Economic and social factors of cooperation attitudes at SMEs in North-Hungarian Region  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109026
Type K
Principal investigator Takács, István
Title in Hungarian Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban
Title in English Economic and social factors of cooperation attitudes at SMEs in North-Hungarian Region
Keywords in Hungarian vállalkozás, versenyképesség, játékelmélet, hajlandóság, felmérés
Keywords in English enterprise, competitiveness, game theory, willingness, survey
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Small Medium enterprise studies
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Business Management and Research (Eszterházy Károly University)
Participants Bezzeg, Enikő
Csernák, József
Demszky, Alma Míra
Holló, Ervin
Szabóné Benedek, Andrea
Takácsné dr.György, Katalin
Tóth-Bordásné Dr. Marosi, Ildikó
Starting date 2014-01-01
Closing date 2017-06-30
Funding (in million HUF) 1.582
FTE (full time equivalent) 5.19
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A nemzetközi tapasztalatok eltérő módon, de a mezőgazdasági termelők közötti együttműködések sikerét mutatják. A magyarországi tapasztalatok ugyanakkor mindenfajta kooperáció alacsony szintű sikerességét mutatják, illetve felmérések a gazdasági szereplők együttműködési averzióját jelzik. A XX. század elejének pozitív tapasztalatai a rendszerváltást követően nem ismétlődtek meg. Egy a Dél-alföldi régióban végzett felmérése tapasztalatai azonosítottak kulturális és gazdasági-társadalmi hatótényezőket, amelyek az attitűd létrejöttét magyarázzák. A tervezett kutatás más (eltérő kulturális örökséggel, gazdasági-társadalmi helyzettel bíró) magyarországi régiókban azt kutatja, hogy az együttműködési hajlandóság mutat-e eltérő „mintázatot”, a függőséghez való viszonyban, illetve a gazdasági szereplők közötti bizalomban, amely determinálja a gazdasági szereplők szervezeti innováció-készségét is, illetve a gazdasági szereplők, vállalkozások együttműködésével létrejövő, azok piaci érdekérvényesítő képességét, versenyképességét növelő, továbbá virtuális üzemek létesítését és működtetését. A kutatás kérdőíves felmérések és mélyinterjúk segítségével kapott adatokat ökonometriai módszerek alkalmazásával tudományos eszközöket kíván kidolgozni a bizalom, mint hatótényező mérésére, illetve a vizsgált régiókra vonatkozó bizalomtérkép elkészítésére, valamint a gazdasági célú együttműködések (virtuális üzem) argumentumainak azonosítása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Magyarországon a mezőgazdasági termelők közötti együttműködési hajlandóságban van-e területi differenciálódás?
Determinálják az együttműködési hajlandóságot a Magyarországot jellemző, történelmi okokból létrejövő, a régiók között meglévő gazdasági-társadalmi-kulturális különbségek?
Van-e az együttműködésre vonatkozó döntésekre, illetve az együttműködési hajlandóságra ökonometriai eszközökkel mérhető hatása a gazdaságpolitikai szabályozóeszközöknek?
Az együttműködési hajlandóság mennyire stabil, és mennyire független a mikro és makro társadalmi környezetben zajló folyamatoktól, illetve hatásoktól?
Az együttműködésben résztvevők információs aszimmetriái miből fakadnak, s milyen módon csökkenthetők?
Az információs aszimmetria csökkenése növeli-e a bizalom szintjét, és azzal az együttműködési hajlandóságot?
A kutatás hipotézisei:
1) A történelmi okokból eltérő kulturális gyökerek miatt az egyes magyarországi térségekben kimutatható szignifikáns különbség az együttműködési hajlandóságban.
2) A gazdálkodók együttműködési hajlandósága viszonylag stabil, rövid idejű hatások nem eredményeznek szignifikáns változást abban.
3) Az információs aszimmetria csökkentése növeli a gazdálkodók közötti bizalmat, és azzal szoros összefüggésben az együttműködési hajlandóságot.
