Effect of the Patristic Sources on the Medieval Canonical Collections  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106300
Type K
Principal investigator Szuromi, Szabolcs
Title in Hungarian A patrisztikus források hatása a középkori kánonjogi gyűjteményekre
Title in English Effect of the Patristic Sources on the Medieval Canonical Collections
Keywords in Hungarian középkori kánonjog, patrisztikus szövegek, ius commune, kánonjogi gyűjtemények középkori kéziratai
Keywords in English Medieval Canon Law, Patristic Texts, Ius Commune, Medieval manuscripts of Canonical Collections
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Canon law
History (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: History of law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Hittudományi Kar (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2016-08-31
Funding (in million HUF) 9.284
FTE (full time equivalent) 1.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A 11-12.sz-i pre-Gratianus gyűjtemények patrisztikus anyagának vizsgálata a nemzetközi szakirodalomban mindössze néhány publikációban került rövid összefoglalásra,általunk.A különböző egyházatyáktól származó kánonoknak a kánongyűjteményeken belüli előfordulása, az eddigi kutatásaink tükrében, számos új ismeretet szolgáltat az egyes gyűjtemények anyagának fejlődéséről és a kollekciók egymáshoz való viszonyáról.Alapvetően ezek azok a kánonok,amelyek megadják a különböző joggyűjtemények sajátos teológiai hangsúlyait.Sőt,I.Gergely pp.(590-604)írásai tekintetében hangsúlyoznunk kell az azokban található számos római jogi kánont is.Ez utóbbi viszont kifejezetten az egyház függetlensége melletti érvelés számára szolgált forrásul,felhasználva az állami eredetű joganyagot az egyház saját belső szakrális jogalkotása önállóságának alátámasztására.A gyűjtemények patrisztikus anyagában megtaláljuk Ciprián,Euzébiusz,Órigenész,Jeromos,Ambrus,Ágoston,Alexandriai Cirill,Bazil,I.Leó,I.Gergely kánonjait,így az anyag bősége miatt programunkban elsődlegesen Ciprián,Ambrus,Ágoston írásaival,ill.római jogi és ekkleziológiai tartalma és terjedelmessége miatt két évben is I.Gergely pápa írásaival.Az ő írásainak elemzése és azok befolyásának vizsgálata az egyik fókusza kutatási programunknak,mely nemzetközi szinten kiemelkedő új eredményt igér. Ugyanígy az utolsó évre ütemezett ókori zsinati szövegek,ill. egyházfegyelmi rendelkezések hatásának vizsgálata a középkori egyházfegyelemre és azon keresztül az európai ius commune-ra gyakorolt hatás tekintetében, valamint a fentieket tartalmazó eredeti kódexállomány őrzési helyén történő vizsgálata.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kora- és érett középkori kánongyűjtemények tartalmi, szerkezeti és szövegkritikai elemzése, különös tekintettel a bennük található patrisztikus és ókori zsinati fegyelmi anyagra. Programunk fő célkitűzése, hogy ezeknek a szövegtöredékeknek a középkori egyház ekkleziológiai koncepciójára, és mindennapi működésére gyakorolt hatását vizsgálja, valamint, ugyanezen szövegrészletek befolyását elemezze - a középkori, és az azokat felhasználó más gyűjteményeken és jogi segédkönyvökön keresztül - az európai ius commune"-n belül, a 16. századig. Ennek eszközei: a kánonjogi gyűjtemények és segédkönyvek fennmaradt kéziratainak és töredékeinek kodikológiai és paleográfiai vizsgálata a 8-9.sz-tól; az érett középkori kánoni kollekciók szövegváltozatainak, egymásra és a további egyházi jogalkotásra gyakorolt hatásának elemzése a bennük található patrisztikus szövegrészletek alapján, különös tekintettel Ciprián,Ambrus,Ágoston,I.Gergely írásaira; az egyház ókeresztény korban kifejlődő intézményes élete által a középkori kánonjogi forrásokra gyakorolt hatásainak vizsgálata;a szentség és szentelmény kiszolgáltatás fegyelmére gyakorolt patrisztikus hatás az egyes középkori kánonjogi gyűjtemények szövegére és kiegészítéseire; 6) a partikuláris zsinatok szövegének megjelenése és ennek relevanciája az egyes kánonjogi gyűjtemények kiegészítő kánonállományában; 7) a középkori kánonjog ókeresztény rétegének és az európai ius commune kapcsolatának és jellegzetességeinek részletes vizsgálata és bemutatása, tapasztalatainak felhasználása.