Effect of weeds on the water and nutrient cycle of soil  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105789
Type K
Principal investigator Lehoczky, Éva
Title in Hungarian Gyomnövények hatása a talaj nedvesség és anyagforgalmára
Title in English Effect of weeds on the water and nutrient cycle of soil
Keywords in Hungarian talaj, vízforgalom, tápanyagforgalom, gyomnövények, kukorica, búza, tartamkísérlet
Keywords in English soil, water cycle, nutrient cycle, weeds, maize, wheat, long-term expeiment
Discipline
Agrochemistry (Council of Complex Environmental Sciences)60 %
Soil sciences, soil biology, soil chemistry, soil physics (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Ortelius classification: Soil fertility
Crop production (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Ortelius classification: Plant cropping systems
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry (Centre for Agricultural Research)
Participants Árendás, Tamás
Czinkota, Imre
Fodor, Nándor
Gedeon, Csongor István
Gólya, Gellért
Hernádi, Hilda Ágnes
Sándor, Renáta
Tamás, János
Várallyay, György
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 26.000
FTE (full time equivalent) 6.12
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A környezetkímélő gazdálkodásban meghatározó szerepe van a vízmegőrzésnek és a minél kedvezőbb tápanyag hasznosulás elősegítésének. A talaj nedvességtartalmának, abban bekövetkező változásoknak a vizsgálata nagyban hozzájárulhat a gyomnövényzet vízelvonásának, vízfelhasználásának, a vízért folytatott versengésének (interspecifikus) megismeréséhez.
A szerves- és műtrágyákkal, valamint azok kombinációjával, a hatóanyag azonosság elvén beállított tartamkísérletek olyan szántóföldi laboratóriumok, amelyek egyedülálló lehetőséget biztosítanak a talaj-növény rendszer víz és tápelem forgalmának elemzésére. A tartamkísérletek eredményei szerint a talajból felvehető tápanyagok mennyisége alapvetően meghatározza a kultúrnövények fejlődését, termését. A hosszú idősoros eredmények szerint azonban a tápanyagok felvehetőségét befolyásoló vízellátottság a legjelentősebb terméslimitáló tényező.
Kutatásunk célja a gyomnövényeknek a talaj víz- és tápanyagforgalmára gyakorolt hatásának részletes tanulmányozása. A kísérleti adatok felhasználásával terveink szerint a gyom-modell a 4Mx növénytermesztési modell beépülő modulja lesz, amely a gyomoknak a talaj víz- és tápanyagforgalmára gyakorolt hatásának leírásán keresztül összekapcsolódik a 4Mx modell egyéb moduljaival és fontos információt szolgáltat a gyomnövény-kultúrnövény versengésről. A klímaváltozási forgatókönyvek felhasználásával a gyom-modul számításait időben kiterjesztjük és becslést adunk a gyomnövény - termesztett növény kompetíció jövőbeni alakulására.
A gyomnövények víz- és anyagforgalmi szerepének tisztázását célzó kutatások az indokolt és időben jól ütemezett gyomszabályozási eljárások alkalmazásához nyújtanak alapot.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tartamkísérletek eredményei szerint a talajból felvehető tápanyagok mennyisége alapvetően meghatározza a kultúrnövények fejlődését, termését. A hosszú idősoros eredmények szerint azonban a tápanyagok felvehetőségét befolyásoló vízellátottság a legjelentősebb terméslimitáló tényező. A felvehető víz és tápanyag hasznosulását több termesztési faktor, többek között az egységnyi területen fejlődő kultúr- és gyomnövények mennyisége is módosíthatja.
Milyen hatást gyakorolnak a gyomnövények a mezőgazdasági talajok nedvesség- és tápanyagforgalmára?
Hogyan befolyásolja a trágyázás, mint tápanyag-utánpótlás a gyomflóra faji összetételét, borítottságát és biomassza produkcióját, víz- és tápanyagfelvételét?
Hogyan és milyen mértékben érvényesül a termesztett növényekkel szemben a gyomok víz- és tápanyagelvonása különböző kompetíciós viszonyok között?
Milyen lehetőséggel szolgálhat a különböző elektromágneses spektrumok vizsgálata a növények víz- és egyéb fiziológiás stressz állapotának korai felismerésében szabadföldi körülmények között?
Igazolhatók-e összefüggések a különböző növényfajok térbeli változatossága és gyakorisága, valamint talaj nedvesség és tápanyagtartalma között?
