Changes of modern state - Historical perspectives and answers to contemporary challenges  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108790
Type K
Principal investigator Takács, Péter
Title in Hungarian A modern állam változásai - Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok
Title in English Changes of modern state - Historical perspectives and answers to contemporary challenges
Keywords in Hungarian állam, államelmélet, államtörténet, modern állam, hatalom, reprezentáció
Keywords in English state, theory of state, history of state, modern state, power, representation
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Public law
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Governance
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Legal Theory (Széchenyi István University)
Participants Egedy, Gergely
Egresi, Katalin
Orosz, Ágnes
Rácz, Lajos
Sólyom, Péter
Szerletics, Antal
Tamás, András
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 16.758
FTE (full time equivalent) 7.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A modern állam az elmúlt négy-ötszáz év folyamán az európai társadalmak („a területi elzártságban élő népek”) egyik legfontosabb integrációs tényezője volt. Alapvető jelentőségű tehát annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az állam milyen történeti, szerkezeti és gondolati struktúrákat alakított ki e feladata ellátásához, azok miként változtak, s a globalizáció és a nemzetközi integráció felgyorsulásának elmúlt évtizedei folyamán milyen kihívásokkal kellett szembenéznie. A kutatás célja tehát a modern európai állam kialakulásának, változó társadalmi szerepének és szervezeti változásainak áttekintése; az elmúlt évszázadok történeti struktúrájának felvázolása, illetve az államfejlődés jelenkori kihívásaira adott válaszok elméleti összegzése.

A kutatás fő területei a következők:

A. Az állam társadalmi szerepének változásai;
B. ennek megragadása az államelméletben;
C. az államfejlődés történeti struktúráinak, modelljeinek befolyása a nemzetközi integrációkba olvadó államokra;
D. a hatalom és a politikai képviselet szimbólumai, valamint a politika és az állam szimbolikus reprezentációja és azok fő tendenciái; valamint
E. az alkotmányjogi és egyéb speciális források és dokumentumok összegyűjtése s részleges publikálása, valamint a kutatás államelméleti szakbibliográfiákkal való kiegészítése.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A tervezett kutatás a modern európai állam történeti meghatározottságára, jelenkori helyzetére és annak elméleti reflexiójára koncentrál. Alapkérdése: hogyan változtak az újkori államok szervezeti és működésbeli struktúrái, eszmei alapjai (például a szuverenitás, a jogállamiság és a hatalommegosztás tana terén), s milyen válaszokat adott az állam a mába átnyúló XX. századi fejlődés által felvetett problémákra? Kiinduló hipotézisünk, hogy a modern állam hosszú távon adott kereteket az újkori társadalmak számára, s az évszázadok folyamán megtapasztalt változásai egy folyamatos adaptáció eredményei voltak. Ennek folyománya, hogy a mai, vál-tozó körülményekre adandó válaszai a történetileg kialakult struktúrák, vagy azok egyes elemeinek megőrzése mellett fognak-e megszületni? További kérdés: miként viszonyultak – s jelenleg is: miként viszonyulnak – egymáshoz az állam alkotmányos és igazgatási struktúrái, történelmi meghatározottak-e ezek a struktúrák, s ha igen, mennyiben és miként? Végül: mi-ként jelenik meg – miként reprezentálódik – a modern állam a különböző szellemi és kulturális „terekben”, polgárai előtt?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A kutatás jelentősége az állam szerepével kapcsolatos bizonytalanság eloszlatásának lehetősége. Abból a tényből, hogy a modern államok folyamatosan változtak (szinte évszázadonként új válaszokat adtak a felvetődő kérdésekre, miközben megőrizték történetileg kialakult struktúráikat is), arra következtethetünk, hogy hatékonyan szembe fognak nézni a mai integrációs nehézségekkel is. A kutatás ennek történeti-strukturális és elméleti-eszmei feltételeit kívánja számba venni. A társadalmi hasznosíthatóság egy további eleme a következő: a résztvevő államok történetileg kialakult struktúrákkal, államelméleti hagyományokkal és alkotmányos gyakorlattal léptek be az Európai Unióba. A kutatás eredményeként feltárulhat az organikus folyamat is, amely alapul szolgált az európai államok egységesüléséhez. Végül, a kutatás eredményeként tudatosabban tekinthetünk arra a módra, ahogyan az államok szimbolikusan reprezentálják önmagukat polgáraik számára.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az európai történelem meghatározott korszakában az államok döntően befolyásolták a társadalmi fejlődést. A kutatás azzal foglalkozik, hogy a folyamatnak melyek voltak korábban a főbb tényezői, s hogy ezek milyen következményekkel (etnikum, nép, nemzet, vallás, a jog kultúraközvetítő szerepe) járnak a mára nézve. A kutatás tárgyalja az államra vonatkozó elméleteket és ezek fejlődését is. Ennek kapcsán hangsúlyt helyez az államisággal összefüggő eszmék változására is, különösen a szuverenitás, a hatalommegosztás és a jogállamiság kérdéseit kívánja elemezni. A kutatás egyik fő kérdése, hogy miként változtak azok a feladatok, amelyeket az államok a társadalom irányában elláttak, amelynek keretén belül a kutatásnak számot kell vetnie az állam szociális szerepével is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The modern state was one of the most important integrating factors of European societies (‘peoples living in territorial isolation’) during the last four or five hundred years. Thus, it is fundamentally important to examine the historical, structural and phenomenological patterns that states have created to fulfill their integrative function, including the way these structures have changed and the challenges they had to face in the last decades as a result of globalisation and international integration. The aim of the research is to provide an overview of the formation, evolution and changing social function of the modern European state. This shall include the exploration of the past historical structures and a summary of the theoretical answers that emerged with respect to the contemporary challenges of state-development.

