Dynamic changes of peptide-protein composition in aquatic animals underlying adaptation to environmental challenges  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109099
Type PD
Principal investigator Pirger, Zsolt
Title in Hungarian Peptid-fehérje összetétel dinamikus változása a környezeti kihívásokhoz való adaptáció során vízi modelállatokban
Title in English Dynamic changes of peptide-protein composition in aquatic animals underlying adaptation to environmental challenges
Keywords in Hungarian neuropeptidek, hibernáció, nemi hormonok, puhatestűek, halak
Keywords in English neuropeptides, hibernation, sex hormons, molluscs, fish
Discipline
Molecular and cellular neuroscience (Council of Medical and Biological Sciences)80 %
Ortelius classification: Neurobiology
Neuroanatomy and neurophysiology (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Neurosciences
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Starting date 2013-09-01
Closing date 2016-08-31
Funding (in million HUF) 11.498
FTE (full time equivalent) 2.50
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja, a változó peptid-protein profil feltérképezése a környezeti kihívásokhoz való adaptáció során egy sekély tavi ökoszisztéma gerinces (halak) es gerinctelen (puhatestűek) modellállataiban, biokémiai, molekuláris biológiai, szövettani és elektrofiziológiai vizsgálati módszerekkel. A megfigyelésekben olyan környezeti kihívások hatását vizsgálom, mint a tartósan alacsony hőmérséklet, vagy a human eredetű endogén szteroid hormonok, orális fogamzásgátló hatóanyagok hatásai, amelyekhez az egyedeknek alkalmazkodniuk szükséges. A pályázó a hibernáció illetve inaktív állapot, valamint a hormonterheléshez való alkalmazkodás hátterében álló peptid-protein profilok vizsgálata során célzottan koncentrál olyan biomarkerek, stressz rezisztencia faktorok vizsgálatára, mint pl. hő-sokk fehérjék, apoptózis markerek (Pirger et al., 2008; 2009), különböző azonosított neuropeptidek (PACAP, VIP, valamint FMRFa, GSPYFVa, FRTFQOH, GSGASGSMPATTS, QLSMLRLa, PMSMLRLa, PIDSIGSSFYOH [Kiss and Pirger 2006; Pirger et al., 2010a; 2010b]), IGF-1, IL-1, IL-6, TNF, citokrom-P450 és acetilkolinészterázok. Az aktív és hibernált (inaktív), valamint a relatíve hormonmentes és hormonterhelt állapotok közötti peptid-protein profilok különbségeit adatbázisokban összegzem. A tervezett eko-fiziologiai kutatási profil egy teljesen új kutatási irány a Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpontban (MTA ÖK). Azonban, a munka sikerességet garantálja a kutató motiváltsága és szakértelme, valamint az MTA ÖK BLI intellektuális és infrastrukturális háttere.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A peptid és fehérje összetétel mennyiségi és minőségi meghatározása alapvető fontosságú abban a tekintetben is, hogy megértsük az olyan különböző környezeti kihívásokra adott viselkedési válaszok biokémiai és molekuláris biológiai hátterét, mint az évszakok változása, vagy az emberi eredetű kémiai szennyezések.
1) A pályázó fő kutatási célja, megvizsgálni a peptidek és fehérjék módosulásait a folyamatosan változó abiotikus fizikai és kémiai környezeti feltételekhez történő dinamikus adaptációban újszerű, biokémiai és molekuláris biológiai kutatási módszerekkel, gerinces és gerinctelen modell szervezetekben egyaránt.
2) További cél egy peptid-protein, biomarker adatbázis létrehozása a jövőbeli környezeti kihívásokhoz való adaptáció molekuláris hátterének előrejelzésére és diagnósztizálására.
A kutatás alapkérdései a következők:
(i) Milyen peptidek és proteinek változnak meg a hibernáció vagy inaktív állapot alatt?
(ii) Milyen peptidek és proteinek változnak meg a kémiai szennyezések, pl. nemi hormonterhelés alatt?
(iii) Milyen az expressziós szintje az azonosított peptideknek és proteineknek?