A különböző változók alapján (a kísérleti adatok és összefüggések elemzésével) létrehozható-e matematika modell a gyomok növekedésének és fejlődésének szimulációjára?
- az abiotikus faktorok esetében különös tekintettel a klímaváltozási forgatókönyvekre,
- a biotikus változók esetében elsődleges figyelemmel a kultúr- és gyomnövények közötti kölcsönhatásokra.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazása, a csökkentett peszticid felhasználás iránti igény egyértelműen megfogalmazott, amely kiemelten aktuálissá teszi a gyomnövények talaj-növény rendszer víz- és tápanyagforgalmában betöltött szerepének mind részletesebb megismerését, tudományos alapkutatási szintű vizsgálatát.
A környezetkímélő gazdálkodásban meghatározó szerepe van a vízmegőrzésnek és a minél kedvezőbb tápanyag hasznosulás elősegítésének. A szerves- és műtrágyákkal, valamint azok kombinációjával, a hatóanyag azonosság elvén beállított tartamkísérletek olyan szántóföldi laboratóriumok, amelyek egyedülálló lehetőséget biztosítanak a talaj-növény rendszer víz és tápelem forgalmának elemzésére. A környezetkímélő termesztés technológia gazdaságos megvalósításában meghatározó jelentőségű a hatékony tápanyag- és vízgazdálkodás, melynek szempontjából a gyomok jelentős negatív hatással bírnak. Mindezekhez hasznos alapismeretekkel szolgál a gyomflóra és az egyes gyomnövény fajok trágyázással összefüggő vizsgálata. Ezek a kutatások egyben hozzájárulnak a gyomok és kultúrnövények közötti kölcsönhatás rendszer elemeinek a létfontosságú forrásokból (víz, tápanyag) való részesedésben betöltött szerepének tisztázásához is. A gyomflóra faji összetételével összefüggő vizsgálatok, az egyes fajok tápanyag- és vízfelvételi sajátosságainak megismerése és értékelése a veszélyességük rendszerszemléletű megítéléséhez nyújt alapot.
A talaj nedvességtartalmának, abban bekövetkező változásoknak a vizsgálata nagyban hozzájárulhat a gyomnövényzet vízelvonásának, vízfelhasználásának, a vízért folytatott versengésének (interspecifikus) megismeréséhez.
Magyarországon ezért az összes növényvédő szer felhasználásnak mintegy 50 %-át a herbicidek teszik ki. A környezeti és humán kitettség elvárt mérséklése érdekében a herbicid-felhasználás a gyomok víz- és tápanyagforgalmi szerepét tisztázó kutatások eredményeinek ismeretében csökkenthető. A tervezett adatbázis építés és a modellezés segítségével a gyomszabályozás hatékonysága, környezetkímélő megvalósítása fejleszthető.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A növénytermesztés során számos tényező együttes hatása játszik szerepet abban, hogy milyen eredményesen és gazdaságosan lesz megvalósítható. Jelentős szerepe van az időjárásnak, a csapadék mennyiségének és időbeli eloszlásának. A talajok víztározó szerepe és a növények számára a létfontosságú víz és tápanyagok biztosítása meghatározó jelentőségű. A gyomnövények a talajban rendelkezésre álló vízből és tápanyagokból biztosítják életfeltételeiket és ezáltal jelentős kárt okozhatnak. A kutatásunk során szabadföldi trágyázási kísérletben tervezzük vizsgálni, hogy a gyomnövények milyen hatással vannak a talaj nedvesség- és tápanyagtartalmára és ezáltal a termesztett növény tápanyag és vízfelvételére, növekedésére. A termesztett növények és a gyomnövények részletes vizsgálata mellett tanulmányozni tervezzük a talajban lejátszódó változásokat, folyamatokat is. Az trágyázási tartamkísérlet (1955-től folytatott) lehetővé teszi, hogy a szerves és műtrágyázási kezelések talaj termékenységére, valamint a gyomosodásra gyakorolt hosszú távú hatását is értékeljük. Modern, új fejlesztésű terepi mérőeszközöket (pl. multispektrális és hő kamerák) is használni tervezünk a hagyományos kísérleti módszerek mellett, amelyek lehetővé teszik a talaj és a növények közvetlen helyszíni vizsgálatát anélkül, hogy bolygatást végeznénk. A nagyszámú kísérleti adat, amelyeket a több éves terepi és laboratóriumi vizsgálatok során gyűjtünk lehetőséget nyújtanak arra, hogy adatbázist készítsünk és az adatokkal matematikai modellezést végezzünk. A modellezéssel előrejelzésre és kockázatbecslésre nyílik lehetőség, ami a további fejlesztésekkel a hatékony és környezetkímélő gyomszabályozást szolgálhatja.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Water conservation and good availability of nutrients mean key factors in the environmentally sound crop management. Therefore the studies on weed flora and its effect on the water and nutrient supply are useful and contribute to the clarification of interactions and inter-specific competition between the weeds and crops. Long-term experiments set up using organic and mineral fertilisers and combinations of these, on the principle of active agent equivalence, can be regarded as field laboratories providing a unique opportunity to analyse the water and nutrient cycles in the soil–plant system. According to the results achieved in long-term experiments, the quantity of nutrients that can be taken up from the soil has a decisive effect on the development and yield of crops, while the water supplies, which greatly influence nutrient availability, are the most important yield-limiting factor.
