Computational intelligence systems and applications  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108405
Type K
Principal investigator Kóczy T., László
Title in Hungarian Intelligens számítási rendszerek és alkalmazásaik
Title in English Computational intelligence systems and applications
Keywords in Hungarian Fuzzy szabálybázis, fuzzy szignatúrák, fuzzy flip-flops, evolúciós és memetikus algoritmusok, neurális hálózatok, nagybonyolultságú rendszerek
Keywords in English Fuzzy rule base, fuzzy signatures, fuzzy flip-flops, evolutionary and memetic algorithm, neural nets, high complexity systems
Discipline
Automation and Computer Science (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Automation
Panel Informatics and Electrical Engineering
Department or equivalent Department of Telecommunications and Media Informatics (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Földesi, Péter
Lovassy, Rita Éva
Pósfai, Gergely
Pozna, Radu Claudiu
Tormási, Alex
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 27.984
FTE (full time equivalent) 13.15
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A számítási intelligencia széles körben használható nagybonyolultságú és nemdeterminisztikus műszaki és más alkalmazott problémák modellezésére, irányítására, döntéstámogatásra és optimalizációra. E projekt célja a fuzzy logikán alapuló modellek, a neurális hálózatos és evolúciós algoritmusokra épülő optimalizációs eljárások vizsgálata. Az interpolatív, hierarchikus és szignatúrás fuzzy szabályalapú rendszerek a problémák széles körének modellezésére és irányítására alkalmasak.
A kutatás első feladatcsoportja a fuzzy szabályalapú modellek hatékonyságára és approximációs tulajdonságára irányul, továbbá ilyen modellek input-output adatokból történő konstrukciós módszereit kutatja. Az alkalmazott módszerek evolúciós, memetikus és más tanuló eljárások lesznek. A projekt része ilyen új konstrukciós technikák kifejlesztése, approximációs tulajdonságaik elemzése, illetve hálózatok és más műszaki rendszerek kapcsán történő alkalmazásukat is vizsgáljuk.
A fuzzy szignatúrákon, szituációs térképeken, döntési fákon és szabályalapú rendszereken felépített intelligens robotok és ágensek kommunikációja és kooperációja alkotja a második feladatcsoportot. Az egyszerű és térbeli fuzzy szignatúrák kalkulusának vizsgálata mellett többrobotos rendszerek tényleges szimulációját fogjuk elvégezni.
A hármas feladatcsoport fuzzy műveletekből és flip-flopokból felépülő neurális hálózatokkal foglalkozik. Ezen fuzzy neurális hálózatok tanuló és általánosító képességét fogjuk vizsgálni. Az újonnan kifejlesztett evolúciós algoritmusokat e hálózatok optimalizációjára is alkalmazni fogjuk. Kutatjuk az FPGA implementációt is.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatásban kiinduló feltételezésünk, hogy a számítási intelligencia alapú megoldások (fuzzy rendszerek, evolúciós algoritmusok és neurális hálózatok) gyakran jobb megoldásokat adnak a nagyon komplex problémákra, mint az analitikus modellek és a klasszikus numerikus optimalizáció.
A fuzzy szabályalapú rendszerek transzparens és könnyen alakítható megoldást kínálnak a közelítő modellek és szabályozók konstrukciójára. E modellek fő problémája azok exponenciális bonyolultsága, ezért kutatásunk elsődleges célja, hogy a bonyolultságot kezelhető szinten tartva a modell hatékonysága az alkalmazás szemszögéből elfogadható maradjon.
E tervezett kutatás három összefüggő feladatcsoportot fed le. Az egyes csoport tartalmazza maguknak a fuzzy modelleknek, továbbá ilyen modellek input-output adathalmazokból történő, evolúciós, memetikus és más tanuló algoritmusok általi konstrukcióját, valamint ilyen algoritmusok fejlesztését. A második csoport egy sajátos alkalmazási területet céloz meg: intelligens robotok és ágensek kommunikációját és kooperációját komplex és ismeretlen környezetben. Az e robotrendszerek hatékonyságát biztosító matematikai eszközöket szintén kutatni fogjuk. A harmadik csoport fuzzy műveletekre felépített neurális hálózatokkal foglalkozik, célul tűzve ki a kezelhető, jó közelítő tulajdonságokkal és ugyanakkor robusztus viselkedéssel bíró hálózatok megalkotását.
A kutatásban alkalmazott módszerek a következők lesznek: matematikai vizsgálatok, szoftver szimulációk.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A tervezett kutatás korábbi munkánk folytatása, melyben kiterjesztett, csökkentett bonyolultságú fuzzy szabályalapú modelleket és új többrétegű perceptron NN hálózattípusokat vezettünk be. A tudományos közösség növekvő érdeklődését igazolja, hogy a terület világkongresszusain, új modelljeinkkel kapcsolatban rendszeresen meghívott tematikus szekciók, tutoriális előadások és kerekasztal-beszélgetések kerülnek megrendezésre, és eredményeink ipari kutatás-fejlesztési projektekben is alkalmazásra kerülnek.
