Economic and social prerequisites and constrains of collaboration – co-operation among producers in the Hungarian agri-food economy with special emphasis on trust issues  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105730
Type K
Principal investigator Szabó, Gábor
Title in Hungarian A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi feltételei és akadályai a magyar élelmiszer-gazdaságban, különös tekintettel a bizalom termelői szinten vizsgált kérdéseire
Title in English Economic and social prerequisites and constrains of collaboration – co-operation among producers in the Hungarian agri-food economy with special emphasis on trust issues
Keywords in Hungarian Együttműködés, szövetkezés, bizalom, ösztönzők, élelmiszer-gazdaság, termelői szervezetek, szövetkezetek, intézmények, társadalmi hálózatok, emberi tőke
Keywords in English Collaboration, co-operation, trust, incentives, agri-food economy, producer’s organisations, co-operatives, institutions, social networks, human capital
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Food economics
Agricultural economics (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Ilyés, Csaba
Juhász, Anikó
Szabó, Gábor
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 8.115
FTE (full time equivalent) 12.70
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A tervezett kutatás fő célja, hogy megvizsgálja a szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi feltételeit és akadályait a magyar élelmiszer-gazdaságban, különös tekintettel a bizalom termelői szinten vizsgált kérdéseire. A kutatás során a bizalom különböző kategóriáit/típusait különböztetjük meg, valamint szisztematikus szemléletben és „dinamikus folyamat” megközelítés során keressük a választ a fő kutatási kérdésre: Hogyan lehet a bizalmat fejleszteni és növelni a mezőgazdasági termelők körében?

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szövetkezés sok gazdasági és nem-gazdasági előnye ellenére csak kevés szövetkezet és termelői szervezet létezik a magyar élelmiszer-gazdaságban, s általában véve is nagy alacsony szintű a szövetkezés, valamint az együttműködési hajlandóság Magyarországon. A fenti alapprobléma szorosan kapcsolódik a bizalom és a társadalmi tőke egész társadalomra jellemző alacsony szintjéhez. Annak érdekében, hogy a legfontosabb kutatási kérdést megválaszoljuk a következő (al)kérdéseket tesszük fel:
1. A bizalom milyen különböző kategóriái/típusai különböztethetőek meg a szakirodalomban, illetve melyek találhatók meg a magyar gyakorlatban?
2. Van-e bármilyen lehetőség növelni a bizalom szintjét mezőgazdasági termelők körében?
3. Ha az előző kérdésre adott válasz igen: hogyan?
4. Ha a bizalom szintje növekszik az együttműködési hajlandóság várhatóan szintén nő-e?
5. Több szövetkezetet és termelői tulajdonú szervezetet hoznak-e létre a termelők, ha az együttműködési hajlandóság/bizalom szintje növekszik?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A bizalom és együttműködés alacsony szintjének problémáját és az emberek gazdasági viselkedését komplex módon közelítjük meg. A gazdaságtani megközelítés mellett, szerepet szánunk az agrár-közgazdasági, illetve szervezet- és szövetkezetelméleti, valamint a gazdaságszociológiai elemzéseknek. Az alapvető koordinációs problémát a marketing csatorna egy másik szintjén tanulmányozzuk, mint ahogy szokásos. Ahelyett, hogy a formális szervezetekre (intézményekre) fókuszálnánk, mi az egyének (mezőgazdasági termelők) szintjén végzünk (empirikus) vizsgálatokat. Szisztematikusan gyűjtjük össze a szövetkezés melletti és elleni gazdasági és társadalmi érveket, illetve az együttműködés akadályait. Az együttműködés és bizalom jelentőségének, dimenzióinak - hazai és külföldi – átfogó szakirodalmi elemzését mélyinterjúkon és kérdőíves megkérdezésen alapuló empirikus kutatás egészíti ki a zöldség-gyümölcs, tej- és sertés-ágazatokban; kvalitatív (kiterjedt irodalmi áttekintés, mélyinterjúk lefolytatása), valamint kvantitatív (személyes adatfelvétel félig strukturált kérdőívek segítségével, leíró és többváltozós matematikai-statisztikai módszerek) munkafázisok alkalmazásával.