The Aim of our Research is the study on the effects of weeds with special regards to water and nutrient cycle of the soil. Investigations on soil water and nutrient content influenced by weeds in long-term fertilization experiments and correlation analysis among the application of fertilizers and the weed diversity, density, biomass production and water and nutrient absorption. Develop of new module for describing weed-specific processes in the 4M crop model. Estimations of the possible effects of climate change on the crop-weed interactions. These expected results give the possibility towards the practical application of the basic research in the field of risk analysis and planning of environmentally sound weed control.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

According to the results of long-term experiments, the quantity of the available nutrients basically determines the yield and the crop development. However, long time-series tests prove that water supply is the most important crop limiting factor due to its effect on nutrient availability. The eligible water and nutrient utilization could also be changed by several factors including the density and the amount of developing weeds and cultivated plants.
What effect have weeds got on the moisture content and on the nutrient and water cycle of agricultural soils?
How does fertilization (such as nutrient supply) influence the weed diversity, cover, biomass production, water and nutrient uptake?
How and in what extent do the water and nutrient absorption of weeds get on compared with crops in different competitive conditions?
What potential can the evaluation of different electromagnetic spectra provide with for the early detection of water scarcity and plant physiological stress in field conditions?
Can any correlation be proved between the spatial variability, density of different plant species and the water and nutrient content of soil?
Can any mathematical model be created to simulate the growth and development of weeds based on different variables, with special regard to the
- climate change scenarios in terms of abiotic factors
- crop-weed interactions in terms of biotic factors.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

It is clearly defined demand to apply environmentally friendly farming practice and reduce the pesticide use. This fact gives a special importance to the basic scientific researches on the role of weeds in the water and nutrient cycle of soil-plant systems.
Water conservation and good availability of nutrients are key factors in the integrated crop management. The long-term experiments using manures, fertilizers and their combinations (according to the principle of identical active substances) can be considered to such field laboratories where are unique opportunities to analyse the water and nutrient cycle of soil-plant system. The good nutrient and water management have a great importance from the viewpoint of the environmentally friendly and cost effective crop production. However, this is adversely influenced by the weed species. Therefore the studies on weed flora and its effect on nutrient supply are useful and contribute to the clarification of interactions and interspecific competition for water and nutrients between the weeds and the cultivated plants. The knowledge of presenting weed species and their abundance, nutrient and water absorption can provide appropriate basis to evaluate their risk or negative influences on crops.
