Ethnobotanical studies in Transylvania  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108534
Type PD
Principal investigator Papp, Nóra
Title in Hungarian Népi gyógynövényismereti kutatások Erdélyben
Title in English Ethnobotanical studies in Transylvania
Keywords in Hungarian etnobotanika, etnofarmakobotanika, gyógynövény
Keywords in English ethnobotany, ethnopharmacobotany, medicinal plant
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Community ecology, systems ecology, ecosystem services (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Systematic botany
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Pharmacognosy (University of Pécs)
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 4.863
FTE (full time equivalent) 2.80
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A népi orvoslás elemei szájhagyomány útján, generációkon át öröklődő tapasztalati módszerek összessége, növényi, állati, emberi és ásványi anyagok felhasználásával. A növények és ember kapcsolatát az etnobotanika tudományterülete foglalja magába, amelyen belül jelentős szereppel bírnak a népi orvoslás során alkalmazott gyógynövénytaxonok.
Erdély egyes területein az 1960-as évektől számos etnobotanikai gyűjtőút eredményei láttak napvilágot. Az 1970-80-as évek közleményei alapján Erdély elzárt, népi gyógynövényismeret tekintetében feltáratlan területein 2007 óta végzünk etnobotanikai felméréseket.
A kutatási terv első célkitűzéseként Székelyföldön a Homoród-völgyében elhelyezkedő Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter és Homoródszentpál etnobotanikai adatainak felmérését említem. Az adatközlőkkel folytatott interjúk és terepi vizsgálatok során lejegyzésre kerül az egyes gyógynövényfajok népi elnevezése, drogként használt része, az indikációs területek, a gyűjtés, tárolás és alkalmazás módja, valamint a felhasználással kapcsolatos hiedelmek. Továbbá a 2008-tól Lövétén megkezdett felmérések népi gyógynövényhasználatra vonatkozó adatainak kiegészítő terepmunkáit is tervezem.
A munka további célja a feljegyzett népgyógyászati adatok bizonyítékokon alapuló forrásokkal való összevetése, ezáltal további kutatások számára új növényfajok laboratóriumi vizsgálata. Előzetes gyűjtéseink sebgyógyító adatai alapján három taxon (közönséges galaj – Galium mollugo L., réti útifű – Plantago media L., fukszia fajok – Fuchsia sp.) gyulladásgátló és citoprotektív hatásának sejttenyészeten való vizsgálatát és összevetését tervezem a Homoród-menti adatokkal.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Erdély elzárt településeinek lakossága – a hiányos orvosi és gyógyszerellátás révén – a környezetükben fellelhető gyógynövénykincsre támaszkodik napjainkban: a termőhely és gyűjtési idő ismeretében használják a fajokat mindennapi orvosló tevékenységük során, mely elsősorban az idős generáció tudását jelenti. Ez a tudás a fiatalok városokban vagy külföldön való munkavállalása miatt egyre kevésbé tud öröklődni, így a lejegyzésre nem került néprajzi és gyógyászati szempontból is jelentős adatok gyakran eltűnnek. Emellett problémaként lép fel egyes szakirodalmi és médiaforrások egyre terjedő használata, az olvasott adatok folyamatos beépülése a népi tudás elemei közé.
Napjainkban a gyűjtéseken alapuló, már bizonyítást nyert fitokémiai és farmakológiai adatok mellett számos feltáratlan népgyógyászati elem vár tudományos igazolásra. Ehhez szükség van az adatok pontos feljegyzésére, a gyógyító tevékenység részletes dokumentálásra, a tervezett vizsgálatok laboratóriumban történő pontos rekonstruálása céljából. Példaként a kiválasztott modellnövények (Galium mollugo L., Plantago media L., Fuchsia sp.) gyulladásgátló és citoprotektív hatásának vizsgálata igazolást nyújthat az eddigi gyűjtések adatainak megalapozottságához.
A kutatás során így a következő kérdésekre keresünk választ: A kutatópontokon feljegyzésre kerülő adatok honnan származnak, mely egyéb szakirodalmi forrásokat használnak, milyen gyakorisággal, a népi tudáselemekhez viszonyítva milyen arányban? Mely népgyógyászati adatok ismeretlenek a mai tudomány számára, mely vizsgálatok tervezhetők az említett alkalmazások bizonyítására? A kiválasztott 3 taxon gyűjtött adatai laboratóriumi vizsgálatokal igazolhatók e?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Erdély egyes településeinek hiányos orvosi és gyógyszeres ellátása mellett napjainkban párhuzamosan léteznek a népi orvoslással kapcsolatos gyógymódok és hagyományok, amelyet számos terepi gyűjtőmunka eredménye támaszt alá.
A tervezett alapkutatás a lejegyzésre kerülő adatok értékmegőrző szerepe révén néprajzi és gyógyászati jelentőséggel is bír, hozzájárulva Erdély népi orvoslási elemeinek megőrzéséhez.
A Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter és Homoródszentpál területén tervezett etnobotanikai gyűjtőmunka elsősorban összegzést ad a települések népi orvoslásának jelenlegi helyzetéről, az adatközlők koreloszlásáról, az adatok eredetével kapcsolatban a használt forrásokról és alkalmazásukról, valamint az adatok terjesztéséről és terjedéséről.
Az egyes növényfajokkal kapcsolatos tudáselemek nyelvészeti szempontból áttekintést adnak a népi nevek terminológiai sokszínűségéről, változatosságáról, valamint az elnevezések eredetéről.
A feljegyzett gyógynövényfajok fitoterápiás jelentősége az ismertetett drogrész és indikációs terület adatainak bizonyított forrásokkal való összevetése alapján kimutatható: egyes taxonok így új forrásként szolgálhatnak a napjainkban újra reneszánszát élő gyógynövénykutatás számára. Emellett a várható eredmények bizonyítékul szolgálhatnak a tradicionális gyógyászat feltáratlan elemeivel kapcsolatos vizsgálatok szükségességére és az adatok létjogosultságára.
