Consortional main: Discovering the potential inside of bioactive peptaibol compounds: a step towards practical applications  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
105972
Type K
Principal investigator Kredics, László
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Bioaktív peptaibol vegyületekben rejlő lehetőségek felfedezése: lépés a gyakorlati alkalmazás felé
Title in English Consortional main: Discovering the potential inside of bioactive peptaibol compounds: a step towards practical applications
Keywords in Hungarian Trichoderma, peptaibol, biológiai hatás, szerkezetmeghatározás
Keywords in English Trichoderma, peptaibol, biological activity, structure determination
Discipline
Microbiology: virology, bacteriology, parasitology, mycology (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Microbiology
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Microbiology (University of Szeged)
Participants Bencsik, Ottó
Fekete, Erzsébet
Karaffa, Levente
Szekeres, András
Varga, Mónika
Starting date 2012-09-01
Closing date 2017-02-28
Funding (in million HUF) 34.141
FTE (full time equivalent) 6.90
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A peptaibolok a gombák peptid antibiotikumainak egyik családját alkotó másodlagos anyagcseretermékek. A legtöbb peptaibol-termelő szervezet az Ascomycota törzs Hypocreales rendjébe sorolt gombafaj, melyek közül a Trichoderma nemzetség képviselői a legjelentősebb, az ismert peptaibol vegyületek mintegy kétharmadának termeléséért felelős fajok. Ismert, hogy a peptaibolok a biológiai aktivitások széles spektrumával (antibakteriális, antifungális, antivirális hatások, immunszupresszív és neuroleptikus sajátságok, toxicitás emlőssejtekre, szisztémás rezisztencia indukciója növényekben) jellemezhetők, a szakirodalomban mégis kevés, széles skálájú bioaktivitási felmérésből származó adatot közöltek.
Kutatásunk céljai között szerepel:
- peptaibolok izolálása a Hypocreales rendbe tartozó gombákból,
- a molekulák kémiai összetételének és háromdimenziós térszerkezetének meghatározása,
- a peptaibolok baktériumokkal, gombákkal, emlőssejtekkel és növényekkel szembeni bioaktivitásának jellemzése,
- a peptaibolok szerkezeti sajátságai és bioaktivitása közötti szerkezet-aktivitás összefüggések azonosítása,
- a peptaibolok micellákkal és membránokkal történő kölcsönhatásainak tanulmányozása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az izolálás, tisztítás, elválasztás és biológiai jellemzés eredményei megmutatják, mely taxonómiailag azonosított törzsek termelnek peptaibolokat; milyen típusú molekulákat termelnek a különböző fajok; és a peptaibolok milyen bioaktivitással rendelkeznek baktériumokkal, gombákkal, emlőssejtekkel és növényekkel szemben. A peptaibolok térszerkezetének vizsgálata a konformációs sajátságaik azonosítása miatt fontos, amelyek segíthetnek a hatásmechanizmusok megértésében. A szerkezet-aktivitás összefüggések vizsgálata információt adhat a peptaibolok szerkezeti tulajdonságai és bioaktivitása közötti korrelációkról.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az új peptaibolok azonosítását és szerkezeti értelmezését célzó komplex szűrőprogram a különböző organizmusokkal szembeni bioaktivitások tesztelésével együtt új antimikrobiális szereket azonosíthat. Az antimikrobiális kemoterápia számára egyre növekvő kihívást jelent az antibiotikumokkal szemben nagyfokú rezisztenciát mutató patogén mikroorganizmusok megjelenése, ezért különösen fontosak az új, élő szervezetek által termelt molekulák azonosítására irányuló kutatások. A peptaibolokkal kapcsolatos, mélyreható ismeretek fontos információkkal szolgálhatnak ezen vegyületek humán patogén mikroorganizmusok elleni alkalmazhatóságával kapcsolatosan. A klinikai szempontból jelentős baktériumokkal és gombákkal szemben aktivitást mutató, de emlőssejtekre nem toxikus peptaibolok antimikrobiális, immunszupresszív és neuroleptikus hatású gyógyszerjelölteket nyújthatnak a humán gyógyászat számára, a növénypatogén baktériumokkal és gombákkal szemben hatásos, de a hasznos mikroszervezeteket és a növényeket nem károsító peptaibolok pedig mezőgazdasági alkalmazásokra szánt biokontroll készítmények potenciális komponensei lehetnek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A gombák által termelt peptid antibiotikumok csoportjába tartozó, ún. „peptaibol” vegyületek széleskörű biológiai hatásairól kevés információ áll rendelkezésre. Kutatásunk során célul tűztük ki peptaibol vegyületek gombákból történő tisztítását, kémiai összetételük és szerkezetük meghatározását, valamint az egyes peptaibol vegyületek baktériumokra, gombákra, emlőssejtekre és növényekre gyakorolt biológiai hatásainak feltérképezését. A tervezett szűrőprogram új, emberi betegségeket okozó mikrobák ellen hatásos gyógyszerjelölteket azonosíthat, és fontos információkkal szolgálhat a peptaibol vegyületek környezetbarát, biológiai növényvédelemben történő felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Peptaibols are secondary metabolites constituting a family of fungal peptide antibiotics. Most of the peptaibol producers are fungal species from genera belonging to the Hypocreales order of the Ascomycota division, with members of the genus Trichoderma being the most important, responsible for the production of about two third of the known peptaibols. Although it has been revealed that peptaibols possess a wide spectrum of biological activities including antibacterial, antifungal and antiviral effects, immunosuppressive and neuroleptic properties, toxicity to mammalian cells and elicitation of systemic plant resistance, there is a lack of wide-scale bioactivity screening data in the literature.
