Gouvernment System and Power Apparatus of the Dualist Monarchy  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106353
Type K
Principal investigator Fónagy, Zoltán
Title in Hungarian A dualista Monarchia kormányzati rendszere és hatalmi apparátusa
Title in English Gouvernment System and Power Apparatus of the Dualist Monarchy
Keywords in Hungarian magyar történelem, Habsburg birodalom története, politikatörténet, intézménytörténet, társadalomtörténet
Keywords in English Hungarian History, History of the Habsburg Empire, Political History, Innstitution History, Socialhistory
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Modern history
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Bertényi (Ifj.), Iván
Goreczky, Tamás
Ress, Imre
Somogyi, Éva
Szalai, Miklós
Starting date 2012-09-01
Closing date 2015-08-31
Funding (in million HUF) 17.776
FTE (full time equivalent) 7.27
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kutatás résztvevői több, az Osztrák-Magyar Monarchia politikai intézmény- és társadalomtörténete szempontjából releváns feladat elvégzését tervezik. A heterogén, részben forráskiadványokat, részben tanulmányokat eredményező alprojekteket az köti össze, hogy mindegyik a Habsburg-birodalmat összetartó intézményekkel, társadalmi csoportokkal, illetve személyekkel foglalkozik.
- az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyvei kiadásának befejezése
- tanulmánykötet a dualista Habsburg Monarchia közös kormányzatában szerepet vivő magyar birodalmi elitről
- összehasonlító vizsgálatok a arisztokrácia szerepéről a birodalom hatalmi rendszerében
- Thallóczy Lajos naplóinak közzététele (az első kötet kiadása, a második kötet előkészítése)
- Burián István közös pénzügyminiszteri működésének kutatása

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Hogyan működött a dualista monarchia központi kormányzata? Kik alkották hatalmi apparátusát? Milyen szerepet játszottak abban a magyar tisztviselők? Milyen lehetett az identitásuk? Milyen személyes válaszok születtek a nemzeti identitás és összbirodalmi lojalitás versengésében? Létezhetett-e az identitás dualizmusa? Összeférhetett-e birodalmi és dinasztikus lojalitás és a magyar érdek képviselete?
A projekt egyik súlypontját képező iratkiadás (közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek) egyrészt alapvető fontosságú forráskiadványt ad a dualizmus-kor történetének kutatói kezébe, másrészt minden korábbinál mélyebben, részletesebben és pontosabban rekonstruálja a birodalom központi kormányzatának működési mechanizmusát. A kutatás másik fókuszában ezen központi kormányzati szervek működtetői állnak. Monografiában, illetve tanulmányok sorában kívánjuk vizsgálni a hatalmi apparátus összmonarchiai vezető elitjének (magas bürokrácia) összetételét, rekrutációját és identitását. Változatos vizsgálati keretben (személyes dokumentumok kiadása, életrajz, prozopográfia, hagyományos társadalomtörténet, mentalitástörténet) keressük a választ a fenti kérdésekre.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A forráskiadások a digitális forradalom korszakában is a történettudomány fontos eszközei. A közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek teljes sorozatának publikálása hatékony segítséget nyújt a dualista korszak hazai és külföldi kutatóinak. A tudós-hivatalnok Thallóczy - aki évtizedekig szolgált a birodalmi kormányzat legbelső köreiben - naplójának kiadásával a politika-, tudomány- és társadalomtörténet számára egyaránt elsőrangú személyes forrás válik hozzáférhetővé.
