Corpus of Hungarian Poetry of 18th Century, Popular poetry III/A  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107736
Type PUB-F
Principal investigator Csörsz, Rumen István
Title in Hungarian Régi magyar költők tára, XVIII. század, Közköltészet III/A
Title in English Corpus of Hungarian Poetry of 18th Century, Popular poetry III/A
Keywords in Hungarian közköltészet irodalomtörténet 18. század kritikai kiadás társadalomtörténet
Keywords in English popular poetry literary history 18th century critical edition social history
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Universitas Kulturális Alapítvány
Starting date 2013-01-01
Closing date 2013-11-30
Funding (in million HUF) 0.950
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A „Régi magyar költők tára” XVIII. századi sorozata 2012-ben elérkezett a 13. kötethez, ami egyértelműen jelzi az irodalomtörténet-írás fokozódó érdeklődését a XVIII. századi jelentős magyar költői életműveinek (pl. Dayka Gábor, Virág Benedek, Ráday Gedeon, Ungvárnémeti Tóth László stb.) jobb megismerése és a korszak rejtett értékei iránt. Ez utóbbi csoportba tartozik az anonim, többnyire közösségi használatú, gyakran országosan vagy akár nemzetközi szinten ismert, variánsokban élő közköltészet, melynek egyik virágkora épp a XVIII. század. Az erre szakosodott alsorozatban eddig két kötet jelent: a „Mulattatók” (2000) és a „Társasági és lakodalmi költészet” (2006). Az öt kötetre tervezett sorozat műfaji bontásban adja közre az 1720 és 1801 közötti korszak magyar nyelvű közköltészetét, bőséges jegyzetanyaggal, a teljes szövegvariáns-rendszer feltárásával, egykorú dallamokkal, népköltészeti variánsokkal, illetve a kötet végén szótárral és mutatókkal. A III. kötet az OTKA F 48440. sz. kutatási pályázatának támogatásával készült el, s a nagy terjedelem miatt két kötetben fogjuk publikálni, hiszen tematikusan jól kettéválasztható. Először a III/A kötet kiadására pályázunk, mivel ennek terjedelme eléri a sorozatban megszokott önálló kötetekét. A kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Csörsz Rumen István (OTKA-témavezető, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) és Küllős Imola nyug. egyetemi docens (ELTE Folklore Tanszék).

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A „Társadalmi költészet” c. kötet repertoárja társadalomtörténeti nézőpontú. A korábbi OTKA-ciklusban feltárt 240 szövegcsalád (összesen csaknem 1300 variáns) az átalakulóban lévő rendi Magyarország több csoportjának, eltérő identitású és műveltségű rétegének világképét tükrözi. A magyar történeti tárgyú – többek között a kuruc kort idéző nosztalgikus vagy gúnyos – énekek mellett politikai versek is bekerültek a válogatásba, amelyek a század legfontosabb nemzetközi és hazai eseményeire reflektálnak az örökösödési háborútól a nemesi ellenállási kísérleteken át Napóleonig. Az antológia másik fő fejezete egyes társadalmi csoportok (katonák, diákok és papok, parasztok és kézművesek, törvényen kívüliek) közköltészeti hagyományát mutatja be, többnyire két nézőpontból: egyrészt az adott csoportról írt külső szempontú, gyakran idilli képet festő, propagandisztikus célú verseket, másrészt az adott csoport saját dicsekvő és panaszdalait, életképeket. A későbbi pályázatra benyújtandó, azonos terjedelmű III/B kötet a személyesebb szféra, az egyéni sors felé fordulva egyrészt moralizáló verseket-dalokat tartalmaz, valamint bujdosó- és rabénekeket, panaszdalokat, keserveseket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kritikai kiadás részletesen bemutatja a magyar történeti és társadalmi tudat XVIII. századi anonim verses forrásait. Az összegyűjtött és közreadott versanyag túlnyomó része teljesen ismeretlen még a szűkebb szakma számára is, hiszen eddig nem volt hasonló tárgyú összefoglaló szöveggyűjtemény e műfajokról. A főszövegek zöme először itt jelenik meg több száz kézirat és kisnyomtatvány (ponyva, kalendárium, irodalmi zsebkönyv) repertoárjának áttekintése után. Az irodalomtörténeti kánonból jórészt kiszorult alkotások néha gyakorlatlan vagy retorikai túlzásokba eső versfaragók munkáiként maradtak ránk. Emellett viszont olyan, máig ismert szövegcsaládok első kritikai