Development of new enzymatic strategies for the preparation of enantiomerically pure compounds, important from biological and chemical aspects  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108943
Type K
Principal investigator Forró, Enikő
Title in Hungarian Új enzimes stratégiák kidolgozása biológiai és kémiai szempontból jelentős enantiomertiszta vegyületek előállítására
Title in English Development of new enzymatic strategies for the preparation of enantiomerically pure compounds, important from biological and chemical aspects
Keywords in Hungarian aminoalkohol; amino észter; aminosav; dinamikus kinetikus rezolválás; enzimes acilezés; enzimes hidrolízis; kinetikus rezolválás; laktám; lipáz; szekvenciális kinetikus rezolválás
Keywords in English amino acid; amino alcohol; amino ester; dynamic kinetic resolution; enzymatic acylation; enzymatic hydrolysis; kinetic resolution; lactam; lipase; sequential kinetic resolution
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Pharmaceutical chemistry
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Institute of Pharmaceutical Chemistry (University of Szeged)
Participants Fülöp, Ferenc
Galla, Zsolt
Kiss, Loránd
Megyesi, Rita
Schönstein, László
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-08-31
Funding (in million HUF) 15.720
FTE (full time equivalent) 5.69
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Új enzim-katalizált kinetikus, dinamikus kinetikus és szekvenciális kinetikus rezolválási eljárásokat tervezünk kidolgozni és alkalmazni enantiomertiszta aminosavak, aminoészterek, laktámok és aminoalkoholok előállítására a megfelelő racém laktámok enantioszelektív gyűrűnyitásán vagy aminoészterek enantioszelektív hidrolízisén vagy aminoalkoholok OH csoportjának aszimmetrikus acilezésén keresztül.
Mivel a vezérmolekula optimalizálása a gyógyszerkutatásban kulcsfontosságú, előrevetíthető, hangsúlyozottan enantiomertiszta formában az aminosav, aminoalkohol modellvegyületek nagy változatossága. Következésképpen, várhatóan egyre több, az előállításukra irányuló enzimes, különösen a direkt eljárás fog megjelenni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás alapkérdéseinek egyike az aktív centrum kiralitáscentrumtól távoli elhelyezkedésének hatása az adott enzimes reakció enantioszelektivitására és sebességére.
Magyarázatot keresünk a nem aktivált laktámok lipáz-katalizált enantioszelektív gyűrűnyitására, ugyanis az ez irányú eredményeink előtt az irodalomban kizárólag aktivált laktámok esetében írtak le gyűrűnyitást lipáz jelenlétében.
A Taxol oldallánc kulcsintermedierjének enzimes előállítása során felfedezett és leírt új típusú szekvenciális kinetikus rezolválási eljárásunk szélesebb körű alkalmazhatóságának kérdéseire szintén választ kívánunk kapni.
Ugyanakkor tervezzük vizsgálni és megválaszolni, hogy hidroxi- vagy aminoészterek esetében végzett CAL-B-katalizált O-acilezések esetében, irodalomban leírt kiváló enantioszelektivitási értékek tényleg helytállóak-e, ugyanis több esetben kimutattuk a CAL-B-katalizált hidrolízist az enzim felületén lévő víznek köszönhetően.
Kérdéseinkre olyan példákon keresztül kívánunk választ kapni, melyek farmakológiai szempontból érdekesek.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A zöld kémia jegyében, a gyógyszerkutatás és gyógyszeripar számára jelentős enantiomertiszta termékek előállítására az enzimes reakciók egy részét környezetbarát, oldószer-mentes közegben tervezzük kidolgozni és optimalizálni.
Eredményeink eljárás szabadalom alapját képezhetik.
Az új eredményekből PhD értekezés fejezetek, szakdolgozatok, nemzetközi és hazai közlemények várhatók, valamint a legfontosabb megvalósítások mind nemzetközi, mind pedig hazai rendezvényeken bemutatásra kerülnek.
