Consortional main: Analyses of the interactions between local air pollution and urban vegetation by in situ measurements and model simulations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109109
Type K
Principal investigator Mészáros, Róbert
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: A légszennyezettség és a városi zöldfelületek kölcsönhatásainak vizsgálata mérések és modellszámítások alapján
Title in English Consortional main: Analyses of the interactions between local air pollution and urban vegetation by in situ measurements and model simulations
Keywords in Hungarian légszennyezettség, városi zöldfelület, mérés, modellezés
Keywords in English air pollution, urban vegetation, measurements, modelling
Discipline
Meteorology, atmospheric physics and dynamics (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Meteorology
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Meteorology (Eötvös Loránd University)
Participants Lagzi, István László
Leelőssy, Ádám
Pongrácz, Rita
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 12.265
FTE (full time equivalent) 3.59
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az utóbbi évtizedekben a talaj-növényzet-légkör rendszer vizsgálata kiemelt figyelmet kapott. Ugyanakkor ezen összetett rendszerben az egyes elemek közötti kölcsönhatásokról csak korlátozott információk állnak rendelkezésre, városi környezetre vonatkozóan. A városi szennyezett levegő és a beépített környezetben található növényzet közti kölcsönhatások módosíthatják a helyi klímát, a növényzet állapotát és erősen befolyásolják a közérzetet. Jelen együttműködési program alapvető célja a „növényzet – légszennyezettség – városi környezet” összetett rendszerének elemzése, kölcsönhatásainak, valamint azok tér- és időbeli változásainak feltárása. A városi növényzet és a légszennyezettség összefüggéseinek vizsgálata komplex személetmódot igényel. Tekintettel a téma összetettségére, két egyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem és Budapesti Corvinus Egyetem) kutatói egy konzorciális pályázat keretein belül tervezik a kutatások végrehajtását. A résztvevő kutatók nagy tapasztalattal rendelkeznek a környezeti mérések és modellezés terén. E kutatási program keretében a rendelkezésre álló kapacitást kívánjuk kiterjeszteni annak érdekében, hogy részletes mérések és modellszimulációk segítségével feltárjuk és megértsük a légköri állapotok (légszennyezettség, időjárási helyzetek), valamint a növényzet (elsősorban fák) kölcsönhatásait városi környezetben.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A városi légszennyezés komoly egészségügyi problémákat okozhat, csökkenti a komfortérzetet, az időnként elrendelt szmog-riadók pedig zavarokat válthatnak ki a városi életben. Ugyanakkor általánosan elfogadott, hogy a városi fásítás, a növényzet fontos szerepet játszik a levegőszennyezés csökkentésében. A fák, a növényzet és a levegőszennyezettség közötti kölcsönhatások pozitív és negatív elemeket egyaránt magukba foglalnak. A kölcsönhatások komplex modelljének kidolgozásához hiányoznak az in-situ mérések. Ezért első lépésben expedíciós méréseket tervezünk jellemző városi környezetekben (park, tér, kanyonhatású szűk utcák) a mikroklimatikus tényezők, illetve légszennyezettség mérésére. Ugyanezen helyszíneken vizsgálatokat tervezünk a városi növényzet, elsősorban a fák levélfelületének alakulására, valamint a levélzet fotoszintetikus kapacitásának (CO2 megkötés, vízgőz kibocsátás, számított oxigén kibocsátás) vizsgálatára. Egyúttal vizsgáljuk azon környezeti tényezők alakulását, amelyek hatással lehetnek a növényzet teljesítményére (fotoszintetikusan aktív sugárzás, léghőmérséklet, levélhőmérséklet, VPD, ózon koncentráció, sztómakonduktivitás) és összehasonlítjuk a különböző fafajok teljesítményét. Mérjük a levélzeten kiülepedett légszennyeződés mértékét is, különös tekintettel a nehézfémekre. Részben e mérési eredményekre alapozva különböző modellek (ülepedési modell, lokális terjedési modell, kémiai almodell) fejlesztését, finomítását és alkalmazását tűztük ki célul. A fentieken túl, regionális klímamodellek eredményeit felhasználva tervezzük a légkör és a növényzet közi kölcsönhatások várható változásainak az elemzését is.