A hatalmi apparátus magyar elemeinek vizsgálata egy eddig kevés figyelemre méltatott, de igen befolyásos társadalmi csoportról szolgál várhatóan jelentős új ismeretekkel. Thallóczy Lajos, Burián István , a közös minisztériumok vezető tisztviselői, a hatalmi elit arisztokrata tagjai - egy olyan társadalmi képlet kerül a kutatás fókuszába, amely eddig csaknem teljesen kimaradt a túlnyomórészt nemzeti keretekben megírt történeti narratíva látóköréből. A vezető közös minisztériumi tisztviselőkről készítendő monográfia jelentős hozzájárulás lesz ahhoz Monarchia-történeti vitához is, hogy létezett-e „Habsburg társadalom”. Saját korunkban, amikor az "identitás" az emberről és a társadalomról folytatott diskurzusok egyik leggyakrabban használt kategóriája, a differenciált közgondolkodás kialakítása szempontjából is van jelentősége ezzel a kis számú, de nagyon befolyásos társadalmi csoporttal elmélyült foglalkozásnak, hogy tudatosítsuk az identitások, kötődések és lojalitások pluralitásának lehetségességét.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A heterogén elemeket egyesítő projekt a történettudománnyal szemben támasztott többféle társadalmi elvárásnak is eleget tesz. Az iratkiadással foglalkozó részprojektek a történeti tények feltárásának, hozzáférhetőségének követelményét elégítik ki. A reálisabb, árnyaltabb történeti tudat kialakításához fontos hozzájárulás annak hangsúlyozása, hogy a magyarság történelmének egyik legeredményesebb korszakát (1867-1914) egy közép-európai államalakulat aktív, tevékeny alkotóelemeként élte meg.
A klasszikus "tényfeltáró" feladatok mellett projektünk a közgondolkodás aktuális problémáihoz is hasznos adalékokkal szolgálhat történelmi párhuzamok segítségével. Az európai integráció előképeként gyakran emlegetett Osztrák-Magyar Monarchia példáján jól bemutatható, hogy a nemzeti érdekek érvényesítése és a nagyobb egységhez tartozás mechanikus szembeállítása helyett kölcsönhatások dinamikus rendszerével írható le a részek és az egész viszonya.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The participants of the research plan to carry out a multiple projects relevant to the Austro-Hungarian Monarchy’s political institutional history and social history. The heterogeneous subprojects , which will result partly in source publications , and partly in studies, are connected by the fact, that they all deal with institutes, social groups and people, who held the Habsburg Empire together.
- finishing the publication of the Austro-Hungarian Monarchy’s records of the common council of ministers
- studies about the Hungarian imperial elite’s role in the Habsburg Monarchy’s common government
- comparative inspection of the role of the aristocracy in the empire’s power system
- publication of Thallóczy Lajos’s journals (publication of the first volume and preparation of the second volume)
- study Burián István’s work as common financial minister