The aims of our project are:
- to isolate peptaibols from Hypocrealean fungi
- to determine their chemical composition and three-dimensional structure
- to characterize their bioactivities against bacteria, fungi, mammalian cells and plants
- to identify structure-activity relationships between their structural features and bioactivities,
- to study the interactions of peptaibols with micelles and membranes.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The results of isolation, purification, separation and biological characterization will show, which taxonomically identified strains produce peptaibols; what type of these molecules are produced by different species; and what kind of bioactivities peptaibols possess against bacteria, fungi, mammalian cells and plants. The structural investigation of peptaibols is important to identify their conformational features, which can help to understand the mode of action of these molecules. The structure-activity relationship studies can supply information about the correlations between the structural properties and bioactivities of peptaibols.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Complex screening programs aimed at the identification and structural elucidation of new peptaibols along with testing their bioactivities towards various organisms could provide novel antimicrobial agents. The efficiency of antimicrobial chemotherapy is increasingly challenged by the emergence of pathogenic strains exhibiting high levels of antibiotic resistance, therefore it is very important to search for novel compounds produced by living organisms. Detailed knowledge of the properties of peptaibols may provide important information about their potential applicability as drugs against human pathogenic microorganisms. Peptaibols active against clinically relevant bacteria and fungi but non-toxic to mammalian cells may reveal new antimicrobial, immunosuppressive and neuroleptic drug candidates for human medicine, while those ones that are active against plant pathogenic bacteria and fungi but less affecting beneficial microorganisms and plants could be potential components of biocontrol preparations intended for agricultural applications.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Only limited information is available about the wide-scale biological activities of the so called "pepataibol" compounds belonging to the group of peptide antibiotics produced by fungi. The aim of our research is the purification of peptaibol compounds from fungi, the determination of their chemical composition and structure as well as the mapping of their biological activities towards bacteria, fungi, mammalian cells and plants. The planned screening programme may reveal new drug candidates that are effective against microbes causing human diseases, and provide important information about the application possibilities of peptaibol compounds in the environment-friendly, biological control of plant diseases.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Trichoderma törzseket izoláltunk különböző élőhelyekről, illetve szereztünk be törzsgyűjteményekből. Kidolgoztunk egy Micrococcus luteus gátlásán alapuló, gyors és érzékeny biológiai tesztet a Trichoderma törzsek peptaibol vegyületeinek detektálására. A peptaibolok termelésére a malátakivonatos agar bizonyult az optimális tápközegnek. Optimalizáltuk a peptaibolok tisztítását és tömegspektrometriai elemzését. Összesen 51 Trichoderma törzs peptaibol-termelését vizsgáltuk. A detektált peptaibolok között trichorzianinokat, trichotoxinokat, trichostrigocinokat, illetve trichobrachin- és hypomurocin-szerű peptideket azonosítottunk. A korábban leírt peptaibol-családokon belül számos új szekvenciát azonosítottunk, leírtunk továbbá a T. pleuroti-ból egy teljesen új peptaibol-családot, melyet tripleurin-oknak neveztünk el. Minden vizsgált peptaibol-csoport membránkárosodást okozott emlőssejtekben, illetve gátolta számos, klinikai és mezőgazdasági szempontból releváns baktérium, élesztő és fonalasgomba növekedését, az Arabidopsis thaliana gyökérnövekedésére viszont koncentrációfüggő módon hatottak a vizsgált peptaibolok. Különböző rövid-szekvenciájú peptaibolok esetén meghatároztuk a jellegzetes térszerkezeti tulajdonságokat, illetve különféle hosszú-szekvenciájú peptaibolok esetében azonosítottuk a karakterisztikus konformációs és folding sajátságokat. Jellemeztük továbbá a rövid- és hosszú-szekvenciájú peptaibolok és micellák/membránok között kialakuló kölcsönhatásokat.
