A Preparation of the Critical Edition of Lőrinc Szabó's Poetry. The Digitalisation of all the Variations of the Poems. II.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108417
Type K
Principal investigator Kabdebó, Lóránt
Title in Hungarian Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése. A versek összes variációinak digitalizálása. II.
Title in English A Preparation of the Critical Edition of Lőrinc Szabó's Poetry. The Digitalisation of all the Variations of the Poems. II.
Keywords in Hungarian textológia, kritikai kiadás
Keywords in English textology, critical edition
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Literature
Department or equivalent Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (University of Miskolc)
Participants Rutkai, Balázs
Starting date 2014-02-01
Closing date 2018-01-31
Funding (in million HUF) 7.470
FTE (full time equivalent) 4.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Jelen pályázat egy három évtizedes pályázatokkal támogatott kutatómunka folytatását jelenti. Lényege: a Szabó Lőrinc szöveguniverzum hozzáférhetővé tétele a további szövegtudományi és elméleti kutatások számára. Ezt megelőzően az Osiris kiadóval közösen sikerült a Szabó Lőrinc-életmű teljességét jelentő primer alkotói eredményeit a pályázatok segítségével közzétenni: mind a nagyközönség, mind a tudományos kutatók számára elérhetővé tenni a költő által véglegesített műveket (az utolsó kötetét – Irodalmi tanulmányok – jelen pályázattal egy időben adjuk le a kiadónak). Ezzel párhuzamosan a pályázatok során a művek létrejöttének textológiai és a költő életének személyes vonatkozásait is fokozatosan feltártuk. Ezért is nevezzük a pályázatsorozatunkat: a kritikai kiadás előkészítésének. Lehetőleg minden olyan mozzanatot begyűjtöttünk és a lehetőség szerint publikálunk, amelyek a kész művek létrejöttében szerepet játszottak. A teljes rálátást tekintjük munkánk állandó módszertani feladatának. Minden szövegközlés és publikáció egyben a szöveguniverzum vonatkoztatottságában jelenik meg minden esetben.
Mivel Szabó Lőrinc életműve költészetében vált a magyar és világirodalom klasszikus értékévé, ezért az utóbbi pályázatokban költészetének teljes variáció sorozatát célozzuk meg publikálni. Miután ő számtalan alkalommal, öntudattal átírta verseit, ezeknek a variánsoknak a publikálására törekszünk, immár kritikai célzattal. A variációk mellé a kötetekben való szerepeltetést, a versek és kötetek kritikai, majd irodalomtörténeti visszhangját gyűjtjük össze. És mindezeket az MTA Könyvtára Kézirattárával kötött megállapodás szerint egy közösen készülő web-lapon jelenítjük meg.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Miután a Szabó Lőrinc Kutatóhely eredeti web-lapján (www.szabolorinc.hu) felgyűjtjük és felhasználhatóvá tesszük a gyűjtés eredményét, a jelenleg (2010-2013) már folyó projektünktől kezdődően a gyakorlatban megvalósítjuk a Szabó Lőrinc-versek kritikai kiadásának digitális megvalósítását. Ezt az erre külön rendszeresített (krk.szabolorinc.hu) web-lapon jelenítjük meg (ezen a web-lapon már megtalálható a költő fényképekkel gazdagon dokumentált életrajza, műveinek és a róla szóló szakirodalomnak a jegyzéke, az MTAKK két gyűjteményi katalógusa, és a költő életében megjelent összes verskötetének és azok nyomdai példányainak digitalizált változata). Kötetenként haladva a jelen projekt befejezésekor készen leszünk a Föld, erdő, isten, a Kalibán, a Fény, fény, fény és A sátán műremekei összes vers-variánsának, és a róluk szóló szakirodalomnak a feltételével. Ezt követően keletkezett a költő életművének a szakirodalom szemében legjelentősebb kötete, a Te meg a világ, ekkortól nagymértékben megszaporodik a megőrzött, a közreadott versvariánsok száma, és a róluk szóló, a kritikai kiadásban nélkülözhetetlen magyarázó, értelmező és a keletkezéstörténetet feltáró szakirodalom. Éppen ezért a tervezett projektben a kötet kritikai megjelenítése a jelenleg adott megvalósítási módszer szerint (Horányi Károly technikai megjelenítést előkészítő dokumentálása és a web-lapon való megjelenítés végrehajtása Sajó Tamás technikai munkájával) legalább két évet vesz igénybe. Ezt követi még három kötet: a Különbéke, a Harc az ünnepért és a Régen és most. Ezzel a tervezett négy éves ciklusban elkészülünk az 1943-as Összes verseiben összefoglalt életműnek a kritikai feltárásával.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A korábban megalkotott www.szabolorinc.hu. és a most folyó és a tervezett projektben folytatásra váró krk.szabolorinc.hu. web-lapok lehetővé teszik, hogy a szakma és az érdeklődő olvasók számára hozzáférhetővé váljék a költő verseinek keletkezési rendje.