(iv) Milyen típusú morfológiai, elektrofiziológiai és biokémiai változások figyelhetők meg a megváltozott környezeti feltételekhez való adaptáció során a gerinces és gerinctelen állatok idegrendszerben?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Napjainkban, a különböző fizikai paraméterek (pl. éghajlatváltozás, hőmérséklet, stb.) és a növekvő emberi hatás, mint környezeti kihívások, előidézik az ökoszisztéma jelentős megváltozását. A különböző egyedeknek alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz a populáció fennmaradásának szempontjából is.
(i) Egy sikeres adaptációban, az idegrendszer peptide-fehérje összetételének mennyiségi és minőségi meghatározásával, bővíthetjük tudásunkat és ismeretünket a környezeti kihívásokra adott viselkedési válasz biokémiai és molekuláris hátterével kapcsolatosan. (ii) Továbbá, új peptideket és fehérjéket ismerhetünk meg, amelyek változásukkal válaszolnak a környezeti kihívásokra, és biztosítják a különböző magatartásformák kialakításán keresztül a homeosztázis fenntartását is. (iii) Végezetül, az újonnan azonosított peptideket és proteineket, mint biomarkereket, monitorozásra használva, előre tudnánk jelezni, vagy diagnosztizálni, a várható abiotikus környezeti változásokat a jövőben. (iv) A pályázó a tervezett vizsgálataiban kombinálni akarja az élettani, állattani, biokémiai, molekuláris biológiai és ökológiai tapasztalatot és tudást, valamint el szeretné indítani az újszerű öko-fiziológiai és kémiai-ökológiai vizsgálatokat a PD OTKA pályázat támogatásával Tihanyban, az MTA ÖK-ben. Ez a típusú kombinációja a technikai és személyi feltételeknek, soha nem volt kihasználva ezelőtt, komplex ökológiai és élettani jelenségek leírásában.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A különböző fizikai (pl. hőmérséklet, fény, páratartalom, sugárzás, stb.) és kémiai (pl. permetezőszerek, nehézfémek, gyógyszermaradványok, hormonszennyezesek, stb.) környezeti hatások erőteljesen befolyásolják egy olyan sekély tó, mint pl. a Balaton élővilágát is. Az állandóan változó környezet, mint élettér, folyamatosan új kihívások elé állítja az ott élő növényi és állati szervezeteket. A környezeti kihívásokhoz való azonnali és hosszú távú dinamikus alkalmazkodás, az adaptáció, elengedhetetlen az egyedek számára az adott élettérben való hosszú élet szempontjából. Az egyedek adaptációjának hátterében különféle molekuláris elemek és folyamatok állnak és ezek együttesen vesznek részt a környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásban és végső soron a szervezet belső egyensúlyának (homeosztázis) fenntartásában is.
A változó molekuláris háttér mennyiségi és minőségi viszonyainak a megismerése alapvető fontosságú a megváltozott környezeti hatások által kialakított új élettérhez való adaptáció megértésben és értelmezésében. Másrészről, a környezeti tényezők megváltozása monitorozható is az említett molekuláris faktorokkal, amelyek mint diagnosztikus és prognosztikus eszközök, biomarkerek, felhasználhatók a változások rövid és hosszú távú leírásában.