The main fields of the proposed research are the following:

A. Changes in the state’s social function
B. Its representation in the theory of state
C. The influence of the historic structures and models of state-development on the international integration of states
D. Symbols of power and political representation; the symbolic representation of politics and the state and its main tendencies
E. Collection and partial publication of constitutional documents and other special sources; supplementing the research with bibliographies in the field of the theory of state.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The proposed research focuses on the historical development and present-day situation of the modern European state from a predominantly theoretical perspective. Our basic research question is the following: how did the modern state’s organizational and functional structures and ideological (intellectual) foundations (e.g. doctrines of sovereignty, rule of law and separation of powers) change and what responses did it give to the emerging challenges during the 20th Century? Our starting hypothesis is that the modern state provided a long-time structural framework for modern societies and its evolution had been a result of contionous adaptation. Thus, the answers that the contemporary state provides will be born alongside with the preservation of historically formed structures. A further research question concerns the past and present relation between the state’s constitutional and administrative structures, whether these are historically determined, and if yes, how and to what extent? Finally, our research also addresses the question the way modern states are represented before their citizens in various intellectual and cultural spaces.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The significance of the research lies in the possibility of clarifying the incertainties related to the role of the modern state. From the fact that states have continously changed (almost in each century, they adopted new answers for emerging challenges, while preserving their historical structures), it is possible to draw the tentative conclusion that they will successfully face present challenges of integration as well. The research aims to enumerate the historical-structural and theoretical-ideological conditions of this progress. An additional social contribution of our research is that it may uncover the organic process which provided a common basis for the integration of European states. Finally, we also aim to gain a better understanding about the way states symbolically represent themselves towards their citizens.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

States have significantly influenced social progress during certain periods of European history. The research aims to uncover the main elements and the present consequences of this process. It also discusses theories related to the state and their evolution. Relatedly, the research also focuses on the change of ideas of statehood with special attention to the concepts of sovereignty, separation of powers and the rule of law. An additional question is how the state’s social functions have evolved during the course of modern history – thus, our research also aims to investigate the social role of the modern state.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy miként változott, és változik ma is, a modern állam. Ehhez meghatározta a modern állam fogalmát és jellemzőit, valamint számba vette és elemezte azokat a kihívásokat, amelyek azt az elmúlt hetven évben érték. Fő megállapítása az, hogy a modern állam „rétegzett állam”, amelynek minden szintjén és területén jelentős változások történtek, bár több száz éves alapstruktúrája változatlan maradt. A jelenlegi problémák azért tűnnek a korábbiaknál komolyabbnak, mert amíg a kihívások korábban csak az államélet egy-egy területére lokalizálódtak, addig jelenleg, a rétegzett államnak minden rétegében válságjelenségekkel kell szembenéznie.
Results in English
The research focused on the ways the modern state has changed, and how it is changing in these days. For this purpose the research team defined the notion and characteristics of the modern state, and analyzed the challenges it has been faced during the past seventy years. Its main finding is that the modern state is a “layered state” with significant changes at all levels and areas, though its basic structure remained unchanged. Current problems seem to be more serious than before because the challenges were previously localized only in one or other area, or layer, of state, at present however, there are some crisis-related phenomena in all layers of this modern state.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108790
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rácz Lajos: "Pro publico bono et pro salute Patriae" – Közjó és a haza üdve. A Werbőczyt megelőző XV. századi humanizmus államelmélete", Szegedi Jogtörténész Konferencia. 2015. (a kötet 2015 óta megjelenés alatt, a tanulmány közlésre elfogadva), 2016
Rácz Lajos: A magyar államelmélet reprezentánsai, A magyar állam- és jog fejlődése (ideiglenes munkacím, a kötet Das Ungarische Rechtshistorische Handbuchként fog megjelenni német nyelven). Szerk.: Máthé G. 2017. p.1-48., 2017
Takács Péter (összeáll.): Az államtan és az államelmélet szakirodalma 1500 – 2000 (bibliográfia) [munkaanyag], DFK-Online, http://dfk-otka.sze.hu, 2016