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

How did the dualistic monarchy’s central government work? Who were the members of the power apparatus? What role did the Hungarian officials play in it? How was their identity? What kind of personal answers were born in the rivalry between national identity and loyalty to the empire? Could the dualism of the identity exist? Were the imperial, dynastic loyalty and the advocacy of Hungarian national interests compatible?
One of the projects main goals is the publication of the common minister council’s records. It gives a fundamental source publication in to the hands of the researchers dealing with the history of the dualism, and reconstructs the empire’s central government’s working mechanisms deeper and more punctual than it has been done ever before. In the other focus of the research stand the operator of these government functions. In a monografy and in series of studies we wish to examine the power apparatus’s imperial leading elite’s composition, recruitment and identity. We search the answers for the above mentioned questions in a diverse research framework (publication of personal documents, biography, prosopography, classical social history, mentality history).

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Source publications are important instruments of the history even in the era of the digital revolution. The complete publication of the common minister council’s records will be a useful tool for the researchers of the dualistic period. With the publication of the scholar-official Thallóczy’s journal – who served for decades in the inner circle of the empire’s government - a very important personal source becomes available for the political and social history.
The study of the power structure’s Hungarian elements reveals new knowledge about an influential, until now mostly overlooked social group. Thallóczy Lajos and Burián István leading officials of the common ministries were the power elite’s aristocratic members – with studying their activities a new social formula comes in to the focus of the research, which almost completely dropped out from the sight of the national historical narrative. The monography about the common ministries’ leading officials will be a significant contribution to the Monarchy-historical discussion, whether a “Habsburg society” even existed. In our age, when “identity” is the most used category in discussions about society and man, there is a significance of studying this small but very influential social group, because it can help to refine public thinking , and shows the possibility of the plurality in identities, attachments and loyalties.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The project merges heterogeneous elements and fulfills various functions demanded of history by society. The publishing subprojects satisfy the requirements of the historical facts’ revelation and accessibility. To the formation of more realistic, nuanced historical thinking it is an important to emphasize that the Hungarian nation lived one of its most successful historical periods as a Central-European state formation’s active, brisk component.
Beside its conventional fact-finding functions, our project can give useful additives to the current public thinking’s actual issues by providing historical analogies. On the example of the Austro-Hungarian Monarchy – which is often mentioned as the prefiguration of the European integration – it is easy to demonstrate that instead of mechanically contrasting national interests and being a part of a larger formations, which is not expedient to describe the relationship of parts and whole, a system of dynamical interactions can help understand it.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt több egymástól független, forráskiadványokat és tanulmányokat eredményező kutatást fogott össze. Az alprojekteket az kötötte össze, hogy mindegyik a Habsburg-birodalmat összetartó intézményekkel, társadalmi csoportokkal, illetve személyekkel foglalkozott. A projekt keretében kiadáshoz közeli állapotig jutott az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek két kötete : II/1-2. (1871-1878) és III. kötet (1879-1883), valamint Thallóczy Lajos naplóinak az 1912-1914 közötti bejegyzéseket tartalmazó kötete. Ezek a forráskiadások a dualista korszak hazai és külföldi kutatói számára alapvető forrásokat tesznek majd könnyen elérhetővé. 2017-ben megjelenik Somogyi Éva Magyar hivatalnokok Bécsben. Hivatalszervezet és hivatalnokok a közös külügyminisztériumban című monográfiája, amely a Monarchia hatalmi apparátusának magyar elemeit vizsgálja korszerű társadalomtörténeti látószögből. A projektben résztvevő hat kutató a pályázat futamideje alatt megjelent 19 magyar és német nyelvű tanulmánnyal, és több mint 10, hazai és külföldi tudományos rendezvényen tartott előadással járult hozzá a magyarság történelmének egyik legeredményesebb korszakáról (1867-1914) alkotott reálisabb, árnyaltabb történeti tudat kialakításához.
Results in English
The project comprised multiple independent researches which resulted in source publications and studies. The subprojects were connected by the common topic of institutions, social groups and personalities that held the Habsburg Empire together. As a result of the project, two volumes of the records of the Austro-Hungarian Monarchy’s common council of ministers are near a state of publication: Volumes II/1.2 (1871-1878) and III (1879-1883), as well as a volume of Lajos Thallóczy’s journal which contains his entries between 1912 and 1914. These source publications will make essential sources readily available to Hungarian and international researchers of the dualistic era. In 2017, Éva Somogyi’s monography with the title „Hungarian officials in Vienna. Office organization and officials in the common foreign ministry” will be published. The book examines the Hungarian elements of the Monarchy’s power apparatus from a sociohistorical perspective. The six researchers involved in the project published 19 studies in Hungarian and German language during the course of the project and held over 10 speeches at Hungarian and international events, thus contributing to a more realistic and nuanced historical understanding of one of the most successful eras of Hungarian history (1867-1914).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106353
Decision
Yes

 