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A közös kutatási program keretében mérések és modellek segítségével kívánjuk vizsgálni a helyi légszennyezettség és a városi növényzet közötti kölcsönhatásokat. Ennek, a meteorológusok és növénytani szakemberek közötti együttműködésnek a szinergikus hatása számos előnnyel jár. A két egyetem széleskörű tapasztalattal rendelkező kutatóinak együttműködése egyedülálló kutatási potenciált ígér a tervezett kutatási munka teljesítéséhez, s egyben garanciát jelent a légszennyezettség és a növényzet közti kölcsönhatások területén az ismeretek bővítéséhez. A kutatás során részletes mikrometeorológiai, növény fiziológiai és légszennyezettségi méréseket tervezünk városi környezetben. Mérési eredményeink felhasználásával egy komplex modellt tervezünk kidolgozni a „növény – levegőszennyezés – városi környezet” összetett rendszerében érvényesülő kölcsönhatásokra. A kölcsönhatások jellemzése és összefüggéseik feltárása ebben a bonyolult rendszerben jelentős mértékben hozzájárulhat a levegőszennyezés mértékének becsléshez, előrejelzéséhez, valamint a városi fák szerepének pontosabb meghatározásához. Kutatási eredményeink hasznos adatokkal szolgálhatnak a városfásítást tervezők számára a megfelelő fafajok kiválasztásában és a meglévő fák viselkedésének és környezeti hasznának felméréséhez. A mérési eredmények nagymértékben hozzájárulhatnak a környezeti modellek bemenő adatbázisainak pontosításához is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A fák meghatározó jelentőséggel bírnak a városi környezetben. Nemcsak árnyékoló és hűtő hatásuk miatt hasznosak, de nagymértékben csökkentik a levegőszennyezést, lefogják a zajt, hatásuk az emberi egészségre és a komfortérzetre is kedvező. Két egyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem és Budapesti Corvinus Egyetem) kutatói együttműködve tervezik feltárni a fák levélzetének és a levegőszennyezettségnek a kölcsönhatásait, ami egyedülálló kutatási eredményekkel biztat. A kölcsönhatások vizsgálata, komplex rendszerének a modellezése hasznos adatokkal szolgálhat a várostervezés számára a megfelelő fafajok kiválasztásához és a levegőszennyezettség csökkentésében mutatkozó környezeti hasznuk megismeréséhez.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Investigation of the soil-vegetation-atmosphere system has received special attention in the last decades. However, only limited information is available about these complex interactions in the urban environment. Interactions between the polluted urban air and urban vegetation can modify both the local climate and plant physiology and can also strongly influence the human comfort. The main aims of this consortional project are to describe the status, the spatial and temporal variability, and the connections of the “plant – air pollution – urban site“ complex system. Investigation of the interactions between urban vegetation and the atmospheric conditions requires a complex approach. Considering the complexity of the theme, researchers of two universities (Eötvös Loránd University and Corvinus University) have decided to cooperate in this topic. The participants have a long-term experience in both environmental measurements and modelling. In the frame of this cooperation we plan to extend our capacity in order to explore and understand the interactions between atmospheric conditions (air pollution, weather situations) and vegetation, primarily trees in urban environment by in situ measurements and sophisticated model simulations.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The atmospheric pollution under urban conditions can cause serious human health and other environmental problems, discomfort and smog alerts. At the same time, the urban vegetations play important role in the mitigation of the air pollution, but the interactions between atmospheric contaminations and plants may involve both positive and negative effects. Further on the evaluation of elements in a complex environmental model requires in situ measurements on interaction, but such measurements and data related to urban environment are almost completely missing. For this reason, measurements are planned on microclimatic factors and air pollution in local urban conditions (involving park, plaza and canyon effects of narrow streets). At the same time and locations investigations are planned on urban trees with the goal of data collection on performance of their leaf area and volume, the photosynthetic capacity (CO2 fixation, water vapour and oxygen release) of