Bárha mi csak a kritikai kiadás előkészítését nevezzük meg feladatunkként, valójában a krk.szabolorinc.hu a hazai textológia egyik nagy kísérlete is: hogyan lehet megvalósítani digitális formában a kritikai kiadást. Három évtized előkészítő munkája és két kolléga színvonalas technikai kivitelező munkája egyfajta lehetőség felmutatása az alaposan előkészített kritikai kiadás modern megvalósítására.
Az eddigi gyakorlatunknak megfelelően a web-lapon készülő kritikai kiadást pedig kiegészíti projektünkben évente egy-egy újabb füzet a Kutatóhely Szabó Lőrinc Könyvtára című lektorált könyv-sorozat kiadásában. Ezekben a dolgozatokban mind az elméleti kutatás elősegítését vállaljuk, a filológiai és az irodalomelméleti kutatás szerves összefonódását segítjük elő. Másrészt a ma kevéssé méltányolt, kevésbé támogatott életrajzi és vers-genetikai kutatásokat segítjük megvalósításhoz. Valamint Szabó Lőrinc és a magyar líra hagyományos műfaját, a műfordítást is hangsúllyal kezeljük. A magyar költészetben ugyanis a műfordítás költőinknek sajátos egyéni műfajaként jelenik meg. Szabó Lőrinc pedig évszázadra meghatározta a műfordítás megvalósításának sajátos módozatait. A készülő doktorandusz-disszertációk megjelentetésével pedig éppen a fiatal nemzedék kutatói igyekezetét támogatjuk, segítjük publikációhoz (Nagy Csilla: Megvont határok, Tér, táj, én-koncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében; Kemény Aranka: Szabó Lőrinc prózai művei; Rutkai Balázs: Szabó Lőrinc Észak-olaszországi utazásai; Barna László: Szabó Lőrinc prózafordításai).

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Áldását munkámra Németh László adta: hangsúlyozta a feladat fontosságát, nemzeti értékként kezelését: „Látom, hogy Szabó Lőrinccel foglalkozol. Ő is egyike azoknak, akiket szép csendesen ki akarnak iktatni a köz-emlékezetből. Nehéz, de szép feladat e könnyelmű feledés s bűnös feledtetés ellen dolgozni.” (1966. november 17.); „Örülök annak is, hogy Szabó L.-könyved halad … hiszem, hogy a társadalmilag hálátlan téma ebben az esetben is nagy szellemi s mesterségbeli gazdagodással fog járni: hisz a kritikus pályája a tehetsége mellett elsősorban a szegődésétől függ – hogy mire teszi fel magát” (1967. szeptember 15.; lásd: Németh László élete levelekben, II. kötet 1042., III. kötet 170.) Több évtizedes munkánk eredménye: hála a sorozatos OTKA-támogatottságnak, Szabó Lőrinc szöveguniverzumának nagy részével jelen van a művelt nagyközönség és az irodalomtörténet tudatában. „K. L. több évtizedes munkával érte el, hogy Szabó Lőrinc elfoglalhassa méltó helyét a XX. századi magyar lírában, s ezzel módosuljon a magyar költészetről alkotott kép.” (Osztovits Ágnes, Heti Válasz, 2012, augusztus 16.)