Az eddiginél még szélesebb körben alkalmazható fuzzy modelleket kívánunk kifejleszteni, melyek alkalmasak olyan problémák leírására, ahol a leíró adatok inherens belső hierarchikus struktúrával bírnak, és nem homogén tulajdonságúak vagy hiányosak is lehetnek. Korábbi új modelljeinket ki kívánjuk terjeszteni ezekbe az irányokba is. A rendelkezésre álló hatékony modellek birtokában az a kulcskérdés, hogyan konstruáljuk meg ezeket a megfigyelt vagy mért input-output adatok alapján (melyeket gyakran zaj vagy megfigyelési bizonytalanság torzít). Új modelleket és ezekhez illeszkedő új konstrukciós algoritmusokat tervezünk kidolgozni, utóbbiakat evolúciós, memetikus és gradiens alapú módszerekre építve; olyan módon, hogy a rendszerek identifikációja a véletlen zaj hatásának kiküszöbölését biztosító robusztus módon, elfogadható időn belül és pontossággal történjék. Az új modellek és konstrukciós algoritmusok, valamint a kidolgozandó fuzzy kommunikációs és kooperációs technikák széles körben alkalmazhatók lesznek ipari rendszerek és kereskedelmi termékek, valós hálózatok irányítására; vagy akár mezőgazdasági, bányászati, gazdasági és társadalmi tervezésben alkalmazott döntéstámogatásra, és minden olyan feladatra, ahol az állapotváltozók száma nagy, ahol nem ismert az analitikus modell, vagy ahol nemdeterminisztikus viselkedés lép fel. Ilyen tipikus alkalmazások az intelligens mobil robotok (pl.: az űrkutatásban, mélytengeri vagy földalatti üzemnél, honvédelmi és biztonsági rendszereknél), járművek és szállítási rendszerek, az egészségügyi, vállalatirányítási, személyzeti döntéstámogatás, a karbantartási hálózatok és stratégiák tervezése és sok más terület.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az emberek sok olyan műszaki problémát ösztönösen jól meg tudnak oldani, melyek automatizálása nem lehetséges a hagyományos számítógépek és programok segítségével. Tipikus példa erre az autóvezetés valódi forgalmi környezetben. Szakmaibb példa egy nagy energetikai vagy szállítási hálózat (pl. egy országos villamos hálózat) karbantartási központjai optimális helyének és kapacitásának megtervezése. E kutatás olyan új modellekkel, struktúrákkal és számítási eljárásokkal foglalkozik, amelyek azt próbálják leutánozni, hogyan találják meg az emberek a nagyon bonyolult feladatok elég jó megoldásait. E modellek a fuzzy logika (az igaz és hamis közötti átmeneteket is megengedő nem klasszikus logika), az evolúciós algoritmusok (a természetben az alkalmasabb egyedek és fajok kialakulását biztosító szelekciót utánzó programok) és a mesterséges neurális hálózatok (kis egységekből felépített számítási áramkörök) alapján kerülnek kialakításra.
E kutatás célja új modellek és módszerek kifejlesztése és ezek tényleges problémák megoldására történő alkalmazása. Az említett hálózati és szállítási kérdéseken kívül megvizsgáljuk, hogyan tudnak intelligens mobil robotok kommunikálni és bonyolult feladatok megoldásában olyan környezetben együttműködni, ahol közvetlen emberi irányítás nem lehetséges, sőt, a hagyományos kommunikációs eszközök is hiányoznak – így a robotok a helyzetet és egymás viselkedését figyelik és ezekből kiindulva a többi robot szándékának megsejtése alapján végzik munkájukat.
Újfajta, fuzzy logikán és neurális hálózati elveken alapuló járművek, ipari folyamatok irányítására alkalmas digitális áramkörök megépítését is tervezzük.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Computational intelligence is widely used in the modeling, control, decision support and optimization of engineering and other applied problems where high complexity and nondeterministic behavior are involved. The aim of this project is to investigate models based on fuzzy logic and optimization approaches by neural networks and evolutionary algorithms. Rule based fuzzy systems with interpolative, hierarchical and signature features may be deployed for modeling and controlling very a wide scale of problems.
The first task group of the research aims at the efficiency and approximation properties of rule based fuzzy models, further it researches the construction methods of such models from input-output data sets. The methods used will be evolutionary, memetic and other learning techniques. The project includes the development of new construction techniques and the study of their approximation behavior, further applications for networks, and other engineering problems.
The communication and cooperation of intelligent robots and agents based on fuzzy signatures, situational maps, decision trees and rule based systems forms the second task group. Besides investigating the calculus of simple and spatial fuzzy signatures real simulations of multi-robot systems will be carried out.
Task group three covers neural networks constructed from fuzzy operators and flip-flops. The learning and generalization capabilities of such fuzzy neural networks will be studied. The new evolutionary algorithms developed will be used for optimizing the properties of the networks. FPGA implementations will be done.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Our starting assumption in the research is that computational intelligence approaches (fuzzy systems, evolutionary algorithms and neural networks) often deliver better solutions for very complex problems than analytic models and classic numerical optimization.
Fuzzy rule based systems offer a transparent and easily adjustable technique to build approximate models and controllers. The main problem is the exponential complexity of such models, thus the primary aim of our research is to keep complexity at a tractable level while model efficiency remains acceptable from the application point of view.
This planned research covers three connected task groups. Group One includes the study of fuzzy models themselves, the construction of such models from input-output data sets by evolutionary, memetic and other learning algorithms, and the development of such algorithms. Group Two targets a special application field: the communication and cooperation of intelligent robots and agents in a complex and unknown environment. The fuzzy mathematical tools ensuring efficiency with such robot systems will be also investigated. Group Three deals with neural networks constructed from fuzzy operators, aiming at the construction of tractable networks with good approximation properties and robustness at the same time.
The methods of research applied will be mathematical analysis, software simulations.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

This planned research is the continuation of our previous work in whose frame we had proposed several new extended fuzzy rule based models with reduced complexity, and some new multilayer perceptron type neural networks. An increasing interest of the professional community has been documented in the past years by regular special sessions, tutorials and panel discussions on our new model families at the related world congresses, and some industrial contracts where these results were deployed.
Continuing these studies we will attempt to propose even more flexible fuzzy models, suitable for describing problems where the available data have an inherent internal hierarchical structure, and might lack homogeneity and completeness. All our previous models will be extended in these directions. Having a powerful tool for modeling the key question is how to construct such models from observed or measured input-output data (sometimes distorted by noise and uncertainty in the observation). We plan to work out new models and suitable new construction algorithms, especially ones based on evolutionary, memetic and gradient base approaches, so that identification of the systems happens within reasonable time, with reasonable accuracy and with the necessary robustness eliminating the effects of random noise.