Results in English
Trichoderma strains were isolated from different habitats and procured from culture collections. A rapid and sensitive biological test based on the inhibition of Micrococcus luteus was established for the detection of peptaibols from Trichoderma strains. Malt extract agar was identified as the optimal medium for peptaibol production. Purification and mass spectrometric analysis of peptaibols were optimized. A total number of 51 Trichoderma strains were examined for peptaibol production. The detected peptaibols included trichorzianins, trichotoxins, trichostrigocins as well as trichobrachin- and hypomurocins-like peptides. A series of new sequences were identified within the previously described peptaibol families, furthermore, an entirely new family of peptaibols named tripleurins were also described from T. pleuroti. All peptaibol groups were found to cause membrane damage in mammalian cells, to inhibit the growth of various clinically and agriculturally relevant bacteria, yeasts and filamentous fungi, while the root development of Arabidopsis thaliana was affected by te examined peptaibols in a concentration-dependent manner. For different short-sequence peptaibols, the typical structural properties were determined, as well as in the case of various long-sequence peptaibols, the characteristic conformational and folding features were identified. Nevertheless, the interactions evolved between the short- and long-sequence peptaibols and micelles/membranes were characterized.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=105972
Decision
Yes

 

List of publications

 
Marik T, Urbán P, Tyagi C, Szekeres A, Leitgeb B, Vágvölgyi M, Manczinger L, Druzhinina IS, Vágvölgyi C, Kredics L: Diversity profile and dynamics of peptaibols produced by green mould Trichoderma species in interactions with their hosts Agaricus bisporus and Pleurotus ostreatus, CHEMISTRY AND BIODIVERSITY 10.1002/cbdv.201700033, 2017
Marik T, Szekeres A, Andersson MA, Salkinoja-Salonen M, Tyagi C, Leitgeb B, Vágvölgyi C, Druzhinina IS, Kredics L: BIOACTIVE PEPTAIBOLS OF FOREST-DERIVED TRICHODERMA ISOLATES FROM SECTION LONGIBRACHIATUM, In: Lukac M, Grenni P, Gamboni M (szerk.) Soil biological communities and ecosystem resilience. Springer, in press., 2017
Rahimi Tamandegani P, Zafari D, Marik T, Szekeres A, Vágvölgyi C, Kredics L: Peptaibol production of T. asperellum during in vitro antagonism against plant pathogenic fungi, In: 2nd Iranian Peptide Conference and Humboldt Kolleg: Bioactive Molecules: Current Trends in Synthesis, Identification and Drug Delivery, Book of Abstracts p. 26., 2017
Horváth J, Násztor Z, Bartha F, Bogár F, Leitgeb B: Characterizing the structural and folding properties of long-sequence hypomurocin B peptides and their analogs, BIOPOLYMERS 106(5):645-657, 2016
Rahimi Tamandegani P, Zafari D, Marik T, Szekeres A, Vágvölgyi C, Kredics L: Peptaibol profiles of Iranian Trichoderma isolates, ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 67:(4) pp. 431-441., 2016
Rahimi Tamandegani P, Zafari D, Marik T, Szekeres A, Vahabi K, Oelmüller R, Vágvölgyi C, Kredics L: IN VITRO ASSAYS TO MONITOR PEPTAIBOL PRODUCTION DURING TRICHODERMA – PLANT, TRICHODERMA – PLANT – PATHOGEN AND TRICHODERMA – PATHOGEN INTERACTIONS, In: Škrbić B (ed.) 18th Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT) Euroregional Conference on Environment and Health: Book of abstracts pp. 55-56., 2016
Leitgeb B: Alamethicin csatornák térszerkezeti tulajdonságai, BIOKÉMIA XXXIX:(1) pp. 37-45., 2015
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Studying the structural and folding features of long-sequence trichobrachin peptides, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 12:(9) pp. 1365-1377, 2015
Leitgeb B: Alamethicin peptidek térszerkezeti tulajdonságai, BIOKÉMIA XXXVIII:(4) pp. 55-64., 2014
Leitgeb B: Bioaktív peptaibol molekulák, BIOKÉMIA XXXVIII:(2) pp. 36-49. (2014), 2014
Hatvani L; Vágvölgyi C; Kredics L; Druzhinina IS: DNA barcode for species identification in Trichoderma, Gupta VK, Schmoll M, Herrera-Estrella A, Upadhyay RS, Druzhinina I, Tuohy M (eds.) : Biotechnology and Biology of Trichoderma. Elsevier pp. 41-55, 2014
