Evaluation of environmental mobility and longterm transformation of heavy metal contamination in soils and sediments  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108558
Type K
Principal investigator Heltai, György
Title in Hungarian Nehézfémszennyezés környezeti mobilitásának és időbeli átalakulásának értékelése szekvens extrakciós módszerekkel
Title in English Evaluation of environmental mobility and longterm transformation of heavy metal contamination in soils and sediments
Keywords in Hungarian Nehézfémszennyezés, szekvens extrakció, talaj és üledék elemanalízise
Keywords in English Heavy metal contamination, sequential extraction, elemental analysis of soils and sediments
Discipline
Agrochemistry (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Kémia és Biokémia Tanszék (Szent István University)
Participants Boros, Norbert
Győri, Zoltán
Halász, Gábor Endre
Horváth, Márk
Kruppiné Fekete, Ilona
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 36.564
FTE (full time equivalent) 5.52
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A szilárd fázisú környezeti elemekben (talaj, üledék, aeroszol) és hulladékokban (bányászati meddő, salak, pernye, vörösiszap) a nehézfémek mobilitását és biológiai hatását meghatározza, hogy azok milyen kémiai kötésformákban (speciesz) vannak jelen. Kontaminált területeken a biológiai kockázat teljes jellemzéséhez valamennyi jelenlévő szennyező elem összes specieszének meghatározása lenne szükséges, ami a gyakorlatban nem megvalósítható. Ennek a problémának az áthidalására fejlődtek ki a különböző kémiai hatású oldószerek egymást követő alkalmazásán alapuló extrakciós eljárások, amelyek különböző környezeti mobilitást mutató frakciók meghatározását teszik lehetővé. Munkánk célja az Európai Unióban az üledékek elemtartalmának vizsgálatára ma általánosan ajánlott négy lépcsős frakcionálási eljárás metodikai továbbfejlesztése és különböző mátrixokra (talaj, üledék, aeroszol, hulladékok, biofilm) történő validálása és eredeti speciesz formák kinyerésére alkalmas eljárás kidolgozása. Ezek alkalmazásával két általunk korábban vizsgált nehézfém szennyezést elszenvedett területen, a Tisza árterületén(2000-2001) és a Gödöllő-Isaszeg közötti tórendszerben (1995-1998), kívánjuk értékelni a szennyezés időpontja óta bekövetkezett változásokat a nehézfémek környezeti mobilitási lehetőségeinek átalakulásában, eredeti és újonnan vett minták (talaj, üledék, növény)felhasználásával. Az extraktumok elemzésére új tetszőleges elemválasztást lehetővé tevő CCD-detektálással működő multielemes ICP-OES módszereket dolgozunk ki, a különböző minta- és mátrixtípusokra.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szennyező elemeknek az aktuálisan biológiailag hozzáférhető, illetőleg a különböző körülmények között oldható állapotba kerülő hányadát a talaj/üledék/ülepedőpor/ víz rendszerben a lehetséges fizikai-kémiai kölcsönhatások alapján becsülhetjük. Az e célra kifejlesztett frakcionálási módszerek a különböző környezeti körülményeket modellező kioldószerek egymást követő, vagy egyenkénti alkalmazásán alapulnak. Az Európai Unióban ma vízi üledékek elemtartalmának vizsgálatára általánosan ajánlott szekvens extrakciós módszerrel az eredeti kémiai struktúrák fokozatos lebontásaval négy frakciót kaphatunk: 1.Vízoldható és karbonátokhoz kötött; 2.Vas- és mangán-oxidokhoz kötött, redukálható; 3.Szerves anyagokhoz és szulfid formában kötött; 4.Erős oxidáló savban oldható. Az alkalmazott áztatásos/kioldási módszer rendkívül időigényes, a reagensek az extraktumok elemanalízise során jelentős mátrixhatásokat okoznak, s az extraktumok nem alkalmasak speciációs elemzésre és ökotoxikológiai tesztekhez. Csak üledékekhez kapható hat elem meghatározásához tanúsított anyagminta, így a talaj-és ülepedőpor vizsgálata számos kalibrációs problémával jár. Tervezett kutatásaink során azért kívánunk e frakcionálási eljárás metodikai továbbfejlesztésével és különböző mátrixokra történő validálásával és eredeti speciesz formák kinyerésére alkalmas eljárás kidolgozásával foglalkozni, hogy két korábban vizsgált kontaminált területen (2000-Tisza, Gödöllői tórendszer) értékelni tudjuk a szennyezés időpontja óta bekövetkezett változásokat a nehézfémek környezeti mobilitásában, bővítve a vizsgált elemek körét a tetszőleges elemválasztást lehetővé tevő CCD-ICP-OES módszer segítségével.