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A duális, sok ágazat esetében atomizált birtok- és üzemszerkezet miatt a termelői szervezetek által megvalósított koordináció az egész magyar élelmiszer-gazdaság számára versenyképességi és hatékonysági kérdéssé vált, főként az EU-csatlakozás után. Létezik egy „anti-globalizációs” trend is a világban: kicsi, lokális ellátási láncok integrálják a kis- és közepes gazdaságokat. Utóbbi esetekben, azaz a mezőgazdasági termelőket és a fogyasztókat egyaránt magába foglaló láncokban, a bizalom és a személyes, informális kapcsolatok jelentősége még nagyobb. Azonban a szövetkezés a sok gazdasági és nem-gazdasági előnye ellenére csak kevés szövetkezet és termelői szervezet létezik a magyar élelmiszer-gazdaságban, s általában véve is nagy alacsony szintű a szövetkezés, valamint az együttműködési hajlandóság Magyarországon. A fenti alapprobléma szorosan kapcsolódik a bizalom és a társadalmi tőke egész társadalomra jellemző alacsony szintjéhez. A szövetkezést és együttműködést célzó kutatás tehát alapvetően fontos, hiszen annak eredményei az egész társadalom és gazdaság hasznára válhatnak. A tervezett kutatás fő célja, hogy megvizsgálja a szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi feltételeit és akadályait a magyar élelmiszer-gazdaságban, különös tekintettel a bizalom termelői szinten vizsgált kérdéseire. A mezőgazdasági szövetkezést és együttműködést befolyásoló új tényezők feltárása segítheti az európai és magyar gazdaságpolitikai döntéshozókat (pl. Vidékfejlesztési Minisztérium), valamint a „gyakorlati” szövetkezők (termelők) is használhatják az (empirikus) eredményeket, de a termelői szervezetek, Agrárkamara, terméktanácsok stb. is profitálhatnak belőle.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The main aim of the planned research is to examine economic and social prerequisites and constrains of collaboration – co-operation among producers in the Hungarian agri-food economy with special emphasis on trust issues. In the research we distinguish and analyse the different types/levels of trust and use system thinking and (dynamic) process approach in order to try to give answer to the main question: how trust can be developed and increased among agricultural producers of the agri-food economy?

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Despite of many economic and non-economic advantages of co-operation, the number of co-operatives and producer organisations is limited in the Hungarian agriculture and generally speaking the level of co-operation and willingness to co-operate is very low in Hungary. The above basic problem is well connected to the low level social capital and trust in the whole society.
In order to answer the main research question, the following (sub)questions will be used:
1) What are the different types and levels of trust existing in the literature and what are the ones which can be found in the Hungarian practice?
2) Are there any possibilities to increase the level of trust among agricultural producers?
3) If the answer to the previous question is yes: how?
4) If the level of trust increases is the level of willingness to cooperate supposedly expected to increase as well?
5) Would producers establish more co-operatives and other producer-owned organisations if there was a development in the level of willingness to co-operate/trust?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The research approaches the problem of low level of trust and co-operation and the economic behaviour of human beings in a complex manner. Economics and agricultural economics, organisational and co-operative theories all pay role in the planned research, along with economic sociological analyses. We examine the basic problem of co-ordination on another stage of the marketing channel than usual. Instead of focusing on formal organisations (institutions), we do empirical research on the level of individuals (agricultural producers). We systematically collect social and economic arguments, as well as constrains for and against co-operation. Comprehensive Hungarian and international literature review of the significance and dimensions of trust and collaboration is complemented by empirical research (based on deep interview and survey methods) in the Hungarian fruit- and vegetables, dairy and dairy products as well as in the pig meat sectors; using qualitative (containing comprehensive literature review and deep interview technique) and quantitative working phases (personal data collecting with semi-structured questionnaires, using descriptive statistics and multivariate methods).