Leitgeb B: Alamethicin peptidek térszerkezeti tulajdonságai, BIOKÉMIA XXXVIII:(4) pp. 55-64., 2014
Násztor Z, Horváth J, Leitgeb B: Folding features of the long-sequence hypomurocin peptides and their analogs, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 62: 74-75, 2015
Násztor Z, Horváth J, Leitgeb B: Characteristic conformational patterns of the harzianin C peptides, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 62: 76, 2015
Násztor Z, Horváth J, Leitgeb B: Micelle-bound conformations of short-sequence peptaibol molecules, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 62: 76-77, 2015
Násztor Z, Horváth J, Flórián G, Vincze Z, Leitgeb B: Structural investigation of bioactive peptaibol molecules by theoretical methods, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 62: 75, 2015
Marik T; Szekeres A; Várszegi C; Czifra D; Vágvölgyi C; Kredics L: Rapid bioactivity-based pre-screening method for the detection of peptaibiotic-producing Trichoderma strains, ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS, 2013
Kredics L; Szekeres A; Hatvani L; Manczinger L; Vágvölgyi C: Orphan fungal infections caused by members of the genus Trichoderma, Diversity and Barcoding of Medical Fungi: Novel Achievements and Masterclass. Abstract and Programme Book p. 38., 2014
Leitgeb B: Bioaktív peptaibol molekulák, BIOKÉMIA XXXVIII:(2) pp. 36-49. (2014), 2014
Szekeres A; Bencsik O; Várszegi C; Vágvölgyi M; Leitgeb B; Kredics L; Vágvölgyi C: Review of peptaibols produced by Trichoderma strains related to their purifications, structural elucidations and biological activities, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA (ISSN: 1217-8950) 60: (S) pp. 240-241., 2013
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: In silico conformational analysis of the short-sequence hypomurocin a peptides, INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDES 2015 (2015), Article ID 281065, 2015
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Studying the structural and folding features of long-sequence trichobrachin peptides, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 12:(9) pp. 1365-1377, 2015
Szekeres A; Kredics L; Marik T; Vágvölgyi M; Bencsik O; Kecskeméti A; Leitgeb B; Atanasova L; Druzhinina IS; Vágvölgy C: Purification and structural elucidation strategy of peptaibols produced by Trichoderma strains, 6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015). Paper FEMS-1968., 2015
Marik T; Szekeres A; Druzhinina IS; Vágvölgyi C; Kredics L: Sequential diversity of peptaibol profiles of Trichoderma species causing green mould disease of cultivated mushrooms, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 62: (Suppl) pp. 180-181., 2015
Vágvölgyi M; Szekeres A; Marik T; Kele Z; Vágvölgyi C; Kredics L: Bioaktív vegyületek azonosítása egy Trichoderma harzianum törzsből, Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2014: Végleges program, Előadás- és poszterkivonatok. Egerszalók, Magyarország, P. 115, 2014
Marik T; Vágvölgyi M; Kredics L; Vágvölgyi C; Leitgeb B; Szekeres A: Trichorzianins and related compounds in Trichoderma pleuroticola cultures, 1st International Scientific Conference of young scientists and specialists, Baku: Azerbaijan National Academy of Sciences, pp. 334-335., 2014
Marik T; Várszegi C; Vágvölgyi M; Kredics L; Vágvölgyi C; Szekeres A: Alamethicin F50 in ferment broth of different Trichoderma cultures, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 62: p. 60, 2015
Leitgeb B: Alamethicin csatornák térszerkezeti tulajdonságai, BIOKÉMIA XXXIX:(1) pp. 37-45., 2015
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Conformational analysis of the short-sequence peptaibols, hypomurocins by molecular dynamics methods, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 60:(S1) p. 196., 2013
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Studying the structural and folding features of long-sequence trichobrachin peptides, CHEMISTRY & BIODIVERSITY (in press), 2014
