Archaeological investigations in a microregion of the Hungarian Great Plain  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
106590
Type PUB-K
Principal investigator Jankovich-Bésán, Dénes
Title in Hungarian Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén című könyv megjelentetése
Title in English Archaeological investigations in a microregion of the Hungarian Great Plain
Keywords in Hungarian régészet, településtörténet, mikroregionális kutatások
Keywords in English archaeology, settlement history, microregional investigations
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Institute of Archaeology (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2012-09-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 3.000
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja a "Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén" című könyv kéziratának megjelentetése. (408 kéziratoldal, 306 kép, 7 színes térkép). Szerzői: Jankovich B. Dénes és Szatmári Imre, Lyublyanovics Kyra közleményével (archaeozoológia). A kézirat az MTA Régészeti Intézete által 1985-1993 között Békés megyében folytatott mikroregionális kutatások középkori eredményeit foglalja össze, melyeket az OTKA több projektben is támogatott (775/I., 262/II., 231/III., T 018375, K 81935). A legutóbbi, 2011. december 31-én lezárult projekt során készült el a kézirat, beleértve az ehhez szükséges befejező kutatásokat is (archaeozoológia, térinformatika). A kötet a mikrorégió területén folytatott kilenc középkori ásatás teljes közlése, ezenfelül a kiválasztott terület környezeti és településtörténeti rekonstrukciója.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az MTA Régészeti Intézete 1984-ben határozta el egy komplex településrégészeti kutatás elindítását az Alföldön. A kutatás területéül a Békés megyei Gyomaendrőd térségét választottuk, a feltárásokat 1985-1992 között végeztük. E program célja minden régészeti korszakra kiterjedő településtörténeti vizsgálatok végzése volt egy olyan területen, amely régészeti szempontból az országos átlagnál jobban ismert, a lelőhelyek koncentrációja több korszakban is kimagaslóan nagy. A terület kiválasztásakor nem zárt, körülhatárolható földrajzi egységet kerestünk, hanem két szomszédos geomorfológiai kistáj egy-egy részletét, "határvidékét" jelöltük ki. A mikrorégió vizsgálatával a településszerkezet koronkénti változásait szerettük volna rekonstruálni, az egyes korszakokon belül együtt létező különböző teleptípusokat meghatározni, a környezet és a települések egymásra hatásának jelenségeit vizsgálni. A kutatás időhatára a neolitikumtól a törökkor végéig terjedt.
A mikrorégiós kutatások végén arról számolhatunk be, hogy az adott területen eddig 40 lelőhelyen összesen 81 ásatást végzett a magyar régészet. Az ásatásokon kívül 18 lelőhelyen végeztünk geofizikai méréseket, néhány talajfúrásra is sor került, és új vizsgálati módszerként alkalmaztuk a szisztematikus felszíni leletgyűjtést, esetenként kiterjesztve azt a felszín alatti rétegekre is. Bőséges ismeretanyag gyűlt tehát össze, melynek feldolgozása még korántsem ért véget, de az Árpád-korra és a késő középkorra vonatkozó ismeretek és adatok immáron lezártnak tekinthetők.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Településtörténeti vonatkozásban az Árpád-kori lelőhelyek tekintetében Békés megye két természetföldrajzi kistája között nem annyira a lelőhelyek számában, mintsem elhelyezkedésükben és sűrűségükben mutatkozik különbség. Ezen a területen figyeltünk fel először a különálló, kicsiny, "szállás-", vagy "tanya-szerű" lelőhelyekre, szabatosabban fogalmazva kistelepekre, melyek sajátos csoportot képeztek a hagyományos régészeti lelőhelyek mellett. A késő középkorban, egész pontosan a 14. században drasztikus (89%-os) csökkenés történt a telepnyomok számában, ami nyilván népességcsökkenést is jelent. Ez a jelenség ma már leginkább a klímaváltozással összefüggő falupusztásodás, mintsem a korábban toposzként ismételgetett tatárjárás következménye.