Szabó Lőrinc azáltal, hogy művei és a róla szóló monográfiák elérhetővé váltak korábban hagyományos könyv alakban, utóbb pedig digitalizált formában a DIA (Digitális Irodalmi Akadémia, én vagyok a szakértője) és a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) oldalain, a szakma és az irodalmat értő nagyközönségnek is elérhető költőjévé vált. A kéziratok minősége oly mértékben romlandó, hogy lassan minden kézbe vétel után töredezett papír kerül vissza az archívumok gyűjteményébe. Másrészt az ország és a világ más tájain élő kutatók is hozzájutnak ezáltal az archívumok rejtve őrzött kincseihez.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Jelen pályázat egy három évtizedes pályázatokkal támogatott kutatómunka folytatását jelenti. Lényege: a Szabó Lőrinc szöveguniverzum hozzáférhetővé tétele a további szövegtudományi és elméleti kutatások számára. Ezt megelőzően az Osiris kiadóval közösen sikerült a Szabó Lőrinc-életmű teljességét jelentő primer alkotói eredményeit a pályázatok segítségével közzétenni: mind a nagyközönség, mind a tudományos kutatók számára elérhetővé tenni a költő által véglegesített műveket (az utolsó kötetét – Irodalmi tanulmányok – jelen pályázattal egy időben adjuk le a kiadónak). Ezzel párhuzamosan a pályázatok során a művek létrejöttének textológiai és a költő életének személyes vonatkozásait is fokozatosan feltártuk. Ezért is nevezzük a pályázatsorozatunkat: a kritikai kiadás előkészítésének. Lehetőleg minden olyan mozzanatot begyűjtöttünk és a lehetőség szerint publikálunk, amelyek a kész művek létrejöttében szerepet játszottak. A teljes rálátást tekintjük munkánk állandó módszertani feladatának. Minden szövegközlés és publikáció egyben a szöveguniverzum vonatkoztatottságában jelenik meg minden esetben.
Mivel Szabó Lőrinc életműve költészetében vált a magyar és világirodalom klasszikus értékévé, ezért az utóbbi pályázatokban költészetének teljes variáció sorozatát célozzuk meg publikálni. Miután ő számtalan alkalommal, öntudattal átírta verseit, ezeknek a variánsoknak a publikálására törekszünk, immár kritikai célzattal. A variációk mellé a kötetekben való szerepeltetést, a versek és kötetek kritikai, majd irodalomtörténeti visszhangját gyűjtjük össze. És mindezeket az MTA Könyvtára Kézirattárával kötött megállapodás szerint egy közösen készülő web-lapon jelenítjük meg.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Miután a Szabó Lőrinc Kutatóhely eredeti web-lapján (www.szabolorinc.hu) felgyűjtjük és felhasználhatóvá tesszük a gyűjtés eredményét, a jelenleg (2010-2013) már folyó projektünktől kezdődően a gyakorlatban megvalósítjuk a Szabó Lőrinc-versek kritikai kiadásának digitális megvalósítását. Ezt az erre külön rendszeresített (krk.szabolorinc.hu) web-lapon jelenítjük meg (ezen a web-lapon már megtalálható a költő fényképekkel gazdagon dokumentált életrajza, műveinek és a róla szóló szakirodalomnak a jegyzéke, az MTAKK két gyűjteményi katalógusa, és a költő életében megjelent összes verskötetének és azok nyomdai példányainak digitalizált változata). Kötetenként haladva a jelen projekt befejezésekor készen leszünk a Föld, erdő, isten, a Kalibán, a Fény, fény, fény és A sátán műremekei összes vers-variánsának, és a róluk szóló szakirodalomnak a feltételével. Ezt követően keletkezett a költő életművének a szakirodalom szemében legjelentősebb kötete, a Te meg a világ, ekkortól nagymértékben megszaporodik a megőrzött, a közreadott versvariánsok száma, és a róluk szóló, a kritikai kiadásban nélkülözhetetlen magyarázó, értelmező és a keletkezéstörténetet feltáró szakirodalom. Éppen ezért a tervezett projektben a kötet kritikai megjelenítése a jelenleg adott megvalósítási módszer szerint (Horányi Károly technikai megjelenítést előkészítő dokumentálása és a web-lapon való megjelenítés végrehajtása Sajó Tamás technikai munkájával) legalább két évet vesz igénybe. Ezt követi még három kötet: a Különbéke, a Harc az ünnepért és a Régen és most. Ezzel a tervezett négy éves ciklusban elkészülünk az 1943-as Összes verseiben összefoglalt életműnek a kritikai feltárásával.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

A korábban megalkotott www.szabolorinc.hu. és a most folyó és a tervezett projektben folytatásra váró krk.szabolorinc.hu. web-lapok lehetővé teszik, hogy a szakma és az érdeklődő olvasók számára hozzáférhetővé váljék a költő verseinek keletkezési rendje.
