Incantations. Text World of the Hungarian Folklore II.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107758
Type PUB-K
Principal investigator Pócs, Éva
Title in Hungarian Ráolvasások. A magyar folklór szövegvilága II.
Title in English Incantations. Text World of the Hungarian Folklore II.
Keywords in Hungarian ráolvasás, magyar, folklór, szöveg
Keywords in English incantatio, Hungarian, folklore, text
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2013-01-01
Closing date 2014-09-30
Funding (in million HUF) 2.500
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A könyv a Pócs Éva szerkesztésében az MTA könyvtárának kiadásában 1985-86-ban megjelent Magyar ráolvasások (Hungarian incantations) c. két kötetes mű átdolgozott, kiegészített új kiadása. A könyv a magyar ráolvasásoknak a szerkesztő megalkotta rendszerében közli a magyar ráolvasások teljes ismert, kéziratos és publikált szöveganyagát. Az elsőrendű cél az, hogy ezt a szöveganyagot hozzáférhetővé tegye a néprajz, irodalomtudomány, történettudomány és más tudományágak művelői számára és kézikönyvként szolgáljon az egyetemi oktatás, valamint a különböző folkórműfajok iránt érdeklődő laikus olvasóközönség számára. A 3 íves bevezető tanulmány a magyar ráolvasások műfaji kérdéseinek, kutatástörténetének és kutatási kérdéseinek összefoglalása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A 30 éve publikált első szöveggyűjtemény kiegészült a mintegy 20 év óta főleg Erdélyben és Moldvában intenzíven folyó új szöveggyűjtések eredményezte gazdag új táji variáns-anyaggal és az új gyűjtések által felszínre hozott új típusokkal is. Újjáalakult az annakidején sokkal csonkább szövegbázis alapján kialakított rendszer is. Ennek alakításában hasznosultak az azóta (könyvben vagy interneten) megjelent nagyszabású európai (pl. litván, orosz, francia, angol, holland) szöveggyűjtemények illetve ráolvasás-rendszerezések, katalógusok eredményei és tanulságai is. Az egyes szövegcsoportok bemutatását megelőzi egy-egy rövidebb bevezető tanulmány, amelyben kitekintés történik egy-egy szövegtípus elterjedésére, a más típusokban előforduló rokon motívumokra, valamint az ismert európai párhuzamokra is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A magyar ráolvasások kutatása mintegy 150 éve folyik, de az első összefoglaló szövegkiadást, valamint a kutatási kérdések első összefoglalása áttekintését csak e könyv szerzője készítette az 1980-as években. Jelen könyv mind az 1985-86-os, kis példányban megjelent, ma már fel nem lelhető szöveggyűjtemény, mind a „Magyar néprajz”-ban megjelent összefoglaló tanulmány legfontosabb eredményeit tartalmazza és továbbfejleszti nem csak az újonnan felfedezett szöveganyaggal, hanem az Európa sok országában reneszánszát élő ráolvasás-kutatás új kutatási kérdéseivel is. Az új szöveganyag kiegyensúlyozza a magyarság egyes csoportjaitól származó szövegek mennyiségében és minőségében mutatkozó aránytalanságokat is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A ráolvasások műfaja a magyar folklór kevéssé ismert területe, a szövegkincs gazdagsága és költői értékei megérdemlik, hogy a folklorisztika „klasszikus” magyar műfajaihoz, a balladához, meséhez, vagy az archaikus imákhoz hasonló megbecsülést kapjon. E szövegkiadásban a magyar ráolvasások minden ismert típusának lehető teljes szöveganyaga bemutatásra kerül, kísérő tanulmányokkal ellátva. A bevezető tanulmány a műfaj tartalmi és formai jellemzőit mutatja be, határait a rokon műfajok felé, a magyar ráolvasások történeti forrásokban fellelhető szövegemlékeit, a ráolvasások laikus és papi, népi és tanult használóit, valamint szerepét a múltbeli falusi és városi közösségek mindennapi életében. Az egyes szövegtípusokat bevezető rövidebb tanulmányok azok történeti áttekintését, jelenkori elterjedését, európai kapcsolatait mutatják be.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

