Durability and performance characteristics of concretes with novel type supplementary materials  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109233
Type K
Principal investigator Nemes, Rita
Title in Hungarian Tartósság és teljesítőképesség összefüggései új típusú kiegészítő anyag tartalmú betonok esetén
Title in English Durability and performance characteristics of concretes with novel type supplementary materials
Keywords in Hungarian tartósság, nagy teljesítőképességű beton, metakaolin, szilikapor, szilárdság, keménység
Keywords in English durability, high performance concrete, metakaolin, silica fume, strength, hardness
Discipline
Architecture (Council of Physical Sciences)80 %
Ortelius classification: Architecture
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)20 %
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Construction Materials and Technologies (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Borosnyói, Adorján
Fenyvesi, Olivér
Gyurkó, Zoltán
Kristály, Ferenc
Mucsi, Gábor
Nemes, Rita
Salem, Georges Nehme
Szilágyi, Katalin
Zsigovics, István
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 16.824
FTE (full time equivalent) 9.51
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A program célja, hogy elősegítse a fenntartható vasbetonépítést Magyarországon az által, hogy a nagy teljesítőképességű betonok (HPC – High Performance Concrete) tartósságának területén napjainkban egyik legaktívabban kutatott területre, az új típusú kiegészítő anyagok kombinált alkalmazására koncentrál. A program olyan területeket tűzött ki elsődleges vizsgálatául, amely a nemzetközi szakirodalomban is hiányterület (pl. metakaolin és szilikapor kombinált alkalmazása, karbon nanocsövek diszpergálása poli-karboxilát-éter adalékszerekben cementkötésű anyagokhoz). A program keretén belül vizsgáljuk a HPC készítésére alkalmas cementek, töltőanyagok, kiegészítő anyagok, adalékanyagok és adalékszerek kompatibilitását, HPC keverékek elkészítésének lehetőségeit és azok bedolgozhatóságát, a nagy tartósságú HPC szilárdsági és tartóssági jellemzőit laboratóriumi kísérleteken keresztül és a nagy tartósságú HPC roncsolásmentes vizsgálatát a gyakorlatban használt eljárásokkal (ultrahang terjedési sebesség és felületi keménység vizsgálata). A program célja az eredmények közkinccsé tétele a gyakorlat számára akár alkalmazási útmutató formájában is, de elsősorban idegen nyelvű publikációkban, amely eredmények nagy érdeklődésre tartanak számot nemzetközi szinten. A program eredményei hozzásegítenek az új típusú kiegészítő anyagok és a beton tartóssága közötti összefüggések, illetve a roncsolásmentes vizsgálatok és a tartósság összefüggéseinek pontosabb megértéséhez. A program célja, hogy felmérje azokat a hazai alapanyagokat, amelyek az új típusú kiegészítő anyagokkal kompatibilisek és nagy tartósságú HPC készítését teszik lehetővé.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Napjainkban a nagy teljesítőképességű betonok (HPC – High Performance Concrete) tartósságának kísérleti vizsgálataiban kiemelt szerepet töltenek be az új típusú kiegészítő anyagok hatásait elemző módszerek. Kísérletileg igazolt tény, hogy az egyes országokban rendelkezésre álló alapanyagok (cementek, töltőanyagok, adalékanyagok) és az új típusú kiegészítő anyagok kompatibilitási vizsgálatai során tett megfigyelések nem adaptálhatók egyértelműen a geográfiailag más területen rendelkezésre álló alapanyagokra. Magyarországon erre vonatkozó eredmények a betontechnológiában csak korlátozottan érhetők el. Tartósság szempontjából az új típusú kiegészítő anyagok alkalmazásának legfontosabb kérdése, hogy a megváltozott betonösszetétel következtében a hidratáció során kialakuló másodlagos hidráttermékek a betonok gáz- és folyadék-áteresztő képességét milyen módon és mértékben befolyásolják, és a tömörség növekedése összefüggésbe hozható-e a tartóssággal a víz-cement tényezőhöz hasonló módon. Fontos kutatási terület a tartóssági jellemzők, szilárdságjellemzők és roncsolásmentes vizsgálati állapotjellemzők közötti összefüggések tanulmányozása is az új típusú kiegészítő anyagok alkalmazása során. A kiegészítő anyagok kombinált alkalmazása feltételezi az önálló hatások összegénél hatékonyabb működést, a többszörös kölcsönhatások miatt. Ennek ismerete nemzetközi szinten is hiányos. A program hazai alapanyagokra alapozva igyekszik HPC keverési arányokat és módszereket kifejleszteni az új típusú kiegészítő anyagokkal kompatibilis és nagy tartósságú betonokra.