Correlations in nuclei; varieties and interrelations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106035
Type K
Principal investigator Krasznahorkay, Attila
Title in Hungarian Korrelációk az atommagokban; változatok és összefüggések
Title in English Correlations in nuclei; varieties and interrelations
Keywords in Hungarian csomósodás, erősen deformált állapotok, atommaghasadás, neutron glória, neutron bőr, állapotegyenlet
Keywords in English clusterization, highly deformed states, nuclear fission, neutron halo, neutron skin, equation of states (EoS)
Discipline
Physics (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Nuclear physics
Panel Physics
Department or equivalent Laboratory of Nuclear Physics (Institute for Nuclear Research)
Participants Algora, Pineda Alejandro
Csatlós, Margit
Cseh, József
Csige, Lóránt
Darai, Judit
Gulyás, János
Kalinka, Gábor
Stuhl, László
Tornyi, Tamás Gábor
Starting date 2012-09-01
Closing date 2016-08-31
Funding (in million HUF) 31.008
FTE (full time equivalent) 21.61
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Közös kísérleti és elméleti kutatásaink célja az atommagban fellépő dipólus és a kvadrupólus korrelációk vizsgálata. Ezen korrelációk nagymértékben meghatározzák az atommagok szerkezetét és reakcióit. Ezért van a vizsgálatuk az alapkutatások középpontjában. Ezek a jelenségek ugyanakkor a gyakorlati felhasználások számára is fontosak lehetnek. A jelenlegi pályázatban a multipólus kölcsönhatások, illetve az egyrészecskés és a kollektív szabadsági fokok kapcsolatait szeretnénk tanulmányozni.

Tervezzük a fürtösödési (klaszterizációs, vagy csomósodási) effektusok (dipólus korrelációk) vizsgálatát mind könnyű, mind nehéz atommagokban, új gerjesztett állapotok, új rezonanciák keresésével, a bomlási tulajdonságaik vizsgálatával, illetve a fürtöket összetartó potenciál paramétereinek meghatározásával. A nehéz atommagokban vizsgálni fogjuk az óriás-rezonanciákat, melyek az atommag nagyfrekvenciás erősen korrelált kollektív rezgései, valamint a maghasadást, mely egy nagymértékű nukleon átrendeződéssel együtt járó szintén korrelált mozgás. Vizsgálni tervezzük a klaszterizált véges maganyag fázisait és fázisátmeneteit. Különös gondot fordítunk a csomósodás hatásainak tanulmányozására a hasadási valószínűségben és a hasadási termékek jellemzőinek változásában.

A párkölcsönhatások meghatározó szerepet játszanak a neutronglória és a neutronbőr jelenségében is. Minden eddiginél pontosabban szeretnénk megmérni a neutron-többletes magokban a neutron- és proton-eloszlások közötti kis eltéréseket, a neutron-bőr vastagságait mert ezen mennyiség segítségével pontosíthatjuk a neutron-többletes maganyag állapotegyenletének paramétereit.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az atommagot protonok és neutronok, összefoglaló néven nukleonok építik fel. A számuk 1 és kb. 300 között változik. Ennélfogva a legtöbb magnak vannak kollektív tulajdonságai, beszélhetünk az alakjáról továbbá a mag egészének rezgéséről és forgásáról. Milyenek a stabil magalakok? Általános megfontolások azt sugallják, hogy azok az alakok stabilak, amelyekben a tengelyek aránya egész számokkal fejezhető ki. Ilyenek például a gömbszerű, a szuperdeformált, vagy hiperdeformált alak. Valóban megjelennek ezek az alakok a magokban szisztematikusan? Hogyan származnak ezek a nukleonok mozgásából? Hogyan lehet létrehozni ezeket az állapotokat, és mi a tipikus bomlási módjuk? Hogyan függ össze a mag hasadása a nukleonok fürtösödésével (klaszterizációjával), és a stabilis magalakokkal (alakizomérekkel)? Hogyan függ a mag nagy amplitúdójú rezgése a neutron és protonszámának különbségétől? Mi a kapcsolat ezen jelenségek elméleti megértése között a kollektív modell és fürtmodell keretében? Hogyan függenek ezek össze az alapvetőbb héjmodellbeli értelmezéssel? A jelen munkában ezeket a kérdéseket tervezzük szisztematikusan tanulmányozni mind kísérleti mind elméleti oldalról.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az atommag-fizikai jelenségek pontos értelmezéséhez főleg fenomenológiai modellekre támaszkodhatunk. A legújabb, extrém körülmények között végzett kísérletek megmutatták, hogy minél kevésbé ismert egy jelenség, annál bizonytalanabbak a rá vonatkozó elméleti előrejelzések. Fenomenologikus modelljeinknek pontos kísérleti adatokra van szüksége a jobb előrejelzésekhez.