the leaves. On the other hand we plan to follow the effects of environmental variables (photosynthetic active radiation, air temperature, vapour pressure deficit and ozone concentration) on stomatal conductance and photosynthetic capacity of tree species. Investigations on deposition of air polluting particles are also planned to determine the air cleaning capacity of the leaves. To utilize the results of these measurements, the development, refinement and application of a detailed deposition model, a local scale dispersion model and a chemical model are also intended. Additionally, the estimated changes in the atmosphere/vegetation interactions will also analysed in relation to regional climate change.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In the frame of this joint research project we investigate the interactions between the local air pollution and the urban vegetation by in situ measurements and model simulations. This cooperation between meteorologists and plant scientists will provide several synergistic effects as benefits. The collaboration of the two universities with extensive experience in the field promises unique research potential for fulfilling the planned research work and provides guarantee for progress in improving knowledge on air pollution and plant interactions. During the project, detailed micrometeorological, plant physiological and atmospheric air pollution measurements are planned to perform resulting new and detailed information about atmosphere/plant interactions in urban environment. Using these in situ collected data in environmental model simulations we plan to elaborate a complex model of interactions in the “plant – air pollution – urban site“ system. The characterization of interactions in this complex system will provide a conducing framework for predicting microclimatic factors and useful data of urban drafting and planning urban tree plantations to reduce the harmful effects of urban air pollution. Our research results can assist landscapers and horticulturists in better selecting suitable species for planting or diagnosing problems of established trees. The results of this project would also be very useful for the further development and refinement of environmental models to provide input parameters for them.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Trees are essential in the urban conditions not only because of their cooling effect during hot periods, which impacts directly on the local microclimate, but also for their air pollution and noise reducing role, human health implication as well as comfort and aesthetic feeling. To describe the interactions between urban vegetation and the atmospheric conditions, a complex approach is required. The cooperation of Eötvös Loránd University and Corvinus University involving scientists with extensive experience in the field promises unique research potential for fulfilling the planned research work and provides guarantee for progress in improving knowledge on air pollution and plant interactions. The characterization of interactions in this complex system will provide a useful framework for predicting microclimatic factors and useful data for planning of urban drafting and planning urban tree plantations to reduce the harmful effects of urban air pollution.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Közös kutatási projektünk során különböző mérési és modellezési tevékenységeket végeztünk városi környezetben a növényzet és a légszennyezettség kapcsolatainak feltárása érdekben. Különböző fafajok levélterület indexét, törzs és a levél jellemzőit határoztuk meg eltérő környezeti feltételek esetén. A fák jellemzőinek mérése mellett vizsgáltuk a légköri változók (meteorológiai elemek és a légszennyező anyagok koncentrációja) tér- és időbeli változásait. A projekt másik fő pillérét a különböző környezeti modellek alkalmazása és fejlesztése jelentette. E modellek bemenő adatait részben méréseink szolgáltatták, de a szimulációkhoz egyéb rendelkezésre álló adatbázist, szakirodalmi talaj- és növényparaméter értékeket is felhasználtunk. A modellszimulációk során különböző növénykarakterisztikák dinamikáját, a légszennyező anyagok városi és lokális skálán történő terjedési viszonyait, valamint eltérő felszíntípusokra történő kiülepedését vizsgáltuk, továbbá regionális és városi léptékű klímaszimulációkat is végeztünk.