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Kutatási programunk folytatja az OTKA T 048584-as és az OTKA K 73574 sz. programunknak, melyekkel megfelelő alapot teremtettünk a további, specifikus vizsgálatnak. Mivel a gregoriánus gyűjtemények tekintetében mindössze néhány publikáció jelent meg eddig a nemzetközi szakirodalomban, és ezek is az említett előző programaink marginális eredményeihez kötődnek, így az 1140 előtti - és 590 utáni - időszak kánongyűjteményei patrisztikus tartalmának, sajátosságainak és befolyásának teljesen új adatai kerülhetnek feltárásra. Nagy Szt. Gergely pápa írásainak elemzése és azok befolyásának vizsgálata - különösen a bennük található számos római jogi részlet miatt - nemzetközi szinten - a programban választott téma egyediségén túl is - különösen kiemelkedő új és alapvető eredményt igér. Ugyanezt mondhatjuk el az utolsó évre ütemezett ókori zsinati szövegek, ill. egyházfegyelmi rendelkezések hatásának vizsgálatáról a középkori egyházfegyelemre és azon keresztül az európai ius commune-ra.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az elmúlt két évtizedben méginkább a kánonjogtörténeti kutatások homlokterébe kerültek az ún. patrisztikus, azaz ókori egyházatyáktól származó, normatív szövegek, amelyek helyet kaptak a középkori joggyűjteményekben. Mivel ismert, hogy a kora- és érett középkori kánongyűjtemények mind az egyház, mind az állam mindennapi működésére hatással voltak, így sajátos kérdésként merül fel: milyen befolyása volt a legfontosabb alapeéveket rögzítő patrisztikus kánonoknak. Különösen igaz ez Nagy Szt. Gergelyre, aki érvelésében számos római jogi idézetet használt fel. Ugyanígy fontos mindennek a kéziratos kódexállományban való fennmaradása és dokumentálhatósága.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The analysis of patristic material of pre-Gratian canonical collections of the 11th-12th centuries has summarized only in few and short publications for the international scholars, which has happened by our previous researches.Basically these are the canons which give the particular theological emphasizes of the various collections. About the writings Gregory I we must indicate too the Roman law materials which contained by his texts. This is expressively a source of argumentation for the freedom of the Church, while he used civil origin law material for support the independence of the inside sacred legislation of the Church. The collections are quoting texts from: Cyprian,Eusebius,Origen, Cyrill of Alex.,Basil,Ambrose,Augustine, Jerome,Leo I,Gregory I;therefore,we primarily deals with Cyprian,Ambrose,Augustine,Jerome, and Gregory I. The analysis of writings and their influence of Gregory I places in one of the focused questions of our research program, and this analysis can give–very possibly–several new scientific results on international level.We expect similar conclusions concerning the material– and their effects–of the Early Christian councils which also appear in the above indicated medieval canonical collections,particularly the analysis their influences to the medieval European ius commune; we also expect fundamental and very important new results of observations of the original manuscripts which contain the above indicated patristic and early conciliar material by our planed research at their keeping places(i.e. European and American Libraries).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The contextual,structural, textual-critical analysis of the Early and High Middle Ages canonical collections,particularly concerning the patristic and early conciliar disciplinary texts which are contained by them. The basic goal of our research program to observe the effect of these textual-fragments on the ecclesiological concept and day to day life of the medieval Church,moreover to analyze the influence of the same texts – through the medieval and other collections which are using these material, including the auxiliary canonical and legal handbooks – within the European “ius commune” up to the 16th century. Our method is: textual-critical, structural and contextual analysis of the canonical collections and auxiliar handbooks between the the 8th and 14th centuries; influenced on each other of different textual versions of the high middle ages canonical collections, moreover their further effect on the