Az új detektálási technikák megjelenése új kísérleti lehetőségeket nyitott a magfizika számára is. A kísérleti és elméleti kutatásokat szoros összhangban végezve, eredményeket várunk az atommagbeli korrelációk jobb megértésére, amik fontos szerepet játszanak az új kollektív módusok előrejelzésében, felfedezésében, a maganyag tulajdonságainak jobb megértésében, illetve a csillagászati jelenségek értelmezésében is.

A magfizika a kezdetek óta jelentős szerepet játszott az energiatermelésben. Fermi korai eredményei után azonban ezen a téren nagyon kevés áttörés történt. A maghasadás tipikus kollektív jelenség, ahol a részecskekorrelációk meghatározó szerepet játszanak, aminek a pontos leírására nagy szükség van. A maghasadás vizsgálatára vonatkozó kísérleteink célja ezen leírások pontosítása, hogy a modelljeink segítségével megoldásokat találjunk a társadalom számára égetően fontos kérdésekre is.

A társadalomnak szüksége van tiszta energiára, de a jelenlegi atomreaktorok sok hulladékot termelnek. A hulladékokat transzmutációval át lehet alakítani kevésbé veszélyes anyagokká. Szükség van a nukleáris anyagok pontos mérésére is. Ha pl. az 235U/238U arányt a reaktorokban használt fűtőelemekben pontosan mérni lehetne, akkor a fűtőelemek átrakását optimalizálhatnánk, így sokkal több energiát nyerhetnénk. Jelenleg nem tudjuk pontosan ellenőrizni, hogy a korábbi nukleáris hulladékok milyen anyagokat is tartalmaznak. Az ilyen kérdések megválaszolása nagy nemzetközi összefogással folyik. Munkáinkkal szeretnénk bekapcsolódni ezen feladatok megoldásába is. Kutatásaink kiteljesedése ugyan főként majd az ELI-NP (Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics) mellett, illetve az ahhoz hasonló nagy fényességű gamma-nyalábok segítségével lehetséges, de a jelen pályázat eredményei jó megalapozást jelenthetnek ezen kutatások elkezdéséhez is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az atommag egy olyan mikroszkopikus laboratórium amelyben számos érdekes természeti jelenség tanulmányozható. Például az a kérdés is, hogyan jön létre a kollektív mozgás az egyéni szabadsági fokokból. Adott esetben egyszerű rezgések és forgások sok nukleon összehangolt mozgásaként, vagy az alak sokféle megváltozása, és akár az egész mag kettéhasadása. Milyen kölcsönhatások működnek az egyes alkotóelemek között, ezek milyen kollektív erőterekre vezetnek, és hogyan függenek össze a rendszer dinamikájával és szimmetriáival?

Munkánk során ezeket a kérdéseket tervezzük megvizsgálni. Felkutatjuk a magban fellépő, a nukleonokat párosával, vagy négyesével összerendező hatásokat. A létrejövő csoportosulásokat (a mag fürtösödését), azok mozgását, és szétválását, vagyis a mag hasadását. Kikutatjuk, milyen összefüggés van a magot alkotó neutronok és protonok száma, valamint a mag vibrációja között. Mi a közös gyökere a nukleonok egyedi mozgásának, az egész mag folyadékszerű rezgésének és forgásának valamint fürtösödésének és felbomlásának. Mindezt sok atommagon szisztematikusan végrehajtott (hasadási, ütközési és bomlási) kísérlettel, és hozzájuk kapcsolódó elméleti vizsgálatokkal reméljük elérni.