The studies on soil moisture content and its changes can also result in useful information about the water use and competition of weed vegetation
In Hungary, the 50 % of the applied pesticides is herbicide. For the required reduction of human and environmental exposure, herbicide use can be less by the results of clarifying researches on weeds and their role in water and nutrient cycle. By the planned database construction, the effectiveness and the environmentally friendly implementation of weed control can also be improved.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The efficient and economic crop production is influenced by the joint effect of many different factors. The weather conditions, the precipitation and its distribution have a significant role. The function of soil also has a great importance in terms of water retention, storage and nutrient supply. Weeds are in competition with cultivated plants, so their water and nutrient uptake from the soil could cause serious losses. During our research, the direct and indirect effects of weeds are planned to study on soil moisture and nutrient content and subsequently on development, nutrient and water uptake by crops. Besides the detailed examinations of weeds and cultivated plants, soil processes and changes are also needed to be observed. The fertilization experiment (conducted from 1955) allows the evaluation of the long term effects of organic manure and fertilizer treatments on soil fertility and weediness. Modern, newly developed measuring devices (multispectral and thermal cameras) will be used beside the convention experimental methods for the direct and immediate on-site soil and plant tests without any disturbance. The large number of the experimental data recorded during the multi annual field and laboratory tests gives possibility to create a database and perform mathematical modelling. Modelling can be used for predictions and risk assessment to help the efficient and environmentally sound weed management.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Trágyázási tartam kísérletben tanulmányoztuk a tápanyagellátás és a gyomflóra diverzitás, dominancia viszonyok, biomassza produkció, a kukoricával való versengés kapcsolatát és ezeknek a talaj nedvességtartalmára gyakorolt hatását. Az egymást követő években végzett vizsgálatok lehetőséget nyújtottak az időjárási körülmények hatásának értékelésére. A kísérletben 2013-2015 között 30 gyomnövényfaj fordult elő, amelyek 16 növénycsaládba tartoznak. A legnagyobb számban a Poaceae család tagjai (6), majd az Asteraceae (3) és Polygonaceae (3) család tagjai következtek. A tápanyagellátás hatása szignifikánsan megnyilvánult a gyomfajok számában és dominancia viszonyaiban is. A kontroll (Ø) kezelésben az Ambrosia artemisiifolia volt a domináns faj, a Sorghum halepense volt a második. Az NPK kezelésben a Chenopodium album volt az uralkodó faj, amelyet a Datura stramonium követett. Arid években (2013,2015) a kukorica és a gyomnövények vízfelhasználása, vízért való versengése a talaj nedvességtartalmában szignifikáns különbségeket eredményezett. Szemiarid évben (2014) nem volt számottevő különbség a gyommentes- és a gyomos kukorica között. A kontrollban a kukorica biomassza tömegében kisebb mértékű évjárathatás mutatkozott, mint az NPK kezelésben, amelyben a megnövekedett biomassza produkció fokozta a vízfelvételt. A tartamkísérletek eredményei azt igazolják, hogy a kukorica termesztés során a víz rendelkezésre állása limitáló tényezővé válhat, amelyben fontos szerep jut a gyomnövényeknek.
Results in English