4) A virtuális üzem modell adaptálása a gazdálkodói közösségekre szignifikánsan növeli úgy a gazdálkodók, mint a gazdálkodók közösségi szintű (kumulált) jövedelmét.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az európai kultúrkört általánosan jellemzőnél jelentősen alacsonyabb magyarországi együttműködési hajlandóság okainak megértése, a hatótényezők azonosítása, a hatásmechanizmusuk felismerése hozzájárulhat kormányzati oldalon a helyes, a hatásos gazdaságpolitikai eszközök megválasztáshoz, az ágazat termelőinek biztosított közpénzek hatékonyabb felhasználásához, gazdálkodói oldalon a hatékonyság és versenyképesség növeléséhez, úgy gazdasági, mint nemzetgazdasági szintű többlet jövedelemhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A nemzetközi tapasztalatok eltérő módon, de a mezőgazdasági termelők közötti együttműködések sikerét mutatják. A magyarországi tapasztalatok ugyanakkor mindenfajta kooperáció alacsony szintű sikerességét mutatják, illetve felmérések a gazdasági szereplők együttműködési averzióját jelzik. A XX. század elejének pozitív tapasztalatai a rendszerváltást követően nem ismétlődtek meg. Egy a Dél-alföldi régióban végzett felmérése tapasztalatai azonosítottak kulturális és gazdasági-társadalmi hatótényezőket, amelyek az attitűd létrejöttét magyarázzák. A tervezett kutatás más (eltérő kulturális örökséggel, gazdasági-társadalmi helyzettel bíró) magyarországi régiókban azt kutatják, hogy az együttműködési hajlandóság mutat-e eltérő „mintázatot”, a függőséghez való viszonyban, illetve a gazdasági szereplők közötti bizalomban, amely determinálja a gazdasági szereplők szervezeti innováció-készségét is, illetve a gazdasági szereplők, vállalkozások együttműködésével létrejövő, azok piaci érdekérvényesítő képességét, versenyképességét növelő, továbbá virtuális üzemek létesítését és működtetését. A kutatás kérdőíves felmérések és mélyinterjúk segítségével kapott adatokat tudományos eszközöket kíván kidolgozni a bizalom, mint hatótényező mérésére, illetve a vizsgált régiókra vonatkozó bizalomtérkép elkészítésére, valamint a gazdasági célú együttműködések (virtuális üzem) argumentumainak azonosítása.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Although there are differences international experiences express success of cooperation among farmers. At the same time Hungarian ones express only low level of success at all type of cooperation, respectively surveys indicate aversion to cooperation of economic operators. Positive experiences in cooperation of the beginning of 20th century did not repeat after the transition. Experiences of a survey in South-Great Plain Region have identified cultural as well as economic-social factors of cooperation, which explained accomplishment of attitude. In another regions of Hungary with different cultural heritage and economic-social conditions, the planned research wish examine that the willingness to cooperation has a different pattern in the relationship with dependence as well as in the trust among partners, which determine their readiness to organizational innovation as well as increasing of enforcement of interests on markets and competitiveness by cooperation, moreover the establishing and operation of virtual farms. The research wish to elaborate methods measuring the trust, a component of cooperation as well as to prepare map of trust of surveyed regions and to identify arguments of economic cooperation (virtual farms) based on questionnaire surveys and interviews.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The research questions:
Are there territorial differentiations in the willingness among the farmers in Hungary?
Is the willingness to cooperation among farmers determined by historical reasons, as well as socio-economic-cultural differences among the regions which are characteristic in Hungary?
Have the macroeconomic policies measurable effects to the farmers’ decisions about cooperation as well as the willingness to cooperation by econometrical methods?
How stable and independent is the farmers’ willingness to cooperation from the processes in the local and macro social context as well as casual effects?
What is the origin of the information asymmetries among the cooperators and how to reduce them?
Is the decrease of information asymmetry able to increase the trust as well as the willingness to cooperation among farmers?