Ha választ találunk ezekre a kérdésekre, akkor nem csak a természetet ismerjük meg jobban, hanem a gyakorlatban hasznosítható tudásra is szert teszünk. Az atommagok viselkedésének és reakcióinak pontos megértése szükséges ahhoz, hogy emberhez méltó élet lehessen a Földön az olajkészletek kimerülése után is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

With a joint experimental and theoretical effort we are aiming at studying different correlations in atomic nuclei, as well as their interrelations. E.g. we plan to investigate dipole and quadrupole collectivity. These correlations seem to determine the structure and reactions of the atomic nuclei to a large extent. Therefore, their investigation is one of the main focuses of the basic research, which may also have important consequences in practical applications. We also wish to explore some connections between the nucleonic and the collective degrees of freedom. In particular, we are going to determine more accurately the intersection of the shell, collective and cluster models.
We are planning to study the effects of clusterization both in light and heavy systems. We intend to reveal the phases and phase-transitions of the clusterized finite nuclear matter.
In the heavy nuclei we are going to study both the giant resonances, which are high frequency highly correlated collective vibrational modes and also nuclear fission, which is a real large scale motion. We are especially interested in searching for clustering effects in the fission probability and also in the result of the fission process.
Pair correlations are playing a decisive role also in the neutron halo and neutron skin phenomena. We intend to measure the little difference between the neutron and proton distributions of the neutron-rich nuclei, the neutron-skin thickness, with unprecedented precision. This quantity puts a constrain on the parameters of the “Equation of State” for neutron rich nuclear matter.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The atomic nucleus is built up from protons and neutrons, i.e. from nucleons. Their number is
in between 1 and cca. 300. Therefore, most of the nuclei have some bulk properties, like an overall shape, collective motion in terms of rotation and vibration. What are the stabil shapes of the nuclei? Some general arguments suggest that they are the ones with commensurable ratios of the major axes, like e.g. spherical, superdeformed or hyperdeformed states. Do they really show up in nuclei systematically? How do they emerge from the single-nucleon degrees of freedom? How can they be populated, or what are their typical decay modes? How is the nuclear fission process related to the clusterization of the nucleons and to the shape isomers? How do the large amplitude vibrations of the nucleus depend on the difference between the numbers of neutrons and protons? How is the theoretical understanding of these phenomena in terms of quadrupole collective and cluster models are related to each other? What is their connection to the more fundamental shell model? In this project we plan to investigate these questions by systematic studies both from the experimental and from the theoretical sides.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

For the quantitative description of the different phenomena in nuclear physics we still need phenomenological models. Present theories need precise experimental data and phenomenology for quantitative reliability.

The introduction of new detection techniques opened new possibilities also for the low-energy nuclear structure studies. We are aiming at understanding the particle correlations in the atomic nucleus in a better way by using both new experimental data and new theoretical approaches in order to predict new collective modes in the nucleus, to understand the properties of the nuclear matter in a better way, and to understand the different astrophysical phenomena.

Nuclear physics is playing a strong role in the energy production already from the beginning, but we have only few nuclear energy breakthroughs since Fermi. Nuclear fission is a typical collective process in which the particle correlations are playing a decisive role, so we really need a more precise understanding of such correlations. With the systematic study of the fission process we are aiming at improving our models to find solutions for such key questions of our society.