A kutatás eredményeinek monográfia, ismeretterjesztő kiadványok és lektorált folyóiratcikkek formájában tervezett megjelentetése a munka felsorolt jelentőségeinek összegzésére irányulnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A természetes alapú szerek használata napjainkban újra reneszánszát éli. Az egészség fokozott veszélyeztetettsége révén az ember egyre gyakrabban fordul a természethez, újabb gyógymódok, gyógynövényfajok feltérképezésével.
Erdély kulturális, néprajzi, történelmi és természeti kincsekben gazdag régióinak gyógynövénykincse az orvosi ellátásban hiányos települések számára elengedhetetlen forrásként szerepel a mindennapi gyógyító tevékenységek során. Ezeknek a napjainkban is fellelhető adatoknak a gyűjtésére az 1960-as évektől számos kutatás indult Erdély területén. 2007 óta jelenleg még feltáratlan településeken végzünk felméréseket.
A tervezett kutatás során Székelyföldön Lövéte, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter és Homoródszentpál népgyógyászati adatainak összegzését tűztem ki fő célul, mely a gyógynövények élőhelyén terepi vizsgálatokat, az adatközlőkkel interjúkat, valamint az ismertetett adatok – növények népi elnevezése, felhasznált része, kezelt tünetek és betegségcsoportok – jegyzetek, herbárium, hang- és fényképfelvételek formájában történő rögzítését jelenti.
A munka célja továbbá a feljegyzett népgyógyászati adatok összehasonlítása hivatalos szakirodalmi forrásokkal, bizonyított adatok létjogosultságának megerősítésével, valamint a tudományos igazolásokat jelenleg nélkülöző fajok laboratóriumi vizsgálatainak tervezésével. Előzetes gyűjtések során egyes sebgyógyulással kapcsolatban említett fajok (közönséges galaj, réti útifű, fukszia fajok) gyulladásgátló hatásának vizsgálatát tűztem ki célul.
A fentiek alapján a hagyományos népi gyógynövényismereti adatok feljegyzése és megőrzése napjainkban kiemelkedő szerepet kap.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Among the elements of the folk therapy, empiric methods are inherited orally from generation to generation, used plants, animals, human materials and minerals. The relationship among people and plants is studied by the ethnobotany. This field is of great importance related to the use of medicinal plants.
Several ethnobotanical surveys were carried out in Transylvania from the 1960s. According to the reports of the 1970s and 1980s, ethnobotanical works were conducted since 2007 in the isolated areas in Transylvania, in relation to the traditional knowledge about the medicinal plant usage.
As the main purpose of this project, ethnobotanical survey will be planned in Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter and Homoródszentpál located in the Homoród-valley in Széklerland. Based on the interviews with the informants and field trips, the vernacular name, used drug part, indications, method of the collection, storage and application, and the related beliefs will be described connected to the mentioned medicinal plants. In addition to the mentioned settlements, field works will be planned completing the previous ethnobotanical study in Lövéte since 2007.
Furthermore, a comparative study will be considered among the collected ethnomedicinal results and the evidence-based medicinal data, to select new plant taxa for further laboratory analyses. According to the previous studies, altogether 3 taxa (smooth bedstraw – Galium mollugo L., hoary plantain – Plantago media L., fuchsia species – Fuchsia sp.) will be investigated for their antiinflammatory and cytoprotective effect, and for the comparison with the data documented in the Homoród-valley.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

According to the insufficient medical service and pharmacy, people living in isolated Transylvanian regions collect, know and use several medicinal plants regularly in their everyday life. The traditional use of the plants is connected commonly to the knowledge of the elderly people, which data are inherited decreasingly because of the migration of the youth to the cities and abroad. This process leads to the disappearing of the unwritten data, meaning the significant loss of these ethnographical and therapeutical values. In addition, the use of the official phytotherapeutical and media sources becomes more frequent continually, resulting their insertion into the elements of the traditional knowledge.
By the proved phytochemical and pharmacological data, several unexplored ethnobotanical data have to be studied scientifically nowadays. For the exact laboratory reconstruction, this process requires the correct documentation of the data and details of the healing home methods. For example, the study of the antiinflammatory and cytoprotective effect of the selected plant samples (Galium mollugo L., Plantago media L., Fuchsia sp.) may provide the grounding of the previously collected data.
Accordingly, the research aims the following questions: What is the origin of the collected data in the selected villages? What kind of other pharmaceutical surces are used, how frequently and in how proportion compared to the popular elements? What kind of ethnobotanical data are unknow scientifically nowadays, and what sort of studies can be planned to prove these mentioned uses? The collected medicinal effect of the selected 3 species can be proved by laboratory works?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In the settlements in Transylvania, the missing medical service and pharmacy can be found in parallel with the home treatments of the folk therapy, confirmed by the results of several collecting field trips.
Based on the preservation of the valuable data, the planned basic research has an ethnographical and pharmaceutical significance, contributed to the conservation of the traditional healing elements in Transylvania. Firstly, the planned ethnobotanical surveys in Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter and Homoródszentpál summary the present condition of the folk therapy, the age distribution of the informants, the origin and use of the applied written sources, as well as the expansion and diffusion of the data.
In linguistic aspect, the local names of the plants sum up the terminological diversity and the origin of the vernacular names, as well.
The phytotherapeutical significance of the documented medicinal plants can be established based on the comparison among the known drug part and indications, and the proved studies. Accordingly, several taxa can be mentioned as novel sources for the new renaissance of the medicinal plant researches nowadays. Additionally, the expected results may prove the necessity and justification of the study of the unexplored elements in the traditional therapy.
The publishing of the data as monograph, educational publications and edited articles summaries the aforementioned significances of the research plan.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The use of the natural products play an important role as a new renaissance nowadays. According to the increased dangers of the health, people turn commonly to the nature to find new therapy sources and medicinal plants.
Transylvania having cultural, ethnographical, historical and natural resources, as well as medicinal plants, which are of great importance in the everyday life of the people living in settlements without permanent medical service.