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Because of the dual, in some sector atomised, farm structure, co-ordination implemented by producer-owned organisations is become a crucial issue regarding competitiveness and efficiency of the whole agri-food economy in Hungary, especially after the EU accession. There is another so-termed “anti-global” trend in the world: small local supply chains can integrate small- and medium sized farms. In those cases the trust and personal, informal connections along the chain including the consumers and agricultural producers are even more important. However, despite economic and non-economic advantages of co-operation, there are only a small number of co-operatives and producers’ organisations in agriculture and generally speaking the level of co-operation and willingness to co-operate is very low in Hungary. The above basic problem is well connected to the low level social capital and trust in the whole society. Research on co-operation and collaboration is therefore an essential one since its results can contribute to the benefit of the whole economy and society. The main aim of the planned research is to examine economic and social prerequisites and constrains of collaboration – co-operation among producers in the Hungarian agri-food economy with special emphasis on trust issues. Revealing new factors influencing agricultural collaboration and co-operation might help European and Hungarian decision-makers of economic policy (e.g. Ministry of Rural Development). “Practical” co-operators (producers) could also use the (empirical) results, but producers’ organisations, Chamber of Agriculture, product councils etc. could benefit also.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagsága körében 2015 nyarán végzett országos online kérdőíves felmérés tapasztalatai szerint a felmért termelői kör (N=6573) több mint fele (51%) semmilyen együttműködésben nem vesz részt. Legfőbb okként a gazdálkodók az elköteleződés és a függőség kerülését, továbbá az együttműködésekkel kapcsolatos információk, illetve a csatlakozás lehetőségét kínáló együttműködések hiányát jelölték meg. Számos gazdálkodó hivatkozott még a korábbi rossz tapasztalatokra is. A kooperáló gazdálkodók a formális együttműködések keretein belül mutatják a legnagyobb aktivitást, melyek közül a termelői tulajdonú szervezeti formák (pl.: TÉSZ) tekinthetők a legnépszerűbbnek. Az informális együttműködések által kínált lehetőségekkel is számos gazdálkodó él, a legnépszerűbb a technikai erőforrások (pl.: gépek) egymásnak történő kölcsönadása. Az együttműködés regionális vizsgálata számos különbséget jelez az országos adatokhoz képest. A bizalom és az együttműködés összefüggését vizsgálva arra jutottunk, hogy a bizalom együttműködési aktivitásban betöltött szerepe igazolható, ugyanakkor az előbbi csak csekély mértékben befolyásolja utóbbit. Esettanulmány keretében vizsgáltuk a bizalomra ható tényezőket is a magyar mezőgazdaságban. A bizalmat két tényező, a lojalitásba és a képességekbe vetett hit terében elemeztük. Statisztikai vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a lojalitási dimenzió fontosabb szerepet tölt be a bizalom kialakulásában, mint a szakmai kompetenciába vetett hit.
Results in English
According to an on-line based empirical survey conducted in collaboration with Hungarian Chamber of Agriculture among its members in Summer 2015 more than 51% of the respondents (N=6573) do not co-operate at all in any forms of co-operation. Main reasons are: they do not like to depend on or committed to anybody, they do not know their possibilities and they have not got enough information on the different forms of co-operation. Producers also choose “the lack of co-operation nearby I could join to” reason and some of them referred bad experiences in the past as a main problem. Most of the producers who do co-operate at all choose formal co-operation more likely and the most popular forms are producer owned organisations (like POs). A lot of producers take up opportunities offered by informal co-operation, the most popular form is lending to each others technical resources (e.g. machines). Examination of issues regarding co-operation on regional level shows different picture from the national experiences. Examining the relationship of trust and co-operation we come to the conclusion that trust has an impact on co-operation activity but it only slightly influences the latter. We also examined factors influencing trust in Hungarian agriculture in a form of a case study. We analysed trust in faith in loyalty and in capability dimensions and statistically justified that dimension of faith in loyalty is more important in developing trust than faith in professional capability.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105730