Kredics L, Szekeres A, Czifra D, Vágvölgyi C, Leitgeb B: Recent results in alamethicin research, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 10: (5) pp. 744-771., 2013
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Structural characterization of the short peptaibols trichobrachins by molecular-dynamics methods, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 10:(5) pp. 876-886., 2013
Marik T; Szekeres A; Várszegi C; Czifra D; Vágvölgyi C; Kredics L: Rapid bioactivity-based pre-screening method for the detection of peptaibiotic-producing Trichoderma strains, ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS, 2013
Kredics L; Szekeres A; Marik T; Várszegi C; Leitgeb B; Vágvölgyi C: Screening of toxic fungal metabolites based on their bactericide effect, Abstracts of the tenth annual meeting of the Society for Indian Human and Animal Mycologists p. 44., 2014
Hatvani L; Vágvölgyi C; Kredics L; Druzhinina IS: DNA barcode for species identification in Trichoderma, Gupta VK, Schmoll M, Herrera-Estrella A, Upadhyay RS, Druzhinina I, Tuohy M (eds.) : Biotechnology and Biology of Trichoderma. Elsevier pp. 41-55, 2014
Kredics L; Szekeres A; Hatvani L; Manczinger L; Vágvölgyi C: Orphan fungal infections caused by members of the genus Trichoderma, Diversity and Barcoding of Medical Fungi: Novel Achievements and Masterclass. Abstract and Programme Book p. 38., 2014
Horváth J; Násztor Z; Leitgeb B: Calculating the partial atomic charges for the non-proteinogenic amino acids of peptaibols, In: Dudits D, Dusha I (szerk.) Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája "FIBOK 2014": Program és összefoglalók. p. 55., 2014
Horváth J; Násztor Z; Leitgeb B: Development of quantum chemical protocol for parameterization of the non-standard residues of peptaibol molecules, In: Dudits D, Dusha I (szerk.) Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája "FIBOK 2014": Program és összefoglalók. p. 56., 2014
Leitgeb B: Bioaktív peptaibol molekulák, BIOKÉMIA XXXVIII:(2) pp. 36-49. (2014), 2014
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Exploring the folding processes of long-sequence peptaibols, hypomurocins, In: Dudits D, Dusha I (szerk.) Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája "FIBOK 2014": Program és összefoglalók. p. 72., 2014
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Studying the structural properties of trichorozin peptides by molecular dynamics methods, Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája "FIBOK 2014": Program és összefoglalók. p. 73., 2014
Szekeres A; Bencsik O; Várszegi C; Vágvölgyi M; Leitgeb B; Kredics L; Vágvölgyi C: Review of peptaibols produced by Trichoderma strains related to their purifications, structural elucidations and biological activities, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA (ISSN: 1217-8950) 60: (S) pp. 240-241., 2013
Kredics L, Szekeres A, Czifra D, Vágvölgyi C, Leitgeb B: Recent results in alamethicin research, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 10: (5) pp. 744-771., 2013
Násztor Z; Horváth J; Leitgeb B: Structural characterization of the short peptaibols trichobrachins by molecular-dynamics methods, CHEMISTRY & BIODIVERSITY 10:(5) pp. 876-886., 2013
Kredics L; Bencsik O; Czifra D; Leitgeb B; Vágvölgyi C; Szekeres A: Purification of an antibacterial compound from Trichoderma citrinoviride, Škrbić B (ed.): Book of Abstracts, 15th Danube-Kris-Mures-Tisa (DKMT) Euroregion Conference on Environment and Health, p. 54., 2013
Czifra D; Bencsik O; Szekeres A; Leitgeb B; Vágvölgyi C; Kredics L: Investigation of the peptide antibiotics production of Trichoderma strains using a microbial screening approach, A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2012. évi Nagygyűlése: Absztraktfüzet p 7., 2012
Násztor Z; Horváth J; Kredics L; Szekeres A; Leitgeb B: Structural investigation of trichobrachins by molecular dynamics methods, A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2012. évi Nagygyűlése: Absztraktfüzet p 33., 2012

 

Events of the project

 
2015-10-20 08:22:50
Résztvevők változása
Back »