The new models and construction algorithms, further the special fuzzy communication and cooperation techniques to be proposed will be widely applicable in the control of industrial and commercial systems, real networks and decision support even in agriculture, mining, economic and social planning, everywhere where the number of state variables is high, where there is a lack of analytical models, or where nondeterministic behavior is involved. Such typical applications may be intelligent mobile robots (e.g. in space research, deep sea or underground operations, defense and security), vehicles and transport systems, decision making in healthcare, management, human resources, maintenance networks and strategies, and many others.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

There are many engineering problems which can be managed fairly well by humans while it is impossible to fully automate them by using traditional computers and programs. A typical example is how to drive a car in a real traffic environment. Another more specific one is to find the optimal locations and capacities for the maintenance centres of a large energetic or transport network, e.g. the electric network of a country. This research deals with new models, structures and computer procedures which attempt mimicking the way people find reasonably good solutions for very complicated problems. Models are built from fuzzy logic (a non-classic logic allowing transitions between true and false), evolutionary algorithms (programs imitating nature when more fit individuals or species are evolving by selection) and artificial neural networks (special computing circuits consisting of many small identical units).
The specific targets of this research are to develop new models and methods, but also to experiment with applying them for the solution of real problems. Besides the mentioned network (and transport) related areas we will investigate how intelligent mobile robots can communicate and cooperate in solving complicated tasks in an environment where no direct human control is possible, even the traditional communication channels are missing – so the robots must observe the situation and each others’ behavior and take actions by guessing the intention of the other robots involved.
We also intend to build new digital circuits which are based on fuzzy logic and neural network principles, which might be used for controlling various functions in vehicles, industrial processes, etc

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Fuzzy Rendszerek területén eredményeket értünk el a következő témákban: - egyes fuzzy operátorok tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata - fuzzy szignatúrák matematikai tulajdonságainak és különböző műszaki alkalmazásainak vizsgálata - fuzzy szabálybázisos modellek, a wavelet transzformációval kombinált algoritmusokkal együtt - Fuzzy Kognitív Térképek, ahol új redukciós algoritmusra tettünk javaslatot és matematikai tulajdonságokat is vizsgáltunk - több sikeres alkalmazást valósítottunk meg fuzzy technikákra alapozva A mesterséges neurális hálózatokkal az ilyet alkotó fuzzy műveletek lehetősége kapcsán foglalkoztunk. A kutatás másik fő iránya az evolúciós és memetikus algoritmusokra irányult, NP-nehéz keresési és optimalizációs feladatok megoldását célozva. A kifejlesztett új algoritmus konvergencia-sebessége és -pontossága elfogadhatóan jó, miközben a probléma méret függvényében jól becsülhető a futásidő és alkalmazhatósága „univerzális” (meglehetősen általános). Nagyszámú referenciaproblémán számos tesztfuttatást végezve megmutattuk, hogy a Diszkrét Bakteriális Memetikus Evolúciós Algoritmus igen jó teljesítményt mutatott a következőknél: - utazó ügynök és - időablakos utazó ügynök problémák továbbá az eddigi legjobb eredményt érte el az - időablakos utazó ügynök valamint a - utazó szerelő problémáknál, mindezen absztrakt feladatokban pontosan ugyanazt az algoritmust alkalmazva.
Results in English
Results have been achieved in the Fuzzy Systems area, by - investigating the properties and certain application possibilities of several families of fuzzy operators, - studying the mathematical properties and various engineering applications of fuzzy signatures, - fuzzy rule bases, also researched in combination with wavelet transform, - Fuzzy Cognitive Maps, where a new reduction algorithm was introduced and mathematical and behavioral properties studied, - several applications have been successfully implemented, using new fuzzy models and algorithms. Artificial Neural Networks have been studied in connection with constituting fuzzy operations. The second mainstream of the research focused on evolutionary and memetic algorithms for solving discrete NP-hard search and optimization problems. The new algorithm developed attempts to keep acceptably high speed, acceptably good accuracy, while ensuring good predictability in terms of the problem size and “universal” (very general) applicability. Numerous tests on a large number of benchmark problems have shown that the Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm proposed performs acceptably well for the - Travelling Salesman and the - Travelling Salesman with Time Window Problems and delivers best results for the - Time Dependent Travelling Salesman and the - Travelling Repairman Problems, using exactly the same algorithm for all abstract problem classes.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108405
Decision
Yes

 

List of publications

 
László T Kóczy, Péter Földesi, Boldizsár Tüű-Szabó: An effective Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, INT J INTELL SYST 32: (8) 862-876, 2017