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A fenntartható vasbetonépítés a fenntartható fejlődés kulcseleme, hiszen napjainkban a beton a világszerte legnagyobb mennyiségben felhasznált szerkezeti anyag; a civilizált társadalom mindennapi élete szó szerint a betonszerkezetekre épül. A betonszerkezetek tartósságának növelése segíti elő legnagyobb mértékben a fenntartható fejlődést. Egy tartósabb szerkezet kevesebb javítást igényel, a rekonstrukciós tevékenység mértéke csökkenthető és a beavatkozások időben eltolhatók, ezzel a szerkezet életciklusa meghosszabbodik, illetve a fajlagos fenntartási költségek csökkennek. A kutatási program igyekszik hozzájárulni a nagy teljesítőképességű betonok (HPC – High Performance Concrete) területén napjainkban egyre gyakrabban használt, új típusú kiegészítő anyagok tartósságra gyakorolt hatásainak megértéséhez. A cement hidratációja során a kiegészítő anyagok puccolános reakciókon keresztül másodlagos hidrát-termékeket hoznak létre, amelyek a cementkő tömörségét növelik, az áteresztőképességét csökkentik, így pozitívan járulhatnak hozzá a beton tartósságához. Ezen kívül a kiegészítő anyagok használata a cement felhasználásban megtakarítást eredményezhet, így a betonszerkezetek környezetterhelése csökken. A kutatási program célja kettős: egy részről az új típusú kiegészítő anyagok hazai alapanyagokkal való kompatibilitását vizsgálja, amely a helyi alkalmazás szempontjából jelentős; más részről, az új típusú kiegészítő anyagok kombinált alkalmazásának előnyeit keresi, amely a nemzetközi szakirodalomban is hiányterület, így az eredmények nemzetközi szinten is jelentősek és nagy érdeklődésre számíthatnak. A kutatás eredményei tovább erősíthetik hazánkban a betonok teljesítőképességének integrált, tartósság-központú szemléletét. A kutatási program résztvevőinek kiterjedt felsőoktatási és mérnöki tapasztalata biztosítja, hogy az elért eredmények a szakma számára közvetlenül használható módon kerüljenek átadásra, ezzel elősegítve a fenntartható vasbetonépítés fejlődését Magyarországon. A kutatási program eredményeire alapozva a későbbiekben további kutatások végezhetőek majd, amelyek a HPC készítésre alkalmas hazai alapanyagok felkutatását és tulajdonságaik vizsgálatát célozzák.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A mérnöki szerkezeteknek és az építmények tartószerkezeteinek legnagyobb mennyiségben felhasznált anyaga a beton. A fenntartható fejlődést az építőipar úgy szolgálja, hogy fokozza a betonok tartósságát és teljesítőképességét. Így az építmények használati élettartama nő, fenntartásuknak energia- és költségigénye csökken. A betonok nagy tartósságának és nagy teljesítőképességének elérése több szintű tudást igényel. Szükség van mikro- és makro-szintű anyagszerkezeti ismeretekre, valamint anyag- és építéstechnológiai ismeretekre. A nagy tartósság elérése a cementkő hidratációjában, azaz a nano- és mikro-szintű kötési-szilárdulási folyamatokban kereshető. Ez függvénye mind az alkalmazott anyagoknak, mind a készítési, utókezelési technikáknak. Az optimális összetételű és utókezelésű beton kis áteresztőképességgel, nagy szilárdsággal és kedvező időtől függő jellemzőkkel rendelkezik, amely nagy tartósságot eredményez. Optimális összetétel alatt itt azt értjük, hogy a cementkő hidratációja során a kiegészítő anyagok is kémiai reakcióba lépnek a cementtel, és ez által előnyösebb tulajdonságok és nem utolsó sorban cement megtakarítás érhető el. A kutatás célja, hogy feltárja azokat az előnyöket, amelyek az új típusú kiegészítő anyagok kombinált alkalmazásában rejlenek a tartósság fokozása érdekében. Ez a kutatási irány nemzetközi szinten is hiányterületnek számít, így eredményeinkkel a hazai építőanyag-kutatás versenyképességét is igazolni tudjuk nemzetközi szinten. A kutatás igyekszik a Magyarországon beszerezhető, elsősorban itt gyártott vagy bányászott anyagok vizsgálatára koncentrálni, hiszen a fenntartható építés kulcs eleme a szállítási erőforrások és költségek csökkentése is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Target of the project is the promotion of sustainability of concrete construction in Hungary by means of detailed material research in the mainstream research fields of