Results in English
During our joint research project, different measuring and modeling activities were carried out in urban environment in connection with urban vegetation and air pollution. Leaf area index, trunk and leaf characteristics were measured in case of different species and different environmental conditions. Besides the measurements of the characteristics of trees, atmospheric variables (meteorological elements and concentration of air pollutants) were also detected at different locations and routes. Applications and developments of different environmental models have been the second main pillar of the project. Our measurements provide the input dataset for the model simulations, but available data as well as different soil and plant parameters from literature were also used by the models. Our modeling activities covered the estimation of the dynamics of several vegetation characteristics, simulation of dispersion of air pollutants on different scale and deposition of air pollutants over different vegetation types, as well as regional and urban climate simulations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109109
Decision
Yes

 

List of publications

 
Leelőssy Á., Mészáros R., Kovács A., Lagzi I.: Légköri diszperzió modellezése különböző skálákon, Egyetemi Meteorológiai Füzetek. 27.100–105., 2016
Leelőssy Á., Mészáros R. Lagzi I.: Spatial and temporal pattern of pollutants dispersed in the atmosphere from the Budapest Chemical Works industrial site, Időjárás / Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 121:(2) 101–115., 2017
Mészáros R., Leelőssy Á., Kovács A., Lagzi I.: PM2,5 koncentrációjának meghatározása kerékpáros mérésekkel Budapesten, XIII. Magyar Aeroszol Konferencia, Pécs, pp. 73-74. ISBN 978-963-429-127-5, 2017
Pongrácz R., Dian Cs., Incze D., Kurcsics M., Dezső Zs., Bartholy J.: Budapesti városklimatológiai helyszíni mérések elemzése, Légkör, 62., pp. 126-129. (2017/3. szám), 2017
Leelőssy Á., Ludanyi E.L., Kohlmann M., Lagzi I., Mészáros R.: Comparison of two Lagrangian dispersion models: a case study for the chemical accident in Rouen, January 21-22, 2013, IDŐJÁRÁS 117: (4) 435-450., 2013
Hrotkó, K., Steiner, M., Forrai, M., Tóth, E.Gy., Vértesy, M., Leelőssy, Á. Kardos, L., Sütöriné D.M., Mészáros, R.: Investigations on environmental benefits of urban trees at Corvinus University of Budapest., International Conference Plants in Urban Areas and Landscape, Nitra. 14-15. 05. 2014. pp.24-27., 2014
Leelőssy Á.; Molnár F. Jr.; Izsák F.; Havasi Á.; Lagzi I.; Mészáros R.: Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 6: (3) pp. 257-278., 2014
Mesterházy, I., Mészáros R., Pongrácz R.: The effects of climate change on grape production in Hungary, IDŐJÁRÁS 119: (3) 193-204., 2014
Steiner, M., Tóth, E. Gy., Juhász, Á., Sütöriné D.M., Hrotkó, K.: Stomatal responses of drought and heat stressed linden (Tilia sp.) leaves., Plants in Urban Areas and Landscape, Slovak Agricultural University, Nitra, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, 7-10 pp., 2014
Leelőssy Á., Ludanyi E.L., Kohlmann M., Lagzi I., Mészáros R.: Comparison of two Lagrangian dispersion models: a case study for the chemical accident in Rouen, January 21-22, 2013, IDŐJÁRÁS 117: (4) 435-450., 2013
Hrotkó K.: Városi fák környezeti hasznának vizsgálata., Köztereink növény és talajvédelme, FŐKERT szakmai konferenciája, 2013
Steiner, M. Tóth E.Gy., Sütöriné dr. Diószegi M., Hrotkó, K.: Hársfajták leveleinek gázcseréje különböző időjárási körülmények mellett, Köztereink növény és talajvédelme, FŐKERT szakmai konferenciája, 2013
Hrotkó, K., Steiner, M., Forrai, M., Tóth, E.Gy., Vértesy, M., Leelőssy, Á. Kardos, L., Sütöriné D.M., Mészáros, R.: Investigations on environmental benefits of urban trees at Corvinus University of Budapest., International Conference Plants in Urban Areas and Landscape, Nitra. 14-15. 05. 2014., 2014