Fontos, hogy az ezen irányba érdeklődő egyetemi hallgatók a projekt keretében új biotechnológiai eljárások alkalmazásába nyerhetnek betekintést. A kutató munkába való bekapcsolódás lehetőséget ad számukra tudományos horizontjuk szélesítésére és egyben fontos az utánpótlás-nevelés szempontjából is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A királis gyógyszermolekulák esetében a biológiai hatás gyakran egyik sztereoizomerben van jelen hangsúlyozottabban, vagy esetleg az egyik enantiomer nem kívánt hatás hordozója lehet, ezért a gyógyszerkutatás kezdeti fázisában igen nagy jelentősége van a kívánt hatással rendelkező vegyület (racemát) lehetséges sztereoizomerjeinek (enantiomerjeinek) szintézisére és külön-külön történő vizsgálatára. Az előállítani kívánt enantomertiszta célvegyületeink egyidejű előállítására kiválóan alkalmazható módszer az enzim-katalizált kinetikus rezolválás (megj. az elméleti max. termelés 50%). Ugyanakkor, egyetlen enantiomer célirányos előállítása pl. enzim-katalizált kinetikus dinamikus rezolválással (az elméleti max. termelés 100%) is megvalósítható. Az enantiomertiszta természetes anyagok szintézisére irányuló törekvéseknek, valamint a korszerű gyógyszerkutatási és gyógyszerbevezetési elveknek (enantiomertiszta farmakonok előállítása) megfelelően, hatékony és egyszerű új enzimes módszerek kifejlesztését terveztük, az intézeti fő-profilba is jól illeszkedő enantiomertiszta aminosavak, amino észterek, aminoalkoholok, laktámok és rokonvegyületeik szintézisére.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

We plan to develop new kinetic, dynamic kinetic and sequential kinetic enzymatic routes for the synthesis of enantiomeric amino acids, amino esters, lactams and amino alcohols through the enantioselective ring cleavage of the corresponding racemic lactams, the enantioselective hydrolysis of amino esters or the asymmetric acylation of the hydroxy group of amino alcohols.
As the lead optimization phase in drug discovery is a major research area in medicinal chemistry, a significant increase in the diversity of the amino acid and amino alcohol model compounds applied, especially in enantiopure form, is to be expected. It is predicted that an appreciable number of new, mostly direct enzymatic strategies will be successfully devised for the preparation of such scaffolds.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

One of the main questions to be elucidated how is a stereocentre remote from the active centre affects the stereoselectivity and reaction rate of a given enzymatic transformation.
We would like to investigate and interpret the lipase-catalysed enantioselective ring cleavage of lactams, because no such reactions have been described in the literature earlier.
A further open question relates to the limits of application of a new type of sequential kinetic resolution method that we elaborated earlier and used successfully for the preparation of a Taxol side-chain intermediate.
An additional challenge is to demonstrate the occurrence of hydrolysis besides to the CALB-catalysed O-acylation of amino- or hydroxyesters; such hydrolysis might occur due to the presence of water on the surface of the enzyme.
We would hope to attain definite answers through the use of examples of pharmacological importance.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Development and optimization of the enzymatic reactions in a solvent-free system is in accordance with efforts to develop environmentally friendly routes to enantiopure products, important in both drug research and drug industry.
It is important the participation of enthusiastic young researchers and students in the project. The work in the enzymatic group, involving the mastering of modern synthetic and enzymatic methods, will hopefully help them to become familiar with enzyme-catalysed biotransformations, which will help them widen their scientific horizons.
In perspective, the data will lend support to new innovative enzymatic strategies for the preparation of biologically and chemically important enantiopure compounds.
The new results achieved in the project will be published continuously. They will also serve as the basis of diploma works and valuable sections of PhD dissertations. The most important results will be presented at conferences either abroad or in Hungary.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

As regards compounds containing a chiral carbon atom, the desired biological effect usually resides in one of the enantiomers. Thus, there is a growing demand for enantiomerically pure biologically active products. In drug research, for instance, it is extremely important to synthetize all of the possible enantiomers of an active chiral compound and to analyse each of them separately. As an example, lipase-catalysed kinetic resolution results in the enantiopure products with a maximum yield of 50%, whereas dynamic kinetic resolution theoretically allows 100% conversion.