Rácz Lajos: Az állam és egyház kapcsolatrendszere a történeti Magyarországon, A magyar állam- és jog fejlődése (ideiglenes munkacím, a kötet Das Ungarische Rechtshistorische Handbuchként fog megjelenni német nyelven). Szerk.: Máthé G. 2017. p.1-33., 2017
Egresi Katalin (ford): Costantino Mortati: Rövid megjegyzések az alkotmány és a politika viszonyáról Carl Schmitt gondolkodásában (Brevi note sul rapporto fra la costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt) (szakfordítás), Jog – Állam – Politika. [ISSN: 2060-4580]. IX. évf., 2016/3. szám [2017], 71-87. o., 2017
Egresi Katalin: Szent Korona-tan olasz recepciója, Jogtörténeti Szemle. 18. évf. 2016/2. szám [2017] - [ISSN 0237-7284] [az írás közlésre elfogadva, de a lapszám még nem jelent meg], 2017
Takács Péter: Államnevek – személynevek. Népek, nemzetek és nemzeti nyelvek. Konferencia-előadás a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Pécs, 2016. aug. 24. (ppt.), internet: http://dfk-otka.sze.hu/konf, 2016
Rácz Lajos: Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás történetéből, Gondolat Kiadó, Budapest, 410 o. Sorozat: Florilegium (ISSN 2498-7603) ISBN 978 963 693 682 2, 2016
Sólyom Péter: Jogászi módszer és politika. Fejezetek a német közjogtudomány történetéből, Gondolat Kiadó, Budapest, 197 o. Sorozat: Intentio Recta (ISSN 2064-7107) ISBN 978 963 693 650 1, 2016
Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből, Gondolat Kiadó, Budapest, 262. o. Sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500) & Florilegium (ISSN 2498-7603), ISBN: 978 963 693 684 6, 2016
Takács Péter (szerk.): Somló Bódog jegyzetei Cicero állam - és jogbölcseletéről [autográf kézirat közlése]., Állam - és Jogtudomány. LVII. évfolyam, 2016/1. szám, 75–87. o.. ISSN 0002-564X, 2016
Takács Péter: Somló Bódog műveinek bibliográfiája (1894-2016)., DFK-OTKA http://dfk-otka.sze.hu, 2016
Egresi Katalin: Teorie ungheresi dello Stato tra Otto e Novecento, Győr, Dipartiento di Teoria del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza di Università Széchenyi István, 176. o., 2017
Egresi Katalin: Az alkotmány szolgálatában. Costantino Mortati élete és pályája, Budapest, Gondolat Kiadó, 181. o. ISBN 978 963 693 744 7, 2017
Rácz Lajos: Angyalok. A szentkoronás magyar címer pajzstartói, Budapest, Gondolat Kiadó, 112. o. (a kötet nyomdában) ISBN: 978 963 693 821 5, 2017
Szerletics Antal: Paternalizmus. A másokról való gondoskodás erkölcsi határai, Budapest, Gondolat Kiadó, Recta Ratio in Nuce, 178. o. ISSN 2064-7107 ISBN: 978 963 693 732 4, 2017
Takács Péter: Államtan. Az állam változásai, Győr, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti Tanszék, (megjelenés alatt). ISBN: 978 615 5391 96 5, 2017
Takács Péter: Az államok rendszertana és tipológiája. Különös figyelemmel állandóságukra és változásaikra, Budapest, Gondolat Kiadó, 217. o. (a kötet nyomdában) ISBN 978 963 693 820 8, 2017
Milton, John: Areopagitica. Beszéd Anglia Parlamentjéhez az engedélyhez nem kötött nyomtatás jogáért, Ford.: Könczöl Miklós. Budapest, Gondolat Kiadó, 55. o. ISBN 978 963 693 822 2, 2017
Takács Péter (szerk.): A münsteri béke – Instrumentum Pacis Monasteriensis. Az 1648-as münsteri békeszerző-dés szövege, Ford.: Marton József. Győr, Széchenyi István Egyetem ÁJK Jogelméleti Tanszék (elektronikus kiadvány), 47. o. ISBN: 978 615 5391 93 4, 2017
Egresi Katalin: Az első Olasz Köztársaság megszületése, Acta Humana [ISSN 0866-6628] 2017/1. szám 51-68. o., 2017
Egresi Katalin: Az olasz közjogtudományi gondolkodás születése és első korszaka, Unitas Multiplex. Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára. Szerk.: Takács Péter. Budapest-Győr, Gondolat – SZE DFK, 2017. 105-127. o., 2017
Rácz Lajos: Aki nem érhette meg a kiegyezést. Széchenyi István közjogi emlékezete, Jogtudomány Közlöny. 2017/7-8. 322-334. o., 2017
Rácz Lajos: Reformatio et Libera Religio. A vallásszabadságról szóló 1608. évi (k.e.) I. tc. létrejöttéhez vezető út, Kodifikációs kölcsönhatások. Tanulmányok Király Tibor tiszteletére. Szerk.: Hack P. – Horváth G. – Király E. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2016 [2017]. 275-302., 2017
Takács Péter: Az örökkévalóság vagy a pillanat nézőpontjából? Somló Bódog mint „az államtudomány embere”, Acta Universitatis Sapientiae – Legal Studies [Kolozsvár] [ISSN (online) 2286-0940 ISSN (printed) 2285-6293] 2016/2. szám [2017] 271-293. o., 2017
Takács Péter: Somló Bódog élet- és pályarajza dokumentumokkal illusztrálva, Jog – Állam – Politika. [ISSN: 2060-4580]. IX. évfolyam, 2016/4. szám [2017], 3-71. o., 2017
Takács Péter: Autokrácia és autoriter rezsim. Észrevételek két osztályozó kategória jelentéséhez és használatához, Unitas Multiplex. Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára. Szerk.: Takács Péter. Budapest-Győr, Gondolat – SZE DFK, 385-410. o. ISBN 978 963 693 807 9, 2017
Takács Péter: A király nélküli királyság, Jogtörténeti Szemle. 19. évf. 2017. [A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongr. (Pécs, 2016) előadásai]. (közlésre elf., de a lapszám még nem jelent meg) [ISSN 0237-7284] [, 2017
Takács Péter:: Az örökkévalóság vagy a pillanat nézőpontjából? Somló Bódog mint „az államtudomány embere”., Acta Universitatis Sapientiae – Legal Studies [Kolozsvár] 2016/M. ISSN (online) 2286-0940 ISSN (printed) 2285-6293, 2016
Egresi Katalin: Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében (Budapest, Gondolat 2014. 297.)[könyvszemle], Állam- és Jogtudomány. LVII. évf ( 2016) 2 . sz. 114 –118. o., 2016