Ezért tűzte ki célul a pályázó, hogy biokémiai, molekuláris biológiai, szövettani és elektrofiziológiai módszerekkel megvizsgálja az adaptációt kiváltó környezeti változásokat, a rövidtávú adaptáció komplex jelenségét és annak molekuláris hátterét egy sekély tavi ökoszisztéma gerinctelen és gerinces egyedeiben.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the project is to mapping the alteration of peptide-protein profile during adaptation to environmental challenges both in vertebrate (fish) and invertebrate (molluscs) model animals of a shallow lake ecosystem using biochemical, molecular biological, histological and electrophysiological methods. In observations, the effect of various environmental challenges will be investigated, such as permanently low temperature, or effect of endogen hormones of human origin and agent of oral contraceptives. The researcher will be focused to biomarkers, including stress-resistance factors, such as heat shock proteins, apoptosis markers (bcl2, bad, caspase-3 and caspase-9 [Pirger et al., 2008; 2009]), different identified neuropeptides (PACAP, VIP, as well as FMRFa, GSPYFVa, FRTFQOH, GSGASGSMPATTS, QLSMLRLa, PMSMLRLa, PIDSIGSSFYOH [Kiss and Pirger, 2006; Pirger et al., 2010a; 2010b]), IGF-1, IL-1, IL-6, TNF, citokrom-P450 and acetylcholinesterase in his investigation, when he maps the peptide and protein profile which are important in behavioural responses given to hibernation and aestivation as well as hormone load. Results about the differences of peptide-protein profile in hibernated (inactive) and active states as well as relative hormone-free and hormone load states will be uploaded into database. The planned eco-physiological researches for peptide-protein mapping would be absolutely novel strategy in Centre for Ecological Research, Hungaryan Academy of Sciences (MTA ÖK). However, the researcher’s skills, experience and knowledge as well as excellent infrastructural and intellectual background of MTA ÖK guarantee the successful realization of proposed project.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The qualitative and quantitative determination of peptide and protein compositions of nervous system are of vital significance in understanding the biochemical and molecular background of behavioural responses given to various environmental challenges, such as permanently low temperature, or different chemical contaminations of human origin.
1) The fellow’s main research aim is to investigate alterations of peptides and proteins during dynamic adaptive responses to abiotic physical and chemical environmental factors using novel, biochemical and molecular biological research methods both in vertebrate and invertebrate species.
2) Further goal is to create a peptide-protein, biomarker database for the diagnosis and prognosis of the molecular background of adaptation to different environmental challenges in the feature.
The researcher’s key questions are:
(i) What peptides and proteins are altered during hibernation and aestivation?
(ii) What peptides and proteins are altered during chemical contamination, such as sex hormones?
(iii) What are the expression level of identified peptides and proteins?
(iv) What kind of morphological, electrophysiological and biochemical changes can be detected during adaptation to environmental challenges in the nervous system of invertebrate and vertebrate animals?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Nowadays, the various physical factors (climatic changes, temperature, etc.) and the increase of anthropogenic impact as environmental challenges cause profound changes in ecosystem. The different species should adapt for these changes.
(i) By determining qualitative and quantitative changes of the peptide and protein composition of brain in a successful adaptation, we can enhance our knowledge about the molecular mechanisms and biochemical background of behavioural responses given to environmental challenges. (ii) Furthermore, we could recognize and identify new peptides and proteins, which may respond to these challenges underlying different behavioural forms and attitudes important for the maintenance of homeostasis. (iii) Finally, using these newly identified peptides and proteins, as biomarkers for monitoring, we could diagnose and prognosticate the abiotic environmental changes in the future. (v) The fellows wants to combine the knowledge and skills of physiologists, zoologists, biochemists, molecular biologists and ecologists in planned researches as well as to initiate the novel eco-phisiological and chemical-ecological researches founded by OTKA PD in MTA ÖK, Tihany, Hungary. This kind of combination of technical and intellectual facilities has never been used before for the interpretation of complex ecological and physiological phenomena.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Environmental factors affecting ecosystems of a shallow lake, such as Lake Balaton, include a variety of abiotic components, such as physical (temperature, light, humidity, radiation, etc.) and chemical factors (contamination of pharmaceutics, drug residues, pesticides, heavy metals, etc.). Ever changing natural environment, as a habitat, presents continuously new challenges for living animals. The direct and long term dynamic adaptation to environmental challenges is needed for prolonged life of individuals in the ecosystem. Adaptation to new habitat of the living organisms is connected primarily to different molecular elements and processes. These molecular elements assist in adaptation mechanisms to environmental factors and responsible for the maintenance of the homeostasis.
Qualitative and quantitative analysis of changing molecular profile in target tissues are of vital significance in understanding the biochemical and molecular background of behavioural responses given to environmental challenges, such as for example hibernation, aestivation or different contamination of anthropogenic origin. Furthermore, the alteration of abiotic environmental effects can generally be traced by molecular factors or biomarkers as diagnostic and prognostic tools for monitoring short and long term changes in both invertebrate and vertebrate animals.