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó G.G. – Baranyai Zs.: A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban., Budapest, Agroinform, 2017. 361p. (ISBN 978-615-5666-16-2), 2017
Baranyai Zs.– Szabó GG: A termelői szövetkezés–együttműködés gazdasági-társadalmi feltételei és akadályai a magyar mezőgazdaságban – az NKFI alap (OTKA) K105730. sz. kutatási téma legfőbb empirikus eredményei és következtetései., In: Szabó G. Gábor – Baranyai Zsolt ed.: A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. 2017. 361p. Budapest, Agroinform, pp.15-64., 2017
Szabó GG: A marketingszövetkezetek., In: Szakály Z (szerk.): Élelmiszer-marketing. 518 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. pp. 402-414. (ISBN: 9789634540618), 2017
Zs. Baranyai - Z. Kovács - Á. Papp-Váry: The effect of trust on the performance and statisfaction of co-operative members at the ’Paprikakertész’ Producer Organisation., Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Roczn. Nauk. SERiA), 19 (2), pp. 20-26 (DOI:10.5604/01.3001.0010.1153), 2017
Baranyai Zs: Factors of trust in Hungarian agriculture – some experiences based on Sholtes’ model., Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Roczn. Nauk. SERiA), 18 (4), pp. 14-19., 2016
Baranyai Zs. - Szabó G.G.: Helyzetértékelés a magyar gazdálkodók együttműködési aktivitásáról., In: Takács I (szerk.): Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban. 190 p. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2017. pp. 71-83.(ISBN: 978-963-12-8815-5), 2017
Jámbor A. – Szabó GG: Szövetkezeti együttműködés az európai élelmiszer-gazdaságban: szakirodalmi körkép., In: Szabó G. Gábor – Baranyai Zsolt ed.: A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. 361p. Budapest, Agroinform, pp.113-134, 2017
Baranyai Zs. – Kovács Z. – Papp-Váry Á.: A bizalom hatása a tagok elégedettségére – egy felmérés tapasztalatai a „PAPRIKAKERTÉSZ” termelői szerveződés példáján keresztül., In: Szabó G. Gábor – Baranyai Zsolt ed.: A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. 361p. Budapest, Agroinform, pp.209-232, 2017
Szabó Gábor: A társadalmi tőke elmélete és szerepe a magyar nemzetgazdaságban., In: Szabó G. Gábor – Baranyai Zsolt ed.: A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. 2017. 361p. Budapest, Agroinform, pp.67-92., 2017
Z. Kovács, Zs. Baranyai, M. Vásáry: Drivers of Trust - Some Experiences of an Empirical Survey at ’Paprikakertész’ Producer Organisation., In: István Takács ed.: MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING IN THE 21ST CENTURY: “Global challenges, local answers” , 510 p. Budapest: Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management, pp.205-215. (ISBN: 978-963-449-027-2), 2017
Szabó GG: Előszó, In: Szabó G. Gábor – Baranyai Zsolt ed.: A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi akadályai, makro- és mikrogazdasági feltételei, valamint fejlesztési lehetőségei a magyar élelmiszer-gazdaságban. 2017. 361p. Budapest, Agroinform, pp.9-12., 2017
Baranyai Zs. - Szabó GG: A bizalom tényezői a magyar mezőgazdaságban: egy felmérés tapasztalatai a Sholtes modell alapján., In: Nagy Zita Barbara (szerk.): LVIII. Georgikon Napok: Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság. 462 p., 2016.09.29-30. Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, pp.30-37. (ISBN: 978-963-9639-85-0), 2016
Szabó G G: Szövetkezés a modern európai élelmiszer-gazdaságban: elmélet és gyakorlat., „Együttműködési és társulási formák a jövő gazdaságában” XXII. közgazdász vándorgyűlés és konferencia. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Nagyvárad, 2013.10.18-20., 2013