Szerletics Antal:: Paternalism, Frankfurt am Main – Bern etc., Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 239 o. : Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences ISBN 10: 3631668007, 2015
Rácz Lajos:: Rendiség – a szerződéses elmélet alapjainak kiteljesedése. = Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65 születésnapja tiszteletére., Szerk. Béli Gábor,Korsósné Delacasse Krisztina, Herger Csabáné. Pécs, ID Research Kft / Publikon Kiadó (325. o) 245-259. o. ISBN 978-615-5457-69-2, 2016
Sólyom Péter:: Zwischen Rechtstechnik und Rechtspolitik. Bemerkungen zu der Verfassungstheorie von Kelsen. = Vorbedingungen des Rechts. Tagungen des Jungen Forums Rechtsphilosophie (JFR, Szerk.: Abraham, Markus – Zimmermann, Till – Succa-Soest, Sabrina. Stuttgart, Franz Steiner Verlag (231. o.) 105-118. o ISBN: 978-3-515-11389-2, 2016
Sólyom Péter:: Jogtechnika és jogpolitika között. Megjeggyzések Hans Kelsen alkotmányelméletéhez., = Közjogi Szemle. [HVG-Orac] IX. évf. (2016) 1. szám, 1-7. o. (a fenti közlemény magyar nyelvű változata), 2016
Takács Péter: Somló Bódog jegyzetei Cicero állam - és jogbölcseletéről. Bevezető., Állam - és Jogtudomány. LVII. évfolyam, 2016/1. szám, 72–74. o. ISSN 0002-564X (bevezető forrásközléshez), 2016
Egresi Katalin:: Az első olasz köztársaság születése. Konferencia-előadás A „Két korszak határán – A Ma-gyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény és a köztársasági hagyomány”, Budapest, 2016. március 8. Szervező: NKE ÁTKK – MTA TK JTI. Budapest, 1. o, 2016
Sólyom Péter:: A közjogtudomány interpretív felfogásához. Konferencia-előadás „A jogtudomány helye, szerepe és haszna” c. konferencián., Budapest, 2015. június 18. Szervező: MTA TK Jogtudományi Intézete. Budapest, 1. o, 2016
Sólyom Péter:: Glória és árnyék. Egy könyv a német és a magyar alkotmánybíráskodás kezdeteiről., Fundamentum. XVII. évf. (2015) 2-3. szám, 157-162. o. ISSN 1417-2844 [könyvszemle], 2016
Sólyom Péter: Christian Boulanger: Hüten, richten, gründen., Zeitschrift für Rechtssoziologie. XXXVI. évf (2016) 1. szám, 193-201. o. [könyvszemle], 2016
Takács Péter: Somló Bódog műveinek bibliográfiája (1894-2016)., DFK-OTKA http://dfk-otka.sze.hu /images/ Somló%20B.%20művei. pdf. Győr, Deák Fe-renc Állam- és Jogtudományi Kar, 1-8. o. (bibliográfia), 2016
Egresi Katalin:: A Szent Korona-tan olasz recepciója., Jogtörténeti Szemle. 18. évf. 1. szám, ISSN 0237-7284 [megjelenés alatt], 2016
Egresi Katalin: Az első olasz köztársaság megszületése., Acta Humana [meglenés alatt] … (tanulmány Két korszak határán – A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény és a köztársasági hagyomány” című konferencián, 2016
Egresi Katalin: Carl Schmitt olasz recepciója Costantino Mortati alkotmányelméletében (szakfordírás bevezető tanulmánya) megjelenés alatt, Jog – Állam – Politika. [ISSN: 2060-4580]. IX. évf., 2016/3. szám, 2016
Egresi Katalin: Costantino Mortati: Rövid megjegyzések az alkotmány és a politika viszonyáról Carl Schmitt gondolkodásában (szakfordítás) megjelenés alatt, Jog – Állam – Politika. [ISSN: 2060-4580]. IX. évf., 2016/3. szám, 2016
Sólyom Péter: A közjogtudomány interpretív felfogásához., A jogtudomány helye, szerepe, haszna. Szerk.: Bódig Mátyás – Ződi Zsolt. Budapest, Opten,113-132. o., 2016
Rácz Lajos:: A vallásügy szabályozása a magyar országgyűléseken a XVIII. századtól 1848-ig., Az ELTE BTK 2016-os „Iszlám konferenciájának” előadásai [munkacím]. Budapest, 2016 (?: 2017). (megjelenés előtt) 1-26. o., 2016
Ágh Attila: A tagállami szuverenitás a vágtató globalizáció idején., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 [pp. 1-29]. p. 1., 2014
Balogh László Levente: Az erőszakprivatizáció okai és következményei az állami szuverenitásra., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 2., 2014
Bartha Ildikó: Az állami szuverenitás határai az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 2., 2014
Bayer József: A szuverenitás változása a globalizáció korában., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 2-3., 2014
Bod Péter Ákos: Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás ma Európában?, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 4-5., 2014
Botos Kata: Politikai szabadság –félszabadság., Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 6., 2014
Chronowski Nóra: Szuverenitás, alkotmányos identitás vs. globalizáció és integráció., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 7., 2014
Csink Lóránt: Parlamenti szuverenitás mint népszuverenitás?, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 7., 2014
Egresi Katalin: szuverenitás és külpolitika a XX. század második felében., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 8., 2014
Fejes Zsuzsanna: Szuverenitás és kormányzás az Európai Unióban [Az előadást és a tanulmányt megalapozó kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program keretében zajlott, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 8-9., 2014
Fekete Balázs: Tagállami szuverenitás? Az amerikai police power doktrína és relevanciája az EU jelenlegi alkotmányos fejlődésében., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 9-10., 2014
Frivaldszky János: (Good) governance: az állami szuverenitás problematikájának érvénytelenítése – avagy mi a jó kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás?, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 10., 2014