The relationships between nutrient supply and weed flora composition, dominance, biomass production, weed’s competition with maize and effects of these on the soil moisture were investigated in a long-term fertilization experiment, in three consecutive years and provided facilities to investigate the effect of climatic factors. There was found 30 weed species in the experiment, which belonged to 16 families. Poaceae (6), Asteraceae (3), and Polygonaceae (3) included the most species. The effect of nutrient supply on the dominance of weeds was significant. Ambrosia artemisiifolia was the dominant species in the control (Ø) and Sorghum halepense was the second in the order. Chenopodium album was the most dominant species according to the average of the three years in NPK treatment and Datura stramonium followed them. Competition for soil water stocks was increased in arid years (2013 and 2015) when the water stress periods reduced both crop and weed biomass. There was no significant difference in soil water content under maize and maize-weed vegetation in a semiarid year (2014). Control treatments showed less sensitivity to heat waves than NPK fertilized plots, owing to lower transpiration of its biomass production. The outcome of competition for water resources depends on the relative abilities of weed and crop vegetation to tolerate soil water deficit periods. Maize production has been facing with an increasing challenge for water resources where weeds play an important role.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105789
Decision
Yes

 

List of publications

 
Cseresnyés, I., Takács, T., Füzy, A., Végh, K.R., Lehoczky, É.: .: Application of electrical capacitance measurement for in situ monitoring of competitive interactions between maize and weed plants., SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 14: (2) p. e0904. 11 p., 2016
Mazsu, N., Kamuti, M., Szabó, A., Csathó, P., Lehoczky, É.: Changes in the weed flora and their biomass production depending on the fertilization., NÖVÉNYTERMELÉS 65: (suppl.) 211-214., 2016
Sáringer-Kenyeres, D., Kamuti, M., Busznyák, J., Lehoczky, É.: Monitoring study on the spread and biomass production of Ambrosia artemisiifolia L., NÖVÉNYTERMELÉS 65: (suppl.) 59-62., 2016
Vikár, D., Mazsu, N., Gedeon, Cs., Szalai, Z., Lehoczky, É.: Examinations of weed flora at different nitrogen levels in a long-term field experiment., NÖVÉNYTERMELÉS 65: (suppl.) 87-90., 2016
Lehoczky É., Kamuti M., Sándor R., Mazsu N., Csathó P.: Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben., In: Hernádi et al. (szerk.) Talajvédelem különszám 2015. A talajok térbeli változatossága – elméleti és gyakorlati vonatkozások, Talajvédelmi Alapítvány, Keszthely. pp. 3, 2015
Riczu P.: Spektrális információk alkalmazása a precíziós gyümölcstermesztésben., PhD Értekezés, Debreceni Egyetem, MÉK, Debrecen. 142 p., 2015
Lehoczky, É., Gólya, G., Sáringer-Kenyeres, D., Busznyák, J.: Az ürömlevelű parlagfű táblán belüli elterjedésének, biomassza képzésének és tápanyagfelvételének vizsgálata a nagypontosságú helymeghatározás térinformatikai eszközrends, Hernádi et al. (szerk.) Talajvédelem különszám 2015. A talajok térbeli változatossága – elméleti és gyakorlati vonatkozások, Talajvédelmi Alapítvány, Keszthely. pp. 295-3, 2015
Lehoczky É., Kamuti M., Mazsu N., Csathó P.: Gyomosodás és gyomflóra összetétel vizsgálatok mezőföldi trágyázási tartamkísérletben., NÖVÉNYTERMELÉS (elfogadva),, 2016
Tamás, J., Gálya, B., Bozsik, É., Riczu, P., Lehoczky, É.: Micro erosion modeling of solonetz grassland based on LIDAR technology., EUROSOIL Congress. (elfogadva), 2016
Vikár D., Radimszky L. Mazsu N., Szalai Z., Lehoczky É.:: A gyomborítás alakulása tritikálé kultúrában trágyázási tartamkísérletben., NÖVÉNYTERMELÉS (elfogadva), 2016
Lehoczky, É. Tamás, J. Riczu, P. Herdon, M.: Weed mapping based on integrated remote sensing methods, World Congress of Computers in Agriculture. 2014. július 27-30. san José, Costa Rica, 1-8., 2014
Lehoczky, É., Gólya, G., Tamás, J., Németh, T.: Biodiversity and biomass production of weeds in a long-term fertilization experiment, COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 46:(1) pp. 390-398., 2015
Péter Riczu, Attila Nagy, Éva Lehoczky, János Tamás: Precision Weed Detection Using Terrestrial Laser Scanning Techniques, COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 46:(1) pp. 309-316., 2015
Tamás J, Riczu P, Nagy A, Lehoczky É: Evaluation of surface runoff conditions by high resolution terrestrial laser scanner in an intensive apple orchard, International Soil & Water Assessment Tool Conference 2015.06.24-26. Sardinia , Olaszország. Book of Abstracts CRS4:204-205., 2015
Lehoczky É., Kamuti M., Sándor R., Mazsu N., Csathó P.: Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben., In: Hernádi et al. (szerk.) Talajvédelem különszám 2015., Talajvédelmi Alapítvány, Keszthely. p. 301-306., 2015