Our society needs clean energy, but the present power stations are producing a big amount of nuclear waste. We need the transmutation of the nuclear waste. We need nuclear material detection. If we could measure the 235U/238U ratio in the nuclear fuel cells of the power stations, than we could organize the redistribution of the fuel cells in a better way and could gain more nuclear energy from them. At present we cannot even check the contents of the closed barrels containing nuclear waste. There are wide international collaborations for studying the above questions. With our results we would like to contribute to those efforts as well. The real flourishing of our research is expected with the high luminosity γ-ray beams of the ELI-NP, or similar international projects, but the present proposal could give us a good preparation for setting up such ambitious research project.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The atomic nucleus is a microscopic laboratory in which we can study several interesting phenomena of the Nature. Among others: how the collective behavior emerges from individual degrees of freedom. In particular, how simple vibrations and rotations result from the coherent motion of many nucleons, how the shape changes a lot, until the nucleus undergoes fission. What kind of interactions act among the constituents, what collective forces are built up from them, and how they are related to the dynamics and symmetries of the system.

We plan to investigate these questions. We intend to identity the effects in the nucleus which result in pairing and quarteting of the nucleons, and clustering in general. We study the motion of the clusters and their dissociation, i.e. nuclear fission. We try to figure out what is the relation between the difference of the neutron and proton numbers, and the vibration of the nucleus. What is the common root of the individual motion of the nucleons, the liquid-like vibration and rotation, the clusterization and massive decay. We hope to reveal these phenomena by performing (fission, reaction and decay) experiments systematically, and combine them with corresponding theoretical studies.

In case we find answers to these questions then we collect knowledge which enrich our basic
understanding of the Nature, but in addition it can be useful in practical terms, too. We need to understand really deeply the behavior of the atomic nucleus and their reactions in order to have a chance for a human life after the oil sources are exhausted.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A közelmúltban megjelent eredményünk, amely egy új, kis tömegű részecske elektron-pozitron párra történő bomlásának megfigyelését írja le, nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki. A részecskét az amerikai elméleti fizikusok egy csoportja az 5. kölcsönhatás mérték-bozonjaként értelmezte. Az atommagok óriásrezonanciáinak vizsgálatával egy új módszert dolgoztunk ki az atommagok neutronbőr vastagságának, és a nukleáris állapotegyenlet paramétereinek pontosabb meghatározására. Különböző aktinoida atommagok hasadási rezonanciáinak vizsgálatával és új forgási sávok megfigyelésével pontosítottuk a hasadási potenciálok paramétereit, amik a IV. generációs atomerőművek tervezése szempontjából is fontosak. A munkát az ELI-NP-nél, Bukarestben, folytatjuk, amihez speciális hasadási detektorokat fejlesztettünk ki az Atomki-ban. Új szimmetriákat vezettünk be, melyek kapcsolatot teremtenek az atommagok különböző konfigurációi és szerkezeti modelljei között. A sokcsatornás dinamikai szimmetria a különböző fürtösödések között teremt kapcsolatot. Megfogalmaztunk egy sejtést a héj-, a fürt- és a kollektív modell közös részére nézve is. Tanulmányoztuk a héj- és fürtszerkezet versengését, és megalkottuk a kvartett képződés két új algebrai modelljét.
Results in English
Our experimental result published recently on the electron-positron decay of a new light particle created a large international interest. Such a new particle was described by a group of US theorists as the gauge-boson of the 5.-th force. By studying the giant resonances of the atomic nuclei we have developed a novel method for measuring the neutron-skin thickness of the nuclei and for constraining the parameters of the nuclear equation of state. We have constrained the parameters of the fission potentials by studying fission resonances, and by observing new rotational bands in different actinide nuclei, which are important also for designing the IV-th generation nuclear power stations. We are going to continue this work at ELI-NP in Bucharest with special fission-fragment detectors developed in Atomki. We have invented new symmetries to connect different configurations and models of nuclear structure. The multichannel dynamical symmetry relates different clusterizations of the same nucleus, and has a considerable predictive power. We have put forward a conjecture on the common intersection of the nuclear shell, collective and cluster models. We have studied the coexistence and competition of the shell and cluster structure of atomic nuclei and we have invented two algebraic models for the description of the quarteting of nucleons in the intersections of these approaches.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106035
Decision
Yes