G. Karácsony Gergely: A szuverén állam szabályozó szerepének megjelenése a felsőoktatásban., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 13., 2014
Gárdos-Orosz Fruzsina: Az alkotmánymódosítás tartalmi korlátai – a nemzetközi jog és az uniós jog mint korlát., állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 10., 2014
Halász Iván: Az állam szuverenitása a nemzetközi közreműködéssel született alkotmányok tükrében., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 11-12., 2014
Hárs András: Szuverenitás és nemzetközi jogi felelősségre vonás., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 12., 2014
Hoffmann Tamás: A szuverenitás szivárványa: posztmodern nemzetközi jog – fragmentáció és hibridizáció között., állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 12., 2014
Kisteleki Károly: A modern állam történeti perspektívái és a szuverenitás., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 14., 2014
Knapp László: Az Európai Unió jogalanyisága és a tagállami szuverenitások., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 14., 2014
Kovács Ágnes: Önkorlátozásra kényszerülő bíróságok., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 9-14., 2014
Könczöl Miklós: Az állam szuverenitása és a jövő nemzedékek., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 14-15., 2014
Láncos Petra: A tagállamok autonómiája a tagállamok számára fenntartott hatáskörök gyakorlása és a tisztán tagállami tényállások körében., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 15., 2014
Löffler Tibor: Delegitimációs háború és az állam „belső” szuverenitása a 2014-es választások tükrében., állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 15., 2014
Ludassy Mária: A szuverenitás fogalmának eszmetörténete: liberalizmus vs. demokrácia?, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 16-17., 2014
Mike Károly: Szuverenitás az Európai Unióban mint szerződési probléma., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 17., 2014
Molnár Tamás: A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi jog és a belső jog viszonyára, különös tekintettel a belső jogok „nemzetköziesedésének” következményeire, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 18-19., 2014
Nagy Mariann Veronika: A fejlesztő állam kihívásai az integrálódó nemzetközi rendszerben., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 19., 2014
Pap András László: Gránit vagy szilikon? Hogyan hatnak az életviszonyok és a társadalom változásai a szuverenitás fogalmára és tartalmára?, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt pp. 1-29]. p. 20., 2014
Pelle Anita: A piaci versenyt elősegítő erős állam koncepciója a freiburgi iskola eszmerendszerében., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 20., 2014
Révész Béla: Vizsgálóbizottsági küzdelmek a titkokért., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 22-23., 2014
Sólyom Péter: Alkotmányozás alkotmányozó hatalom nélkül?, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 23., 2014
Soós Edit: A duális autonómia hatása az állami szuverenitásra., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 23-24., 2014
Szilágyi Péter: A szuverenitás problémája az európai integráció és a kibontakozó globalizáció viszonyai között., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. pp. 25-26., 2014
T. Kovács Júlia: Az élelmiszer-önrendelkezés, mint az állami szuverenitás része., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 27., 2014
Tattay Szilárd: A szuverenitás-eszme kezdetei., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 26., 2014
Tattay Szilárd: szuverenitás-eszme kezdetei., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 26., 2014
Tattay Szilárd: szuverenitás-eszme kezdetei., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 26., 2014
Tóth Judit: A szuverenitást veszélyeztető biztonsági szolgálatok., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 27., 2014
Tóth-Matolcsi László: Hogyan hat a nemzeti identitás és annak változása az állam szuverenitására., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 28., 2014
Várkonyi Zsolt: Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének hasznosulása az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a jó gazdálkodás és a jó kormányzás vonatkozásában., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 28., 2014
Ződi Zsolt: A szuverén austini és a jogalkotó hatalom somlói koncepciója: a szuverenitás jogpozitivista felfogásának két útja., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 29., 2014
Zsugyó Virág: Korlátlan alkotmányozó? A nemzetközi kötelezettségek mint a pouvoir constituant korlátai., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 29., 2014
Takács Sára (összeállította): Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Országos interdiszciplináris konferencia. [2014. március 21.] Az előadások összefoglalói., Budapest, MTA TK JTI - K 108790 számú OTKA-projekt [sokszorosítás], pp. 1-29., 2014
Rácz Lajos: Az udvari embertől a kormányzati bürokratáig., Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben. Szerk.: Lapsánszky A. - Patyi A. Budapest, Wolters Kluwer Complex Kiadó, 2014. 429-446., 2014
Rácz Lajos: Werbőczy - a szerződéses elmélet kezdetei., A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor. Budapest, NKE, 2014. 315-347., 2014
Tattay Szilárd: A szuverenitás-eszme kezdetei, Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. Az előadások összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 26., 2014