supplementary cementing materials for the durability of High Performance Concretes (HPC). Targeted topics are gaps in the international technical literature (e.g. the combined use of metakaolin and silica fume or the dispersion methods of carbon nanotubes in poly-carboxylate-ether admixtures for the use of cement based materials). The project covers compatibility studies of cements, fillers, supplementary materials, aggregates and admixtures for durability-tailored HPC, mixing possibilities and workability tests of HPC, experimental studies of the short term mechanical properties and the durability performance of HPC, the non-destructive testing performance of durability-tailored HPC by means of practical devices (ultrasound pulse velocity and rebound hardness measurements). Aim is to provide technical guidelines for practical applications of the results besides the peer-reviewed papers about the results that are expected to have immediate great interest in the international cement and concrete researcher community. The results of the project are expected to add to the fundamental understanding of the direct influence of novel type supplementary cementing materials on the durability of concrete as well as the relationships between non-destructive testing and durability performance of HPC. Raw materials available in Hungary are to be surveyed for a compatible use together with novel type supplementary materials for the development of durability-tailored HPC.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Recent research on High Performance Concretes (HPC) of improved durability focuses on the use of novel type supplementary cementing materials. These studies always depend on the actual properties of the materials (cements, fillers, aggregates) used, therefore, the experimental results available in certain countries can not necessarily be used for the determination of the compatibility of supplementary materials with concreting materials available at different geographical locations. These comparisons are very limited in Hungary. The question is in the use of novel type supplementary cementing materials that how far the gas- and fluid-permeability can be improved by the secondary hydration products due to the pozzolanic reactions during hydration and is it possible to control the durability of concrete in similar ways that can be done with the reduced water/cement ratio. Important research topic is the analysis of the relationships between durability, strength and non-destructive testing performance of HPCs when the novel type supplementary cementing materials are used. The combined use of the supplementary materials postulates a more effective performance than the sum of the individual influences, due to the multiple interactions. International technical literature does not provide detailed information in this field. Aim of the project is to find appropriate mixing ratios and methods to produce durability-tailored High Performance Concretes (HPC) with the combined use of novel type supplementary cementing materials in compatibility to raw materials (cements, aggregates etc.) available in Hungary.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Sustainability of concrete structures is a key element of the sustainable development as today concrete is by far the most widely used construction material around the world making concrete literally the basis of modern society. Making durable concretes is the most effective way of making sustainable concrete structures attributed to the increase of the effective service life. If a structure is built with durable concrete then it will need less repair work, it will delay and decrease any rehabilitation work, it will lengthen the life cycle of the structure and the specific maintenance cost is decreased. The research makes a step towards the fundamental understanding of the influences of novel type supplementary materials on the durability of High Performance Concretes (HPC). Use of these materials becomes more and more frequent nowadays. The supplementary materials form secondary hydrates during the hydration process by pozzolanic reactions. As a result, the porosity and the permeability of the hardened cement paste is decreased that can improve durability. Also, the use of supplementary materials results savings in cement that reduces the