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A környezetbe kerülő szennyező anyagok egyik legfontosabb perzisztens csoportját képezik a potenciálisan toxikus elemek, amelyeket a környezeti kémiában gyakran nehézfémeknek neveznek. A nehézfém szennyezésekkel kapcsolatos kockázat értékelés alapvető problémája a kijutott elemek környezeti mobilitásának, lehetséges átalakulásának, biológiai hozzáférhetőségének, humán és ökotoxikológiai hatásának felmérése. A különböző elemek biológiai szerepének felderítése már a XIX: század közepe óta központi kérdése a mezőgazdasági kutatásnak, s e célra számos vizsgálati módszert is kidolgoztak. A fokozódó környezetterhelés hatására XX.század nyolcvanas éveitől a környezetvédelmben elsősorban humán és ökotoxikológiai szempontból kerültek előtérbe ezek a problémák, s ez az addig agrokémiai célokra kidolgozott analitikai metodikákkal szemben is új igényeket támasztott. Az így jelentkező igények új irányzat, a speciációs analitika kialakulásához vezetett, ami a biológiai és toxikológiai hatások felderítésének alapvető eszköze. Az olyan nagy kiterjedésű környezetszennyezési katasztrófák, mint a 2000-ben a Tiszán történt nehézfém- és cianid szennyezés azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetekben a kockázatbecslés elsődleges célja a kijutó szennyező elemek környezeti mobilitását rövid- és hosszú távon jellemző frakcionálás, s az e célra eddig alkalmazott módszerek továbbfejlesztésre szorulnak, mivel mindeddig elsősorban vizi üledékek vizsgálatára nyertek alkalmazást, s validálásukhoz mindössze hat elemre ( Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) áll rendelkezésre tanúsított anyagminta. A szennyezések sorsának nyomonkövetése viszont megköveteli a módszer alkalmazási lehetőségeinek kiterjesztését talajokra és más szilárd környezeti mintákra, s emellett meg kell oldani a vizsgálható elemek számának bővítésével kapcsolatos kalibrálási és validálási problémákat is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A XX. század utolsó harmadában az intenzív iparosítás soha nem látott mértékű környezeti veszélyeket eredményezett, amelyek sajnos hazánkban is súlyos környezeti katasztrófákhoz vezettek (2000-Tisza; 2010 vörösiszap). E katasztrófák jelentős része a bányászati, metallurgiai iparhoz kapcsolható, s nagy kiterjedésű talaj és vízszennyezéseket okozott. Az ilyen potenciálisan toxikus elemek által okozott szennyezés legfőbb veszélye a perzisztencia, azaz biológiai degradációjuk nem lehetséges, s hatástalanításuk csak eltávolítással, vagy a környezetben történő demobilizációval, azaz biológiailag nem felvehető kémiai formák kialakulásával lehetséges. Emiatt egyre nagyobb szükség van olyan gyors és reális költségekkel megoldható vizsgálati metodikák alkalmazására, amelyek lehetővé teszik a szennyezés bekövetkezése után a kijutott szennyező elemeknek a könyezetben mobilis formáinak felmérését, s a későbbiekben -- az esetleges mentesítési beavatkozás után -- a változások nyomonkövetését. A tervezett kutatások ilyen módszerek kifejlesztésére, illetve továbbfejlesztésére irányulnak, s két általunk korábban vizsgált szennyezés sorsának nyomonkövetését is lehetővé teszik. A fejlesztendő módszerek az u.n. kioldási tesztek csoportjába tartoznak, azaz a szilárd környezeti mintából egymás után alkalmazott, egyre növekvő kémiai agresszívitású oldószerekkel vonjuk ki a különböző mobilitású frakciókat. Kutatásainak fontos részét képezi az így nyert frakciók elemtartalmának minél teljesebb körű meghatározására alkalmas multielemes atomspektroszkópiai módszerek kidolgozása.