Bárha mi csak a kritikai kiadás előkészítését nevezzük meg feladatunkként, valójában a krk.szabolorinc.hu a hazai textológia egyik nagy kísérlete is: hogyan lehet megvalósítani digitális formában a kritikai kiadást. Három évtized előkészítő munkája és két kolléga színvonalas technikai kivitelező munkája egyfajta lehetőség felmutatása az alaposan előkészített kritikai kiadás modern megvalósítására.
Az eddigi gyakorlatunknak megfelelően a web-lapon készülő kritikai kiadást pedig kiegészíti projektünkben évente egy-egy újabb füzet a Kutatóhely Szabó Lőrinc Könyvtára című lektorált könyv-sorozat kiadásában. Ezekben a dolgozatokban mind az elméleti kutatás elősegítését vállaljuk, a filológiai és az irodalomelméleti kutatás szerves összefonódását segítjük elő. Másrészt a ma kevéssé méltányolt, kevésbé támogatott életrajzi és vers-genetikai kutatásokat segítjük megvalósításhoz. Valamint Szabó Lőrinc és a magyar líra hagyományos műfaját, a műfordítást is hangsúllyal kezeljük. A magyar költészetben ugyanis a műfordítás költőinknek sajátos egyéni műfajaként jelenik meg. Szabó Lőrinc pedig évszázadra meghatározta a műfordítás megvalósításának sajátos módozatait. A készülő doktorandusz-disszertációk megjelentetésével pedig éppen a fiatal nemzedék kutatói igyekezetét támogatjuk, segítjük publikációhoz (Nagy Csilla: Megvont határok, Tér, táj, én-koncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében; Kemény Aranka: Szabó Lőrinc prózai művei; Rutkai Balázs: Szabó Lőrinc Észak-olaszországi utazásai; Barna László: Szabó Lőrinc prózafordításai).

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Áldását munkámra Németh László adta: hangsúlyozta a feladat fontosságát, nemzeti értékként kezelését: „Látom, hogy Szabó Lőrinccel foglalkozol. Ő is egyike azoknak, akiket szép csendesen ki akarnak iktatni a köz-emlékezetből. Nehéz, de szép feladat e könnyelmű feledés s bűnös feledtetés ellen dolgozni.” (1966. november 17.); „Örülök annak is, hogy Szabó L.-könyved halad … hiszem, hogy a társadalmilag hálátlan téma ebben az esetben is nagy szellemi s mesterségbeli gazdagodással fog járni: hisz a kritikus pályája a tehetsége mellett elsősorban a szegődésétől függ – hogy mire teszi fel magát” (1967. szeptember 15.; lásd: Németh László élete levelekben, II. kötet 1042., III. kötet 170.) Több évtizedes munkánk eredménye: hála a sorozatos OTKA-támogatottságnak, Szabó Lőrinc szöveguniverzumának nagy részével jelen van a művelt nagyközönség és az irodalomtörténet tudatában. „K. L. több évtizedes munkával érte el, hogy Szabó Lőrinc elfoglalhassa méltó helyét a XX. századi magyar lírában, s ezzel módosuljon a magyar költészetről alkotott kép.” (Osztovits Ágnes, Heti Válasz, 2012, augusztus 16.)