To meet the requirements of modern go-ahead research, new enzymatic strategies must be devised. One of our aims, therefore, is to develop new enzymatic routes to enantiopure compounds that are important from both chemical and pharmacological aspects (e.g. amino acids, amino esters, amino alcohols, lactams, etc.).

 

Final report

 
Results in Hungarian
Hatékony, új, lipáz-katalizált kinetikus, dinamikus kinetikus és szekvenciális kinetikus rezolválási eljárásokat dolgoztunk ki enantiomertiszta aminosavak, aminoészterek, laktámok és aminoalkoholok előállítására, a megfelelő racém laktámok enantioszelektív gyűrűnyitásán vagy aminoészterek enantioszelektív hidrolízisén vagy aminoalkoholok OH csoportjának aszimmetrikus acilezésén keresztül. Egyaránt végeztünk enzimes reakciókat szakaszos és folyamatos-áramú üzemmódban. Számos, farmakológiai szempontból jelentős vegyületet állítottunk elő, például a kalikotomint, a homokalikotomint, 1-hidroximetil tetrahidro-β-karbolin származékokat (potenciális gyógyszermolekulák alapvető szerkezeti részei), az (S)-3-amino-3-(o-tolil)propionsavat (Cathepsin inhibitorok intermedierje), a (2R,3S)-3-fenilizoszerint (a daganatellenes Taxol oldallánc kulcs-intermedierje), az (1R,2S)-2-aminociklopentán-1-karbonsavat (ciszpentacin, gombaellenes hatás), az (1R,2R,5S,6S)-3-azatriciklo[4.2.1.02.5]non-7-én-4-on laktámot (az ALK inhibitor CEP-28122 intermedierje) vagy az (1S,4R)-4-aminociklopent-2-én-1-karbonsavat (az antivirális Abacavir és Carbovir intermedierje).
Results in English
We have devised very efficient, new, lipase-catalysed kinetic, dynamic kinetic and sequential kinetic enzymatic routes for the synthesis of enantiomeric amino acids, amino esters, lactams and amino alcohols, through the enantioselective ring cleavage of the corresponding racemic lactams or the enantioselective hydrolysis of amino esters or the asymmetric acylation of the OH group of amino alcohols. The enzymatic reactions were performed either in a continuous-flow system or as batch reactions. A number of pharmaceutically important compounds, such as calycotomine, homocalycotomine, 1-hydroxymethyl tetrahydro-β-carboline derivatives (important building blocks in the synthesis of potential drugs), (S)-3-amino-3-(o-tolyl)propanoic acid (intermediate for he synthesis of Cathepsin inhibitors), (2R,3S)-3-phenylisoserine (a key intermediate for the Taxol side-chain), (1R,2S)-2-amino-1-cyclopentane-1-carboxylic acid (cispentacin with anti-Candida activity), (1R,2R,5S,6S)-3-azatricyclo[4.2.1.02:5]non-7-en-4-one (intermediate for the synthesis of CEP-28122, an anaplastic lymphoma kinase inhibitor) and (1S,4R)-4-aminocyclopent-2-en-1-carboxylic acid (intermediate for the synthesis of blockbuster drugs Abacavir and Carbovir) have been prepared, via the above-mentioned strategies.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108943
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nonn Melinda; Kiss Loránd; Forró Enikő; Silanpää Reijo; Mucsi Zoltán; Fülöp Ferenc: Izoxazolin gyűrűvel kondenzált ciszpentacin származékok szintézise, Magy. Kém. Foly., 119, 151, 2013