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The environmental mobility and biological impact of heavy metals in environmental systems are determined by their chemical species forms. Biological risk assesment of contaminated areas therefore in principle requires the total speciation of all chemical elements present in the system. This task in practice cannot be solved. As a compromise fractionation by extraction with a series of solvents with increasing chemical agressivity is applied for characterization of environmental mobility of heavy metals. Aim of the planned research is to develop the methodology of the recently proposed EU-BCR four step sequential extraction procedure, to validate it to several sample matrices (soil, sediment, aerosol, biofilm) and elaboration and application of a new sequential extraction procedure which is less agressive as and able to extract some intact species forms. Using these methodological achievements on two formerly heavy metal contaminated areas (Tisza 2000-2001, Gödöllő-Isaszeg lakes 1995-1998) the evaluation of longtherm changes in mobilisation possibility of contaminants will be performed. For this purpose the preserved originalsamples (soil, sediment, plant) and a repeated sampling on selected sites willbe used. To elemental analysis of different sample and matrix types flexible multielemental ICP-OES method with CCD-detection will be elaborated.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The biologically available, or soluble fraction of contaminant elements in the soil/sediment/water system under different conditions can be estimated considering all possible physico-chemical interactions. Methodologies for this purpose are based on the application of solvents modelling the different environmental conditions sequntially or one by one mode. Sequential extraction scheme generally proposed by EU for investigation of aquatic sediments can distinguish four fractions by gradually decomposition of chemical structures of sediment: 1.Water soluble and carbonate-bound; 2.Bound to reducible Fe- and Mn-oxides; 3.Bound to organic matter and metal-sulphides; 4.Residual (soluble in strong oxidative acids). This batch-leaching method is very time consuming, the reagents applied in the extractants may cause matrix effects during the determination of elements, and the original elemental species cannot be extracted for ecotoxicological studies. CRM sample only for aquatic sediments was issued certified to sequential extraction of six elements, so calibration and validation of this procedure to soils and gravitation dust is not completely solved. Therefore main goal of our project is the development of the above methodology and extension of its application to soil and gravitation dust sumples, elaboration and optimization of extraction procedures able to preserve the original elemental species in the sample. The evaluation of longterm changes in environmental mobility of contaminant elements will be performed on two polluted areas (Tisza-2000, Gödöllő-lakes). To these studies a flexible multielemental ICP-OES-CCD spectrochemical instrumentation will be applied.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Potentially toxic elements which are in the environmental chemistry frequently called as heavy metals are the most important persistent inorganic pollutants. Fundamental question of risk assesment of heavy metal contamination is the estimation of biological availability, the change of environmental mobility and the evaluation of human- and ecotoxicity of the pollutant elements. The biological role of different chemical elements is one of the central question of the agricultural research since the middle of the XIXth century. Numerous agrochemical methodology was elaborated for estimation of nutrition capacity of soils. Similar questions were generated since the eighties of the XXth century due to the increasing environmental pollution problems, however in this field, the estimation of human and the ecotoxicological impact became the main problem. This claim has brought new requirements for the methodology and has led to the development of the speciation analytical chemistry which is the primary tool of