This book is a revised and extended edition of the two volume work Hungarian incantations published in 1985-86 by the Library of the Hungarian Academy of Sciences. It contains the total known, MS and published textual corpus of Hungarian incantations in a system created by the author. The primary goal is to make this textual corpus accessible to professionals of ethnography, literary scholarship, history and other disciplines and to serve as a manual for university instruction and for the lay audience interested in various folklore genres. A substantial introductory essay offers a summary of the generic questions, research history and research topics of Hungarian incantations.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The first reader published 30 years ago has now been supplemented with a rich wealth of local textual variants which is the output of intense collecting work carried out in Transylvania and Moldva over the past 20 years, as well as with the new types identified in the wake of this work. The typological system, originally developed on a far narrower textual base, has also been re-shaped. In this reform we have made use of the output and conclusions of large scale European (e. g. Lithuanian, Russian, French, English, Dutch) readers and catalogues of incantations published since that time (in print or on the internet). The presentation of each textual type is introduced by a shorter essay which offers a glimpse into the way in which the types became wide-spread, as well as into related motifs and known European parallels.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The study of Hungarian incantations looks back over a past of some 150 years, but the first comprehensive publication of texts and the first summary of research questions was created only in the 1980’s by the present author. This book contains the most important results of both the 1985-86 publication, which had a short print run and is now out of print, and the summary study published in ‘Magyar Néprajz’ (Hungarian Ethnography) and makes further progress partly by the new textual material and partly by introducing the new research questions of the study of incantations which is enjoying a renaissance in several European countries. The new textual material balances out an earlier lack of proportion between texts from different Hungarian population groups.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The genre of incantation is a less well-known area of Hungarian folklore. In view of the wealth and poetic value of the textual material the genre certainly deserves the same degree of appreciation as the ‘classic’ genres of folklore, such as ballads, folk tales and archaic prayers. The present edition contains the full corpus of all known types of Hungarian incantations complete with related studies. The introductory essay presents the traits of form and content of the genre, its boundaries with related genres, the textual relics of Hungarian incantations in historical sources, the lay and clerical, rural and educated users of the incantations, as well as the role they played in the everyday life of rural and urban communities of the past. The shorter studies which introduce the individual textual types review the history, present day prevalence and European connections of each.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A könyv két kötetet 2014. októberében a Balassi Kiadónál megjelent. A köteles példányokon kívül az alábbi intézményeknek küldtünk tiszteletpéldányokat: Magyar Néprajzi Múzeum ELTE Néprajzi Intézet BBTE Magyar Néprajz--Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár EMTE, Sapientia Egyetem, Marosvásárhely/Targu Mures Hungarológiai Intézet, Bukarest DE Néprajzi--Kulturális Antropológiai Tanszék SzTE Néprajzi--Kulturális Antropológiai Tanszék PTE Néprajz--Kulturális Antropológia Tanszék KRE Magyar Nyelv- és Kultúratudományi Intézet
Results in English
A könyv két kötetet 2014. októberében a Balassi Kiadónál megjelent. A köteles példányokon kívül az alábbi intézményeknek küldtünk tiszteletpéldányokat: Magyar Néprajzi Múzeum ELTE Néprajzi Intézet BBTE Magyar Néprajz--Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár EMTE, Sapientia Egyetem, Marosvásárhely/Targu Mures Hungarológiai Intézet, Bukarest DE Néprajzi--Kulturális Antropológiai Tanszék SzTE Néprajzi--Kulturális Antropológiai Tanszék PTE Néprajz--Kulturális Antropológia Tanszék KRE Magyar Nyelv- és Kultúratudományi Intézet
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107758
Decision
Yes
Back »