Several field trips were started from the 1960s to collect these data in various regions of Transylvania. In our previous studies, surveys are carried out in some unexplored villages since 2007. As the main aim of the plan, these works will be continued by a summary of the folk therapeutical data in Széklerland, in Lövéte, Homoródalmás, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter and Homoródszentpál. The study consists of field works in the plant habitats, interviews with the informants, and data documentation including the local name and used part of the plants, treated symptoms and diseases with notes, herbaria, dictaphone and photos.
Among the main aims of the project, a comparison will be planned among the described traditional and proved data, highlighting the justification of the certified results and the necessity of the laboratory works and confirmation of the unexamined taxa. Based on the previous data for wounds, the study of the antiinflammatory effect of 3 selected species (smooth bedstraw, hoary plantain, fuchsia taxa) will be considered during the project.
Summarizing, the observation, documentation and preservation of the traditional elements of the folk medicine play a significant role nowadays.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projektben tervezett etnobotanikai felmérést Erdélyben a Homoród-völgyében végeztem Homoródszentmárton (105 leírt gyógynövényfaj), Homoródalmás (90 faj), Homoródszentpéter (75 faj) és Homoródszentpál (94 faj) településeken. A 2008-ban Lövétén megkezdett kutatás erdeményeit további gyűjtésekkel pontosítottam, bővítettem és új adatokkal egészítettem ki, amelyeket egy 289 oldalas kötetben foglaltam össze. A feljegyzett fajok helyi alkalmazási módjait tudományos adatbázisok eredményeivel vetettem össze és értékeltem, így további vizsgálatokra érdemes növényeket jelöltem ki. Az adatgyűjtések eredményei egyes fajok, indikációk és egyedi adatközlések monográfiaszerű feldolgozásában, kapcsolódó hiedelmek és terminológiai adatok értékelésében jelentek meg tudományos közlemények, könyvfejezetek és konferenciaszereplések formájában (52 tétel, összIF=14.101). Az előzetesen kijelölt Galium mollugo, Plantago media és Fuchsia sp. antioxidáns és gyulladásgátló hatása több módszerrel került vizsgálatra, kiemelve a fukszia fajok levelének magas antioxidáns aktivitását. A térségben végzett gyűjtések és irodalmi források összevetése alapján további kijelölt növények antioxidáns (13 faj), antimikrobás (7 faj), fitokémiai (7 faj) és hisztológiai vizsgálata (6 faj) is elkezdődött. A kijelölt területek népi orvosláshoz kapcsolódó archaikus tudáselemei és értékes adatai hozzájárulnak Erdély gazdag etnobotanikai ismereteihez, amelyek őrzése és feljegyzése jelentős szerepet tölt be napjainkban.
Results in English
The ethnobotanical survey planned in the project was carried out in Martinis (105 documented medicinal plants), Meresti (90 plants), Petreni (75 plants) and Sanpaul (94 plants) in the Homoród-valley, Transylvania. The field work started in Lueta in 2008 was completed with further collections and new data, which were summarized in a monograph (pp 1-289). The local use of all mentioned plants was compared with those obtained from scientific databases to select new herbs for further analyses. The results of field trips were published e.g. as case studies of some species, indications and the knowledge of informants, and as evaluations of connected beliefs and linguistic data in articles in Hungarian and international journals, book chapters, poster and oral presentations (52 items, total IF among them= 14.101). According to the previously selection in the project, the antioxidant and anti-inflammatory effect of Galium mollugo, Plantago media and Fuchsia sp. were studied by different methods and assays. Based on the comparison of our collected data and those of scientific references, further analyses started to study e.g. antioxidant potential (13 plants), antimicrobial (7 plants), phytochemical (7 plants) and histological (6 plants) characters. The documented archaic ethnomedicinal elements of the study areas provide new data for the traditional knowledge of people living in Transylvania. The preservation and documentation of these data are of pivotal importance these days.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108534
Decision
Yes

 

List of publications

 
Valeria Kolosova, Ingvar Svanberg, Raivo Kalle, Lisa Strecker, Ayşe Mine Gençler Özkan, Andrea Pieroni, Kevin Cianfaglione, Zsolt Molnár, Nora Papp, Łukasz Łuczaj, Dessislava Dimitrova, Daiva Šeškauskaitė, Jonathan Roper, Avni Hajdari, Renata Soukand: The bear in Eurasian plant names: Motivations and models., J ETHNOBIOL ETHNOMED 13: (14) &, 2017
Tamás Kőszegi, Nikolett Sali, Maja Raknič, Zoltán Horváth-Szalai, Rita Csepregi, Marijana Zovko-Končić, Nóra Papp, Miklós Poór: A novel luminol-based enhanced chemiluminescence antioxidant capacity microplate assay for use in different biological matrices, J PHARMACOL TOXICOL METH &: &, 2017
Rita Csepregi, Tímea Bencsik, Nóra Papp: Examination of secondary metabolites and antioxidant capacity of Anthyllis vulneraria, Fuchsia sp., Galium mollugo and Veronica beccabunga., ACTA BIOL HUNG 67: (4) 442-446, 2016