R. Megyesi, A. Mándi, T. Kurtán, E. Forró and F. Fülöp: Directed dynamic kinetic enzymatic strategy for the preparation of both enantiomers of 1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylic acid, SECAT17, Oviedo, 26-28 June, PO-138, 2017
B. Kovács, R. Megyesi, R. Savela, D. Y. Murzin, R. Leino, E. Forró, F. Füolöp: Szekunder aminok kinetikus rezolválása és kísérletek a dinamikus kinetikus rezolválás megvalósítására, Vegyészkonferencia 2017, Hajdúszoboszló, 19-21 Juny, PO-25, 2017
B. Kovács, R. Megyesi, R. Savela, D. Y. Murzin, R. Leino, E. Forró, F. Fülöp: Kinetic resolution and racemization of secondary amines, Biotrans 2017, Budapest, 9-13 July, PO-065, 2017
Rita Megyesi; Attila Mándi; Tibor Kurtán; Enikő Forró; and Ferenc Fülöp: Dynamic kinetic resolution of ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-1-carboxylate. Use of different hydrolases for stereocomplementary processes., Eur. J. Org. Chem., 4713, 2017
Botond Nagy; Zsolt Galla; László Csaba Bencze; Monica Ioana Toșa; Csaba Paizs; Enikő Forró and Ferenc Fülöp: Covalently Immobilized Lipases are Efficient Stereoselective Catalysts for the Kinetic Resolution of rac-(5-Phenylfuran-2-yl)-alanine Ethyl Ester Hydrochlorides-, Eur. J. Org. Chem. 2878–2882, 2017
F. Fülöp; E. Forró: Enzymatic strategies to cyclic β-amino acids, versatile substances, Biotrans 2017, Budapest, 09-13 July, PL-2., 2017
G. Lajkó; N. Grecsó; R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp; F. Wolrab; W. Lindner; A. Péter; I. Ilisz: Enantioseparation of ß-carboline derivatives on polysaccharide- and strong cation exchanger-based chiral stationary phases. A compar, J. Chromatogr. A, doi.org/10.1016/j.chroma.2016.05.040, 2016
Enikő Forró, Zsolt Galla, Ferenc Fülöp: A traceless activating group for the CAL-B-catalysed ring cleavage of β-lactams, International Symposium on Chiral Discrimination/Chirality 2016 Heidelberg, Németország, 2016. 07. 23- 07. 27. Abstr.: P110, 2016
Loránd Kiss, Attila Márió Remete, Melinda Nonn, Enikő Forró, Santos Fustero, Ferenc Fülöp: Selective Synthesis of Fluorinated Cyclic β-Amino Acid Scaffolds, 7th Annual Global Pharma Summit, August 22-24, 2016 New Orleans, USA, 2016
Z. Galla; F. Beke; E. Forró; F. Fülöp: Enantioselective hydrolysis of 3,4-disubstituted beta-lactams. An efficient enzymatic method for the preparation of a key Taxol side-chain intermediate, J. Mol. Catal. B Enzymatic 123, 107-112, 2016
E. Forró; Z. Galla; F. Fülöp: The N-Hydroxymethyl Group as a Traceless Activating Group for the CAL-B-Catalysed Ring Cleavage of β-Lactams: A Type of Two-Step Cascade Reaction, Eur. J. Org. Chem. 2647-2652, 2016
E. Forró; F. Fülöp: Cispentacin — enzymatic highlights of its 25-year history, Mini. Rev. Org. Chem. 13, 219-226., 2016
R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp: Enzymatic Strategy for the Resolution of New 1-Hydroxymethyl Tetrahydro-β-carboline Derivatives in Batch and Continuous-Flow Systems, ChemistryOpen. 5, 254-260, 2016
Z. Galla; E. Forró; F. Fülöp: Enhanced enzymatic synthesis of the enantiopure intermediate for the blockbuster drug intermediate abacavir through a two-step enzymatic cascade reaction, Tetrahedron: Asymmetry, 27, 729-731, 2016