ecclesiastical legislation, based on the cited patristic material of these sources,particularly the writings of Cyprian,Ambrose,Augustine,Jerome, and Gregory I;the gradual institutionalized life of the Early Church and the effect of these developed disciplinary regulations on the medieval canon law sources;the patristic effects on the texts and supplements of the single medieval canonical collections, particularly on the ecclesiastical disciplines regarding the sacraments and sacramentals;the appearance of the texts and relevance of the territorial synods which have taken place as supplementary material in the medieval canon law collections;detailed analysis of connections and relations between the patristic basis of the medieval canon law and the European ius commune.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Our research program is a continuation of our previous research, supported by OTKA T 048584 and OTKA K 73574,which made sufficient basis for a further specified research on the international level. Because concerning particularly the Gregorian collections only few publications have appeared in the international scholarly field and these only our marginal short descriptions as results of our previous works, therefore completely new data of patristic contents, peculiarities, and influences of the canonical collections - before basically 1140 and after 590 – can be discovered in detailed form by this program. The analysis of St. Gregory the Great’s writings and their influences – particularly by the reason the many Roman law quotations within those – can conclude many unique new data which go much beyond on the international scientific level of the general news of our expected new results. We can say the same about the conclusions of the analysis of the Early Christian councils, particularly the observations of their influences on the medieval European ius commune; obviously, there should be several fundamental and very important new results of search of the original manuscripts which contain the above indicated patristic and early conciliar material.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

During the last two decades the researches about those patristic normative texts - means writings from early christian authors - which have taken place in medieval canonical collections, have become in the focus of the international scholarly research. These early and high medieval canonical collections made a well known effect on the day to day life of the Church and the state, therefore the question - what type of influenence was in that time by the patristic canons which fixed the most significant principles - should be arisen. It is particulaarly true concerning the writings of Pope Gregory I who used for his argumentation several Roman law origin texts. However, the documentation of these surviving disciline in the medieval canonical manuscripts is also very important for the support of our research, which shall analyse of the original remained manuscripts at the keeping places.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A patrisztikus forrásoknak a középkori kánonjogi gyűjteményekre gyakorolt hatását vizsgáltuk,széles nemzetközi kitekintéssel.Elemeztük a kora- és érett-középkori kánongyűjteményekben található,és Nagy Szt. Gergely pápa uralkodása végéig keletkezett eredeti egyházfegyelmi szövegeket és azok intézménytörténeti hátterét, valamint meghatároztuk a konkrét jogi előírások célját. A vizsgált kánonjogi gyűjteményekről és szövegtanúikról nagyszámú alapvető és új paleográfiai ill. kodikológiai evidenciákat tártunk fel.Ez jelentősen pontosította, ill. számos esetben magyarázta a korábbi kutatások által vizsgált intézménytörténeti folyamatok kikristályosodását.Nagyszámú kézirat átvizsgálásával támasztottuk alá a patrisztikus anyag egyházfegyelemre gyakorolt jelentős és folyamatos doktrinális befolyását, különös tekintettel St.Cypriánusz,St.Ambrus,St.Ágoston,és Nagy St.Gergely műveire vonatkozóan.Ez a szentségi jog területén a keresztség, az eucharisztia, az egyházi rend, a vegyesházasságok, a betegek kenete, a gyónás, az anyagi javak, az uzsora és a tized kánonjogi értékelése, valamint az ereklyetisztelet esetében nemzetközi szinten releváns új tudományos eredményekre vezetett.