Nóra Papp, Kinga Rudolf, Tímea Bencsik, Dóra Czégényi: Ethnomycological use of Fomes fomentarius (L.) Fr. and Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. in Transylvania, Romania, GENET RESOUR CROP EV 64: (1) 101-111, 2015
Bartha SG, Quave CL, Balogh L, Papp N: Ethnoveterinary practices of Covasna County, Transylvania, Romania, J ETHNOBIOL ETHNOMED 11:, 2015
Nóra Papp, Dóra Czégényi, Anita Hegedűs, Tamás Morschhauser, Cassandra L Quave, Kevin Cianfaglione, Andrea Pieroni: The uses of Betula pendula Roth among Hungarian Csángós and Székelys in Transylvania, Romania, ACTA SOC BOT POL 83: (2) 113-122, 2014
Nóra Papp, Kata Birkás-Frendl, Tímea Bencsik, Szilvia Stranczinger, Dóra Czégényi: Survey of traditional beliefs in the Hungarian Csángó and Székely ethnomedicine in Transylvania, Romania, REV BRAS FARMACOGN 24: (2) 141-152, 2014
Dénes T, Bartha SG, Kerényi M, Varga E, Balázs VL, Csepregi R, Papp N: Histological and antimicrobial study of Ononis arvensis L., ACTA BIOL HUNG 68: (3) 321-333, 2017
Nóra Papp, Rita Csepregi, Tünde Dénes, Mónika Tóth, Sámuel Gergely Bartha, Kinga Gyergyák, Tímea Bencsik, Dóra Czégényi: Relevance of Romanian plants in the European ethnomedicine, FARMACIA (BUCHAREST) &: &, 2017
Papp N, Sali N, Csepregi R, Tóth M, Gyergyák K, Dénes T, Bartha SG, Varga E, Kaszás A, Kőszegi T: Antioxidant potential of some plants used in folk medicine in Romania, FARMACIA (BUCHAREST) &: &, 2017
Gyergyák K, Dénes T, Kondorosy F, Wirth T, Farkas Á, Papp N: Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből, KALEIDOSCOPE 6: (10) 257-269, 2015
Papp Nóra, Kocsis Marianna, Czigle Szilvia, Ambrus Tünde: A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége, KALEIDOSCOPE 6: (10) 229-256, 2015
Tünde Dénes, Nóra Papp, Krisztina Marton, Andrea Kaszás, Attila Felinger, Erzsébet Varga, Borbála Boros: Polyphenol content of Ononis arvensis L. and Rhinanthus serotinus (Schönh. ex Halácsy & Heinr. Braun) Oborny used in the Transylvanian ethnomedicine., INT J PHARMACOG PHYTOCHEM 30: (1) 1301-1307, 2015
Dénes Tünde, Tóth Mónika, Gyergyák Kinga, Lőrincz Péter, Varga Erzsébet, Papp Nóra: Szemelvények Homoródalmás (Erdély) népi gyógynövényismeretéből., BOTANIKAI KÖZL 101: (1-2) 227-241, 2014
Papp Nóra, Dénes Tünde, Gyergyák Kinga, Varga Erzsébet: Kertészeti vonatkozású etnobotanikai adatok a Homoród-völgyéből (Erdély), KERTGAZDASÁG 46: (2) 60-69, 2014
Tóth Mónika, Papp Nóra: Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről, KALEIDOSCOPE 5: (9) 117-129, 2014
Nóra Papp, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Kinga Gyergyák, Rita Filep, Sámuel Gergely Bartha, Rita Csepregi, Viktória Lilla Balázs, Ágnes Farkas: Ethnomedicinal treatment of gastrointestinal disorders in Transylvania, Romania., ACTA ETHNOGR HUNG &: &, 2017
Balázs Viktória Lilla, Farkas Ágnes, Papp Nóra, Horváth Györgyi, Filep Rita: Az özönnövényként számon tartott vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L. s. l.) antimikrobás hatásának vizsgálata, KALEIDOSCOPE 6: (11) 281-289, 2015
Papp Nóra: „A virágok … mindegyik orvosság” - Hagyományok és népi orvoslás Lövétén., Lövéte : Lövéte Közbirtokossága, 289 p., 2017
Papp Nóra, Horváth Dávid: „Ezt nagyon tartották Édesanyámék, Nagyanyámék” – Homoródkarácsonyfalva hagyományai és népi orvoslása, Homoródkarácsonyfalva: Homoródkarácsonyfalva Közbirtokosság, 150 p. (Homoródkarácsonyfalvi Füzetek III.), 2016
: „Hét ír”, Pécs: Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Farmakognóziai Tanszék, 76 p., 2014
Nóra Papp, Kata Birkás-Frendl, Ágnes Farkas, Dóra Czégényi: Hungarian Ethnobotanical Studies in Romania, In: A Pieroni, C Quave (szerk.) (szerk.) Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans: Perspectives on Sustainable Rural Development and Reconciliation. New York: Springer-Verlag, 2014. pp. 29-44., 2014
Balázs Viktória Lilla, Filep Rita, Papp Nóra: Hunyor fajok (Helleborus sp.) európai elterjedése és népgyógyászati szerepe, In: Zoltán Barina, Krisztina Buczkó, László Lőkös, Beáta Papp, Dániel Pifkó, Erzsébet Szurdoki (szerk.) (szerk.) XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia = 11th International Conference "Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region": Előadások és poszterek összefoglalói. Book of abstracts. Budapest: Magyar Természettudományi Múzeum, 2016. pp. 119-120., 2016
Dénes Andrea, Varga Anna, Bartha Sámuel Gergely, Tóth Mónika, Dénes Tünde, Papp Nóra: Rózsa- és galagonyafajok a magyar népi táplálkozásban, In: Kerényi-Nagy Viktor, Szirmai Orsolya, Helyes Lajos, Penksza Károly, Neményi András (szerk.) (szerk.) "I. Rózsa- és Galagonya-konferencia a Kárpát-medencében": nemzetközi konferencia: konferencia-kötet ["1st Rose- and Hawthornconference in Carpathian Basin": international conference: proceedings-book]. Gödöllő: Szent István Egyetem Egyetemi Kiadó, 2015. pp. 230-232., 2015
Rita Csepregi, Erika Kocsis, Béla Kocsis, Nóra Papp: Microbiological studies on plants used in the Transylvanian ethnomedicine (Romania), In: Index Seminum. University of Targu Mures. Târgu-Mureş: Editura University Press, 2015. pp. 37-41., 2015