G. Lajkó; N. Grecsó; R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp; F. Wolrab; W. Lindner; A. Péter; I. Ilisz: Enantioseparation of ß-carboline derivatives on polysaccharide- and strong cation exchanger-based chiral stationary phases. A compar, J. Chromatogr. A, 1467, 188, 2016
Enikő Forró, Zsolt Galla, Ferenc Fülöp: A traceless activating group for the CAL-B-catalysed ring cleavage of β-lactams, International Symposium on Chiral Discrimination/Chirality 2016 Heidelberg, Németország, 2016. 07. 23- 07. 27. Abstr.: P110, 2016
I. Ilisz; Z. Gecse; G. Lajkó; E. Forró; F. Fülöp; W. Lindner; A. Péter: High-Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation of Cyclic β-Amino Acids on Zwitterionic Chiral Stationary Phases Based on Cinchona Alkaloids, Chirality, 27, 563-570., 2015
E. Forró; G. Tasnádi; F. Fülöp: Enzymatic preparation of (S)-3-amino-3-(o-tolyl)propanoic acid, a key intermediate for the construction of Cathepsin inhibitors, J. Mol. Catal. B Enzymatic 93, 8., 2013
L. Schönstein; E. Forró; F. Fülöp: Continuous-flow enzymatic strategy for the acylation of aminoalcohols with remote stereogenic centre. Synthesis of calycotomine enantiomers, Tetrahedron: Asymmetry, 24, 202., 2013
L. Schönstein; E. Forró; F. Fülöp: Enzymatic reactions for the preparation of homocalycotomine enantiomers, Tetrahedron: Asymmetry, 24, 1059., 2013
Schönstein L.; Forró E.; Fülöp F.: Tetrahidroizokinolin-vázas vegyületek enzimes rezolválása szakaszos és áramlásos kémiai módszerrel, Magy. Kém. Foly., 120, 26., 2014
E. Forró; Z. Galla; F. Fülöp: Candida antarctica lipase B-catalyzed reactions of hydroxy esters: Competition of acylation and hydrolysis, J. Mol. Catal. B Enzymatic, 98, 92., 2013
F. Miklós; Z. Tóth; M.M. Hänninen; R. Sillanpää; E. Forró; F. Fülöp: Retro-Diels–Alder Protocol for the Synthesis of Pyrrolo[1,2-a]pyrimidine and Pyrimido[2,1-a]isoindole Enantiomers, Eur. J. Org. Chem., 4887, 2013
M. Cherepanova; L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp: A de novo stereocontrolled approach to syn and anti disubstituted acyclic beta-2,3-amino acid enantiomers, Eur. J. Org. Chem., 403, 2014
L. Kiss; M. Cherepanova; E. Forró; F. Fülöp: A new access to functionalized cispentacins from norbornene β-amino acids, Chem. Eur. J., 19, 2102., 2013
I. Mandity; A. Monsignori; L. Fülöp; E. Forró; F. Fülöp: Exploiting aromatic interactions for β-peptide foldamer helix stabilization: a significant design element, Chem. Eur. J., 20, 4591., 2014
Schönstein L., Forró E., Fülöp F.: Homokalikotomin enantiomerek enzimes előállítása folyamatos és szakaszos üzemmódban, Az MTA Alkaloidkémiai és Flavonoidkémiai Munkabizottsága ülése, Balatonalmádi, 2013. május 13-14., 2013
Galla Z., Forró E., Fülöp F.: Hidroxiészterek Candida antarctica B lipáz-katalizált reakciói: párhuzamosan lejátszódó acilezés és hidrolízis, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2013. június 26-28, P 20., 2013
Galla Zsolt, Forró Enikő, Fülöp Ferenc: Új enzimes út a Taxol kulcsintermedierjének szintézisére, XX. Szent-Györgyi Napok Szeged, 2013. november 14-17., 2013
Galla Zsolt, Forró Enikő, Fülöp Ferenc: 3,4-Diszubsztituált β-laktámok enzimatikus hidrolízise, XXXVI. Kémiai Előadói Napok Szeged, 2013. október 28-30., 2013