Szabó Lőrinc azáltal, hogy művei és a róla szóló monográfiák elérhetővé váltak korábban hagyományos könyv alakban, utóbb pedig digitalizált formában a DIA (Digitális Irodalmi Akadémia, én vagyok a szakértője) és a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) oldalain, a szakma és az irodalmat értő nagyközönségnek is elérhető költőjévé vált. A kéziratok minősége oly mértékben romlandó, hogy lassan minden kézbe vétel után töredezett papír kerül vissza az archívumok gyűjteményébe. Másrészt az ország és a világ más tájain élő kutatók is hozzájutnak ezáltal az archívumok rejtve őrzött kincseihez.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az egymástól gyakran eltérő nézeteket valló hazai irodalomtörténeti iskolák egyetértenek abban, hogy Szabó Lőrinc a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője, aki a huszadik század költészettörténetét nagymértékben meghatározta. Az 1993-tól 2018-ig Kabdebó Lóránt irányításával folyamatosan elnyert OTKA-támogatásnak köszönhetően a Szabó Lőrinc szövegkorpusz, és a róla szóló szakirodalom, valamint a költő életrajza elérhetővé vált, korábban hagyományos könyvformátumban, majd pedig digitalizált formában a DIA (Digitális Irodalmi Akadémia), és a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) oldalain, utóbb mindezeket összegezően a http://krk.szabolorinc.hu/ című honlapon. Az elmúlt négy évben Szabó Lőrinc Te meg a világ, Különbéke, Harc az Ünnepért kötetének és az 1943-ban megjelent Összes versei függelékeként megjelent Régen és Most ciklusnak a digitális kiadásai készültek el. E kiadások bevezetői összefoglalják a kötetek keletkezésére vonatkozó történeti tényeket, közlik az egyes versek megjelenésére vonatkozó könyvészeti adatokat, leírják az egyes közgyűjteményekben fellelhető kéziratokat, gépiratokat, illetve korrektúrákat, kiadásuknak ún. „nyomdai kéziratait” és közlik az egyes kötetek kortársi recenzióit és az egyes versekhez kapcsolódó tanulmányokat is. Ezzel befejeződött Szabó Lőrinc költészete 1944 előtti anyagának kritikai összesítése. A digitális megjelenítés pedig lehetőséget ad bárkinek, bárhol, egy számítógép mellől az archívumok tartalmának hozzáféréséhez.
Results in English
The Hungarian historical literacy schools, which often differ in their views, agree that Lőrinc Szabó is one of the most important poets of Hungarian literature who has largely determined the poetry history of the twentieth century. Thanks to OTKA support, which has been continuously won and led by Lóránt Kabdebó from 1993 to 2018, Lőrinc Szabó's text corpora and his biography of the poet became accessible to the DIA (Digital Literature Academy). They had been published previously in traditional book format, and in the MEK (Hungarian Electronic Library), then all these were summerized on http://krk.szabolorinc.hu/. For the past four years, digital editions of The World of Lights, The Difference, the Battle of the Celebration of the World and the All Verses of the All Songs of the Year (published in 1943), have been produced. The introductory texts of the digital edition summarize the historical facts about the creation of the volumes, describe the bibliographical information about the appearance of each poem, and describe manuscripts, typographies and corrections in public collection, also show the contemporary reviews of individual volumes and the studies related to each poem. This completes the critical compilation of the pre-1944 material of Lőrinc Szabo's poetry. Digital rendering gives an opportunity for anyone to access the archived content from anywhere with a computer.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108417
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lipa Tímea: BABITS Mihály, Egyetemi előadások 1919 : Szabó Lőrinc gyorsírásos lejegyzései alapján, Ráció Kiadó Budapest, 295 p., 2014
Kabdebó Lóránt: "Nyílik a lélek" Kettős látás a huszadik századi lírában. Szabó Lőrinc "rejtekútja"., Ráció kiadó, 2015
Kabdebó Lóránt: „Ahogy lemondok, meg úgy értlek” : Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 120:(6) pp. 749-788., 2016
Kabdebó Lóránt: „Ahogy lemondok, meg úgy értlek” : Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő versei, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 2016: (6) pp. 749-788., 2016
Kabdebó Lóránt: "egy Költő Agya". 21. századi kísérlet a 20. századi líra olvasására, IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2017:(5) pp. 631-658., 2017
szerkesztők: Kulcsár-Szabó Zoltán, L. Varga Péter, Palkó Gábor: "örök véget és örök kezdetet", Ráció Kiadó - szerkesztés alatt, 2018
Barna László: „Werther álmai”. Vers és fordításszöveg Szabó Lőrincnél., IRODALMI SZEMLE 1, 36-47, 2018
Kemény Aranka: A tökéletes mű. Az átírás, az újraírás példái Szabó Lőrinc prózai életművében, IRODALMI SZEMLE 1, 48-60, 2018

 

Events of the project

 
2013-08-09 10:34:29
Résztvevők változása
Back »