Correspondence of István Weszprémi  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107815
Type PUB-F
Principal investigator Nagy, László
Title in Hungarian Weszprémi István levelezése
Title in English Correspondence of István Weszprémi
Keywords in Hungarian tudóslevelezés, tudománytörténet
Keywords in English correspondence of scholars, history of science
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Classical philology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft.
Starting date 2013-01-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 0.781
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

OTKA T48976 sz. támogatással a Magyarországi tudósok levelezése, 16-19. század program keretében elkészült Weszprémi István levelezése (s.a.r. Szelestei N. László, Vida Tivadar) c. kézirat. A kéziratot Földesi Ferenc lektorálta, az általa javasoltakat a kéziratba javítottuk.
Weszprémi István (1723-1799), orvostörténet-írásunk atyja, a historia litteraria jeles 18. századi képviselője. Levelezéséből rekonstruálható négykötetes orvostörténeti műve megírásának és kiadásának folyamata, továbbá nagyon jelentős történetírói tevékenysége. Jelentős külföldi és hazai tudósokkal való kapcsolatrendszere jól illeszthető a már megjelent és készülő kötetek által kirajzolódó képbe.
A kiadást még Tarnai Andor vette tervbe, Vida Tivadar egyéb irányú elfoglaltságai miatt csak az elmúlt évben készült el a nyomdakész kézirat, amely a sorozat jól bevált szerkezete szerinti (rövid bevezetés, lelőhelyjegyzék, a levelek közlése időrendben regesztákkal, jegyzetek, mutatók). A mutatók az előforduló személyek legfőbb adatait is közlik. A közölt levelek száma 217. A levelek 281-es tételszáma a kikövetkeztetett (csillaggal jelölt) leveleket is tartalmazza.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kötet kiadásával a Magyarországi tudósok levelezése sorozatban az irodalomtörténet-írás és tudománytörténet-írás együttlétét és szétválását reprezentáló kutató kerül reflektorfénybe. Sokat kutatott 18. századi személyről van szó, de levelezésének szétszórtsága és kéziratos volta miatt a kutatás eddig e fontos forrásokat nem aknázta ki. A kiadás mintegy illusztrálja a 18. századi tudósaink kutatási módszerét, hazai és külföldi tudóstársaival való kapcsolatát. Az orvostörténészek mellett főleg az irodalomtörténészek és a történetírással foglalkozók számára tartalmaz e levelezés adatokat.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Tovább szélesíti ismereteinket a 18. századi tudományos együttműködésről és a tudósok életmódjáról, politika és tudományos élet viszonyáról, a historia litteraria felbomlásáról.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Tipikusan tudóslevelezés Weszprémi Istváné, a Magyarországi tudósok levelezése sorozat újabb kötete. A levelek tartalmát megismerve feltárul előttünk, hogy a 18. században egy történeti érdeklődésű tudós hogyan dolgozott, milyen kapcsolatban állt hasonló érdeklődésű kortársaival. Ekkor (folyóiratok és tudós társaságok hiányában) még a tudós levelezés biztosította a tudományos közélet (respublica litteraria) tagjainak tájékozódását, az anyaggyűjtés is nagyrészt a társaktól történt, levelekben, azok mellékleteként. Weszprémi megszólított európai és hazai tudósokat, a helyi hagyományt feltételezhetően ismerő személyeket, a kutatott orvosok leszármazottjait, hivatali elődeit. Nyomon kísérhetjük művei elkészülésének és kiadásának folyamatát. A még egységes történeti kutatásból azért válhatott ki az orvostörténet az elsők között, mert orvostársai az egész országot behálózó hátteret, segítséget jelentettek.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The manuscript of „Correspondence of István Weszprémi” (eds. László Szelestei N., Tivadar Vida), within the frames of the program „Correspondence of Hungarian Scholars, 16-19th century”, has been completed with the support of OTKA T48976. The manuscript was vetted by Ferenc Földesi.
István Weszprémi (1723-1799) was an excellent figure of historia litteraria in the 18th century. With the help of his correspondence it is possible to reconstruct the process of writing and publishing of his four-volume work on medical history and also his important work as a historian. His connections with scholars from abroad and Hungary suit well in the picture drawn in other volumes of our series.
The structure of the ready-to-print manuscript, completed last year, is similar to that of other volumes of the series: short introduction, list of sites, text of the letters in chronological order with resumes, notes, indices. The collection contains 217 letters. With the letters only deduced (signed with an asterisk), the number of the last item is 281.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