Tóth E.Gy., Vértesy M., Sütöriné Diószegi M., Steiner, M., Hrotkó K.: Growth and phenological observations on Hungarian and foreign Linden varieties., International Conference Plants in Urban Areas and Landscape, Nitra. 14-15. 05. 2014., 2014
Szaller V., Szabó, V., Sütöriné Diószegi, M., Magyar L., Hrotkó K.: Urban Alley Trees in Budapest., International Conference Plants in Urban Areas and Landscape, Nitra. 14-15. 05. 2014., 2014
Tóth, E.GY., Juhász, Á., Sütöriné D.M., Steiner, M., Hrotkó, K.: Leaf gas exchange characteristics of drought stressed linden trees., Applied Ecology and Environmental Research, 2014
Dian Cs., Molnár G., Zádeczki T., Fricke C., Dezső Zs., Pongrácz R., Bartholy J.: Városklimatológiai elemzések Budapest IX. és XI. kerületére., MMT XXXV. Vándorgyűlése a meteorológia aktuális kérdései témában: „A meteorológia tudományos és gyakorlati jellegű kihívásai napjainkban”. Keszthely, 2014. augusztus 28-2, 2014
Dezső Zs., Pongrácz R., Bartholy J.: Urban heat island analysis in Central Europe based on MODIS surface temperature measurements., EMS Annual Meeting Abstracts. Vol. 10, EMS2013-600. 13th EMS / 11th ECAM., 2013
Mészáros R; Lagzi I.L.; Leelőssy Á.; Ludányi E.L.; Kovács A.; Szabó Z.: Légszennyezés-meteorológiai kutatások az ELTE Meteorológiai Tanszékén, Egyetemi Meteorológiai Füzetek; 25. 118-122., 2014
Mesterházy I; Ladányi M.; Mészáros R.; Pongrácz R.: Agroklimatológiai kockázati tényezők a magyarországi szőlőtermesztésben a XXI. század során, Egyetemi Meteorológiai Füzetek; 25. 102-109., 2014
Leelőssy Á.; Molnár F. Jr.; Izsák F.; Havasi Á.; Lagzi I.; Mészáros R.: Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 6: (3) pp. 257-278., 2014
Mesterházy Ildikó; Mészáros Róbert; Pongrácz Rita: A magyarországi agroklimatológiai adottságok várható változása a XXI. század végéig három regionális klímamodell tükrében, Agriculture Informatics 2013: The past, present and future of agricultural informatics International Conference. 148., 2013
Leelőssy Á; Lagzi I; Mészáros R; Kovács T; Tyukodi L; Bátor G: Az Izotóp Intézet Kft. telephelyéről 2011-ben történt jódizotóp kibocsátás légköri terjedésének szimulációja, XIX. Őszi Radiokémiai Napok. 140 p., 2013
Mesterházy, I., Mészáros R., Pongrácz R.: The effects of climate change on grape production in Hungary, IDŐJÁRÁS 119: (3) 193-204., 2014
Juhász Á., Hrotkó K.: Comparison of the transpiration part of two sources evapotranspiration model and the measurements of sap flow in the estimation of the transpiration of sweet cherry orcha, Agricultural Water Management, 143. 142-150., 2014
Langfeld É., Sárközi E., Sepsi P., Kardos L., Hrotkó K.: Nagyvárosi légszennyezettség jellemzése levél- és ágminták vizsgálata alapján., 20th International Student Conference on Environmental Protection and Rural Development. Szolnok, 09.26-09.27.2014. p. 33. 1 p., 2014
Steiner M., Vértesy M., Sütöriné Diószegi M., Hrotkó K.: Fiatal hársfák lombkoronájának fényabszorpciós képessége., XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok, MNE és az MTA ATK kiadványa, Szerk. Veisz Ottó, 152. oldal., 2015
Kardos L., Sepsi P., Sárközi E., Steiner M., Hrotkó K.: Budapest levegőminőségének részleges jellemzése a városi díszfák levélmintázatainak vizsgálata alapján., XII. Magyar Aeroszol Konferencia, Szeged, 2015. március 18 – 20. Előadások kivonatai. 44-45., 2015
Fricke C., Pongrácz R., Dezső Zs., Bartholy J.: A vegetáció szerepe a budapesti városi hősziget jelenségében., Légkör, 59., pp. 150-153., 2014
Dian Cs., Dezső Zs., Pongrácz R., Bartholy J.: Budapest Ferencváros épület- és közterület-felújításainak hatása a hőmérsékleti viszonyokra., XIV. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. CD ROM 7p. ISBN 9-639290-69-6, 2015