M F Hatwágner, E Yesil, M F Dodurka, E Papageorgiou, L Urbas, L T Kóczy: Two-Stage Learning Based Fuzzy Cognitive Maps Reduction Approach, IEEE T FUZZY SYST &: &, 2018
Kóczy LT, Földesi P, Tüű-Szabó B: Enhanced discrete bacterial memetic evolutionary algorithm - An efficacious metaheuristic for the traveling salesman optimization, INFORM SCIENCES 460-461: 389-400, 2018
G Molnárka, L T Kóczy: Optimizing Complex Building Renovation Process with Fuzzy Signature State Machines, pp. 573-584, C. K. Loo et. al. (Eds.): ICONIP 2014, Part II, LNCS 8835, 2014
M F Hatwágner, A Buruzs, P Földesi, L T Kóczy: Strategic Decision Support in Waste Management Systems by State Reduction in FCM Models, pp. 447-457, C. K. Loo et. al. (Eds.): ICONIP 2014, Part II, LNCS 8835, 2014
M F Hatwágner, A Buruzs, P Földesi, L T Kóczy: A New State Reduction Approach for Fuzzy Cognitive Map With Case Studies for Waste Management Systems, pp. 119-127, S Phon-Amnuaisuk, T W Au (Eds.): Computational Intelligence in Information Systems, AISC 331, 2014
G Molnárka, L T Kóczy: Building Renovation Cost Optimization with the Support of Fuzzy Signature State Machines, pp. 129-138, S Phon-Amnuaisuk, T W Au (Eds.): Computational Intelligence in Information Systems, AISC 331, 2014
I Harmati, Á Bukovics, L T Kóczy: Sensitivity Analysis of Fuzzy Signatures Using Minkowski's Inequality, pp. 587-596, H. Handa et al. (Eds.) Proc. of the 18th Asia Pacific Symp. on Intell. & Evol. Systems – Vol. 1., Proceedings in Adaptation, Learning and Optimization 1, 2014
F Lilik, L T Kóczy: Hierarchical, Fuzzy Based Performance Evaluation in Telecommunications Access Networks, HNICEM-ISCIII 2014, 12-16 November 2014, Puerto Princesa, Philippines, Paper 41, 2014
A Buruzs, M F Hatwágner, P Földesi, L T Kóczy: Fuzzy Cognitive Maps Applied in Integrated Waste Management Systems, HNICEM-ISCIII 2014, 12-16 November 2014, Puerto Princesa, Philippines, Paper 63, 2014
A Buruzs, M F Hatwágner, A Torma, L T Kóczy: Expert Based System Design for Integrated Waste Management, World Academy of Science, Engineering and Technology, Int. Journal of Environmental, Ecological, Geological and Mining Engineering 8: (12) 707-715, 2014
A Buruzs; L T Kóczy; M F Hatwágner: Using Fuzzy Cognitive Maps approach to identify integrated waste management system characteristics, pp. 141-147, CogInfoCom 2014, 2014
D Susniene; A Torma; A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Using Fuzzy Cognitive Map Approach to model the casual relationships in stakeholder management at companies, pp. 121-124, CogInfoCom 2014, 2014
A Buruzs, M F Hatwágner, L T Kóczy: Expert-Based Method of Integrated Waste Management Systems for Developing Fuzzy Cognitive Map, pp. 111-137 , Q. Zhu and A T Azar (Eds.) Complex System Modelling and Control Through Intelligent Soft Computations, Studies in Fuzziness and Soft Computing 319, 2015
A Tormási, L T Kóczy: Meta-Heuristic Optimization of a Fuzzy Character Recognizer, pp. 227-244, Fifty Years of Fuzzy Logic and its Applications, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 326, Springer, 2015
A Buruzs; M F Hatwágner; P Földesi; L T Kóczy: Evaluation of Waste Management Systems Using Fuzzy Cognitive Maps and Optimization, pp. 1324-1329, The 10th Asian Control Conference (ASCC 2015), 2015
M F Hatwágner; A Torma; L T Kóczy: Parameter depence of Fuzzy Cognitive Maps’ behaviour, pp. 2319-2324, The 10th Asian Control Conference (ASCC 2015), 2015
A Tormási, L T Kóczy: Rule-Base Parameter Optimization for a Multi-Stroke Fuzzy-Based Character Recognizer, pp. 1331-1337, IFSA-EUSFLAT 2015, 2015
M F Hatwágner, L T Kóczy: Parameterization and concept optimization of FCM models, FUZZ-IEEE 2015, Paper: F-15140, 2015
G Molnárka, L T Kóczy, Sz Kovács: Evaluating the life quality of the built environment by FRI method, FUZZ-IEEE 2015, Paper: F-15340, 2015
A Tormási; L T Kóczy: Identification of the initial rule-base of a multi-stroke fuzzy-based character recognition method with meta-heuristi techniques, pp.103-115, Technical Transactions, Automatic Control, 4-AC/2013, 2014
Á Ballagi; L T Kóczy: Robot path planning map pre-optimization by multilayer fuzzy situational maps, pp. 65-75, Technical Transactions, Automatic Control, 4-AC/2013, 2014
L Gál; R Lovassy; L T Kóczy: Bacterial type algorithms used for fuzzy rule base extraction, pp. 29-39, Technical Transactions, Automatic Control, 4-AC/2013, 2014
A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Modeling integrated sustainable waste management systems by fuzzy cognitive maps and the system of systems concept, pp. 93-110, Technical Transactions, Automatic Control, 3-AC/2013, 2014
F Lilik; P Simonyi; L T Kóczy: Computational intelligence in performance evaluation and fault prognosis in telecommunication access networks, pp. 99-118, Technical Transactions, Automatic Control, 2-AC/2013, 2014
A Tormási; L T Kóczy: Concept and development of a fuzzy-based multi-stroke character recognizer, pp. 13-22, Technical Transactions, Automatic Control, 2-AC/2013, 2014
F Lilik, Sz Nagy, L T Kóczy: A Wavelet Transform Based Study on the Representativeness of Preselected Frequency Points of the Insertion Loss Function in Fuzzy Performance Evaluation of Access Network, Acta Technica Jaurinensis 8: (3), pp. 267-279, 2015
A Torma; M F Hatwágner; D Susniene; D Zostautiené; L T Kóczy: Simulation of Casual Relations of Stakeholder Management System by Using Fuzzy Cognitive Map Approach - a Comparison of Hungarian and Lithuanian Attitudes, PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 65: pp. 880-890 /ICCMIT 2015/, 2015
Á Ballagi; G Rózsa; L T Kóczy: Fuzzy Signature Based Description of Complex Overtaking and Engagement Conflicts in Railway Traffic Control, AFRICON 2015, September 14-17, Addis-Abeba, Ethiopia P-161, 2015