Results in English
We have analyzed the effect of the patristic sources on the medieval canonical collections in wide international spectrum.We have made a precise analysis of those original ecclesiastical disciplinary texts until the end of the time of Gregory the Great,with their institutional historical background which can be found in the canonical collections of the early- and in the high middle ages.Moreover,we have defined the original goal of the canonical regulations too.We discovered numerous new and fundamental paleographical and codicological data about these collections, manuscripts and texts. Our research significantly specified or gave new interpretations of the crystallization process of the analyzed ecclesiastical institutions as compared with the earlier researches.We have supported with detailed analysis of numerous manuscripts the certain significant and constant effect of the patristic material on the discipline of the Church, in particular by works of St.Cyprian,St. Ambrose,St.Augustine and St.Gregory the Great.This was particularly relevant to reach new internationally relevant scientific results regarding the canonical regulation of administering of baptism, Eucharist,holy order,mixed marriages,extreme unction,confession,temporal goods,usury,and tithe;moreover the veneration of relics.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106300
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szuromi Szabolcs Anzelm: The testimony of medieval canonical collections - texts, manuscripts, institutions, Budapest: Szent István Társulat, 224 p. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae; 3.) 18, Studia, 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: Pre-Gratian medieval canonical collections, Berlin: Frank und Timme, 152 p. (Aus Religion und Recht; 18.), 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: Dottrina e disciplina della Chiesa, Berlin: Frank und Timme, 160 p. (Aus Religion und Recht; 20.), 2016
Szuromi Szabolcs Anzelm: Canon law historical background of categories of the canonical singular administrative acts, STUD CANON 49: (1-2) 643-660, 2015
Szuromi Szabolcs Anzelm: The testimony of medieval canonical collections - texts, manuscripts, institutions, Budapest: Szent István Társulat, 224 p. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae; 3.) 18, Studia, 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: Pre-Gratian medieval canonical collections, Berlin: Frank und Timme, 152 p. (Aus Religion und Recht; 18.), 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: Pre-Gratian medieval canonical collections, Berlin: Frank und Timme, 152 p. (Aus Religion und Recht; 18.), 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: The testimony of medieval canonical collections - texts, manuscripts, institutions, Budapest: Szent István Társulat, 224 p. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae; 3.) 18, Studia, 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: Pre-Gratian medieval canonical collections, Berlin: Frank und Timme, 152 p. (Aus Religion und Recht; 18.), 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: The testimony of medieval canonical collections - texts, manuscripts, institutions, Budapest: Szent István Társulat, 224 p. (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae; 3.) 18, Studia, 2014
Szuromi Szabolcs Anzelm: Pre-Gratian medieval canonical collections, Berlin: Frank und Timme, 152 p. (Aus Religion und Recht; 18.), 2014
Szuromi Szabolcs: Egy működő szakrális jogrend, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/16), Budapest 2013, 2013
Szuromi Szabolcs: Medieval Canon Law Manuscripts in the National Library of St. Petersburg, I, Archiv für katolisches Kirchenrecht 181 (2012) 91-106., 2013