L. Schönstein, E. Forró, F. Fülöp: Continous-flow enzymatic preparation of calycotomine enantiomers, I5th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, September 1-5, 2013, Olomouc, Czech Republic, Poster 67., 2013
Zsolt Galla, Enikő Forró, Ferenc Fülöp: Enzymatic hydrolysis of 3,4-disubstituted β-lactams, 1st EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, October 13-15, 2013, Budape00st, Hungary, 2013
R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp: Enzymatic strategy for the resolution of new 1-hydroxymethyl tetrahydro-β-carboline derivatives in batch and continuous-flow systems, J. Mol. Catal. B Enzymatic közlésre beküldve, 2015
R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp: New Enzymatic strategy for the resolution of tetrahydro-beta-carboline amino-alcohol derivatives in batch and continuous-flow system, Biotrans 2015, Vienna, 26-30 July, PO-99, 2015
Z. Galla; Z. Nádasdi; E. Forró; F. Fülöp,: A new enzymatic route for the preparation of Taxil side-chain key intermediate. Unexpected acyl migration, Biotrans 2015, Vienna, 26-30 July, PO-81, 2015
I. Ilisz; N. Grecsó; E. Forró; F. Fülöp; D.W. Armstrong; A. Péter: High-performance liquid chromatographic separation of paclitaxel intermediate phenylisoserine derivatives on macrocyclic glycopeptide and cyclofructan-based chiral statio, J. Pharm. Biomed. Anal. 114, 312-320, 2015
E. Forró; Z. Galla; Z. Nádasdi, J. Árva; F. Fülöp: Novel chemo-enzymatic route to a key intermediate for the taxol side-chain through enantioselective O-acylation. Unexpected acyl migration, J. Mol. Catal. B Enzymatic 116, 101-105, 2015
M. Nonn; L. Kiss; E. Forró; R. Sillanpää; F. Fülöp: Synthesis of densely functionalized cispentacin derivatives through selective aziridination and aziridine opening reactions: orthogonally protected di- and triaminocyclop, Tetrahedron 70, 8511-8519, 2014
I.M. Mándity; A. Monsignori; L. Fülöp; E. Forró; F. Fülöp: Exploiting aromatic interactions for β-peptide foldamer helix stabilization: A significant design element, Chem. Eur. J. 20, 4591-4597, 2014
L. Kiss; M. Kardos; E. Forró; F. Fülöp: Stereocontrolled One-Step Synthesis of Difunctionalised Cispentacin Derivatives through Ring-Opening Metathesis of Norbornene beta-Amino Acids, Eur. J. Org. Chem. 1283-1289, 2015
L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp: Novel stereocontrolled syntheses of tashiromine and epitashiromine, Beilstein J. Org. Chem. 11, 596-603, 2015
Forró E, Galla Z, Fülöp F: Candida antarctica lipase B-catalyzed reactions of β-hydroxy esters: Competition of acylation and hydrolysis, J MOL CATAL B-ENZYM 98: 92-97, 2013
Forró E, Tasnádi G, Fülöp F: Enzymatic preparation of (S)-3-amino-3-(o-tolyl)propanoic acid, a key intermediate for the construction of Cathepsin inhibitors, J MOL CATAL B-ENZYM 93: 8-14, 2013
Yolanda C. Rodriguez, Tayla M. Duarte, Zsolt Szakonyi, EnikŐ Forró, Ferenc Fülöp and Thomas J. Wenzel: Utilization of (18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid as a Chiral NMR Solvating Agent for Diamines and β-Amino Acids, Chirality, DOI: 10.1002/chir.22491, 2015
Y.C. Rodriguez; T.M. Duarte; Z. Szakonyi, E. Forró; F. Fülöp; T.J. Wenzel: Utilization of (18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid as a Chiral NMR Solvating Agent for Diamines and β-Amino Acids, Chirality, DOI: 10.1002/chir.22491, 2015