Hypothesis:
1) There are detectable significant differences in the willingness to cooperation among the Hungarian regions because of the different cultural roots due to those histories.
2) The farmers’ willingness to cooperation is relatively stable, short-term effects do not result significant changes in it.
3) Reduction of the information asymmetry among farmers increases the trust and the willingness to cooperation, closely linked to it.
4) Adaptation the virtual farm model to the farmers’ communities would increase significantly the incomes of the community as well as each participant.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Understanding the causes of significantly lower willingness to cooperation of Hungarian farmers comparing to that which is generally characteristics of the European economic culture, identifying those factors, recognizing the mechanism of the impacts could contribute choosing effective policy tools as well as spending more effective the public moneys providing the agricultural producers (farmers) by the government, furthermore improving the effectiveness and the competitiveness of farms and so farms level as community level, and this way national level, surplus incomes.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Although there are differences in international experiences, the express the success of cooperation among farmers. At the same time Hungarian ones express only low level of success at all type of cooperation, respectively surveys indicate aversion to cooperation of economic operators. Positive experiences in cooperation of the beginning of 20th century did not repeat after the transition. Experiences of a survey in South-Great Plain Region have identified cultural as well as economic-social factors of cooperation, which explained accomplishment of attitude. In another regions of Hungary with different cultural heritage and economic-social conditions, the planned research wishes to examine that the willingness to cooperation, that has a different pattern in the relationship with dependence as well as in the trust among partners, which determine their readiness to organizational innovation as well as increase enforcement of interests on markets and competitiveness by cooperation, moreover the establishing and operation of virtual farms. The research wishes to elaborate methods measuring the trust, a component of cooperation as well as to prepare map of trust of surveyed regions and to identify arguments of economic cooperation (virtual farms) based on questionnaire surveys and interviews.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás két körben az Észak-magyarországi Régió kkv-i körében elvégzett felmérésekre alapozva vizsgálta a régióban működő vállalkozások vezetőinek üzleti együttműködéssel kapcsolatos attitűdjeit. A kutatás eredményeiről több közleményben számoltunk be, továbbá Bata Miléna és Nádasdi Andrea BSc hallgatók által tudományos diákköri dolgozat készült, valamint egy műhelytanácskozás keretében az OTKA téma kutatói, illetve a kutatási témában releváns kutatási tapasztalatokkal rendelkező szerzők meghívásával. A tanácskozáson elhangzott előadásokból meghívott válogatott tanulmányok kiadásra kerültek a kutatási témából készült monográfiában a kutatási téma vezetőjének szerkesztésében. A kutatás megerősítette, hogy az Észak-magyarországi Régióban a vállalkozók együttműködési attitűdjére jellemző, hogy elsősorban a szállítókkal, a vevőkkel, illetve a finanszírozásukban kulcs szerepet betöltő bankszektorral mutatnak együttműködési hajlandóságot. A kérdőíves felmérés adatai szerint az együttműködésben preferált külső érintettek és a finanszírozási kockázatoknak kitettség, az üzleti függőség között összefüggés mutatható ki. A kapott eredmény rávilágít arra, hogy amíg a vevőkkel való együttműködést a piaci biztonság megteremtése, a szállítókkal való együttműködést a megfelelő fizetési határidők biztosítása magyarázhatja, addig a bankszektorral való együttműködés elsősorban a hosszabb távú finanszírozási biztonságot megalapozó háttér, kapcsolat kialakítása indokolhatja.
