évszázadok) óta változatlan jogintézmények, felfogások valóban hatékonyan képesek-e rendezni a XXI. században felmerülő konfliktusokat, jogvitákat, alkalmasak-e akár az üzleti élet, akár a magánszemélyek károkozó magatartásaira reagálni, reparációs, kompenzációs és preventív célokat egyaránt hatékonyan szolgálni. Az Európai Unió tagállamain belül is egyre differenciáltabb polgári jogi felelősség, valamint a jogegységesítés új irányai mennyiben hatnak egymás ellenében vagy éppen egymást segítendő. A kontraktuális és deliktuális felelősség éles elkülönítése, eltérő elvi alapjai mennyiben szükségesek egy hatékony, modern magánjogi felelősség rendszerében.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás közvetlen eredményei a következőkben foglalhatók össze:

1. Az európai magánjog fejlődésével, azon belül a kártérítési joggal foglalkozó akadémiai gondolkozás, viták élénkülnek itthon és külföldön egyaránt a projekt során megjelenő publikációk, konferencia előadások következtében.

2. Angol nyelvű monográfia készül a témában helyzetképpel, kritikával és jogalkotási, jogalkalmazási javaslatokkal. A Magyarországról kiinduló kezdeményezés a nem csupán a hazai jogösszehasonlítás tudományában pótol hiányt, de európai dimenzióban is újszerű tárgyalásmóddal, eredményekkel gazdagítják a magánjog tudományát.

3. Az egyetemi oktatásban hasznosítható tananyag kidolgozásával a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara mellett más hazai - esetleg külföldi - jogi karok is piacképes ismeretekkel gazdagíthatják curriculumaikat.

4. A projekt eredményei várhatóan hatást gyakorolnak hazai és európai szinten is a jogalkotásra és jogalkalmazásra, melynek következtében a nemzeti kártérítési jogok közelednek, ezzel segítve elő a valódi határon átnyúló üzleti kapcsolatok élénkülését és a határokon átnyúló kártérítési jogviták rendezését.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A polgári jogi felelősség egyik fontos megjelenési formáját adják a kártérítési jog szabályai. A károkozás általános tilalmán túl számos jogintézmény biztosítja, hogy a szerződések megszegéséből és más, szerződésen kívüli magatartásokból származó károk megtérítésre kerüljenek. A büntetőjoggal szemben a kártérítési jog nem büntet és nem nevel elsődleges megközelítésben, hanem a megbomlott viszonyokat igyekszik helyreállítani, a károkat reparálni, a károkozót és a társadalom tagjait a jövőbeni jogsértéstől visszatartani. Az Európai Unió tagállamok magánjogának közelítésére tett kísérletei arra irányulnak, hogy a közös piac működése valóban zavartalan legyen. Az eltérő kártérítési jogi szabályok a tagállamok jogában ennek mindenképpen gátját jelentik. A kutatás célkitűzése, hogy elsősorban az európai kártérítési jogi szabályok közelítése érdekében vizsgálja meg a kontinens és más földrészek országainak kártérítési jogát, az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági és technikai változásaira reagáló új jogintézményeit, és ezek elemzésével foglaljon állást a 21. századi Európa társadalmának és gazdaságának igényeit hatékonyan kielégíteni tudó kártérítési jog tartalmára vonatkozóan. A célkitűzés eredményeként angol nyelvű összehasonlító jogi monográfia készül, egyetemi oktatásban használható tananyag kerül összeállításra és ezen alapuló kurzus beindításra.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Liability law and the law of damages are ancient areas of private law. Recent social, economic and technical changes in the past decade or so faced new challenges to tort law worldwide. Legislative and judicial answers to these challenges are widely differ from each other and in many cases countries developed colorful models and directions. In the process of harmonizing private law of the Member States in the European Union, tort law has a significant role. This harmonization process also makes a remarkable impact on the recent and soon ending re-codifying work of the Hungarian Civil Code. Main goals of the research is to find the most important reasons behind these changes and differences with examining a wide range of models worldwide and create proposals and suggestions that may be useful in the process of harmonizing European private law. This comparative research is not limited to a European dimension and territory. In order to establish firmly based legislative suggestions, critics and potential directions, laws of the American and Asian continents, South Africa and Australia will also be in the scope of the research.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Theories of civil liability regime and its basis – fault and imputation – give the center of the research. The relevant questions are whether these somewhat constant and unchanged legal institutions of tort law (some of these are almost unchanged for decades and centuries) are able to give effective and acceptable solutions for modern problems and legal debates of the 21st century, whether they can still react to torts and breaches in business transactions or debates between individuals and whether tort law in its present state can still serve the goals of reparation and prevention. It is also a question how the constantly diversifying civil liability in the EU Member States and the harmonization of law by the EU cooperate or collide with each other in certain situations, and whether the sharp dividing line between contractual and delictual liability institutions are necessary to serve modern civil liability these days.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Direct results of the project:

1. Outcomes of the project – mainly publications and conference speeches – should generate active academic thinking and debates about the EU private law harmonization process and mainly about the unification of tort law in both Hungary and abroad.

2. An English language monograph will be published with picturing valid tort institutions in various countries, criticism and suggestions for both legislation and judicial practice. This initiative originating from Hungary will not only fill a gap in the jurisprudence of comparative law but enrich the private law jurisprudence with new methods, results and suggestions in a European dimension.

3. Beside the University of Debrecen Faculty of Law, other law schools in Hungary and possibly in Europe would widen their curriculum with marketable knowledge through the establishment of a syllabus for a course on comparative tort law.