Mónika Margit Tóth, Sámuel Gergely Bartha, Nóra Papp, Mónika Kerényi: Ethnomedicinal and antimicrobial potential of Lilium candidum L., In: 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries . Plovdiv, Bulgária, 2016.05.26-2016.05.29. Kiadvány: 2016. Paper PP73. , 2016
Rita Csepregi, Kristóf Csepregi, Nóra Papp, Marianna Kocsis: Study of polyphenols and antioxidant activity of Transylvanian medicinal plants, In: 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries . Plovdiv, Bulgária, 2016.05.26-2016.05.29. Kiadvány: 2016. Paper PP145. , 2016
Tünde Dénes, Mónika Kerényi, Sámuel Gergely Bartha, Erzsébet Varga, Nóra Papp: Ethnobotanical and microbiological study of Ononis arvensis L., In: 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries . Plovdiv, Bulgária, 2016.05.26-2016.05.29. Kiadvány: 2016. Paper PP23. , 2016
Ambrus Tünde, Papp Nóra, Czigle Szilvia: Oriental Medicinal Plants in Taxa Pharmaceutica Posoniensis, 1745, In: 42nd International Congress for the History of Pharmacy: Abstracts. Istanbul, Törökország, 2015.09.08-2015.09.11. Kiadvány: Istanbul: Istanbul Üniversitesi, 2015. pp. 119, 2015
Ashraf Amir, Papp Nóra, Bencsik Tímea, Pótóné-Oláh Emőke, Koller Ákos, Horváth Györgyi: Ethnomedicinal use of plants for hypertension in Transylvania, Romania, In: Third International Symposium on Hypertension . Osijek, Horvátország, 2014.11.28-2014.11.30. Kiadvány: 2014. pp. CD, 2014
Dénes Tünde, Boros Borbála, Felinger Attila, Varga Erzsébet, Papp Nóra: Phytochemical Analysis of Polyphenols from Ononis arvensis L., In: XVth Congresul Național de Farmacie din România . Jászvásár, Románia, 2014.09.24-2014.09.27. Kiadvány: 2014. pp. 106, 2014
Papp Nóra, Dénes Tünde, Kaszás Andrea, Bartha Sámuel Gergely, Varga Erzsébet, Boros Borbála: Study of some medicinal plants used in the Transylvanian ethnobotany, In: 6th ICEB Congress . Córdoba, Spanyolország, 2014.11.17-2014.11.21. Kiadvány: 2014. pp. 277-278., 2014
Dénes Tünde, Varga Erzsébet, Gyergyák Kinga, Papp Nóra: Ethnobotanical inventory in MereŞti, Romania, In: 6th ICEB Congress . Córdoba, Spanyolország, 2014.11.17-2014.11.21. Kiadvány: 2014. pp. 305-306., 2014
Gyergyák Kinga, Dénes Tünde, Farkas Ágnes, Papp Nóra: Occurrence and ethnobotanical data of Thymus taxa along the Nagy-Homoród river (Romania), In: 6th ICEB Congress . Córdoba, Spanyolország, 2014.11.17-2014.11.21. Kiadvány: 2014. pp. 309-310., 2014
Rita Csepregi, Marianna Kocsis, Nóra Papp: Phytochemical analysis of medicinal plants collected in Transylvania, Romania., Index Seminum 2016, University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş, Targu Mures, Romania , 2017
Csepregi R, Kocsis M, Bartha SG, Gyergyák K, Papp N: Az Anthyllis vulneraria, Galium mollugo és Veronica beccabunga elterjedése és etnobotanikai adatai Erdélyben, XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, 2016. február 12-14, Budapest Poszter , 2016
Csepregi Rita, Kocsis Marianna, Papp Nóra: Erdélyi népgyógyászatban alkalmazott gyógynövények fitokémiai és hisztológiai vizsgálata, Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 281. szakülése, Pécs, 2016. április 7. , 2016
Papp Nóra: Szemelvények az erdélyi népi orvoslásból, Keresztény Orvosok Pécsi Csoportja Pécs, 2016. május 9. , 2016
Papp Nóra: Hiedelmek az erdélyi népgyógyászatban régen és ma, XIII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem Székesfehérvár, 2016. július 7-10. , 2016
Papp Nóra: Etnofarmakobotankai kutatások jelentősége napjainkban; erdélyi adatok a mai fitoterápia tükrében, A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett "A hatóanyagkutatástól a gyógyszerformáig" c. előadóülés. MTA SZAB Székház Szeged, 2016. nov. 10. , 2016
Papp Nóra, Csepregi Rita, Dénes Tünde, Tóth Mónika, Bartha Sámuel Gergely, Gyergyák Kinga, Czégényi Dóra: Relevance of Transylvanian plants in the European ethnomedicine, 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries 9th CMAPSEEC Plovdiv, Bulgaria, 2016. május 26-29. , 2016
Rita Filep, Viktórai L Balázs, Lajos Balogh, Szilvia Czigle, Nóra Papp: Historical and Ethnobotanical Survey of Helianthus Tuberosus L. in the Carpathian Basin, 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries Plovdiv, 2016. május 26-29. , 2016
Viktória Lilla Balázs, Ágnes Farkas, Rita Filep, Nóra Papp: Histological study of flower parts in two helleborus species, 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries Plovdiv, 2016. május 26-29. , 2016
Csepregi Rita Klaudia, Sali Nikolett, Kőszegi Tamás, Papp Nóra: Erdélyi népgyógyászatban alkalmazott gyógynövények antioxidáns hatásának vizsgálata, Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 275. szakülése, Pécs, 2015. október 29. , 2015
Dénes T, Varga E, Sali N, Kőszegi T, Papp N: Az Ononis arvensis L. hisztológiai és fitokémiai vizsgálata etnobotanikai adatok alapján, Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma Budakalász , 2015
Nikolett Sali, Rita Csepregi, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Andrea Kaszás, Sámuel Bartha, Tamás Kőszegi, Nóra Papp: Folia Medica Cassoviensia, poszter , 2015
Papp N, Csepregi K, Hortobágyi TC: Gyógynövények a Pannonhalmi Főapátság füveskönyveiben, XIV. Magyar Gyógynövény Konferencia, Pannonhalma, 2015. május 29-30 Előadás , 2015