environmental impact of concrete structures. Significance of the research is two fold: on one hand, it studies the compatibility of the novel type supplementary materials with the basic materials of concrete available in Hungary (local significance);on the other hand, it studies the combined use of the novel type supplementary materials that is a gap in the technical literature; the results are new and expected to have immediate great interest in the international cement and concrete researcher community (global significance). The results of the research can promote in Hungary the state-of-the-art integrated view of concrete properties with the main focus on durability. The extensive education experiences of the joined researchers make the team capable to disseminate the results to the public for practical use and help to improve the sustainability of concrete construction in Hungary. The direction of the methods of the research can be a basis of experimental studies in the future targeting particular durability performance parameters of raw materials available in Hungary.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Concrete is the building material used in the highest amount for the built environment. The sustainable development is supported by concrete construction through the improvement of durability and performance of concretes. As a result, the service life of structures is increased and the maintenance costs and energy demand is decreased. Complex knowledge is needed to be able to produce High Performance Concretes (HPC) of high durability. Knowledge of both micro- and macro-level material science as well as of material- and construction technology is essential. The key factor for the durability of concrete is the hydration, i.e. the nano- and micro-level chemical processes during the setting and hardening of the cement paste in the concrete. These are depending both on the materials and the construction and curing practices. The optimum performance concrete has low permeability, high strength and favourable time dependent properties that results high durability. The term ‘optimum’ means here that the supplementary materials also have chemical reactions with the cement and the result is a better performance and savings in cement use. The target of present research is to reveal the advantages of the combined use of novel type supplementary cementing materials to improve the durability of concrete. This topic is a gap in the international technical literature; therefore, our results can demonstrate the competitiveness of Hungarian materials research in the international research community. Preferred raw materials for the research are those which are mined or manufactured in Hungary, due to the reduced transportation resources and costs being a key element of sustainability.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A beton az emberi történelem egyik legidősebb mesterséges szerkezeti anyaga és a második leggyakrabban használt anyag a Földön az édesvíz után. Az egyik legszélesebb körben használt építőanyag, amelyből évente közel 25 Gt használnak föl. A beton legfontosabb és egyidejűleg a leginkább környezetkárosító alapanyaga a cement. A cement-kiegészítő anyagok (SCM) használata jelentősen csökkentheti a cementgyártás során keletkező szén-dioxid kibocsátást. Ha ez a helyettesítő anyag hulladék alapú vagy egy ipari melléktermék, akkor a környezeti hatékonyság tovább növelhető. A legnagyobb mennyiségű alapanyag a betonban az adalékanyag (homokos-kavics). Ha ez is hulladékból származik, akkor gazdaságosabb és környezetbarátabb. Ennek azonban kompatibilisnek kell lennie a cementtel és az SCM-mel. Ezt ellenőriztük a kutatásban. A hulladék adalékanyagok kis mértékben csökkentették az SCM-ek hatékonyságát, de így is jelentős kedvező hatást értünk el. A legfontosabb eredmény az, hogy kiválasztottuk, melyik hulladék alapú SCM a legmegfelelőbb a cement helyettesítésére a szilárdság, ill. a tartósság (fagyállóság, tűzállóság) szempontjából. A nyers pernye, a pórusbeton-por és a perlit por kedvező volt. Próbáltuk kombináltan is alkalmazni az SCM-eket, de sajnos semmilyen kombinációban nem tapasztaltunk további kedvező eredményt. A kutatást kiterjesztettük a minőség-ellenőrzési és a tervezési / modellezési szempontokra is, hogy teljes képet kapjunk ezen anyagok használatáról.