Fricke C., Pongrácz R., Dezső Zs., Bartholy J.: A vegetáció szerepe a Budapest-Hegyvidék városi hősziget jelenségében., XIV. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok Alkalmazása Nemzetközi Konferencia. CD ROM 7p. ISBN 9-639290-69-6, 2015
Pongrácz R., Bartholy J., Dezso Zs., Dian Cs.: Analysing the climatic effects of local block rehabilitation programs in Budapest-Ferencvaros., 9th International Conference on Urban Climates (ICUC9), Toulouse, France. 20-24 July 2015. Extended abstract, 6p., 2015
Bartholy J., Pongrácz R., Dezso Zs., Fricke C.: Analysing the urban vegetation effect using satellite imagery for Budapest., 9th International Conference on Urban Climates (ICUC9), Toulouse, France. 20-24 July 2015. Extended abstract, 4p., 2015
Pongrácz R., Bartholy J., Kis A.: Estimation of future precipitation conditions for Hungary with special focus on dry periods., Időjárás, 118, pp. 305-321., 2014
Bartholy J., Pongrácz R., Kis A.: Projected changes of extreme precipitation using multi-model approach., Időjárás, 119, pp. 129-142., 2014
Tóth, E.GY., Juhász, Á., Sütöriné D.M., Steiner, M., Hrotkó, K.: Leaf gas exchange characteristics of drought stressed linden trees., Applied Ecology and Environmental Research 13(4):1109-1120., 2015
Sepsi P., Incze D., Steiner M., Sütöriné D.M., Hrotkó K., Kardos L.: Légszennyezés jellemzése levélminták vizsgálata alapján, Tudomány és Innováció a lokális és globális fejlődésért. Szent István Egyetemi Kiadó, 27-31., 2015
Steiner, M., Vértesy, M., Sütöri-Diószegi M., Hrotkó, K.: Par absorption ability of the canopy of young linden (Tilia sp.) trees, UASVM Bulletin, Bucharest. Series B, Horticulture. Vol. LIX, 405-408., 2015
Sepsi, P., Sárközy, E., Hrotkó, K., Kardos, L.: Monitoring of air pollution in Budapest, Hungary using tree leaf samples - preliminary results, AgroLife Scientific Journal, 4(1).161-164., 2015
Hrotkó K., Steiner M., Sütöriné Diószegi M.: A települési fásítás környezeti hasznának vizsgálata, “Klímatudatos megoldások a zöldfelület gazdálkodásban” c. környezetvédelmi konferencia. Magyar Önkormányzati Főkertészek Szövetsége. 2016. április 27., 2016
Kovács A., Mészáros R., Leelőssy Á., Lagzi I.: Air pollution modeling in urban environment using WRF-Chem model, Proceedings of 17th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. 367-370., 2016
Mészáros R., Leelőssy Á., Kovács T., Lagzi I.: Predictability of the dispersion of Fukushima-derived radionuclides and their homogenization in the atmosphere, SCIENTIFIC REPORTS 6: p. 19915., 2016
Kovács A., Mészáros R., Leelőssy Á., Lagzi I.: A WRF-Chem modell tesztelése pontforrásból származó légszennyező terjedésének vizsgálatára, AKTUÁLIS KUTATÁSOK AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN: Jubileumi kötet - 70 éves az ELTE Meteorológiai Tanszéke. 49-53., 2015
Mészáros R., Leelőssy Á., Lagzi I.: Levegőkémiai modellezés az ELTE Meteorológiai Tanszékén: Össszefoglaló az elmúlt évek kutatásairól, AKTUÁLIS KUTATÁSOK AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN: Jubileumi kötet - 70 éves az ELTE Meteorológiai Tanszéke. 64-69., 2015
Mészáros R., Ludányi E.L., Leelőssy Á.: A felszínközeli ózon száraz ülepedésének modellezése városi környezetben, AKTUÁLIS KUTATÁSOK AZ ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉKÉN: Jubileumi kötet - 70 éves az ELTE Meteorológiai Tanszéke. 70-75., 2015
Pongrácz R., Bartholy J., Dezső Zs., Dian Cs.: Analysis of the air temperature and relative humidity measurements in the Budapest Ferencváros district, Hungarian Geographical Bulletin, 65, pp. 93-103., 2016
Péliné Németh Cs., Bartholy J., Pongrácz R., Radics K.: Analysis of climate change influences on the wind characteristics in Hungary, Időjárás, 120, pp. 53-71., 2016
Dian Cs., Pongrácz R., Dezső Zs., Bartholy J.: Egész napos helyszíni mérések a Ferenc téren, Budapest IX. kerületében., Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.27., pp. 33-38., 2016