F Lilik; Sz Nagy; L T Kóczy: Wavelet Based Fuzzy Rule Bases in Pre-qualification of Access Networs’ Wire Pairs, AFRICON 2015, September 14-17, Addis-Abeba, Ethiopia P-52, 2015
G I Molnárka; M F Hatwágner; L T Kóczy: Application of Fuzzy Signature State Machines in Renovation Process of Residential Blocks for Supporting Cost Optimization, ESCIM 2015, 7-10 October, Cádiz, Spain pp. 101-108, 2015
Á Bukovics; I Á Harmati; L T Kóczy: Modelling the Uncertainty in the Condition Assessment of Residential Buildings, ESCIM 2015, 7-10 October, Cádiz, Spain pp. 115-120, 2015
F Lilik; Sz Nagy; L T Kóczy: Simplification of Inference Problems Based on High Dimensional Vectors by Wavelet Transformation and Fuzzy Rule Interpolation, ESCIM 2015, 7-10 October, Cádiz, Spain pp. 218-223, 2015
M F Hatwágner; A Buruzs; L T Kóczy: State reduction methods for Fuzzy Cognitive Map to model regional waste management systems, ESCIM 2015, 7-10 October, Cádiz, Spain pp. 224-232, 2015
A Tormási; B Szi; P Földesi; D Zibriczky; L T Kóczy: Possible Applications of Fuzzy Relational Calculus for Some General Problems of Recommender Systems, ESCIM 2015, 7-10 October, Cádiz, Spain pp. 239-249, 2015
Á Bukovics; I Á Harmati; L T Kóczy: Tackling Uncertainties in the Assessment of the Load Bearing Structural Condition of Residential Buildings, CITCEP 2015, 18-20 December, Kraków, Poland pp. 281-285, 2015
A Buruzs; L T Kóczy; M F Hatwágner: Scenarios in Waste Management by Fuzzy Cognitive Map Simulations, CITCEP 2015, 18-20 December, Kraków, Poland pp. 262-265, 2015
I Á Harmati; L T Kóczy: On the Sensitivity of a Special Class of Type-2 Fuzzy Signatures, CITCEP 2015, 18-20 December, Kraków, Poland pp. 219-224, 2015
G Pósfai; G Magyar; L T Kóczy: IDF-Social: an Information Diffusion-Based Fuzzy Model for Social Recommender Systems, CITCEP 2015, 18-20 December, Kraków, Poland pp. 106-112, 2015
L T Kóczy; P Földesi; B Tüű-Szabó: A Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, CITCEP 2015, 18-20 December, Kraków, Poland pp. 57-63, 2015
M F Hatwágner; A Buruzs; A Torma; L T Kóczy: Introduction of Modeling Complex Management Systems using Fuzzy Cognitive Map, ICIT 2015, 12-15 May Amman, Jordan pp. 508-514, 2015
I Á Harmati; L T Kóczy: On the Sensitivity of the Weighted Relevance Aggregation Operator and Its Application to Fuzzy Signatures, J P Carvalho et al. (Eds.) IPMU 2016, June 20-24, Eindhoven, The Netherlands, Springer, pp. 798-808, 2016
I Á Harmati; Á Bukovics; L T Kóczy: Minkowski’s Inequality Based Sensitivity Analysis of Fuzzy Signatures, JAISCR 6: (4) 219-229, 2016
I Á Harmati; L T Kóczy: On the Sensitivity of Type-2 Fuzzy Signatures and the Generalizations of the Extension Principle, IEEE WCCI 2016, 25-29 July, Vancouver, Canada pp. 1301-1307 (F-16489), 2016
L T Kóczy; P Földesi; B Tüű-Szabó: A Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, IEEE WCCI 2016, 25-29 July, Vancouver, Canada pp. 3261-3267 (E-16672), 2016
G Pósfai; G Magyar; L T Kóczy: Exploiting Dynamics in Social Recommender Systems, Proc. of ESCIM 2016, Sofia, Bulgaria, October 5-8, pp. 128-133, 2016
M F Hatwágner; L T Kóczy: Uncertainty Tolerance and Behavioral Stability Analysis of Fixed Structure Fuzzy Cognitive Maps, Proc. of ESCIM 2016, Sofia, Bulgaria, October 5-8, pp. 15-23, 2016
A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Model Reduction Method Supported by Fuzzy Cognitive Map to Promote Circular Economy, Proc. of ESCIM 2016, Sofia, Bulgaria, October 5-8, pp. 2-8, 2016
A Tormási; L T Kóczy: Comparing the Properties of Meta Heuristic Optimization Techniques with Various Parameters on a Fuzzy Rule Based Classifier, L A Zadeh et al. (eds): Recent Developments and New Direction in Soft Computing Foundations and Applications, Studies in Fuzziness and Soft Computing 342, pp. 157-169, 2016
B Tüű-Szabó; P Földesi; L T Kóczy: Improved Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, S. Phon-Amnuaisuk el al. (Eds.) Computational Intell. in Inform. Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing, 532 (CIIS 2016, Brunei) pp. 27-38, 2016
Á Bukovics; I Á Harmati; L T Kóczy: Three level modelling of uncertainties in the condition assessment of buildings, Proc. of ISCIIA 2016, Beijing, China, November 3-6., Paper: ISCIIA-069, 6 p, 2016
Á Bukovics; I Á Harmati; L T Kóczy: Modelling twofold uncertainty in the condition assessment of residential buildings using interval valued fuzzy signatures, Proc. of IEEE SSCI 2016, Athens, Greek, 6-9 December, Paper 566, 2016
E I Papageorgiou; M F Hatwágner; A Buruzs; L T Kóczy: A concept reduction approach for fuzzy cognitive map models in decision making and management, NEUROCOMPUTING 232: 16-33, 2017
A Ürmös; Z Farkas; M Farkas; T Sándor; L T Kóczy; Á Nemcsics: Fuzzy and Kohonen SOM based classification of different 0D nanostructures, Proc. of SAMI 2017, January 26-28, Herl’any, Slovakia, pp. 365-369, 2017
L T Kóczy; P Földesi; B Tüű-Szabó: An effective Discrete Memetic Evolutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, Intern. Journal of Intelligent Systems 32:(8) 757-759, 2017
G Pósfai; G Magyar; L T Kóczy: A Fuzzy Information Propagation Algorithm for Social Network Based Recommender Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 462, Springer 2017, pp. 35-49, 2017
M F Hatwágner; Vesa A Niskanen; L T Kóczy: Behavioral Analysis of Fuzzy Cognitive Map Models by Simulation, Proc. of IFSA-SCIS2017, June 27-30, Otsu, Japan, P.62, p6, 2017
G Pósfai; G Magyar; L T Kóczy: Which Players will Leave Their Community? Predicting Guild Abandonments in World of Warcraft Game Data, Proc. of IFSA-SCIS 2017, June 27-30., Otsu, Japan, P.12, p6, 2017
