Corruption as a crime from the viewpoint of the Criminal Justice System  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106011
Type K
Principal investigator Kerezsi, Klára
Title in Hungarian Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében
Title in English Corruption as a crime from the viewpoint of the Criminal Justice System
Keywords in Hungarian kriminológia, korrupció, büntető igazságszolgáltatás
Keywords in English criminology, corruption, Criminal Justice System
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Criminal law
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Sociology
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Criminology (Eötvös Loránd University)
Participants Inzelt, Éva
Lévay, Miklós
Starting date 2012-09-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 5.114
FTE (full time equivalent) 2.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás célja megvizsgálni azt, hogy a magyar büntető igazságszolgáltatás milyen típusú, hány és miért pont ezen korrupciós cselekmény kezelésére képes, azzal a célkitűzéssel, hogy az eredmények alapján a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát növeljük. (Jelen kutatásban a korrupciós cselekménynek a szűken vett fogalmát használjuk: csak a vesztegetést és a befolyással üzérkedést értjük rajta.) A jelenség vizsgálata azért fontos, mert tudjuk, hogy a korrupciós bűncselekmények látenciája igen magas és a kriminálstatisztikában megjelenő adatok a jéghegy csúcsát jelentik. A kriminálstatisztikai adatokból látszik, hogy az elmúlt 8 évben 500 és 1000 között mozgott a korrupciós bűncselekmények száma, mely az összes ismertté vált (regisztrált) bűncselekményhez képest csak ezrelékben mérhető. A korrupciós bűnözés dinamikáját tekintve nagy eltérések tapasztalhatók évről évre, mely a kis statisztikai halmazokra általában jellemző tulajdonság.
A kriminálstatisztikából a vesztegetések valós mértékét megismerni nem lehet. Az adatok a magyarországi kriminális korrupció minimumáról adnak számot, azonban ezen esetek részletes feldolgozása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy hatékony korrupció ellenes stratégiát dolgozzunk ki. A kutatások többsége a korrupció látens részével foglalkozik, ezen belül is az emberek szubjektív érzékeléseivel és nem a konkrét tényekkel.
Jelen kutatás a jogerősen befejezett ügyeket veszi górcső alá, mely által a korrupciós bűncselekményeket a tényekre alapozva tudjuk vizsgálni, ellentétben a szóbeszédekkel, valamint a lakossági percepciókkal foglalkozó kutatásokat.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdése, hogy mi az oka annak, hogy ilyen csekély számú korrupciós cselekmény kezelésére képes a magyar büntető igazságszolgáltatás, miközben a korrupcióval kapcsolatos percepciók igen elterjedt magatartásformára utalnak. A projektben 2010-ben vesztegetés és befolyással üzérkedés miatt jogerősen befejezett 257 bírósági akta kerül elemzésre.
A kutatás az elkövetők jellemzőin kívül (nem, kor, családi állapot, stb.) a cselekmények létrejöttére, az elkövetők foglalkozására (rendőr, önkormányzati dolgozó) és motívumára, az előny formájára és mértékére és a hatóság tudomására jutás jellegzetességeire kíván koncentrálni.
A kutatás első hipotézise, hogy a büntető igazságszolgáltatás csupán az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények kezelésére képes (például pár ezer forintos vesztegetés rendőrnek gyorshajtásért). Úgy gondoljuk, hogy
Második hipotézisünk szerint a regisztrált korrupciós cselekmények zöme az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények közé sorolható, ezért az elkövetők jellemzői a kriminálstatisztikában szereplő „átlag” elkövetői paraméterektől eltérnek.
A harmadik hipotézisünk, hogy a jogtalan előny formája leginkább pénz.
A negyedik hipotézisünk, hogy a regisztrált vesztegetési esetek többsége hivatali vesztegetés.
A rendelkezésre álló információkból akarjuk feltárni, hogy miért csak az enyhe súlyú ügyek kezelésére képes a magyar igazságszolgáltatás.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás újdonsága abban áll, hogy teljes körű mintán és az elkövetői motívumok részletes feltérképezésével még nem folyt vizsgálat a korrupciós bűncselekmények területén.