 

List of publications

 
Krasznahorkay A. J., Csatlós M., Csige L., Gácsi Z., Gulyás J., Hunyadi M., Ketel T. J., Krasznahorkay A. Jr., Kuti I., Nyakó B. M., Stuhl L., Timár J. , Tornyi T. G., Vajta Zs.: Observation of anomalous internal pair creation in 8Be: A possible indication of a light neutral boson, Physical Review Letters, 2016
Gulyás J., Ketel T. J., Krasznahorkay A. J. , Csatlós M., Csige L., Gácsi Z., Hunyadi M., Krasznahorkay A. Jr., Vitéz A. Cs., Tornyi T. G.: A pair spectrometer for measuring multipolarities of energetic nuclear transitions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 808 (2016) 21-28, 2016
Krasznahorkay A., Gulyás J., Csatlós M., Vitéz A. Cs., Tornyi T. G., Stuhl L., Csige L., Gácsi Z., Krasznahorkay A. Jr., Hunyadi M., Ketel T. J: Searching for a light neutral axial-vector boson in isoscalar nuclear transitions., Proceedings Frascati Physics Series 56, 86-97, 2013
Krasznahorkay A., Paar N., Vretenar D., Harakeh M. N.: Anti-analog giant dipole resonances and the neutron skin of nuclei., Physics Letters B 720 428-432, 2013
Krasznahorkay A., Paar N., Vretenar D., Harakeh M. N.: Neutron-skin thickness of 208Pb from the energy of the anti-analogue giant dipole resonance., Physica Scripta T 154 4018, 2013
Balabanski D.L., Ibrahim F., Krasznahorkay A., Boztosun I., Choudhury D., Coban S., Constantin P., Csige L., Cuong P.V., Dickel T., Djapo H., Dobrin I., Essabaa S., Filipescu D., Franchoo S., Georgiev G., Gheorghe I., Ghita D., Glodariu T., Gupta M., Jokinen A., Kaur J., Marginean N., Moore I., Pentilla H., Petcu C., Plass W., Sava T., Savard G., Scheidenberger C.: Photofission experiments at ELI-NP, Romanian Reports in Physics, 68 (2016) S621, 2016
Krasznahorkay A., Csatlós M., Stuhl L., Algora A., Gulyás J., Timár J., Paar N., Vretenar D., Harakeh M. N., +(R3B+EXL Collaboration): A new method for measuring neutron-skin thickness in rare isotope beams., Acta Physica Polonica B 44 (2013)3:559-562, 2013
Jordan J., Algora A., Tain J. L., Rubio B., Agramunt J., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Caballero L., Nácher E., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Aystö J., Penttila H., Moore I. D., Eronen T., Jokinen A., Nieminen A., Hakala J., Karvonen P., Kankainen A., Saastamoinen A., Rissanen J., Kessler T., Weber C., Ronkainen J., + 16 coauthors: Total absorption study of the beta decay of 102,104,105Tc., Physical Review C Nuclear Physics 87 044321, 2013
Csige L., Filipescu D. M., Glodariu T., Gulyás J., Günther M., Habs D., Karwowski H. J., Krasznahorkay A., Rich G. C., Sin M., Stroe L., Tesileanu O., Thirolf P. G.: Exploring the multihumped fission barrier of 238U via sub-barrier photofission., Physical Review C Nuclear Physics 87 044321, 2013
Csige L., Filipescu D. M., Gulyás J., Günther M., Habs D., Karwowski H. J., Krasznahorkay A. 1, Rich G. C. , Thirolf P. G.: Photofission of 238U induced by a quasi-monochromatic, compton backscattered gamma beam., Acta Physica Polonica B 44 (2013)643-646., 2013