the evaluation of toxicological effects. Such large scale cathastrophies like the pollution of Tisza river with heavy metals and cyanides in 2000, however, have directed the attention to the necessity of development of the existing risk assesment methodologies, while in these cases the primary aim is the characterization of short- and longterm mobility of pollutant elements. The available fractionation methodologies were developed reliably only for aqutic sediments and the available Certified Reference Material to validation only for six elements ( Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) was validated. Tracing the fate of pollutants requires the extension of reliable applicability to soils and other solid type environmental samples , and calibration and validation problems arising from the extension of number of monitored elements have to be solved, too.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The intensive industrialization and urbanization has led to enormous endangering of our environment in the last decades of the XXth century which has manifested itself also in Hungary as pollution catastrophies (Tisza-2000, Red mud-2010). These events were conncted with the mining and metallurgical industry and caused large scale soil and water pollution. The main risk is the persistency of such type pollution caused by potentially toxic elements, their biological degradation is not possible and the inefficiation can be performed only by removing or transforming them to environmentally immobile chemical forms. This is the reason why it is very actual to look for rapid and non expensive monitoring metholodologies which make possible the tracing of environmentally mobile forms of contaminant elements immediately during the pollution and later after the decontamination operations. Main aim of this proposal is the development of the recently applied methodologies and elaboration of new methodologies for the purpose of tracing the fate of heavy metal contamination on two formerly investigated polluted areas. The methods to be developed belong to the group of leaching tests, i.e. from the solid environmental samples (soil, sediment) the environmentally mobile fractions of contaminant elements are extracted with sequential application of solvents in increasing order of their chemical aggressivity. Main goal of our research is the elaboration of such multielemental spectrochemical analytical methods by which the all occuring pollutant element can be determined simultaneosly.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szilárd fázisú környezeti elemekben (talaj, üledék, aeroszol) a (potenciálisan) toxikus elemek mobilitását és biológiai hatását meghatározza, hogy milyen kémiai kötésformákban (speciesz) vannak jelen. A biológiai kockázat teljes jellemzéséhez valamennyi jelenlévő szennyező elem összes specieszének meghatározása szükséges, ami a gyakorlatban nem megvalósítható. Ennek a problémának az áthidalására fejlődtek ki a különböző kémiai hatású oldószerek egymást követő alkalmazásán alapuló extrakciós eljárások, amelyek különböző környezeti mobilitást mutató frakciók meghatározását teszik lehetővé. A projekt kidolgozása során továbbfejlesztettük az Európai Unióban az üledékek elemtartalmának vizsgálatára ma általánosan ajánlott négy lépcsős BCR-frakcionálási eljárást ultrahangos kezelés alkalmazásával és eredeti speciesz formák kinyerésére alkalmas alternatív eljárás kidolgozásával. Az extraktumok elemzésére új, tetszőleges elemválasztást lehetővé tevő CCD-detektálással működő multielemes ICP-OES módszert dolgoztunk ki a validálás kiterjesztésére különböző mintatípusokra és PTE-szennyezések detektálására. Ezek alkalmazásával két általunk korábban vizsgált nehézfém szennyezést elszenvedett területen, a Tisza árterületén(2000-2001) és a Gödöllő-Isaszeg közötti tórendszerben (1995-1998), értékeltük és értelmeztük a szennyezés óta bekövetkezett változásokat a nehézfémek környezeti mobilitási lehetőségeinek átalakulásában, eredeti és újonnan vett minták felhasználásával.