kiadását kaphatják itt kézbe az olvasók, mint a rebellis himnuszként terjedő Rákóczi-nóta, Bezerédj Imre búcsúéneke vagy Amade László toborzójának változatai. A stiláris különbségek irodalom- és ízléstörténeti tanulságokat tárnak elénk a törökök, majd franciák ellen hadba vonuló magyar insurgensek indulóinak heroikus szólamaitól a felakasztását váró Zala megyei tolvaj búcsúverséig, a rokokó pásztoridilltől a fogdába zárt lusta diákok panaszkodásáig. A kötet alapvető forrásbázisa lesz a későbbi, hasonló tárgyú irodalom- és társadalomtörténeti, illetve folklorisztikai kutatásoknak. Az egyetemi vagy akár a középiskolai oktatásban is használható lesz, mivel a hatalmas adatmennyiség jól strukturált jegyzetekben oszlik meg, a főszövegek pedig (az MTA Textológiai Bizottságának sorozatindításkori jóváhagyása nyomán) modern, de a nyelvjárási sajátosságokat megőrző átiratban szerepelnek.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A XVIII. századi közköltészet olyan sokrétű, élményszerű híradással szolgál a korról, amelyre sem a történetírás, sem a műköltészet nem vállalkozhat. E színes, irodalom alatt és helyett használt vershagyomány ugyanis épp azok körében virágzott, akikről a kritikai kiadássorozat új kötete szól: a köznemesség, a diákok, a papság, a katonák, a néha vágyott sorsú, de gyakrabban inkább megvetett parasztság, a törvényen kívüliek közösségeiben. Aligha érthetjük meg e csoportok korabeli életmódját, ha a levéltári adatokon túl nem tanulmányozzuk dicsekvő és panaszos dalaikat. A magyar hazafias nemesi identitás a honfoglalástól Mohácson át a Rákóczi-szabadságharcig ekkoriban értelmezte újra saját jelképeit: Attilára és Hunyadi Jánosra hivatkozva masírozott Napóleon ellen, Habsburg zászlók alatt, miközben idehaza az ősök törvényeinek csorbítását, az Aranybulla megcsúfolását stb. látta az országgyűléseken, s a „sasnak körme között” fonnyadó Magyarországot siratta. Szemléletesen mutatja a függetlenségi és integrációs álláspont keveredését a névtelen (és gyakran valóban titkosan terjedő) közköltészet: ahhoz a közösséghez szólt, ahol értették, s egyaránt alkalmas volt rebellis és lojális eszmék ébrentartására, propagandára és ellenpropagandára, katonák buzdítására és éhes diákok vigasztalására… Az egyetemi és középiskolai oktatáson túl a nagyközönség is sok érdekes olvasnivalót találhat e verses kortörténeti enciklopédiában, amely a Rákóczi-felkelés végétől a napóleoni háborúk lezárásáig idézi fel egy évszázad hazai közköltészetének társadalmi műfajait 240 szövegcsaládba rendezve, rengeteg első közlésű szöveggel, gazdag történeti-néprajzi-irodalmi jegyzetanyaggal, kottákkal, mutatókkal.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The 18th century framework „Corpus of Early Hungarian Poetry” has arrived in 2012 to its 13th volume, showing the increasing interest of the literary historians in the significant life-works of the epoque (e. g. Gábor Dayka, Benedek Virág, Gedeon Ráday, László Ungvárnémeti Tóth etc.), trying also to reveal the hidden values of the period. One of these important items is anonymous popular poetry, existing in many variants, which was used by a large community and was widely known even on international level. 18th century was the golden age of popular poetry. The specified sub-series of the framework contais already two volumes:’Comic Poetry’ (2000) and ’Party and Wedding Poetry’ (2006). The series publishing Hungarian popular poetry from 1720 to 1801 is planned to five volumes, classifying the texts according to their genre, revealing the whole text-variant system, with notes, melodies, indexes and a dictionary at the end of each volume. The manuscript of Volume III (Social Poetry) was completed with the support of the Hungarian National Research Fund (OTKA F 48440), and due to its large size it will be divided into two volumes.
First we are applying for the support of publishing volume III/A, this having the usual size of the volumes from the framework. Editors: Rumen István Csörsz (senior fellow, Institute for Literary Studies of Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences), Imola Küllős ret. associated professor (ELTE Folklore Department).