E. Forró; Z. Galla; F. Beke; F. Fülöp: Enantioselective hydrolysis of 3,4-disubstituted beta-lactams. An efficient enzymatic method for the preparation of a key Taxol side-chain intermediate, J. Mol. Catal. B Enzymatic 123, 107-112, 2016
E. Forró; Z. Galla; F. Fülöp: The N-Hydroxymethyl Group as a Traceless Activating Group for the CAL-B-Catalysed Ring Cleavage of β-Lactams: A Type of Two-Step Cascade Reaction, Eur. J. Org. Chem. 2647-2652, 2016
E. Forró; F. Fülöp: Cispentacin — enzymatic highlights of its 25-year history, Mini. Rev. Org. Chem. 13, 219-226., 2016
R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp: Enzymatic Strategy for the Resolution of New 1-Hydroxymethyl Tetrahydro-β-carboline Derivatives in Batch and Continuous-Flow Systems, ChemistryOpen. 5, 254-260, 2016
Z. Galla; E. Forró; F. Fülöp: Enhanced enzymatic synthesis of the enantiopure intermediate for the blockbuster drug intermediate abacavir through a two-step enzymatic cascade reaction, Tetrahedron: Asymmetry, 27, 729-731, 2016
L. Kiss; E. Forró; G. Orsy; R. Ábrahámi; F. Fülöp:: Stereo- and Regiocontrolled Syntheses of Exomethylenic Cyclohexane -Amino Acid Derivatives, Molecules. 20, 21094-21102, 2015
I. Ilisz; Z. Gecse; G. Lajkó; E. Forró; F. Fülöp; W. Lindner; A. Péter: High-Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation of Cyclic β-Amino Acids on Zwitterionic Chiral Stationary Phases Based on Cinchona Alkaloids, Chirality, 27, 563-570., 2015
G. Lajkó; T. Orosz; L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp; A. Péter; I. Ilisz: High-performance liquid chromatographic enantioseparation of fluorinated cyclic β3-amino acid derivatives on polysaccharide-based chiral stationary phases. Comparison wit, Biomed. Chromatogr. 30, 1441–1448, 2016
L. Kiss; M. Kardos; E. Forró; F. Fülöp: Stereocontrolled One-Step Synthesis of Difunctionalised Cispentacin Derivatives through Ring-Opening Metathesis of Norbornene beta-Amino Acids, Eur. J. Org. Chem. 1283-1289, 2015
E. Forró; Z. Galla; Z. Nádasdi, J. Árva; F. Fülöp: Novel chemo-enzymatic route to a key intermediate for the taxol side-chain through enantioselective O-acylation. Unexpected acyl migration, J. Mol. Catal. B Enzymatic 116, 101-105, 2015
Y.C. Rodriguez; T.M. Duarte; Z. Szakonyi, E. Forró; F. Fülöp; T.J. Wenzel: Utilization of (18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid as a Chiral NMR Solvating Agent for Diamines and β-Amino Acids, Chirality, 27, 708, 2015
R. Megyesi; E. Forró; F. Fülöp: New Enzymatic strategy for the resolution of tetrahydro-beta-carboline amino-alcohol derivatives in batch and continuous-flow system, Biotrans 2015, Vienna, 26-30 July, PO-99, 2015
E. Forró; Z. Galla; Z. Nádasdi; F. Fülöp,: A new enzymatic route for the preparation of Taxil side-chain key intermediate. Unexpected acyl migration, Biotrans 2015, Vienna, 26-30 July, PO-81, 2015
I. Mandity; A. Monsignori; L. Fülöp; E. Forró; F. Fülöp: Exploiting aromatic interactions for β-peptide foldamer helix stabilization: a significant design element, Chem. Eur. J., 20, 4591., 2014