Lehoczky, É., Gólya, G., Sáringer-Kenyeres, D., Busznyák, J.: Az ürömlevelű parlagfű táblán belüli elterjedésének, biomassza képzésének és tápanyagfelvételének vizsgálata a nagypontosságú helymeghatározás térinformatikai eszközrends, Hernádi et al. (szerk.) Talajvédelem különszám 2015. Talajvédelmi Alapítvány, Keszthely. p. 295-300., 2015
Micskei, Gy., Fodor, N., Marton, Cs., Bónis, P., Árendás, T.: Using long-term field experiment data to prepare a crop simulation model for climate impact studies., APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 14 (3): 263-280., 2016
Cseresnyés, I., Takács, T., Füzy, A., Végh, K.R., Lehoczky, É.: Application of electrical capacitance measurement for in situ monitoring of competitive interactions between maize and weed plants., SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 14: (2) p. e0904. 11 p., 2016
Kamuti M., Sándor R., Mazsu N., Lehoczky É.: A talajnedvesség vertikális eloszlásának vizsgálata a gyomosodással összefüggésben., In: Kátai et al. (szerk.) TALAJTANI VÁNDORGYŰLÉS: "Okszerű talajhasználat - Talajvédelem" - Az előadások és poszterek összefoglalója. 2016. szept. 01-03. Debrecen, 77. p., 2016
Lehoczky É., Kamuti M., Mazsu N., Csathó P.: Gyomosodás és gyomflóra összetétel vizsgálatok mezőföldi trágyázási tartamkísérletben., NÖVÉNYTERMELÉS 65 (3): 19-30., 2016
Mazsu N., Kamuti M., Sándor R., Lehoczky É.: A tápanyagellátás hatása a gyomok és a kukorica korai versengésére., . In: Bali Papp Á. és Szalka É. (szerk.) XXXVI. ÓVÁRI TUDOMÁNYOS NAP KONFERENCIA KIADVÁNY II. kötet. 2016. november 10., Mosonmagyaróvár. p. 207-208., 2016
Vikár D., Radimszky L. Mazsu N., Szalai Z., Lehoczky É.: A gyomborítás alakulása tritikálé kultúrában trágyázási tartamkísérletben., NÖVÉNYTERMELÉS 65 (3): 79-88., 2016
Sáringer-Kenyeres D., Busznyák J., Kamuti M., Lehoczky É.: Az ürümlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) elterjedésének felmérése gabonatarlón., NÖVÉNYTERMELÉS 65:(3) pp. 55-64., 2016
Lehoczky, É., Mazsu, N., Sándor, R.: Soil moisture changes in a long-term fertilization experiment under maize and maize - weed vegetation, International Conference on Long-Term Field Experiments, 27-28. September 2017. Nyíregyháza, Hungary. Proc. of Abstracts, 30. p., 2017
Lehoczky, É., Mazsu, N., Kamuti, M., Tóth, B., Moujahid, O., Nagy, P.: Allelopathic effects of Silybum marianum L. Gaertn. on growth and nutrient uptake of winter wheat (Triticum aestivum L.)., APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15 (4): 769-778., 2017
Mazsu N., Kamuti M., Sándor R., Csathó P., Lehoczky É.: Gyomflóra és biomassza produkció vizsgálatok a kukorica korai fenológiai stádiumában trágyázási tartamkísérletben., In: Kátai J. és Sándor Zs. (szerk.) TALAJVÉDELEM KÜLÖNSZÁM 2017. Okszerű talajhasználat – Talajvédelem, Talajvédelmi Alapítvány, Debrecen., 421-430., 2017
Mazsu N., Kamuti M., Sándor R., Szentes D., Lehoczky É.: Gyomflóra és biomassza produkció vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben a kukorica korai fenológiai stádiumában., AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN, 66 (1): 131-148., 2017
Mazsu, N.,Szentes, D., Szabó, A., Gedeon, Cs., Lehoczky, É.: Influence of long-term fertilization on weed flora diversity in maize cultivation., International Conference on Long-Term Field Experiments, 27-28. September 2017. Nyíregyháza, Hungary. Proc. of Abstracts, 29. p., 2017
Szentes D., Lehoczky É.: Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) elterjedése, biológiája, mezőgazdasági és humánegészségügyi kártétele., Magyar Gyomkutatás és Technológia, 17:(2) pp. 3-24., 2017
Lehoczky, É., Filep, T., Mazsu, N., Kamuti, M., Győri Z: Variability in macronutrient composition of weed seeds., APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 14: (3) 451-462., 2016
Lehoczky, É., Kamuti, M., Mazsu, N., Sándor R.: Changes to soil water content and biomass yield under combined maize and maize-weed vegetation with different fertilization treatments in loam soil., JOURNAL OF HYDROLOGY AND HYDROMECHANICS 64: (2) 150-159., 2016