Szuromi Szabolcs: Biblical Texts and Medieval Ecclesiastical Discipline up to the Decretum Gratiani, Folia Theologica et Canonica I (23/15) [2012] 139-149., 2013
Szuromi Szabolcs: Le esequie ecclesiastiche a servizio della salvezza delle anime: annotazioni circa la disciplina delle esequie ecclesiatiche cattoliche, Periodica 102 (2013) 55-65., 2013
Szuromi Szabolcs: A büntetőjogi eljárás sajátosságai a legsúlyosabb büntetendő cselekmények tekintetében, Kánonjog 15 (2013) 77-89., 2013
Szuromi Szabolcs: A legsúlyosabb büntetendő cselekmények és a Katolikus Egyház büntetőjogban, Állam- és Jogtudomány 53 (2012) 243-260., 2012
Szuromi Szabolcs: A vezeklés, mint egyházi büntetőintézkedés, különös tekintettel a korai és a középkori keleti vezeklési gyakorlatra, ustum Aequum Salutare IX/1 (2013) 155-161., 2013
Szuromi Szabolvs: Az egyházi anyakönyvekre vonatkozó hatályos kánonjogi előírások, Magyar Sion XLVIII (2012) 153-161., 2012
Szuromi Szabolcs: A 11-13. századi magyar zsinatok a nemzetközi zsinati jogalkotás tükrében, MÁTHÉ G. – RÉVÉSZ T.M. (szerk.), Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok. Ünnepi tanulmányok Rácz Lajos 65. születésnapja alkalmából, Budapest 2013. 118-129., 2013
Szuromi Szabolcs: Szempontok az egyházi tized rendszerének forrásaihoz és kánonjogtörténeti sajátosságaihoz, Magyar Sion XLIX (2013) 33-48., 2013
Szuromi Szabolcs: Szempontok az 1307. évi Udvardi Zsinat kánonjogtörténeti vonatkozásaihoz, Iustum Aequum Salutare IX/2 (2013) 105-110., 2013
Szuromi Szabolcs: The paleo-Christian characteristics of the Catholic priesthood and their effect on Medieval (9th-12th century) structures of priestly formation, Studia Canonica 48 (2013) [megjelenés alatt]., 2013
Szuromi Szabolcs: Some notes on the Councils of Toledo and the Church in “Hispania” (6th – 8th centuries), Rivista internazionale di diritto comune 23 (2012) [megjelenés alatt]., 2013
Szuromi Szabolcs: Canon Law Historical Background of Categories of the Canonical Singular Administrative Acts, Studia Canonica (Festschrift in honor of Father Roland Jacques, OMI) 48 [2013] (megjelenés alatt), 2013
Szuromi Szabolcs: A Decretum Burchardi Wormatiensis sajátosságai, különös tekintettel a püspök személyére és feladatkörének gyakorlására, ustum Aequum Salutare IX/4 (2013) [megjelenés alatt]., 2013
Szuromi Szabolcs: A Lumen Gentium mint az Egyház alkotmányának gerince és annak forrásai, Tanulmányok a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójára (Varia Theologica 5), Budapest [megjelenés alatt]., 2013
Szuromi Szabolcs: A püspökökre vonatkozó egyházfegyelem a Decretum Burchardi Wormatiensis-ben, Ünnepi tanulmányok Solymosi László tiszteletére, Szeged – Budapest 2013 [megjelenés alatt]., 2013
Szuromi Szabolcs: The Testimony of Medieval Canonical Collections – Texts, Manuscripts, Institutions –, (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/18),, 2014
Szuromi Szabolcs: Pre-Gratian Medieval Canonical Collections – Texts, Manuscripts, Concepts –, (Aus Recht und Religion 18), Berlin 2014., 2014
Szuromi Szabolcs: The Tripartita as compared with “Tripartita”. Notes on the Firenze, Bibliotheca Medicea-Laurentiana, Ashburnham 53 and St. Petersburg, Nationalnaya Biblioteka O. v. II. 4, Archiv für katolisches Kirchenrecht 182 (2013) 6-25., 2014
Szuromi Szabolcs: Obblighi e diritti dei membri degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, Angelicum 90 (2013) 447-460., 2014
Szuromi Szabolcs: Modifiche storiche e giuridiche della Chiesa nelle prescrizioni canoniche circa l’amministrazione del battesimo nel rito latino e la loro applicabilità nella nuova evange, Folia Theologica et Canonica II (24/16) [2013] 177-190., 2014