Papp N, Tóth M, Dénes T, Bartha S, Varga E, Gyergyák K: Studii etnobotanice si fitochimice ale drogurilor recoltate din Transilvania, Simposium de Fitoterapia − Actualitati in fitoterapie, Cséfa, 2015. július 4. Előadás , 2015
Papp Nóra: Gyógynövények szövettani és fitokémiai vizsgálata erdélyi népgyógyászati adatok alapján, Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslás Szakosztálya rendezvénye Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, 2015. november 12. , 2015
Papp Nóra: Hét ír” – Gyógynövények az erdélyi népi orvoslásban, Fekete István Látogatóközpont, Kaposvár-Toponár, 2015. február 21. Előadás , 2015
Tóth M, Papp N: Studii etnobotanice din localitatea Turulung, Simposium de Fitoterapia − Actualitati in fitoterapie, Cséfa, 2015. július 4. Előadás , 2015
Papp Nóra: Etnobotanika és etnofarmakobotanika: múlt, jelen és jövő, Debreceni Egyetem, Farmakognóziai Részleg Workshop rendezvénye, Debrecen, 2014. nov. 6. Előadás , 2014
Sámuel Gergely Bartha, Cassandra L. Quave, Lajos Balogh, Nóra Papp: Ethnoveterinary practices of Covasna County, Transylvania, Romania, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:35, doi:10.1186/s13002-015-0020-8, 2015
Yunus Dogan, Anely Nedelcheva, Łukasz Łuczaj, Constantin Drăgulescu, Gjoshe Stefkov, Aida Maglajlić, Jonathan Ferrier, Nora Papp, Avni Hajdari, BehxhetMustafa, Zora Dajić-Stevanović, Andrea Pieroni: Of the importance of a leaf: The ethnobotany of sarma in Turkey and the Balkans, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:26, doi:10.1186/s13002-015-0002-x, 2015
Nóra Papp, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Kinga Gyergyák, Rita Filep, Sámuel Gergely Bartha, Rita Csepregi, Viktória Lilla Balázs, Ágnes Farkas: Ethnomedicinal treatment of gastrointestinal disorders in Transylvania, Romania., Acta Ethnographica Hungarica (In Press), 2016
Valeria Kolosova, Ingvar Svanberg, Raivo Kalle, Lisa Strecker, Ayşe Mine Gençler Özkan, Andrea Pieroni, Kevin Cianfaglione, Zsolt Molnár, Nora Papp, Łukasz Łuczaj, Dessislava Dimitrova, Daiva Šeškauskaitė, Jonathan Roper, Avni Hajdari, Renata Soukand: The bear in Eurasian plant names: Motivations and models., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (under review), 2016
Rita Csepregi, Marianna Kocsis, Nóra Papp: Phytochemical analysis of medicinal plants collected in Transylvania, Romania., Index Seminum 2016, University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş, Targu Mures, Romania (In Press), 2016
Balázs Viktória Lilla, Farkas Ágnes, Papp Nóra, Horváth Györgyi, Filep Rita: Az özönnövényként számon tartott vadcsicsóka (Helianthus tuberosus L. s. l.) antimikrobás hatásának vizsgálata, Kaleidoscope E-journal, Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Journal of History of Culture, Science and Medicine 11: 281-289., 2016
Nóra Papp, Kinga Rudolf, Tímea Bencsik, Dóra Czégényi: Ethnomycological use of Fomes fomentarius (L.) Fr. and Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. in Transylvania, Romania, Genetic Resources and Crop Evolution, 62(8): DOI 10.1007/s10722-015-0335-2, 2015
Rita Csepregi, Tímea Bencsik, Nóra Papp: Examination of secondary metabolites and antioxidant capacity of Anthyllis vulneraria, Fuchsia sp., Galium mollugo and Veronica beccabunga, Acta Biologica Hungarica 67(4), 2016
Rita Csepregi, Kristóf Csepregi, Nóra Papp, Marianna Kocsis: Study of polyphenols and antioxidant activity of Transylvanian medicinal plants, Abstract Book of 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Plovdiv, Bulgaria, 2016. május 26-29. PP. 145., 2016
Tünde Dénes, Mónika Kerényi, Sámuel Gergely Bartha, Erzsébet Varga, Nóra Papp: Ethnobotanical and microbiological study of Ononis arvensis L., Abstract Book of 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Plovdiv, Bulgaria, 2016. május 26-29. PP. 23., 2016
Viktória Lilla Balázs, Ágnes Farkas, Rita Filep, Nóra Papp: Histological study of flower parts oin two Helleborus species, Abstract Book of 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Plovdiv, Bulgaria, 2016. május 26-29. PP. 29., 2016
Mónika Margit Tóth, Sámuel Gergely Bartha, Nóra Papp, Mónika Kerényi: Ethnomedicinal and antimicrobial potential of Lilium candidum L., Abstract Book of 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Plovdiv, Bulgaria, 2016. május 26-29. PP. 73., 2016
Csepregi Rita, Kocsis Marianna, Bartha Sámuel Gergely, Gyergyák Kinga, Papp Nóra: Az Anthyllis vulneraria, Galium mollugo és Veronica beccabunga elterjedése és etnobotanikai adatai Erdélyben., XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, 2016. február 12-14, Budapest. Abstract book: 140-142., 2016
Balázs Viktória Lilla, Filep Rita, Papp Nóra: Hunyor fajok (Helleborus sp.) európai elterjedése és népgyógyászati szerepe, XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, 2016. február 12-14, Budapest. Abstract book: 119-120., 2016
Ambrus Tünde, Papp Nóra, Czigle Szilvia: Oriental Medicinal Plants in Taxa Pharmaceutica Posoniensis, 1745., 42nd International Congress for the History of Pharmacy, Istanbul, 8-11 September 2015. Abstract Book: p. 119., 2015
Papp Nóra: Hiedelmek az erdélyi népgyógyászatban régen és ma (előadás), XIII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem, Székesfehérvár, 2016. július 7-10., 2016