Therefore, the fellow’s aim is to investigate the various abiotic factors, the complexity of direct adaptation and its molecular background in vertebrate and invertebrate species of a shallow lake ecosystem using biochemical, molecular biological, histological and electrophysiological methods.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Balaton vízgyűjtő területén 0.23–13.67 ng/L progesztogén és 0.03-5.87 ng/L ösztrogén szennyezési koncentrációkat mértünk. A progesztogén kezelést követően a csigák fokozott pusztulást és változó peteszámot mutattak, valamint szignifikánsan lecsökkent a táplálkozási és légzési aktivitásuk. A légzési magatartás kezdete szignifikánsan eltolódott és a légzőnyílás nyitási száma jelentősen lecsökkent. A hormonkezelés csökkentette a táplálkozási motoros idegsejt kitörési aktivitását és a táplálkozási köztes idegsejt tüzelési frekvenciáját a Ca2+-áram növekvő amplitúdóján keresztül. A megfigyelt hatás sejt specifikusnak bizonyult, az azonosított légzési idegsejten hasonló változások nem voltak megfigyelhetők. A vitellogenin (biomarker) koncentrációja jelentősen megemelkedett a középbél mirigyben. A megtermékenyített petesejt és a lerakott pete szikanyagának molekuláris összetételében (26 és 21 metabolit) nem voltak kimutatható különbségek a kezeletlen és a kezelt csigák esetében. Megfigyeltünk egy megemelkedett cukor felhasználást a petesejtben, valamint egy megemelkedett adenilát energia töltést a szikanyagban. A progesztogén kezelés után a halak testindexei (máj, vese, ivarmirigy) szignifikáns változásokat mutattak. A vitellogenin (ivarmirigyben), a DJ-1 védő fehérje (agyban, májban) és a PON3, Phospho-p38a, SIRT2, SOD2, HIF-1 alpha, HIF-2alpha, HSP70 és p27 fehérjék (agyban) mennyisége jelentősen megemelkedett. Az LDL és a koleszterol szignifikánsan lecsökkent a vérszérumban.
Results in English
0.23–13.67 ng/L progestogen and 0.03-5.87 ng/L oestrogen contamination concentrations were measured in waters of the catchment area of Lake Balaton. Snails displayed elevated mortality, altered egg production as well as significantly lower feeding and respiration activity after progestogen exposure. The start of respiration was significantly delayed and the number of pneumostome openings showed a significant decrease. It was found that hormone treatment decreased the burst activity of the feeding motoneuron and firing frequency of the feeding interneuron via increasing the amplitude of their Ca2+-currents. This effect is cell type specific, since in the case of the identified respiratory cells there were no such changes. Vitellogenin (biomarker) content of hepatopancreas was significantly elevated. Differences in molecular content of single-cell zygote (26 metabolites) and laid egg albumen (21 metabolites) were not observed in untreated and treated snails. Elevated hexose utilization in single-cell zygote and elevated adenylate energy charge in egg albumen were found. Fish displayed significantly altering somatic indices (liver, kidney, gonads) after progestogen treatment. Vitellogenin level increased in gonads. The concentration of DJ-1 chaperon protein significantly increased in brain and liver. Serum LDL and cholesterol were significantly decreased. The level of PON3, Phospho-p38a, SIRT2, SOD2, HIF-1 alpha, HIF-2alpha, HSP70 and p27 proteins were markedly increased.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109099
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lovas S., Kiss T., Pirger Z: Behavioural and electrophysiological effects of chronic progestogen exposure on identified feeding and respiratory Lymnaea neurons, eLIFE - under review, 2016
Zrinyi Z, Maasz G, Zhang L, Vertes A, Elekes K, Pirger Z: Effect of progesterone and its synthetic analogues on reproduction and embryonic development of a freshwater invertebrate model, SCI TOTAL ENVIRON - under review, 2016