Szuromi Szabolcs: Peculiarities of the Decretum Burchardi Wormatiensis especially regarding the Discipline about Bishops and their Duties, Revista Española de Derecho Canónico 71 (2014) 493-506., 2014
Szuromi Szabolcs: Obblighi e diritti dei membri degli istituti di vita consacrata, Commentarium pro religiosis et missionaris 95 (2014) 57-67., 2014
Szuromi Szabolcs: Ecclesiastical concept on interest and usury in the canon law sources up to the 13th century, Rivista internazionale di diritto comune 24 (2013) 327-346., 2014
Szuromi Szabolcs: Ecclesiastical Disciplinary Prescriptions and their Origin concerning the Prohibition of Interest and Usury until the Liber Sextus, BENYIK, Gy. (ed.), A Biblia és a gazdaság – Bible and Economy (International Biblical Conference, Szeged, August 22nd-24th 2013) [Studia Theologica Budapestinensia], Bud, 2014
Szuromi Szabolcs: Le esequie ecclesiastiche a servizio della salvezza delle anime: annotazioni circa la disciplina delle esequie ecclesiatiche cattoliche, Periodica 102 (2013) 55-65., 2014
Szuromi Szabolcs: The paleo-Christian characteristics of the Catholic priesthood and their effect on Medieval (9th-12th century) structures of priestly formation, Studia Canonica 47 (2013) 467-478., 2014
Szuromi Szabolcs: Some notes on the Councils of Toledo and the Church in “Hispania” (6th – 8th centuries), Rivista internazionale di diritto comune 23 (2012)., 2013
Szuromi Szabolcs: Gradual Promotion as a Specific Form of Provision of Ecclesiastical Office, Folia Theologica et Canonica II (24/16) [2013] 251-261., 2014
Szuromi Szabolcs: A Vienne-i Zsinat (1311-1312) és hatása a középkori egyetemes kánonjogi gyűjtemények fegyelmi rendelkezéseire¬, FODOR GY. – SARBAK G. (szerk.), Tanulmányok Maróth Miklós 70. születésnapja alkalmából, Budapest 2013. 153-167., 2013
Szuromi Szabolcs: Az egyetemes és partikuláris zsinati fegyelem befolyása a magyar zsinati jogalkotásra a 11-13. században, Teológia 47 (2013)., 2013
Szuromi Szabolcs: Az egyházi tized rendszerének jogtörténeti változásai, Köz-Gazdaság. Tudományos füzetek VIII/3 (2013) 217-231., 2014
Szuromi Szabolcs: Szempontok az egyházi tized rendszerének forrásaihoz és kánonjogtörténeti sajátosságaihoz, Magyar Sion XLIX (2013) 33-48., 2013
Szuromi Szabolcs: A keresztség kiszolgáltatására vonatkozó kánoni előírások egyházjogtörténeti változásai, Kánonjog 16 (2014) 71-82., 2014
Szuromi Szabolcs: A kamat megítélése a kánonjogi forrásokban és irodalomban a 13. századig, Magyar Sion XLIX (2013) 177-194., 2014
Szuromi Szabolcs: A betegek kenetére vonatkozó egyházfegyelem kikristályosodása és kánonjogtörténeti forrása, Teológia 48 (2014) 63-74., 2014
Szuromi Szabolcs: A Katolikus Egyház és az egyetemi képzés: az elmúlt tíz évszázad karakterisztikumai, Communio 22 (2014) 3-13., 2014
Szuromi Szabolcs: The Testimony of Medieval Canonical Collections – Texts, Manuscripts, Institutions –, Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/18), Budapest 2014. pp. 224, 2014
Erdő Péter - Szuromi Szabolcs: Egyházjog, Szent István Kézikönyvek 7, Budapest 2014., 2014
Szuromi Szabolcs: Pre-Gratian Medieval Canonical Collections – Texts, Manuscripts, Concepts –, Aus Recht und Religion 18, Berlin 2014., 2014
Szuromi Szabolcs: A keresztség kiszolgáltatására vonatkozó kánoni előírások egyházjogtörténeti változásai és alkalmazhatóságuk az új evangelizációban, Kánonjog 16 (2014) 71-82., 2014
Szuromi Szabolcs: A kamat- és uzsoraszedés tilalmára vonatkozó egyházfegyelmi rendelkezések és eredetük a Liber Sextus-ig, BENYIK Gy. (szerk.), A Biblia és a gazdaság (Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Szeged, 2013. augusztus 22-24) [Studia Theologica Budapestinensia], Budapest 2014., 2014