Kamuti M., Sándor R., Mazsu N., Lehoczky É: A talajnedvesség változása kukorica állományban., XV. Nemzetközi Tudományos Napok, 2016. március 30-31., Gyöngyös. Absztrakt kötet. p. 144., 2016
Mazsu N., Kamuti M., Gedeon Cs., Lehoczky É.: Gyomflóra vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben a kukorica korai fejlődési stádiumában., XV. Nemzetközi Tudományos Napok, 2016. március 30-31., Gyöngyös. Absztrakt kötet. p. 182., 2016
Micskei, Gy., Fodor, N., Marton, Cs., Bónis, P., Árendás, T.: Using long-term field experiment data to prepare a crop simulation model for climate impact studies., APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 14 (3): 263-280., 2016
Lehoczky, É., Kamuti, M., Mazsu, N., Sándor, R.: Changes to soil water content under combined maize and maize-weed vegetation with different fertilization treatments in loam soil., Journal of Hydrology and Hydromechanics (beküldve), 2015
Kamuti M, Mazsu N, Csathó P, Lehoczky É: Effects of nutrient supply on the weed flora composition in early growth stage of maize, NÖVÉNYTERMELÉS 64: (Suppl) 75-78, 2015
Lehoczky É, Kamuti M, Mazsu N, Sándor R, Gólya G, Sáringer-Kenyeres D, Csathó P: Effect of fertilization on weed flora in maize, HUNG AGRIC RES -: (2) 22-26, 2015
Sáringer-Kenyeres D, Busznyák J, Kamuti M, Lehoczky É: Study on the spread of ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) on cereal stubble, NÖVÉNYTERMELÉS 64: (Suppl) 99-102, 2015
Vikár D, Mazsu N, Ragályi P, Szalai Z, Lehoczky É: Examinations of weed cover in the Nyírlugos long-term experiment, NÖVÉNYTERMELÉS 64: (Suppl) 135-138, 2015
Kamuti Mariann, Mazsu Nikolett, Csathó Péter, Lehoczky Éva: Gyomdiverzitás vizsgálatok eltérő tápanyag-ellátottság esetén kukoricában, In: Lengyel Szabolcs (szerk.) (szerk.) "Tudományoktól a döntéshozatalig": IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia : absztrakt-kötet. Szeged, Magyarország, 2014.11.20-2014.11.23. Kiadvány: Budapest: Magyar Biológiai Társaság, 2014. pp. 68, 2014
Lehoczky É, Gólya G, Sáringer-Kenyeres D, Busznyák J: Az ürömlevelű parlagfű táblán belüli elterjedésének, biomassza képzésének és tápanyagfelvételének vizsgálata a nagypontosságú helymeghatározás térinformatikai eszközrendszerének felhasználásával, In: Sisák István, Homor Anna, Hernádi Hilda (szerk.) (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Keszthely, Magyarország, 2014.09.04-2014.09.06. Kiadvány: Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 123-124., 2014
Lehoczky É, Sáringer-Kenyeres D, Gólya G, Busznyák J: Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) elterjedésének és biomassza képzésének vizsgálata precíziós eljárások alkalmazásával, In: Lengyel Szabolcs (szerk.) (szerk.) "Tudományoktól a döntéshozatalig": IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia : absztrakt-kötet. Szeged, Magyarország, 2014.11.20-2014.11.23. Kiadvány: Budapest: Magyar Biológiai Társaság, 2014. pp. 80-81., 2014
Lehoczky Éva, Kamuti Mariann, Sándor Renáta, Mazsu Nikolett, Csathó Péter: Gyomdiverzitás vizsgálatok trágyázási tartamkísérletben, In: Sisák István, Homor Anna, Hernádi Hilda (szerk.) (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Keszthely, Magyarország, 2014.09.04-2014.09.06. Kiadvány: Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2014. pp. 62-64., 2014
Vikár D, Radimszky L, Gólya G, Szalai Z, Lehoczky É: Gyomflóra-vizsgálatok a nyírlugosi tartamkísérletben, In: Lengyel Sz Tudományoktól a döntéshozatalig: A IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia absztrakt-kötete . Szeged, Magyarország, 2014.11.20-2014.11.23. Kiadvány: Budapest: Magyar Biológiai Társaság, 2014. pp. 140, 2014
J Tamás, P Riczu, A Nagy, É Lehoczky: Evaluation of surface runoff conditions by high resolution terrestrial laser scanner in an intensive apple orchard, Book of Abstracts, 2015
Péter Riczu, Attila Nagy, Éva Lehoczky, János Tamás: Precision Weed Detection Using Terrestrial Laser Scanning Techniques, COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 46:(1) pp. 309-316., 2015
Riczu, P. Nagy, A. Fórián, T. Bozsik, É. Gálya, B. Lehoczky, É. Tamás, J.: Weed biomass evaluation in an intensive apple orchard by remote sensing instruments, Universitatii din Oradea fasicula: Protectia Mediului. 21(18): 269-273 ISSN: 1224-6255, 2013