Maasz G, Zrinyi Z, Takacs P, Pirger Z.: Complex molecular changes induced by chronic progestogens exposure in roach, Rutilus rutilus, ECOTOX ENVIRON SAFE - under review, 2016
Maasz, G., Zrinyi, Z., Reglodi, D., Petrovics, D., Kiss, T., Tamas, A., Pirger, Z: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) has neuroprotective function in dopamine-based neurodegeneration developed in two parkinsonian models, DIS MODEL MECH - under minor revision, 2016
Pirger Z., Krajcs N., Kiss T.: Occurrence, distribution and physiological function of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide in invertebrate species, Current Topics in Neurotoxicity 11, 2016
Avar Péter, Zrínyi Zita, Maász Gábor, Takátsy Anikó, Lovas Sándor, G.-Tóth László, Pirger Zsolt: β-estradiol and ethinyl-estradiol contamination in the rivers of the Carpathian Basin, ENVIRON SCI POLLUT R 23: (12) 11630-11638, 2016
Avar P, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrinyi Z, Svigruha R, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z: HPLC-MS/MS analysis of steroid hormones in environmental water samples, DRUG TEST ANAL 8: (1) 124-128, 2016
Pirger Zs, Naskar S, László Z, Kemenes G, Reglődi D, Kemenes I: Reversal of Age-Related Learning Deficiency by the Vertebrate PACAP and IGF-1 in a Novel Invertebrate Model of Aging: The Pond Snail (Lymnaea stagnalis), J GERONTOL A-BIOL MED SCI 69: (11) 1331-1338, 2014
Kiss T, Battonyai I, Pirger Z: Down regulation of sodium channels in the central nervous system of hibernating snails, PHYSIOL BEHAV 131: 93-98, 2014
Maasz G, Pirger Z, Reglodi D, Petrovics D, Schmidt J, Kiss P, Rivnyak A, Hashimoto H, Avar P, Jambor E, Tamas A, Gaszner B, Mark L: Comparative Protein Composition of the Brains of PACAP-Deficient Mice Using Mass Spectrometry-Based Proteomic Analysis, J MOL NEUROSCI 54: (3) 310-319, 2014
Lovas S, Fodor I, Kiss T, Pirger Z.: Changes of electrical characteristics induced by priority pollutant hormones in Lymnaea identified neurons, IBRO Workshop, 2016
Lovas S, Kiss T, Pirger Z: Changes of electrical characteristics induced by priority pollutant hormones in Lymnaea identified neurons, XII. International Congress of Neuroethology-ICN2016, 2016
Pirger Z: From neurons to behaviour: complex neuronal changes of Lymnaea to exposure of progestogen pharmaceuticals, XI East European Conference of the International Society for Invertebrate Neurobiology -Simple Nervous System, 2016
Zrinyi Z, Zhang L, Vertes A, Maasz G, Pirger Z: Capillary-microsampling combined MS techniques: An easy way to giving answer to biological questions, 34. Informal Meeting on Mass Spectrometry-IMMS2016, 2016
Zrinyi Z, Zhang L, Maasz G, Vertes A, Pirger Z: Progesztogének hatása a nagy mocsári csiga szaporodására és embrionális fejlődésére, FAME-2016, 2016
Maász G, Zrínyi Z, Takács P, Lovas S, Fodor I, Kiss T, Pirger Z: Krónikus progesztogén terhelés indukálta molekuláris, szövettani és szomatikus index változások az őshonos búzaszemű keszegen (Rutilus rutilus), FAME2016, 2016
Pirger Z: Szteroid szennyezők hatásának vizsgálata mikro-mennyiségű minták esetében., XII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, 2015
Pirger Z, Naskar S, László Z, Kemenes G, Reglődi D, Kemenes I.: Reversal of age-related learning deficiency by the vertebrate PACAP and IGF-1 in a novel invertebrate model of aging: the pond snail (Lymnaea stagnalis)., J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 69(11):1331-8., 2014
Pirger Z, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrínyi Z, Svigruha R, Takátsy A, G-Tóth L, Avar P.: Humán eredetű szteroid szennyezések kimutatása a Balaton és a Zala vízgyűjtőjén HPLC MS/MS analitikai módszerrel., J Hung Hydrol Soc 95(5-6):68, 2015