G Farkas; P Földesi; L T Kóczy: Criticality analysis of purchased materials based on fuzzy signatures, Proc. of FUZZ-IEEE 2017, July 9-12. Naples, Italy, F-0428, p6, 2017
S Nagy; F Lilik; L T Kóczy: Applicability of various wavelet families in fuzzy classification of access networks’ telecommunication lines, Proc. of FUZZ-IEEE 2017, July 9-12. Naples, Italy, F-0423, p6, 2017
L T Kóczy: Interpolation in homogenous fuzzy signature rule bases, Proc. of FUZZ-IEEE 2017, July 9-12. Naples, Italy, F-0035, p6, 2017
L T Kóczy; J Medina: Preface by the Editors of the Special Issue on Computational Intelligence and Mathematics, International Journal of Intelligent Systems 32:(8) 757-759, 2017
B Tüű-Szabó, P Földesi, L T Kóczy: Discrete Bacterial Memetic Evolutionary Algorithm for the Time Dependent Traveling Salesman Problem, In: J Medina, M Ojeda-Aciego, J L Verdegay, D A Pelta, I P Cabrera, B Bouchon-Meunier, R R Yager (szerk.) (szerk.) Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: Theory and Foundations (17th International Conference, IPMU 2018). Cham: Springer International Publishing, 2018. pp. 523-533. (Communications in Computer and Information Science; 853.), 2018
B Tüű-Szabó, P Földesi, L T Kóczy: A Memetic version of the Bacterial Evolutionary Algorithm for discrete optimization problems, 3rd Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics (ITSRCP 2018) . Krakkó, Lengyelország, 2018.07.02-2018.07.05. Kiadvány: 2018. pp. 75, 2018
F Lilik, L Solecki, B Sziová, L T Kóczy, S Nagy: On wavelet based enhancing possibilities of fuzzy classification of measurement results, 3rd Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics (ITSRCP2018) . Krakkó, Lengyelország, 2018.07.02-2018.07.05. Kiadvány: 2018. pp. 138, 2018
F Lilik, S Nagy, L T Kóczy: On Combination of Wavelet Transformation and Stabilized KH Interpolation for Fuzzy Inferences Based on High Dimensional Sampled Functions, In: L T Kóczy, J Medina (szerk.) (szerk.) Interactions Between Computational Intelligence and Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2018. pp. 31-42. (Studies in Computational Intelligence; 758.), 2018
F Lilik, S Nagy, L T Kóczy: Improved Method for Predicting the Performance of the Physical Links in Telecommunications Access Networks, COMPLEXITY 2018: Paper 3685927. 14 p. , 2018
I A Harmati, L T Kóczy: On the Existence and Uniqueness of Fixed Points of Fuzzy Set Valued Sigmoid Fuzzy Cognitive Maps, In: Fernando Gomide (szerk.) (szerk.) IEEE World Congress on Computational Intelligence: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). New York: IEEE, 2018. pp. 1420-1426., 2018
I A Harmati, L T Kóczy: On the Convergence of Fuzzy Grey Cognitive Maps, 3rd Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics (ITSRCP2018) . Krakkó, Lengyelország, 2018.07.02-2018.07.05. Kiadvány: 2018. pp. 139, 2018
I A Harmati, M Hatwágner, L T Kóczy: On the Existence and Uniqueness of Fixed Points of Fuzzy Cognitive Maps, In: J Medina, M Ojeda-Aciego, J L Verdegay, D A Pelta, I P Cabrera, B Bouchon-Meunier, R R Yager (szerk.) (szerk.) Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: Theory and Foundations (17th International Conference, IPMU 2018). Cham: Springer International Publishing, 2018. pp. 490-500. (Communications in Computer and Information Science; 853.), 2018
K Vöröskői, G Fogarasi, A Buruzs, P Földesi, L T Kóczy: Hierarchical fuzzy decision support methodology for packaging system design, 3rd Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics (ITSRCP2018) . Krakkó, Lengyelország, 2018.07.02-2018.07.05. Kiadvány: 2018. pp. 140, 2018
M Hatwágner, G Vastag, V A Niskanen, L T Kóczy: Improved Behavioral Analysis of Fuzzy Cognitive Map Models, In: Rutkowski Leszek, Scherer Rafał, Korytkowski Marcin, Pedrycz Witold, Tadeusiewicz Ryszard, Zurada Jacek M (szerk.) (szerk.) Artificial Intelligence and Soft Computing: 17th International Conference, ICAISC 2018. Cham: Springer International Publishing, 2018. pp. 630-641. (Lecture Notes in Computer Science; 10842.), 2018
R N Amro, S Dhama, M Muhanna, L T Kóczy: Prioritisation of Nielsen’s Usability Heuristics for User Interface Design Using Fuzzy Cognitive Maps, In: J Medina, M Ojeda-Aciego, J L Verdegay, D A Pelta, I P Cabrera, B Bouchon-Meunier, R R Yager (szerk.) (szerk.) Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: Theory and Foundations (17th International Conference, IPMU 2018). Cham: Springer International Publishing, 2018. pp. 511-522. (Communications in Computer and Information Science; 853.), 2018
S Nagy, B Sziová, L T Kóczy: The effect of image feature qualifiers on fuzzy colorectal polyp detection schemes using KH interpolation – towards hierarchical fuzzy classification of coloscopic still images, In: Fernando Gomide (szerk.) (szerk.) IEEE World Congress on Computational Intelligence: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). New York: IEEE, 2018. pp. 1046-1052., 2018
U L Yuhana, Siti Rochimah, E M Yuniarno, Aliia Rysbekova, Alex Tormasi, L T Koczy, M H Purnomo: A Rule-based Expert System for Automatic Question Classification in Mathematics Adaptive Assessment on Indonesian Elementary School Environment, INT J INNOV COMPUT I &: p. &., 2018
B Tüű-Szabó, P Földesi, L T Kóczy: An Efficient New Memetic Method for the Travelling Salesman Problem with Time Windows, In: S Phon-Amnuaisuk, S-P Ang, S-Y Lee (szerk.) (szerk.) Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence: 11th International Workshop, MIWAI 2017. Berlin: Springer International Publishing, 2017. pp. 426-436. (Lecture Notes in Artificial Intelligence; 10607.), 2017