Results in English
The environmental mobility and biological impact of potentially toxic element (PTE) pollution in environmental systems are determined by their chemical species forms. Biological risk assesment of contaminated areas in principle requires the total speciation of all chemical elements present in the system. This task in practice cannot be solved. As a compromise fractionation by extraction with a series of solvents with increasing chemical agressivity is applied for characterization of environmental mobility of heavy metals. During our research the reliability of generally proposed EU-BCR four step sequential extraction procedure was improved by applying sonication and development of alternative continuous flow mehodology able to extract some intact species forms. To validate the BCR-fractionation to several sample matrices and more PTEs multielemental ICP-OES method with flexible element selection by CCD-detection was elaborated. Using these methodological achievements on two formerly heavy metal contaminated areas (Tisza 2000-2001, Gödöllő-Isaszeg lakes 1995-1998) the evaluation of longtherm changes in mobilisation possibility of contaminants was performed. The BCR sequential extraction procedure for tracking the long-term fate of PTE contamination of different origine in surface water/sediment/systems showed a much potential. By repetition of fractionation of PTEs after 20 years clearly reflected the change of PTE concentrations in different fractions.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108558
Decision
Yes

 

List of publications

 
György HELTAI, Márk HORVÁTH, Ilona FEKETE, Gábor HALÁSZ, Katalin KOVÁCS, Anita TAKÁCS, Zoltán GYŐRI, Éva HORVÁTH, Orsolya SZÉCSY: Heavy Metal Contamination and Environmental Risk Assessment by Means of Analytical Methods, Studia Universitatis Babes-Bolyai Journal STUDIA AMBIENTUM, accepted for publication 2014, 2014
György Heltai, Márk Horváth, Ilona Fekete, Gábor Halász, Katalin Kovács, Anita Takács: Heavy metal contamination and environmental risk assesment by means of analytical methods, : ENVIRONMENT & PROCESS: ORGANIZEAZA EDITIA A IX-A, A SIMPOZIONULUI NATIONAL CU PARTICIPARE INTERNATIONALA. Konferencia helye, ideje: Cluj-Napoca, Románia, 2013.10.25 Bab, 2013
Aleksza L, Fekete I, Horváth M, Kovács K, Takács A, Heltai Gy: Komposztok mobilizálható elemtartalmának becslése a BCR-ajánlás szerinti szekvens extrakcióval, Második Környezetkémiai Szimpózium. Konferencia helye, ideje: Dobogókő, Magyarország, 2013.10.10-2013.10.11.p. 35., 2013
Kovács K, Győri Z, Boros N, Sipos P, Horváth M, Takács A, Heltai Gy: Change of heavy metal environmental mobility of the 2000’s contamination at upper Tisza river floodplain, European Symp. on Atomic Spectrometry & 15th Czech-Slovak Spectroscopic Conf. Prague, 2014.03.16-2014.03.21. ed. Brno: Masaryk Univ., 2014. p. 185. ISBN:978-80-905704-1-2, 2014
Heltai Gy, Fekete I, Halász G, Kovács K, Horváth M, Takács A, Boros N, Győri Z: ICP-OES multielemental calibration of BCR sequential extraction method for various environmental solid samples, European Symp. on Atomic Spectrometry & 15th Czech-Slovak Spectroscopic Conf. Prague,2014.03.16-2014.03.21.ed.Brno Masaryk Univ. 2014. p. 96. ISBN:978-80-905704-1-2, 2014
Horváth M, Kovács K, Halász G, Takács A, Heltai Gy, Fekete I: Long term evaluation of heavy metal contamination mobility in lake sediments, European Symp. on Atomic Spectrometry & 15th Czech-Slovak Spectroscopic Conf. Prague, 2014.03.16-2014.03.21. ed. Brno: Masaryk Univ., 2014. p. 169. ISBN:978-80-905704-1-2, 2014