Results in English
Concrete is the oldest artificial construction material, and the second material, which is used by people on our planet after freshwater. It is one of the most widely used building material with a global consumption rate appr. 25 Gt/year. Cement is the most important and at the same time the most environmentally damaging raw material of concrete. The partial substitution of Portland cement with supplementary cementitious materials (SCM) can significantly reduce the CO2 emission of the cement production. If this substitute material is a waste material or a by-product then the environmental attractiveness continues to grow. Aggregate is the raw material in concrete, which used in the largest quantity. If the aggregate comes from waste, it is more ecological. This should be compatible with cement and SCMs. Compatibility was established. The waste aggregates have slightly reduced the efficiency of the auxiliary materials and we have shown which areas can be used beneficially. The most important result is the we selection of the waste powders which are the most favorable for cement substitution for strength and durability (frost and fire resistance). The preferred SCMs are waste fly ash, cellular concrete powder, waste perlite. We wanted to find out which supplementary materials could be combined well, but unfortunately no more positive results were found in any combination. The tests were also developed with regards to quality control and design/modeling considerations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109233
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mohammed Abed, Rita Nemes: Reused Recycled Aggregate Concrete (RRAC), Proceedings of 5th International fib Congress, Better - Smarter – Stronger, 7 – 11 October 2018 Melbourne, Australia, (accepted, expected appearance: October 2018), 2018
Mohammed Abed, Rita Nemes: Characteristics of Cement Pastes Incorporating Different Amounts of Waste Cellular Concrete Powder, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials (accepted, expected appearance: December 2018), 2018
Zoltán Gyurkó, Rita Nemes: Energy-based evaluation of hardness testing with Discrete Element Method, Institute of Physics (IOP) Conference Series: Materials Science and Engineering (accepted, expected appearance: October 2018), 2018
Abed Mohammed, Nemes Rita: Long-term durability of self-compacting high-performance concrete produced with waste materials, Construction and Building Materials 212 pp. 350-361, 2019
Abed Mohammed, Nemes Rita, Lublóy Éva: The impact of time on the heat resistance of self-compacting high-performance concrete incorporated with recycled martials, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 11p., 2019
Gyurkó Zoltán, Nemes Rita: Fracture modelling of normal concrete using different types of aggregates, Engineering Failure Analysis 101 pp. 464-472, 2019
Abed Mohammed, Nemes Rita: Fresh properties of the self-compacting high-performance concrete using recycled concrete aggregate, Építõanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials 71 : 1 pp. 18-23, 2019
Abed Mohammed, Nemes Rita: Mechanical Properties of Recycled Aggregate Self-Compacting High Strength Concrete Utilizing Waste Fly Ash, Cellular Concrete and Perlite Powders, Periodica Polytechnica-Civil Engineering 63 : 1 pp. 266-277, 2019
Gyurkó Zoltán, Jankus Bence, Fenyvesi Olivér, Nemes Rita : Sustainable applications for utilization the construction waste of aerated concrete , Journal of Cleaner Production, 230 pp. 430-444, 2019
Nemes Rita, Blága Csaba, Tamásné Nyitrai E Cecília: Hulladék újrahasznosításának lehetőségei cementkötésű építőelemben, Török Á, Görög P, Vásárhelyi B (szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár; 23. pp. 327-332., 2018
Mucsi Gábor, Szabó Roland, Kristály Ferenc, Gombkötő Imre: Szilikát-tartalmú hulladékok együttes hasznosítása, Török Á, Görög P, Vásárhelyi B (szerk.) Mérnökgeológia-Kőzetmechanika Kiskönyvtár; 23. pp. 227-290., 2018