B Tüű-Szabó, P Földesi, L T Kóczy: A population based metaheuristic for the Minimum Latency Problem, In: Rosana Rodríguez-López (szerk.) (szerk.) 9th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics . Faro, Portugália, 2017.10.04-2017.10.07. Kiadvány: 2017. pp. 101-106., 2017
B Tüű-Szabó, P Földesi, L T Kóczy: A population based metaheuristic for traveling salesman type problems, In: Intern. Conf. on Fuzzy Theory and Its Applications (iFuzzy2017).2017. pp. ., 2017
Bukovics Á, Harmati IÁ, Kóczy LT: Fuzzy Signature Based Methods for Modelling the Structural Condition of Residential Buildings, In: Mikael Collan, Janusz Kacprzyk (szerk.) (szerk.) Soft computing applications for group decision-making and consensus modeling. Zürich: Springer International Publishing, 2017. pp. 237-273. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; 357.), 2017
Buruzs Adrienn, Kóczy T. László, Hatwágner Miklós F.: Reduced Model Investigations supported by Fuzzy Cognitive Map to Foster Circular Economy, In: Rosana Rodríguez-López (szerk.) (szerk.) 9th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics . Faro, Portugália, 2017.10.04-2017.10.07. Kiadvány: 2017. pp. 165-175., 2017
D K Jana, P Sahoo, L T Kóczy: Comparative study on credibility measures of type-2 and type-1 fuzzy variables and their application to a multi-objective profit transportation problem via goal programming, International Journal of Transportation Science and Technology 6: pp. 110-126., 2017
M F Hatwágner, G Vastag, V Niskanen, L T Kóczy: Banking applications of FCM models, In: Rosana Rodríguez-López (szerk.) (szerk.) 9th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics . Faro, Portugália, 2017.10.04-2017.10.07. Kiadvány: 2017. pp. 60-68., 2017
Nagy Szilvia, Lilik Ferenc, Kóczy T. László: Entropy based fuzzy classification and detection aid for colorectal polyps, In: IEEE (szerk.) (szerk.) 2017 IEEE AFRICON proceedings. New York: IEEE Press, 2017. pp. 78-82., 2017
Szilvia Nagy, Ferenc Lilik, Laszlo T Koczy: On the Antecedent Sets for Fuzzy Classification of Colorectal Polyps with Stabilized KH Interpolation, In: Rosana Rodríguez-López (szerk.) (szerk.) 9th European Symposium on Computational Intelligence and Mathematics . Faro, Portugália, 2017.10.04-2017.10.07. Kiadvány: 2017. pp. 29-39., 2017
A Ürmös; Z Farkas; M Farkas; T Sándor; L T Kóczy; Á Nemcsics: Application of Self-Organizing Maps for Technological Support of Droplet Epitaxy, Acta Polytechnica Hungarica 14: (4) 207-224, 2017
L T Kóczy; J Medina: Interactions Between Computational Intelligence and Mathematics, Studies in Computational Intelligence 758, Springer 2018, 119 p, 2018
L T Koczy, D Susniené, D Zostautiené (Eds.): 11th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems (ITELMS'2016), Medimond Publishing Company, 205 p, 2017
S Nagy; B Sziova; L T Kóczy: The effect of wavelet analysis on entropy based fuzzy classificationof colonoscopy images, The 5th Intern. Workshop on Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (IWACIII 2017), 2017
L T Kóczy: Fuzzy systems research in Hungary – a subjective story, Archives for the Philosophy and History of Soft Computing Issue 1/2017, 25 p, 2017
M Jamshidi et al.: Celebrating the Life of Lotfi A. Zadeh: The Distinguished Father of Fuzzy Logic Passes Away at Age 96, IEEE Systems, Man & Cybernetics Magazine, pp. 42-55., 2018
A Buruzs; R C Pozna; L T Kóczy: Developing Fuzzy Cognitive Maps for Modeling Regional Waste Management Systems, The Third Intern. Conf. on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Cagliari, Sardinia, Italy, 3-6 September 2013, P-19, 2013
F Lilik; L T Kóczy: Performance Evaluation of Wire Pairs in Telecommunications Networks by Fuzzy and Evolutionary Models, AFRICON 2013, Mauritius, 9-12 September 2013, pp. 712-716, 2013
K Balázs; L T Kóczy: A Stochastic Model for Analyzing the Interpretability-Accuracy Trade-off in Interpretable Fuzzy Systems Using Nested Hyperball Structures, 8th Conference of the EUSFLAT, Milano, Italy, September 11-13, 2013 pp. 72-79, 2013
Á Bukovics, L T Kóczy: Modeling the Condition of Buildings by Real Fuzzy Sets, 39th IAHS World Congress on Housing Science, Milano, Italy, September 17-20, 2013 pp. 817-824, 2013
L T Kóczy: Fuzzy Rule Based Systems as Tools towards Solving the “Key Problem of Engineering”, R. Seising et al. (Eds.): On Fuzziness: Vol. 1. 2013 Springer, STUDFUZZ 298, pp. 311-323, 2013
A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Modeling integrated sustainable waste management systems by fuzzy cognitive maps and the Systems of Systems concept, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, 2013
A Tormási; L T Kóczy: Rule-base optimization of a multi-stroke fuzzy-based character recognition method with meta-heuristic techniques, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, p. 10, 2013
I Polt; L T Kóczy: Optimisation of warehouse layout based on multiple parameters, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, p. 9, 2013
G I Molnárka; A Koppány; L T Kóczy: Application of fuzzy state machine in urban-type residential house refurbishment procedure, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, p. 10, 2013
F Lilik; P Simonyi; L T Kóczy: A novel proactive method of improving the service level of ADSL connections, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, p. 9, 2013
L Gál;R Lovassy; L T Kóczy: Bacterial algorithms applied for efficient fuzzy rule base identification, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, p. 10, 2013
A Ballagi; L T Kóczy: Path planning pre-optimization by fuzzy situational maps, International Congress on Control and Information Processing 2013 (ICCIP’13), Cracow, Poland, 7-8 December 2013, p. 7, 2013