Results in English
The research, based on two surveys among the SMEs of North-Hungarian Region, which examined the attitudes of leaders of firms in connection with the business co-operations was carried out. The results of the research were published in several publications, furthermore two B.Sc. students, i.e. Miléna Bata and Andrea Nádasdi elaborated a study for the student scientific conference. There was organized a scientific workshop, where the researchers of the OTKA project and another researchers having relevant experiences and results in connection with the research topic were invited. A monography was published from the contributed studies of the conference edited by the senior researcher of the research project. The research confirmed that the attitudes of cooperation of entrepreneurs in North-Hungarian Region were characterized by mainly the willingness to cooperate with the suppliers, and with the banks which have key role in their finance. According to the results of the questionnaire surveys connections between the preferred external stakeholders and the financial risk exposure of firms and the business dependency were proved, too. The results suggest that the cooperation with the costumers was because of the market stability, the cooperation with the suppliers was because of the more advantage payment conditions, and the cooperation with the banks provided a long term financial connection.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109026
Decision
Yes

 

List of publications

 
Benedek Andrea, Takács István, Takácsné György Katalin: The Study of the Individual Values of CEOs in the Light of CSR, In: Proceedings of the 4th World Sustain. Forum, 1 - 30 November 2014: Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 4, 2014. Basel, Svájc, 2014.11.01-2014.11.30. Kiadvány: 2014. pp. 1-31., 2014
Lencsés E, Takács I, Takács-György K: Farmers’ Perception of Precision Farming Technology among Hungarian Farmers, SUSTAINABILITY 2014: (6) 8452-8465, 2014
Marosi I, Bezzeg E, Csernák J, Holló E, Takács I: A szervezeti és szervezetközi bizalom vizsgálatának aktualitása az Észak-magyarországi Régióban, In: Takácsné György Katalin (szerk.) (szerk.) Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: XIV. Nemzetközi Tudományos Napok: Gyöngyös, 2014. március 27-28. : tanulmányok. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2014. pp. 1015-1024., 2014
Takács I: Change of labour productivity on farms in European Union member countries (2004-2011), ANN POLISH ASS AGRICULT AGRIBUSINESS ECON 16: (2) 287-293, 2014
Takács I: Az Észak-magyarországi régió pozicionálása a gazdasági-társadalmi jellemzõk alapján, KÖZGAZDÁSZ FÓRUM (KOLOZSVÁR) 17: (116-117) 114-135, 2014
Takács I, Orbán E: Kooperációs attitűd és a finanszírozási szerkezet összefüggései az Észak-magyarországi Régió kkv-iban, In: Takácsné György Katalin (szerk.) (szerk.) Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: XIV. Nemzetközi Tudományos Napok: Gyöngyös, 2014. március 27-28. : tanulmányok. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2014. pp. 1415-1423., 2014
Takács I, Takács-György K: Labour productivity on farms in the CEE EU member countries (2004-2011), In: Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies . Ljubljana, Szlovénia, 2014.08.26-2014.08.29. Kiadvány: Ljubljana: 2014. Paper 718. , 2014
Takács-György K, Takács I: Economic benefits of precision weed control - why its diffusion is so slow, In: Fritz B, Planer D (szerk.) (szerk.) Tagungsband. Thüringisch - Ungarisches Symposium 2013. Jena: Fachhochschule Jena, 2014. pp. 32-39., 2014
Takács-György K, Takács I: Economic benefits of precision weed control – why its diffusion is so slow, NÖVÉNYTERMELÉS 63: (Suppl.) 143-146, 2014
Takács-György K, Turek Rahoveanu M M, Takács I: Sustainable New Agricultural Technology – Economic Aspects of Precision Crop Protection, PROC ECON FINANC 2014: (8) 729-736, 2014
Takácsné György K, Takács I: Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi régió kkv-szektorában?, COMPETITIO 13: (1) 88-100, 2014
Takács-György K, Toyserkani A M P: Imitation vs. innovation in the SME sector, ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS 16:(2) pp. 281-286., 2014
Takácsné György K, Madaras A: Innováció vs. imitáció? – a fejlődés lehetőségei a kkv szektorban, In: Takácsné György Katalin (szerk.): Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék. Gyöngyös, 2014. március 27-28. pp. 1425-1433. (ISBN:978-963-9941-76-2), 2014
Takácsné György K: Kis- és középvállalati menedzsmentjellemzõk egy észak-magyarországi felmérés tükrében, KÖZGAZDÁSZ FÓRUM 17:(116-117) pp. 150-166., 2014
Bácsi J, Takács I: Local currency in the rural economies, ANN POLISH ASS AGRICULT AGRIBUSINESS ECON 17: (3) 19-24, 2015
Benedek A, Takács I, Takács-György K: The Examination of the CSR Attitudes of the CEOs among Hungarian SMEs, ZARZADZANIE PUBL 3: 80-99, 2015
Takács I: Gazdasági-társadalmi kilátások az Észak-magyarországi Régióban, In: Ferencz Árpád (szerk.) (szerk.) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Kecskemét, 2015. augusztus 27.: "A vidék él és élni akar". Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2015. pp. 631-635.