Szuromi Szabolcs: A püspökökre vonatkozó egyházfegyelem a Decretum Burchardi Wormatiensis-ben, Ünnepi tanulmányok Solymosi László tiszteletére, I. Szeged – Budapest 2014. 307-320, 2014
Szuromi Szabolcs: A betegek kenetére vonatkozó egyházfegyelem kikristályosodása és kánonjogtörténeti forrása, Teológia 48 (2014) 63-74., 2014
Szuromi Szabolcs: Az Egyház szerepe az egyetemi képzés fejlődésében, annak európai típusú kialakulásától napjainkig, Köz-Gazdaság. Tudományos füzetek IX (2014)., 2014
Szuromi Szabolcs: A Katolikus Egyház és az egyetemi képzés: az elmúlt tíz évszázad karakterisztikumai, Communio 22 (2014) 3-13., 2014
Szuromi Szabolcs: A szenvedés enyhítése Krisztus jóságos irgalmába ajánlás által – a betegek kenetének célja és hatása, A szenvedő ember Isten színe előtt (Varia Theologica 6), Budapest 2014., 2014
Szuromi Szabolcs: A katolikus egyetemek szerepe az Egyház missziós tevékenységében, Teológia 48 (2014) 198-205., 2014
Szuromi Szabolcs: Az Egyház anyagi javaira vonatkozó egyházfegyelem változásainak vázlata, kánonjogtörténeti megközelítésben, Teológia 49 (2015) 101-110., 2015
Szuromi Szabolcs: A „peccatum” és a „vitium” eltérő megítélése a kánonjogi források tükrében, Kánonjog 17 (2015) 59-70., 2015
Szuromi Szabolcs: A magyar és lengyel egyház történelmi kapcsolatainak kezdetei, Iustum Aequum Salutare XI/2 (2015) 251-256., 2015
Szuromi Szabolcs - Ferenczy Rita: Megjegyzések a kegyes alapítványok magyarországi működésének jogtörténeti forrásaihoz és hatályos jogi kereteihez, Kánonjog 17 (2015) 71-79., 2015
Szuromi Szabolcs: From medicine to bionics: some remarks on the nerve-system and genetics from historical perspective, JEDLIK LABORATORIES REPORTS 2:(1) pp. 5-10. (2014), 2014
Szuromi Szabolcs: Obblighi e diritti dei membri degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, Angelicum 90 (2013) 447-460., 2014
Szuromi Szabolcs: Council of Vienne (1311-1312) and its effect on the disciplinary texts of the Medieval Canon Law Collections,, Rivista internazionale di diritto comune 25 (2014)., 2015
Szuromi Szabolcs: Modifiche storiche e giuridiche della Chiesa nelle prescrizioni canoniche circa l’amministrazione del battesimo nel rito latino e la loro applicabilità, Folia Theologica et Canonica II (24/16) [2013] 177-190., 2014
Szuromi Szabolcs: La fondazione delle università nel medioevo e le particolarità dell’insegnamento universitario, Folia Theologica et Canonica III (25/17) [2014] 123-134., 2015
Szuromi Szabolcs: Peculiarities of the Decretum Burchardi Wormatiensis especially regarding the Discipline about Bishops and their Duties, Revista Española de Derecho Canónico 71 (2014) 493-506., 2014
Szuromi Szabolcs: Obblighi e diritti dei membri degli istituti di vita consacrata, Commentarium pro religiosis et missionaris 95 (2014) 57-67., 2014
Szuromi Szabolcs: Ecclesiastical concept on interest and usury in the canon law sources up to the 13th century, Rivista internazionale di diritto comune 24 (2013) 327-346., 2014
Szuromi Szabolcs: Crystallization Process of the Ecclesiastical Discipline regarding the Sacrament of Extreme Unction and its Canon Law Historical Sources, Folia Theologica et Canonica III (25/17) [2014] 231-245., 2015
Szuromi Szabolcs: Ecclesiastical Disciplinary Prescriptions and their Origin concerning the Prohibition of Interest and Usury until the Liber Sextus, in BENYIK, Gy. (ed.), A Biblia és a gazdaság – Bible and Economy (International Biblical Conference, Szeged, August 22nd-24th 2013) [Studia Theologica Budapestinensia], 2014
Szuromi Szabolcs: The Importance of the Decrees of the Council of Vienne (1311-1312) from a Theological, Canonical, and Historical Perspective, Rivista internazionale di diritto comune 25 (2014)., 2015