Krasznahorkay A., Stuhl L., Csatlós M., Algora A., Gulyás J., Timár J., Paar N., Vretenar D., Harakeh M.N. + R3B and EXL collaborations: Neutron-skin thickness from the study of the Anti-analog Giant Dipole Resonanace., AIP Conference Proceedings 1491) (2012)190-197., 2012
Csige L., Gulyás J., Habs D., Krasznahorkay A., Thirolf P. G., Tornyi T. G.: Nuclear photofission studies with monochromatic gamma ray beams., AIP Conference Proceedings 1462 (2012)167-172., 2012
Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F.: Transmission resonance spectroscopy in the third minimum of 232Pa., Physical Review C Nuclear Physics 85 (2012)054306, 2012
Csige L. , Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Hertenberger R., Hunyadi M., Krasznahorkay A., Maier H. J., Thirolf P. G., Wirth H. F.: High resolution spectroscopy in the third minimum of 232Pa., Acta Physica Polonica B 43 (2012) 291-296., 2012
T. Suhara, N. Itagaki, J. Cseh, M. Ploszajczak: Novel and simple description for smooth transition from alpha cluster to jj-coupling shell model wave function, Physical Review C 87 (2013) 054334, 2013
J. Cseh, K. Kato: Multichannel dynamical symmetry and cluster coexistence, Physical Review C 87 (2013) 067301, 2013
A. Giaz, L. Pellegri, S. Riboldi, F. Camera, N. Blasi, C. Boiano, A. Bracco, S. Brambilla, S. Ceruti, S. Coelli, F.C.L. Crespi, M. Csatlòs, S. Frega, J. Gulyàs, A. Krasznahorkay, S. Lodetti, B. Million, A. Owens d, F. Quarati, L. Stuhl, O. Wieland: Characterization of large volume 3.5″ x 8″ LaBr3:Ce detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2013
Krasznahorkay A., Csatlós M. , Csige L., Eriksen T. K., Giacoppo F., Görgen A., Hagen T. W., Harakeh M. N., Julin R., Koehler P., Paar N., Siem S., Stuhl L., Tornyi T. G., Vretenar D.: Neutron-skin thickness of 208Pb from the study of the anti-analog giant dipole resonance., 32nd International Workshop on Nuclear Theory. IWNT32-2013. Rila Mountains, Bulgaria, 23-29 June. Proceedings. Eds: Georgieva, A. et al. Sofia, Heron Press 32 (2013)12-2, 2013
Algora A., Jordan D., Tain J. L., Rubio B., Agramunt J., Caballero L., Nácher E., Perez-Cerdan A. B., Molina F., Estevez E., Valencia E., Krasznahorkay A., Hunyadi M., Gulyás J., Vitéz A. Cs., Csatlós M., Csige L., Eronen T., Rissanen J., Saastamoinen A., Moore I. D., Penttila H., Kolhinen V. S., Burkard K., Hüller W., Batist L., Gelletly W., Nichols A. L., Yoshida T.: Decay heat studies for nuclear energy, Hyperfine Interactions 223 (2014) 245-252, 2014
Fujita Y., Fujita H., Adachi T., Bai C. L., Algora A., Berg G. P. A., von Brentano P., Colo G., Csatlós M., Deaven J. M., Estevez-Aguado E., Fransen Ch., De Frenne D., Fujita K., Ganioglu E., Guess C. J., Gulyás J., Hatanaka K., Hirota K., Honma M., Ishikawa D., Jacobs E., Krasznahorkay A., Matsubara H., Matsuyanagi K., Meharchand R., Molina F., Muto K., Nakanishi K.: Observation of low- and high-energy Gamow-Teller phonon excitations in Nuclei, Physical Review Letters 112 (2014)11:2502(5), 2014