4. Hopefully the outcomes of the project will give a remarkable impact on Hungarian and European Union legislation, judicial practice and jurisprudence. This might result the unification of national tort laws in Europe, might make cross-border business transactions lively and help deciding cross-border tort debates.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The rules of tort law, law of damages make an important civil liability regime. Beside the general prohibition on causing damages, many legal institutions guarantee the compensation of damages in both breach of contract situations and in other damage cases. Contrary to criminal law, civil liability does not punish or educate, it tries to make the damaged person make whole again with the reparation of damages and wants to keep other away from damaging situations in the future. Attempts of the European Union for harmonizing the laws of the Member States aim to ensure a flawless operation of the common market. Different and diverse tort law rules in the Member States certainly mean serious obstacles of this goal. The main purpose of the research is to work on a comparative analysis of tort law from not only a Hungarian and European but a more global angle in order to map the new legal institutions of tort law reacting to modern challenges of social, economic and technology changes in various legislations and give suggestion on how to establish an effective European tort law for the 21st century. The direct outcomes of the project will be an English language monograph on comparative tort law, a syllabus for the law schools and a real course dealing with these questions.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az összehasonlító kártérítési jog témakörében végzett kutatások a XXI. század technológiai, gazdasági és társadalmi változásainak kihívásaira adott és adható válaszreakciók körében a kártérítési jogot nagy jelentőséggel bíró jogterületként azonosították. A kutatások rámutattak arra is, hogy a hasonló kihívásokra adott jogi válaszreakciók a civiljogi és a common law jogcsaládok koncepcionális és gyakorlati értelemben vett közeledését eredményezték. Bár a két jogrendszer kártérítési felfogásának technikái továbbra is jelentős mértékben eltérnek, a probléma megoldása azonban számos tekintetben megfeleltethető egymásnak. A kártérítési jogot ugyanakkor napjainkban fenyegeti az „elközjogiasodás”, ugyanis a terület valódi alakítói, a bíróságok gyakran jogpolitikai indokok és elvek mentén értelmezik a kártérítési jog feltételeit. E körben a jogellenesség vizsgálata során tárta fel a kutatás, hogy a megsértett kötelezettség azonosításának folyamatában egyre gyakoribb a társadalmi együttélés normáinak megsértésére, a társadalmi elvárással szembe helyezkedő magatartásra alapított érvelés, mely a gondos eljárás követelményét rendkívüli mértékben kitágítja, jogi kötelezettségektől függetleníti. A vizsgált esettípusok mutatták, hogy a kártérítési felelősség napjainkban célját tekintve nem csupán komplex, de belülről is erősen fragmentált rendszert alkot, ahol a károkozó személye és a szakmaspecifikus elvárhatósági mérce rendkívül diverz felelősségi alakzatok megjelenését eredményezte.
Results in English
Researches in the area of comparative tort law identified the law of damages as a fundamentally important column of law that is capable to react to technological, economic and social changes of the 21st century. Research outcomes prove that civil law and common law families are getting closer to each other when reacting to similar challenges. While techniques of the two legal families are still quite different, solving a problem from a theoretical and practical perspective shows a very similar way of thinking. Tort law, however, is threatened by the shadow of public law as the true actors of this area, courts often interpret the conditions of liability following political and legislative agendas and goals. Another important change in the concept of torts is that the condition of wrongfulness often refers to not only the breach of classic normative obligations but higher concepts of social coexistence and expectations of the society. This approach widens the interpretation of duty of care and makes it independent from legal, normative obligations. After analyzing multiple cases in various jurisdictions, we may state that the quest for the purpose of tort law shows not only a complex but a very fragmented system, where diverse liability forms are created in order to suit the various types of tortfeasors and activity specific measures of the duty of care.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105704
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fézer Tamás: A bagatell igények kiszűrése a személyiségi jogi perekben, Ügyvédvilág, 2013
Fézer Tamás: Az állam kártérítési felelősségének változatai Európában, Európai Jog 2013. 3. szám 1-10., 2013
Fézer Tamás: Társasági jogviták, Opten Kiadó, Budapest, p. 232., 2013
Fézer Tamás: Állandó mozgásban: Eszmetörténeti elemzés a polgári jogi felelősség funkcióiról, Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára, 2015
Fézer Tamás: Megfosztja-e a kodifikáció atipikus jellegüktől az atipikus szerződéseket?, Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Szeged, Lectum Kiadó, 2013
Fézer Tamás: Changes of Civil Liability in Europe, http://convention2.allacademic.com/one/lsa/lsa13/index.php?click_key=1&cmd=Multi+Search+Search+Load+Publication&publication_id=643924&PHPSESSID=t3odj6l0qu83cq52nt40nrm0a6, 2013
Fézer Tamás: Termékfelelősség, Fézer Tamás - Károlyi Géza (szerk.): A kereskedelmi ügyletek joga, Debrecen, Kapitális Kft., 2012
Fézer Tamás: Changes of Civil Liability in Europe, JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE 2. pp. 11-15., 2013
Fézer Tamás: Tort Law in Various Legal Systems, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2014
Fézer Tamás: Comparative Tort Law - University Textbook, Debreceni Egyetem Moodle, 2014
Fézer Tamás: Személyiségi jogok, Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, Budapest, Opten Kiadó, 2014
Fézer Tamás: Re-Codifying Civil Law in Hungary, STUDIES IN LAW: RESEARCH MATERIAL, 2014
Fézer Tamás - Jan Mulligan: How United States and European Laws Are Hurting and Helping the Promise of Telehealth, JOURNAL OF LAW AND MEDICINE, 2014
Fézer Tamás: Mediating Tort Cases, Yearbook on International Arbitration and Mediation, 2015
Fézer Tamás: Battle of Principles - Functions of Tort Law In a Comparative Perspective, MetaLawEcon Studies, 2014
Fézer Tamás: A felelősségi új dimenziói a XXI. századi magánjogban, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Habilitációs Értekezések, 2014
Back »