Lehoczky, É. Gólya, G. Radimszky, L. Riczu, P. Tamás, J.: Gyomflóra vizsgálatok trágyázási tratamkísérletben, II. ATK Tudományos Nap: Velünk Élő Tudomány (A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából) 221-224, ISBN 978-963-8351-41-8, 2014
Tamás, J. Lehoczky, É. Fehér, j. Flórián, T. Nagy, A. Riczu, P.: Airborne hyperspectral and LiDAR data integration for weed detection., Geophysical Research abstracts. 2014. április 27-május 2. Bécs, Ausztria. 16: EGU2014-12562-1, 2014
Lehoczky, É. tamás, J. Riczu, P. Herdon, M.: Weed mapping based on integrated remote sensing methods, World Congress of Computers in Agriculture. 2014. július 27-30. san José, Costa Rica, 1-8., 2014
Éva Lehoczky, Gellért Gólya, János Tamás, Tamás Németh: Biodiversity and biomass production of weeds in a long-term fertilization experiment, COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 46:(1) pp. 390-398., 2015
Lehoczky, É., Gólya, G., Radimszky, L., Riczu, P., Tamás, J.: STUDY ON THE WEED FLORA IN MAIZE IN CONNECTION WITH NUTRIENT SUPPLY, Növénytermelés 62 (Suppl) 147-150., 2013
Lehoczky, É., Gólya, G., Tamás, J., Németh, T.: BIODIVERSITY AND BIOMASS PRODUCTION OF WEEDS IN A LONG-TERM FERTILIZATION EXPERIMENT, Communications in Soil Science and Plant Analysis (beküldve), 2014
Lehoczky É., Gólya, G., Tamás, J., Németh, T.: BIODIVERSITY AND BIOMASS PRODUCTION OF WEEDS IN A LONG-TERM FERTILIZATION EXPERIMENT, Symposium Handbook of 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Queenstown, New Zealand. 105., 2013
Riczu, P., Nagy, A., Fórián, T., Tamás, J., Lehoczky, É.: PRECISION WEED DETECTION BY ACTIVE REMOTE SENSING INSTRUMENTS, Symposium Handbook of 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Queenstown, New Zealand. 90., 2013
Tamás, J., Fórián, T., Nagy, A., Riczu, P., Lehoczky, É.: WEED MAPPING ON THE BASIS OF HYPERSPECTRAL DATA RECLASSIFICATION, Symposium Handbook of 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Queenstown, New Zealand. 92., 2013
Tamás, J., Fórián, T., Nagy, A., Riczu, P., Lehoczky, É.:: WEED MAPPING ON THE BASIS OF HYPERSPECTRAL DATA RECLASSIFICATION, Communications in Soil Science and Plant Analysis (beküldve), 2014
Riczu, P., Nagy, A., Fórián, T., Tamás, J., Lehoczky, É.: PRECISION WEED DETECTION BY ACTIVE REMOTE SENSING INSTRUMENTS, Communications in Soil Science and Plant Analysis (beküldve), 2014
Lehoczky, É., Gólya, G., Tamás, J., Németh, T.: BIODIVERSITY AND BIOMASS PRODUCTION OF WEEDS IN A LONG-TERM FERTILIZATION EXPERIMENT, Communications in Soil Science and Plant Analysis (megjelenés alatt), 2014
Lehoczky É., Gólya, G., Tamás, J., Németh, T.: BIODIVERSITY AND BIOMASS PRODUCTION OF WEEDS IN A LONG-TERM FERTILIZATION EXPERIMENT, Symposium Handbook of 13th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Queenstown, New Zealand. 105., 2013
Riczu, P., Nagy, A., Fórián, T., Tamás, J., Lehoczky, É.: PRECISION WEED DETECTION BY ACTIVE REMOTE SENSING INSTRUMENTS, Communications in Soil Science and Plant Analysis (megjelenés alatt), 2014
É Lehoczky, M Kamuti, N Mazsu, J Tamás, D Sáringer-Kenyeres, G Gólya: Influence of NPK fertilization on weed flora in maize filed, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 63: (1) 139-148, 2014
Éva LEHOCZKY, Mariann KAMUTI, Nikolett MAZSU, László RADIMSZKY, Renáta SÁNDOR: Composition, density and dominance of weeds in maize at different nutrient supply levels, NÖVÉNYTERMELÉS 63: (Suppl.) 287-290, 2014
Éva LEHOCZKY, Gellért GÓLYA: Allelopathic effects of Ambrosia Artemisiifolia L. on the early growht of winter wheat and maize, NÖVÉNYTERMELÉS 62: (Suppl.) 91-94, 2013
Éva LEHOCZKY, Gellért GÓLYA, László RADIMSZKY, Péter RICZU, János TAMÁS: Study on the weed flora in maize in connection with nutrient supply, NÖVÉNYTERMELÉS 62: (Suppl.) 147-150, 2013
Mazsu N.: Tápanyag-ellátottság hatása a kukorica korai gyomosodására., Szakdolgozat, Növényvédelmi Szakmérnök Képzés, Szent István Egyetem, Agrár-, és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas, 2017

 

Events of the project

 
2017-03-02 10:34:05
Résztvevők változása
2016-09-30 10:10:32
Résztvevők változása
2014-10-02 09:19:24
Résztvevők változása
Back »