Karakoc M., Zegers R. G. T., Brown B. A., Fujita Y., Adachi T., Boztosun I., Fujita H., Csatlós M., Deaven J. M., Guess C. J., Gulyás J., Hatanaka K., Hirota K., Ishikawa D., Krasznahorkay A., Matsubara H., Meharchand R., Molina F., Okamura H., Ong H. J., Perdikakis G., Scholl C., Shimbara Y., Susoy G., Suzuki T., Tamii A., Thies J. H., Zenihiro J.: Gamow-Teller transitions in the A = 40 isoquintet of relevance for neutrino captures in 40Ar, Physical Review C Nuclear Physics 89 (2014)6:4313(7), 2014
Stuhl L., Krasznahorkay A., Csatlós M., Algora A., Gulyás J., Kalinka G., Timár J., Kalantar-Nayestanaki N., Rigollet C., Bagchi S., Najafi M. A.: A neutron spectrometer for studying giant resonances with (p,n) reactions in inverse kinematics, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 736 (2014)1-9., 2014
Tornyi T. G., Görgen A., Guttormsen M., Larsen A. C., Siem S., Krasznahorkay A., Csige L.: A new fission-fragment detector to complement the CACTUS-SiRi setup at the Oslo Cyclotron Laboratory, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 738 (2014)6(12), 2014
Tornyi T. G., Guttormsen M., Eriksen T. K., Görgen A., Giacoppo F., Hagen T. W., Krasznahorkay A., Larsen A. C., Renstrom T., Rose S. J., Siem S., Tveten G. M.: Level density and gamma-ray strength funciton in the odd-odd 238Np nucleus, Physical Review C Nuclear Physics 89 (2014)4:4323(8), 2014
Guttormsen M., Bernstein L. A., Görgen A., Jurado B., Siem S., Aiche M., Ducasse Q., Giacoppo F., Gunsing F., Hagen T. W., Larsen A. C., Lebois M., Leniau B., Renstrom T., Rose S. J., Tornyi T. G., Tveten G. M., Wiedeking M., Wilson J. N.: cissors resonance in the quasicontinuum of Th, Pa, and U isotopes, Physical Review C Nuclear Physics 89 (2014)4302(11), 2014
Orrigo S. E. A., Rubio B., Fujita Y., Blank B., Gelletly W., Agramunt J., Algora A., Ascher P., Bilgier B., Cáceres L., Cakirli R. B., Fujita H., Ganioglu E., Gerbaux M., Giovinazzo J., Grévy S., Kamalou O., Kozer H. C., Kucuk L., Kurtukian-Nieto T., Molina F., Popescu L., Rogers A. M., Susoy G., Stodel C., Suzuki T., Tamii A., Thomas J. -C.: Observation of the beta-delayed gamma-proton decay of 56Zn and its impact on the Gamow-Teller strength evaluation, Physical Review Letters 112 (2014)22:2501(5), 2014
Sarriguren P., Algora A., Pereira J.: Gamow-Teller response in deformed even and odd neutron-rich Zr and Mo isotopes, Physical Review C Nuclear Physics 89 (2014)3:4311(13), 2014
Darai J., Cseh J.: Largely deformed nuclear states and their clusterization, Fizikai Szemle LXIV (2014) No.1, 6., 2014
Csige L., Csatlós M., Faestermann T., Gulyás J., Habs D., Krasznahorkay A., Thirolf P. G., Tornyi T. G. , Wirth H. F: Transmission resonance spectroscopy of the doubly odd 238Np in (d,pf) reaction, Acta Physica Polonica B 46 (2015) 559, 2015
Cseh J.: Wigner and the groups in classifying elementary particles and nuclear states, Eur. Phys. J. Web of Conferences 78 (2014) 03002., 2015
Cseh J.: Algebraic models for shell-like quarteting of nucleons, Physics Letters B 743 (2015) 213., 2015
Cseh J.: On the relation of the shell, collective and cluster models, Journal of Physics: Conference Series, 580 (2015) 012046., 2015