Rácz Lajos: Az udvari embertől a kormányzati bürokratáig., Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben. Szerk.: Lapsánszky A. - Patyi A. Budapest, Wolters Kluwer Complex Kiadó, 2014. 429-446., 2014
Rácz Lajos: Werbőczy - a szerződéses elmélet kezdetei, A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor. Budapest, 2014. 315-347., 2014
Takács Péter (szerk.): Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések, Budapest – Győr, Gondolat Kiadó – MTA TK JTI SZE DFK [a szerk.-ben közreműk.: Egedy Gergely, Egresi Katalin, Rácz Lajos és Sólyom Péter][ISBN: 978 963 693 599 3] pp. 562., 2015
Takács Péter: A rózsa neve: Magyar Köztársaság. Az államok nevéről és a magyar állam átnevezéséről., Budapest, Gondolat Kiadó (Recta Ratio, ISSN: 2064-7107) 2015. pp. 227. ISBN 978 963 693 598 6, 2015
Egresi Katalin: Le conseguence giuridice e poiliticha delle elezioni parl. ungeheresi, Nomos. La attualita nel diritto [Róma]. 2014/3. sz. pp 1-27. o., 2014
Rácz Lajos: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása, avagy a „libera electio” dilemmája, Bethlen Erdélye – Erdély Bethlene. Szerk.: Dáné V. – Horn I. – Lupescu Makó M. – Oborni T. – et al. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Egyesület, 2014, pp. 266-287., 2014
Szerletics Antal: Paternalism and Public Policy, Studia Juridica et Politica Jaurinensis. 2014/2. p. 8-17., 2014
Szerletics Antal: Paternalism and Public Policy, Global and Local Issues. Szerk: Gömbös, Cs. – Kálmán, J. – et al. Győr, Universitas Győr Nonprofit Ltd., 2014, p. 75-87., 2014
Takács Péter: Az államok nevéről, Állam- és Jogtudomány. 2015/1. szám, pp. 44-74., 2015
Takács Péter: A magyar állam átnevezéséről, MTA Law Working Papers. [ISSN 2064-4515] (2. évf.) 2015/7. pp.1-68., 2015
Takács Péter: »Neveden szólítottalak, enyém vagy…« A magyar állam átnevezése, A jog nyelvi dimenziója. Szerk.: Szabó Miklós. Miskolc, Bíbor Kiadó, Prudencia Iuris, 31., 2015. 139-166. o., 2015
Sólyom Péter: B A: Területi államigazgatás Magyarországon [könyvbírálat], Állam-és Jogtudomány. 2014/4. pp. 10-15. o., 2014
Takács Péter: Előszó, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA TK JTI, SZE DFK, 2015. pp. 9-12, 2015
N.N. (összeállította): Az államok patológiája. Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében, [absztrakt füzet, konf.: 2015. május 15.] Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. pp. 1-6., 2015
Egresi Katalin: A rómaiak hanyatlása és bukása – a „bukás” toposza, ahogyan Montesquieu és más klasszikusok látták, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 3., 2015
Ganczer Mónika: Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 3., 2015
Halász Iván: Az állam válsága, bukása és újjáépülése – fogalmi keretek és konkrét esetek, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 3., 2015
Keszthelyi Zsolt: A muzulmán bevándorlás Nyugat-Európában és a modern állam válsága, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 3., 2015
Pongrácz Alex: A rossz tanuló felel, avagy a bukott államok problémájának aktuális kérdései, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 4., 2015
Sólyom Péter: Egy állam összeomlása és újraalapítása – német tapasztalatok, alkotmány-jogi megközelítésben, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 4., 2015
Szigeti Péter: Létezhet-e maffiaállam?, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Szerk.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 5., 2015
Takács Péter: Az Iszlám Állam (ISIS). Állam-e?, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 5, 2015
Unger Anna - Ziegler Dezső Tamás: A gettó-állam, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 5., 2015
Vidovics-Dancs Ágnes: Az államcsőd – fogalom és fogalomtörténet, Az államok patológiája [absztrakt füzet]. Összeáll.: N.N. Győr, SZE DFK "K 108790 számú OTKA-projekt" [sokszorosítás], 2015. (pp. 1-6.) p. 6., 2015
Egresi Katalin: A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában, Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű B. A. – Kőhidi Á. Budapest – Győr, Budapest – Győr, Eötvös Kiadó - SZE DFK, 2015., 2015
Takács Péter: Szuverenitás és immunitás, Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű B. A. – Kőhidi Á. Budapest – Győr, Budapest – Győr, Eötvös Kiadó - SZE DFK, 2015., 2015
Ágh Attila: A tagállami szuverenitás a vágtató globalizáció idején, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, pp 196-210., 2015
Balogh László Levente: A Leviatán mint haszonállat. A szuverenitás és az állami erőszak-monopólium változásai, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 397-408., 2015
Balogh-Békesi Nóra: Szuverenitásféltés és alkotmány, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 255-270., 2015
Bayer József: A szuverenitás változása a globalizáció korában, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 15-27., 2015
Bihari Mihály: A modern szuverenitás elméleti alapjai. Kísérlet egy funkcionalista rendszerszemléletű szuverenitáselmélet alapjainak kidolgozására, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 98-111., 2015
Blutman László: Milyen feltételek mellett beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 112-127., 2015
Bod Péter Ákos: Létezik-e közgazdasági értelemben szuverenitás ma Európában?, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 28-45., 2015