I. köt., 2015
Kispál G, Takács I: Winery corporations in Europe and in the world, ANN POLISH ASS AGRICULT AGRIBUSINESS ECON 18: (3) 164-170, 2016
Takács I, Benedek A: A kkv-k gazdasági helyzete és együttműködési hajlandósága az Észak-magyarországi Régióban, In: Takácsné György Katalin (szerk.) (szerk.) Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között: XV. Nemzetközi Tudományos Napok. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2016. pp. 1509-1517., 2016
Takács I, Takács-György K: Role of partneship in the life of SMEs – Observations of a survey, In: Andrea Csata, Bíborka Eszter Bíró, Gergely Fejér-Király , Ottilia György, János Kassay, Benedek Nagy, Levente-József Tánczos (szerk.) (szerk.) Challenges in the Carpathian Basin. Integration and modernization opportunities on the edges of Europe: 13th Annual International Conference on Economics and Business. Kolozsvár: Editura Risoprint, 2016. pp. 905-941., 2016
Takács-György K, Takács I: Some ideas about site specific crop production and theory of degrowth, NÖVÉNYTERMELÉS 65: (2016. Suppl) 67-70, 2016
Takács I: Helyzetértékelés az Észak-magyarországi Régióról, kérdésfeltevések, In: Takács I (szerk.) (szerk.) Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2017. pp. 7-38., 2017
Takács I: Characteristics of the Hungarian agricultural investments after the EU accession, ANN POLISH ASS AGRICULT AGRIBUSINESS ECON 19: (2) 238-244, 2017
Takács I (szerk): Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban, Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 190 p., 2017
Takács I, Takácsné György K: Kitörési lehetőség a kkv-k számára – Stratégia, megújulás, partnerség, partnerkapcsolatok, In: Takács I (szerk.) (szerk.) Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2017. pp. 111-138., 2017
Benedek Andrea, Takácsné György Katalin, Takács István: EXAMINATION OF GENERAL MANAGERS INDIVIDUAL VALUES RELATED TO CSR AMONG HUNGARIAN SMALL ORGANIZATIONS, OPTIMUM STUD EKON 6: (78) 27-46, 2015
Takács I: Gazdasági-társadalmi kilátások az Észak-magyarországi Régióban, In: Ferencz Árpád (szerk.) (szerk.) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: "A vidék él és élni akar". Kecskemét: Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, 2015. pp. 631-635.
I. köt., 2015
Marosi I, Bezzeg E, Csernák J, Holló E, Takács I: A szervezeti és szervezetközi bizalom vizsgálatának aktualitása az Észak-magyarországi Régióban, In: Takácsné György Katalin (szerk.) (szerk.) Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: tanulmányok: XIV. Nemzetközi Tudományos Napok: Gyöngyös, 2014. március 27-28.. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2014. pp. 1015-1024., 2014
Takács I, Orbán E: Kooperációs attitűd és a finanszírozási szerkezet összefüggései az Észak-magyarországi Régió kkv-iban, In: Takácsné György Katalin (szerk.) (szerk.) Az átalakuló, alkalmazkodó mezőgazdaság és vidék: tanulmányok: XIV. Nemzetközi Tudományos Napok: Gyöngyös, 2014. március 27-28.. Gyöngyös: Károly Róbert Főiskola, 2014. pp. 1415-1423., 2014

 

Events of the project

 
2015-04-03 09:47:47
Résztvevők változása
Back »