L Gál; R Lovassy; I J Rudas; L T Kóczy: Learning the optimal parameter of the Hamacher t-norm applied for fuzzy-rule-based model extraction, Neural Comput & Applic 24: 133-142, 2014
B Kalmár; A Kalmár; K Balázs; L T Kóczy: Construction Site Layout and Building Material Distribution Planning Using Hybrid Algorithms, L T Kóczy; C R Pozna; J Kacprzyk (Eds.): Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Springer, pp. 75-88., 2014
A Tormási; L T Kóczy: Fuzzy Single-Stroke Character Recognizer with Various Rectangle Fuzzy Grids, L T Kóczy; C R Pozna; J Kacprzyk (Eds.): Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Springer, pp. 145-159., 2014
F Lilik; L T Kóczy: The Determination of the Bitrate on Twisted Pairs by Mamdani Inference Method, L T Kóczy; C R Pozna; J Kacprzyk (Eds.): Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Springer, pp. 59-74, 2014
Á Bukovics; L T Kóczy: Evaluating Condition of Building by Applying Fuzzy Signatures and R-Fuzzy Operations, L T Kóczy; C R Pozna; J Kacprzyk (Eds.): Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Springer, pp. 45-57, 2014
Á Ballagi; L T Kóczy; C Pozna: Intelligent Robot Cooperation with Fuzzy Communication, L T Kóczy; C R Pozna; J Kacprzyk (Eds.): Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Springer, pp. 185-197, 2014
L T Kóczy; C R Pozna; J Kacprzyk (Eds.):: Issues and Challenges of Intelligent Systems and Computational Intelligence, Studies in Computation Intelligence 530, Springer, 2014
A Tormási; L T Kóczy: Comparing the Properties of Meta Heuristic Optimization Techniques with Various Parameters on a Fuzzy Rule Based Classifier, 4th World Conference on Soft Computing, Berkeley, California, May 25-27, pp 45-50, 2014
L T Kóczy: A Note on Hamacher-Operators, J Fodor and R Fullér (Eds.): Advances in Soft Computing, Intelligent Robotics and Control, Springer, pp. 159-163., 2014
G I Molnárka; Sz Kovács; L T Kóczy: Fuzzy Rule Interpolation Based Fuzzy Signature Structure in Building Condition Evaluation, IEEE WCCI World Congress on Computational Intelligence, 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China, F-14535 (p.8), 2014
Á Ballagi; C R Pozna; L T Kóczy: A New Fuzzy Graph and Signature Based Approach to Describe Fuzzy Situational Maps, IEEE WCCI World Congress on Computational Intelligence, 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China, F-14501 (p.6), 2014
I Á Harmati; Á Bukovics; L T Kóczy: Sensitivity Analysis of the Weighted Generalized Mean Aggregation Operator and its Application to Fuzzy Signatures, IEEE WCCI World Congress on Computational Intelligence, 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China, F-14438 (p.6), 2014
C R Pozna; R-E Precup; P Földesi; L T Kóczy: On the Development of Signatures for Artificial Intelligence Applications, IEEE WCCI World Congress on Computational Intelligence, 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Beijing, China, F-14172 (p.7), 2014
G I Molnárka; L T Kóczy: Fuzzy State Machine-based Refurbishment Protocol for Urban Residential Buildings, Proceedings of the IPMU’2014 Conference, Montpellier, France pp. 375-384, 2014
A Buruzs, M F Hatwágner; L T Kóczy: Fuzzy Cognitive Maps and Bacterial Evolutionary Algorithm Approach to Integrated Waste Management Systems, Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACIII), Vol.18 No.4., pp. 538-548, 2014
Á Bukovics; I Á Harmati; L T Kóczy: Sensitivity and Validity of the Fuzzy Signature Based Evaluation of Residential Building Conditions, Paper 96, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology, 2014
G I Molnárka; L T Kóczy: Fuzzy Signature Structure-Based Finite-State Machines in a Residential Building Renovation Procedure, Paper: 95, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology, 2014
A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Modeling Integrated Sustainable Waste Management Systems using Fuzzy Cognitive Maps and Systems of Systems Concepts, Paper: 87, Proc. of the Ninth International Conference on Engineering Computational Technology, 2014
D Susniene; A Torma; A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Developing a new method to model the causal relationships in stakeholder management at companies by using Fuzzy Cognitive Map Approach, pp. 211-215, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
F Lilik; L T Kóczy: Fuzzy Handling of the Effects of Noise and Insertion Loss, pp. 205-210, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
A Buruzs; M F Hatwágner; L T Kóczy: Studies on the sustainablility of integrated waste management systems, pp. 201-204, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
Á Bukovics; I Á Harmati; L T Kóczy: Decision Support Based on the Evaluation of Residential Buildings, pp. 195-200, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
I Á Harmati; Á Bukovics; L T Kóczy: Sensitivity Analysis of Fuzzy Signetures, pp. 173-178, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
G I Molnárka; L T Kóczy: Fuzzy Signature State Machine-based Building Refurbishment Chain Optimization, pp. 167-172, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
M F Hatwágner; L T Kóczy: Possible manners of Fuzzy Cognitive Maps’ state reduction, pp. 153-160, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
Á Ballagi; C Pozna; L T Kóczy: The internal relations of fuzzy situational map nodes, pp. 141-146, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014
I Polt; L T Kóczy: Modelling warehouse layouts based on Fuzzy Situational Maps, pp. 7-13, Proc. of the 6th Győr Symposium and 3rd Hungarian-Polish and 1st Hungarian-Romanian Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, Hungary, 2014

 

Events of the project

 
2015-09-04 16:50:46
Résztvevők változása
Back »