Darai J., Cseh J.: Shape isomers and their clusterization, Journal of Physics: Conference Series, 580 (2015) 012057., 2015
Fujita Y, Fujita H., Adachi T., Susoy G., Algora A., Bai C.L., Coló G., Csatlós M., Deaven J.M., Estevez-Aguado E., Guess C.J., J. Gulyás J., Hatanaka K., Hirota K., Honma M., Ishikawa D., Krasznahorkay A., Matsubara H., Meharchand R., Molina F., Nakada N., Okamura H., Ong H.J., Otsuka T., Perdikakis G., B. Rubio B., Sagawa H., Sarriguren P., Scholl C., Shimbara Y., Stephenson E.J., Suzuki T., Tamii A.,Thies J.H.,Yoshida K.,Zegers R.G.T. and Zenihiro J: High-resolution study of Gamow-Teller excitations in the 42Ca(3He,t) 42Sc reaction and the observation of a “low-energy super-Gamow-Teller state”, Phys. Rev. C 91, 064316 (2015), 2015
Krasznahorkay A., Csatlós M., Csige L., Eriksen T. K., Giacoppo F., Görgen A., Hagen T. W., Harakeh M. N., Julin R., Koehler P., Paar N., Siem S., Stuhl L., Tornyi T. G., Vretenar D.: Neutron-skin thickness of 208Pb, and symmetry-energy constraints from the study of the anti-analog giant dipole resonance, Proceedings of the ISTROP 2013 International Conference. Bratislava, SAV (2015)83, 2015
Krasznahorkay A. J., Csatlós M., Csige L., Gácsi Z., Gulyás J., Hunyadi M., Ketel T. J., Krasznahorkay A. Jr., Kuti I., Nyakó B. M., Stuhl L., Timár J. , Tornyi T. G., Vajta Zs.: Observation of anomalous internal pair creation in 8Be, Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 2015
P. Russotto, S. Gannon, S. Kupny, P. Lasko, L. Acosta, M. Adamczyk, A. Al-Ajlan, M. Al-Garawi, S. Al-Homaidhi, F. Amorini, L. Auditore, T. Aumann,10, Y. Ayyad, Z. Basrak, J. Benlliure, M. Boisjoli, K. Boretzky, J. Brzychczyk, A. Budzanowski, C. Caesar, G. Cardella, P. Cammarata, Z. Chajecki, M. Chartier, A. Chbihi, M. Colonna, M. D. Cozma, B. Czech, E. De Filippo, M. Di Toro, M. Famiano, I. Gaˇspari, L. Grassi, C. Guazzoni, P. Guazzoni, M. Heil, L. Heilborn, R. Introzzi, T. Isobe, K. Kezzar, M. Kis, A. Krasznahorkay, N. Kurz, E. La Guidara,1 G. Lanzalone, A. Le F`evre, Y. Leifels, R. C. Lemmon, Q. F. Li, I. Lombardo, J. Łukasik, W. G. Lynch, P. Marini, Z. Matthews, L. May, T. Minniti, M. Mostazo, A. Pagano, E. V. Pagano, M. Papa, P. Pawłowski, S. Pirrone, G. Politi, F. Porto, W. Reviol, F. Riccio, F. Rizzo, E. Rosato, D. Rossi, S. Santoro, D. G. Sarantites, H. Simon, I. Skwirczynska, Z. Sosin, L. Stuhl, W. Trautmann, A. Trifiro M. Trimarchi, M. B. Tsang, G. Verde, M. Veselsky, M. Vigilante, Yongjia Wang, A. Wieloch, P. Wigg, J. Winkelbauer, H. H. Wolter, P. Wu, S. Yennello, P. Zambon, L. Zetta, and M. Zoric: Results of the ASY-EOS experiment at GSI: The symmetry energy at suprasaturation density, Physical Review C Nuclear Physics 94, 034608 (2016), 2016
Cseh J.: Quartet excitations in atomic nuclei, Journal of Physics: Conference Series, 724 (2016) 012010., 2016
E. Betak, J. Cseh: Pre-equilibrium (exciton) model and the heavy-ion reactions with cluster emission, Proc. 14th Int. Conf. on Nuclear reaction Mechanisms, Varenna (Italy) 2015 eds: F. Cerutti, M. Chadwick, A. Ferrari, T. Kawano and P. Schoofs CERN, Geneva, 2015, p. 225, 2015
Back »