Bódi Stefánia: Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 354-367., 2015
Boros Anita: Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé, avagy apró szeletek a tagállami szuverenitás tortájából, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 471-485., 2015
Drinóczi Tímea: Az állami szuverenitás újragondolása, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 69-97., 2015
Egresi Katalin: Nemzetállami szuverenitás és külpolitika a XX. század második felében, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 238-352., 2015
Erdő Péter: Állam – Egyház – Szuverenitás, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 46-56., 2015
Frivaldszky János: Az állami szuverenitás problematikájának érvénytelenítése: (good) governance. Avagy mi a jó kormányzás és a helyes hatalomgyakorlás?, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 409-421., 2015
Kisteleki Károly: A szuverenitás fogalmának kora újkori kezdetei és az Erdélyi Fejedelemség példája, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 450-168., 2015
Knapp László: Szuverenitás, jogalanyiság, Európai Unió, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 323-338., 2015
Láncos Petra Lea: Az európai közrendi minimum. A tagállamok autonómiájának korlátai a tagállamok számára fenntartott hatáskörök gyakorlása és a tisztán tagállami tényállások körében, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 292-307., 2015
Ludassy Mária: A szuverenitás fogalmának eszmetörténetéhez: liberalizmus vs. demokrácia?, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 57-66., 2015
Molnár Tamás: A szuverenitást érő kihívások hatása a nemzetközi jog és a belső jog viszonyára, kül. tek. a belső jogok „nemzetköziesedésének” a hatalommegosztásra gyakorolt hatására, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 145-161., 2015
Nagy Mariann Veronika: Szuverenitás és az európai kormányzás, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 409-421., 2015
Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 162-198., 2015
Pongrácz Alex: A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés?, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 222-237., 2015
Révész Béla: Adalékok az állami főhatalom és a titkosszolgálatok „jogállamosodásának” történetéhez, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 486-500., 2015
Smuk Péter: A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 383-393., 2015
Soós Edit: A duális autonómia hatása az állami szuverenitásra, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 308-322., 2015
Szalai Ákos: Miért korlátozzák az országok a szuverenitásukat? Joggazdaságtani és közösségi döntések elméletén nyugvó magyarázatok, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 128-142., 2015
Szigeti Péter: A nemzetállami szuverenitás közjogi védhetősége és ami azon túl van…, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 211-221., 2015
Takács Péter: Egy politikai eszme a joggyakorlatban: az Altmann-ügy. Hogyan (nem) szerzett joghatóságot az Amerikai Egyesült Államok az Osztrák Köztársaság egyik intézménye felett, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 501–519., 2015
Tattay Szilárd: A személyes „államtól” az állam „személyéig”. Az állam fogalma a szuverenitás klasszikus elméleteiben, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 435-449., 2015
Téglási András: A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 339-353., 2015
Tóth-Matolcsi László: Hogyan hat a nemzeti identitás és annak változása az állam szuverenitására?, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 369-382., 2015
Vincze Attila: Odahull az eszme és a valóság közé az árnyék, Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Szerk.: Takács Péter. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, 2015. pp. 271-291., 2015
Rácz Lajos: Werbőczy - a szerződéses elmélet kezdetei, A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor. Budapest, 2014. 315-347., 2014
Rácz Lajos: Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választása, avagy a „libera electio” dilemmája, Bethlen Erdélye – Erdély Bethlene. Szerk.: Dáné V. – Horn I. – Lupescu Makó M. – Oborni T. – et al. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Egyesület, 2014, pp. 266-287., 2014
Egresi Katalin: A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában, Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű B. A. – Kőhidi Á. Budapest – Győr, Budapest – Győr, Eötvös Kiadó - SZE DFK, 58–76. o.ISBN: 978 963, 2015
Rácz Lajos: Rex et regnum. Tanulmányok a magyar politikai gondolkodás történetéből., Gondolat Kiadó, Budapest, 410 o. Sorozat: Florilegium (ISSN 2498-7603) ISBN 978 963 693 682 2, 2016
Sólyom Péter: Jogászi módszer és politika. Fejezetek a német közjogtudomány történetéből., Gondolat Kiadó, Budapest, 197 o. Sorozat: Intentio Recta (ISSN 2064-7107) ISBN 978 963 693 650 1, 2016
Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből., Gondolat Kiadó, Budapest, 262. o. Sorozat: Juris Dictio (ISSN 2416-1500) & Florilegium (ISSN 2498-7603), ISBN: 978 963 693 684 6, 2016
Takács Péter: Az uralkodó eszmék és hatásuk az államra, Államelmélet. Szezők: Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter. Egyetemi tank. III. rész. 104–193. o.(kiv.160-69) Győr, SZE DFK Jogelméleti Tanszék, 2016
Egedy Gergely: Az Egyesült Államok kulturális identitása. Russel Kirk értelmezése., Konzervatív reneszánsz az Egyesült Államokban. Szerk.: Pogrányi Lovas Miklós. Buda-pest, Századvég Kiadó, 2016