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The volume „Social poetry” is axed on history of society. The 239 text families expored in the former OTKA session reflect the world view of different social groups and social strata from that period of transition in Hungary’s history. The selection includes historical songs and political poems connected to the most important international and national historical events from the war of succession and the nobiliary resistance attempts to Napoleon. An other main chapter of the anthology presents the popular poetry of different social groups (soldiers, students and priests, peasants and craftsmen, outlaws) usually from two points of view: songs and poems containing descriptions highlighting only the idillic aspects in a propagandistic manner, and respectively boasting and complaining songs from an inner point of view. The next volume of the same size (III/B) deals with personal problems and destiny: it contains moral songs, prisoner songs, migrating songs and complaints.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The critical edition presents in detail the anonymous poetic sources of Hungarian social and historical consciousness. The corpus to be published is almost unknown because there are no other anthologies of this kind. Most of the main texts are to be published here for the first time after examining the repertoire of hundreds of manuscripts and chapbooks. These peri-canonic texts often come from unpractised poets and rhymesters. But the volume also contains the critical edition of some important textual families such as the the Rákóczi-song (which was widely spread as the rebels’ hymn), the farewell song of Imre Bezerédj and some variants of the recruiting song of László Amade. The repertoire expands from the heroic songs of Hungarian insurgents going to war against the Turks and the French; the farewell song of the thief from Zala region awaiting his execution; the bucolic idyll to the complaint of some lazy incarcerated students. This volume might even be used in primary and secondary education since it contains well structured and detailed explanatory notes and the main texts are published with modern orthography yet preserving regional features.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The project will complete our knowledge of 18th century Hungarian Literature and popular culture with a hitherto largely unpublished, extensive corpus of texts: it is this corpus that will be suitable for the analysis of the genre of popular poetry from diverse aspects including poetic history, mentality history, statistics and literary motifs. We could hardly understand the motivations and preoccupations of these social groups (members of lower nobility, soldiers, students and priests, peasants and craftsmen, outlaws) only by studying the documents of national archives. It was that period when the main symbols of Hungarian patriotism underwent changes. The fight for independence and the demand of integration coexisted in a very special way in this period’s popular poetry, which was able to both keep alive rebelliousness and loyalty. Besides primary and secondary education this volume could be interesting even for the public at large as a rhymed documentary, comprising the period from the end of Rákóczi’s War of Independence to the end of Napoleonic wars.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A XVIII. századi magyar közköltészet kritikai kiadásának új kötete, amelyhez az OTKA szíves támogatását kértük, a tervnek megfelelően 2013. novemberben megjelent. A kötet lektorai: Szilágyi Márton DSc (szövegek); Domokos Mária CSc (dallamok). Az OTKA Iroda számára a kötelespéldányt 2013. november 29-én adtuk le. A kötet teljes címleírása: Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Budapest, Universitas–EditioPrinceps, 2013, 694 l. (Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, XIV., Közköltészet, 3/1). Beszámolóként (l. a következő menüpontban) a kötet tördelt előszavát csatoltuk, amely részletesen kifejti a szöveggyűjteménnyel kapcsolatos elveket, tapasztalatokat és várható eredményeket.
Results in English
A XVIII. századi magyar közköltészet kritikai kiadásának új kötete, amelyhez az OTKA szíves támogatását kértük, a tervnek megfelelően 2013. novemberben megjelent. A kötet lektorai: Szilágyi Márton DSc (szövegek); Domokos Mária CSc (dallamok). Az OTKA Iroda számára a kötelespéldányt 2013. november 29-én adtuk le. A kötet teljes címleírása: Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, s. a. r. Csörsz Rumen István, Küllős Imola, Budapest, Universitas–EditioPrinceps, 2013, 694 l. (Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, XIV., Közköltészet, 3/1). Beszámolóként (l. a következő menüpontban) a kötet tördelt előszavát csatoltuk, amely részletesen kifejti a szöveggyűjteménnyel kapcsolatos elveket, tapasztalatokat és várható eredményeket.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107736
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csörsz Rumen István, Küllős Imola: Közköltészet 3/A: Történelem és társadalom, Budapest, Universitas–EditioPrinceps (Régi Magyar Költők Tára, XVIII. század, XIV), 2013
Back »