Heltai Gy, Fekete I, Halász G, Kovács K, Horváth M, Takács A, Boros N, Győri Z: VÍZI ÜLEDÉKEK ICP-OES MULTIELEMES KALIBRÁCÓJÁNAK PROBLÉMÁI AZ ELEMTARTALOM BCR AJÁNLÁS SZERINTI FRAKCIONÁLÁS ALKALMAZÁSA ESETÉN, I. Vízkémiai és Technológiai Konferencia és 57. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés. Veszprém, 2014.07.07-09. ed.Pannon Egyetem, 2014. pp. 169-181.ISBN:978-963-396-011-0, 2014
Horváth M, Kovács K, Halász G, Takács A, Heltai Gy, Fekete I: Nehézfém szennyezés környezeti mobilitásának hosszútávú értékelése tavi üledékekben, I. Vízkémiai és Technológiai Konferencia és 57. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés. Veszprém, 2014.07.07-09. ed.Pannon Egyetem, 2014. pp. 182-186.ISBN:978-963-396-011-0, 2014
Győri Z, Boros N, Sipos P, Bertáné Szabó E, Kovács K, Horváth M, Takács A, Heltai Gy: Nehézfémek környezeti mobilitásának változása a felső-Tisza árterületén a 2000-ben történt árvízi szennyezés óta, I. Vízkémiai és Technológiai Konferencia és 57. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés. Veszprém, 2014.07.07-09. ed.Pannon Egyetem, 2014. pp. 187-194.ISBN:978-963-396-011-0, 2014
Győri Z.: A comparison of the mineral contents of wheat flour and bran., XIII Congress of the European Society for Agronomy Debrecen, Hungary, August 2014. 465-466 p. ISBN 978-963-473-723-0, 2014
Heltai Gy, Horváth M, Fekete I, Halász G, Kovács K, Takács A, Győri Z, Horváth É, Szécsy O.: Heavy Metal Contamination And Environmental Risk Assessment By Means Of Analytical Methods., STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI STUDIA AMBIENTUM 59:(1-2) pp. 41-56. (2014), 2014
Kovács K, Jónás M, Takács A, Horváth M, Győri Z, Heltai Gy.: Komplexképzők extrakciós képességének értékelése eltérő fizikai talajféleségű TIM minták vizsgálata alapján., XX. Nemzetközi Vegyészkonferencia. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.11.06-2014.11.09. Kolozsvár: p. 22, 2014
Jónás M, Aleksza L, Horváth M, Horváth Z, Kovács K, Heltai Gy.: Komposzt minták biológiailag hozzáférhető nehézfém tartalmának becslése és vizsgálati módszerének validálására alkalmas referencia minta előállítása., XX. Nemzetközi Vegyészkonferencia. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2014.11.06-2014.11.09. Kolozsvár: p. 39., 2014
Kovács K, Horváth M, Halász G, Takács A, Fekete I, Jónás M, Heltai Gy, Győri Z.: Különböző nehézfém frakciók meghatározására alkalmas extrakciós módszerek összehasonlítása eltérő fizikai talajféleségű TIM minták vizsgálata alapján., Harmadik Környezetkémiai Szimpózium. Konferencia helye, ideje: Lajosmizse, Magyarország, 2014.10.09-2014.10.10.p. 36., 2014
Heltai Gy, Kovács K, Halász G, Takács A, Horváth M.: Kivonószer mátrix-hatások értékelése üledékek nyomelem tartalmának BCR-szekvens extrakcióval történő frakcionálása során ICP-OES-es multielemes kalibráció esetén., Harmadik Környezetkémiai Szimpózium. Konferencia helye, ideje: Lajosmizse, Magyarország, 2014.10.09-2014.10.10.p. 35., 2014
Heltai György, Fekete Ilona, Halász Gábor, Kovács Katalin, Horváth Márk, Takács Anita, Boros Norbert, Győri Zoltán: Multi-Elemental Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopic Calibration Problems of the Sequential Extraction Procedure for the Fractionation of the Heavy M, HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY 43:(1) pp. 7-13. (2015), 2015
Győri Zoltán, Boros Norbert, Sipos Péter, Bertáné Szabó Emese, Kovács Katalin, Horváth Márk, Takács Anita, Heltai György: Evaluation of the Heavy Metal Content of the Upper Tisza River Floodplain Soils over the last Decade., HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY 43:(1) pp. 19-23. (2015), 2015