With the publishing of this volume a scholar gets in the limelight who represents the coexistence and detachment of literary history writing and science history writing. He is a much researched figure of the 18th century, but because of the dispersion and handwrittenness of his correspondence, these important sources have not been utilized so far. The edition illustrates the research methods and connections of our scholars in the 18th century. This correspondence provides useful data for medical and literary historians as well as those dealing with historiography.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

This edition widens our knowledge on the cooperation and way of life of scholars, the connection between politics and scientific life as well as the breaking up of historia litteraria in the 18th century.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

István Weszprémi’s correspondence, the next volume of the series „Correspondence of Hungarian scholars”, is a typical scholarly correspondence. From the letters one can get to know how a scholar, interested in history, worked and kept in touch with his contemporaries of similar interests in the 18th century. That time (without journals and scientific societies) the members of scholarly public life (Respublica litteraria) could get information through correspondence. Weszprémi wrote letters to European and Hungarian scholars, people knowing local tradition, descendants and predecessors of doctors. We can trace the process of his completing and publishing his work. Medical history could secede from the unified historical research among the first ones since Weszprémi’s doctor colleagues provided help, a background encompassing the whole country.

 

Final report

 
Results in Hungarian
SZELESTEI N. László, VIDA Tivadar, Weszprémi István levelezése, Budapest, Argumentum Kiadó, 2013 (Magyarországi tudósok levelezése, 6), 340 p. Weszprémi István (1723–1799) levelezése az irodalomtörténet-írás és tudománytörténet-írás szétválását reprezentálja. Belőle rekonstruálható négykötetes orvostörténetének megírása és annak kiadási folyamata, továbbá sok értékes adattal gyarapszik ismeretünk Weszprémi történetírói tevékenységéről, hazai és külföldi tudósokkal való kapcsolatrendszeréről, kutatási módszeréről, a 18. századi tudományos együttműködésről és a tudósok életmódjáról, a politika és tudományos élet viszonyáról, a res litteraria művelésének felértékelődéséről, a múlthoz való viszony változásáról, az egységes historia litteraria részterületekre bomlásáról. [A kötet a kívánalmak szerint feltünteti az elkészültéhez és kinyomtatásához biztosított OTKA-támogatás témaszámait (K 48976, PUB 107815) és az OTKA logóját. A kötetből az OTKA által kért helyekre példányokat (egyetemek, MTA kutatóközponti intézet és MTA Könyvtára, OSZK kötelespéldányok, OTKA Iroda) az Argumentum Kiadó juttatta el, ennek igazolását a Kiadó pénzügyi beszámoló jelentése tartalmazza.]
Results in English
SZELESTEI N. L., VIDA T., Weszprémi István levelezése[Correspondence of István Weszprémi], Budapest, Argumentum Kiadó, 2013 (Commercia litteraria eruditorum Hungariae, 6), 340 p. The correspondence of István Weszprémi (1723–1799) represents the separation of literary history writing and the writing of history of science/scholarship. It makes the process of writ-ing and publishing Weszprémi’s four-volume medical history reconstructible and it also en-riches our knowledge on Weszprémi’s work as a historian, his connections with scholars from Hungary and abroad, his research methods, as well as the cooperation and way of life of scholars in the 18th century, the connection between politics and science, the appreciation of studying res litteraria, changes in relationship to the past and the breaking up of the unity of historia litteraria into different parts.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107815
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szelestei N. L., Vida T.: Weszprémi István levelezése, Budapest, Argumentum Kiadó, 340 p., 2013
Back »