Szabó G G: Main conclusions of the 2011-2012 research project “Support for Farmers’ Cooperatives (SFC)” and its implications for Hungary., “Transition in Agriculture - Agricultural Economics in Transition X” c. konf. MTA KRTK – Corvinus University, Budapest, 06-07 November, 2013, 2013
Szabó G G: The role of producer organizations and co-operatives for sustainable family farming, Regional Dialogue on Family Farming: Working towards a strategic approach to promote food security and nutrition, Panel Discussion 3, Brussels, 11-12.Dec. 11 dia, 2013
Zs Baranyai; G G Szabó; M Vásáry: Is there any future for Machinery sharing arrangements in Hungarian agriculture? Analysis of machine use in farming., In: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa I Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, XVI.évf. 3.sz. pp. 24-30., 2014
Szabó G G; Barta I: A szövetkezeti és a korlátolt felelősségű társasági forma összehasonlítása a magyarországi termelői együttműködések fejlődésének sikere szempontjából., LVI. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Keszthely, 2014. szept. 2-3. 1-11 p., 2014
Szabó G; Szabó GG: A mezőgazdaság, ezen belül a szövetkezetek helyzetét meghatározó tényezők történelmi visszatekintésben, XXXV Óvári Tudományos Nap előadások és posterek teljes anyaga CD-n. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. pp. 102-107. Móvár 2014.11.13., 2014
Mészáros S; Szabó G: Vitazáró: Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban, Gazdálkodás 59:(2) pp. 175-188. (2015) ISSN 0046-5518, 2015
Mészáros S; Szabó G: Final debate: efficiency and employment in Hungarian agriculture, Studies in Agricultural Economics (Megjelenés alatt), 2015
Szabó GG; Juhász A: Comparative case studies of trust and governance issues in the Hungarian fruit and vegetable sector., EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA / ECONOMICS AND ORGANIZATION OF ENTERPRISE 66: 1 (780), pp. 109-119 (2015), 2015
Szabó GG: A szövetkezetek/termelői szervezetek sikerességének gazdasági és társadalmi feltételei, illetve akadályai Magyarországon az EU csatlakozás után., „A modern Erdély gazdasági jövőképe”: XXIII. közgazdász vándorgyűlés és konferencia. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Székelyudvarhely, 2014. október 17–19. (12 dia, 2014
GG Szabó: Economic and social prerequisites and constrains of co-operation among producers in the agri-food economy, workshop for Ph.D. students of University of Kaposvár, 17 April, 2015, (CERS IE-HAS), Budapest (23 dia), 2015
Szabó GG: Az agrárium szereplői közötti szövetkezési és integrációs hajlandóságról készülő felmérés előkészítő munkája, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szövetkezési integrációs és agrárgazdasági szolgáltatási országos osztályülés, Budapest, 2015. 04. 28 (11 dia), 2015
Baranyai Zs; Kovács Z; Szabó GG: A morális kockázat és az együttműködési aktivitás összefüggései – empirikus tapasztalatok., MAKE 2015 Konferencia Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2015. május 12. (12 dia), 2015
Vasa L; Baranyai Zs; Kovács Z; Szabó GG: Drivers of trust: some experiences from Hungarian agricultural cooperatives, Journal of International Food & Agribusiness Marketing 26:(4) pp. 286-297., 2014
Moizs A; Szabó GG: The history, the current system and the special features of savings cooperatives in Hungary., Könyvrészlet a Springer Kiadó részére, pp. 1-19. (kézirat), 2015
Szabó GG: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban., Könyvrészlet az Akadémiai Kiadó részére (kézirat), 2015
Szabó GG: Opponensi vélemény az AKI számára a Bíró Szabolcs – Rácz Katalin (szerk.): Az agrár- és vidékfejlesztési együttműködések Magyarországon c. tanulmányról, Budapest, 2015. április 27. (4 oldal), 2015
Baranyai Zs; Szabó GG; Vásáry M: Analysis of machine use in Hungarian agriculture - Is there any future for machinery sharing arrangements?, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 16:(3) pp. 24-30. (2014), 2014
Szabó G.G.: Gondolatok az élelmiszer-gazdasági szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségérő., Gazdálkodás, 57. évfolyam, 3. szám, 2013, p.203-223, 2013