A bírósági akták elemzése hozzásegít bennünket ahhoz, hogy milyen típusú korrupciós cselekmények kezelésére képes a hazai igazságszolgáltatás. Közvetve arra is választ tudunk kapni, hogy milyenek azok a társadalmi erőviszonyok, amelyek csak ezeknek a cselekményeknek a felszínre bukkanását lehetővé teszik. Szerepet játszik-e ebben a rendőrség és az igazságszolgáltatás apparátusának képzettsége, bátorsága, vagy az igazságszolgáltatás hagyományos működésmódja valóban nem tud ennél komolyabb ügyeket kezelni. Ezen kérdések tisztázása érdekében feldolgozzuk a legújabb külföldi szakirodalmat is. Az elkövetők személyi körülményeinek, valamint a bűncselekmény elkövetése társadalmi körülményinek vizsgálata alapján megvizsgáljuk, hogy a regisztrált és jogerősen elbírált korrupciós ügyek jellemző tárgyi súlya és veszélyessége megfelel-e annak a jogalkotói szándéknak, amely a korrupciós jelenséget büntetendővé nyilvánította. Ezen kérdések vizsgálata azért is fontos, mert tudjuk, hogy a korrupció rombolja a demokratikus folyamatokat, erősíti az egyenlőtlenségeket, a politikai élettől való elidegenedéshez vezet, torzítja a piacot, mely a befektetői kedv csökkenéséhez is vezet. Ezen negatív következmények elkerülése érdekében is szükséges vizsgálni e cselekményeket.
A kutatás várható eredményei segítik a büntető igazságszolgáltatás szereplőit a hatékonyabb korrupció elleni küzdelemben.
Tanulmányozni kívánjuk a korrupciós cselekményekben részt vevő szereplők foglalkozási viszonyait, munkahelyeik – legyen akár állam, akár magán intézmény/cég – struktúráját (integritását, az elszámoltathatóság és a felelősség folyamatát egy állami alkalmazott vagy egy munkavállaló esetében). Az adott intézmény szervezeti kultúráját (a lojalitás és a szolidaritás kollégák között). Ezen adatok segítségül szolgálnak ahhoz, hogy megnézzük, hogy az egyénben vagy az intézményi szervezetrendszerben vannak-e olyan hibák, hiányosságok mely a korrupciós cselekmény elkövetéséhez vezetett.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatás célja megvizsgálni azt, hogy a magyar igazságszolgáltatás milyen típusú, hány és miért pont ezen korrupciós cselekmény kezelésére képes, azzal a célkitűzéssel, hogy az eredmények alapján a korrupció elleni küzdelem hatékonyságát növeljük. Jelen kutatás a jogerősen befejezett ügyeket veszi górcső alá, mely által a korrupciós bűncselekményeket a tényekre alapozva tudjuk vizsgálni, ellentétben a lakossági percepciókkal.
A kutatás eredményei segítik a laikusok korrekt és pontos tájékoztatását a korrupciós jelenségekkel kapcsolatosan. Fontos annak ismertetése, hogy milyen problémákat okoz a korrupció nem csak közvetlenül, hanem közvetetten is például áremelések, adók és a bürokratikus rendszerek elégtelen működése által. Jelentős annak hangsúlyozása, hogy minden állampolgár felismerje ezen cselekmények kiemelkedő veszélyességét. Célunk, hogy erősítsük az állami intézményekbe vetett bizalmat a tényekre alapuló valós kép feltárásával. Hangsúlyt kívánunk fektetni az állampolgárok ösztönzésére a korrupció elleni küzdelemben. A közérdekű bejelentés intézményének ismertetése és népszerűsítése kiemelkedően fontos.
Továbbá annak tudatosítása, hogy a korrupció nem csak szégyenítésre méltó morális gond, hanem komoly gazdasági következményekkel is jár, például a befektetések területén. Ahol nem lehet tiszta versenyben érvényesülni a piacon, ott a befektetői kedv is csökkenni fog. A befektetések csökkenése a munkanélküliség növekedését, a GDP csökkenését okozza az országnak. Ezáltal az ellátórendszerek (egészségügy, oktatás, nyugdíj) színvonalának és hozzáférhetőségének csökkenését is eredményezi, mely az állampolgárok objektív és szubjektív biztonságérzetére is kihat.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the research is to get information about how, what kind of and why such these corruption cases the Criminal Justice System could handle. (The definition of corruption in this research only covers bribery and trading in influence.) Examination of this phenomenon is important because we know that the latency of corruption is very high and the information displayed by the Criminal Statistics is only the tip of the iceberg.