Gyurkó Zoltán, Nemes Rita: Comparison of modelling of hardness testing with DEM and FEM, Proceedings of the 12th International PhD Symposium in Civil Engineering pp. 405-412., 2018
Gyurkó Zoltán, Nemes Rita: Discrete Element Modelling of Compressive Strength Testing of No-Fines Concrete, PROCEEDINGS 2018:(2) Paper 555. 7 p., 2018
Mohammed Abed, Rita Nemes: Characteristics of cement pastes incorporating different amounts of unprocessed waste fly ash (UWFA), Proceedings of the 12th International PhD Symposium in Civil Engineering pp. 11-17., 2018, 2018
Gyurko Z, Szijarto A, Abed M, Nemes R: EFFECT OF CELLULAR CONCRETE POWDER ON DURABILITY OF NORMAL STRENGTH CONCRETE, ARCHITECTURE CIVIL ENGINEERING ENVIRONMENT 11:(2) pp. 59-64., 2018
Adorján Borosnyói, Katalin Szilágyi: Studies on the spatial variability of rebound hammer test results recorded at in-situ testing, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2013
Katalin Szilágyi, Adorján Borosnyói, Tamás Mikó: Comparison of the inherent variability in rebound hammer tests performed with different testing instruments, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2013
Adorján Borosnyói, Patricija Kara, Lilla Mlinárik, Karina Kase: Performance of waste glass powder (WGP) supplementary cementitious material (SCM) – Workability and compressive strength, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2013
Patricija Kara, Adorján Borosnyói, Olivér Fenyvesi: Performance of waste glass powder (WGP) supplementary cementitious material (SCM) – Drying shrinkage and early age shrinkage cracking, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2014
Katalin Szilágyi, Adorján Borosnyói, István Zsigovics: Extensive statistical analysis of the variability of concrete rebound hardness based on a large database of 60 years experience, Construction and Building Materials, 2014
Katalin Szilágyi, Adorján Borosnyói, Tamás Mikó: Effect of compaction, curing and surface moisture content on the rebound hardness of concrete, Concrete Structures, Annual technical journal of the Hungarian Group of fib, 2014
Patyi Noémi: Új típusú cement kiegészítő anyagok kombinált alkalmazása habarcsokban a tartósság fokozására - MSc diplomamunka, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2014
Sik Gergely Attila: Mállott, repedezett kőzetkörnyezet és vonalas szennyvízműtárgy betonja közötti kölcsönhatások mérnökgeológiai és anyagtani elemzése - MSc diplomamunka, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2014
Gál Emese: Új típusú cement kiegészítő anyagok kombinált alkalmazása betonokban a tartósság fokozására - MSc diplomamunka, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2014
Takács Róza: Pernye kiegészítőanyagot tartalmazó betonok teljesítőképességének vizsgálata - MSc diplomamunka, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék, 2014
Adorján Borosnyói: Compressive strength of normal and high strength concretes under combined influence of loading rate and service temperature, Periodica Polytechnica Civil Engineering - paper in press, 2014
Borosnyói Adorján: Korrózióálló, szálerősítésű polimer (FRP) betétek alkalmazása acélbetétek helyettesítésére vasbeton szerkezetekben, Korróziós Figyelő - cikk megjelenésre elfogadva, 2014
Lilla Mlinárik, Adorján Borosnyói: Possibility of the reuse of industrial by-products in concrete technology, THE WR18 CONFERENCE - paper in press, 2014
Adorján Borosnyói: Variability case study based on in-situ rebound hardness testing of concrete. Part 1. Statistical analysis of inherent variability parameters, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2014
Katalin Szilágyi, Adorján Borosnyói, István Zsigovics: Extensive statistical analysis of the variability of concrete rebound hardness based on a large database of 60 years experience, Construction and Building Materials, 2014