Egedy Gergely: Brit bevándorlási politika: a Cameron-kormány (2010–2015), Polgári Szemle. 2015/4–6. szám, 2015
Egresi Katalin: A tulajdonjog az olasz alkotmányozás folyamatában., Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos, valamint Lévayné Fazekas Judit. Budapest– Győr, Eötvös József Könyv- és, 2015
Egresi Katalin: Dalla Sacra Corona alla Legge Fondamentale Principi e valori del costituzionalismo Ungherese., Geopolitica. Supplemento a Geopolitica [Quaderni di Geopolitica 6 Ungheria: 1000 anni in Europa]. Vol. 5. Anno, 2016
Takács Péter: A félbehagyott Jogtudomány. Raffaello freskója a Stanza della Segnaturában., Suum cuique. Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapjára. Szerk.: Fejes Zs. és Török B.. Szeged, Pólay Elemér A., ISBN: 978-615-5411-34-2, 2016
Takács Péter: Az „Iszlám Állam”államiságának problémái. Államnak tekinthető-e az ISIS, bármilyen ér-telemben is?, Jog – Állam – Politika. [ISSN: 2060-4580]. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 2015
Ganczer Mónika: Az államutódlás. Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában. a kétpólusú világrend megszűnését követően., Jog – Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 6-22. o. ISSN: 2060-4580, 2015
Takács Péter (szerk.): Somló Bódog jegyzetei Cicero állam - és jogbölcseletéről [autográf kézirat közlése]., Állam - és Jogtudomány. LVII. évfolyam, 2016/1. szám, 75–87. o.. ISSN 0002-564X 14. Takács Péter: Az örökkévalóság, 2016
Takács Péter: Bevezető, Jog – Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 5. o. ISSN: 2060-4580, 2016
Ganczer Mónika: Az államutódlás. Az államok tovabbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában. a kétpólusú világrend megszűnését követően., Jog – Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 6-22. o. ISSN: 2060-4580, 2015
Pongrácz Alex: A bukott államok problémájának aktuális kérdései, Jog – Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 23-37. o. ISSN: 2060-4580, 2015
Keszthelyi Zsolt: A modern állam valsága és a nyugat-európai muzulmán migráció., Jog – Állam – Politika. VIII. évfolyam, 2015/4. szám, 39-46. o. ISSN: 2060-4580, 2015
Takács Péter: Szuverenitás és immunitás, Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére. Szerk.: Keserű B.A. – Kőhidi Á. Budapest – Győr, Eötvös J. K. - SzE DFK, 497–517. o. ISBN:978 963 9955 66 0, 2015
Balogh-Békesi Nóra: Szuverenitásféltés és alkotmány., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/57. pp. 1-13., 2014
Bihari Mihály: A modern szuverenitás elméleti alapjai – Kísérlet egy funkcionalista rendszerszemléletű szuverenitáselmélet alapjainak kidolgozására., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/51. pp. 1-15., 2014
Blutman László: Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/17. pp. 1- 15., 2014
Bódi Stefánia: Szuverenitás és az állam lakossága: állampolgárok és külföldiek., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/45. pp. 1-23., 2014
Boros Anita: Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/58. pp. 1-42., 2014
Drinóczi Tímea: A párbeszéd hatása az állami szuverenitásra., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/27. pp. 1-20., 2014
Erdő Péter: Állam – Egyház - Szuverenitás., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/20. pp. 1-11., 2014
Pokol Béla: Globális uralmi rend és állami szuverenitás., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/13. pp. 1-29., 2014
Pongrácz Alex: A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés?, MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/18. pp. 1-19., 2014
Smuk Péter: A szuverenitás jelképei és alkotmányos védelmük., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/37. pp. 1-8., 2014
Sólyom Péter: Alkotmánymódosítás mint alkotmánysértés? A Verfassungsdurchbrechung problémája a német alkotmányos hagyományban., Szente Zoltán (szerk.): Alkotmányozás és alkotmányjogi változások. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest pp. 1-17., 2014
Szalai Ákos: Miért korlátozzák az országok a szuverenitásukat? (Joggazdaságtani és közösségi döntések elméletén nyugvó magyarázatok)., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/54. pp. 1-16., 2014
Szigeti Péter: A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalmának védhetősége és ami azon túl van…, Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/15. pp. 1-10., 2014
Takács Péter: Szabó József „első” szuverenítás-elméletéről. Valamint arról, hogy a „második” miért lett olyan, amilyen., Jog – Állam – Politika. [ISSN 2060-4580] 2013/4. (5. évf.) pp. 89-101., 2013
Takács Péter: Egy jogász-festőművész élete és munkássága. Ruttkay György: Két világ, két úr – két élet?, Miskolci Jogi Szemle. [ISSN: 1788-0386] 2013/2. (8. évf.) 1-17., 2013
Téglási András: Azért a nép az úr? A népszavazás aktuális alkotmányjogi kérdései az Alaptörvény elfogadása óta., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/19. pp. 1-32., 2014
Vincze Attila: Odahull az eszme és a valóság közé az árnyék – az szuverenitás-átruházás az alkotmánybíróság esetjogában., MTA Law Working Papers. [MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont] [ISSN 2064-4515] (1. évf.) 2014/23. pp. 1-15., 2014
Antal Attila: A környezetvédelem hatása az állami szuverenitásra: kihívásokkal terhelt kapcsolat., Az állam szuverenitása: eszmény és / vagy valóság. A konferencia előadásainak összefoglalói. Budapest, MTA TK JTI – K 108790 számú OTKA-projekt [pp. 1-29]. p. 1., 2014
Back »