Avar P, Maasz G, Zrinyi Z, Lovas S, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z.: β-estradiol and ethinyl-estradiol contamination in the main rivers of the Carpathian Basin., Environ Sci Pollut Res (under rewiev), 2015
Pirger, Z: Humán eredetű szteroid terhelés és annak élettani hatásai a Balaton és a Zala vízgyűjtőjén, IV. Ökotoxikológiai Konferencia (oral presentation), 2014, Budapest., 2014
Zrínyi Z, Lovas S, Maász G, Kiss T, Elekes K, Pirger Z.: Effect of priority pollutants on the embryonic development of Lymnaea stagnalis., 13th International Symposium on Invertebrate Neurobiology (poster presentation), Tihany, 2015
Maasz G, Zrinyi Z, Avar P, Pirger Z.: The progestin exposure induced molecular changes, direct influence to the PARK7/DJ-1 protein in freshwater animals., 13th International Symposium on Invertebrate Neurobiology (oral presentation), Tihany, 2015
Kiss T, Battonyai I, Pirger Z.: Down regulation of sodium channels in the central nervous system of hibernating snails., Physiol Behav, 131:93-8, 2014
Maasz G, Pirger Z, Reglodi D, Petrovics D, Schmidt J, Kiss P, Rivnyak A, Hashimoto H, Avar P, Jambor E, Tamas A, Gaszner B, Mark L.: Comparative Protein Composition of the Brains of PACAP-Deficient Mice Using Mass Spectrometry-Based Proteomic Analysis., J Mol Neurosci, 2014
Pirger Z, Naskar S, László Z, Kemenes G, Reglődi D, Kemenes I.: Reversal of Age-Related Learning Deficiency by the Vertebrate PACAP and IGF-1 in a Novel Invertebrate Model of Aging: The Pond Snail (Lymnaea stagnalis)., J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2014
Krajcs, N., Naskar, S., Laszlo, Z., Kemenes, G., Ungvari, Z., Mark, L., Reglodi, D., Kiss, T., Pirger, Z.: The involvement of the vertebrate pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and insulin-like growth factor (IGF-1) in the regulation of molluscan heart., 11th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides; abstract number:P43, page - 123., 2013
Kiss T, Pirger Z, Reglodi D, Toth G, Krajcs N: PACAP signaling modulates acetylcholine release at neuromuscular nicotinic contacts of the land snail, 11th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides; abstract number: P41, page - 121, 2013
Maasz, G., Pirger, Z., Petrovics, D., Schmidt, J., Reglodi, D., Hashimoto, H., Nagy, A.D., Kiss, P., Szalontai, B., Rivnyak, A., Tamas, A., Mark, L.: Peptide and protein composition of the brains of PACAP-deficient mice, 11th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides; abstract number: P52, page - 133, 2013
Rivnyak, A., Maasz, G., Reglodi, D., Schmidt, J., Pirger, Z., Mihalik, A., Kiss, P., Gaszner, B., Tamas, A., Hashimoto, H., Mark, L.: Imaging mass spectrometry of the brain of PACAP deficient and wild-type mice., 11th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides; abstract number: P53, page - 134, 2013
Maasz, G., Pirger, Z., Petrovics, D., Schmidt, J., Reglodi, D., Kiss, P., Szalontai, B., Rivnyak, A., Tamas, A., Mark, L.: Comparative proteomic study of PACAP-KO mice brain regions, 9th Balaton symposium on high-performance separation methods; abstract number: P112, page - 39, 2013
Pirger Z, Takács P, Erős T, Márk L, Avar P és Maász G.: Hormonterheltség felmérése a Balaton és a Zala vízgyűjtőjében modern tömegspektrometriai (MALDI MS, LC-ESI MS) módszerekkel., III. Ökotoxikológiai Konferenca; 25. oldal, 2013
Pirger, Z., Naskar, S., Kemenes, G., Reglodi, D., Kemenes, I.: Reversal of age related learning deficiency by the vertebrate pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in Lymnaea., IBRO Workshop; abstract number: P130, 2014