Szabó G.G.; Juhász A: Comparative case studies of trust and governance issues in the Hungarian fruit and vegetable sector., EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA / ECONOMICS AND ORGANIZATION OF ENTERPRISE 66: 1 (780), pp. 109-119 (2015), 2015
Szabó G.G.: A szövetkezetek/termelői szervezetek sikerességének gazdasági és társadalmi feltételei, illetve akadályai Magyarországon az EU csatlakozás után., „A modern Erdély gazdasági jövőképe”: XXIII. közgazdász vándorgyűlés és konferencia. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Székelyudvarhely, 2014. október 17–19. (12 dia, 2014
G.G. Szabó: Economic and social prerequisites and constrains of co-operation among producers in the agri-food economy, workshop for Ph.D. students of University of Kaposvár, 17 April, 2015, (CERS IE-HAS), Budapest (23 dia), 2015
Szabó G.G.: Az agrárium szereplői közötti szövetkezési és integrációs hajlandóságról készülő felmérés előkészítő munkája, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szövetkezési integrációs és agrárgazdasági szolgáltatási országos osztályülés, Budapest, 2015. 04. 28 (11 dia), 2015
Moizs A; Szabó GG: The history, the current system and the special features of savings cooperatives in Hungary., Karafolas Simeon (szerk.) Credit cooperative institutions in European countries. 444 p. , Cham (Svájc): Springer International Publishing, 2016. pp. 291-307., 2015
Szabó G.G.: Opponensi vélemény az AKI számára a Bíró Szabolcs – Rácz Katalin (szerk.): Az agrár- és vidékfejlesztési együttműködések Magyarországon c. tanulmányról, Budapest, 2015. április 27. (4 oldal), 2015
Baranyai Zs, Szabó G. G.: Kérdőíves felmérés a magyar gazdálkodók együttműködési aktivitásáról., Takácsné György Katalin (szerk.) Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között: XV. Nemzetközi Tudományos Napok. 1704 p., Gyöngyös, 2016.03.30-03.31. Károly Róbert Főiskola, 2016. pp. 157-165, (ISBN:978-963-9941-92-2), 2016
Dr. Zs. Baranyai, - Dr. G. G. Szabó: Obstacles to co-operation: some empirical experiences from Hungarian agriculture, ICA 2016 Almeria Research Conference: New Strategies for Co-Operatives, Almería, Spain, 24-27 May. (Book of Abstracts), 2016, p. 76, 2016
Kovács Z, Baranyai Zs, Szabó G. G.: Az együttműködési aktivitás és morális kockázat összefüggései egy termelői szerveződésben., Takácsné György Katalin (szerk.) Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között: XV. Nemzetközi Tudományos Napok. 1704 p. Gyöngyös, 2016.03.30-03.31. Károly Róbert Főiskola, 2016. pp. 955-963. (ISBN:978-963-9941-92-2), 2016
Szabó G. G.: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban, In: Fertő Imre, Mizik Tamás (szerk.) Agrárgazdaságtan I.: Mezőgazdasági árak és piacok. 334 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016. pp. 275-305. (Nemzetközi Gazdaságtan Szakkönyvtár) (ISBN:978 963 05 9727 2), 2016
Szabó G. G.: Különböző bizalomkategóriák és –szintek dinamikus összefüggései: egy tranzakciós költség alapú menedzsment szempontú megközelítés lehetőségei élelmiszer-gazdasági együttműködések vizsgálatában, MAKE 2016 Konferencia, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2016. május 19. (12 dia), 2016
Szabó G. G., Baranyai Zs: Termelői tulajdonú marketingszervezetek-szövetkezetek versus gazdasági társaságok: értékesítési csatornaválasztás a magyar mezőgazdaságban, Fehér A, Kiss V.Á, Dr. Soós M, Dr. Szakály Z.(szerk.) EMOK – XXII. Országos konf., Debrecen – Hitelesség és értékorientáció a marketingben. Tanulmánykötet, Debreceni Egyetem, Gazd.tud. Kar, Marketing és Kereskedelem Int, 765 p. pp. 619-628, 2016
Zs. Baranyai, G.G. Szabó: Obstacles to co-operation: some empirical experiences from Hungarian agriculture., ICA 2016 Almeria Research Conference: New Strategies for Co-Operatives, Universidad de Almería, Almería, Spain, 24-27 May 2016 (20 dia), 2016
Baranyai Zs, Huzdik K, Szabó G. G: A bizalom egyes dimenzióinak szerepe a magyarországi termelői szerveződések életében., ANNALES (BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA) 8: pp. 5-17., 2015
Baranyai Zs.: Géphasználati együttműködések: Elmélet és gyakorlat a magyar mezőgazdaságban., Miskolc: A közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány, 2015. 320 p. (ISBN:978-963-12-4689-6), 2015