According to the Unified Criminal Statistics of the Police and Prosecution Services in Hungary in the last 8 years the number of the reported corruption cases were between 500 and 1000 which just only a small portion (0,001 %) of the all reported offenses in the Statistics.
The number of the reported corruption cases are very different from year to year which is a feature of the small statistical aggregation. The real extent of briberies could not be revealed from the statistical data. This data could show the minimum number of the corruption cases in Hungary. Despite this it is essential to analyze this data because it could contribute to develop an effective anti-corruption strategy. Studies that focus on the hidden part of corruption are mostly dealing with the people’s perception. This research would like to examine the legally binding court files which is an opportunity to analyze the Hungarian corruption cases based on facts and not based on the people’s perception.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The basic question is why such a small number of corruption offenses can the Hungarian Criminal Justice System handle while the perception of corruption in the society shows a higher volume. In this research we would like to study the 2010’s legally binding court files of bribery and trading in influence. Totally 257 courts files will be studied during this project.
The research is focus on the one hand the offenders’ basic parameters (e.g. gender, age, marital status, etc.) on the other hand – with more emphasis – the creation of the criminal act, the bribers' occupations (police officer, civil servant, etc.), the relationship between the active and the passive briber, the motives of the perpetrators, the form and the extent of the favour and who reported the incident to the police.
The first hypothesis is that the Criminal Justice System could only handle so-called ’petty corruption’ cases, for example few amount of money to the police officer not to punish for speed driving. The hypothesis is that most of the cases we will find in the Criminal Statistics belongs to ’petty corruption’. The second hypothesis is that the basic parameters of the offenders differ from the average perpetrators according to the Criminal Statistics. The third hypothesis is that the form and extent of the unlawful advantage is mostly money. The fourth hypothesis is that mainly the bribery cases are public corruption (when the offender is a public official). According to the data we would like to deduce that why only these cases the Criminal Justice System could handle.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The importance of the research is that nobody has examined these cases (the total sample) and analyzed the perpetrators’ motif. By analysis of court files we could see what kind of and why only these cases the justice system could handle. Indirectly, we can also get information what kind of social forces let these cases reported to the authorities. Do the skills, the courage of the police and judiciary play an important role of this process? Or the traditional justice system not able to dealing with more serious cases. In order to clarify these matters the latest international literature will be studied. By examination of the perpetrators’ personal parameters and the social circumstances of the offense could answer the question that these type of behaviours was the focus of the legislator when enacted this behaviour as a punished one. Studying these issues are important, because we know that corruption may well lead to undemocratic processes, uneven development, may lead to alienation of the public from the political process, distortion of markets which cause less investors in a corrupt country. It is necessary to analyze these cases to prevent the above mentioned negative consequences.
The results of the project could help the members of the Criminal Justice System to fight against corruption effectively.
It is also essential to see the organizational structure (integrity policy, accountability and responsibility of a public official or an employee) and the organizational culture (loyalty and solidarity of colleagues) of the institution (both public and private) where the corruption cases were occurred because if we see the weaknesses of an institution we could introduce a relevant program to change the process or the regulations of accountability or responsibility in the organization.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The aim of the research is to get information about how, what kind of and why such these corruption cases the Criminal Justice System could handle. This research would like to examine the legally binding court files which is an opportunity to analyze the Hungarian corruption cases based on facts and not based on the people’s perception.