Dian Cs., Pongrácz R., Dezső Zs., Bartholy J.: Városklimatológiai mérési expedíció Budapest IX. kerületében., Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.26., pp. 15-21., 2015
Fricke C., Pongrácz R., Dezső Zs., Bartholy J.: Vegetáció hatása a városi hősziget jelenségére: műholdas adatok elemzése a budapesti XII. kerületre., Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.26., pp. 22-27., 2015
Göndöcs J., Breuer H., Pongrácz R., Bartholy J.: Városi környezet modellezése a WRF időjárás előrejelző modell felhasználásával., Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.26., pp. 35-40., 2015
Dian Cs., Pongrácz R., Bartholy J., Dezső Zs.: Analysis of urban local climate using in-situ measurements., Air and Water Components of the Environment. (eds.: Serban, G. et al.) Presa Universitara Clujeana, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. pp. 166-172., 2016
Pongracz R., Bartholy J., Dezső Zs., Fricke C.: Analysis of the role of urban vegetation in local climate of Budapest using satellite measurements, Proc. SPIE 9688, Fourth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2016), 96881J, 2016
Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám, Kovács Tibor, Lagzi István: Predictability of the dispersion of Fukushima-derived radionuclides and their homogenization in the atmosphere, SCI REP 6: 19915, 2016
Leelőssy Á., Molnár F. Jr., Izsák F., Havasi Á., Lagzi I., Mészáros R.: Dispersion modeling of air pollutants in the atmosphere: a review, CENT EUR J GEOSCI 6: (3) 257-278, 2014
Mesterházy I, Mészáros R, Pongrácz R: The effects of climate change on grape production in Hungary, IDŐJÁRÁS 118: (3) 193-206, 2014
Leelossy A., Ludanyi E.L., Kohlmann M., Lagzi I, Mészáros R: Comparison of two Lagrangian dispersion models: a case study for the chemical accident in Rouen, January 21-22, 2013, IDŐJÁRÁS 117: (4) 435-450, 2013
Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám, Kovács Tibor, Lagzi István: Predictability of the dispersion of Fukushima-derived radionuclides and their homogenization in the atmosphere, SCI REP 6: 19915, 2016
Mesterházy I, Mészáros R, Pongrácz R: The effects of climate change on grape production in Hungary, IDŐJÁRÁS 118: (3) 193-206, 2014
Angyal Zs., Kardos L., Sepsi P.: A városi zöldfelületek hatás á nak vizsgálata a levegőminőség szempontjából, VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványkötete, 4-9., 2016
Iváncsics, V., Hrotkó, K., Sütöri-Diószegi, M.: The survey of Quercus species and varieties in Buda Arboretum., Scientific proceedings of the 5th International Scientific Horticulture Conference 2016. 09. 21-23., Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, pp. 27-33., 2016
Kardos L., Sepsi P., Sárközi E., Steiner M., Hrotkó K.: Budapest levegőminőségének részleges jellemzése a városi díszfák levélmintáinak vizsgálata alapján, XII. Magyar Aeroszol Konferencia, Szeged, 2015. március 18–20. Előadások kivonatai. 44-45. old., 2016
Leelőssy Á., Mészáros R., Kovács A., Lagzi I.: Légköri diszperzió modellezése különböző skálákon, Egyetemi Meteorológiai Füzetek No. 27. 100-105., 2016
Mészáros R., Csapó P., Boda B., Leelőssy Á.: Légszennyezettségi viszonyok mérése Budapesten kerékpárra szerelhető mérőrendszerrel, Egyetemi Meteorológiai Füzetek No. 27. 106-111., 2016
Mészáros R., Leelőssy Á., Csapó P., Boda B., Kovács A., Lagzi I.: Monitoring of atmospheric trace gases in Budapest by mobile measurements, EMS Annual Meeting 16th EMS / 11th ECAC. Trieste, Olaszország, 2016
Steiner, M., Sütöri-Diószegi, M., Hrotkó, K.: Growth characteristics of urban trees in Budapest., Scientific proceedings of the 5th International Scientific Horticulture Conference 2016. 09. 21-23., Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, pages 122-131., 2016
Steiner, M., Sütöri-Diószegi, M. Vértesy, M., Hrotkó, K.: Estimated CO2 sequestration capacity of Maple (Acer sp.) and Linden (Tilia sp.), III. International Symposium on Horticulture in Europe, haina, Greece, 2016.10.17–21., 2016