Z. Győri, N. Boros, P. Sipos, E. Bertáné Szabó, K. Kovács, M. Horváth, A. Takács, Gy.Heltai and T. Németh: Evaluation of the Long-Term Effects of Metal Pollution in Tisza River., Abstract of ICOBTE conference Fukuoka Japán júl.13-16., 2015
Heltai Gy, Flórián K, Győri Z, Fekete I, Halász G, Kovács K, Takács A, Horváth M: Nehézfém szennyezés környezeti mobilitásának becslése a talaj/légkör/víz/üledék rendszerben., MKE 2. Nemzeti Konferencia, Hajdúszoboszló, 2015.08.31-2015.09.02, Program és előadás összefoglalók 2015, ISBN978-963-9970-57-1, p.98., 2015
Takács A, Kovács K, Horváth M, Halász G, Heltai Gy: Módszerfejlesztés talaj- és üledékminták könnyen mobilizálható elemtartalmának meghatározására., MKE 2. Nemzeti Konferencia, Hajdúszoboszló, 2015.08.31-2015.09.02, Program és előadás összefoglalók 2015, ISBN978-963-9970-57-1, p.103., 2015
Kovács K, Horváth M, Takács A, Heltai Gy, Győri Z: Hagyományos és ultrahangos talaj-extrakciós folyamatok hatékonyságának összehasonlítása., MKE 2. Nemzeti Konferencia, Hajdúszoboszló, 2015.08.31-2015.09.02, Program és előadás összefoglalók 2015, ISBN978-963-9970-57-1, p.104., 2015
Heltai Gy, Kovács K, Takács A ,Horváth M: ICP-OES multielemes kalibráció problémái összetett mátrixú minták esetében., MKE 2. Nemzeti Konferencia, Hajdúszoboszló, 2015.08.31-2015.09.02, 2015, Program és előadás összefoglalók 2015, ISBN978-963-9970-57-1, p.195., 2015
Győri Z, Kovács K, Horváth M, Takács A, Heltai Gy, Boros N: INVESTIGATION OF THE LONG-TERM EFFECTS OF METAL POLLUTION IN TISZA RIVER BY SEQUENTIAL EXTRACTION, European Symposium on Atomic Spectrometry: ESAS 2016 & 59th Hungarian Spectrochemical Conference : book of abstracts. p. 144. (ISBN:978-963-9970-65-6), 2016
Heltai Gy, Győri Z, Fekete I, Halász G, Kovács K, Takács A, Boros N, Horváth M: ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL MOBILITY OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN THE SOIL/WATER/SEDIMENT SYSTEM USING SPECTROCHEMICAL ELEMENT DETECTION, European Symposium on Atomic Spectrometry: ESAS 2016 & 59th Hungarian Spectrochemical Conference : book of abstracts. p. 85. (ISBN:978-963-9970-65-6), 2016, 2016
Heltai Gy, Flórián K, Győri Z, Fekete I, Halász G, Kovács K, Takács A, Horváth M: Nehézfém-szennyezés környezeti mobilitásának becslése a talaj/légkör/víz/üledék rendszerben, MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA 71:(4) pp. 117-121. (2016), 2016
Heltai Gy, Gyori Z, Fekete I, Halasz G, Kovacs K, Takacs A, Boros N, Horvath M: Potentially toxic elements in the soil-water-sediment system by sequential extraction, Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry.Pisa, 2016.: PLUS-Pisa University Press,pp. 87-88. ISBN:978-88-6741-659-2, 2016
Kovács K, Horváth M, Halász G, Takács A, Heltai Gy, Győri Z: COMPARATIVE STUDY OF EXTRACTION METHODS APPLIED FOR ESTIMATION OF BIOLOGICALLY AVAILABLE FRACTIONS OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENT (PTE) CONTENT OF SOILS AND SEDIMENTS, European Symposium on Atomic Spectrometry: ESAS 2016 & 59th Hungarian Spectrochemical Conference : book of abstracts. p. 150. (ISBN:978-963-9970-65-6), 2016
Kovács K, Takács A, Horváth M, Halász G, Heltai Gy, Győri Z: ACCELERATION OF SEQUENTIAL EXTRACTION PROCEDURES OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENT (PTE) CONTENT OF SOILS AND SEDIMENTS BY SONICATION, European Symposium on Atomic Spectrometry: ESAS 2016 & 59th Hungarian Spectrochemical Conference : book of abstracts. p.86. (ISBN:978-963-9970-65-6), 2016