Nóra Papp, Rita Csepregi, Tünde Dénes, Mónika Tóth, Sámuel Gergely Bartha, Kinga Gyergyák, Dóra Czégényi: Relevance of Transylvanian plants in the European ethnomedicine, Abstract Book of 9th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Plovdiv, Bulgaria, 2016. május 26-29. SL. 3., 2016
Papp Nóra: Szemelvények az erdélyi népi orvoslásból (előadás), Keresztény Orvosok Pécsi Csoportja, Pécs, 2016. május 9., 2016
Csepregi Rita, Kocsis Marianna, Papp Nóra: Erdélyi népgyógyászatban alkalmazott gyógynövények fitokémiai és hisztológiai vizsgálata, Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 281. szakülése, Pécs, 2016. április 7., 2015
Papp Nóra: Gyógynövénytartalmú készítmények az erdélyi népi orvoslásban (előadás), Phoenix Pharma Zrt. Továbbképzése, Győr, 2016. február 27., 2016
Papp Nóra: Gyógynövények szövettani és fitokémiai vizsgálata erdélyi népgyógyászati adatok alapján (előadás), Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslás Szakosztálya rendezvénye. Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, 2015. november 12., 2015
Csepregi Rita Klaudia, Sali Nikolett, Kőszegi Tamás, Papp Nóra: Erdélyi népgyógyászatban alkalmazott gyógynövények antioxidáns hatásának vizsgálata, Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 275. szakülése, Pécs, 2015. október 29. (előadás), 2015
Papp Nóra, Horváth Dávid: „Ezt nagyon tartották Édesanyámék, Nagyanyámék”. Homoródkarácsonyfalva hagyományai és népi orvoslása (150 oldal), Homoródkarácsonyfalva Közbirtokossága, Homoródkarácsonyfalva. ISBN 978-606-8599-31-1, 2016
Tünde Dénes, Nóra Papp, Krisztina Marton, Andrea Kaszás, Attila Felinger, Erzsébet Varga, Borbála Boros: Polyphenol content of Ononis arvensis L. and Rhinanthus serotinus (Schönh. ex Halácsy & Heinr. Braun) Oborny used in the Transylvanian ethnomedicine, International Journal ofPharmacognosy and Phytochemistry 30(1): 1301-1307., 2015
Papp Nóra, Kocsis Marianna, Czigle Szilvia, Ambrus Tünde: A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége, Kaleidoscope E-journal, Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Journal of History of Culture, Science and Medicine 10: 229-256., 2015
Sámuel Gergely Bartha, Cassandra L. Quave, Lajos Balogh, Nóra Papp: Ethnoveterinary practices of Covasna County, Transylvania, Romania, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:35, doi:10.1186/s13002-015-0020-8, 2015
Rita Csepregi, Erika Kocsis, Béla Kocsis, Nóra Papp: Microbiological studies on plants used in the Transylvanian ethnomedicine (Romania), Index Seminum 2015, University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş, TarguMures, Romania, 2015
Yunus Dogan, Anely Nedelcheva, Łukasz Łuczaj, Constantin Drăgulescu, Gjoshe Stefkov, Aida Maglajlić, Jonathan Ferrier, Nora Papp, Avni Hajdari, BehxhetMustafa, Zora Dajić-Stevanović, Andrea Pieroni: Of the importance of a leaf: The ethnobotany of sarma in Turkey and the Balkans, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 11:26, doi:10.1186/s13002-015-0002-x, 2015
Gyergyák Kinga, Dénes Tünde, Kondorosy Fruzsina, Wirth Tamás, Farkas Ágnes, Papp Nóra: Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből, Kaleidoscope E-journal, Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Journal of History of Culture, Science and Medicine 10: 257-269., 2015
Dénes Tünde, Tóth Mónika, Gyergyák Kinga, Lőrincz Péter, Varga Erzsébet, Papp Nóra: Szemelvények Homoródalmás (Erdély) népi gyógynövényismeretéből, Botanikai Közlemények 101(1-2): 227-241., 2014
Tóth Mónika, Papp Nóra: Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről, Kaleidoscope E-journal, Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, Journal of History of Culture, Science and Medicine 5(9): 117-129., 2014
Dénes T, Varga E, Sali N, Kőszegi T, Papp N: Az Ononis arvensis L. hisztológiai és fitokémiai vizsgálata etnobotanikai adatok alapján, Fiatal Gyógynövénykutatók Fóruma, Budakalász, 2015. június 24. (oral presentation), 2015
Dénes Andrea, Varga Anna, Bartha Sámuel Gergely, Tóth Mónika, Dénes Tünde, Papp Nóra: Rózsa- és galagonyafajok a magyar népi táplálkozásban / Rose and hawthorn species in the traditional Hungarian foods, Rózsa- és galagonya-konferencia a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia. 2015. május 29–30. Gödöllő. Abstract Book: p. 230-232., 2015
Nikolett Sali, Rita Csepregi, Mónika Tóth, Tünde Dénes, Andrea Kaszás, Sámuel Bartha, Tamás Kőszegi, Nóra Papp: Antioxidant activity of plants used in the Transylvanian ethnomedicine., 7th International Student Medical Congress in Košice. 2015. június 24-26. Kassa, Szlovákia. Abstract Book: p. 244. (poster), 2015
Amir Ashraf, Nóra Papp, Tímea Bencsik, Emőke Pótóné Oláh, Ákos Koller, Györgyi Horváth: Ethnomedicinal plants used for the treatment of hypertension in Transylvania, Romania, Third International Symposium on Hypertension. Osijek, Croatia, 2014. november 28-30. Abstract Book: p. 67. (poster), 2014
Kinga Gyergyák, Tünde Dénes, Ágnes Farkas, Nóra Papp: Occurrence and ethnobotanical data of Thymus taxa along the Nagy-Homoród river (Romania), 6th ICEB Congress, 2014. november 17-21. Cordoba, Spain. Abstract Book: p. 309-310. (poster), 2014