List of publications

 
Somogyi Éva: Hivatalnokok a Habsburg Monarchia közös kormányzatában / Službenici u zajedničkoj vladi Habsburske Monarhije, A horvát–magyar együttélés fordulópontjai – Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu hrvata i mađara – Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultúr, 2015
Somogyi Éva: Az identitás tartalma és változásai. Széchenyi Imre gróf pályája ürügyén., Glatz Ferenc (szerk.), Horst Haselsteiner Emlékkönyve (Budapest) 169-174., 2012
Somogyi Éva: A nyugdíj. (Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztériumában szolgáló magyar tisztviselők nyugdíja), Baráth Magdolna, Molnár Antal (szerk.), A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Budapest-Győr) 515-523., 2012
Somogyi Éva: A felség személye körüli minisztérium, Ujváry Gábor (szerk.) A bécsi magyar nagykövetségi épület. Hivatal-és művészettörténeti tanulmányok (Magyarország külügyminisztériuma, Bécs) 67-83., 2012
Somogyi Éva: Das ungarische Ministerium in Wien (1867-1918), Ujváry Gábor (Hg.) Das ungarische Botschaftsgebäude in Wien. Studien zur Amts-und Kunstgeschichte. (Ungarns Außenministerium, Wien, 67-83., 2012
Fónagy Zoltán: Bosznia-Hercegovina integrációja az okkupáció után: Hatalompolitika és modernizáció a közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek tükrében, Történelmi Szemle, 2014/1.szám, pp. 27-60., 2014
Fónagy Zoltán: Machtpolitik oder Kulturmission? Überlegungen zur Integration und Modernisierung von Bosnien und Herzegowina nach der Okkupation, Andrássy Universität Donau Institut, Working Paper Serie, 2014
Somogyi Éva: A levél történeti forrásértéke. A közös külügyminisztérium tisztviselőinek levelei, Történelmi Szemle, 2014/1. pp. 119-132., 2014
Somogyi Éva: A Király Személye Körüli Minisztérium, Rubicon, 2013/2-3. pp. 62-75., 2014
Ress Imre: Kaiserliches und königlich-ungarisches Archiverbe und die nationalen Geschichtsschreibungen in Wendezeiten, In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně. / [redakčně připravil Ivo Navrátil], 2014
Goreczky Tamás: Egy görög-török konfliktus története a 19. századból - az 1896-97-es krétai válság az osztrák-magyar diplomáciai iratok tükrében, In: Öt Kontinens - Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei 2013/1. ELTE, Budapest, 2014. pp. 163-178., 2013
Ress Imre: Ungarns Weg in den Krieg: Ungarische Einflussnahme auf die Außenpolitik der Habsburgermonarchie 1913-1914, Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht: Az első világháború magyar szemszögből. Szerk. Fiziker Róbert, Szabó Csaba. Wien, 2015
Ress Imre: Birodalmi lojalitás és nemzeti érdekérvényesítés: A közös külpolitika magyar befolyásolásának alakulása az első világháború előestéjén., Varietas Europica Centralis: Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk.: ifj Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Mészáros Andor. Budapest, 2015
Somogyi Éva: A nyugdíj. (Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztériumában szolgáló magyar tisztviselők nyugdíja), Baráth Magdolna, Molnár Antal (szerk.), A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. (Budapest-Győr) 515-523., 2012
Ress Imre: Kaiserliches und königlich-ungarisches Archiverbe und die nationalen Geschichtsschreibungen in Wendezeiten, In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně. / [redakčně připravil Ivo Navrátil], 2014
Goreczky Tamás: Egy görög-török konfliktus története a 19. századból - az 1896-97-es krétai válság az osztrák-magyar diplomáciai iratok tükrében, In: Öt Kontinens - Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei 2013/1. ELTE, Budapest, 2014. pp. 163-178., 2013
Ifj. Bertényi Iván: Hinter den Kulissen.: Protokollprobleme anlässlich der letzten ungarischen Königskrönung, Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Szerk: Zs. Cziráki et. al. Wien, 2014
ifj. Bertényi Iván: Családi háttér és egyéni karrierépítés: Széll Kálmán útja a politikai elitbe, Törvény, jog, igazság: Széll Kálmán életműve. Budapest. pp. 47-89., 2015
Ress Imre: Thallóczy Lajos (Ludwig), Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 65. Lieferung. Wien. pp. 283-284., 2014
Ifj. Bertényi Iván: Állt 37 évet: Werbőczy István budapesti szobra, Történelmi Szemle, 56. évf. 2. szám pp. 203-230., 2014
ifj. Bertényi Iván: „Hát végre!”: Miért támogatta a háborút Apponyi Albert 1914-ben?, Magyar Tudomány 175. évf. 11. szám. pp. 1283-1294., 2014
Goreczky Tamás: Pánszlávizmus Oroszországban az 1880-as években Burián István moszkvai osztrák–magyar főkonzul jelentéseinek tükrében, Történelmi Szemle 2016/1. szám pp. 63-83., 2015
Back »