The results of the research could contribute the correct and accurate information on the subject for the public. It is important to emphasis that what kind of direct and indirect effects corruption could caused, for example the price increases, taxes and failure in the bureaucratic system. Significant to stress the outstanding dangerous features of these acts for all citizens. Our goal is to strengthen public trust in public institutions with this evidence-based study. We would like to encourage the citizens to involve the process of combating against corruption. It is important to present and promote the importance of the whistle-blowing system. We would like to emphasis that if a country seems to be corrupt, it is not only a problem of moral worth but it could cause serious consequences of economy in connection with the foreign investments. If the competation is not clear in the market, the investors will neglect the market. If the volume of the investments are reduced, the rate of unemployment will increase, and the level of GDP will decrease. Because of this the state’s systems’ (like health, education, pension) quality and accessibility will reduce. It could affect the citizens’ objective and subjective sense of security.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredménye alapján a magyarországi korrupció két eltérő szintjét különböztethetjük meg: az ún. „kisstílű” korrupciós cselekmények (pár ezer forintos vesztegetés rendőrnek gyorshajtás miatt), másrészt az ún. nagyhorderejű ügyek (több éven át szervezetten akár 20-30 fő részvételével működő hitel ügyintézések), mely más-más kihívás elé állítja a bűnüldöző szerveket. A hazai büntető igazságszolgáltatás zömében az ún. kisstílű korrupciós esetek kezelésére képes. Az elkövetők szocio-demográfiai paramétereit tekintve a konvencionális elkövetőkhöz képest magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, idősebbek, többségében tartós párkapcsolatban élnek – összességében erősebb társadalmi beágyazottságú személyek. Foglalkozásukat tekintve a társadalom szinte minden szegmensét lefedik, mely arra enged következtetni, hogy a kisstílű korrupciós cselekmények átszövik a lakosság mindennapjait, és olyan korrupt gyakorlatot eredményeznek, mely sokuk számára az ügyeik intézésének szerves részét képezi. Az elkövetők motívuma zömében az anyagi gyarapodás és a büntetés, hatósági eljárás elkerülését célzó esetek. A korrupció megjelenésének és folyamatos meglétének számos oka lehet, melyek nem választhatók el a társadalom általános gazdasági és erkölcsi szintjétől, valamint a fennálló szabályozási környezettől. Nehezíti a korrupció elleni valós küzdelmet az állampolgári apátia és a politikai akarat hiánya. A kutatási projekt eredményeit tartalmazó önálló monográfia 2014. végén jelent meg.
Results in English
Based on the results of the research corruption in Hungary is divided into two different levels. One is ‘petty corruption’ (e.g. a few thousand forints bribery to a police officer for speed driving), the other one is ‘large-scale corruption’ (e.g. loan management with the participation of 20-30 persons working in an organized way for several years). It poses a different challenge to the law enforcement agencies. The Criminal Justice System handles for the greater part the petty corruption cases. In terms of socio-demographic parameters of the perpetrators they are more educated, older, and mostly live in a relationship compared to the conventional offenders. According to their occupations its cover almost every segment of the society which leads to the conclusion that the acts of petty corruption are interwoven of the daily life of the population. As a result the corrupt practices could become as an integral part of doing every activities. The motives of the perpetrators are mostly financial gain and avoiding punishment or administrative procedures. It has several different reasons why corruption appears and exists however it can not be separated from the general economic level of the society, the existing regulatory environment, as well as the moral level of society. It is difficult to fight against corruption because of the civic apathy and the lack of political will. The monograph has published in December, 2014.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106011
Decision
Yes

 

List of publications

 
Inzelt Éva: Corruption as a crime from the viewpoint of the Criminal Justice System. Recent research results in Hungary., http://commonstudyprogramme.files.wordpress.com/2013/04/kent-csp-programme.pdf, 2013
Inzelt-Kerezsi-Lévay: Study on corruption in Hungary based on the court cases in 2010., Annual Conference of the European Society of Criminology, 4-7 September, 2013, Budapest, 2013
Inzelt Éva: A korrupció jelensége. Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely, 2014. május 21., 2014
Inzelt-Kerezsi-Lévay: Challenges of corruption in Hungary, Annual Conference of the American Society of Criminology, San Francisco, United States of America, 19-22 November, 2014., 2014
Kerezsi, K. – Inzelt, É. – Lévay, M.: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében: Milyen cselekményeket rejtenek a jogerősen elítéltek aktái?, In: Vókó György (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok 51.kötet. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 2014. pp. 26-49., 2014
Inzelt, É. – Kerezsi, K. – Lévay, M.: Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében, ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, 2014. pp. 1-156. ISBN: 978-963-284-557-9, 2014
Back »