Schönstein L.; Forró E.; Fülöp F.: Tetrahidroizokinolin-vázas vegyületek enzimes rezolválása szakaszos és áramlásos kémiai módszerrel, Magy. Kém. Foly., 120, 26., 2014
M. Cherepanova; L. Kiss; E. Forró; F. Fülöp: A de novo stereocontrolled approach to syn and anti disubstituted acyclic beta-2,3-amino acid enantiomers, Eur. J. Org. Chem., 403, 2014
M. Nonn; L. Kiss; E. Forró; R. Sillanpää; F. Fülöp: Synthesis of densely functionalized cispentacin derivatives through selective aziridination and aziridine opening reactions: orthogonally protected di- and triaminocyclop, Tetrahedron 70, 8511-8519, 2014
E. Forró; R. Megyesi; T.A. Paál; F. Fülöp: Efficient DKR method for the synthesis of enantiopure 6-hydroxy- and 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, Tetrahedron: Asymmetry, 2016
-E. Forró; G. Tasnádi; F. Fülöp: Enzymatic preparation of (S)-3-amino-3-(o-tolyl)propanoic acid, a key intermediate for the construction of Cathepsin inhibitors, J. Mol. Catal. B Enzymatic 93, 8., 2013
L. Schönstein; E. Forró; F. Fülöp: Continuous-flow enzymatic strategy for the acylation of aminoalcohols with remote stereogenic centre. Synthesis of calycotomine enantiomers, Tetrahedron: Asymmetry, 24, 202., 2013
L. Schönstein; E. Forró; F. Fülöp: Enzymatic reactions for the preparation of homocalycotomine enantiomers, Tetrahedron: Asymmetry, 24, 1059., 2013
Zsolt Galla, Enikő Forró, Ferenc Fülöp: Enzymatic hydrolysis of 3,4-disubstituted β-lactams, 1st EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry, October 13-15, 2013, Budape00st, Hungary, 2013
E. Forró; Z. Galla; F. Fülöp: Candida antarctica lipase B-catalyzed reactions of hydroxy esters: Competition of acylation and hydrolysis, J. Mol. Catal. B Enzymatic, 98, 92., 2013
F. Miklós; Z. Tóth; M.M. Hänninen; R. Sillanpää; E. Forró; F. Fülöp: Retro-Diels–Alder Protocol for the Synthesis of Pyrrolo[1,2-a]pyrimidine and Pyrimido[2,1-a]isoindole Enantiomers, Eur. J. Org. Chem., 4887, 2013
L. Kiss; M. Cherepanova; E. Forró; F. Fülöp: A new access to functionalized cispentacins from norbornene β-amino acids, Chem. Eur. J., 19, 2102., 2013
Schönstein L., Forró E., Fülöp F.: Homokalikotomin enantiomerek enzimes előállítása folyamatos és szakaszos üzemmódban, Az MTA Alkaloidkémiai és Flavonoidkémiai Munkabizottsága ülése, Balatonalmádi, 2013. május 13-14., 2013
Galla Z., Forró E., Fülöp F.: Hidroxiészterek Candida antarctica B lipáz-katalizált reakciói: párhuzamosan lejátszódó acilezés és hidrolízis, MKE Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2013. június 26-28, P 20., 2013
Galla Zsolt, Forró Enikő, Fülöp Ferenc: Új enzimes út a Taxol kulcsintermedierjének szintézisére, XX. Szent-Györgyi Napok Szeged, 2013. november 14-17., 2013
Galla Zsolt, Forró Enikő, Fülöp Ferenc: 3,4-Diszubsztituált β-laktámok enzimatikus hidrolízise, XXXVI. Kémiai Előadói Napok Szeged, 2013. október 28-30., 2013
L. Schönstein, E. Forró, F. Fülöp: Continous-flow enzymatic preparation of calycotomine enantiomers, I5th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, September 1-5, 2013, Olomouc, Czech Republic, Poster 67., 2013

 

Events of the project

 
2016-10-25 14:41:07
Résztvevők változása
2014-09-16 12:31:27
Résztvevők változása
Back »