Rivnyak, A., Maasz, G., Reglodi, D., Schmidt, J., Pirger, Z., Mihalik, A., Kiss, P., Gaszner, B., Tamas, A., Hashimoto, H., Mark, L.: Imaging mass spectrometry of the brain of PACAP-deficient and wild-type mice., IBRO Workshop; abstract number: 195, 2014
Avar, P., Maasz, G., Takacs, P., Papai, Z., Mark, L., Pirger, Z.: HPLC-MS based monitoring of steroid contaminants of Lake Balaton., 32nd Informal Meeting on Mass Spectrometry; abstract number: MoPo05, 2014
Petrovics, D., Papai, Z., Maasz, G., Fekete, K., Mark, L., Pirger, Z.: B-Myb has evolutionary conserved function during embryonic development in invertebrates., 32nd Informal Meeting on Mass Spectrometry; abstract number: TuPo14, 2014
Maasz, G., Pirger, Z., Reglodi, D., Petrovics, D., Schmidt, J., Kiss, P., Rivnyak, A., Hashimoto, H., Avar, P., Jambor, E., Tamas, A., Gaszner, B., Mark, L.: Comparative protein composition of the brains of PACAP-deficient mice using mass spectrometry-based proteomic analysis., 32nd Informal Meeting on Mass Spectrometry; abstract number: TuPo06, 2014
Maász, G., Pirger, Z., Pápai, Z., Petrovics, D., Schmidt, J., Reglodi, D., Hashimoto, H., Kiss, P., Rivnyák, A., Tamás, A., Márk, L.: A PACAP hatása a központi idegrendszer fehérje összetételére., 44. Membrán-Transzport Konferencia, 2014
Pirger, Z., Naskar, S., Kemenes, G., Reglodi, D., Kemenes, I.: Reversal of age related learning deficiency by the vertebrate pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in Lymnaea., 9th FENS Forum of Neuroscience; abstract number: F082, 2014
Krajcs, N., Pirger, Z., Hernádi, L., Kiss, T.: Nicotinic acetylcholine receptors containing the α7-like subunit mediate contractions of muscles responsible for space positioning of the snail tentacle., Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Hungarian Physiological Societies; abstract number: P3.14., 2014
Kiss T, Battonyai I, Pirger Z.: Down regulation of sodium channels in the central nervous system of hibernating snails., Physiol Behav, 131:93-8, 2014
Maasz G, Pirger Z, Reglodi D, Petrovics D, Schmidt J, Kiss P, Rivnyak A, Hashimoto H, Avar P, Jambor E, Tamas A, Gaszner B, Mark L.: Comparative Protein Composition of the Brains of PACAP-Deficient Mice Using Mass Spectrometry-Based Proteomic Analysis., J Mol Neurosci, 2014
Avar P, Maasz G, Takács P, Lovas S, Zrinyi Z, Svigruha R, Takátsy A, Tóth LG, Pirger Z.: HPLC-MS/MS analysis of steroid hormones in environmental water samples., Drug Testing and Analysis (in press), 2015
Rivnyak, A., Maasz, G., Reglodi, D., Schmidt, J., Pirger, Z., Mihalik, A., Kiss, P., Gaszner, B., Tamas, A., Hashimoto, H., Mark, L.: Imaging mass spectrometry of the brain of PACAP deficient and wild-type mice., 11th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides; abstract number: P53, page - 134, 2013
Pirger Z, Takács P, Erős T, Márk L, Avar P és Maász G.: Hormonterheltség felmérése a Balaton és a Zala vízgyűjtőjében modern tömegspektrometriai (MALDI MS, LC-ESI MS) módszerekkel., III. Ökotoxikológiai Konferenca; 25. oldal, 2013
Avar, P., Maasz, G., Takacs, P., Papai, Z., Mark, L., Pirger, Z.: HPLC-MS based monitoring of steroid contaminants of Lake Balaton., 32nd Informal Meeting on Mass Spectrometry; abstract number: MoPo05, 2014
Maász, G., Pirger, Z., Pápai, Z., Petrovics, D., Schmidt, J., Reglodi, D., Hashimoto, H., Kiss, P., Rivnyák, A., Tamás, A., Márk, L.: A PACAP hatása a központi idegrendszer fehérje összetételére., 44. Membrán-Transzport Konferencia, 2014
Krajcs, N., Naskar, S., Laszlo, Z., Kemenes, G., Ungvari, Z., Mark, L., Reglodi, D., Kiss, T., Pirger, Z.: The involvement of the vertebrate pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) and insulin-like growth factor (IGF-1) in the regulation of molluscan heart., 11th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides; abstract number:P43, page - 123., 2013
Back »