G.G. Szabó, Zs. Baranyai: Survey among Hungarian agricultural producers on their cooperation activity, Presentation for „Transition in Agriculture – Agricultural Economics in Transition XII” Workshop, November 25-26, 2015, (CERS IE-HAS), Budapest, Hungary (21 dia), 2015
Szabó G. G.: A nyugat-európai élelmiszer-gazdasági szövetkezés modellfejlődésének tanulságai., „Szövetkezet vagy szövetkezés?” Fiatal Tudósok Estje a Doktoranduszok Országos Szövetsége Szervezésében. Szent István Egyetem, GTK Kari Tanácsterem, Gödöllő, 2015. december 7. (22 dia és videofelvétel), 2015
Szabó GG: Gondolatok az élelmiszer-gazdasági szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségérő., Gazdálkodás, 57. évfolyam, 3. szám, 2013, p.203-223, 2013
Szabó G; Szabó GG: Bizonytalanság és bizalmatlanság: társadalmi tőke és együttműködés az élelmiszer-gazdaságban, "Hensch Árpád" nyomdokain Konferencia előadásainak anyagai (Szerk.: Hegyi J) NyME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományok Kar Gazdaságtudományi Intézet, Mosonmagyaróvár, 2013
Baranyai Zs; Kovács Z; Vásáry M: Közös lónak valóban túros a háta?! – avagy a magyar géphasználati együttműködések vizsgálatának néhány tapasztalata., Gazdálkodás, 57. évfolyam, 2. szám, 2013, p.136-146, 2013
Dudás Gy; Juhász A: A magyarországi TÉSZ-ek gazdasági szerepének vizsgálata számviteli megközelítés alapján., Gazdálkodás, 57. évfolyam, 3. szám, 2013, p.282-292, 2013
Takács I; Baranyai Zs: A géphasználati együttműködések, avagy a „virtuális üzemek” elmélete és gyakorlata a magyar mezőgazdaságban, Gazdálkodás, 57. évfolyam, 3. szám, 2013, p.282-292, 2013
Baranyai Zs; Kovács Z; Vásáry M: Gazdálkodói együttműködések – Egy felmérés tapasztalatai a Dél-alföldi régióban a változó vidékfejlesztési politika tükrében, I. REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TAPASZTALATCSERE A DÉL-ALFÖLDÖN Új hangsúlyok a területi fejlődésben című konferencia Békéscsaba, 2013. június 7., 2013
Baranyai Zs; Kovács Z; Vásáry M: Kapcsolati hálók elemzése a géphasználati együttműködésekben, Georgikon konferencia, 2013
Harangi-Rákos M; Szabó G; Popp J: Az egyéni és társas gazdaságok szerepének főbb jellemzői a magyar mezőgazdaságban, Gazdálkodás folyóiratban közlésre elfogadott anyag, 2013/6.sz-ban fog megjelenni,, 2013
Szabó G; Szabó GG: Bizonytalanság és bizalmatlanság: társadalmi tőke és együttműködés az élelmiszer-gazdaságban, "Hensch Árpád" nyomdokain c. konferencia előadásainak anyagai (Szerk.: Hegyi J) NyME MÉK Gazd.tud. Intézet, Mosonmagyaróvár, 2013.04.25. CD p.14, 2013
Baranyai Zs; Kovács Z; Vásáry M: Gazdálkodói együttműködések – Egy felmérés tapasztalatai a Dél-alföldi régióban a változó vidékfejlesztési politika tükrében, I. REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TAPASZTALATCSERE A DÉL-ALFÖLDÖN Új hangsúlyok a területi fejlődésben c. konf. Békéscsaba, 2013.06.07. Szegedi Egyetemi Kiadó pp.168-186, 2013
Harangi-Rákos M; Szabó G; Popp J: Az egyéni és társas gazdaságok gazdasági szerepének főbb jellemzői a magyar mezőgazdaságban, GAZDÁLKODÁS, 57.évf. 6.sz., 2013, pp.532-543., 2013
Baranyai Zs, Kovács Z, Vásáry M: Kapcsolati hálók elemzése a géphasználati együttműködésekben., In: [Georgikon Napok] (szerk.): A jövő farmja. 55. Georgikon Napok. Keszthely, Magyarország, 2013.09.26-27. Keszthely: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Paper 6., 2013
Baranyai Zs, Dudás Gy, Vásáry M, Kovács Z, Szabó G G: A bizalom egyes dimenzióinak szerepe a magyarországi termelői szerveződések életében, In: Takácsné György Katalin (szerk.): XIV. Nemzetközi Tudományos Napok, Előadások és poszterek összefoglalói, Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, pp. 129-137., 2014
Baranyai Zs, Naárné T Zs, Vinogradov Sz, Kovács Z, Vásáry M: Van-e létjogosultsága a géphasználati együttműködéseknek a magyar mezőgazdaságban?: Üzemek géphasználati jellemzőinek elemzése, In: Takácsné György Katalin (szerk.): XIV. Nemzetközi Tudományos Napok, Előadások és poszterek összefoglalói, Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, pp.137-147, 2014