Steiner, M., Vértesy, M., Hrotkó, K.: Leaf gas exchange characteristics and leaf water potential of drought stressed Linden (Tilia sp.) trees., III. International Symposium on Horticulture in Europe, Chaina, Greece, 2016.10.17–21., 2016
Angyal Zs., Sepsi P., Sütöriné-Diószegi M., Magyar L., Gyeviki M. Hrotkó K., Kardos L.: Budapesti légszennyezettség jellemzése díszfák leveleire rakódott szennyezés alapján., XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár, 2017. április 5-8. Tanulmánykötet, pp. 130-135., 2017
Göndöcs J., Breuer H., Pongrácz R., Bartholy J.: Urban heat island mesoscale modelling study for the Budapest agglomeration area using the WRF model, Urban Climate, 21, pp. 66-86., 2017
Göndöcs J., Breuer H., Pongrácz R., Bartholy J.: Regional dynamical downscaling for urban environment to estimate the potential impact of climate change., European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, 2017.04.23–28., 2017
Hrotkó K.: Methods for evaluation of environmental usefulness of urban trees., Plants in Urban Areas and Landscape. International Scientific Conference, Nitra Agricultural University. Hokovce, 2017.11.08–09., 2017
Kardos L., Sepsi P., Magyar L., Gyeviki M., Sütöriné Diószegi M., Hrotkó K.: Budapesti légszennyezettség jellemzése 2015-2016. évi levélminták alapján, A XIII. Magyar Aeroszol Konferencia előadás-kivonatai. 73-74, 2017
Kovács A., Leelőssy Á., Lagzi I, Mészáros R.: Modeling urban air pollution in Budapest using WRF-Chem model, EGU General Assembly 2017, Vienna, Ausztria, 2017.04.24-28., 2017
Lagzi I., Leelőssy Á., Mészáros R., Göndöcs J.: Autoregressive temperature and air quality prediction in Budapest in the winter of 2016-2017., 16th EMS / 11th ECAC conference, Trieste, Italy, 2016.09.12–16., 2017
Leelőssy Á.: Szennyezőanyagok légköri koncentrációját előrejelző modellrendszer fejlesztése és alkalmazása, https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=18185, 2017
Leelőssy Á. Lagzi I., Mészáros R.: Spatial and temporal pattern of pollutants dispersed in the atmosphere from the Budapest Chemical Works industrial site, IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 121:(2) pp. 101-115., 2017
Leelőssy Á., Mészáros R., Kovács A., Lagzi I., Kovács T.: Numerical simulations of atmospheric dispersion of iodine-131 by different models, PLOS ONE 12:(2) Paper e0172312., 2017
Mészáros R., Leelőssy Á., Kovács A., Lagzi I.: PM2,5 koncentrációjának meghatározása kerékpáros mérésekkel Budapesten, A XIII. Magyar Aeroszol Konferencia előadás-kivonatai. 71-72, 2017
Mészáros R., Leelőssy Á., Lagzi I., Kovács A., Csapó P.: Levegőkémiai mérések és modellezés lokálistól regionális skáláig, 43. Meterorológiai tudományos napok: Mikro- és mezoskálájú légköri folyamatok modellezése. Budapest, 2017.11.23-24., 2017
Pongrácz R., Bartholy J., Dezső, Zs., Dian, Cs., Incze, D., Kurcsics, M.: Analysing the daily cycles of temperature and humidity differences between downtown and suburban environment in Budapest., European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, 2017.04.23–28., 2017
Pongrácz R., Dian Cs., Incze D., Kurcsics M., Dezső Zs., Bartholy J.: Budapesti városklimatológiai helyszíni mérések elemzése, Légkör, 62., pp. 126-129., 2017
Göndöcs J., Breuer H., Pongrácz R., Bartholy J.: The effect of climate change on urban environment under the episodes of heat waves using a fine resolution non-hydrostatic numerical model., Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-586., 2018
Leelőssy Á, Lagzi I, Kovács A, Mészáros R: A review of numerical models to predict the atmospheric dispersion of radionuclides, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY 182: pp. 20-33., 2018

 

Events of the project

 
2017-03-01 18:05:31
Résztvevők változása
Back »