Tünde Dénes, Erzsébet Varga, Kinga Gyergyák, Nóra Papp: Ethnobotanical inventory in Mereşti, Romania, 6th ICEB Congress, 2014. november 17-21. Cordoba, Spain. Abstract Book: p. 305-306. (poster), 2014
Tünde Dénes, Borbála Boros, Attila Felinger, Erzsébet Varga, Nóra Papp: Phytochemical Analysis of Polyphenols from Ononis arvensis L. (Analiza fitochimică a polifenolilor din Ononis arvensis L.), XVth Congresul Național de Farmacie din România, 24-27 septembrie 2014, Complex Palas, Iași, Romania. Abstract Book: p. 106. (oral presentation), 2014
Nóra Papp, Tünde Dénes, Andrea Kaszás, Sámuel Gergely Bartha, Erzsébet Varga, Borbála Boros: Study of some medicinal plants used in the Transylvanian ethnobotany, 6th ICEB Congress, 2014. november 17-21. Cordoba, Spain. Abstract Book: pp. 277-278. (oral presentation), 2014
Papp N, Csepregi K, Hortobágyi TC: Gyógynövények a Pannonhalmi Főapátság füveskönyveiben, XIV. Magyar Gyógynövény Konferencia, Pannonhalma, 2015. május 29-30. (oral presentation), 2015
Papp N, Tóth M, Dénes T, Bartha S, Varga E, Gyergyák K: Studii etnobotanice si fitochimice ale drogurilor recoltate din Transilvania, Simposium de Fitoterapia − Actualitati in fitoterapie, Cséfa, 2015. július 4., 2015
Tóth M, Papp N: Studii etnobotanice din localitatea Turulung, Simposium de Fitoterapia − Actualitati in fitoterapie, Cséfa, 2015. július 4., 2015
Papp N.: "Hét ír” – Gyógynövények az erdélyi népi orvoslásban, Fekete István Látogatóközpont, Kaposvár-Toponár, 2015. február 21., 2015
Tóth Mónika, Szabó Ildikó, Papp Nóra: Etnofarmakológiai tanulmányok a Szatmár megyei Túrterebesen, Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 267. szakülése, Pécs, 2014. november 13. (oral presentation), 2014
Papp Nóra: Etnobotanika és etnofarmakobotanika: múlt, jelen és jövő, Debreceni Egyetem, Farmakognóziai Részleg Workshop rendezvénye, Debrecen, 2014. november 6. (oral presentation), 2014
Gyergyák Kinga, Farkas Ágnes, Papp Nóra: A kakukkfű fajok etnobotanikai és fitokémiai értékelése, Magyar Orvostörténelmi Társaság Népi Orvoslás Szakosztálya szakülése, Budapest, 2014. november 6. (oral presentation), 2014
Dénes Tünde, Boros Borbála, Felinger Attila, Varga Erzsébet, Papp Nóra: Phytochemical Analysis of Polyphenols from Ononis arvensis L., In: XVth Congresul Național de Farmacie din România . Jászvásár, Románia, 2014.09.24-2014.09.27. Kiadvány: 2014. pp. 106, 2014
Papp N, Dénes T, Gyergyák K, Varga E: Kertészeti vonatkozású etnobotanikai adatok a Homoród-völgyéből (Erdély), Kertgazdaság 46(2):60-69., 2014
Budán F, Bartha SG, Andreidesz K, Bufa S, Dénes T, Varga E, Papp N: Légúti megbetegedések kezelése - népgyógyászati és tudományos megközelítés, Egészségtudomány 58(2): 85. Fiatal Higiénikusok Fóruma X. Pécs, 2014. május 14-16., 2014
Papp N: A népi orvoslás helyzete és megítélése napjainkban, különös tekintettel az Erdélyben még fellelhető értékekre, Gyógyszerészet Supplementum: p. 88. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XV. Budapest, 2014. április 10-12., 2014
Gyergyák K, Wirth T, Dénes T, Farkas Á, Papp N: Thymus taxonok előfordulása és etnobotanikai adatai a Nagy-Homoród mentén, Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében X. Sopron, 2014. március 7-9. Abstract Book: p. 156., 2014
Dénes T, Varga E, Gyergyák K, Papp N: Népi gyógynövényhasználat Homoródalmáson, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály XXIV. Tudományos Ülésszak, Marosvásárhely 2014. április 24-26. Abstract Book: p. 10., 2014
Papp N: Gyógynövények hagyományos felhasználása napjainkban, Táj, természet, hagyományok, mai gyakorlat” előadóülés. Pécs, Várostörténeti Múzeum, 2013. október 25. Oral presentation, 2013
Papp N: Homoródszentpéter és Homoródszentpál népi orvoslása napjainkban, Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 258. szakülése, Pécs, 2013. november 7. Oral presentation, 2013
Papp N: Herbal products in the Transylvanian ethnomedicine, Simposium de Fitoterapia, Cefa, Romania, 2013. szeptember 14., 2013
Papp N, Birkás-Frendl K, Czégényi D: Ethnobotanical surveys in Transylvania: past, present and future, IVth Symposium of Ethnopharmacology, Brasov, Romania. Abstract Book: p. 26., 2013
Papp N, Boris Gy: "Hét ír" - Mag Anna emlékezései a lövétei népi orvoslásról, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Nyomda, Pécs, pp. 1-76. (kiadvány), 2014
Papp N, Czégényi D, Hegedűs A, Morschhauser T, Quave CL, Cianfaglione K, Pieroni A: The uses of Betula pendula Roth among Hungarian Csángós and Székelys in Transylvania, Romania, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2014
Papp N, Birkás-Frendl K, Farkas Á, Czégényi D: Hungarian Ethnobotanical Studies in Romania, In Pieroni A, Quave C (eds): Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans: Perspectives on Sustainable Rural Development and Reconciliation. (16 pp), 2014
Papp N, Birkás-Frendl K, Bencsik T, Stranczinger Sz, Czégényi D: Survey of traditional beliefs in the Hungarian Csángó and Székely ethnomedicine in Transylvania, Romania, REV BRAS FARMACOGN 24: (2) 141-152, 2014
Dénes T, Varga E, Gyergyák K, Papp N: Ethnobotanical studies in the villages of Homoród-valley, Romania, CAT SEM : 37-43, 2014
Papp N: Etnobotanikai kutatások Erdélyben az 1960-as évektől napjainkig, Grynaeus Tamás emlékkönyv, 2013
Back »