G G Szabó – M Vásáry – Zs Baranyai: The role of trust in fruit and vegetable producer organisations – Case study from Hungary., Poster paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’ August 26 to 29, 2014 Ljubljana, Slovenia, 2014
G G Szabó – Zs Baranyai – I Barta: Sustainability of Emerging Agricultural Co-operatives in the New Member States of the EU: Hungarian Experience., Paper prepared for presentation for the 142nd EAAE Seminar, Growing Success? Agriculture and rural development in an enlarged EU. May 29-30, 2014, Corvinus Univ. Budapest, 2014
Szabó G G – Barta I: A mezőgazdasági termelői szervezetek-szövetkezetek jelentőségének és helyzetének változása az EU-csatlakozás után., Gazdálkodás, 58.évf. 3.sz., 2014., pp.263-278, 2014
Szabó GG. - Baranyai Zs.: A szövetkezés-együttműködés akadályai és feltételei a magyar mezőgazdaságban - az OTKA K105730. sz. kutatás legfontosabb tanulságai és ajánlásai., LIX. Georgikon Napok: A múlt mérföldkövei és a jövő kihívásai, Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2017. szeptember 28-29. (13 dia)., 2017
GG. Szabó – Zs. Baranyai: Macro- and micro-level factors of successful agricultural co-operation in a transition country: the case of Hungary., Presentation at the 91th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Dublin, 24 - 26 April 2017., 2017
GG. Szabó – Zs. Baranyai: Different forms of cooperation in marketing channels: some results from a nationwide empirical survey among Hungarian agricultural producers., Presentation for International Co-operative Alliance Global Research Conference, 20-23 June 2017, University of Stirling, 2017
Szabó GG: Co-operation in the food supply chain: some empirical experiences from the Hungarian agriculture., Presentation for DG AGRI Conference on 'The role of Interbranch Organisations (IBOs) in the food supply chain’. Commission building Charlemagne, rue de la Loi, 170, 1040 Brussels, March 24, 2017., 2017
Szabó GG: A szövetkezés, együttműködés jelentősége, akadályai és feltételei a mezőgazdaságban külföldi minták és egy magyarországi országos felmérés tapasztalatai alapján., ENSZ 17 Fenntartható Fejlesztési Célja (SDG) Magyarországi megvalósításának a lehetőségeit vizsgáló sorozat. Ökopolisz Alapítvány, Magnet Ház, Budapest, 2017. április 6, 2017
Szabó GG – Baranyai Zs.: A termelői együttműködés problémái, illetve sikerességének makro- és mikro-szintű feltételei a magyar élelmiszer-gazdaságban., VIII. FALUKONFERENCIA: „VÉGLETEK VIDÉKEN”az MTA KRTK RKI szervezésében. Regionális Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2017. május 18-19., 2017
Szabó, GG.- Kovács, Z. - Baranyai, Zs.: Main causes for entries to producers’ organisation and motivating factors for agricultural producers to market their produce through it - some Hungarian research experiences from the fruit and vegetable sector, Contribution presented at the XV EAAE Congress, “Towards Sustainable Agri-food Systems: Balancing Between Markets and Society” August 29th – September 1st, 2017, Parma, Italy. pp.1-12., 2017
Gábor G. Szabó - Zsolt Baranyai: Producer owned organisations/co-operatives versus companies: choices of marketing channels in Hungarian agriculture, Presentation for Transition in Agriculture – Agricultural Economics in Transition XIII. Centre for Economic and Regional Studies, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences (CERS IE-HAS), Budapest, November,11-12, 2016., 2016
Szabó GG: A bizalom tranzakciós költség alapú dinamikus és komplex elméleti modellje és néhány gyakorlati következtetése az élelmiszer-gazdasági menedzsment részére., LVIII. Georgikon Napok: Felmelegedés, ökolábnyom, élelmiszerbiztonság. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2016.09.29-30., 2016
Szabó GG: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban., Herman Ottó Ünnep: Herman Ottó Konferencia Központ, 1223 Budapest, Nagytétényi út 190., 2016. december 14., 2016
Szabó GG.- Baranyai Zs.: A szövetkezés-együttműködés akadályai és feltételei a magyar mezőgazdaságban - az OTKA K105730. sz. kutatás legfontosabb tanulságai és ajánlásai., Nagy Zita B. (szerk.): LIX. Georgikon Napok: A múlt mérföldkövei Keszthely: Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2017. Kivonat kötet, 194. p. ISBN 978-963-9639-88-1, p. 159., 2017
Back »