Adorján Borosnyói: Compressive strength of normal and high strength concretes under combined influence of loading rate and service temperature, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2014
Borosnyói Adorján: Korrózióálló, szálerősítésű polimer (FRP) betétek alkalmazása acélbetétek helyettesítésére vasbeton szerkezetekben, Korróziós Figyelő, Vol. 54, No. 1, 2014/1, pp. 3-15., 2014
Lilla Mlinárik, Adorján Borosnyói: Possibility of the reuse of industrial by-products in concrete technology, 18th International Conference on Waste Recycling (WR18), 2014
Adorján Borosnyói: Permeability and corrosion resistance of concretes with combined supplementary cementing material (SCM) content, Korróziós Figyelő, Vol. 54, No. 3, 2014/3, pp. 1-7. – paper in press, 2014
Borosnyói Adorján: Betonszerkezetek helyszíni roncsolásmentes vizsgálati eredményeinek értékelése geostatisztikai módszerrel, Vasbetonépítés, Vol. 16, No. 4, 2014/4, pp. 81-85., 2014
Adorján Borosnyói: Variability case study based on in-situ rebound hardness testing of concrete. Part 2. Statistical analysis of spatial variability parameters, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 66, No. 4, 2014/4, pp. 94-99., 2014
Péter Kerekes, Adorján Borosnyói: Performance of novel type three dimensionally deformed steel fibres for concrete, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 66, No. 4, 2014/4, pp. 105-108., 2014
Zoltán Gyurkó, Adorján Borosnyói: Brinell-hardness testing and discrete element modelling of hardened concrete, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 67, No. 1, 2015/1, pp. 8-11., 2015
Nemes Rita: Könnyűbetonok fagyasztásvizsgálatának érdekességei, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 67, No. 1, 2015/1, pp. 24-27., 2015
Salem G. Nehme: Kiegészítőanyagok hatása a szokványos és az öntömörödő betonokra. 1. rész. Szakirodalmi áttekintés, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 67, No. 1, 2015/1, pp. 28-33., 2015
Olivér Fenyvesi, Bence Jankus: Opportunities in recycling AAC waste as aggregate for lightweight concrete, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 67, No. 2, 2015/2, pp. 66-70., 2015
Salem G. Nehme: Kiegészítőanyagok hatása a szokványos és az öntömörödő betonokra. 2. rész. Laboratóriumi vizsgálatok, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 67, No. 2, 2015/2, pp. 71-78., 2015
Emese Gál, Adorján Borosnyói: Freeze-thaw salt scaling resistance of HPC with combined metakaolin and silica fume slurry usage, Concrete Structures, Vol. 16, 2015, pp. 57-61., 2015
Adorján Borosnyói: NDT assessment of existing concrete structures: Spatial analysis of rebound hammer results recorded in-situ, Engineering Structures and Technologies - in press, 2015
Adorján Borosnyói, Attila Erdélyi: De-icing salt scaling damage kinetics of fibre reinforced concretes made with high bond crimped steel fibres, Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 59, No. 3, 2015/3, pp. 279-286., 2015
Adorján Borosnyói: Influence of service temperature and strain rate on the bond performance of CFRP reinforcement in concrete, Composite Structures, Vol. 127, 2015, pp. 18-27., 2015
Heli Tamás: Fagy- és olvasztósó álló hídépítési betonok Magyarországon – MSc diplomamunka, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék & BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék, 2015
Adorján Borosnyói: NDT assessment of existing concrete structures: Spatial analysis of rebound hammer results recorded in-situ, ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 7:(1) pp. 1-12., 2015
Adorján Borosnyói: Development of compressive strength of HPC with the use of supplementary cementing material (SCM) combination, ÉPÍTŐANYAG 67:(3) pp. 110-115., 2015
Zoltán Gyurkó, Rita Nemes: Effect of Standard Deviation of Contact Normal Strength in DEM for Concrete, 4th International Conference Contemporary Achievements in Civil Engineering 2016. 1048 p. Subotica, Szerbia, 2016.04.22 Subotica: Univerzitet u, 2016