Az egyes lelőhelyek egymáshoz való kronológiai viszonyát még ennyi ásatással sem lehetett rendszerszerűen meghatározni, bár sok időrendi részlet-adathoz jutottunk. Új jelenségnek számít az Árpád-kori, néhány objektumból álló kistelepeken előforduló 10-11. századi, köznépi jellegű néhány sírból álló temető.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A pályázat célja a "Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén" című könyv kéziratának megjelentetése. A kézirat az MTA Régészeti Intézete által 1985-1993 között Békés megyében folytatott mikroregionális kutatások középkori eredményeit foglalja össze, melyeket az OTKA több projektben is támogatott (775/I., 262/II., 231/III., T 018375, K 81935). E program célja minden régészeti korszakra kiterjedő településtörténeti vizsgálatok végzése volt egy olyan területen, amely régészeti szempontból az országos átlagnál jobban ismert. A mikrorégiós kutatások végén arról számolhatunk be, hogy az adott területen eddig 40 lelőhelyen összesen 81 ásatást végzett a magyar régészet. Az ásatásokon kívül 18 lelőhelyen végeztünk geofizikai méréseket, alapvető adatsorokat publikálhattunk a középkori növénytermesztésről és állattenyésztésről, feltárhattuk a vidék legjelentősebb középkori falujának (Décse) templomát. Mindezeket az eredményeket publikáljuk ebben a kötetben.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of this application to publish a book under the title: Archaeological investigations in a microregion of the Great Hungarian Plain. (408 pages, 306 pictures, 7 colour maps). The authors: Dénes Jankovich B. and Imre Szatmári with the contribution of Kyra Lyublyanovics (archaeozoology). The authors publish in this volume the scientific results of the microregional investigations conducted by the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences between 1985-1993. The research programme was supported by OTKA, and finished in the end of 2011. Full publication of nine excavations, reconstruction of medieval environment and settlement patterns will be available in this volume.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences decided to carry out a large-scale archaeological research project on settlements in the area of Gyomaendrőd, Békés County in 1984. The aim of the project was the reconstruction of changes in the settlement structure in the area, which has outstanding number of known sites in every archaeological period. The selected territory situated by the border of different environmental region: the alluvial basin of Körös river and the pleistocene plateau of the Maros. The chronological range of the investigation extends from the Neolithic till the end of the 17th century. In the end of the project one can report that altogether 81 excavations on 40 sites were conducted by the Hungarian archaeology in the selected area. Apart from excavations, geophysical measurements on 18 sites, and also some soil drillings were taken. The systematic surface collection as a method of site-investigation was also introduced by the project. Although the great amount of scientific knowledge needs more elaborations, one can consider that the results concerning the medieval periods to be settled by this volume.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Concerning the settlement history, the most important observation is, that the spatial distribution and density of the settlement patterns in the examined two geomorphological regions are different in the 10-13th centuries. The separated small sites, (nucleated villages or cottages) were identified in this region first time in Hungary, and became a special group among the settlement of the 11-13th centuries. The number of settlements decreased dramatically (89%) in the late medieval (14th century), which can fit with the European process of cultural changes (deserted villages), and rather connected with the climatic and economic changes than the Tartar invasion in 1241. The chronological relations between the individual sites could not be determined with the aid even a so many excavations, but we could gather a lot of chronological data. One can consider as a new phenomena: „small cemeteries” (some graves of 10-11th centuries) were dug in the small settlement.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The aim of this application to publish a book under the title: Archaeological investigations in a microregion of the Great Hungarian Plain. The authors publish in this volume the scientific results of the microregional investigations conducted by the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences between 1985-1993. The research programme was supported by OTKA, and finished in the end of 2011. The aim of the project was the reconstruction of changes in the settlement structure in the area, which has outstanding number of known sites in every archaeological period. In the end of the project one can report that altogether 81 excavations on 40 sites were conducted by the Hungarian archaeology in the selected area. Full publication of nine excavations, reconstruction of medieval environment and settlement patterns will be available in this volume.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja az 1985-1992. között a Békés megyei Gyomaendrőd térségében folytatott településrégészeti kutatási eredményeinek közzététele volt. A pályázat tárgyát képező Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén című kötetben a középkorra vonatkozó kutatási eredményeket adtuk közre. Öt Árpád-kori település és temető feltárásainak teljes publikációja, és további négy ásatás Árpád-kori leleteinek közlése mellett egy archaeozoológiai tanulmány is található a könyvben. Ezen felül az avar kortól a késő középkorig terjedő időszak településtörténeti vizsgálatainak eredményeiről összefoglalás is készült. A könyv 2013. július első napjaiban jelent meg. Bibliográfiai adatai: Jankovich B. Dénes – Szatmári Imre: Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. Budapest 2013, 706 oldal, a szöveg között négy, a kötet végén további hét színes térképpel. Varia Archaeologica Hungarica 28. Sorozatszerkesztő: Bálint Csanád. ISBN 978-963-9911-43-7. Angol nyelvű tartalmi kivonattal és illusztrációs jegyzékkel. A könyvből – az OSZK-nak küldendő köteles példányokon túl az alábbi intézményeknek juttattunk egy-egy példányt ingyenesen: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára. ELTE BTK Régészettudományi Intézete. Szegedi Tudományegyetem Könyvtára. Pécsi Tudományegyetem Könyvtára. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Könyvtára. Miskolci Egyetem Könyvtára.
Results in English
In 1984, the Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences launched a complex research project focusing on the settlement archaeology of the Great Hungarian Plain. The Gyomaendrőd region in County Békés was selected as the study area. Conducted between 1985 and 1992, the project’s goal was the examination of the settlement patterns and settlement history of every archaeological period in an area that has been well researched archaeologically, where sites from several periods have an outstandingly high concentration. A total of 81 excavation campaigns were conducted on 40 sites during the six years of the research project. Large numbers of archaeological, archaeozoological and botanical samples were collected alongside anthropological material, whose assessment is currently in progress. The report on the findings regarding the Árpád Age and the Late Middle Ages has been completed and is presented in this volume, which describes the finds and findings of the rescue excavation conducted on the site of an Árpád Age village and its church, the assessment of the animal bones, the trial excavation of a satellite settlement and three independent smaller settlements, the research on another church dating from the Árpád Age, and the results of the investigations conducted at the region’s most significant medieval church and cemetery. http://www.hungarianarchaeology.hu/?page_id=31
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=106590
Decision
Yes
Back »