Kovacs K, Takacs A, Horvath M, Halasz G, Heltai Gy, Gyori Z: Kinetics study of ultrasound-assisted extraction of BCR sequential extraction procedures for potentially toxic element content of soil and sediment, Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry.Pisa, 2016.: PLUS-Pisa University Press,pp.179-180. ISBN:978-88-6741-659-2, 2016
Heltai György, Győri Zoltán, Fekete Ilona, Halász Gábor, Kovács Katalin, Takács Anita, Boros Norbert, Horváth Márk: Longterm study of transformation of potentially toxic element pollution in soil/water/sediment system by means of fractionation with sequential extraction procedures, MICROCHEMICAL JOURNAL, in press: Paper http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2017.01.026. 31 p. (2017), 2017
Kovács Katalin, Halász Gábor, Takács Anita, Heltai György, Széles Éva, Győri Zoltán, Horváth Márk: Study of ultrasound-assisted sequential extraction procedure for potentially toxic element content of soils and sediments, MICROCHEMICAL JOURNAL In Press: Paper 10.1016/j.microc.2016.10.006. (2017), 2017
Heltai Gy, Flórián K, Dagmar R, Horváth M, Széles É, Halász G, Fekete I: Application and Development Sequential Extraction Procedures for Fractionation of Heavy Metal Content of Soils, Sediments, and Gravitation Dusts, XXIst Slovak-Czech Spectroscopic Conference: dedicated to the memory of Prof. Ing. Mikuláš Matherny, Liptovski Jan, 2016. p. 38. (ISBN:978-80-553-2636-8), 2016
Takács A, Kovács K, Halász G, Győri Z, Heltai Gy, Horváth M: Szuperkritikus folyadék extrakció (SFE) továbbfejlesztése potenciálisan toxikus nehézfémekkel terhelt környezeti minták vizsgálatára, MTA Környezeti Kémiai Munkabizottsága (szerk.) Ötödik Környezetkémiai Szimpózium. Tihany, 2016.10.06-2016.10.07.p. 25., 2016
Heltai György: A spektrokémiai módszerek jelentősége a környezeti elemanalitikában, 60. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés és XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Debrercen 2017, összefoglalók, ISBN 978-963-9970-77-9, p.26-31, 2017
Horváth M., Takács A., Heltai Gy.: Hidridképző elemek vizsgálati módszereinek (CMA)-ICP-OES és MIP-OES összehasonlítása és elemzési paramétereinek optimálása, 60. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés és XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Debrercen 2017, összefoglalók, ISBN 978-963-9970-77-9, p.95-96, 2017
Fekete I., Heltai Gy., Takács A., Halász G., Horváth M.: A BCR szekvens extrakció multielemes kalibrálásának optimalizálása, 60. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés és XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Debrercen 2017, összefoglalók, ISBN 978-963-9970-77-9, p.97-986, 2017
Takács A., Halász G., Heltai Gy., Horváth M.: Újtípusú folyamatos áramlású rendszer teljesítőképességének értékelése könnyen mobilizálható elemfrakció kioldására, 60. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés és XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Debrercen 2017, összefoglalók, ISBN 978-963-9970-77-9, p.99-101, 2017
Győri Z., Boros N., Sipos P., Kovács K., Horváth M., Takács A., Heltai Gy., Németh T.: Study of the long-term effects of metal pollution in the floodplains of Tisza River, Hungary, International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 2017, Abstracts, p.464, 2017
Győri Z.: Szekvens kivonási módszerek alkalmazása a talajok felvehető nehézfémtartalmának vizsgálatára., LIX. Georgikon Napok 2017. szeptember 28-29. Keszthely, 2017
Győri Z.: Talajvizsgálatok a felső tiszai ártereken a nehézfém szennyezések után (2000-2015)., A talajok gyógyítója. Blaskó Lajos 70 éves. Szerk: Tamás János, Zsembeli József. Debreceni Egyetem, Debrecen. 129.-139. p., 2017
Back »