Réka Anna Nagy, Adorján Borosnyói: Beton repedéstágassága és a betonacél korrózió összefüggése, ÉPÍTŐANYAG 68:(1) pp. 6-13., 2016
Abdulkader El Mir, Salem Georges Nehme, Kinga Nehme: In situ application of high and ultra high strength concrete, ÉPÍTŐANYAG 68:(1) pp. 20-23., 2016
Gábor Mucsi: Mechanical activation of power station fly ash by grinding – A review, ÉPÍTŐANYAG 68:(2) pp. 56-61., 2016
Adorján Borosnyói, Anna Szijártó: Metakaolin vizsgálata cement kiegészítő anyagként a k-érték elve szerint, ÉPÍTŐANYAG 68:(2) pp. 40-44., 2016
Adorján Borosnyói: Long term durability performance and mechanical properties of high performance concretes with combined use of supplementary cementing materials, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 112: pp. 307-324., 2016
Szijártó Anna: Perlit kiegészítőanyagot tartalmazó betonok teljesítőképességének vizsgálata - BSc diplomamunka, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék, 2016
Zoltán Gyurkó, Adorján Borosnyói: DEM modelling of hardness testing of normal-strength concrete, Proceedings of the 11th fib internalional PhD Syposium in Civil Engineering University of Tokyo Japán, 2016.08.29-2016.08.31., 2016
Abdulkader El Mir, Salem G NEHME: Application of chloride induced corrosion model for self-compacting concrete based on experimental data, Proceedings of the 11th fib internalional PhD Syposium in Civil Engineering University of Tokyo Japán, 2016.08.29-2016.08.31., 2016
Lilla Mlinárik, Katalin Kopecskó, Adorján Borosnyói: Properties of cement mortars in fresh and hardened condition influenced by combined application of SCMs, Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, Vol. 68, No. 2, 2016
Gyurkó Zoltán, Szijártó Anna, Mohammed Abed, Nemes Rita: Effect of cellular concrete powder on durability of normal strength concrete, Proceedings of 12th Central European Congress on Concrete Engineering/Innovative Materials and Technologies for Concrete Structures, Vol. 12, pp. 179-187., 2017
Lilla Mlinárik, Katalin Kopecskó: The Influence of Combined Application of Two SCMs on the Corrosion and Acid Attack Durability of Mortars, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 61(2), pp. 313–321, 2016
Rita Nemes, Tamás K. Simon: Non-destructive strength estimation of lightweight aggregate concretes, Materials Science Forum Vol. 885, pp 104-110, 2017
Zoltán Gyurkó, Anna Szijártó, Rita Nemes: Increasing freeze-thaw resistance of concrete by additions of powdered cellular concrete and clay bricks, Procedia Engineering, Vol. 193C, pp. 11-18., 2017
Abed Mohammed, Nemes Rita: Possibility of Producing Green, Self-Compacting, High Performance Concrete (GSCHPC) - Review, CONCRETE STRUCTURES: ANNUAL TECHNICAL JOURNAL: JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF FIB 18: pp. 21-29., 2017
Gyurkó Zoltán, Nemes Rita: Size Effect on Cylinder and Cube Strength of Concrete, CONCRETE STRUCTURES: ANNUAL TECHNICAL JOURNAL: JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF FIB 17: pp. 18-22., 2016
Peták Anikó (Konzulensek: Mucsi Gábor, Szabó Roland): Biomassza pernye alapú geopolimer hab fejlesztései alapkísérletek, Szakdolgozat, Miskolci Egyetem, 2016
Egyed Balázs (Konzulensek: Mucsi Gábor, Kristály Ferenc): Pumicit finomőrlési vizsgálata keverőmalomban, az őrlemények alkáli aktiválása, Szakdolgozat, Miskolci Egyetem, 2017

 

Events of the project

 
2016-03-08 12:35:49
Résztvevők változása
2016-02-29 14:48:59
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Borosnyói Adorján
Új vezető kutató: Nemes Rita

A vezető kutató váltás indoka: Közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Hosszabb időre külföldre utazik.
2015-11-19 15:01:50
Résztvevők változása
2015-03-09 17:41:44
Résztvevők változása
2014-09-05 11:23:59
Résztvevők változása
Back »