Szuromi Szabolcs: The BAV Reg. lat. 325 and the textual development of the ‘Collectio Canonum Anselmi Lucensis’, Annaeus 7 (2010) [2015] 229-237., 2015
Szuromi Szabolcs: Canon Law Historical Background of Categories of the Canonical Singular Administrative Acts, Studia Canonica (Festschrift in honor of Father Roland Jacques, OMI) 50 (2015) 643-660., 2015
Szuromi Szabolcs: Legal theory and canon law: Considerations on morality and law from historical perspective, HALUSTYIK, A. – KLICSU, L. (szerk.), Cooperatrici veritatis: Ünnepi kötet Tersztyánszkyné Vasadi Éva 80. születésnapja alkalmából, Budapest 2015. 29-43., 2015
Szuromi Szabolcs: Interpretation of the Church’s discipline without the former sources?, Folia Theologica et Canonica IV (26/18) [2015] 253-266., 2015
Szuromi Szabolcs: Influence on the Ancient Conciliar Collections which Basically Maintained an Existence in Armenian on the Universal Ecclesiastical Legislation, History and Social Sciences (Yearbook, Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Faculty of History an Jurisprudence), II. Yerevan 2016. 197-216., 2016
Szuromi Szabolcs: Az Egyház anyagi javaira vonatkozó egyházfegyelem változásainak vázlata, kánonjogtörténeti megközelítésben, Teológia 49 (2015) 101-110., 2015
Szuromi Szabolcs: A „peccatum” és a „vitium” eltérő megítélése a kánonjogi források tükrében, Kánonjog 17 (2015) 59-70., 2015
Szuromi Szabolcs: A magyar és lengyel egyház történelmi kapcsolatainak kezdetei, Iustum Aequum Salutare XI/2 (2015) 251-256., 2015
Szuromi Szabolcs: A hét főbűn kánonjogi megközelítése, A hét főbűn (Varia Theologica 7), Budapest 2016. 204-219., 2016
Szuromi Szabolcs: A vegyes házasságokra vonatkozó latin egyházfegyelem a kánonjogi források tükrében, Teológia 49 (2015) 211-219., 2015
Szuromi Szabolcs: A katolikus papság kialakulásának sajátosságai és ennek hatása a középkori (9-12. századig) papképzés formáira, Axis Vallástörténeti folyóirat 2/1 (2015) 61-72., 2015
Szuromi Szabolcs: A csoda szerepe az egyházi boldoggá- és szenntéavatási eljárás fejlődésének történetében, Teológia 50 (2016) 92-99., 2016
Szuromi Szabolcs: Az Igazságosság és irgalmassag elve és gyakorlata a kánonjog rendszerében, Communio 24 (2016) 85-97., 2016
Szuromi Szabolcs: A megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai, Magyar Sion IX/2 (2015) 179-188., 2015
Szuromi Szabolcs: The systematic development of the Liturgy of Hours during the first centuries - baset on the Jewish and Cristian tradition, Folia Theologica et Canonica IV (2015) 153-161., 2015
Szuromi Szabolcs: A csoda az egyházi szenttéavatási eljárás kikristályosodásának tükrében, Kárpáti J. - Oláh J. - Répás A. (szerk.) Csoda és tudomány: A Pátriárkák korától napjainkig, Budapest 2015. 19-29., 2015
Szuromi Szabolcs: From Morality to Positive Law – Theological, Legal Theory and Canon Law Historical Considerations –, Angelicum 92 (2015) 195-212., 2015
Szuromi Szabolcs: Dottrina e disciplina della Chiesa. Teoria – fonti – istituti (Aus Recht und Religion 20), Berlin 2016., 2016
Szuromi Szabolcs: I delitti più gravi punibili dalla disciplina canonica nella prospettiva della storia della Chiesa, Periodica 105 (2016) 369-394., 2016
Szuromi Szabolcs: Essential Information about the Medieval Manuscripts: Paleographical and Codicological Principles for Identification of Origin of the Canonical Manuscripts, Ephemerides Iuris Canonici Nuova Serie 56 (2016) 267-284., 2016
Szuromi Szabolcs: Influence on the Ancient Conciliar Collections which Basically Maintained an Existence in Armenian on the Universal Ecclesiastical Legislation, Ius Missionale 10 (2016) 151-171., 2016
Szuromi Szabolcs: Az 1545 előtti egyházi források hatása a modern kánonjog rendszerére (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/19), Budapest, 2016
Back »